A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

64  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 965 FT TARTALOM

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok,

az Alkotmánybíróság határozatai 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet a természetes fürdõ-

vizek minõségi követelményeirõl, valamint a természe- tes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegész- ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógy- szerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról ... 2546

III. RÉSZ

Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a külföldi bizonyítvá- nyok és oklevelek elismerésérõl szóló 2011. évi C. tör- vény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú mó- dosításáról ... 2549

IV. RÉSZ Útmutatók

V. RÉSZ Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye szakképesíté- sek központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról ... 2554 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felül- vizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról ... 2555

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészség- biztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészség- biztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl ... 2557 Az Egészségügyi Tudományos Tanács közleménye bizottsági

tagjainak névsoráról ... 2559 A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára je-

lentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2012. feb- ruár–2012. június közötti vizsgaidõszakra ... 2562 Az országos tisztifõorvos 1/2011. utasítása a közétkezte-

tésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellen- õrzési szempontokról ... 2572 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázati felhívása köz-

forgalmú gyógyszertár létesítésére ... 2580 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal közleménye a Tolna

megye Ozora községében közforgalmú gyógyszertár lé- tesítésére kiírt pályázat eredményérõl ... 2581 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

közleménye a kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyam idõpontjairól a 2011/2012. tanévben ... 2582

VI. RÉSZ

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvény- telenítésérõl ... 2582 Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra ... 2583

(2)

I. RÉSZ Személyi rész

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

A Kormány 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelete

a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek

kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének b) és k) pontjában,

a 10. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„h) rendkívüli helyzet: olyan, átlagosan négyévenként egynél többször nem várható esemény vagy események kombinációja, amelyek az adott helyen károsan hatnak ki a fürdõvíz minõségére;”

2. § Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a fürdõvízprofil a vízminõség hosszabb távú romlási trendjét vagy cianobaktériumok, illetve makroalgák elszaporodási tendenciáját mutatja, a megyei tisztifõorvos – szükség szerint – megteszi az alábbi intézkedéseket:

a) meghatározza a felmerülõ egészségkockázatot és az elfogadhatóságot, b) feltárja és megszünteti az okokat, valamint

c) tájékoztatja a nyilvánosságot.

Az eljárás során a megyei tisztifõorvos a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõt szakértõként igénybe veheti.”

3. § Az R. 8. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az (1) bekezdésben felsorolt vízszennyezõ anyagok jelenlétének észlelése esetén a kistérségi népegészségügyi intézet az ezt rögzítõ jegyzõkönyv kézhezvételét követõen azonnal megteszi a megfelelõ intézkedéseket, beleértve a jegyzõ és a nyilvánosság tájékoztatását.”

4. § Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fürdõvízminõség-értékelés alapján a „kifogásolt” osztályba tartozó fürdõvíz esetében – ideértve az ideiglenesen

„kifogásolt” minõségûnek osztályozott fürdõvizeket is –, az ilyen osztályozást követõ elsõ fürdési idénytõl kezdõdõen a kistérségi népegészségügyi intézet az alábbi intézkedéseket teszi:

a) a fürdõzés tilalmát rendeli el, melyrõl tájékoztatja a fürdõhely üzemeltetõjét és kötelezi arra, hogy

aa) egyértelmû és egyszerû figyelmeztetõ jelzéssel felhívja a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelõ vízminõségre, ab) tájékoztassa a nyilvánosságot a szennyezés okairól és az intézkedések megtételének elrendelésérõl,

(3)

b) a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõ szükség szerinti szakértõként történõ igénybevételével megállapítja a „kifogásolt” minõségi állapotra vezetõ okokat, valamint megteszi a szennyezés okainak megelõzését, csökkentését, vagy megszüntetését célzó, hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedéseket azonnal meg kell tenni, amennyiben a kistérségi népegészségügyi intézet olyan rendkívüli eseményrõl szerez tudomást, amely a fürdõzõk egészségét, illetve a fürdõvizek minõségét ténylegesen vagy várhatóan veszélyezteti.”

5. § (1) Az R. 11. § (7) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Minden fürdõvízre vonatkozóan évente, amint az információ rendelkezésre áll, és a fürdési idény teljes idõtartama alatt, a fürdõvizek 300 méteres körzetén belül, a fürdõzõk számára jól megközelíthetõ és látható módon, engedélyezett fürdõvíz esetében a kistérségi népegészségügyi intézet, kijelölt fürdõhely esetében az üzemeltetõ hozzáférhetõvé teszi:”

(2) Az R. 11. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a megfelelõ helyi médiában, valamint a honlapján – indokolt esetben több nyelven is – minden évben, amint az rendelkezésre áll, közzéteszi az illetékességi területét érintõen:

a) a nyilvántartott fürdõvizek listáját,

b) minden egyes fürdõvíz elmúlt három évre vonatkozó osztályozását és fürdõvíz-profilját, ideértve az utolsó osztályozást követõen végzett minõségellenõrzés eredményeit,

c) a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdõvizek esetén a szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdõzõk szennyezés expozíciójának megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására tett – a 10. § (1) bekezdésében foglalt – intézkedéseket,

d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetén általános tájékoztatást:

da) azokról a körülményekrõl, amelyek feltehetõleg rövid távú szennyezéshez vezetnek, db) a szennyezés elõfordulásának valószínûségérõl és valószínûsíthetõ idõtartamáról, dc) a szennyezés okairól,

dd) a szennyezés okainak elhárítására és a fürdõzõk expozíciójának megakadályozására tett intézkedésekrõl.

(10) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (9) bekezdés b)–d) pontjaiban foglalt információt amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb minden év december 15-éig teszi közzé.

(11) Az OTH a nyilvántartott fürdõvizek és kijelölt fürdõhelyek, valamint a tartós fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek listáját minden fürdési idény kezdete elõtt, amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb június 15-ig a honlapján közzéteszi.”

