Példátlan merénylet a Szegedi Hirlap ellen A minisztertanács előterjesztést tesz

Teljes szövegt

(1)

A FÜGGETLEN K I S G A Z D A - , F Ö L D M U N K Á S - ÉS P O L G Á R I PÁRT NAPILAP3A

A r a : 40 f i l l é r 1947 (alias 25, péntek L é v f o l y a m 59. s z á m

Példátlan merénylet a Szegedi Hirlap ellen A minisztertanács előterjesztést tesz

a Ház feloszlatására

A válaszfások időpontja augusztus 31.

Az uj országgyűlést szeptember 16-ra hívják össze

A k o r m á n y t a g j a i csütörtökön délelőtt Dinnye® L a j o s miniszter- elnök elnökletével rendes heti mi- ni szter tanácsot tartottak.

Napirend előtt B á n Antal ipar- ügyi miniszter ismertette a hosszú- l e j á r a t ú magyaa' szállítások és ju- goszláv jellenszállítások t á r g y á b a n létrejött egyezményt.

A miniszterelnök és a belügymi- niszter j a v a s l a t á r a

a minisztertanács előterjesztést tesz a magyar köztársasági el- nöknek a nemzetgyűlés felosz tatására és az új országgyűlés

összehívására.

A belügyminiszter javaslatára az országgyűlési választások napját 1947. augusztus 31. n a p j á b a n állapí- tott« meg a minisztertanács és az új országgyűlés összehívásának idő pontját szeptember 16-ra javasolta.

' K i m o n d o t t a továbbá a miniszter- tanács a miniszterelnök előterjesz- tésére. hogy a B-lista megsemmisí- tési e l j á r á s o k során visszaveendő közszolgálati alkalmazottak a B-lis- tát megsemmisítő határozatot kö- vető h ó n a p első n a p j á t ó l kezdődően k a p j á k fizetésüket. Visszamenőleges illetményt nem élvezhetnek.

H o z z á j á r u l t a minisztertanács a külügyminiszter előterjesztésére ah-

hoz. hogy M a g y a r o r s z á g felvegye a z albán k ö z t á r s a s á g g á l a diplo- máciai kapcsolatot és T i r a u a b a n kö- vetséget állít f e l amelynek vezeté- sével Szánthó Zoltán belgrádi m a g y a r követet bízzák meg-

A kultuszminiszter előterjesztésé- re h o z z á j á r u l t a minisztertanács, hogy a leningrádi egyetemmel kap- csolatos m a g y a l intézet szervezési és előkészítési m u n k á l a t a i n a k érde- kében dr. Szentmihályi J á n o s és Sőtér I s t v á n L e n i n g r á d b a utazzék.

A belügyminiszter j a v a s l a t á r a el-

fogadta a minisztertanács, hogy a választási a j á n l á s i ívek hitelesítése díjmentes legyen.

Szabályozta a m i n i s z t e r t a n á c s a házfelügyelők és segédházfelügyelők szolgálati viszonyának k é r d é s é t

A pénzügyminiszteri j a v a s l a t á r a a minisztertanács a petróleum és á s v á n y o l a j a d ó j á t és k i n c s t é r i ré- szesedését 100 kg-ként 10 f o r i n t t a l mérsékelte. A só fogyasztási tárát 1.70 ft-ban állapította meg.

Előterjesztette az igazságügymi-

niszter az igazoló e l j á r á s r a vonat- kozó rendelet módosítását is. ame- lyet a legközelebbi minisztertaná- cson fognak részletesen megvitat-

A képviselőház ülése

A nemzetgyűlés csütörtöki ülését 10 óra 20 perckor nyitotta meg Szabó Árpád elnök, Bejelentette, hogy a mandátumától megfosztott Varga Bé- la helyére behívta Zsiska Tibor pót- képviselőt.

Szentiványi Lajos (kiogazda) az al-

kotmányjogi és közjogi bizottság je- lentését ismertette a felhatalmazasi törvények alapján kibocsájtott kor- mányrendeletek tárgyában. A nemzet- gyűlés a bizottság jelentését tudomá- sul vett®.

Schlachta Margit (pártonkívüli) a nemzetgyűléshez intézett kérvényével kapcsolatosan határozati javaslatot terjesztett be, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a vallás- cs közoktatásügyi minisztert, hogy Ligeti Magdolna

»Gyermekeknek a felnőttekről« círnü könyvét haladéktalanul vonassa ki a forgalomból. A nemzetgyűlés 62 sza- vazattal 43 ellenében elfogadta a ha- tározati javaslatot.

Ezután az elnök napirendi indítvá- nyára úgy határoztak, hogy a legkö- zelebbi ülést pénteken 12 órakor tart- ják, amikor a további teendőkről ha- tároznak. Az ülésen kerül sor a Ház feloszlatására. Az ülés negyed 12 óra- kor ért véget.

Dinnyés Lajos miniszterelnök választási beszédet mond Szegeden

A kiegazdapárt j á r á s i p á r t t i t k á r a i részvételével választási előkészüle- tek céljából megyeközi értekezletet tartattak, amelyen felszólalt P o n - grácz A l a d á r államtitkár, a Kisgaz- d a p á r t választási i r á n y í t ó j a és or- szágos választási vezetője.

P o n g r á c z A l a d á r h a n g o z t a t t a a koalíció fenntartásának 'szükséges- ségét A vírt jelöltjei a mostani vá-

lasztáson 50 %-ban parasztság, 50

%-ban az ipari munkásság és az ér-

telmiség köréből kell, hogy kikerül- jenek. A jelöléseknek nem szabad ötlets7orüeknek lenni — mondotta,

— hanem a r r a kell törekedni, hogy mind a parasztság, m i n d az értel- miség legkiválóbb képviselői kerül- jenek be a parlamentbe.

A p á r t n a k a választások alatt fontos gyűlései lesznek Pécsett. Bé- késcsabán és Szegeden. Ezeken a helyeken D i n n y é s L a j o s miniszter- elnök mond beszedet, továbbá Kecs-

keméten. ahol P o n g r á c z A l a d á r ál- lamtitkár beszél és végül Budapes- ten lesz egy n a g y közös gyűlés, ame- lyen a miniszteTelrfök és P o n g r á c z á l l a m t i t k á r is felszólalnak. A mi- niszterelnök egyébként a r á d i ó b a n Í3 beszédet mond a választásokról.

A terv az. hogy minden v á r m e g y e székhelyén az illető vérmegyéből származó miniszter m o n d m a j d be- szédet.

A Szovjetunió nem járui hozzá a japán békét elökészitö értekezlet összehívásához

Anglia közvetít a német kérdésben

S m i t h az E g y e s ü l t Államok mosz- kvai nagykövete j ú l i u s 11-én felke- reste Molotov külügyminisztert és emlékiratot n y ú j t o t t át neki. Az emlékirat szerint az E g y e s ü l t Álla-

mok k o r m á n y a u g u s z t u s 19 r e U- zenegyhatalmi értekezletet szándé- kozik összehívni a J a p á n n a l köten-

Lelkes hangulat országszerte a Kisgazdapárt mellett

Egész sereg aj tehetség jelenik majd meg az uj országgyűlésen a parasztság és polgárság erőtartalékából

A Kisgazdapárt Országos Központ ság óriási erőtartalékából iába capi'ol-napra mind nagyobb szám-

ba érkeznek a vidéki helyi szerveze-

pontban összeül a Kisgazdapárt szer- vezeteinek országos választási érte- tek és a vármegyék vezetői, választá-

si tájékoztatást kérnek és beszámol- nak a körzetük helyzetéről.

A jelentések mindenhonnan a leg- megnyugtatóbb képet nyújtják a parasztság és a polgári tömegek magatartásáról. öntudatáról és

párthüségről.

Ma már világosan kibontakoznak a korvonalai a vidéki választási felké- szültségnek és annak is, hogy a Kis- ..gazdapartban bevezetett demokratikus

jelölési rendszer mellett, ahol a kép- viselőjelölt kiválasztásának jogát a járások és városok kapták meg,

egész sereg kiváló ú j tehetség je- lenik majd meg az á j országgyű- lésen a parasztság és a polgár.

tagos

kczlete, amelyen a kisebb vármegyék két, a nagyobb vármegyék pedig bá- rom-négy kiküldöttet képviseltetik magukat. Ennek az érdekes és nagy- fontosságú politikai értekezletnek mintegy bevezetése a párt vidéki -zer- vező titkárainak csütörtök) összejöve- tele, amelyet ugyancsak az országos központban tartanak meg.

Ma már megállapítható, hogy a kül- ső zavarkeltés! kísérletek es a Kis- gazdapárt megbontására irányuló tö- rekvések meghiúsultak és a párt je- lenlegi képviselői a szervezetekkel és az országos vezetőség teljes összhang- ban dolgoznak a P'í't választási győ- zelme érdekében.

dő békeszerződés előkészítésére. A jegyzékben az a m e r i k a i kormány) kéri a szovjet k o r m á n y t közölje az üggyel kapcsolatos álláspontját.

A szovjet k o r m á n y július 22-én j u t t a t t a el válaszjegyzékét S m i t h nagykövet ú t j á n az Egyesült Álla- mok kormányához.

A jegyzék leszögezi, az Egyesült Államok k o r m á n y a azzal, h o g y egy- oldalúan t á r g y a l á s o k b a kezdett a j a p á n béke előkészítésére vonatko- zóan önhatalmúlag) cselekedett a Szovjetunió. K í n a és A n g l i a kor- m á n y a i n a k megkérdezése nélkül. A szovjet k o r m á n y nem j á r u l hozzá ahhoz, hogy az E g y e s ü l t Államok k o r m á n y a egyoldalúan a Szovjet- unió. K í n a és A n g l i a k o r m á n y á v a l folytatott előzetes tanácskozás nél- kül összehívja a j a p á n békeszerző- dé« előkészítését célzó értekezletet, különös tekintettel o r r a a tényre, hogy az E g y e s ü l t Államok kezde- ményezésére létesített külügyminisz- teri tanácsot éppen a békeszerződés kidolgozásának előkészítése céljából h í v t á k életre és ezért a j a p á n béke előkészítésénél ezt a k ö r ü l m é n y t nem lehet figyelmen k í v ü l hagyni.

A szovjet k o r m á n y szükségesnek látja, hogy a J a p á n n a l kötendő bé-

kaszerződóst előkészítő értekezlet összehívását előzőleg a kíilügymi-

a kérdést illeti, hogy a külügymi- niszteri tanácsot a j a p á n béke elő- készítésével kapcsolatos ülésre hív- ják egybe, a szovjet k o r m á n y java- solja, hogy a Szovjetunió. K í n a és A n g l i a w a s h i n g t o n i nagykövetei az Egyesült Államok megbízottjával e g y ü t t tegyenek javaslatot, milyen legközelebbi időpontra lehetne a ta- nácsot összehívni.

M A R S H A L L < ' ' bejelentése. hogy h á r o m h a t a l m i értekezletet ó h a j t összehívni Német- ország gazdasági jövőjének megvi- t a t á s á r a . nagy érdeklődést keltett Londonban. A Manchester Guar- dian az a m e r i k a i k ü l ü g y m i n i s z t e r lépésével iijra bebizonyítottnak lát- j a azt. hogy a n y u g a t i szövetsége- sek szemében a német kérdés olyan sürgőssé vált, hogy m é g o k ü l ü g y - miniszterek novemberi értekezletéig sem várhat- A n g l i á n a k az lesz a szerepe, h o g y közvetítsen F r a n c i a - ország és A n g l i a között. F r a n c i a - ország u g y a n i s erősen ellenzi a né- met ipa.r termelésének fokozását, A m e r i k a azonban valószínűleg úgy dönt. hogy az európai ú j j á é p í t é s n e k első lépése a Ruhr-vidéknek ú j j á - építése kell hogy legyen. A két szembenálló nézet között Anglia in- kább az a m e r i k a i felfogással azo- r.iszteri tanács vegye fontolóra. A m i n o s í t j a m a g á t .

" H a z á d n a k r e n d ü l e t l e n ü l l é g y h í v e ó h m a g y a r ! "

(2)

HÍREK

Szolgálatos gyógyszertárak Borbély Jözsef örök. b. Ugry I.: Tisza L.-körút 20. Tel. 6—52. Leakó Vilmos:

Újszeged Vedres u. 1. Tol. 9—19. Nagy örök. K. dr. Hangay: Boldogasszony BU- gárüt 81. Tol. 7—01. Zakar S. örök. K.

Mátké Mihály: Valéria-tér 1. Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. u. 489.

IDŐJARASJELENTÉS:

Várható időjárás: Mérsékeli északi szél, változó felhőzet, egy-két helyen záporeső, a meleg idő tovább tart.

— Vízállásjelentés. A Tisza igen alacsony vízállással Tokajnál apad.

másutt árad. Vizének hőmérsékleté 19—23 fak közölt váltakozik. Mai ti- szai vízállások: Tiszabecs —54 (17).

Vásárosnamény —192 (11), Tokaj —77 (11), Szolnok ' —132 (10;, Csongrád -200 (9), Szeged —101 (12). A Ma-1

roa Makónál 21 (13).

O r a , é k s z e r legolcsóbban B E R T A ékszerésznél, áíss-u. 3.

Aranyékszert veszek

M I M I — | — I — I I I B I E « LL»|L I 111«

— Csehszlovák .sajtóközlés szerint a pozsonyi szláv népbíróság megkezd- te a távollévő Eszterházi János bűn- perének tárgyalását. Mint ismeretes a Tiso korszak idején a szlovákiai ma- gyarok vezetője és parlamenti képvi-

élője volt.

— Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter a magyar kereskedelmi de- legáció többi tagjával szerdán este re- pülőgépen Prágába érkezett. Rövid pihenő után a menetrendszerű gyors- vonattal folytatta útját Budapestre.

A minisztert Budapestre érkezve ün- nepélyesen fogadták. Válaszában rö- viden ismertette az elért eredménye- ket és a Szovjetunió megértését

— Elfogták u burmai miniszterek gyilkosait. A burmai rendőrség le- tartóztatta azokat a fegyvereseket, akik a mult szombaton behatoltak a minisztertanácsba s megölték U Sung Sant, a helyettes miniszterelnököt és a kormány hét tagját. Az egyik gyil- kost szökési kísérlet közben agyon- lőtték. Kiderült róla, hogy 30 éves, a háború alatt a japánellene« ellenállá- si mozgalom tisztje volt. A többi le- tartóztatott személyazonosságát még nem sikerült megállapítani; csak ar.y- nyit tudnak, hogy valamennyien bu'r- maiak és szemlátomást katonai ki- képzésben részesültek.

-r özvegy Tamási Rezsőné sz. Ba- logh Ilona folyó hó 23-án hosszú szen- vedés után elhunyt. Temetése folyó hó 25-én délután 5 orakor lesz a Rókusi

temető halottas házából. 350

— Istentisztelet a zsinagógában pén- tek este fél 8 órakor, — tisobeov böjt- jén, szombatén este fél 9 órakor, va- sárnap reggel háromnegyed 7 órakor és este 8 órakor.

— Gazdag előadási programmal au- gusztus 1-én nyílt a debreceni Nyári Egyetem. A Debreceni Nyári Egye- tem rendezőbizottsága véglegesen ösz- szeállította az idei tanfolyam tanul- mányi programját. A magyar népköl- tészet. zene és népművészet legértéke- sebb darabjait, a népi művelődés legki válóhb kutatói ismertetik. A termé- szettudomány és munka viszonyát az újjáépítés szempontjából a debreceni '1 tidomány Egyetem orvosi és bölcsé- szeti karának professzorai veszik vizs- gálat alá. Az előadásokat hangverse- nyek, filmbemutatóig teszik változa- tossá. A Nyári Egyetemre előkép- zettség nélkül bárki beiratkozhat. Az idő rövidsége miatt a jelentkezésnél adjuk meg a legszükségesebb adato- kat s a Nyári Egyetem irodája (Deb- receni Egyetem) egyenesen megküldi az igazoló jegyet, mely félárú menet- jegy váltására jogosít Debrecenbe és vissza. Teljes ellátás napi 8 Frt.tól-

_ SOFŐRISKOLA ELOKBá/PI személy- teherautó, motorkerékpái vizsgára, felelősség mellett Telefon;

648. Müller Béla. Vár-utca. főposta

— »Sudoria* izzadás ellen, «Titán«

tyúktetü ellen felülmúlhatatlan! «Tech- rtochemia« gr. Apponyi Albert-utca 1,

A Kisgazdapárt álláspontja a hároméves tervben

A főváros törvényhalósági bizott- sága a rendkívüli közgyűlésen tár- gyalta a főváros hároméves gazdasá- gi tervének megállapítását. Kerék Mi- hály elnöki megnyitója után Bognár József polgármester majdnem három- negyedórás hatalmas beszédben is- mertette a hároméves terv lényegét és irányadó szempontjait.

— A cél a hároméves terv keretén belül az, hogy az állam az egész gaz- dasági berendezkedés kontúrjait meg- teremtse és azon belül széles módon érvényesüljön az önálló egzisztenciák megmaradása és az annak keretein be- lül élvezett teljes szabadság. Az ön- álló egzisztenciák akkor .(hasznainak legtöbbet maguknak, ha nem helyez- kednek szembe a tervgazdálkodással, mert a magángazdálkodás korszerűt- len formában nem tartható fenn, ha- nem a terv keretei közé beilleszked-

ve minél erőteljesebb mértékben szol- gálják az egész gazdasági rendszert és azon keresztül a maguk megmara dását ís.

Ezután megkezdődött a hároméves terv általános vitája. A viltán minden pártnak egy-egy vezérszónoka szólalt fel Németh Imre kisgazdapárti szónok pártja nevében hangsúlyozta az egyé- ni kezdeménimzés biztosításának nagy fontosságát,, s többek közölt a keres- kedők és iparosok bekapcsolását is a hároméves tervbe. Megállapította, hogy az első hároméves tervet a Kis- gazdapárt dolgozta ki s hogy a há- roméves tervbe a Kisgazdapárt köve- telésére a kegyúri intézmények újjá- építésére is négymillió forintot irá- nyoztak elő. A felszólalások után a részletes vitára a délután folyamán került sor.

Egy elmebeteg- leszerelt katona akarta lelőni Trumant

Egész Amerikában vad hírek ter- jedtek el arról, hogy Truman elnök ellen gyilkos merényletet kíséreltek meg. A valóságban a következő tör- tént:

Truman szerdán váratlanul meg- jelent a szenátusban és elbeszélge tett a szenátus külpolitikai bizott- ságának néhány demokrata- és re- publikánus-párti tagjával. Ezután az elnök bement az ülésterembe és leült az utolsó sorba. Azt a helyet foglalta el, amely szenátorsága ide- jén volt az övié. Vandenberg, a sze- nátus elnöke, pár szóval üdvözölte Trumant, mire az államfő ezt felel- te:

— Valósággal honvágyat érzek régi helyem irányában. Életem tíz legjobb esztendejét töltöttem itt el és feledhetetlen s felbonthatatlan barátságot kötöttem több szenátor- társammal.

Közben a Kapitólium. az ameri- kai parlament házirendőrsége, az

egyik mellékhelyiségben elfogott egy revolverrel felfegyverzett gya- nús férfit. Clyt'ton Spires, 39 éves 'leszerelt katonát. Megkérdezték, mit ' keresett a parlament épületében, ini j ro izgatottan kijelentette, hogy

meg akarta ölni Truman elnököl A , rendőrőrsre vitték és megkezd- ték kihallgatását.

A rendőrség közlése szeirint .Spi- res mó.® nem tett kísérletet arra, hogv az elnök közelébe kerüljön.

Azt hiszik, hogy nem politikai ilfc- réhylétről, hanem elmebetegről van szó.

Egy washingtoni jelentés közli:

A leszerelt katona, akit a Kapi- tólium őirsége elfogott, nemrégen hagyta el a kórházat. Most orvosi szakértőkkel vizsgáltatják meg el- meállapotát, A rendőri jelentés sze- rint a gyanús veterán letartóztatá- sakor pisztolyával hadonászott részeg ember benyomását keltetté.

S z i c k á - z — M o z i

Folytatják a brit-szovjet kereskedelmi megbeszéléseket

Howajrd Wilson külkereskedelmi miniszter, a Moszkvában; tárgyaló angol kereskedelmi küldöttség el- nöke. szerdán este újabb hosszabb megbeszélést folytatott a Szovjet- Unió külkereskcdeleinügyi minisz- terével. A tárgyalások eredménye- képpen Wilson elhalasztotta csütör- tök reggelre tervezett elutazását- Csütörtökön folytatják a megbeszé- léseket. J - ó f f j

Sir Stafford Cripps angol keres- kedelemügyi miniszter a londoni rádió közlése szerint kijelentette,

ANNA-EST

SZOMBATON a

Liliom vendéglőben

H a j n a l - u t c a 27. szám.

S Z E G E D I H Í R L A P 1 9 4 7 j ú l i u s 2 5 ( p é n t e k

hogy Anglia mindent elkövetett, a Szovjet-Unióval kötendő kereske- delmi egyezmény érdekében. Ez a tény a többi keletcurópai államban való tárgyalással egyetemben bizo- nyítja Angliának ezt a felfogását, hogy Európa két része között szo- ros kapcsolatot kell teremteni. An- glia sajnálattal látta, hogy a Mar- shall-terv politikai ellentétekre adott okot. Angliának, mint nagy export-nemzetnek, ¡szüksége van piacokra a világ! minden részében.

Kitört a táborból és megszökött aiyolc Quislmg

A Quisling-féle áruló norvég ..had- sereg" nyolc tagból álló vezérkará- nak a Solbris nevű jacht fedélzetén sikerült megszöknie Norvégiából, A jacht úton van Vigo spanyolországi kikötő felé. A nyolc Quisling-mun- katárs július 4-én tört ki az estela- nói táborból, ahol a háborús bűnö- söket őrzik. Július 10-én jachtjuk befutott Weymouth kikötőjébe, de nem szállhattak partra, mert nem tudták megfizetni az angol hatósá-

M O Z I K M Ű S O R A : KORZÓ MOZI: Szőke veszedelem BELVÁROSI MOZI: Skatulya Ur.

Salamon Bélával és a Mexikói futár SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ: Her- cegi szerető.

Előadások kezdete mindhárom mo- ziban fél 5, féi 7 és fél 9 órakor.

gok által kért illetékeket. Erre folytatták útjukat Spanyolország irányában- A szökevények a néme- teket támogató Quisling legszoro- sabb személye« környezetéhez tar- toztak. A norvég kormány a r r a ké- ri minden ország kormányát, igye- kezzenek elfogni a szökevényeket, mert nemcsak háborús bűnözőkről, hanem közönséges rablóbanditákról é-s gyilkosokról van szó.

Nemzetközi képhamisitó-bandát lepleztek le Budapesten

A budapesti főkapitányság intellek- tuális osztálya egész Európára kiter- jedő, nemzetközi képhamisító bandát leplezett le és ennek magyarországi vezetőjét mar őrizetbe is vették. Né- hány nappal ezelőtt egy Weidmann György nevű műgyűjtő jelentkezett a budapesti rendőrségen ós elmondotta, hogy Stern István lakberendezőtől egy hamis Koszta-képet vásárolt.

Ste rn ellen már korábban nyomozást indított a rendőrség, mert az a gyanú merült fel ellene, hogy hamis képek- kel üzérkedik. Weidmann feljelentése

után a rendőrség azonnal kiszállt Stern lakására és a lakásban csak- ugyan tömegével találták a hamisít- ványokat. A képek közölt Mednyán- szky, Koszta, I.odz Kárt/.y, Rudnay. Fé nyes Adolf, Ripl*Rónai, Iványi Grünvald és Bródszy Károly hamisít- ványokat találtak. Sternről azt is megállapították, ihogy már hétszer volt büntetve és a hamis képeket is csempészek útján szállította külföld- re, ahol azokat óriási összegekért ad- ták el. Sternt a rendőrség őrizetbe vette és megindult a nyomozás segí- tőtársai ikézrekerítésére is.

B e l p o l i t i k a i k í r e k

A főispánok pártkülöubség nélkül kérték, hogy az V. fizetési osztály he- lyett a IV. fizetési osztályba sorol- tassanak. továbbá, hogy a közlekedé- si eszközökre, vasút, villamos, autó- busz, szabadjegyet kapjanak, és hogy az úgynevezett képviselői | térítést emeljek fel. Illetékes körök jóindu- lattá, vették tudomásul a főispánok kérését. A főispáni állások közül ez idő szerint betöltetlen a bácsbodiogi (parasztpárti), a bihar- és hevesme- gyei (kisgazdapárti) főispáni szek.

folyamatban van a megerősítése öri István debreceni, Hazai János nóg- rádmegyei, Horváth Lajos soproni.

Tomanovszky szabó les vármegyei és Pártay József zempléni főispánoknak.

Befejezett ténynek tekinthető, hogy a -Kisgazdapárt' a távozó Sulyok De- zső heiyére Gyöngyösi Jáuos volt külügyminisztert jelöli a Pénzintéze- ti Központ elnöki állására.

A Kisgazdapárt a képviselői jelölé- seket meg nem állította össze 'tekin- tettel arra, hogy ebben a tekintetben a vármegyei központok fognak javas-- latot tenni a járási krületek döntései alaipján.

A i'olgári Demokrata Párt a mosta- ni választások alkalmával nemcsak Budapesten, hanem több vidéki kerü- letben is indul.

A Kisgazdapárt kimondotta, hogy sem kiléipett, sem kizárt képviselő sem a pártba most belépett új tag nem szerepelhet a párt tkéviselőjelt'i tjei- nek névjegyzékén.

Axviz Ausztriában r Ausztriában Werfen községben Ins- bruck közelében felhőszakadás olyan óriási víztömeggel árasztotta el a környéket, hogy a Salzach folyó két- kilómétercs szakaszon kilépett a-med- réből és elárasztotta a \ ölgyet. Az ár- víz megszakította a vasúti összeköt- tetést az Arlberg-expressz csak kerü- lővel tudja útját folytatni. Az eddigi beérkezett jelentések szerint a kar

öbbmillió silling.

—• Az államrendőrség államvédelmi osztálya felhívja mindazokat, akik va- lamilyen tüzesetet észlelnek, vagy gyújtogatásról tudomást szereznek, ér-

tesítsék az államvédelmi osztályt a Budapest 124—(524 sz. telefonon.

— Fémiparosok üzemi koksz kiuta- lása megkezdődött az Ipartestület*

ben.

— Becsületes tolvaj. Egy párisi mű- kereskedőtől elloptak három értékes festményt. A három festmény értéke 1500 dollár volt. Egy héttel a lopás után a Műkereskedők Egyesületének alelnöke visszakapta postán a három '¡képet. Levél is volt a csomagban. A ' tolvaj bocsánatot kért. az «alkalmat-

lanságért«. Csak azért volt szüksége a képekre — írta —, hogy hamisítás céljából tanulmányozza a művészek festési technikáját.

— Megveszett a férj. halálramarta feleségét. Rómából jelentik: Kalábria egyik kis városában a veszett kutya megmarta gazdáját, aki nem ment or- voshoz. Veszettség tört ki rajta és megtámadta feleségét, akinek torkát átharapta. Az asszony meghalt. Mint- hogy a férfi nz utcán a járókelőkre támadt, k arabi nierik sortűzzel vé- geztek vele.

- Szabadlábra helyezték ifj Körös- syt. A szegedi törvényszék vizsgáló- bírója befejezte a vizsgálatot a Kő- rössv ügyben. A vizsgálat adatai alap- ján Kőrössvt szabadlábra helyezte, mert a jogos önvédelem esete látszik fennforogni. A szabadlábra helyezést az ügyészség felfolyamodta.

e f 8 z

k e l l é k e k

l e g o l c s ó b b a n

WEISZFEILER

TESTVÉREKÉ

Szeged, Köicsey-uica 2.

(3)

Hogyan keli lapot alapítani ?

Balogh István meghízottjának eljárása a „Független Magyar Demokrata Párt"

szellemében

Miként akarta átjátszani Soóky Sándor Baloghéknak a Szegedi Hírlap helyiségeit

A magyar (politikai és zsurnaliszti- kái életben példa nélkül álló merény- let történt a Szegedi Hirtap és a Füg- getlen Kisgazdapárt ellen.

Mint ismeretes, dr B a l o g h Isitván volt alsóközponti plébános, akit Sze- ged város gazdatársadalmának és polgárságának bizalma juttatott be képviselőként a nemzetgyűlésbe, majd a parlamentbe, mint miniszterelnök- ségi államtitkár hamarosan a Füg- getlen Kisgazdapárt vezetői között foglalt helyet. Dr Balogh István egyes ténykedései ~ amit itt most nem óhajtunk érinteni — csökkentették a párthívek betévetett bizalmát és így le kellett mondania a Független Kis- gazdapártban viselt tisztségeiről. A volt alsóközponti plébános nem tud- ta elviselni a háttérbeszorítást, ki- lépett a pártból, mely őt hatalomra juttatta, cserben hagyta híveit, akik

őt felemelték, megtagadta az elvét, melyet vallott, de ez mind nem volt elég, megragadta az első alkalmat, hogy) szembeforduljon a Független Kisgazdapárttal.

Dr Balogh István új pártot alakított a polgárság megosztására.

Szervezkedés a háttérben

A Kisgazdapárt vezetősége szó nélkül tudomásul vette BalosK Ist- ván kilépését a pártból. A széles néprétegek pedig kifejezetten örül- tek a. párttól való megválásának, mert hiszen kétéves működése alatt Csak csalódást okozott, különösen a.

szegedi polgárok és kisgazdák szi- vében. Még mindannyian iól emlé- kezünk arra a f á j ó epizódra, ami- kor Balogh István ötvenfőnyi sze- gedi kisgazdaküldöttséget kétórás várakozás után azzal bocsátott el, hogy nom ér rá a fogadásukra.

Ugyanakkor egy másik kisgazda- párti miniszter fontos tárgyalásait félbeszakította, hogy a szegedi gaz- dák kívánságait meghallgassa. Pe- dig nem volt Szeged képviselője.,.

Balogh István pártjának zászló- bontását — nyilván a helyzet félre- ismerésében — Szegeden, helyeseb- ben Szeged-Alsóközponton a k a r j a megkezdeni. Ahhoz azonban, hogy megfelelő propagandája legyen ag tíj pártnak, sajtóra van szüksége és az éij párt feltűnő gyorsasággal meg is kapta lapengedélyét. A Szegedi Napló nevet választották, ez ugyan- is hasonlít a Szegedi. Hírlaphoz s igen sokan könnyen megtévedhet- nek.

Ugyanakkor, hogy ezl a célt elérjék, titokban a Szegedi Naplóhoz előzőleg elkötelezett Soóky Sándor, aki kczl dcttől fogva a szegedi Kisgazdapárt alkalmazottja, majd felelős kiadó még a tegnapi napon is a Szegedi Hirlap vállalatának kenyerét ette.

már napokkal ezelőtt megkezdte tár- gyalásait az úi vállalat érdekében, a

saját felelős kiadásában megjelenő Szegedi Hirlap ellen.

Felháborító árulás

Amikor a Független Kisgazdapárt szegedi vezetősége tudomást -szerzett a dolgokról, haladéktalanul jelentést

tett az országos vezetőségének a helyzetről és kérte az azonnali intéz- kedést.

A párt országos vezetősége Soóky Sándort azonnali hatállyal felmentet- te a felelős kiadói tisztségtől és a ki- adóhivatali teendők ellátásával a to- vábbiakig dr Fábián Ferenc felelős Mzorkesztőt bízta incg.

Időközben kiderült az is, hogy Soóky Sándor, mint a Szegedi Hirlap alkal- mazottja olyiránvú tevékenységet is fejlett ki. hogy a Szegedi Hirlap szer- kesztőségének és kiadóhivatalának he- lyiségét jogtalanul és áruló módon Balogh István pártjának napilapja ré- szére »átjátsza*. Mint ismeretes, üz- lethelyiségeket, mint lakásokat is, ha- tósági kiutalásra adnak ¡kii. Az üz- lethelyiséget egy éve a Kisgazdapárt szegedi napilapja használja, azonban Soóky nagyon jól tudta, hogy mit je- lent az,ha az újonnan meginduló lapja részére megszerzi a Kisgazdapárt lapjának helyiségét. Ezért nem akart kimenni a Szegedi Hirlap helyiségei- ből és ott akarta megindítani a Sze- gedi Naplót. így akarta megtéveszteni Szeged jóhiszemű polgárait és gazdá-

ik De továbbmenően szervezkedni kezdett a lapvállalat keretén belül is, amennyiben a szerkesztőség és kiadó hivatal alkalmazottait igyekezett rá- bírni arra, hogy menjenek át az új

»polgári« párt lapjához. Valóban a Szegedi Hírlaptól Lovászi Ferenc és

Radványi Sándor újságírók bejelen- tették átállásukat, úgyszintén néhány kiadóhivatali alkalmazott is.

Erőszakos eltávolítás

Csütörtökön délután érkezett meg a központi utasításokkal dr. Fábián Ferenc felelős szerkesztő Budapest- ről és a központi rendelkezések fel- mutatása mellett kérte Soóky Sán- dort a kiadóhivatal átadáséra.

Soóky Sndor a pénztárkészletet és a könyveket át is adta. azonban a kiadóhivatal és a szerkesztőség he- lyiségét nem volt hajlandó átadni, illetve onnan eltávozni.

Tekintettel arra, hogy Soóky Sán- dort áruló magatartásáért a Kis- gazdapárt vezetősége felmentette tisztségétől, az elbcrcsájtott alkalma- zottat erélyes módon kellett [eltá- volítani a Szegedi Hirlap kiadóhi- vatalából-

A legaljasabb f o g á s l

Soóky Sándor eltávolítása után, amikor a Szegedi Hírlap szerkesztő- sége végre munkához fogott, a ma

gyar újságírásban példa nélkül ál- ló aljas és minősíthotclen eljnkÚs került napvilágra.

Soóky Sándor a Szegedi Hirlap postájába, amelyet minden nap a lapbizományosokhoz intéz a kiadó- hivatal. Balogh István ú j lapját propagáló röpcédulákat csempészett bele és külön kísérő levélben, mint a Szegedi Napló felelős kiadója fel- szólítja az egyik lapbizományost, hogy támogassa ó» propagálja a Szegedi. Naplót.

Sok emberben csalódott Szeged város polgársága és gazdatársadal ma. de senkiben sem annyira, mint Soóky Sándorban, aki az amerikai gengszterek fantáziáját megszégye- nítő módon iparkodott hátbadöfni azt a vállalatot és azt a pártot, amely évekig a kehlén melengette és kenyeret adott n e k i . . .

J ó fbenmíatkozás!

Iiehet, Hogy egyeseket megtéveszt- hetett az ú j függetlennek, demokra- tikusnak és »polgárinak« kikiáltott párt hangzatos jelszava, egy azon- ban kétségtelen, hogy a párt veze- tőségének tudnia kellett arról, hogy mit művel felelős kiadó-jelöltje és engedte, tűrte, hogy ilyen minősít- hetetlen aljasságot kövessen el az újonnan induló párt cégére alatt.

Nem szombaton lesz a Szegedi Napló bemutatkozása és nem vasárnap bont zászlót Balogh István pártja. Bemutat- kozott azzal a ténnyel, hogv ilyen fil- léres dctcktívrcgényckbe illő "módon kívánta »megszerezni« egy becsülete- sen bedolgozott a polgárság és a kis- gazdatársadalom altal egyaránt elis- mert és közkedvelt lap helyiségét és népszerűségét. Ez az első megnyilat- kozás erkölcsi mértékkel mérve mi- nősíthetetlen. Nem hisszük, hogy ezek után akadna bárki is, aki biza- lommal volna Balogh István pártja és lapja iránt, mert amelyik párt meg- hízottja ennyire lábhal tiporja a tör- vényeiket és az erkölcsöket már a kez- det kezdetén, attól mit várhatna a nép, ha szerepet kapna az ország vezeté- sében.

Nem tudjuk illetékesek mit szólnak Balogh Tstván pártjának «ténykedé- séhez«. ehhez semmi kőzünk, de egy bizonyos, ismerjük annyira Szeged né- pét: nincs alapja és jövője Szegeden a/ olyan pártnak és az olyan újság- nak, amely ilyen eszközök alkalmazá- sát eltűri "és magáévá teszi.

SSRAAI

Gondtalan derűs 2 óra a

BELVÁROSI MOZIBAN

Műsoron a tegnapi bemutatón óriási sikert aratott

SKoíulp lir

c. hallatlanul szellemes nohózat, melyben viszontlá tuk l e g j o b b komikusunkat az örökké derűs nagy nevetfetónket

SALAM BÉLÁI

és remek kis t á r s u l a t á t S U G Á R J E N Ő V E L

Máthé Éva és Lászlót és Rácz Imrét A FILMRÉSZBEN :

Mexicoi futár

bravúr fim szerepel

t i l e g ú j a b b H í r a d ó .

KORZO-MOZI

T e l e i o n : 624.

Ma premier!

Játékos, bo'ondos, szellemes és nagyon szerelmes francia film sok-sok

kacagással!

DANIELLE DARRIEUX ALBERT PREJEAN é s

brilliáns főszereplésével '

S z ő k e

veszedelem

Műsort bevezeti: Amerikai-Mopex és Magyar világhiradó

Előadások kezdete fél 5, fél 7, fái 9.

Felhívás a Szegedi Hírlap olvasóihoz, előfizetőihez, hirdetőihez, terjesztőihez

Mint beszámoltunk, Soóky Sándor a Szegedi Hirlap volt kiadója mag akarta téveszteni a lap olvasótábo- rát és barátait. Tekintettel arra.

hogy Soóky Sándor a Szegedi Hir- lap postájába Balogh most induló lapjának előfizető-gyűjtő röplapjait csempészte bele, feltehető. hogy más módon is igyekezett megtéveszteni

és az ú.í lap számára megnyerni elő- fizetőinket. olvasóinkat és lapbizo- mányosainkat is. Éppen ezéit a leg- nagyobb óvatossággal járjanak el, és minden olyan jelenséget, amely ilyenirányú megtévesztésükre enged következtetni, azonnal jelentsék a Szegedi Hirlap kiadóhivatalában, Szeged, Dugonics-tér 12.

Szegeden keli maradnia

a Bereck-féle múzeumi gyűjteménynek

A szegedi múzeum 11 év óta őrzi és gondozza Bereck Péter dr. főor- vos-ornitológus mintegy 600 darab fehértavi madarát, emlősét, nagy- értékű fehértavi tojás és lepkegyüj- teményét. Ez az értékes természet- rajzi anyag Beireck Péter dr. letéte.

Szekrényei készíttetését, fertőtlení- tését. karbantartását a múzeum vállalta. Az európai hírű ornitoló-

gus-főorvos Európában rítkaság- j számba menő madarakkal gazdagít- ja ma is e gyűjteményt, úgy, hogy I a szegedi múzeum egyik legnagyobb értéke ez a fehértaví madár és em- lősvilág.

Most az a veszély fenyegeti a mú- zeumod, hogy a budapesti Termé- szettudományi Múzeum rá akarja bírni Bereck Pétert, engedje át neki

A honvédzenekar jólékonycélu

hangversenye felejthetetlen lessz, Siessen váltsa meg a jegyét.

Előadások kezoeieicl 5, Se* 7 «s (¿19 M Á T Ó L V A S A R N A P I G ! az egész g y ű j t e m é n y t 'A budapesti' Madártani Intézetet az ostrom ide- jén a németek gyújtóbombákkal fel- gyújtották s az egész épület értéke«

auy agával együtt porrá égett..

Szőke Mihály múzeumigazgató, akit a Közgyűjtemények Főfel- ügyelősége a tervről értesített, rög- tön megtette az európai hírű g y ű j - temény Szegeden maradása érdeké- ben a szükséges lépéseket. A Köz- gyűjtemények Főfelügyelősége min- denben egyetértett Szőke Mihály véleményével, hogy a gyűjtemény- nek a szegedi múzeumban kell ma- radnia. Magának a tudós gyűjtőnek Bereck Péter dr.-nak is ez a ¡véle- ménye.

A fehértavi madárvilág gyűjte- mény oly szerencsésen egészíti ki a szegedi múzeum természetrajzi,

anyagát s annyira a szegedkörnyéki Fehér-tó életéhez tartozik, hogy itt van a helye Szegeden. Nem lehet, hogy a Fehér-tóról származó muze- ális gyűjtemény elszakadjon a Fe- hér tó világától és nem lenne indo- kolt, hogy ez a nagy költséggel és művészi munkával készült gyönyörű gyűjtemény messzire kerüljön meg- alkotójától és tulajdonosától: Be- reck Pétertől.

Biztosak vagyunk abban, hogy a város vezetőségével együtt Bereck Péter dr. is mindent elkövet, hogy a külföldi szakértők által is meg- csodált hallatlan értékű természet- rajzi gyűjteménye továbbra is szü- lővárosát: Szegedet és a szegedi múzeumot gazdagítja.

A választási bízottságokba svábok nem jelölhetők A belügyminiszter rádió útján közli

a választási tudnivalókat A belügyminisztérium sajtóosztálya' közli: Rajk László belügyminiszter nia rendeletet intézet valamennyi törvény- hatóság első tisztviselőjéhez. A bei- ügyminiszter nem tartja1 kívánatos- nak, hogy az 191.1 évi VIII. tc. 7. sza- kaszában megjelölt választási bizott- ságokba bárminő tisztségre svábokat jelöljenek ki. Nem tartja kívánatos- nak továbbá azt sem, hogy a szóbai-- forgó bizottságok az 1945 évi IX. tc. 9.

szakaszának 3. bekezdése aiaipján se- gédszmélyckül svábokat alkalmazza- nak. Ha a politikai pártok, illetőleg a szakszervezetek kijelölésre illetékes helyi szervei vagy a bizottságok a már szóbanlévő tisztségro svábokat jelöltek volna ki, illetve segédszemé- lyül svábokat alkalmaztak volna, azo- kat cseréljék fel más alkalmas szemé- lyekkel.

A belügyminisztérium pénteken, jú- lius 25-én este 22 óra 20-tól 22 óra 30 percig Budapest I. hullámhosszán választási tudnivalókat közöl. Ez a leadás egészen a választás napjáig na ponta ismétlődni fog. A belügymi- nisztérium felhívja a hatóságok, a választási bizóttságok és minden ér- dekelt figyelmét, hogy ezt a leadást kísérjék figyelemmel.

AZ AMERIKAI szenátus és a képviselőház vegyes bizottsága 174 milliót állapított meg az atomerő- bizottság költségvetésére.

S Z E G E D I H I R L A P <í 19 4 7 j ú l i u s 2 5 ( p é n t e k «

(4)

SPORTHÍREK

Kész az NB II. beosztása.

Vasárnap 27-én reggel nyolc óra- kor a Tisza kerékpáros szakosztálya a budapesti országúton kerületi ver- senyt rendez. Start a 169 számú kiló- méterkőnél. Lebonyolításra kerül 50i kilóméteres felnőtt vaskerekes, 30 ki- lóméteres ifi vaskerekes és az 5 kiló- méteres hölgwerseny.

Vasárnap délután 5 órakor a MBSz déli kerülete a vasutas stadion tor- natermében válogató birkózóversenyt rendez. A verseny tapasztalatai alap- ján állítják össze a kerület válogatott

CSAFPATAT •

Franciaország nemzetközi tenisz- versenyének keddi napján a magyar versenyzők nagy sikerrel szerepeltek.

Férfi egyes nvólead döntő Ádám-Pat- ty (USA) 7:9. 6:3, 9:6, 6:2, negyed dön tő Asbóth-Petra (francia). 6:3, 6::1 6:2, vegyes páros Asbóth-Körmöczi-

Róhsod "(Ujzeland) Harhmsen (hol- land) 6:0. 6:3.

A francia teniszbajnokság nyolca«

döntőjében a délafrikai Sturgess 6:4, 6:3, 6 2 arányban legyőzte a magyar Ádámot.

A SzAK ma, pénteken este 8 órakor a klubhelyiségben fontos választmá- nyi ülést tart, amelven többek közt az erősítésről számolnak be. továbbá szóbakerül az edző és pályakérdés i*

A Vasutas EB küzdelmeink hetedik fordulójában Románia 1:0 (1:0) arány- ban legyőzte Bulgáriát. Magyarország csapata pedig 2:0 (1:0) arányban győ- zött Ausztria ellen és ezzel a győzel- mével bejutott a vasárnapi döntőbe.

A prágai nemzetközi versenyen rúd Ugrásban Zsitvav a 2. helyen végzett 410 cm-es teljesítménnyel. Németh

Föloldják áz áttelepülő magyarok vagyonát

Mint a Szvobodna Noviny jelenti, a magyar kormány azt követeli, hogy a csehszlovák hatóságok old- ják fel az áttelepítésre kerülő ma- gyarok vagyonát a nemzeti gond- nokság alól. A m a g y a r kormány e követelésétől tette függővé a továb- bi lakosságcserét. A csehszlovák kormány eleget tett a magyar kö- vetelésnek és már meg is kezdte az áttelepítésre kerülő marryarok ¡va- gyonának feloldását.

A RÁDIÓ MŰSORA

kalapácsvetésben 53.56 m-es dobásá a val győzött.

A franciaországi nemzetközi tenisz bajnokság férfi egyes elődöntőjében megszületett a verseny legnagyobb meglepetése A magvar Asbóth 3 iátsz mában fölénves gvőzelmet aratott az amerikai B Brown felett 6:2. 6:2. 6:1 arányban. A közönség nagy ünneplés- ben részesítette Asbóthot.

Hadifogolyszolgálat

A Szovjetunióból hazatérő hadifo- goly szerelvénvek két iránvból érkez- nek. Az elmúlt két hét alatt csupán Máramarossziget felől érkeztek hadi- foglyok. Ez idő alait Foksaniban ha- difogolycsoportok gyűjtése folyt. Két- hetes szüret után csütörtökön reggel

Foksani felől is érkezett szerelvény 1-500 oroszországi hadifogollyal.

A Debrecenből érkezett hadifogoly- vonattal csütörtökön este a következő szegedi és szegedkörnyéki hadifog- lyok érkeztek Szegedre:

Krizsán János, Krisztin Mihály, Al- mai Ferenc, Gcra István, Bittó Ist- ván, Fábily (Fábii) Tibor és Soranov György Szeged, Hódi György és Ta- nya András Röszke, Fenyves Dezső Békéskondcros és Székely Ernő Kis- zombor.

Krizsán János hentes, aki a szegedi vágóhídon dolgozik az alábbi hadifog- lyoktól hozott üzenetet: Pető őrnagy Újszeged üzeni feleségének, hogy jól van, egészséges, a legközelebbi transz- porttal jön. Buócz Lajos Algyő Ács

Pál Dorozsma és Mészáros Tibor (Szeged?) ugyancsak üzentek hozzá- tartozóiknak, hogy mindannyian jól vannak, egészségesek és a legközeleb- bi hadifogolyszállítmánnyal ők is nemsokára házaérkeznek. Bácsi Ist- ván Martonos (Jugoszlávia) üzeni sze-

f

edi rokonainak, hogv megérkezett zegedre és keressék fel a nagy állo- máson lévő hadifogolyszolgálat iroda jában. (A felsorolt hadifoglyok tábori postaszáma 411/7).

Budapest I. július 25 péntek.

7.30 Reggeli zene. 815 Szórakoz- tató hanglemezek. 9.00 Cigányzene.

10.04 Hírek. 12.00 Déli harangszó, hí- rek. 12.15 Modern muzsika kedve- lőinek. 13.00 Szalonzene. 14.00 Hírek.

14.30 Gordonkaműsor. 15-15 Rádió- iskola. 16.15 I f j ú s á g i énekkar mű- sora. 17.00 Hírek. 17.10 Szakszerve- zeti tanác»sadó ós híradó. 17-25 Hadi- fogoly és Vöröskereszt közlemények 17.45 Spojrtközlemények. 18.00 Han- gos híradó. 18.20 Előadás a stúdió- ban ..A Horváth kerti fák alatt."

19.45 Faluhíradó. 20.00 Hírek. 20.20 Rádiózenekar játszik. 21.25 Az ú j kollektív kerettörvény. 21.50 Hírek

oroszul. 22.00 Hírek. 22.25 K a r á d y Katalin énekel. 2(2.45 Külügyi ne- gyedóra. 23.00 Művészlemezek. 24.00 Hírek. 4.10 Hírek franciául, angolul

eszperantó nyelven.

HIRDETÉSEK

HIRDETÉSI DÍJSZABÁS:

Apróhirdetés hétköznap 10 szóig 2 Ft.

minden további szó 40 fill Pirosbetüs ünnepen apróhirdetés 4 F t minden további szó 80 filL Hasábhirdetés miliméter sora 50 fill.

pirosbetüs ünnepnap 1 F t Állástkeresöknek 2o% engedmény.

ADÁS-VÉTEL

es

Hivatalos közlemények

Nagymennyiségű olcsó

pamutéra

gyárfása kezdődött meg

Sok panasz hangzót el, hegy kü- lönösen vidéken olcsó pamutárút nem lehet kapni. Az Anyag- és Arhivatal vezetője Varga István államtitkár in- tézkedésére a textilgyárak termelésük 80 százalékát olcsó pamutárúban kell előállítani. Az úgynevezett típusárú mennyiségét a januárhavi két és fél- millió méterről nyolc millió méterre emelték fel. A gyártás már megkez- dődött és rövidesen nagymennyiségű Olcsó pamutárú kerül majd forgalom- ba Ezzel az árúval főként a vidéket látják majd el.

S Z E G E D I

1 9 4 7 j ú l i u s H Í R L A P 2 5 p é n t e k

Szegedi 3. Honv. ker. pság ig. biz.

452/ig. biz, 1947.

HIRDETMÉNY

A honvédség tagjainak igazolásáról szóló 24500/'eln. ig? biz.—1945. szamu rendelet 11. értelmében közhírré te szem, hogy az alább megnevezeti honvéd személyek kérik igazoltatásu.

kat:

Grau Ernő ht. szv. százados (Ka- ránsebes 1910, Strell Anna), Attila-ut- ca 18., II. em. 5. ajtó.

Török János ht. őrmester (Szeged, 1919, Kopasz Matild), Szeged-Fetső- központ Gajgonya 88 szám.

Havassy Sándor László ht. százados (Jánosháza, 1912, Szabó Teréz), Bol- dogasszony-sugárút 24 szám.

'Tőrök Pál ht. hadnagy (Kétegybáza 1922, Gavalik Alojzia), Munkácsi-utca 1 szám.

Bauda Sándor ht. mű. őrmester (Szeged, 1916, Nagy Anna), Rókusi fe- keteföldek 116 szám

Farkas Ernő ht. száznlo« 'Cson- grád, 1914 Bávesilz Aranka\ Dózsa Gvörgy-utca 1?. ; em. 1. száni.

Hcrczegh Győző ht. főhadnagy (Zombor, 1914. Lengyei Jozefa), Marx- tér 9 szám.

Pethő Lajos ht. törzsőrmester (Debrecen, 1913, Batári Julianna), Szilléri-sugárút 46.

Bodó Jenő ht. hadnagy (Ambróz- ia lva, 1923, Havran Dorottya), Hétve zér-utca 24 szám.

Wlassits Jenő ht. főhadnagy (Ür- mény, 1920, Sille Ilona) Korona-utca 20 szám.

Balogh József ht. törzsőrmester (Szeged, 1912. Révész Veronika) Fran- cia-utca 24 szám.

Hajdú Pál ht. százados (Nagygec.

1917. Jánossy Mária), Lengyel-utca 6 szám.

Felszólítok mindenkit, aki valame- lyik igazolás alá vont személy oly ma- gatartásáról tud, melv a magyai nép érdekeit sérti, vagy sértette, hogy ezt az ig. biz. elnökének (Tisza Lajos krt 97. fsz.) írásban vagy a tárgyaláskor

személyesen adja elő.

Figyelmeztetem a bejelentőket, hogy írásbeli bejelentéseiket csak abban az esetben vehetem figyelembe, ha nevüket olvashatóan és pontos lakcí műket is megadják.

Szeged, 1947 évi július 23-án.

Przibiszlawszky Ferenc g. k az ig. biz. elnöke.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNY!, tómegbé tyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban Falus bélyegüzlet, iskola-utca 29 sz.

Fogadalmi templomnál. 770 LACZKö órás és ékszerész Kárász«

utca 14. Keresek kar. és zsebórákat, vecker órát is), ezüstöt, briliáns ék- szereket magas áron. Nagy óra és ék- szerjavító műhely,

AUTÓ, motor és kerékpárgumit ja- víttasson Solti garage Kálvária-utca 9. Telefon 447.

1 és fél TONNÁS teherautó, príma állapotban, új gumikkal eladó. Solti garage, Kálvária-utca 9. TeleioD: 447.

ÓLOMHULLADÉKOT minden meny- nyiségbCD veszek. Cégély müszaüi vállalata, Tisza Lajos-körűt 57 szám iroda, Rákóczi-tér.

AUTÓ, villamosságszerelés, javítás.

Akkumulátorkészítés, javítás, töltés.

Molnár Géza villanyszerelő mesternél Kálvária-utca 9. (Solti garage).

ADÓMENTES 3 szobás íürdöszo bás magánház lakás átadásával 24.000 forintért eladó. Lázár iroda. Attila- utca 5 szám.

ARANYÉRT, ezüst pénzért, tőrt és fazonezüstért legmagasabb napi árat fizetek. Arany, ezüstárú nagy válasz- tékban. óra, ékszer javítás 6 és 14 karátos karikagyűrű raktáron. Bár- dóczky ékszerész Szeged, Nagy Jenő- utca 3. (Volt Csekonics-utca).

BEFŐTTES és uborkásüveget Tó'h nál vásároljon. Tisza Lajos-körül 45.

ELADÓ egy 4+2 Orion varázssze- mes rádió és egy benzinlámpa. Somo-

gyitelcp VlII.-utca 416. 575 ÁLLOMÁS és kövesútnál 66 hold

tanyásbirtokom bérbe vagy felébe ki- adom. Megbízottam: Daróczy ingat- lanirodája Rákóczi-tér.

JÓÁLLAPÓTBAN levő petróleum gyorsfűzőt megvételre keresek. «Kész*

pénz» jeligére a kiadóba. 814 EGY hálószobabútor és konyha ot

csóii eladó Érdeklődni: Zerge-utca 13

I. em. II. ajtó 877 KUGLIPALYÁVAL beépített jófor-

galmú kocsma házzal együtt jutányo-

sán eladó. Hunyadi tér 14. 880 3 dili Ló sürgősen eladó. 4—5 ló részérc istállót keresek bérbe. «Páva«

kocsibeálló. 909 KOMBINÁLT ruha szekrényt na-

gyobbat, kerti vas, vagy márványlapú kerekasztalt veszek. Centrum üzlet, Du

gonics-tér 1. 906 VENTILÁTOR nagy erős és fürdő-

kád eladó. Kossuth Lajos-sugarút 8.

II em. 12 ajtó. 907 3000 DARAB hódfarkú tetőcserép ju-

tányos áron eladó. Árvíz-utca 59. 901 MOTORKERÉKPÁR 100-as eladó

Vásárbelyi-sugárút 49. 893 VILÁGOS műhelynek való helyisé

get keresek. Kovács asztalos, Vásár-

helyi-sugárűt 12. 901

FOGLALKOZÁS

E l a d ó h á z a k

Ujszegedi hídnál 250 Ehöl gyümöl- csösben 2 szobás fürdőszobás szép ház

(örökföld) 25.000. Belvárosi adómentes 2 emeletes modern bérház íelerésza 40.000. Felsővárosi 350 öles gyümöl- csösben 2 szobás magánház 12.000. U.

ott 2 szobás adómentes beköltözhető szép ház 22.000. Magasíöldszintes nagy gazdasági ház a ket körút között, át- adó lakással 18.000. Sugárúti szép emeletes fürdőszobás elökertes haz 32.000. Rókuson a nagykörút mellett, erős modern emeletes sarokház 3 és 2 szobás fürdőszobás lakásokkal 40.000.

Adómentes 2 szoba előszobás beköl- tözhető Felsővároson 15.000. Kettői- szoba fürdőszobás új magánház a ró- kusi kőrútnál átadó lakással 26.000. — Telkek a város minden részén. 2000 forinttól. Belvárosi üzletes emeletes beköltözhető modern ház 50.000. Tisza Lajos-körúti beköltözhető emeletes ki- mondottan úri ház 2—3 és 4 szobás la- kással 75.000. Modern bérházak a Belvárosban I. emeletes 110.000. IL emeletes 170.000. Belváros legszebb II. emeletes palotája 250.000. Iparte- lepek a Belvárosban is alkalmi ára- kon. — Eladó földek: Tarjánban 232 öles gyümölcsös 3000. Ballagitóban 300 öles gyümölcsös 3000. Baktóban 500 öles bekerített gyümölcsös 5000. Ró- kusi temetőnél 2000 öl szántó, n. öle 6.50. Rácok kertjében 2500 öí. öle 4 forint. Kálvária mögött 1200 öl prí- ma szántó öle 7 forint Madarászta dű- lőben 8 kh szántó, öle 2.60. Feketcszé- lel 19.000 öl prima tanyásbirtok, öle 4.30, Vilmaszálláson 17 kh szép sző- lős tanyásbirtok 14 0000. 18 kh Do- rozsma baromjárásban tanyával hold- ja 3000 ft. U. ott 20 kat hold, új ta- nyával szőlővel 80.000 forint. PETRIK IRODA Szeged. Széchenyi-tér 7. I em KERÉKPÁR, varrógép, gramofon, stb. javítások, tüzzomancozás garan- ciával, minden e szakmához szükséget alkatrészek, varrógéptük kaphatók. Sa- ját érdekéhen tegyen egy próbarende- lést. Állandó használt kerékpár ét gramofonlemez csere, vétel, eladás Balogh műszerész, Csongrádi-sugárűt 25 szám.

ZONGORÁT, orgonál, harmoniumot tökéletesen hangol, javít Rakovszky a Nemzeti Színház hangolója Somogyi-

utca 23. 1. 1. ' 702 KOSZTÜM és PULLÓVERKÖTÉST

(svéd. csipke, sima) a legszebb kivi-

t e l b e n v á l l a l o k Felsötiszapart 22. I 3 SZIGORLÓJOGÁSZ elmenne ügyvé- di irodába gyakornoknak »Díjtalanul«

jeligére. 898

LAKÁS

vagy háromszobás össz- lakást keresek nagykör-

Költscget térítek. Cím a

ELVESZTETT egy szegény bácská- ból kiutasított asszony egy sötétkék mintás női aljat szerdán este a Móra- utcától a Zerge-utcán át, a becsületes megtaláló jutalom ellenéhen adja le Boldogasszony-sugárút 27 szám alá.

KETTŐ komfortos úton belül kiadóban.

HÁZMESTERI lakásom átadnám, ki elköltözésem vállalná. Érdeklődni:

Somogyi telep, 14. utca 815. Sándorék-

ná). 896

KÜLÖNFÉLE

TISZAVIRÁG jeligére levél van a

kiadóban. 8Q2 BETÁRSULNÉK 1000 forinttal és

közreműködéssel, ajánlatot «Pénzt magam kérelem» jeligére a kiadóba.

PÁRTHIREK

Szombaton, július 26-án délben elnö- ki tanácsülést tartunk a pártházban.

Megjelenés kötelező.

Szombaton, július 26-án es<e 8 óra- kor az újszegedi szervezet választmá- nyi ülést tart a katoiikus-bazban. Meg- jelenés kötelező.

Szombaton, július 26-án délután 6 órakor pártgyűlés Alsóközponton. Fel- szólal: Szabó László pártigazgató és Németh László vármegyei titkár

A Független Kisgazdapárt kiskun- dorozsmai szervező;.? július 26-án dél- előtt 11 órakor az elnöki tanács előtt a választással kapcsolathan fontos megbeszélést tart, melyre a járási községek összes vezetőit meghívja a Pártvezetőség.

A Független Ifjúság szegedi vár- megyei központja júiius 26-án, szom- baton délután 3 órakor tartja választ- mányi ülését. Ezen a volt nagyszege- di szervezet és a dorozsmai járás szer- vezeteinek választmányi tagjainak kö- telező a megjelenés Tárgysorozat: a vármegyei tisztikar megválasztása és az Országos Nagy választmányba kül- dendő tagok megválasztása.

Vasárnap, július 27-én délelőtt 9 órakor pártgyülés Kistemplomtanyán.

Itolszólal: Horváth Márton és Jani Mihály.

Vasárnap, július 27-én zászlószen- telés! ünnepség Zákányon. Felszólal:

dr Vass Béla titkár és Madarász Já- nos.

Vasárnap, július 27-én pártgyülés Arpádközponton. Felszólal: dr Fá- bián Ferenc, Szabó László és Németh László.

Vasárnap, július 27-én arató-ün- nepély Üfeombóközpooton. ü n n e p i beszédet mond: dr Vass Béla titkár.

8ZEGEDI HÍRLAP Főszerkesztő: TÓTH LÁSZLÓ

Felelős szerkesztő és kiadó:

Dr FÁBIÁN FERENC Kiadja:. Független Kisgazdapárt Or-

szágos Központja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged, Dugonics-tér 12 Szerkesztőség te- lefonszáma: 310. Kiadóhivatal telefon- száma: 644. Éjszakai szerkesztőség: 309 Ablaka-Dyomda nyomása. Telefon; 309.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :