• Nem Talált Eredményt

KISIPAROS A Kecskeméti Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "KISIPAROS A Kecskeméti Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja."

Copied!
4
1
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

51050

VIII. évfolyam. 22. szám. " 1930. október 25.

KISIPAROS A Kecskeméti Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

A lapot az Ipartestület tagjai ingyen kapják.

Helybon: II Vidékre:

1 évre — — 8-— P || i évre - — 10-— P Negyed évre — «•— P | Negyed évre — 1-50 P

Egyos szám Ara 20 fllJér.

Megjelenik egyéniére kéthetenként szombaton.

Felelős szerkesztő V l n o z e Mihály ipartest, elnök Szerkesztő d r . Szappanon S á n d o r ipart, főjegyző

Főmunkatárs

dr. Nag-y S á n d o r ügyvéd, ipartestilleti ügyész Munkatárs

Soóe I m r e kiskunfélegyházi ipartestületi titkár

Szerkesztőség és kiadóhivatal 1 az Ipartestület helyiségéhen, Kecskemét,

III., Széchenyi-tér 7. szám.

Telefon: 82. sz.

Cikkek és közlemények szerdán délig, hirdetések legkésőbb szerdán estig küldendők be.

Köveleijük a kezmüvesiparban az általános forgalmi és fényűzési adó megszüntetését! ~ < m

Vándorlegények.

Még a céhek idejéből ma- radt fenn az az intézmény, melyet jelenleg „ segédszálló nak neveznek s amelynek célja, hogy a városba érkező iparos- segédek ott megszállhassanak, amig tovább nem utaznak vagy itt helyben munkát nem talál-

nak. Abban az időben rendkí-

vül nagy fontossága volt en- nek az intézménynek, mivel akkor minden mesterlegénynek legalább is három évi vándor- lás útján kellett megszereznie a szükséges szakbavágó gya- korlatot. Ezeknek a vándorle- gényeknek megszállásáról a cé- hek gondoskodtak és pedig akként, hogy a céhmesternek tették kötelességévé saját há- zában helyet adni nékik.

A céhek után az ipartestüle- tek „segédszállót" létesítettek.

Mivel azonban már nem volt kötelező a három évi vándor- lás, no meg a gyaloglás helyett az ujabb kor mesterlegényei a vonatot vették igénybe, a szál-

láskereső iparossegédek száma megcsappant, a segédszálló úgy- szólván elvesztette jelentőségét.

Pár év óta azonban úgy tűnik fel, mintha a régi céhvilág jönne vissza. A vándorlegé- nyek egymást érik, s a segéd- szálló újra szükségszerűnek mutatkozik. De ma nem a tu- dásvágy indítja útnak e szo- morú hadsereget, hanem a munkáért, kenyérért való hiába- való kutatás és hajsza. Meg- érkeznek fáradtan, bejárják a várost munkáért és azután még fáradtabban, kiéhezetteb- ben mennek tovább. A legtöbb- nek egyetlen fillér sincs a zse- bében, s hány van, amelyik már csak egy falat kenyérért könyörög, hogy ereje legyen elgyalogolni legalább a szom- szédvárosig.

Ipartestületünk vezetősége most azon munkálkodik, hogy a város és a városi kórház fel- ajánlott nemes segítségével a háború alatt megszűnt segéd- szállót mielőbb felállíthassa, miáltal lehetővé válik, hogy

legalább csak egy éjszakára is pihenést, enyhülést tudnak ta- lálni azok, akiknek útja váro- sunk felé vezet. Ha már mun- kát nem tudunk adni, legalább egy éjszaka nyugalma után indíthassuk a munka további' keresésére a szerencsétlen ván- dorlegényeket.

Tudjuk azonban nagyon jól, hogy nem ez a végleges segít- ség a számukra, hanem a munka.

Szeptember elején nagy köz- munkákat helyezett a kormány kilátásba. Reméljük, hogy ezek még a tél beállta előtt meg- indulnak és kenyérhez juttat- ják az országutak vándorle- gényeit. De ha ezekből a be- ígért közmunkákból nem lesz semmi, még inkább be fognak népesedni az országutak, még inkább szükségeseknek bizo- nyulnak a segédszállók és még többen lesznek azok, akik- nek a lelke könnyen vásárol- ható. Hadd jöjjenek hát azok a közmunkák, mert a legki- sebb munkaalkalom is több

Férfi és nöiruhák tisztítását és festését modernül berendezett selyem, kelme- festő és vegyti8ztité üzemében a kor igényeinek megfelelő hozzáértéssel és f e l e l ő s s é g m e l l e t t « á l l a t j a )

g y o r s a n é s p o n t o s a n v é g z i .

SZABÓ IMRE

selyem-, k e l m e f e s t ő és vegytisztító.

V., Klapka-utca 6. sz. Cifrapalota mellett.

Vidékieknek, gyászruhák, s egyéb postamunkák soron

kivül készülnek.

(2)

2. oldal. KISIPAROS 1930. szeptember 13.

lelket ment meg a nemzetnek, mint a legaranyszájúbb szó- nok türelemre, kitartásra buz- dító erkölcsi prédikációja.

Tiltakozás a Bata cipők behozatala ellen.

Lapunk legutóbbi számában kö- zöltük a Cipész Szakosztály felhí- vását a Bata-féle cipők behozatala ellen megtartandó tiltakozó gyűlésre, amely a tagok érdeklődése mellett meg is tartatott, s az ott elfogadott határozati javaslat a gyűlés határo- zata értelmében a kereskedelemügyi miniszter úrhoz, a polgármester úr- hoz, a Budapesti Ker. és Iparkama- rához, az Ipartestületek Országos Szövetségéhez, a Budapest Székes- fővárosi Cipészipartestülethez és a Lábbelikészítök Országos Szövetsé- géhez küldettek el.

A Szövetség f. hó 19-én, vasár- nap délelőtt 9 órai kezdettel tar- totta meg országos tiltakozó nagy- gyűlését, amelyen a helybeli cipész- iparosság képviseletében Végh Kál- mán szakoszt. elnök, Fekete József szakoszt. jegyző, dr. Szappanos Sándor ipt. főjegyző, Kara Lajos ;és Nagy István cipészmesterek vettek részt. A tiltakozó nagygyűlésen a székesfővárosi iparosság is nagy számmal jelent meg, de impozáns volt különösen a vidék felvonulása, amennyiben 80 ipartestület küldöttei útján, mintegy 20 pedig távirati úton jelentette be csatlakozását.

\ A tiltakozó nagygyűlést a Lábbeli- készítő Iparosok Orsz. Szövetsége és a Budapest SzékesfővárosPCipész- ipartestület a Bőripari Munkások Orsz. Szövetsége, a Budapesti Cipő- gyártók Egyesülete, a Magyar Cipő- gyárosok Orsz. Egyesülete, a Magyar Cipőkereskedők Orsz. Egyesülete, a Magyar Bőrgyárosok Orsz. Szövet- sége, a Bőrnagykereskedők Egyesü- lete és a Bőrkiskereskedők Orsz.

Szövetsége bevonásával tartotta meg;

Pintér Vilmos elnöki megnyitója után Ádám György szöv. titkár rö- vid indokolás után terjesztette elő a következő határozati javaslatot:

A legnagyobb veszedelmet látná abban, ha az amúgyis válságos hely- zetben lévő magyar cipőipar létér- deke megtámadtatnék azzal, hogy Bata csehországi cipőgyáros közis-

mert kizsákmányoló termelési

rendszere szerint Magyarországon eipögyárat létesítene, avagy csehor- szági gyártmányainak az országba való tömeges behozatala céljából cipőiizleteket állítana fel, mert ezáltal mintegy 28.000 önálló lábbelikészítö kisiparost s azoknál, valamint a tömegtermelőknél és a mechanikai cipőgyáraknál alkalmazott körülbelül 35.000 munkás kenyérkeresetét ve- szíthetné, a magyar cipő- és borke- reskedelem pedig ugyancsak meg- fosztatnék létalapjaitól. Az ittemlí- tett existenciák és ezeknek család- tagjai 250.000 lélekre tehető.

Az országos nagygyűlés ennélfogva a legnagyobb nyomatékkal felhívja a kormány jigyelmét ezen végső ki- hatásaiban beláthatatlan eminens veszedelemre és az abból származ- ható katasztrofális következményekre és kéri a magas kormányt, hogy minden törvényes eszközt ragadjon meg abból a célból, hogy ezt a ve- szedelmet az ország gazdasági éle- tétől elhárítsa. Felhívja továbbá a cipő- és bőrszakma összes érdekelt- ségeit, hogy saját hatáskörükben kö- vessenek el minden tőlük telhetőt az amúgyis válságos helyzetben lévő szakmájuknak a végpnsztulástól való megmentése érdekében.

II.

Az új iparfejlesztési törvény fel- hatalmazást adjon a kereskedelmi miniszternek arra, hogy oly iparágra nézve amelyben a termelés a bel- földi szükségletet teljesen kielégíti és

új iparvállalat alapítása az illető iparág létérdekébe ütköznék, rende- letileg intézkedhessek aziránt, hogy új gyári vállalat létesítéséhez a ke- reskedelmi miniszter külön engedélye legyen szükséges.

III.

Az egyfázisú forgalmi adó mi- előbb életbe lépjen oly módon, hogy cipő behozatalnál a vámforgalmi adó a cipő teljes értéke titán meg- felelő adókulcs alkalmazásával ro-

vassák le.

A javaslatot számos értékes, pár- toló hozzászólás után a tiltakozó nagygyűlés egyhangúlag elfogadta.

Ugyanaznap délután tartotta a Szövetség küldött közgyűlését, ame- lyet szintén nagy érdeklődés kísért.

Y KISIPAROSBAN J

! HIRDESSEN !

Egységes csizma- és ruhaszövetakció.

Ez az eszme nem először buk- kant fel, s most hetek óta újból erősen szivárog ki titokzatos hír- forrásokból. Arról suttognak, hogy a falu népét olcsó szövettel és csizmával akarják ellátni illetékes körök. A szárnyrakelt hírek alap- ján a Budapest Székesfővárosi Cipészipartestület vezetősége eljárt az illetékes kormánytényezőknél az irányban, hogy a tervezett csizmaakció az érdekelt kisiparos- ság bevonásával bonyolííassék le olyképpen, hogy a kormány által megbízott szervek a kisiparosság meglévő készleteit vásárolják össze az akció céljaira a kialakult for- galmi áraknak megfelelő árban és azokat juttassák el a földműves lakossághoz. Ezáltal tényleg segí- tenének úgy a mezőgazdasági la- kosságon, mint a kisiparosságon.

A kisgazdatársadalom megsegí- tése céljából kb. 50.000 pár csiz- mára lenne szükség, s illetékes helyen hajlandóság is mutatkozik a kérdésnek a kisiparosság kíván- sága szerint való megoldására oly- képpen, hogy az átvett csizma ára 10°/o levonásával kifizettetnék, de a levonás ellenében vásárlási je- gyet kapna, melynek birtokában egy-egy pár csizmához való felső- bőr és talpanyagot vásárolhatna 20°/o-os kedvezménnyel a bőrke- reskedelem útján. .

A Budapest Székesfővárosi Ci- pészipartestület e mozgalmukhoz való csatlakozás céljából most meg- keresést intézett az Ipartestületek útján az összes szakosztályokhoz, s a kérdés nagy fontosságára való tekintettel azonnali csatlakozásu- kat kérik, hogy igy az egész ma- gyar csizmadia iparosság nevében folytathassák a további tárgyaláso- kat. A megkeresés értelmében Ipar- testületünk elnöksége azonnal fel- hívta a Csizmadia Ipartársulat el- nökének: Kürti Lajosnak figyelmét, s így a helyi csizmadia iparosság határozata a legrövidebb időn belül elküldhető lesz.

(3)

1930. szeptember 13. KISIPAROS 3. oldal.

A Magyar Hét résztvevőinek kirakatai

díszítik e héten az ország városai- nak, községeinek utcáit, figyelmez- tetve vásárló és fogyasztó közönsé- günket arra a szent kötelességre, amely parancsolólag írja elő szá- munkra a magyar árú pártolását, vásárlását.

Városunkban több, mint száz ki- rakat hirdeti a honi árú verseny- képességét, közöttük több iparos mutatja be a helyi ipar fővárosi

nívójú produktumait.

Sajnálattal kell leszögeznünk, hogy ennek a propaganda szempont- jából is hatásos mozgalomnak je- lentőségét városunk iparossága nem érezte át kellőképpen, s amikor Szeged iparossága nagyszabású őszi vásárt rendez a Magyar Hét alkal- mából, ugyanakkor városunkban alig néhányan jelentkeztek a helyi ipar- nak az Iparos Otthon dísztermében tervezett bemutatójára, mely emiatt a részvétlenség miatt megtartható sem volt.

Nagymagyarország egész szabóiparossága ünnepelte a Szabómesterek Országos Szövetségének 25 éves

fennállását.

A kézművesipari életben ritka esemény sorába tartozik az az ün- nepély, amely vasárnap délelőtt zajlott le a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében a SzOSz 25 éves jubileumán.

102 magyar város és Kolozsvár, Kassa, Eperjes, Nagyvárad, Pan- csova, Újvidék, Szabadka, Brassó, Marosvásárhely, Temesvár város szabóiparossága képviseltette magát.

A kereskedelmi miniszter képvise- letében Messik Vilmos, a honvé- delmi miniszter képviseletében Szauer Géza ezredes, főhadbiztos, a főpolgármester és polgármester és a IV. ker. Elöljáróság mint I.

fokú iparhatóság képviseletében dr.

Thorday Lajos székesfővárosi fő- jegyző, helyettes elöljáró jelent meg.

Ott láttuk az ipari, kereskedelmi és a közgazdasági élet kitűnőségeit.

Horváth György országos elnök rövid megnyitó beszédében utalt a SzOSz. 25 éves múltjára és hang- súlyozta, hogy az elkövetkezendő időkben a SzOSz. vezérei a régi tradíció mellett új célok felé fog- ják vezetni az ország szabóiparos-

ságát.

Vágó Jenő a SzOSz. igazgatója indítványára a díszgyülés hódoló sürgönyt küldött vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának, akit arra kért, hogy a súlyos helyzetben élő kis és kö- zépiparosságnak százezreit kegyes- kedjék pártfogásába venni. Utána

üdvözölte a megszállt területről ér- kezett Kartársakat, a megjelent notabilitásokat, a vidéki és fővárosi kartársak nagy tömegét.

Lajtha Rezső ünnepi beszédében rámutatott a mai szomorúan súlyos gazdasági helyzetre és annak eny- hítését csak úgy látja megoldható- nak, ha a kormány e kérdésben meghallgatja a szakmai érdekkép- viseleteket és azoknak tapasztalatait és hozzáértését igénybe veszi.

Messik Vilmos a kereskedelmi miniszter nevében üdvözölte a ju- biláló Szövetséget, amely rendkívül hasznos és országos jelentőségű érdekképviseleti munkát fejt ki.

Szauer Géza ezredes, főhadbiztos Gömbös Gyula honvédelmi minisz- ter üdvözletét tolmácsolta.

Dr. Thorday Lajos a főpolgár- mester és polgármester üdvözletét tolmácsolta.

Gróf Hadik János üdvözlő levelét dr. Kovalóczy Rezső az OKT főtit- kára olvasta fel, majd mint meg- bizott tolmácsolta szerencsekívána- tait a SzOSz. elnökségének.

Németh Gyula az Ipartestület el- nöke üdvözölte a jubiláló Szövet- séget, hangoztatván, hogy az ország egész szabóiparosságának ebbe az egy szervezetbe kell tömörülnie.

Usetty Béla országgyűlési képvi- selő mint politikus nagy örömmel és megelégedéssel konstatálta, hogy a SzOSz., a magyar kézműves ipa- rosság legnagyobb szakmai érdek- képviselete olyan munkásságot fejt

ki, amelyért minden illetékes ténye- zőnek elismerését kiérdemelte.

A maga részéről mindenkor kész- séggel támogatni fogja azokat a törekvéseket, amelyeknek eléréséért a SzOSz vezetősége munkálkodik.

Dr. Dobsa László az IPOSz igaz- gatója méltatta azután a Szövetség 25 esztendős eredményes munkás- ságát, majd a szónokok egész sora ünnepelte jubileuma alkalmából a SzOSz-t.

Több kitüntetés kiosztása után Horváth György országos elnök mondott köszönetet a díszközgyű- lésnek, amelyet ünnepélyesen be- rekesztett.

Este a Royal-szálló fehértermé- ben 250 terítékes bankett volt, amelyen felszólaltak Krausz József alelnök, Nagy Antal a Ker. és Ipar- kamara elnöke, Rácz József ipar- testületi alelnök és dr. Balkányi Kálmán az OMKE igazgatója és még sokan mások.

Az iparostanonciskola értesítője

most jelent meg Sztankay Lajos igazgató gondos szerkesztésében.

Az igazgatói jelentés közlése sze- rint az 1929/30. tanévben az év végéig 830 fiú és 216 leány, ösz- szesen 1046 tanuló iratkozott be, vagyis 165 növendékkel kevesebb mint az elmúlt tanévben. — A ta- név kezdetekor 33 osztály nyitta- tott meg, majd november 4-én az építőipari téli tanfolyam nyilt meg 7 osztállyal, 127 tanulóval, s tar- tott február l-ig bezárólag. — Az intézetnél 28 tanerő és 13 vallás- oktató működött, amelyből az igaz- gatóval együtt 5 rendes és 23 óra- adó volt. A tanítási eredmény ál- talában kielégítő volt, de az első osztálybeli tanulók jelentékeny szá- zaléka gyenge előképzettséggel és korlátolt szellemi képzettséggel ren- delkezett. Különösen hátrányos volt az iskola széttagoltsága, mert a tanítás három helyen folyt: a régi reáliskolában, az I. kerületi isko- lában és a rk. főgimnázium épüle- tében. Az iskola az elmúlt év so- rán többször tartott ünnepélyeket, előadásokat, amelyek közül kiemel- kedik a József Ferenc herceg és Anna hercegnő részvételével tar- tott cserkészleányok fogadalomté- teli ünnepélye és a leánycserkész-

(4)

4. oldal. KISIPAROS 1930. szeptember 27.

csapat avatása, majd a cserkész- csapatok műsoros kerti ünnepélye.

Az iskolának van fiú és ieányönképzö- köre, énnekkara könyvtára; a fiú- cserkészcsapatnak pedig zenekara van.

A tantestület tagjai az 1929/30.

évben: Sztankay Lajos igazgató, vitéz Almásyné Székely Margit, dr. Balázs Sándor, Bartha József, Bartha Juliska, Bartha Sándor, Demcsák Endre, Ferenczy Gyula, Gáspár Árpád, Gulyás István, Hal- mos Lajos, Igó László, Imre Gábor, Krausz Sándor, Leviczky Oreszt, Lieb Tivadar, Makáry István, Megáll József, vitéz Parlagh Károly, Sár- kány Pál, Szabó Irén, Szarka Jenő, Annók Szabó János, Szabó Gyula, Szilágyi Mihály, Szinnyai Mihály, Szunyoghy Farkas, dr. Tóth Kálmán, Zachár Zoltán.

H Í R E K

— B e l a t i n y A r t ú r l e m o n d o t t a k a m a r a e l n ö k s é g é r ő l . Meg- emlékeztünk a budapesti kereske- delmi és iparkamarai választásokkal kapcsolatban arról, hogy miképen jutott Belatiny-Braun Artúr ismétel- ten az elnöki székbe. Belatiny ak- kor saját maga választatta meg magát, mivel a vele szemben álló Éber Antallal egyenlő számú sza- vazata lévén, ő is leszavazott, ter- mészetesen magára. Az elnökválasz- tásnak ez a módja, de a kamarában uralkodó éra is általános elégedet- lenséggel töltötte el a közvéleményt Belatiny Arthur személye ellen. Több oldalról támadások érték és a ka- marai ellenzékben már készen vol- tak a tervek, melyekkel Belatiny működését lehetetlenné tették volna.

Érezte és tudta ezt Belatiny s jobb- nak látta félreállni áz útból. A ka- mara alakuló ülésén írásban beter- jesztette lemondását, melyet a teljes ülés tudomásul is vett. Az elnöki szék ilyetén való megüresedésével minden valószínűség szerint telje- sülni fog az ipari érdekeltségek óhaja.

— N y u g t á z á s ós köszönet.

Fáji Fáy István főispán a segéd- és tanonc-munkakiállítás költségeihez való hozzájárulás címén 10 pengőt adományozott, amelyért ezúton is köszönetet mond a kiállítás rendező bizottsága.

— Az 1930. évi n é p s z á m l á - lás 1931. január 1. és 10-ike kö- zött hajtatik végre. — Örömmel állapítjuk meg a népszámlálás vég- rehajtása tárgyában kiadott 1930.

évi 4718/M. E. sz. rendeletből, hogy a népszámlálás külön kiterjed az önálló iparosok és kereskedőkre is, s ez lessz az első hivatalos, orszá- gos adatgyűjtés az annyira vitássá vált létszámról. — A számlálólapok kitöltése a családfőnek, vagy he- lyettesének, az önálló iparosok és kereskedők kérdőíveinek kitöltése az iparosoknak és kereskedőknek, a házigyűjtőívek kitöltése pedig a ház- tulajdonosnak vagy helyettesének a kötelessége. A népszámlálásnál a december 31-ike és január l-e közti éjfél időpontjában létező állapot veendő alapul.

—- E g y n é m e t o r s z á g i tanul- m á n y ú t tapasztalatai címen igen értékes és mélyreható tanul- mányt írt Füredy Lajos, az Aszta- losmesterek Országos Szövetségé- nek főtitkára. A mü részletesen foglalkozik a németországi fakul- tusszal, a felhasználásra kerülő fa- anyagokkal, leírja a famegmunkáló gépeket, tárgyalja a racionalizált lakberendezési iparágakat és azok készítményét, teljesítményét, az ipar- ágak együttműködését és a német- országi fogyasztási viszonyokat. A tanulmányt gyakorlati értékénél fogva melegen ajánljuk nemcsak asztalosiparosságunknak, hanem mindazoknak, akiket a lakberende- zés bármi oknál fogva érdekel. A szaktanulmány 1'10 P előzetes be- küldése ellenében megrendelhető az Asztalosmesterek Lapja kiadóhiva- talánál. (VIII., Bérkocsis-utca 12.)

— Az izsáki o r s z á g o s vásár a község elöljáróságától vett hiva- talos értesülés szerint november 3-án, hétfőn fog megtartatni. A kis- kunmajsai országos vásár novem- ber 9-én, vasárnap, az újkécskei no- vember 2-án, vasárnap lesz

— A t a n o n c o k a t is b e k e l l j e l e n t e n i a t á r s a d a l o m b i z t o - sítónál. Lapunk legutóbbi száma ban közöltük lapunk olvasóival, hogy a népjóléti minisztérium ren- delete következtében az alkalma- zottak újból való bejelentése vált szükségessé. E híradásunkban té- vesen az áll, hogy a tanoncok új- ból való bejelentése nem kötelező.

Téves híradásunkat ezennel helyre- igazítjuk : az iparostanoncokat újból be kell jelenteni, miért is felhívjuk munkaadóink figyelmét, hogy a be- jelentéseket mielőbb eszközöljék.

— K i t ü n t e t e t t i p a r t e s t ü l e t i elnökök. A kereskedelmi minisz- ter Spreiczer József rákospalotai asztalosmesternek kiváló ipari tevé- kenységéért és elnöki minőségében kifejtett 25 éves példaadó önzetlen munkálkodásáért, Bálint Károly kis- kunfélegyházai ipartestületi jegyző- nek 25 éves érdemes működéséért, Rein Károly újpesti asztalosmester, ipartestületi elnöknek ipari téren és az ipartestületi életben szerzett érdemeiért, Lakatos István zalaeger- szegi cipészmesternek 33 évet meg- haladó önálló érdemes ipari tevé- kenységéért, Doby Antal szabómes- ter 20 év óta ipartestületi elnöknek értékes ipari tevékenységéért és az ipartestületi életben kifejtett köz- hasznú, érdemes munkásságáért és Kluge Pál körmendi kékfestőmes- ternek, 23 év óta ipartestületi el- nöknek értékes ipari tevékenysé- géért és az ipartestületi életben kifejtett közhasznú érdemes mun- kásságáért, Sall József asztalosmes- ter, gyulai ipartestületi elnöknek ipara terén, valamint az ipartestü- leti életben kifejtett érdemes mun- kásságáért elismerését fejezte ki.

— A z i p a r t e s t ü l e t tagjai bír- ság t e r h e alatt m e g i d ó z h e - t ő k - e ? A ipartestület tagjai' oly ügyekben, melyekben a testület hatósági jogkörrel van felruházva, megidézhetők, az idézésére meg nem jelenő tag az iparhatóságnál feljelenthető; a pénzbírság vagy egyéb büntetés kiszabása az ipar- hatóság feladata.

Dr. Nagy Sándor ü g y v é d , a kecskeméti ipartestület ügyésze iro- dáját V., Rákóczi-ut 17—19. szám alá, az új városi bérházba helyezte át. Bejárat a nagyállomás felöl, Vak Bottyán-utcai kapun. Iroda I., 6. sz.

a. Ipartestületi tagoknak minden hét- köznap d. u. 4—6-ig rendelkezésre áll.

Laptulajdonos . & Kecskeméti Ipartestület.

Felelős kiadó: Víncse Mihály ipartest, elnök

- v ü v *

Kiadó

az IPAROS OTTHON épületében 2 garcon lakásnak alkalmas szoba.

Értekezni lehet az Ipartestület hiva- talos helyiségében.

Nyomatott a Hungária Nyomda és Lapkiadó RT.-nél Kecskemét, III., Arany János-u. 6. — Telefon: 135. — Felelős: Blank Arthur"

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az elmúlt évtizedben az élethosszig tartó tanulás straté- giája és terjedő szemlélete mellett – ahhoz csatlakozva – megjelent az élethosszig tartó tanácsadás

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

– A december 9-i rendezvény célja, hogy a sokszor egymással ellentétes nézete- ket valló csoportok, valamint a témában jártas szakemberek ismertessék véle- Vallásos

Feltevésem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító, azaz Bartos zoltán jegyzi, mint az előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az ötvenes évek klímájában

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A kötet második egysége, Virtuális oktatás címmel a VE környezetek oktatási felhasználhatóságával kapcso- latos lehetőségeket és problémákat boncolgatja, azon belül is a

táblázat: Az innovációs index, szervezeti tanulási kapacitás és fejlődési mutató korrelációs mátrixa intézménytí- pus szerinti bontásban (Pearson korrelációs

PPKE BTK 2009- történelem tanszéken óraadói tevékenység, (Magyar és egyetemes történelem újkortól napjainkig) Heller Farkas Főiskola 2003-2004. (Európa kultúrtörténete)

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

Az önálló kisiparosok számából 1924-ben 47'30/,, tartozott ipartestületi kötelékbe, míg ez az arány az utolsó békeévekben 30'10/0-013 tett. A kisiparosok közül tehát

A határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell

A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

A végzéssel szemben annak közlését követõ 15 napon belül a Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszer-

Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám A támogatás megszüntetésérõl valamint támogatotti törzs- bõl való törlésrõl hozott határozat száma..

A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Fellebbezési Bizottsághoz címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosz-

Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám A társadalombiztosítási támogatási módosításáról hozott határozat száma. Roche

Tudatában kell lennünk, hogy még tovább kell hordoz- nunk a keresztet és határozott lépésekkel kell haladnunk a megkezdett úton, bizva rendü- letlenül nemzetünk

1908-ban a Kecskeméti Lapok már a helyi Függetlenségi és 48-as párt hivatalos sajtóorgánumaként jelent meg, és rendre közölte a párt országos politikusainak és

Az ártárgyalás a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. § alapján az orvosi rehabilitáció

hette el, mert a városdicséretre ezt a példát tartalmazza; valamint arról is, hogy a kinyomtatott mű aprólékos logikai rendje nem Frischlinre valló sajátság. In

Háportoni Forró Pál szerint „ A z históriák bennünket arra tanitnak, [...] hogy eletünket es erkölcsinket, egyebeknek vesze- delmekkel taníttatván, meg jobbicsuk,