(3) Az R. 11. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A kistérségi népegészségügyi intézet adatszolgáltatása alapján a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és az OTH a honlapján keresztül közérthetõ módon tájékoztatja a nyilvánosságot

a) az emelkedett cianobaktérium-burjánzással összefüggõ egészségügyi kockázatról és a cianobaktériumra különösen érzékeny személyek magatartására vonatkozó ajánlásokról,

b) a makroalgák elszaporodásának tendenciájáról és az ezzel összefüggõ egészségügyi kockázatról.”

6. § Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság számára lehetõséget biztosít az e rendelet végrehajtásában való részvételre – különösen a fürdõvizek listájának megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére vonatkozóan – javaslatok, észrevételek és panaszok megtétele útján. A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság észrevételeinek, javaslatainak fogadását minden elérhetõségén keresztül – beleértve a személyes konzultáció lehetõségét is – biztosítja.

(2) A kistérségi népegészségügyi intézet e rendelet végrehajtásakor köteles a nyilvánosságtól megszerzett információt megfelelõen figyelembe venni.

(3) A kistérségi népegészségügyi intézet a honlapján és a helyi médiában tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az e rendelet végrehajtásában milyen módon vehet részt.

(4) A kistérségi népegészségügyi intézet minden szezont követõen legkésõbb október 15-éig jelenti a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek a nyilvánosság bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos tapasztalatokat és a megtett intézkedéseket.

(4)

(5) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv minden év november 15-éig összesített jelentést küld az OTH-ba a kistérségi népegészségügyi intézetek és a saját, a nyilvánosság tájékoztatásával és bevonásával kapcsolatos tapasztalatairól és intézkedéseirõl.”

7. § Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A fürdõvizek minõségét érintõ határon átnyúló hatások tekintetében az érintett tagállamokkal, illetve az Európai Unió tagjai közé nem tartozó érintett szomszédos államokkal történõ együttmûködés során a két- és többoldalú vízügyi keretegyezmények jelentik a megfelelõ információcsere és az ilyen hatások ellenõrzése érdekében szükséges együttes fellépés keretrendszerét.”

8. § Az R. 14. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A rövid távú szennyezések e rendeletben elõírt kezelése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat gondoskodik az ilyen szennyezésnek kitett vizeket érintõ jelentõsebb csapadékesemények lehetõség szerinti elõjelzésérõl és a legalább 15 mm-es csapadékesemények bekövetkezésének visszaigazolásáról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az elõrejelzést és az utólagos tájékoztatást a kistérségi népegészségügyi intézetnek küldi meg. A rövid távú szennyezési veszélynek kitett fürdõvizek listájáról az Országos Meteorológiai Szolgálatot az OTH tájékoztatja.

(2b) A kistérségi népegészségügyi intézet intézkedik arról, hogy a rövid távú szennyezésnek kitett fürdõhelyek üzemeltetõihez eljusson az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzése annak érdekében, hogy az üzemeltetõk a fürdõzõk tájékoztatására irányuló kötelezettségüknek eleget tehessenek.”

9. § Az R. 2. § e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) és (6) bekezdésében, 9. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. § (3), (5) bekezdésében, (6) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében, 11. § (3) és (5) bekezdésében és 7. melléklet 7. pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi” szöveg lép.

10. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében az „a fürdõvízprofil megállapítására irányuló eljárásban” szövegrész helyébe az „a fürdõvízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminõség romlása esetén lefolytatott eljárásban” szöveg lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

12. § Ez a rendelet a fürdõvizek minõségérõl és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 9. pontjának, 5. cikk (4) bekezdésének, 7. cikkének, 8. cikk (1) és (2) bekezdésének, 9. cikk (1) és (2) bekezdésének, 10. cikkének, 11. cikkének, 12. cikk (2) és (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktors. k.,

miniszterelnök

(5)

III. RÉSZ

Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

A nemzeti erõforrás miniszter 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelete

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Az 1. és 2. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 3. és 4. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: oktatási rendelet) 6. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„e) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló 213/2011/EU bizottsági rendelet (2011. március 3.).”

2. § Az oktatási rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: egészségügyi rendelet) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)–(3) bekezdése, 23. cikke, 27. cikk (1) és (2) bekezdése, 33. cikke, 37. cikke, 43. cikke, 45. cikk (3) bekezdése, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontja, valamint az irányelvnek az azt módosító, a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történõ kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezetének

aa) b) pontjával megállapított 33a. cikke,

ab) c) pontjával módosított 37. cikk (1) bekezdése, ac) d) pontjával megállapított 43a. cikke,

ad) f)–m) pontjával módosított 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. pontja, ae) o)–p) pontjával módosított 5.5.2., 5.6.2. pontja,

b) az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint:

ba) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.),

bb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),

bc) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008. április 4.),

bd) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),

be) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

(6)

bf) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008.

április 4.),

bg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.) és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.),

bh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

bi) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

bj) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.),

c) az irányelv V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) szerint,

d) az irányelv V. melléklet 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közlemény (2010. december 14. ) szerint,

e) az irányelv II. melléklete és V. melléklet 5.1.3. pontja a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet szerint,

f) a 2003. évi uniós csatlakozási okmány II. melléklet 2. C. pontja.”

4. § Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendeletnek,

b) a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek (2010. május 19.), valamint c) a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek (2010. december 14.) való megfelelést szolgálja.

Dr. Réthelyi Miklóss. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

Az oktatási rendelet melléklete I. pont 1. alpont „Ausztriában:” címe az utolsó bekezdést követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„– gyermek- és ifjúsági szakápoló (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege), – pszichiátriai szakápoló (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege), – intenzív szakápoló (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

– intenzív gyermekszakápoló (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege), – aneszteziológiai szakápoló (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

– vesepótló kezelésekkel foglalkozó szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie), – mûtõs szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

– kórház-higiéniai szakértõ (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

– az egészségügyi ellátáshoz és betegápoláshoz kapcsolódó oktatási feladatok szakértõje (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

(7)

– az egészségügyi ellátás és betegápolás igazgatási feladatainak szakértõje (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege).

Az oktatás és képzés teljes idõtartama legalább tizenhárom és fél év és tizennégy év között van, beleértve egy legalább tízéves általános oktatást, egy további hároméves alapképzést az egészségügyi ellátási és ápolási felsõfokú közszolgálatban, illetve egy hat–tizenkét hónapos szakirányú képzést egy szakterületet, tanári vagy igazgatási tevékenységet illetõen.”

2. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez

1. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet A) pontjában szereplõ táblázat „Ausztria” sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő igazolás)

„Ausztria Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) [Általános orvosi (ill. a Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.) tudományos fokozat odaítéléséről szóló oklevél]

Medizinische Fakultät einer Universität (Egyetemi Orvostudományi Kar)”

(8)

2. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet C) pontja az „Ortopédia” táblázatot követõen a következõ táblázatokkal egészül ki:

„Orvosi genetika

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgium -

Bulgária Медицинска генетика Cseh Köztársaság Lékařská genetika Dánia Klinisk genetik Németország Humangenetik Észtország Meditsiinigeneetika Görögország - Spanyolország - Franciaország Génétique médicale Írország Clinical genetics

Izland -

Olaszország Genetica medica

Ciprus -

Lettország Medicīnas ģenētika Liechtenstein -

Litvánia Genetika

Luxemburg Médecine génétique Magyarország Klinikai genetika

Málta -

Hollandia Klinische genetica

Norvégia -

Ausztria Medizinische Genetik Lengyelország Genetyka kliniczna Portugália Genética médica Románia Genetica medicala Szlovénia Klinična genetika Szlovákia Lekárska genetica Finnország Perinnöllisyyslääketiede/

Medicinsk genetik

Svédország -

Svájc -

Egyesült Királyság Clinical genetics

(9)

Orvosi onkológia

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgium -

Bulgária Медицинска онкология Cseh Köztársaság Klinická onkologie

Dánia -

Németország -

Észtország -

Görögország Παθολογική Ογκολογία

Spanyolország -

Franciaország Oncologie Írország Medical oncology

Izland -

Olaszország Oncologia medica Ciprus Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Lettország Onkoloģija ķīmijterapija

Liechtenstein -

Litvánia Chemoterapinė onkologija Luxemburg Oncologie médicale Magyarország Klinikai onkológia

Málta -

Hollandia -

Norvégia -

Ausztria -

Lengyelország Onkologia kliniczna Portugália Oncologia médica Románia Oncologie medicala Szlovénia Internistična onkologija Szlovákia Klinická onkológia

Finnország -

Svédország -

Svájc -

Egyesült Királyság Medical oncology”

(10)

IV. RÉSZ Útmutatók

V. RÉSZ Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye

szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.

A központi programokat az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni.

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

azonosító száma megnevezése Jóváhagyási száma

54 723 01 Általános ápoló 19635-1/2011/EAHUF

54 723 01 0100 33 01 Részszakképesítés:

Ápolási asszisztens 54 723 01 0100 52 01 Részszakképesítés:

Gyakorló ápoló

54 723 01 0010 54 01 Szakképesítés-elágazás:

Ápoló

54 723 01 0010 54 02 Szakképesítés-elágazás:

Csecsemõ- és gyermekápoló

52 725 05 1000 00 00 Boncmester 19635-2/2011/EAHUF

52 720 01 Egészségügyi asszisztens 19635-3/2011/EAHUF

52 720 01 0010 52 01 Szakképesítés-elágazás:

Általános asszisztens 52 720 01 0010 52 02 Szakképesítés-elágazás:

Fogászati asszisztens

54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus 19635-4/2011/EAHUF

54 725 02 Kórszövettani, szövettani szakasszisztens

19635-5/2011/EAHUF 54 725 02 0010 54 01 Szakképesítés-elágazás:

Citológiai szakasszisztens 54 725 02 0010 54 02 Szakképesítés-elágazás:

Elektronmikroszkópos szakasszisztens 54 725 02 0010 54 03 Szakképesítés-elágazás:

Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens

52 726 01 Masszõr 19635-6/2011/EAHUF

52 726 01 0010 52 01 Szakképesítés-elágazás:

Gyógymasszõr

52 726 01 0010 52 02 Szakképesítés-elágazás:

Sportmasszõr

52 723 01 1000 00 00 Mentõápoló 19635-7/2011/EAHUF

52 723 01 0100 33 01 Részszakképesítés:

Betegkísérõ

(11)

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

azonosító száma megnevezése Jóváhagyási száma

52 725 02 1000 00 00 Mûtõtechnikus 19635-8/2011/EAHUF

52 725 02 0100 31 01 Részszakképesítés:

Fertõtlenítõ sterilezõ 52 725 02 0100 33 01 Részszakképesítés:

Gipszmester 52 725 02 0100 33 02 Részszakképesítés:

Mûtõssegéd

51 542 01 Ortopédiai eszközkészítõ 19635-9/2011/EAHUF

51 542 01 0010 51 01 Szakképesítés-elágazás:

Ortopédiai kötszerész és Fûzõkészítõ

51 542 01 0010 51 02 Szakképesítés-elágazás:

Ortopédiai mûszerész

54 725 03 1000 00 00 Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

19635-10/2011/EAHUF 54 725 03 0100 31 01 Részszakképesítés:

Egészségügyi laboráns

52 725 04 1000 00 00 Radiográfus 19635-11/2011/EAHUF

54 726 01 1000 00 00 Rehabilitációs tevékenység terapeuta

19635-12/2011/EAHUF 54 726 01 0100 51 01 Részszakképesítés:

Gyógyfoglalkoztató

A jóváhagyott központi programok (tantervek) elérhetõek a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (www.nive.hu ), valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (www.eti.hu ) honlapján.

A kiadásra kerülõ programok az intézmények számára ajánlásként jelennek meg.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye

orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

MEDICOR SZERVIZ Zrt.

cég székhelye: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.

e-mail: nemeth.laszlo@medicorszerviz.hu telefonszám: 06 (1) 350-8031

telefax: 06 (1) 412-2334

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

17. Sterilizáló berendezés

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes – Gázsterilizátor,

– Gõzsterilizátor, – Hõlégsterilizátor, – Plazmasterilizátor.

24544-009/2011/OTIG/17.eszk 2016. július

***

(12)

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.) cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u. 15.

e-mail: aladdin@aladdin-medical.hu; telefon: 06 (94) 513-020; telefax: 06 (94) 513-027

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

20. Képalkotó Ultrahang-diagnosztikai készülék 27236-006/2011/OTIG/20. eszk. 2016. július

***

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(ALADDIN MEDICAL Kft.) cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u. 15.

e-mail: aladdin@aladdin-medical.hu; telefon: (06-94) 513-020; telefax: (06-94) 513-027

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

07. Invazív és intervenciós rtg. berendezések 27233-006/2011/OTIG/07.eszk 2016. július 10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes – Mammográfiás rtg. munkahely, – Mobil felvételi rtg. munkahely, – Ernyõfényképezõ rtg. munkahely, – Fogászati röntgenek.

27234-007/2011/OTIG/10.eszk 2016. július

11. Sebészeti képerõsítõ 27235-006/2011/OTIG/11.eszk 2016. július

***

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (B.Braun Avitum Zrt.) cég székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

e-mail: peter.horn@bbraun.hu; telefonszám: (06-1) 346-9700; telefax: (06-1) 438-4903

Az eszközcsoport megnevezése

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

06. Dializáló berendezés Megjegyzés:

B.Braun márkaszerviz

A feljogosítás kizárólag a B|Braun Avitum AG által gyártott dializáló berendezésekre vonatkozik.

26515-006/2011/OTIG/06.eszk 2016. július

(13)

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl

A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2011. augusztus havi teljesítése*:

ezer Ft

Megnevezés

2011. évi tv. szerinti elõirányzat

2011. évi módosított elõirányzat

Tárgyhónapot megelõzõ

idõszak összesen

Tárgyhavi kifizetés (augusztus)

Kifizetés összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 70 999 200,0 70 999 200,0 39 958 815,8 5 613 244,3 45 572 060,1

Eseti ellátás díjazása 569 300,0 569 300,0 354 559,3 46 725,2 401 284,5

Ügyeleti szolgálat 9 547 400,0 9 547 400,0 5 579 922,6 804 023,4 6 383 946,0

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen 81 115 900,0 81 115 900,0 45 893 297,7 6 463 992,9 52 357 290,6 Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856 000,0 1 856 000,0 1 082 664,3 154 666,9 1 237 331,2

Védõnõi ellátás 15 440 800,0 15 440 800,0 9 007 123,0 1 286 720,7 10 293 843,7

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 451 500,0 451 500,0 267 071,7 38 322,7 305 394,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121 600,0 121 600,0 70 933,3 10 133,3 81 066,6

MSZSZ: nõgyógyászat 96 300,0 96 300,0 56 174,8 8 024,9 64 199,7

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

17 966 200,0 17 966 200,0 10 483 967,1 1 497 868,5 11 981 835,6

3. Fogászati ellátás 23 470 400,0 23 470 400,0 14 193 124,8 1 856 394,8 16 049 519,6 Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 261 600,0 431 800,0 301 551,5 43 181,3 344 732,8

Tüdõgondozás 1 065 200,0 1 789 600,0 1 249 714,1 179 624,9 1 429 339,0

Pszichiátriai gondozás 548 400,0 895 700,0 626 597,5 87 106,4 713 703,9

Onkológiai gondozás 256 700,0 425 300,0 297 629,8 39 677,7 337 307,5

Alkohológia és drogellátás 168 600,0 288 100,0 201 304,9 27 942,6 229 247,5

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300 500,0 3 830 500,0 2 676 797,8 377 532,9 3 054 330,7 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû

halottszállítás

5 780 200,0 5 980 200,0 3 460 752,6 502 900,8 3 963 653,4

8. Mûvesekezelés 23 171 100,0 23 171 100,0 13 377 118,6 1 911 015,7 15 288 134,3

9. Otthoni szakápolás 4 404 800,0 4 404 800,0 2 467 425,4 325 519,1 2 792 944,5

11. Mûködési költségelõleg 1 000 000,0 1 000 000,0 307 227,2 –61 486,2 245 741,0

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8 900,0 8 900,0 5 180,0 740,0 5 920,0

Méltányossági alapon történõ térítések 183 100,0 183 100,0 52 145,5 6 033,7 58 179,2 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 1 552 400,0 1 552 400,0 63 120,6 8 848,9 71 969,5 13. Célelõirányzatok összesen 1 744 400,0 1 744 400,0 120 446,1 15 622,6 136 068,7

15. Mentés 24 561 400,0 24 993 400,0 14 430 594,3 2 072 561,0 16 503 155,3

17. Laboratóriumi ellátás 20 893 000,0 20 893 000,0 11 982 095,1 1 712 416,0 13 694 511,1 Összevont szakellátás

Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI 118 548 300,0 117 018 300,0 65 887 358,7 9 706 854,3 75 594 213,0 Fekvõbeteg-szakellátás 410 270 600,0 409 638 600,0 230 514 295,2 33 396 507,4 263 910 802,6 – aktív fekvõbeteg szakellátás 346 607 500,0 345 975 500,0 194 611 463,4 28 185 750,5 222 797 213,9

(14)

Megnevezés

2011. évi tv. szerinti elõirányzat

2011. évi módosított elõirányzat

Tárgyhónapot megelõzõ

idõszak összesen

Tárgyhavi kifizetés (augusztus)

Kifizetés összesen

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 62 715 100,0 62 715 100,0 35 349 831,8 5 131 756,9 40 481 588,7 – bázis finanszírozású szakellátás (BM BVOP) 948 000,0 948 000,0 553 000,0 79 000,0 632 000,0

Extrafinanszírozás 20 600,0 20 600,0 0,0 0,0 0,0

Speciális finanszírozású fekvõbeteg 34 872 600,0 34 872 600,0 20 265 636,6 1 779 525,4 22 045 162,0 18. Összevont szakellátás összesen 563 712 100,0 561 550 100,0 316 667 290,5 44 882 887,1 361 550 177,6

ÖSSZESEN 770 120 000,0 770 120 000,0 436 060 137,2 61 557 225,2 497 617 362,4

Járandóság elõleg 12 957 189,3 0,0 12 957 189,3

Járandóság elõleg visszavonása –12 957 189,3 0,0 –12 957 189,3

MINDÖSSZESEN 770 120 000,0 770 120 000,0 436 060 137,2 61 557 225,2 497 617 362,4

* Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak

Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai 2011. augusztus hónapra:

Szakfeladat Teljesítmény

mértékegysége

Teljesítmény mennyisége

Ft/teljesítmény, (alapdíj)

HSZ – ellátás pont 21 340 622 160,701

HSZ eseti ellátás eset 79 745 600

Iskolaorvosi ellátás pont 466 847 234,925

Védõnõi ellátás pont 3 327 560 275,749

Fogászati ellátás pont 511 666 340 2,38052171

Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km 3 419 200 91,47

Laborkassza

pont (lebegtetett) 1 955 919 473 0,19994508

pont (fix) 940 149 072 1,50

Járóbeteg szakellátás + CT-MRI

pont (fix) 6 236 069 236 1,50

pont (degresszióval) 100–110%

499 531 568 0,45

pont (degresszióval) 110–120%

355 793 774 0,30

Mûvesekezelés eset 95 759 21 799,27

– EPO eset 3 841 26 139,13

Házi szakápolás vizit 99 361 3 200

Otthoni hospice ellátás nap 12 519 3 840

Aktív fekvõbeteg ellátás

súlyszám (fix) 181 591,03 150 000

súlyszám (degresszióval) 100–110%

12 358,95 45 000

Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyozott

ápolási nap

916 821,29 5 600

(15)

Az Egészségügyi Tudományos Tanács közleménye bizottsági tagjainak névsoráról

ETT Elnökség:

Elnök:Dr. Sótonyi Péter akadémikus Alelnök:Dr. Muszbek László akadémikus Titkár:Dr. Mandl József akadémikus Tagok:

Dr. Tulassay Zsolt akadémikus

Dr. Vörös Attila fõorvos, c. egyetemi docens Dr. Wittmann Tibor tanszékvezetõ egyetemi tanár Dr. Naszlady Attila ny. fõig. fõorvos

ETT Tudományos és Kutatásetikai Bizottság Elnök:

Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus, patológus Alelnök:

Dr. Szõnyi László gyermekgyógyász Tagok:

Dr. Bodoky György onkológus

Dr. Demeter Judit belgyógyász, hematológus Dr. Dobozy Attila akadémikus, bõrgyógyász

Dr. Falus András akadémikus, immunológus, genetikus Dr. Herszényi László gasztroenterológus

Dr. Harsányi László sebész

Dr. Jákó János belgyógyász, hematológus

Dr. Hosszúfalusi Nóra belgyógyász, hematológus, diabetológus Dr. Kovács József orvos, bioetikus

Dr. Mayer Árpád radiológus, onkológus Dr. Molnár Dénes gyermekgyógyász

Dr. Muszbek Katalin belgyógyász, pszichológus Dr. Nagy Zoltán neurológus

Dr. Oláh Edit akadémikus, genetikus, molekuláris biológus Dr. Piffkó József arc-állcsont sebész

Dr. Préda István kardiológus Dr. Rigó János szülész-nõgyógyász Dr. Rojkovich Bernadette reumatológus Dr. Sréter Lídia belgyógyász

Dr. Süveges Ildikó szemész Dr. Szánthó András onkológus Dr. Szebik Imre orvos, bioetikus Dr. Törõ Klára igazságügyi orv.

Dr. Ungváry György közegészségügy Lengyel Anna újságíró

Susánszky Miklós mérnök – orvosi szak Vártok Józsefné ápolási szakember Verõ Tamás rabbi

(16)

ETT Kutatásfejlesztési Albizottság Elnök:

Dr. Spät András akadémikus Alelnök:

Dr. Kádár Anna egyetemi tanár

ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság Elnök:

Dr. Fürst Zsuzsanna farmakológus, klinikai farmakológus Alelnök:

Dr. Fenyvesi Tamás belgyógyász, kardiológus, hypertonia szakorvos Tagok:

Baltási Klára intézetvezetõ fõnõvér

Dr. Bitter István pszichiáter, neurológus, klinikai farmakológus Dr. Blaskó György belgyógyász, hematológus, klinikai farmakológus Dr. Bodó Imre hematológus, onkológus, belgyógyász

Dr. Borvendég János laborszakorvos, klinikai farmakológus Dr. Dobó István sebész

Dr. Egri László teológus

Dr. Farsang Csaba belgyógyász, nefrológus, klinikai farmakológus

Dr. Gyurkovits Kálmán gyermektüdõ-, gyermekgyógyász (orvosi rehabilitáció) Dr. Julesz János belgyógyász, endokrinológus

Dr. Kádár András jogász

Dr. Kárpáti Róbert pszichiáter, neurológus Dr. Kiss Róbert kardiológus

Dr. Melegh Béla klinikai genetikus Dr. Orodán Mária jogász

Dr. Póka Róbert nõgyógyász Dr. Poór Gyula reumatológus Dr. Reusz György gyermekgyógyász Dr. Rosta András onkológus

Dr. Sas Géza labor-, belgyógyász, hematológus szakorvos Sólyom Istvánné gyógytornász

Dr. Szalka András belgyógyász, infektológus, háziorvos szakorvos Dr. Szántó János belgyógyász, onkológus

Dr. Vasváry Artúrné tanár, pszichológus Dr. Tarnai Judit reumatológus

Dr. Hunyadi János bõrgyógyász, onkológus, immunológus

Dr. Hunyady Béla belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai farmakológus Dr. Masszi Tamás belgyógyász, hematológus

ETT Humán Reprodukciós Bizottság Elnök:

Dr. Kosztolányi György akadémikus, orvos genetikus Alelnök:

Dr. Sarkadi Balázs akadémikus, osztályvezetõ fõorvos, kutatási csoportvezetõ

(17)

Tagok:

Dr. Bácsy Ernõ egyetemi tanár, citológus Dr. Bolberitz Pál egyetemi tanár, teológus

Dr. Buday László kutató orvos, tudományos tanácsadó, igazgató Dr. Dinnyés András egyetemi tanár, MTA doktora

Dr. Dósa Ágnes orvos-jogász

Dr. Józan Péter egyetemi tanár, epidemiológus

Dr. Karlinger Kinga tudományos fõmunkatárs, radiológus Dr. Kovács Péter orvos igazgató

Dr. Mogyorósi Dorottya orvos-jogász

Dr. Molnár G. Béla egyetemi docens, szülész-nõgyógyász Odor Andrea országos vezetõ védõnõ

Dr. Papp György egyetemi tanár, andrológus Dr. Paulin Ferenc egyetemi tanár, szülész-nõgyógyász Dr. Rajnavölgyi Éva egyetemi tanár, immunológus Dr. Raskó István orvos genetikus, MTA doktora Dr. Sándor Judit CEU professzor

Dr. Szabó János tanszékvezetõ egyetemi tanár, szülész-nõgyógyász, klinikai genetikus Szeibert Anikó civil szervezõdés kuratóriumi elnöke

Dr. Török Olga egyetemi docens, klinikai-genetikus, szülész-nõgyógyász Dr. Urbancsek János egyetemi tanár, MTA doktora, szülész-nõgyógyász Dr. Váradi András biokémikus, MTA doktora

ETT Egészségügyi Területen Mûködõ Igazságügyi Szakértõi Testület Elnök:

Dr. Keller Éva egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, kórbonctan-kórszövettan, egészségbiztosítás Elnökhelyettes

Dr. Faller József egyetemi tanár, sebészet

Dr. Szabó István igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Titkár:

Dr. Dósa Ágnes egyetemi adjunktus, igazságügyi orvostan Tagok:

Dr. Alföldy Ferenc egyetemi tanár, sebészet

Dr. Bajnóczky István egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Baraczka Balázs igazságügyi pszichiátria

Dr. Baraczka Krisztina igazságügyi pszichiátria Dr. Bodor György igazságügyi pszichiátria

Dr. Bodosi Mihály egyetemi tanár, neurológia, idegsebészet Dr. Csatai Tamás rendõrség vezetõ fõorvosa, igazságügyi orvostan, Dr. Darvas Katalin egyetemi tanár, aneszteziológia, intenzív terápia Dr. Dósa Ágnes egyetemi adjunktus, igazságügyi orvostan

Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, neonatológia

Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, konzerváló fogászat és fogpótlástan, fog- és szájbetegségek Dr. Géczi Lajos fõorvos, belgyógyászat, klinikai onkológia, klinikai farmakológia

Dr. Harsányi László egyetemi docens, sebészet, gastroenterológia

Dr. Herczeg László egyetemi docens, kórbonctan, kórszövettan, igazságügyi orvostan Dr. Hornyák Csaba szülészet-nõgyógyászat, igazságügyi orvostan

Dr. Jermendy György egyetemi tanár, belgyógyászat, kardiológia Dr. Kovács Ildikó igazságügyi pszichiátria

(18)

Kovács József iü. pszichológus szakértõ, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Dr. Kozma Zsolt intézet igazgató, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás

Dr. Könczöl Franciska egyetemi docens, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Kuncz Elemér igazságügyi pszichiátria

Dr. Ludwig Endre osztályvezetõ fõorvos, egyetemi magántanár, belgyógyászat, fertõzõ betegségek, klinikai famakológia Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár, ortopédia

Mikolay Sándor igazságügyi pszichológus szakértõ, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Dr. Pajor Attila egyetemi tanár, szülészet-nõgyógyászat

Dr. Pajor László egyetemi tanár, urológia

Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár, szülészet-nõgyógyászat, klinikai genetika Dr. Poczkodi Sándor igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Salacz György egyetemi tanár, szemészet

Dr. Salacz Tamás egyetemi tanár, sebészet, traumatológia

Dr. Sárváry András egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, traumatológia, sebészet, egészségbiztosítás Dr. Szabados György igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás

Dr. Szabóné dr. Ékes Erika fõorvos, audiológia, fül-orr-gégegyógyászat Dr. Tarján Enikõ egyetemi docens, tüdõgyógyászat

Dr. Tóth Zsuzsanna igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Varga Tibor egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Végh György Pál fõorvos, sebészet, traumatológia

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye

a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2012. február–2012. június közötti vizsgaidõszakra

I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés módjáról A meghirdetett idõpontok az elméleti szakvizsgára vonatkoznak.

Az elméleti vizsga elõtt teljesítendõ gyakorlati vizsga idõtartama – elsõként megszerezhetõ szakképesítés esetén: 2–5 munkanap, – ráépített szakvizsga esetén: 2 munkanap.

A szakvizsga pontos helyét és idõpontját a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határozza meg.

Vizsgára jelentkezéshez szükséges dokumentumokbeérkezési határideje:2011. október 3–31. között.

Ugyanekkor kell megismételnia jelentkezésüket írásban azoknak, akik vizsgájukathalasztották, vagy sikertelenül vizsgáztak. Kérjük, a jelentkezési lapon tüntesse fel, ha megújított jelentkezésrõl van szó!

A halasztással egy idõben a következõ vizsgaidõszakra történõ beosztásra benyújtott kérelemnemfogadható el. Elsõ és második alkalommal történõ halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határoz. A harmadik és minden további elhalasztott vizsga esetén a vizsgadíjat ismételten meg kell fizetni.

A szakképzések feltüntetett megnevezése a hatályos jogszabálynak felel meg. Korábban kezdett szakképzés esetén annak megnevezése eltérhet a feltüntetettõl (pl.: fertõzõ betegségek az infektológia helyett.)

1. A központi gyakornoki rendszer alapján végzettek és ráépített vagy további alap*

szakvizsgára egyetemi vizsgára bocsátó határozattal jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok – Jelentkezési lap (ld.: utolsó oldal)2 pld-ban.

– A szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat vagy abszolutórium.

* A jogszabály szövege szerint: elsõ.

(19)

– A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: jelentkezési lap elõtt) kitöltve (dékáni hivatal a vizsgára bocsátó határozattal együtt adja ki).

– A személyi igazolvány fénymásolata.

– Az orvosi diploma fénymásolata.

– Az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i).

– A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja30 000 Ft, amely díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ.

A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni.Feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállítani(pl. Betéti Társaság esetén a Bt. neve, címe, kórház, stb.),a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét, a szakképesítés megnevezését feltüntetni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.

A központi gyakornoki rendszer alapján idén végzõk a vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) késõbb is benyújthatják.

A JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A VIZSGADÍJ BEFIZETÉSÉRÕL SZÓLÓ IGAZOLÁST A FENTIEKNEK MEGFELELÕEN A VIZSGÁRA BOCSÁTÓ HATÁROZAT NÉLKÜL IS MEG KELL KÜLDENI OKTÓBER HÓ FOLYAMÁN!!

2. A NEM központi gyakornoki rendszer alapján végzett elsõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok

– Jelentkezési lap (ld. utolsó oldal)2 pld-ban.

– A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: a jelentkezési lap elõtt) kitöltve.

– A személyi igazolvány fénymásolata.

– Az orvosi diploma fénymásolata.

– Az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i).

– Mûködési bizonyítvány(ok) (orvosoknál: osztályvezetõ fõorvos, kórházigazgató írja alá és pecsételi le, gyógyszerészeknél:

a gyógyszertár vezetõje, ill. a felügyeletet gyakorló szerv, vállalkozó orvos esetében: ÁNTSZ*).

– Kötelezõ kiegészítõ gyakorlat(ok)-ról mûködési bizonyítvány.

– Mûtéti kimutatás(ok).

– A rendeletben elõírt tanfolyamok igazolása.

– Nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli.

szabadság, táppénz).

– A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja30 000 Ft. A díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ.

A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.Feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállítani (pl. Betéti Társaság esetén a Bt. neve, címe, kórház, stb.),a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét, szakképesítés megnevezését feltüntetni.

Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak akkor bocsátható, ha van feltételes vizsgára bocsátó határozata és az utolsó részelem teljesítésérõl szóló igazolást a vizsga meghirdetett idõpontja elõttlegkésõbb egy hónappalbenyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.

3. A nem egészségügyi alapdiplomával rendelkezõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok – Jelentkezési lap (ld.: utolsó elõtti oldal)2 pld-ban.

– A szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat (ld.: utolsó oldal).

– A személyi igazolvány fénymásolata.

– A diploma fénymásolata.

* Vállalkozó orvosoknak nem a vállalkozást engedélyezõ ÁNTSZ határozatot, hanem a tevékenység formáját, a napi munkavégzés idõtartamát tanúsító ÁNTSZ igazolást kell benyújtaniuk.

(20)

– A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja30 000 Ft., amely díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ.

A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. Acsekket arra a névre kérjük kiállítani, amely névre a számlát kérik(pl. Betéti Társaság., kórház neve), a befizetés jogcíme rovatban kérjük a vizsgázó nevét, szakképesítés megnevezését feltüntetni.

4. A megismételt szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok – Jelentkezési lap.

– Mûködési bizonyítvány a sikertelen szakvizsga óta végzett szakgyakorlatról.

– A nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli.

szabadság, táppénz).

– A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja 30 000 Ft, amely díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ.

A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni.

5. Általános tudnivalók

A vizsgára bocsátó határozat (vagy az abszolutórium) benyújtására a határozat kiállítása után azonnal,legkésõbb pedig a vizsga meghirdetett idõpontja elõttegy hónappalkerülhet sor. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.

A vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) benyújtása elõtt a jelölt nem kap vizsgabeosztást. Tényleges vizsgabeosztására és errõl szóló tájékoztatására csak az egyetem által kiállított vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) megérkezése után kerül sor.

Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak akkor bocsátható, ha van feltételes vizsgára bocsátó határozata és az utolsó részelem teljesítésérõl szóló igazolást (vagy a végleges vizsgára bocsátó határozatot) a vizsgameghirdetett idõpontja elõtt legalább egy hónappalbenyújtja.

Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.

Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint öt év telt el, a jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor és azt közvetlenül megelõzõen

a) alap (a jogszabály szerint: elsõ) szakképesítés esetén tizenkét hónap, b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap

szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén.

Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint tíz év telt el, a szakképzés teljes idõtartamát és tartalmát meg kell ismételni.

A jelentkezéseket postán,vagy – kivételesen – személyesen lehet a Nemzeti Vizsgabizottsághoz eljuttatni (1051 Budapest, Arany J. u. 6–8.) A jelentkezési lap beérkezésérõl a szakvizsgázó postai úton nem kap értesítést.

A szakképzettséget tanúsító bizonyítványt amûködési nyilvántartásbanszereplõ névre állítjuk ki.

A felsoroltakon kívül további dokumentumot nem kell mellékelni, amennyiben további igazolások szükségesek, arról a jelentkezõt írásban értesítjük.

(21)

Szakvizsga szervezõk:

Csabai Ildikó(mb. osztályvezetõ) (06-1) 7951-076 (06-1) 7951-100/51-076 (06-30) 7951-100/51-076 Arlóy Györgyné (ügyintézõ) (06-1) 7951-034 (06-1) 7951-100/51-034

(06-30) 7951-100/51-034 Ridegné Cseke Irén(ügyintézõ) (06-1) 7951-288 (06-1) 7951-100/51-288

(06-30) 7951-100/51-288

FAX: (06-1) 7950-159

E-mail : szakvizsga@nefmi.gov.hu

Ügyfélfogadás: HÉTFÕ: 9–12 óráig

SZERDA: 14–16 óráig

Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.

Telefonos ügyfélfogadás és tájékoztató:

HÉTFÕ, KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 9–12 óráig

SZERDA: 9 – 16 óráig a fentiekben megadott telefonszámokon.

Befizetésekkel, számlázással kapcsolatos ügyintézés:

Csányi Györgyi(pénzügyi fõelõadó) (06-1) 7954-375 gyorgyi.csanyi@nefmi.gov.hu

(22)

A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok1

Név:

Szakterület:

Jogszabály alapján elõírt szakképzési idõ:

A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. § szerinti kedvezmény/gyakorlati idõ idõtartama (ha van):

Esetleges méltányossági engedély száma:

Beszámítás a jogszabály alapján:

1. külföldi munkavállalásból beszámított idõ:

a beszámítás alapjául szolgáló tevékenység:

végzésének helye:

szakmai vezetõ:

idõtartama:

2. Ph.D. ösztöndíjból beszámított idõ:

a tudományos tevékenység végzésének helye:

szakmai vezetõ:

témakör:

idõtartama:

3. Elõzõ szakvizsga alapján beszámított idõ:

(ha a beszámított idõszak egy évnél hosszabb, a beszámítás alapjául szolgáló közös elemek, és azok idõtartama)

4. Kiesõ idõ:

oka:

idõtartama:

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom:

Egyetem képviselõje

1Az egyetem tölti ki.

(23)

JELENTKEZÉSI LAP a 2012. tavaszi vizsgaidõszakra

(kézírás esetén nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni) 2 pld-ban kérjük beküldeni

Mely szakmából kíván vizsgázni: ...

Képzés befejezésének idõpontja: ...

Megújított jelentkezés-e*: igen nem

A vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) kiállító egyetem:

...

A jelentkezõ neve:...

A jelentkezõ születési neve:...

Neme: ... Állampolgársága: ...

Orvosi pecsét száma / Mûködési nyilvántartási szám:...

Születési hely, idõ: ...

Anyja születési neve: ...

Jelenlegi munkahelye:...

Diploma megszerzésének helye, idõpontja: ...

Elõzõ szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma:

...

...

Lakóhelye (tartózkodási helye):...

Értesítési cím (+ telefonszám): ...

Email cím: ...

A vizsgadíj befizetésének dátuma: ...

Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos

neve: ...

címe, irányítószáma:...

P. H.

Aláírás

* Aláhúzással kérjük megjelölni.

(24)

II. VIZSGANAPTÁR ORVOSOK

Szakma Idõpont Ügyintézõ

Addiktológia 2012. 03. 19-30. Csabai Ildikó

Allergológia és klinikai immunológia 2012. 04. 16–27. Csabai Ildikó

Anaesthesiológia-intenzív therápia 2012. 03. 05–16. Arlóy Györgyné

Andrológia 2012. 04. 02–13. Ridegné Cseke Irén

Arc- állcsont-szájsebészet 2012. 04. 10–20. Arlóy Györgyné

Audiológia 2012. 03. 19–30. Arlóy Györgyné

Belgyógyászat 2012. 03. 26.–04. 06. Arlóy Györgyné

Bõrgyógyászat 2012. 05. 07–18. Ridegné Cseke Irén

Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 2012. 02. 27.–03. 09. Arlóy Györgyné Csecsemõ- és gyermek kardiológia 2012. 02. 27–03. 09. Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 2012. 04. 16–27. Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia 2012. 03. 05–16. Arlóy Györgyné

Cytopatológia 2012. 04. 16–27. Csabai Ildikó

Dento - alveoláris sebészet 2012. 04. 10–20. Arlóy Györgyné

Egészségbiztosítás 2012. 03. 26.–04. 06. Arlóy Györgyné

Endokrinológia 2012. 02. 27.–03. 09. Arlóy Györgyné

Érsebészet 2012. 02. 27–03. 09. Csabai Ildikó

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 2012. 05. 14–25. Csabai Ildikó

Fizioterápia 2012. 04. 16–27. Csabai Ildikó

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 2012. 05. 14–25. Ridegné Cseke Irén

Fogszabályozás 2012. 04. 16–27. Arlóy Györgyné

Foniátria 2012. 02. 27.–03. 09. Arlóy Györgyné

Fül-orr-gégegyógyászat 2012. 03. 05–16. Arlóy Györgyné

Gasztroenterológia 2012. 05. 07–18. Arlóy Györgyné

Geriátria 2012. 02. 27.–03. 09. Ridegné Cseke Irén

(25)

Szakma Idõpont Ügyintézõ

Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2012. 05. 07–18. Csabai Ildikó

Gyermek gasztroenterológia 2012. 05. 07–18. Arlóy Györgyné

Gyermekfogászat 2012. 03. 19–30. Arlóy Györgyné

Gyermekneurológia 2012. 04. 16–27. Csabai Ildikó

Gyermeknõgyógyászat 2012. 04. 02–13. Csabai Ildikó

Gyermekradiológia 2012. 04. 16–27. Ridegné Cseke Irén

Gyermeksebészet 2012. 05. 14–25. Csabai Ildikó

Gyermekszemészet 2012. 03. 19–30. Arlóy Györgyné

Gyermektüdõgyógyászat 2012. 03. 19–30.

Haematológia 2012. 03. 19–30. Arlóy Györgyné

Háziorvostan 2012. 05. 14–25. Ridegné Cseke Irén

Honvédorvostan-katasztrófaorvostan 2012. 04. 10–20. Arlóy Györgyné

Idegsebészet 2012. 02. 27.–03. 09. Ridegné Cseke Irén

Igazságügyi orvostan 2012. 02. 27–03. 09. Arlóy Györgyné

Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan) 2012. 02. 27–03. 09. Arlóy Györgyné

Infectológia 2012. 05. 07–18. Csabai Ildikó

Intenzív terápia 2012. 04. 16–27. Arlóy Györgyné

Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem 2012. 04. 02–13. Csabai Ildikó

Kardiológia 2012. 05. 07–18. Csabai Ildikó

Kézsebészet 2012. 02. 27.–03. 09. Ridegné Cseke Irén

Klinikai farmakológia 2012. 03. 12–23. Csabai Ildikó

Klinikai genetika 2012. 02. 27–03. 09. Ridegné Cseke Irén

Klinikai laboratóriumi vizsgálatok 2012. 05. 07–18. Arlóy Györgyné

Klinikai neurofiziológia 2012. 02. 27.–03. 09. Csabai Ildikó

Klinikai onkológia 2012. 04. 16–27. Csabai Ildikó

Konzerváló fogászat és fogpótlástan 2012. 04. 10–20. Arlóy Györgyné Laboratóriumi haematológia és immunológia 2012. 04. 16–27. Csabai Ildikó

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :