Wolfenbütteli herczegnő

Teljes szövegt

(1)

WOLFENBÜTTELI

U

¡1

ZSCHOKKE HENRIK' MUNKÁIBÓL

/

F O l t D Í T Á ,

S A ' M I S K O L C Z I É G E T T P J I C J A V Á R A KIADTA:

torontálvármegyei rendes táblabíró, 's a' m. t. társaság' levelező tagja.

S Z E G E D E N ,

G r ü n n J á n o s ' b e t ű i v e l , i 8 4 4.

(2)
(3)

Nem {ismeretlen már most egészlen e

történet' kútfeje. Utazás- 's történetírók em-

lékeztek azon rendkívüli eseményről, mely-

Jyet e lapok előadnak. Sok mellékkörűl-

niénynyel láttatá ezt először egy ösmeretlen

a

3

világgal, e munkában: „ P i e c e s inté-

r e s s a n t e s et peu c o n n u e s pour s e r v i r

à T H i s t o i r e , "

3

s a

J

t . — Majd hasonló mó-

don írá-le ezt B o s s u : „ N o u v e a u x voya-

ges d ' A m é r i q v e s e p t e n t r i o n a l e " m u n -

kájában. És még maga előtt is mesének

látszék. „ J e vous a v o u e — így szól ő a'

48-ik lapon — q v e q v o i q v e j e t r i e n n e

t o u s ces f a i t s d' un assez g r a n d nom-

b r e de p e r s o n n e s d i g n e s de foi j e ne

v o u d r o i s c e p e n d a n t pasen g a r a n t i r Y

a u t h e n t i c i t é . "

(4)

Az orosz-történetírók elhallgatják a

3

tényt, avagy úgy írják-le, a' mint nyilván előada- tott. B r u c e " P é t e r H e n r i k pediga^nagy- herczegnő halálát olly körülményesen említi:

hogy ennek igazvolta felől alig hagy kétkedni.

A' Németország leányainak ajánlott „Fló-

ra" journalban (1795. évi májusban) a

J

„Deu-

t s c h e P r i n z e s s i n " czíni alatt, hasonlóan

ama' történet

3

kivonása találtatik, némelly

közelebbi környulállással a* berezegné' euró-

pai utolsó tartózkodása felől.

(5)

1 .

C h e v a l i e r d' A u b a n t , B e l l i s l e L ő r i n c z h e z .

Pétervára, angust 13-áu 1714.

^ F " é g r e k e d v e s Bellisle! diadalt nyert c z é l o m ; k o s z o r ú z v a látom v é g r e o h a j í á s i m a t . Most m á r rövid időn v i s s z a t é r e k k a r j a i k ö z é : a' c s ö n d e s mezei t e r m é s z e t ' ölében , ön' j ó - s z á g á b a n e g y p á r h ó n a p o t töltendő. Ó milly b é k é t l e n állí- tom az e l s ő ölelés' p i l l a n t á s a i t ; 's milly sok száz ó r a t é r nyúlik a' z o r d o n é j s z a k ' 's F r a n c z i a o r s z á g ' mosolygó v i r á - n y a i között.

Már fél év óla k é r t e m e l b o c s á t t a t á s o m a t . C s a k a z imént n y e r h e t é m azt k i , és p e d i g magától ő f e l s é g é t ő l , a ' n a g y czártól, l e g k e g y e s b k i f e j e z é s e k mellett. Jelen voltam ama' az Oroszbirodalom' évkönyveiben felejthellen n a p o n A l a n d n á l , hol m a j d az e g é s z svédílolta meghódíttatolt.

S z e r e n c s é m kedveze nekem. A' c z á r ' oldala mellett víttam a' h a j ó n , ki A p r a x i n admirál alatt az e l ö v é d - c s a p a t o t v e z é r l é . A' s v é d - a l a d m i r á l E r e n s c h i l d , kit m a j d n e m h a s o n l ó erő k ö v e t e , tevé a ' m e g t á m a d á s t , miután ő e g y f r e g a t t á t előnyomulni r e n d e l t , m o z d u l a t i n k a t , e r ő n k e t k i - kémlendőt. Rövid időn k ö z ö n s é g e s lön a' h a r c z ; 's nem s o k á r a minden h a j ó b ó l ezer r é z t o r o k dörge e g y m á s n a k p u s z t u l á s t 's halált. A' c z á r g ő z , l á n g o k 's v é g r o m l á s k ö z e p e t t e olly h i d e g , sőt m o n d h a t n i , olly derült v o l t ,

(6)

mintha s a j á t elemében lebegett v o l n a ; mint tűzben a' s z a - lamandra.- Egyremásra m a j d m a t r ó z , majd v e z é r , most kormányos most katona volt ő. Lélekébrenlétc, hősszíve, a' leggyávább közemberbe is lelket önthetett volna. Két óráig tarta a' villámtüzű csata. H a j ó d a r a b o k 's holt testek szálonglak a' tenger' vad hnllámain, 's a' pattantyúk s z a - kadatlanul sietteték a' szörnyű Ínséget halomra gyúrni, fígy merész fordulat által elzártuk az ellenséges flotta' szabad m o z g á s á t , egymástól e l s z a k a s z t á n k ; 's egy részét a' sziklák közt b e k e r í t v é n , m e g h ó d o l t a t t u k , " s az a b o i kikötőbe vezettük.

Soha sem láttam vidámabbnak a' c z á r t , mint e' d i a - dal után. Több előkelő liszt jöve-át a' többi h a j ó k r ó l : szerencsét kívánni. „Ki gondolhatta volna ezelőtt húsz évvel, — kiáltá a' czár — hogy mi o r o s z o k , a' magunk által épített h a j ó k o n , ma a' bálti tengeren m e g ü t k ö z h e s - sünk 's diadalt a r a s s u n k ! "

Miután a' szükséges parancsokat kiadá a' vitorláknak A 1 a n d sziget felé intézése f e l ö l : hogy azt e l f o g l a l j a ; e n - gem maga elébe parancsolt. Még néhány rendelést irt—

alá, egy hajtással kiüríte egy pohár é g e t t b o r t , akkor fülállt 'smegölelt. „ I f j ú te magad emberül viseléd. Mi a' n e v e d ? "

k é r d é ö. Chevalier d' A u b a n t , fölséges u r a m ! „ J ó l v a n , légy ezredes, menj állásodra 's szolgálj továbbá is mint m a . "

Mélyen megilleté a' czár' kegye szívemet. He még is használám az alkalmas pillanatot, 's elbocsáttatásom- ért esdék. Francziaországi viszonyaim közül a' l e g n y o - mósbakat h o r d á m - f ö l ; említém atyám' elhúnytát, 's h a z a - menetelem' szükséges v o l t á t : hogy családom' pusztúló javai' állapotját rendbe hozhassam. Némán hallgata-ki a' fejedelem 's megszorítá kezemet. „Nem örömest válok-meg derék szolgáimtól, — mondá ő — azonban t á v o z z á l , a k a - dályozni nem a k a r l a k . "

Nem s o k á r a , mihelyt Pélervárába é r é n k , az elbo- csáló-levél kezemhez adatolt, azon meghívás melleit: hogy

(7)

mest veti-meg az ember, kivált m o s t : midőn podgyászaim' egy részére kell v á r a k o z n o m , mclly Moszkauban maradt hátra. Azalatt ama' ú j alakok' szemlélésével mulatom m a - g a m a t , mellyeket a' fejedelem napról n a p r a szaporít. É s valóban évek kívántatnak annak csak megtekintésére i s , miket e' rendkívüli ember olly rövid időszak alatt alkotolt.

0 milly nyomorú 's morzsányi ezer király' élete ezen e g y e t - lenegyéhez k é p e s t , mellyben majd minden ó r a , e g y - e g y óriási mü' születése' ó r á j a .

A' p u l t a v a i v é r s í k , hol P é t e r a' maga rettentő v e t é l k e d ő j é t , 12-ik Károlyt legyőzé, 's a' svéderőt s z é t - r o m b o l d , egy s o r b a tevé öt a' korabeli első b a j n o k o k k a l . Az a l a n d i habokon kivívá a' tengerhösök' terhes b o r o s - tyánait 's az aladmiráli méltóságot. Tizenegy év előtt a l a p - j á t veté a' Néva folyó' posványain egy városnak ; építő- mester 's mérnök maga volt; 's most ott a' mérhellcn P é t e r v á r a mérföldekre nyúlik-ki. Még most is folyik itt a' m u n k a ; negyvenezernél több orosz, 's számtalan s v é d - h a - difogoly foglalkozik ennek építése körül naponkint.

De mind e z e k , miknek fele is elég lenne halhalalla- nítani egy fejedelmet, neki csak csekélyebb tettei. Ő t ö r - vényadó 's egyszersmind reformátora népének. Az ö s m e - retlen éjsark' vad 's durva nemzeteit, a' miiveit világba vezeti ö ; ö zabolázá-meg az uralkodásvágyú egyházi f a - natismust 's b a b o n á t ; 's erőszakjokat korlátolandó, a' p a - triarchai czímet eltörlé. Ő maga feje a' papságnak. Uj népet képze ö n m a g á n a k ; táborokat állított, az országnak f ő v á - rost épittete, flottákat faragtatott a ' t e n g e r r e , 's a ' r ó m a i ' s görögmuzáknak a' moszkahoni erdőségekben oltárt e m e l t . — Nem képes állítani e' férfinek emlékjelet semmi h a l a n d ó ; mert az valamennyi, az alapító' korlátolt lelkének hitvány bábja 's nyomorúlt bélyege lenne. Az ő roppant emlékjele, m e l y - Ivet az öröklétnek önkezével e m e l t , m á r áll. E u r ó p a s Ázsia annak alapköve; 's n e v e : — az Oroszbirodalom.

(8)

lém! ha ön, levél helyeit ama' nagy férjfiröl dícsíratot vesz, k i , mióta a' v i l á g ' t ö r t é n e t e i emlékeznek, azokban v e r - senytársra nem t a l á l , azon ezer uralkodó 's ezer nép közt, kik valaha voltak. Romulus és Núma, ha egy kis h a r a m i a - csoportot rendes karzattá képzének , sokat lettek ; de m i - csoda az ő müvecskéjök a' moszkakolosz mellett, köriil- övedzve a' különböző égalj ti k a r z a t o k t ó l ? Nagy Károly talán Péter' dicsőségével kiállhatna a' pályára, ha mindjárt a' diadal' reménye nélkül is.

En visszatérek F r a n c z i a o r s z á g b a , hanem a' vissza- emlékezés a r r a : a' mi nagyot l á t é k , fog oda kisérni; és azon 'sinórmérlék a l a t t , mellyen én jövendőben o r s z á g i á - r a i n k a t , hadvezéreinket, nagyainkat mérni f o g o m , s z á - nandó törpévé fog összezsugorodni m i n d e n , mit máskor csodálatra méltónak tartók. Annyi i g a z : hogy bennem egy udvari ember gyökerestől elromlott.

0 Bellisle! mint rémlik magának minden h e r c z e g e c s - ke mindjárt olly n a g y n a k , ha órakerekéröl a' k a r z a t n a k , melly már tökéletesen rendeztetett lefúvá a' p o r t : hogy föl ne a k a d j o n ; mint pöffeszkedik olly igen egy h a d v e z é r , 's azt v é l i : hogy már hozzá senki sem hasonlítható, ha n é - hány ütközetet megnyert. Mint álmodozik egy o r s z á g l á r , vagy tanácsos öndicsőségéröl, ha egy j ó törvényjavalla- tot k o h o l t , 's szerencsés következését sejti. H i ú s á g , ö n - h i t t s é g , csalhatlan tanúi a' kislelküségnek. Csöndes m é l - tósággal halad a' h u l l á m , inelly g a z d a g o n megrakott h a - j ó k a t hordoz.

Egyébiránt a' czárnak is azon dicső halandók' sorsa j u t o t t , kik néha n é h a , mint egy jobb világ' t ü n e m é n y e i , a' mienkbe l é p n e k : hogy azt fölvilágosítsák, nemesílsék 's fölemeljék. Hol imádtatnia k e l l e n e , csodáltatik 's b á - multatik o t t ; hol szereltetnie gyülöltelik. Munkája nem vala könnyű. Ezerféle veszéllyel kelle megvínia. A' p a - pok titokban á t k o z z á k , a' pórság káromolja öt, a' bojárok

(9)

szidalmazzák, a' slreliczek készek lennének megölni. Elég az h o z z á : gazdagabb szegényebb semmirekellők, a' lomha g ö - röngyös nép minden karzatból, kiknek tekintete, születési j o g a i , u r a s á g a , kiváltságai, előítélete, b a b o n á i , képzelö-

dései 's ábrándozásai m e g s é r t e t t e k ; ezen önző erkölcsi f a l á n k o k , kik megredvesíilt holmijokon kivül egyebet nem ö s m é r n e k , 's az értelem 's erény által parancsolt j o b b a l nem g o n d o l v a , magokat az ide hozott ősi penészben j ó l érzik, — mind ezek fondor 's veszélyes zendülést k o h o l - nak a' dicső ellen. E z e k n e k f e j e , a' czár' egyetlenegy flja, a' n a g y h e r c z e g A l e x i s .

E' fiatal ember fölölte különbözvén Sándortól, ki atyja' dicső tettei miatt s í r á s r a f a k a d t : mert részére semmi n a - gyot nem hagya h á t r a , a' koraeszüt j á t s z a 's vállat vonít annak nagysága fölölt, kit példányául kellene tartania. K e - rüli ő az u d v a r t , durva 's tudatlan oroszokhoz csapja m a - g á t , kik hiúságának hizelgnek, 's vele az é g e l t b o r - i v á s b a n versenyeznek. Ha Moszkauban vagy P é t e r v á r á b a n v a n , m ű v é s z e k , t u d ó s o k , hadvezérek 's udvari emberek helyeit, csupán piszkos pópáktól látod körülvétetve lenni, kik á l d - j á k ő t , mint egy valódi törzsökös derék o r o s z t , ki az á l - dott slendriánt s z e r e t i , 's gyűlöli az ú j í t á s o k a t , mellyek- ben csak azért nem ragyoghatnak e z e k , mert s z e l l e m ü k , képzettségük 's elég erejük nincs. Most Alexis n a g y h e r - czeg a' carlsbádi fürdőkben ü l , hová ágyasát Euphrosinét, egy leánykát az alsóbb néposztályból, a' mint hiszem finn- landit vitte magával. Boszonkodva t u d j a ezt atyja a' czár, annál i n k á b b : mivel a' nagyherczeg' hitvese csak az imént szült egy h e r c z e g n ő t , 's veszélyes körülményben volt. — De szót se többet e' méltatlanról, a' ki felöl azt hiszik a' m o s z k á k : hogy hosszú szakálaik' 's kalandoros nemzeti öllözetök' helyreállítója ö lesz.

(10)

A u g u s t . 14.

K o r á n l s e h i g y j e édes Bellisle! h o g y M o s z k a o r s z á g ' r o p p a n t f ő v á r o s a , melly alig áll tiz év óta v e t é l k e d h e t n é k p o m p á b a n 's s z é p s é g b e n P á r i s u n k k a l . H a s z t a l a n k e r e s itt őn L o u v r é t , T u i l l e r i é k e t , N o l r e d a m t , Boulevardot 's Quait.

Még itt a' h á z a k többnyire fából é p i i l v é k ; g e r e n d a , s z á l f á r a t é v e , m e l l y e k n e k c s a k b e l s e j é t f a r a g t a simára a' b á r d , o l l y f o r m á n , mint a' szirtvidékü svédfaluk' házikóji. Z s i n - delylyel a v a g y épen c s a k deszkával f ö d e t v é k ; 's hogy az esőt f ö l t a r t ó z t a s s á k , a' tető' belső r é s z é t v a g y n y í r f a k é - r e g g e l v o n j á k - b e , vagy kívülről zöld gyepet b o r í t a n a k - r á , 's n y á r b a n fölülről r á j o k l e t e k i n t v e , a z o k a' f ö l d r e n g é s által fölbarázdált mező' t ö r e d é k e i h e z h a s o n l í t a n a k . Még eddig P é t e r v á r a k e v é s köépülelet mutathat. A' c z á r - n a k , ezen E u r ó p a ' 's Ázsia' l e g h a t a l m a s b m o n a r c h á j a ' l a - k á s a , a' r é v a p a r t o n e m e l k e d i k , faragott köböl é p í t v e , k é t emeletre. E n n e k jutott azon k e l l e m : h o g y innen a' v á r o s ' n a g y o b b r é s z e 's Az e r ő s s é g kilátható. A ' c z á r ' p a - r a n c s á r a az o r s z á g ' m i n d e n n a g y j a i kötelesek é p ü l e l j ö k e t köböl alkotni. Mindenütt s z e k e r e s e k - , k ő v á g ó k - , m é s z é g e - t ő k - , k ő m i v e s e k - 's á c s o k o n a k a d - f ö l a' szem. A' r o p - p a n t P é t e r v á r a , kicsinyben képét a d j a az eleven i p a r n a k e g é s z b i r o d a l o m b a n , melly m i n t e g y ú j alapból e m e l k e d i k - föl. Magában a' v á r o s b a n m i n d e n olly ú j : h o g y ö n n e k azt sem m o n d h a t o m - m e g , hol l a k o m : m e r t c s a k fölötte k e v é s ú t c z á n a k van k ö z ö n s é g e s e n elfogadott neve. J á r t a s e m b e - r e k által kell vezettetnünk m a g u n k a t : h o g y e' n a g y t ö m - k e l e g b e n n a p o k i g ne t é v e l y e g j ü n k .

A' körülfekvő vidék n e m k e c s e s , h a n e m k o p á r 's g a z d a g a ' p o s v á n y o k b a n ' s m o c s á r o k b a n , sivatag p u s z t á k b a n

(11)

' s r e n g e t e g e k b e n . Mind ezek m é g a' k é s ő k o r ' szépítő 's rendintézö k e z é r e v á r n a k . Az eke, e' h i d e g h a n t ú vad f ö l - det g y é r p r ó b a t é t e l mellett c s a k imitt amott t ő r é - f ö l . A z é r t minden fölötte d r á g a : m e r t az eleséget a' l e g m e s s z e b b v i - d é k e k r ő l , sok száz ó r a - t á v o l s á g r a kénytelenek b e s z e r e z n i . Még c s a k szelid gyümölcs sem terem itt k ö r ü l b e l ü l ; h a n e m az egyetlenegy ennivaló termék, mellyet a' föld j ó s z á n t á b ó l n y ú j t , földi g o m b á b ó l áll. Át nem pillantható e r d ő s é g u r a l - kodik m é g , de többnyire k o m o r é s g y á s z o s a l a k b a n . A' b ü k k ' 's tölgy' mosolygó z ö l d j e helyett, c s a k f e j é r és v e r e s fenyőt l á t h a t n i , és többnyire n y í r - , n y á r - 's e g e r f á k a t . K a s á n b ó l s z ó l í t j á k a' tölgyet. S z e r e n c s é s gondolat volt a' czártól azon r e n d e l é s : mi szerint m i n d e n h á z b i r t o k o s t a r r a k ö t e l e z e t t : h o g y k a p u j a előtt h á r s f á k a t ü l t e s s e n .

H o g y önnek E u r ó p a ' l e g n a g y o b b birodalma' f ő v á r o - sáról k e v é s szóval fogalmat n y ú j t s a k , c s a k azt mondhatom : h o g y m é g a' legközelebb múlt t é l e n , ennek kapui e l ő t t , f a r k a s - 's m e d v e - v a d á s z a t t a r t a t o t t ; hogy itt m a j d nyolez h ó n a p i g nyúlik a' t é l , 's a' n a p alig fénylik h á r o m ó r á i g e n n e k l e g r ö v i d e b b , valamint alig m a r a d kint h á r o m ó r á i g a' n y á r ' l e g h o s s z a b b n a p j a i b a n : ú g y h o g y a' n y á r i é j , t u l a j d o n k é p a' v i r a d á s s a l e g g y é f o r t a l k o n y b ó l áll.

A u g u s t 26.

É s így k ö n n y e n el f o g j a hinni ö n : h o g y nem v a g y o k eléggé n a g y r a v á g y ó , éltemet b á r mi á r é r t is e' v a d o n b a n b e z á r n i . De m é g is épen olly k e v é s s é fogom a' zordon n a - p o k a t , mellyeket itt a' h a r e z m o r a j ' 's veszélyek' m i n d e n nemei közt tölték, emlékezetemtől eltőzsérleni. E' hold alatt c s a k egyszer é l ü n k ; 's u g y a n b a l g a t a g a z : ki nem olly j ó l á g y a z , a' mint c s a k lehet. Most a' csönd u t á n , 's honi

(12)

ligelim' árnyaiba ohajtozom-vissza. Földi pályámnak k ö - zepén állok é n , 's óráimnak másik felét édes nyugalomban akarom átpilienni; mert az elsők sokféle munkásságban röppentek-el.

öllybá nézem néha néha a' földtekét, mint egy m e s z - szetcrjedö hangyabolyt, 's az embereket a m a ' s e r é n y f á r a d - hatlan állatkákkal hasonlítom-össze. Milly kicsinyeknek látszanak nekem akkor a' halandók az ő tetteikkel; egy n a p r a építenek 's a' következő szétrombolja azt. Azon teremtménybe, melly egy tágas kamarát horda tele t ö m é n y - n y e l , 's képzelt gazdagságában m e g n y u g s z i k , valljon d ú - sabb 's b o l d o g a b b - e m i n t a ' másik h a n g y a , mellynek m i n - dig van a n n y i j a , mennyire szüksége v a n ? Nem az az emberé a' mit éldelhet, hanem az a' mit éldelt 's éldel.

E g y lehelet 's a' mie volt más' vagyona lesz. Azért nem aggódom g a z d a g s á g u t á n , 's épen a z : ki szükségeit csil- lapítja , g a z d a g ; — minden egyébnek b i r t o k a , csak l e l - ketlen por' birtoka. Es ha a ' h a n g y a ezereknek oszt p a r a n - c s o t , kik körülte b o l y g n a k , 's ezerek nevezik őt, valljon azért több-e ő mint egy gyönge hullatag b o g á r ? l)e az ember' dicsősége mi is e g y é b ? Nem igazi vagyon e z , hanem az önmagát csiklandozó képzelgésnek megvetendő kis játéka. Dicsérem a' parányi á l l a t k á t , melly rövid létét uzsoráskodva t a r t j a - f ö l ; mindenütt úgy van ez. Minden lát, minden éldel, 's üres képzeletekkel nem e l é g ü l - m e g ; 's épen így vagyok én. A' földteke az én h a z á m , m e g l e h e - tősen kereszlíilbarangolám a z t , k o l d u s o k k a l , herczegekkel ültem a s z t a l n á l , kalholikus-, zsidó-, g ö r ö g - 's l u t h e r á n u - sokkal p a j t á s k o d á m ; részt vettem az emberek' harczaiban, 's rövidebb hosszabb ideig m a j d minden rendnél próbát t e t t e m : millyen ott az élet.

Ez tett engem bölcscsé; és még is csak félig vagyok az. Gyermekkoromból még igen sok aggrege 's ábránd tapadoz hozzám. De én lehorzsolom a z o k a t , mint a' b o j - torványt s z o k t á k , melly hozzánk t a p a d , azalatt míg v i r á -

(13)

gokat kellene szednünk. Mi nem hisztik többé a' k i s é r t c t e - teket 's ördögmüveket; de hiszünk még is sokkal több más, sokkal károsabb dolgokat, mellyek lelkünket törpítik, 's egész létünket megkeseríthetik. Nevelésmesterségünk, v a - lóban bölcsőben fekszik m é g , minden azon nagyhírű f é r j - fiak' d a c z á r a , kik azon javítani s z á n d é k o z t a k , 's mind azon könyvtárok' d a c z á r a , mellyeket ezek összeírtak.

Nem ért engem ön kedves Bellisle! 's azt könnyen elhiszem. Legyen béketűréssel i r á n t a m , c' levelem m a - gyarázatot nyújt önnek. Olvassa-föl e' lapot ,ezer p o l g á r - társa e l ő t t ; ön olvasni f o g j a , ismét olvasni, 's érteni még sem. A' ki mysteriumaimba akar beavatva lenni, ú g y k e l l c látni annak a' világot mint é n , 's meg kelle t a n ú l n i a : hogy a' való nem t ü n e t , 's a' tünet nem való.

Én a' legjobb világi neveltetésben részesültem, a' mit így ma legjobbnak n e v e z n e k ; még is fölölte elromlot- tam a' tömérdek előítélet által, mellyeket az anyatejjel szíttam-be. Nem az az egészséges l e s t , mellynek arczai karmintól pirosúlnak, mellynek foghijányai elefánt csonttal egészítvék, mellynek hibázó tagjai vánkos 's faminták által ellitkolvák. Ú g y , a z a z egészséges lélek i s , melly legkevesbé sem k ü l s z í n ü , hanem magában minden.

De tekintsen ön maga körül v é g i g , 's keressen annyi millió lény k ö z ö t t , mellyekkel körülvétetik, egy e g é s z s é - ges lelket! Keressen egy igazi erőteljes 's csonkítatlan e m b e r t , ki a' természettel megegyezik. — A' Diogenes lámpájáróli t r é f á t , a' szónokok' 's hallgatók' legnagyobb része nem érti.

De ha nem halmoznak is el minket a' gyermekkorban dőre r é m t ö r t é n e t e k k e l , gyöngéd léleképségünket az álhit' más nemeivel mérgezik-be. Megtaníttatunk sokat tartani a' g a z d a g s á g r a , 's fönbecsülni a' millióst; egy tonna arany' b i r t o k a , egy fönséges emberczél gyanánt m a g a s z - taltatik előttünk. Iszonyú b a l g a t a g s á g ! így oltatik k o r á n a' gyermekbe a' pénz utáni örökös s ó v á r g á s , 's az örökös

(14)

h e l y e t t , a' pompás öltözetet dicsérik; még idejekorán kell bókolnunk a1 paszományos ruha előtt; élvezetet tanulunk helyezni az eqvipagék' 's szolgák' használatában. Ezért kísér a' balgaságnak szinte t á b o r a , egész éltünkön k e r e s z - tül. Nem elégszünk-meg többé a z z a l : hogy holttestünket egyszerű csínos szövet t a k a r j a ; j o b b rongyokban óhajtunk mi csillogni. Tápláljuk azon előítéletet: hogy az ember a' köntös után í t é l t e t i k - m e g , 's hogy a' finomabb posztó á l t a l , nemesb lesz. Gyermekkorunkban elég korán nem izgatlathatik-föl a' tekintet 's becsülctszomj b e n n ü n k ; a' szomj fönmarad elolthatlanúl a' sírig. Mi a' nevezetes embert f ö n s é g e s , 's a' magasb lisztfokút rendkívüli ember gyanánt szoktuk tartani. Úgy halad most boldogtalan t ö r e k v é s ü n k ; és ha végre egy méltóságot vagy hírt nevet n y e r é n k : akkor többet tartunk magunk felöl, mint minden mások. Ma már elég kivarrott csillagot hordani a' kabáton, selyemezondrát a' gomblyukban, k a m a r á s - k u l c s o t vagy mint azon n é p e k n é l , mellyeket vadaknak n e v e z ü n k , c s o n t - karpereczet a r r a : hogy magunkat istenülteknek véljük.

Gyermekes öncsalódás ! Ez pedig olly közönséges köztünk, kik magunkat az o r o n o k ó i együgyü vadakon fölülemel- kedetteknek h i s z ü k , 's hozzájok még is egy hajszálig h a s o n l í t u n k ; csak hogy mi szükségeinket egy fokig s z a - porítva , 's dőreségeinket s o k s z o r o z v a , ezekből a' v a d a k - nak, sejtés sem villan agyukba.

Az ifjúság' eme' neveltetésének kettős következése van.

Mi a' port i m á d j u k , 's észre nem vészük a' lelket. Jobb eniink a' képzelödés', botor szenvedélyek' 's balgaságok' örvényébe m e r ü l ; 's mi nem élünk a z é r t : a' mik vagyunk, hanem a z é r t : a' mi egy lélekzetvételt sem ér. És ha nincs elég erőnk , vagy baleset g á t o l : eljutni a' kitűzött czélhoz, akkor is el a k a r j u k hitetni a' világgal: hogy attól már mesze nem vagyunk. Alszínben iparkodunk kitüntetni azt,

(15)

mit valóban bírni a k a r n á n k . Színészekké l e s z ü n k ; más személyeket mutatunk mellyekhez semmit sem hasonlítunk.

Ó Bellisle! nézzen-körül a' királyi k i h a l l g a t ó - t e r e m - töl egész a' kézműves' m ű h e l y é i g , valódi emberek helyett csak álarczokat fog találni. Iíilti csalatik mindenkitől, de kiki is csal ennek r o v á s á r a mindenkit. Nem természetes semmi, — minden képzelődés és agyváz. Mi nem kívánunk k i n c s e t , csak a' mi fénylik. Nem rettegünk sajállagi v e - szélyt , hanem a' képzelödésektőli aggodalomból k é t s é g b e - esésből halunk-el. Mind ez r é m f é l e l e m , avagy a' k i n c s á - s á s n a k egy bizonyos n e m e ; 's mind ezeknek neveltetésünk oka. Régen nem vön kegyed tőlem levelet, kedves B e l - lisle! Ön rég nem látott engem. És azért valóban j ó : hogy ön belsőmmel is megösmérkedik azon r é s z r ő l : hogy azt írom önnek a' mit gondolok. Ön bizonyára ha kedve v a n , könyvekben is olvashat erkölcsi é r t e k e z é s e k e t ; de

nem tudom : ha fölleli-e azokban azon gondolatot, melly e' sorokban fekszik. Nem kalandjaimat beszélém-el én ö n - nek , hanem azok' eredményét.

É j f é l u t á n .

Nem s o k á r a szürkül az éj. Minden n y u g s z i k ' s engem kerül az álom. Ereimben tűzzé vált a' v é r , lélekzeteim ugyanannyi s o h a j o k ; 's lelkem az őrültségnek keresztííl- tántorg mennyén 's poklán. Nem vagyok többé enmagam.

Érzem azt. A' láz' dühe' közepette ragadok tollat. Előre láthatom: bolondságot fog az szülni. De másodszor is el fogom olvasni, ha fölocsódom, hogy lássam : mint viselém magam' ezen elváltozásomban. Hogy ezt még észszel érhetem-föl, lelkem' fönségétől győz-meg engem, melly a' hullámkint egymásba ütköző érzékiségnek ostromi fölött

(16)

lebeg mint s a s , a' villámok 's fölháborodott Óceán fölött.

Kevélye tesz e' f ö n s é g ; de édesebb a' szép kábúllságban alant. Le akarok én bukni i s m é t ; én nem akarok többé é n lenni. — Föl fogok én egykor ismét ébredni.

0 Bellisle hogy ön e' pillantalbau eszembe j u t h a t , hogy ezen elvadúlásban nevét följegyezhetem, legtöbb b i - zonysága azon s z e r e t e t n e k , mellyet egykor önnek esküvém.

Hanem egy szót se többet. Siessünk a' dologhoz. Átkozom tollam' l a s s ú s á g á t , mellynek tunya vonásai mellett, m i n - den p e r e z b e n , milliárd gondolatom v i l l a n - e l , 's csak a' legnyomorúbb 's legbénább feküszik az í v e n , mint lelket- len holtlest. Még s e m ; hiszen ki tudom én az ö r ö m k é j t , ínségemet, mindent, mindent a' mi mennyei 's pokolbeli a' csillagok fölött 's alatt lakozik, egy szóval fejezni. — Akarom azt. C h r i s t i n a , C h r i s t i n a azon s z ó ; 's én reszketek míg ezt í r o m ; és egész valóm mint tüzlángtól emésztetett föloszlatott, hamvadólag rogyik-össze.

N e m , én nem szeretek ó Bellisle! valóban nem.

Hiszen én tudom mi a' s z e r e l e m , hiszen én is szerettem.

Nem őrültség az mi engem keresztüllángol, csodaédes őrültség; mámor 's k á b u l t s á g , — mint nevezzem a z t ? Elváltozás, földúlatás, — 's minden mióta Christinát láttam.

Yalamint Semele az istenek' istenét Jupitert olympuszi valójának teljes fölségében 's dicsőségében a k a r á l á t n i , ó tompa halandó! 's ez neki az ő véghetlen mindent m e g - dicsőítő, mindent átsúgárzó fátyolozatlan isteni t e r m é s z e t é - ben m e g j e l e n t ; akkor mint é n — n e m érze ö c s o d á l k o z á s t , g y ö n y ö r k é j t , s z e r e l m e t , hanem — megsemmisülést.

És ez az én állapotom. Ne csalatkozzék Bellislém midőn e' zavart sorokat olvassa. Nem szerelem az. C h r i - stina távolabb áll tőlem mint nap a' földgömbtől. Egész öröklét alatt sem jutok én túl ama' végetlen nyíláson, melly közöttünk tátong. Nem is kívánom a z t , nem a k a r o m ; elhagyom P é t e r v á r á t , el O r o s z o r s z á g o t , — el mindent.

Francziaországba megyek, minden legkisebb s z i k r á j a nélkül

(17)

a ' kívánatnak. Chrislina h i t e s t á r s , Alexis a' czár' lija:

az ö f é r j e , a' németcsászárnő t e s t v é r e ; talán a' sors a' mostani n a g y h e r c z e g n ő t , az o r o s z - é j s a r k ' egykori önural- kodónéjává rendelé.

Nem Bellisle! De még sem akarom ábrándokkal t e r - helni. Mai napi történeteimet czélom, minden k ö z b e s z ö - kés nélkül önnek elbeszélni. Színlett türedelemmel s z á n - dékom megvíni, míg ismét azon szép névhez j u t o k , 's abban érzésimnek minden lángját kiöntöm.

Ma estve tánczvigalom volt a ' p é t e r p a l o t á b a n . A ' c z á r ' vára még nincs kiépítve; azonban úgy látszott, mintha a' mai ünnepléssel kellene fölszenteltetését nyerni. Minden a' szép nagyherczegnő' Christina' tiszteletére t ö r t é n t ; ki méltó a' legboldogabb sorsra, becsültelve a' czártól, i m á d - tatva minden o r o s z t ó l , 's magoktól az ezüstfürtű b o j á r o k - tól istenítve, egy gonosz lélekkel a d a t o t t - ö s s z e ; ki egy íinnlandi gyanús h a j a d o n t , a' Christina' szíve' mennyénél többre becsül. Tedd-föl a' vadkan' fejére a' k o r o n á t , a' s á r b a n fog ü hömpölyögni a' koronával azután is mint azelőtt.

A' nagyherczegnő elhagyá a' gyermekágyat. Julius 2 3 - á n szült egy herczegleányt f é r j é n e k , ki a' k e r e s z t s é g - ben N a t a l i a nevet nyert. A' jégkeblű Alexis, finnlandi ágyasával Karlsbadban m a r a d t ; az atyaöröm nem édesgeté haza. Atyja azonban a' nagy c z á r , testestől lelkestől azon v a n : hogy tanácstalan fija' kicsapongásait 's d u r v a s á g á t , menyével feledtesse. Fénylő udvari pompával sugárzá ezt k ö r ü l ; 's az ünneplések úgy váltják - föl egymást mint a' napok.

É s e'kint látám őt ma. Kilencz nap előtt ünneplék születése' huszadik évét.

Ah Bellisle! j u t - e eszébe még azon m i n i a t u r - k é p , mellyet néhány év előtt C a l a i s b a n ö n n e k m u t a t é k . Nem Ilivé a k k o r : hagy az ecsetem' 's képzelöerőm' müve volt.

Jól e m l é k e z e m - r á : mint bámulá ön a z t , a' gyönyörérzés' titkos mosolygásival, 's az ég felé emelve kiáltá: „ a ' te

2

(18)

m e g h a l o k , ha azt ott főn t a l á l o m / ' E n g e m pirulni 's s z e - m e i m b e n titkolt könyet látott csillámlani. Ön titkomat k é r - d é , 's a h ! azt e n m a g a m előtt is örömest elhallgattam volna.

Tiindérkertben b o l y g o k . Életem egy v a r á z s l a t t e l j e s tömkeleg. Meg n e m f o g h a t o m : a' t á r g y a k föl és eltűnnek e l ő l e m ; v a r á z s s i n ó r t v o n n a k lelkem k ö r ü l , 's az e s e m é - n y e k ' hullámai közé s o d o r j á k . Csak a' halál fogja azt m e g - gyógyítani.

Midőn a' p é t e r v á r i g y ü l e k e z e t ' ü n n e p é l y e s t o l o n g á - s á b a v e g y ü l é k , midőn a' c z á r n a k b e m u t a t t a t á m , egy m e l - l é k a j t ó ' s z á r n y a i n y i l á n a k - f ö l ' s ő K ö n i g s m a r k g r ó f n ő ' k a r j á n belépe Ó Bellisle! a k a r j a hogy : l e í r j a m őt ? H a k é p z e l ö d é s e m a' m e n n y ' s z e n t j é b e hat is b e , az ü d v e - zültek közt sem találok olly a l a k r a .

Ü volt az ismét.

D e n e m , e g y h a n g o t sem többet. E n s z a v a i m t ó l is irtódzom. Visszatükrözik ezek ő r ü l t s é g e m e t , mint a' tükör a z alakot. — Már p i r o s ú l n a k Neva' hullámi a' h a j n a l l á n g - tól. N y u g o d n o m kell, 's ellobbanni hagyni l á z a m a t , mielőtt ú j r a tollhoz n y ú l n é k .

C h r i s t i n a n a g y h e r c z e g n ő , B * * J u 1 í a g r ó f n ő h e z .

Pétervúra, septemb. 2-ún 1714.

J ú l i á m ! milly szívillető s z e r e l e t e d ' h a n g j a . Ha l e - veleidet o l v a s o m , ha c s a k k é z v o n á s a i d a t pillantom is m e g : a k k o r feledem mint s z u n n y a d ó hol v a g y o k ; a k k o r N é m e t - o r s z á g ' szelid ege i h l e t - m e g ú j r a ; 's a k k o r ismét látom az á r n y é k ö s v é n y t 's lugasokat atyám' v á r k e r t é b e n , hol mi

(19)

sorsom iize-ki, látom a' gyümölcsfák' virágözönét, m e l y - lyeknek árnyaiban egykor koszorúinkat fonánk.

Az é j s a r k mellett hideg 's vad a' természet 's embere.

Majd három évtől óta lakom távol kedveseimtől, és még most is idegen lények közölt élek. Senki sem érti n y e l v e - met ; 's szívem csöndesb szózati e l h a n g z a n a k , 's nem találnak rokonérző szívre. Königsmark grófnő nélkül, bár milly kevéssé egyezik is meg a' dolgok fölötti g o n d o l k o - dásmódunk , nézeteink, hajló lennék hinni: hogy már m e g - haltam , 's az alkotó által egy szomorú csillagzatba s z á m - ü z e t t e t é m : hogy olt egész örökléten által bűnért lakoljak.

Egészségem ismét virul. Hála érte a' virágkor' e l - rombolhatlan erejének. Most czélom hozzád g y a k r a b b a n írni. Veled való foglalkozásomban h a l a d j a n a k - l e l e g g y ö - nyörűbb reggeli óráim. Képed előttem f ü g g ; jelenvalóvá teszi a' múltnak á l m á t , 's engem édes csalódásokba bájol.

De azt még se h i d d : — esküszöm n é k e d , — hogy ezen örök tél' h o n á b a n , szívem is megfagyhasson. Nem Júlia! becses lészesz te előttem, mint k i n c s , mellyet a' j o b b világból hozék i d e , mint testvér kinek nemes szívét a' szelíd természet, föloldhatlanúl csatlá enyimhez.

É s Júlia, midőn én gyöngéd bizodalmadat nem viszon- z á m ; ha ezer kérdésekre évekig elnémúlék, midőn házi é l e t e - met előtted elfátyoloztam , hidd-el azt o h a j t á m : hogy b o l - dognak vélj. Elakarálak ámítani: hogy miattam bánkódni ne lássalak. Hát boldogabb 's vigasztaltabb vagyok m o s t : hogy te siratsz e n g e m ?

Azt m o n d o d : egész Európa ösmeri szomorú h e l y z e - temet , egész Európa g y á s z p á l y á m a t , 's irántam r o k o n é r - zésre g y ú l ; — egyedül csak én akartam méltatlan Í n s é - geimet előtted elpalástolni.

Tehát nem b á n o m , megtudhatod. Férjem a' n a g y - h e r c z e g , természeténél fogva homályos characterü. Nem

2*

(20)

vagyok, — ú J ú l i a ! be fanyarul esik nekem e' szót írni — nem vagyok szerencsés tetszeni neki. Nem valék én ö n - kint választott hölgye; 's talán utálata ebből ered.

Hasztalan keresem három év óta kedvét. Azt m o n d - j á k u g y a n : hogy mi asszonyok egy mosolygás- egy könyel is csodát t e h e t ü n k ; hogy nekünk semmi sem lenne I e h e t - len. Úgy l á t s z i k : tőlem a' természet e' szerencsés a d o - mányt f á j d a l o m ! megtagadá. Alexisem' szeszélye kifog minden mesterségen. lígy rémlik előttem: mintha ő ama' bűvös forrásból ivott v o l n a , mellyből Ariosto' Orlandója meríté kérlelhetlen gyülölségét Angelika iránt.

Y é g r e , — 's három év valóban elég hosszú o s k o l a - i d ő , — hozzá szoktam f é r j e m ' gyűlöletéhez; talán még ö is hozzászokik szeretetemhez, mellyel neki tartozom." Majd meglátjuk ki lesz a' nyertes.

Igen szeretett J ú l i a ! mivel már sorsom' titkait tudod, tudj hát mindent Én három év óta fölötte sokat s z e n - v e d é k ; 's a' titkos bú majd minden erőmet megemészté.

Hajdan herczegi szüleimnek kedvencze valék. S z e - retet ringata serdűltté; 's örömek nevelének föl. A' merre f o r d u l t a m , szívem n y á j a s arczokra talált. Nem tudtam mi az idegen, mi a' bú, csak örömet adék 's azt fogadlam-el, nem ösmerve más könyet csak ollyat, millyet a' s z e n - vedők' l á t á s a , 's valamelly költemény' o l v a s á s a , avagy a' zene' bús hangjai a l a t t , a' titkos rokonérzés csalt-ki s z e - memből. Minden reggel egy kis házi ünnepre é b r e d é k ; hízelgő remények közt szunnyadék-el estve. Egyik nap hasonlíta a' másikhoz; mindenik nyájas nemtő gyanánt l e - bege előmbe mosolygva, 's mosolygva vált-meg tőlem.

így lettem hölgye a' nagy monarcha' fijának. Ah jósló bánattal látám én megettem eltűnni a' kis W o l f e n b ü t -

t e l t , mint é d e n t , mellyre úgy l á t s z i k : érdemetlennek t a - láltatám. ^ Már első látása a n n a k , kinek kezem szánva v o l t , aggasztó sejtésekkel tölte-el. Nem mintha Alexis ollyférjli

(21)

és fekete s z e m e k , arczvonalmiban bájoló komolyság 's bizonyos megfejthellen valami, melly benne, álljon b á r 's tegyen a' mint t e t s z i k , a' világ legszélesb birodalma' ö r ö - kösét jeleli-ki, adnak a l a k j á n a k érdeket. Ügyesen beszél n é m e t ü l ; t u d , ha a k a r , igen szeretetre méltó l e n n i , —

de nem a k a r j a ezt soha.

Az ö nevelése elmulasztatott. Míg atyja a' dicső czár Európában utazott, a' szelid égövek' müveit 's t u d o m á - nyait a' zordon é j s z a k ' j e g é r e átültetendő; a z a l a t t , míg ő egy soha be nem hajókázott t e n g e r n e k , h a j ó h a d a k a t , a' vad népeknek erkölcsöket, 's a' rengeteg erdőségeknek városokat a d o t t , elfelede ú j alkotásához méltó k o r o n a ö r ö - köst képezni. A' herczeg körülvétetve nyugtalan b o j á r o k - tól, 's babonás papoktól, anyatejjel szívá magába nemzete' előítéleteit, 's derék atyja' újításai ellen a' gyűlölséget.

A n y j á n a k Eudoxiának s o r s a , kit a' czár zárdába k ü l d e , 's fátyolba öltözködni kényszeríte, ú j keserűséget önte l e l k é - be. Szívének sötét dacz lön s a j á t j a . Mindent gyűlölt, a' mi atyjától származott. Ennek e p e d é s e , öröm volt neki.

P á r t j á t f o g á a ' buta pópák' babonájinak, 's a' b o j á r o k ' durva erkölcseinek, 's megelégült a z z a l : hogy az álnép bálványa volt. így szilajúlt-el a' herczeg. Magaviselete n y e r s , öltö- zete ízetlen m o c s k o s , 's társasága egy r a k á s szerzetes 's elromlott feslett ember.

Es J ú l i a ! ez az én férjem.

Egybekelésünk' napján engem a' czár a' gyülekezet' teremének egyik ablakába v o n t , hol a' herczeg állott.

„Lásd — mondá ö f i j á n a k , — te nem felejtheted a' régi s z o k á s o k a t , 's a' hosszú szakálak még mindig f é l r e c s a - varják fejedet. Te szavamat már nem fogadod. Mind e z e - ket egy szép, szellemdús, erényes asszony' hatalma szived fölött, reménylenem hagyja. És ha ezen oskolából is meg nem jobbúlva l é p s z - k i , akkor valóban az egész világra nézve odavagy."

(22)

E ' megszólításnak, melly minden finom érzést olly mélyen s e b z e , gyanúval 's boszúvel kelle megtölteni irántam a' herczeget. Már az első nap ezer apróbb vonásból vevém é s z r e : hogy Alexis nem szabad választásból, hanem atyja' akaratjából méltatott nejévé. És a' mint most félénk hiíle- dezéssel mátkámra fölpillanték, — ó Júlia! — homloka' sötét r á n c z a i b a n , 's komoran szertevillámló szemeiben o l - vasám eskét örökös h a r a g j á n a k , 's rettentő sorsomat,

így v o l t , — így marad ez.

H a l l g a s s , 's szeress engem.

A' n a g y h e r c z e g n ő , u g y a n e ' h e z .

Alig kiildém-el szeretett Júlia! utósó r e n d e i m e t , m i - dőn a' tieidet vöm. Milly varázsló azon c s a l á d r a j z o l a t , úgy a' mint a d á d , 's mellynek körében tenmagad vagy imádott istennő.

Mezei lakodban látlak t é g e d , a' tölgy- 's gesztenyék' fönséges á r n y a i b a n , lábaid előtt a' mosolygó k e r t e t , hova az ősz is még ezer virágot s z ó r ; hátúi a' vidám f a l u t , mellynek lakosi téged védangyal gyanánt tisztelnek. Öled- ben látom boldog a n y a ! a' szép c s e c s e m ő t , mint n y ú j t j a enyelegve kacsóját lecsüggő fürtjeid u t á n , 's férjét s z í - vednek , mint áll ö a' kies csoportozat előtt e l b á j o l t a t v a , 's majd atyai gyöngédséggel csókolja a' kebleden csüggő szárnyatlan szerelemistent, 's m a j d lángoló a j k á t vőlegé- nyi buzgalommal forrasztja tiedhez.

Mit véték a h ! hogy ezen örömimről is le kell m o n - danom. Pedig be egészlen ezekért van szívem alkotva, 's be csekély kárpótlást ígér szomorú rangom' fénye.

(23)

lünk az akarat' szent j o g a ; Yan s z í v ü n k , 's nem vallhat- j u k - m e g azt; a' természet az a n y á n k , 's meg kell azt t a - gadnunk. Könyezve tekintünk-le királyi székünkről a' s z e - génység' takarékos örömeire, mellyek tőlünk megtagadtat- vák. Nem vásárolhatjuk kincseinken 's drágaságainkon a' b o l d o g s á g o t , melly a' falusinak szalmafödele alatt lakik.

Testünket becses érczekkel 's kövekkel p i p e r é z z ü k , p o m - pás szövetek t a k a r n a k , 's idegen világrészek' csemegéji czifrázzák-föl asztalainkat; — de az alsóbb k a r z a t n a k h a g y - juk az élet' magasb j a v a i t ; drágaságaink nem melegílik- föl a' szívet, koronáink egy barátot sem s z e r e z n e k , és h a j ! ámbár milliók h a j t a n a k térdet e l ő t t ü n k , 's az egész földkerék' népei c s o d á l n a k , — e' lelketlen dicsőség nem é r - f ö l , csak egyetlenegynek is élénk szeretetével 's hűségével.

Zordon é l e t r e n d , a' becsülelvágy' dőresége által a l a - p í t v a , melly a' halandók' legcsekélybikének megadá mind azokat, mik az életet kecsessé tehetik, 's bennünket a r a n y - börtönökre kárhoztatott.

B o c s á s s - m e g J ú l i á m ! ha én berezegi állapotom' Ín- sége alatt, egy pillanatig roskadozok. Panaszaim a' világ' forgását nem változtatják-meg. A' rang' 's születés' előíté- lete , föntartják u r a l k o d á s u k a t , mind a d d i g : míg a' népek durvaságukból ki nem bontakoznak. Ezer keserű titkos köny nedvesíti már a' fejedelmek' b í b o r a i t , 's még soká fogja nedvesíteni azt. A h ! senki sem ért engem , csupán t e ; — senkinek sem panaszkodom é n , csupán neked.

Végy tőlem a' tiednek ellendarabja gyanánt egy c s a - ládrajzot is. Özvegyi életet élek é n , elhallgatván a1 csil- logó udvari p o m p á t , mellyel a' czár' j ó s á g a engem k ö r n l - s ú g á r z a , 's nem tekintvén az ünneplések' lánczaira, mely- lyeket ő az Oroszhonban életemen keresztülfont, bánatimat szélesztendő. Idegen nézökint állok én ezen ünnepélyes g y ü -

(24)

k e z e t , vígalmak 's játékok k ö z e p e t t e ; vi'sgán őgyelegnek szemeim a' csillámló sokaságon á l t a l ; szívem üresen m a - r a d , 's egyedül o h a j t o z á s o m : a' jobb u t á n , illeti azt meg.

Csak néha látom a' czárt 's hölgyét Alexievna Katalin császárnőt. Jól vagyok e' nemes p á r r a l ; de e' végtelen birodalommal j á r ó g o n d o k , ritkán engednek nekik szabad pillanatot.

Különbfélét beszél Európa e' csodálatos férjfiről, k i - hez én mint második atyámhoz, gyermeki szeretettel v i - seltetem ; 's valója ezer mese által gyakran igen elrútítva jelenik-meg. Rendeiinhez egy történetet z á r o k , melly még egészlen ú j lesz előtted, 's melly a czárról 's nejéről jeles c h a r a c t e r - v o n á s t ad elődbe.

Körülbelől egy éve : hogy a' czár valami ide t e l e - pült idegen kalmárnál ebédelt. Látta ennek l e á n y á t , ki valóban megérdemli a' szép nevezetet, belészerete, 's az ékesszólás' minden mesterségét oda i r á n y z á : hogy öt, f é r j e iránti hűsége' megszegésére bírja. Ö azonban nemes l é l e k - kel ellentállt a j á n l á s i n a k ; de nyugtalansága húzamosan tárta. R e s z k e t e , a maga körében mindenható fejedelem indúlata'következményitől; pénzt vőn m a g á h o z , 's még az nap eltűnt, a ' n é l k ü l : hogy családjával tudatná h o v á ? Egy faluba f u t o t t , hol d a j k á j a l a k o t t , egy szénégető hitvese;

magát az erdőbe v e z e t t e t é , hol ez utóbbi dolgozók; 's e n - nek ott gunyhót kelle részére állítani. Itt lakott ö most egész világtól elrejtezve. Hü d a j k á j a horda neki naponkint szükséges eledelt.

A' menekvés után egy nappal betért a ' c z á r a' kalmár' házához. Leányát akará látni. Reszketve beszélé az atya, mint lünt az el. A' fejedelem' haragja dühé v á l t , m e g m o - tóztalá a' kalmár' s rokonai' h a z á t , 's minden fáradozás

sükeretlen lőn.

Elmúlt egy év. Semmi sem hallatszott a' szép, az erényes bujdosó felöl. Hollnak lartá m i n d e n ; 's férje c s a k - ugyan azon időben húnyt-el. Véletlenül födözé-föl öt egy

(25)

ezredes, ki ugyanazon erdőben vadászott: hol annak g u n y - h ú j a állott. Ez oda vitte a' dolgot: hogy öt a' czár' lesei iránt megnyugtatá 's szüléji' házához visszahozó. Az e z - redes a' czárnönek jelenté-be találmányát. Ez m a g a v e z e t é öt a' c z á r h o z , 's el kelle mind azt beszélnie, mit ezen erényes [némber bujdosása alatt szenvedett. A' czár k ö - nyekre lágyulva, önmagának tön szemrehányásokat. F ö l - lbgadá : hogy törvénytelenségét jóvá teszi. Az ifjú özvegy neje lön az e z r e d e s n e k ; a' czár jeles a j á n d é k k a l halmozó- éi a' h á z a s p á r t , 's szíve' hajdani tárgyát háromezer rubel kegypénz iránt biztosító.

Így váltják-föl tetteiben egymást szüntelen a' l é l e k - j o s a g 's k e m é n y s é g ; figyelem az erény iránt 's durva s z e n - vedély. 0 gyermeke a' vad természetnek, melly öt k ö r ü l - öleli ; förgeteges jóltévő fönséges mint e z ; kívánságai h a t á r t a l a n o k , 's ereje rettentő.

A' kelelfrízlandi herezegnő 's Ivönigsmark grófnő mindennapi társalkodónöim. Lehetlen amazzal szoros b i z - tos szövetséget kötni. Csak az udvari dolgokon föllengve, csak az ettiquettenek h ó d o l v a , 's nem ösmerve a' nemesb é r z e m é n y e k e t , bennem örökké csak a' jövendőbéli o r o s z - császárnöt n é z i , és sohasem a' szenvedő asszonyt. S o k - kal érdekesb könnyelműsége mellett is a' most is s z e - retetre - méltó Königsmark. Végtelen ügyesséffgel szövő- dik o minden ó h a j t á s i m b a , minden panaszimba. Egy ö ama' gyöngéd szíves lények közül, kik mint mereven ö n - állás' ellenkezete mások' gondolkzásmódjába mélyen b e l á t - n a k , 's mások' érzéseit 's szeszélyét önkénytelenül is s a - j á t j o k k á teszik. A' vidámak közt legpajkosabb ö , a' k o - molyak közt böleselkelkedő, 's a' szerencsétlenek közt legméltóbb a' szánakozásra. Úgy képzelődik m a g á b a n : hogy minden ő, pedig csak egy gyöngéd e c h ó ' s s z e r e t e t r e - méltó Kaméleon ö.

Ösmered az öreg Herbertet ? J u t - e még eszedbe mi- dőn ö bennünket mint gyermekeket majd kis kocsiban vont

(26)

— 31 —

a' v á r k e r t b e n , 's lovacskánknak neveztetek; majd velünk árkon berken keresztíilfiitkosolt; majd hajósunk 's majd építőmesterünk lön. E' hü szolga még most is nálam van, még most is a' r é g i , kedve még most is r ó z s a s z í n ű , mint mindig. Nem nélkülözhetem őt. Ha öt elveszteném v i g a s z - talhatlan lennék.

És így már most ösmered a' legfontosb személyeket, kik körültem forognak. A' többiek elöltem úgy villannak- e l , mint á r n y é k j á t é k a' falon; látom őket 's feledem. Min- denik a' maga hatáskörében forgolódik, udvarol n e k e m : hogy fényét l á t t a s s a ; 's kisebb gondja r á m , mint a ' j á t é k - a s z t a l - vagy táblákra.

Egyetlenegy fönmaradt örömem, — Júlia! te anya v a g y , 's előre is eltalálhatod, — az én kis Natáliám. Milly bájoló a' kis angyal! Mint sajnálom már most is ö t : hogy herczeghölgy 's hogy egykor neki a n y j a ' sorsára kell jutni.

Epen beakarom fejezni levelemet, midőn Herbet, f é r - jem' a' nagyherczeg' Alexis'érkeztét jelenti. Ó Júlia! r e s z - kető kezekkel írám e' sorokat. H e r b e r t , az ijedtségtől megkímélendő, sokáig készítgete előre e' h í r r e ; pedig hasztalan. ínségem megújúl most. Ah miért kell nekem remegve 's rettegve üdvözlenem a z t , a' kinek a' viszont- látás' kéjével kellene repülnöm keblére. Elj boldogul és sirass e n g e m !

C h e v a l i e r d' A u b a n t , B e l l i s l e L ö r i n c z h e z .

Még most is az Oroszbirodalom' fővárosából kelnek leveleim. Mintha bűbáj átkozott volna engem e' vad földre.

Mig Francziaországban minden lomb zöldéi, míg ezer virág tündöklik, 's a' halmokon a' szőlőműves dala z e n g ; itt már rövidülnek a' ködös n a p o k , a' lomb hervadva zörög-le

(27)

És még e' pillanatban i s , midőn itt h a g y o m , — tet- szik nekem e' durva világrész. Ennek is megvannak é k e s - ségei 's csodáji. A' n a p n a k , midőn a' szürke ködön áttör, 's b ú s - k o m o r fényt szór a' fekete e r d ő k , kopár sík 's a l a - csony gunyhók fölölt, olly b á j a van i t t , melly alig tűnik s z e m b e , midőn az a' champagnei b u j a mezők fölölt, teljes glóriában lebeg. A1 faházakban valami kínálkozó n y á j a s s á g létez. A' szobák kéjelmes melege meghitt társulására vonz.

Nevessen bár Bellislém! de a' világ mindenütt v a l a - mint nem o c s m á n y , úgy nem is szép. Egy színtelen kép a z , mellyet elébb lelkünknek kell kifesteni. Mi viszünk abba először életet, g y ö n y ö r t ; mi nem látjuk a z t , hanem csak minmagunkat benne. A' szibériai nomadának szint'- olly kedves faluja a' h ó s i v a t a g b a n , mint a' pompás R ó m a , a' párizsi művésznek. A' szokás mindent elviselhetővé l e s z ; de szívünk szózata azon v a r á z s e r ő , melly által a' h o m o k - puszta is tündérkertté változik.

Még adósa v a g y o k , Christina nagyherczegnőnek lett bemulattatásom' elbeszélésével, 's fölvilágosításával a' t i - tokleljes rajzolatnak. Magamat is elakarom feledni, 's a' regényes történetet olly egyszerűn a d n i - e l ő : mintha az d a j k a - m e s e lenne.

Németországba utazásomkor a' harczi hegyek melleit szágúldozám. Kocsimat 's lovaimat a' legközelebbi városba előre küldém: a' vidéket keresztül gyalog j á r a n d ó . T u d j a ő n : milly igen kedvelem a' h e g y t á j a k a t .

Forrón porzsolt egy délben a' n a p ; elhagyám az o r - szágútat, úgy g o n d o l o m : ez valami B l a n k e n b u r g nevü helység mellett t ö r t é n t ; a' gyalogösvényre t é r t e m , melly egy liget' á r n y é k á b a n , a' szekérút mellett, úgy l á t s z o t t : hogy ezzel ugyanazon irányra vezet. A' f a l u s i a k , kik a' mezőn dolgoztak, bizonyossá tettek e n g e m : hogy ezen haladva nem hibázhatom.

(28)

sűrűjébe. Észrevétlen vesztém-el az ösvényt lábaim alatt.

Visszatértem, más úlat lelve, azon léptellem; 's csakhamar c s z r e v e v é m : hogy az czélomtól egészlen eltérít; elhagyám i s m é t ' s keresve az előbbit, végre olly igen ellévelyedém:

hogy magam sem tudtam, honnan jövék, avagy merre térjek.

Az est meglepe. Még most is azon átkozott b ü k k - erdöben v a l é k , 's mennél tovább é r t e m , annálinkább v é g - telennek tetszék. Már elhatároztam az é j t , a' puha mohon a l u n n i - á t , 's kalandorkodni a' farkasokkal 's medvékkel.

Ez alatt az vitáit s ü r ö b ö l , egy köröskörül erdőséggel körí- tett kis virányra értem-ki. Magas fű lepte azt. Ellükélém:

keresztültörtetni a z o n , r e m é n y l v é n : hogy j á r t ösvényre kaphatok.

Kétkedve állék még azon t ű n ő d v e : merre f o r d u l j a k ; a' mint a' virány' másik o l d a l á n , az erdő homályiból két n é m b e r , mint két n y á j a s tündér lépe-ki. Megpillantának ők e n g e m , kiálltottak 's intellek. Röpültem a' szép t ü n e - m é n y elébe. E g y s z e r ű , de drága j ó ízletü öitözetök g y a - níltatni h a g y á : hogy j ó házból v a l ó k ; z a v a r o d á s u k - 's aggódásukból ítélem : hogy rajtok valami kellemetlen történt.

Ü Bellisle! a' mint közelebb l é p t e m , 's a' mint az i f j a b b megszólított: „vezessen ön bennünket vissza a' v a -

d á s z h á z h o z , mi eltévelyedénk; félóranegyed távolságra sem lehetünk o n n a n a k k o r azt hittem: hogy a' t ü n d é r - világ' hajdani varázskora virult ú j r a föl e' vadonban. A' költő legszerencsésb á b r á n d j a Muzájának pásztori órájiban sem látott olly jeles szépségű i d e á l t , mint a' ki itt v é g t e - len bájjal esde segélyért.

Sőt én is e' megvarázslolt erdőben tévelygő f e l e d é m : hogy ezen ösmeretlen vidéket most tapodom először. A' lehellen is lehetőnek látszék előttem. Azon irányban k í - sérém-vissza a' d á m á k a t , a' mellyben ide jönni látszattak.

El voltak ők t i k k a d v a , 's útközben pihenlek. Állapotom-, nevem- 's hazámat tudakozák tőlem. Elmondáin. „Hogy

(29)

h o g y , — válaszola a' Grátziák' ifjabbika mosolygva, — hiszen e'kint ön is idegen 's tévelygő itt, 's bennünket akar útba v e z e t n i ? " Olly megnyugtatólag halának bizlatásim r á j a : hogy végre hitelt adott. Elindúlánk. Fáradtan csüggc mindketteje karjaimon. Úgy van Bellisle! a' halandók közt legboldogabb voltam é n , e' drága pillanatban: midőn amaz ösmercllen mennyei lény, egész meghitten lebege mellettem;

a z , kinek mostantól fogva ohajtásim' 's álmaim' b á l v á n y á - nak kelle lenni. Ah milly é d e s , milly felejthetlen azoii p i l l a n a t , azon szócsere , ama' parányi g o n d o s k o d á s o k , mellyek azon bájoló angyal körül foglalának-el. Majd r u - h á j á t kelle kiöltenem a' tövisből; majd az összenőt b o k r o - kon kelle megtörnöm ösvényét; 's milly n y á j a s a n mosolyga hálát m i n d a n n y i s z o r , egy olly pillantással, melly fölöttem az üdvezíiltek' tiszta gyönyörét árasztá-el.

Egyszerre csak a' szabad mezőn állánk, az o r s z á g - ú t o n , melly az erdő mellett vonúlt-el. Pompás hintó álla várakozva nem messze tőlünk. Előállott az. A' dámák köszönetet mondának n e k e m , fölléptek — 's eltűntek.

Mint m á m o r o s , 's álmodókint sokáig meresztém s z e - meimet mozdulatlan a' kocsi u t á n , mellynek nyomait p o r - fölleg jelelé-ki. Úgy voltam: mintha lelkem szakasztatolt volna ki. Azon útra t é r t e m , mellyen az ösmeretlenek h a - ladtak. Csak még egyszer óhajtám látni őket.

De hiszen történeteimet szárazon akarám önnel k ö z - leni. Most tehát csöndes őrültségben siettem azon az úton, 's csak rólok gondolkoztam. Elsötétült. Csillagok r a g y o g á - n a k a z égen. Nem fáradtani-el; tovább és tovább haladtam, isten tudja h o v á , míg végre éjfél tájban egy falut értem , Tudakozódásim a' kocsi 's két hölgy iránt sükeretlenek voltak. Senki sem igazíthatott útban. Nyilván tízszer is elvétém ú j r a az ö s v é n y t , 's azoktól kiket keresék még messzebb távoztam, sem mint hozzájok közeledtem.

Elég az hozzá: nem láttam többé az erdő' t ü n d é r e i t ; sem nevöket, sem lakhelyüket nem t a n u l á m - k i , 's rémény nélküli vágyódással tértem honomba vissza.

(30)

Magányos óráimban próbálám e' csupa é d e s , g y e r - meki bájjal 's magas méltósággal teljes kedves a n g y a l a r - czot lefösteni, az emlékezet' segéde által. Ön látta a ' k é p e t .

A' kaland ugyan egyszerű, de elhatározó volt éltem' folyására. Sokszor egy bizodalom' elenyészte, nem bír olly sok érdekkel, mint egy futó pillanat' története. Én s z e r e - tém a' mit elveszték, — egy á l m o t , egy ideált, — de mi kell t ö b b , én szerettem a z t ; 's lelkem gyözhetlen a k a r a - ratossággal függe rajta. Semmi regényhős sem lehete n e - vetségesb mint é n , enmagam előtt; — de azért csak s z e - rettem. Barátom egyikével sem merék tudatni egy hangot i s , ki akarva kerülni g ú n y a i k a t ; azonban e' helyett a ' s z é p titok kihíilhetlen lánggal tölté-be egész valómat.

Most már Moszkaországban élek. A' legtávolabb égöv alá is elkísért engem a' varázsalak. A' csaták b o r - zadalmai közt, előttem tündérkedék a z , követőm v o l t a nagyok' pompateremeibe, vígazlaló seráfkint mosolygott betegágyam fölött, az bájolá beteg álmaimba a' mennyet.

0 Bellisle! és épen a z , ki a' pétervári ünnepélyes gyülekezetben Königsmark grófnő' k a r j á n a' terembe lépe,

— volt csakugyan deli tündére a' b ü k k e r d ő n e k , a' rég elvesztett, — most — hölgye Alexis nagyherczegnek 's örökösnője az oroszcsászári széknek.

Ne kívánja édes Bellisle! hogy elmondjam mint v a - lék ? Mindenben kétkedéin, a' mit l á t é k , még azon nap valóságán is. És azalatt míg ezerszer fölkiálték m a g a m - hoz : „szegény d' Aubant te közel vagy az őrültséghez, ne hidd te nem látod öt, az mind csak k á p r á z a t a z i m á - dásban 's örömkéjben süllyedtem alá.

Az idegenek egymás után mulattattak-be neki. Nekem is közeledni kelle hozzá. Úgy rémlék előttem: mintha egy föld fölölti lény szent körébe léptem volna.

Észrevette ő z a v a r o m a t ; 's hogy megkíméljen, k é - résztől látszatott nézni azt. A' föudvasmester nevezé-meg neki vezetékemet.

(31)

— 31 —

„Micsoda — monda — Chevalier d' Aubant ? " Figyel- mesb pillantatot vete rám 's folytatá kétkedve. „Csak h o - mályosan emlékezem e' névre 's önre i s : hogy h a j d a n á b a n láttam. Talán N é m e t o r s z á g b a n / ' 'S azalatt míg ezt mondá, szép arczán bágyadt pirosság futott végig, mint h a j n a l b í - bor' viszfénye.

K e s z k e t é k , elhalt ajkamon a' válasz. Végre egy h a - zugságot hebegék. Úgy a d á m - e l é : hogy azt soha sem l á t t a m , kinek képe évektől fogva nem hagya el. Nem t u - dám mit tevék 's mit mondottam.

„Úgy v a n , — mondá kevés szünet u t á n , — ön a z , ki egy barátnőmet s ' e n g e m egykor kivezete az e r d ő b ő l , mellyben eltévelyedénk. L á t j a : hogy a' hál'adat legalább hü emlékezettel b í r . "

Milly örömest vallám-meg m o s t : hogy ama' nap é l - temben legszebb , legdicsőbb. Nyájas mosolygással — o l y - lyannal millyen egy királyiszékkel, egy élettel is fölére — nevezé magát a d ó s o m n a k , 's a' többi idegenek felé fordult.

Most Bellisle ösmeri helyzetemet. És ha az ügyészek otthon kis vagyonom' minden maradványit elnyelik, 's ha otthon koldus leszek is, Pétervárát nem hagyhatom-el. Ne tudakozza mit a k a r o k , mit r e m é n y l e k ? Ne g ú n y o l j a - k i indúlatimat. Ne nevezzen őrültnek. N e m , ön csalatkozik.

Nem szeretem én a' nagyherczegnőt, — esztelenség lenne az. Csupán tisztelem én ő t , mint felsőbb lényt tisztelik, kinek jelenléte bennünket minmagunkból kiemel. E' h e r - czegnő szolgálatában meghalni, — ez Bellisle! utolsó kívánságom.

(32)

Valóban visszatért uram 's férjem a' nagyherczeg egész kíséretével a' fürdőből. Pétervárába érkezte u t á n , csak inásodnapra méltatott látogatására engem. Mit szóljak J ú - liáin! neked e' l á t o g a t á s r ó l ? . . Egy reményemet sem tölté ö b e , mikkel olly örömest hízelgém m a g a m n a k ; ámbár én a' czárevicz' sötét kedélyeit ösmerem.

Alexis megjött, hosszú távollét után ismét találko- zandó n e j é v e l , ki azalatt a' halál' kapujánál állott. Ó miért nem nyilának-föl e' k a p u k !

Érkeztére készen valék. Azt hitlem : n y á j a s b a n j e - lenik most meg mint e g y k o r , mert én anya valék. L e g - szebb ékszeremmel díszesítérn magamat. — Natáliámmal karomon léptem elébe. E' kellemes szelid teremtésnek kelle vala az ártatlanság' mosolygásival az anya részére az a t y a - szívet megnyernie

Alexis mintha szemrehányásimat előre látta, 's mintha attól félt volna : hogy a' lermészetszózat' hatalma által, melly szívéhez s z ó l a n d , le fog g y ő z e t n i , minden tőle kitelhető hidegséggel f e g y f e r k e z é k - f ü l ; és hogy minden biztos szót elmellőzzön, az álnok, hízelgő G l e b o f tábornokot hozá magával társul.

Mit szólhat két h i t e s l á r s , egy illy harmadik j e l e n l é - tében e g y m á s h o z ? Es még is feledém az útálatos Glebofot mihelyt Alexis belépe. Mosolyogva röpültem elébe. Gyer- mekét nyújtám n e k i ; 's mondé^ mindent mit szeretet 's hűség mondhatának. Ah egy idegen a' legtávolabb világ- részből, többet felelt volna mint Alexis. Nem bolgogítá ölelés a' hitest, nem áldá semmi atyai csók a' gyermeket.

(33)

Még csak egy n y á j a s mosolyt sem vala képes színleni.

Hideg kifejezésekben tudakozódék ö egészségem 's foglal- kozásiul i r á n t ; ú j a b b rajzaimat l e k i n t é - m e g , 's Glebof ízetlen hízelgései' gyölréseinek adott-által. Ekkor e l h a - gyott engem ismét fél óra m ú l v a ; 's a' mint e l t ű n t , m a - gányomban , az elhagyatott 's atyjától nem szeretett g y e r - mekre húlatám keserű könyeimet.

Alexis megvet engem. Nem jelen meg egyikén is azon tánczvígalmaknak 's ü n n e p e k n e k , mellyeket k e d v e m - ért intéz a' czászár' kegye. Mindig talál ü r ü g y e k e t , kerülni a z o k a t ; majd betegség g á t o l j a , majd vadászat esik épen azon n a p r a , majd más dolgok akadályozzák. És azalatt, míg titokban búslakodom, avagy búmat tűrnöm kell, Ilidd- el : Alexis a' durva t á r s a s á g b a n , mellyct önmaga v á l a s z - t o t t , kedvére éli n a p j a i t ; 's oroszaival erős italokkal a' fölöslegig leissza magát.

Mennél több szemrehányással illeti, illyetén m a g a v i - selete miatt öt atyja a' c z á r , annál több okot hisz gyülö- lésemre. Ah v a j h a bár t u d n á , hányszor esdék könyezve a' c z á r n a k : hogy kímelje-meg. Bárcsak t u d n á , milly igen mentegetem én öt.

Most ugyan ismét egyedül v a g y o k ; de még is csillogó társaság gyűl mindennap szobáimba. Gyászoló özvegy v a - gyok ; pedig férjem ugyanazon városfalak közt lakik velem;

be szegény vagyok é n ; pedig a' koronaörökös' n e j e , 's császárnő' testvére vagyok.

Senki sem ért e n g e m , senki sem szól szívemhez.

Hideg a z , elcsukott 's ú g y fekszik mellemben, mint egy koporsóban. Csak a' zene' szellemhangjai hatják némellykor a' kihalt világot keresztül, 's belsőjéhez érlhetőleg szólnak.

J ú l i a ! te szereltél 's s z e r e t t e t é l ; te ösmered a' s z e - r e n c s é t , mellynek n a g y s á g a titok előttem; ösmered s z e - rencséd' n a g y s á g á t : tehát szerencsétlenségemét is.

De mi is az élet'minden dicsősége, fénye 's méltósága ha nemesb érzéseink sínlenek. Talán búsúl vagy örül a'

3

(34)

ségeknek hamvai mellett ? Mielőtt herczegnö leltem némber valék. Milly gyászos elfajulása az embernemnek. Bölcső- jétől a' sírig természetlenekkel gyölri m a g á t , 's milliók lehelik-ki könyek közt nyomorú éltüket; 's átkozzák a' világot, melly m a g á b a n a' legtökélletesb, 's a' mellyben önbotlásuk által csak ők a' legtökéletlenebbek. Minden kő, növény 's állat meghalad bennünket rendeltetése' betölté- s é b e n , mert mindenik ollyan, millyennek természeténél fogva lennie kell, és sem több sem kevesebb mint illyen.

Csak mi e m b e r e k , elhalmoztatva fönséges adományokkal csonkítjuk meg m i n m a g u n k a t , és siránkozó nyomorékok 's rút torzképek vagyunk 's maradunk.

Júlia, J ú l i a ! térdeim r e s z k e t n e k , szívein meghasad!

0 milly nyomorult vagyok é n !

Derült gyönyörű nap volt, egy ritkaság e' honra nézve. Megtudtam: hogy férjem az ú j várkertben sétál.

Meleg öltönybe t a k a r ó d z v a , 's kíséret nélkül röpültem o d a : látni ö t , beszélni v e l e , 's vele n y á j a s mulatozás által f r i - gycsülendö.

Ó Júlia! hát olly útálatos vagyok é n ? És ha ö n s z e - retetem 's tükröm megcsalt i s , nem lehet-e hallani a z o k - tól, kik engem nem s z e r e t n e k : hogy én legalább útálat' tárgya nem vagyok. Vagy nem tudtam-e én máskor e z e - r e k n e k t e t s z e n i ? Nem h o r d o z a - e egykor kezein minden mint kedvenczet ? Hát nem nyert némi műveltséget lelkem, szüléim' gyöngéd gondossága a l a t t ? Vagy nem voltam-e • szavaimban, életmódomben e r é n y e s ; avagy n i n c s e n - c ö n - tudatomnak emlékezete ?

És még is olly mélyre s ü l y e d é k : hogy egy rosz n e - velésű, még rosszabb életmódú t e r e m t é s , egy olly t e r e m - t é s , ki a' szépségre 's lélekre számot sem t a r t h a t , hogy

(35)

r i n g y ó , vett diadalt r a j t a m , 's férjem' szívét megnyeré.

Félénk nyugtalansággal mentem a' kerten keresztül.

Alexist keresém 's rettegem ot ícltalalni. Sok beszélni 's mondani valóm volt már h o z z á ; és még is haboztam m i - kint szólítsam-meg.

És a' mint egy csipkelugason elvonultam, ott látom öt némi távolságra ülni egy padon ágyasa mellett. Kezük bizalmasan nyugvék egymáséban. Harsányul kaczagott-fül a' r i n g y ó , kezét férjem' ajka elébe t a r t v á n , mintha g y ö n - gédségeit vagy enyelgéseit vonakodnék hallani.

Némán állék mint villámzúzott, lélekzet nélkül 's megsemmisülve. A' leány észrevőn e n g e m , felszökött 's távozni akart. Alexis t a r t ó z t a t á , felém n é z e t t ; 's épen olly dévajúl kaczagott, ininl amaz imént. E' közben kiküzdé magát kezei k ö z ü l , 's elsiete a' lugasból. Alexis kaczagott mint e l é b b , 's néhányszor k i á l t á : „ E u p h r o s i n e , E u p h r o - sine! legyen eszed," 's fürge léptekkel követé öt.

'S velem, ki lealacsonyítva, hüledezve 's fájdalomtól bódultan állék o t t ; . v e l e m , ki öt olly örömest követtem v o l n a , valamint a' leány tőle f u t o t t , velem hölgyével, — velem, nem gondol Alexis semmit.

Most már földúlt reményeimmel 's végtelen v á g y ó d á - simmal elzárkózni kivánok. Ó miért vagyok még olly v i r á g k o r ú , miért még erőm olly szilárd, miért nem lep- meg engem a' h a l á l , melly annyi boldogot örömeik' k ö - zepette r a g a d - e l .

3*

(36)

C h e v a i i e r d' A u b a n t , B e l l i s l e L ő r i n c z h e z .

B o r o s z l ó , május' 3-ún 17J 5.

T u d o m nem is álmodta kedves Bellisle! liogy engem, illy h a m a r F r a n c z i a o r s z á g b a h a z a utazni halljon. E n g e m ki m é g utolsó levelét erős f o g a d á s o k k a l h a l m o z á : hogy P é t e r v á r á b a n s z á n d é k a élni h a l n i ; engem ki önt m e g is k e r e s é : h o g y helyettem minden házi d o l g a i m a t , h o n o m b a n intézgesse. Kímélje tehát f á r a d t s á g á t , e n m a g a m jövök, í r j a : hogy vagyonom' n a g y o b b r é s z e oda van. Ön v í g a s z - tal e n g e m ! Valóban a' tudósítás m e g b ú s í t a k e v é s s é . T u d o k é n s z e g é n y lenni. C s u p á n némelly módokat v e s z t e k - e l , mellyeket m á s o k ' j a v á r a fordíthattam volna. E g y m a g a m - n a k az e g é s z r e m i n d , s z ü k s é g e nem volt.

É n s z ö k e v é n y v a g y o k , holmim' nagyobb részét P é - t e r v á r á b a n h a g y á m ; 's némelly p é n z e k e n k i v ü l , c s u p á n életemet m e n t é m - m e g . Ez 's kapitányczímem tehát m i n - den n y e r e s é g e ama' s a n y a r ú é v e k n e k , mellyeket az o r o s z - szolgálatban tölték. Mások kevesbet lőnek mint é n , 's polczról polczra emelkedtek. Mások c s e k é l y b ö s m c r e t e k - kel b í r t a k , 's tekintettel 's g a z d a s á g g a l b ü s z k é l k e d n e k . J e i e s s é g e i m d i c s é r t e t l e k , h a s z n á l t a t t a k ; 's én feledtetve valék. Elhalmoztak hízelgésekkel a' t á r s a s á g i e r é n y e k m i - a t t , mindenki b a r á t o m a k a r t l e n n i , és senki sem volt az.

Az e m b e r e k ö n m a g o k b a s z e r e l m e s e k , 's m a g o k o n kívül senkit sem s z e r e t n e k . Ki magát értök f ö l á l d o z z a , h a s z n o s b o l o n d o k k á nevezik.

A z o n b a n n e h i g y j e ön hogy e' c s e k é l y b o s z ú s á g , feledtetésem 's h á t r a t é l e t é s e m miatt s z á r m a z i k , mellyet

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :