• Nem Talált Eredményt

Újabb adatok Nagy Lajos tüzérségéhez.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Újabb adatok Nagy Lajos tüzérségéhez."

Copied!
5
0
0

Teljes szövegt

(1)

Újabb adatok Nagy Lajos tüzérségéhez.

Magyarország a XIV. század f o l y a m á n K e l e t - E u r ó p a leg- j e l e n t é k e n y e b b k a t o n a i h a t a l m á v á lett. N a g y Lajos nemcsak a Balkán-félszigeti hűbéres t a r t o m á n y o k a t szerzi vissza a m a - gyar i m p e r i u m n a k , h a n e m N á p o l y és Velence elleni h a d j á r a - taival az olasz félszigeten is n a g y b e f o l y á s r a és t e k i n t é l y r e tesz szert. Lengyelország k o r o n á j á n a k elnyerésével pedig Kelet-Európa sorsának kizárólagos i r á n y í t ó j a lesz.

Nem tehető fel, hogy e k k o r a birodalom megteremtése és megtartása közben ne rendelkezett volna a n a g y k i r á l y min- den olyan harceszközzel, melyet k o r á n a k h a d ü g y i színvonala a biztos siker eléréséhez megkívánt. Már pedig a XIV. század közepétől kezdve E r u ó p a minden t á j á n t ű z i f e g y v e r e k alkal- mazásáról h a l l u n k s így v á j j o n nem f a j t á n k lebecsülését je- lentené-e, ha m e g t a g a d n ó k N a g y Lajostól a n n a k meglátását, hogy a h a d ü g y i téren való fejlődés az eddig t ú l n y o m ó a n sze- mélyi jellegű mérkőzések (pár-harcok) mellett a h a r c g é p e k (tűzifegyverek) mind g y a k o r i b b , sőt elengedhetetlenné váló alkalmazását teszi szükségessé.

Hogy a kérdésbe kellőleg belemélyedhessünk, v i z s g á l j u k meg, v á j j o n a N a g y Lajos-féle birodalom közvetlen szomszéd- ságában levő területen mikor t a l á l k o z u n k először á g y ú k al- k a l m a z á s á v a l ?

Ismeretes, hogy a Lengyelországgal szomszédos Litvánia fejedelme: Gedimin ágyúgolyótól találva esik el a német lo- vagrend által védett F r i d b u r g v á r a alatt S t r y i k o w s z k i szerint 1328-ban, Dlugoss szerint 1538-ban, az orosz k r ó n i k á k szerint 1341-ben.1 Bármelyik időmeghatározás legyen is helyes, a n y - nyi bizonyos tehát, hogy a XIV. század első felében, azaz m á r N a g y L a j o s u r a l k o d á s a előtt ismeretes volt a magyar-lengyel állammal északon szomszédos területen a tűzifegyver. Á g y ú k szerepelnek k ü l ö n b e n a litván területen f e k v ő Kovno 1362-i ostrománál is.2 De nemcsak a német lovagrend ismeri és al-

1 Schlőzer és Gebhardi: Geschichte von Littauen, Kurland und Lief- land. — Halle, 1785. 65. old. — Engel: Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Cosaken, wie auch der Königreiche Halitsch und Wladimir.

— Halle, 1796. 22. old.

2 G. Köhler: Die Entwickelung des Kriegswesens. II. k. 552. old.

H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k . — II. 1

(2)

k a l m a z z a ez időben az á g y ú k a t , hanem a németországi u. n.

s z a b a d városok is;3 1501 az az időpont, mikor Arnberg váro- sával k a p c s o l a t b a n először hallunk német területen tűzi- íegyverről.

Az osztrákok az 1576-,-i Velence elleni h á b o r ú j u k alkal- m á v a l h a s z n á l n a k először á g y ú k a t ; 1580-ban m á r á g y ú t ű z kényszeríti m e g a d á s r a a Steierország területén fekvő Leon- stein várát.4

Csehországban a t ű z i f e g y v e r e k megjelenésének eddig is- mert legrégibb i d ő p o n t j a 1575.5

Olaszország történetében az 1311. évvel kapcsolatban tör- t é n i k először említés ágyúkról.6 A bresciaiak ezekkel okoz- t a k n a g y k á r o k a t H e n r i k ostromló seregének. Ettől kezdődő- leg a z t á n m i n d s ű r ű b b e n emlékeznek meg tűzifegyverekről a z olasz krónikások. Az olaszok t ű z é r t u d o m á n y a is tehát m á r

Nagy L a j o s elődjének, Károly Róbertnek uralkodási időpont- j á v a l egykorú. Eszerint még a b b a n sincs semmi lehetetlenség, hogy nemcsak N a g y Lajos, h a n e m m á r Károly Róbert is is- m e r t e a tűzi fegyvereket. Ez a K á r o l y Róbert trónraléptével

bekövetkezett olasz-magyar kapcsolatok révén k ö n n y e n fel- tehető.

De nemcsak olasz területen, hanem D a l m á c i á b a n , sőt a Balkán-félszigeten is f e l b u k k a n n a k az á g y ú k N a g y L a j o s k o r á b a n . A m a g y a r t e n g e r p a r t i városok közül pl. Zára 1346.-Í ostromával kapcsolatban olvasunk először á g y ú k alkalmazá- sáról.7 Állítólag olyan n a g y volt az á g y ú k z a j a , hogy senki sem értette a másika szavát.8 R a g u z a (1558 óta m a g y a r impé- r i u m alatt) is m á r 1578-ban á g y ú t öntet és lőport tart r a k t á - ron: 1579-ben pedig a b o s n y á k k i r á l y n a k a j á n d é k o z lőport.0 Ez az utóbbi a d a t azért fontos, mert a l ő p o r a j á n d é k o z á s fel- tételezi. hogy T v a r t k o b o s n y á k k i r á l y n a k is voltak m á r eb-

3 A. Demmin: Die K r i e g s w a f f e n . 109. old. „Um diese Zeit fingen a u c h die f r e i e n Städte in D e u t s c h l a n d an sicli mit Geschützen zu ver- sehen."

4 A. Dolleczek: Geschichte der österreichischen Artillerie. 19. old.

5 U. a. u. o.

6 Venturi Giambatista: Del origine e dei primi progressi delle odierne artiglierie. — N é m e t r e f o r d í t o t t a II. F. Ködlich porosz tábornok, Berlin

1822.

7 A L. Baitara: Memorie per la storia della D a l m a z i a , Zara 1809. — II. k. 155. old. ,,I d a n n i poi erano infiniti e eontinui. Nuove macchine, bombarde addrizzate dai z a r a t i n i verso la bastia g e t t a v a n o di giorno e di notte sassi in ogni p a r t e di essa."

8 U. a. 158. old. „ T a n t o era lo strepito delli colpi. delle bombarde.

delle balestre e delle altre a r m e che eertamente nessuna voce si sarebba intesa. Cosi Ii Yeneziani c o m b a t t e n d o come leoni rispinsero gli Ungari ed i n o s t r i . . . "

9 Dr. Miklóssy Zoltán: N a g v L a j o s tüzérsége. (Hadtört. Közi.

XXVIII. évf. (1927.) IV. füzet. 520—522. old.)

(3)

ben az időben ágyúi. Á g y ú p a r k j á n a k kiegészítését célozhatta a m a ágyúvétel is, melyet Velencével bonyolít le közvetlenül N a g y Lajos halála u t á n i évben (1385.)10 Kétségbe lehet-e vonni ezekután, hogy lia m á r a m a g y a r k i r á l y h ű b é r e s é n e k is van- n a k 1380 t á j á n ágyúi, a k k o r maga a h ű b é r ú r , a 3 tenger mosta h a t á r o k k a l dicsekedni t u d ó N a g y Lajos nélkülözte volna a tüzérséget?

Hogy N a g y L a j o s maga önttette-e ágyúit, s á g y ú i n a k ki- szolgáló személyzete m a g y a r volt-e, erre még eddigelé pozitív értesüléseink nincsenek. De hogy N a g y Lajos seregében az á g y ú ismeretes volt, sőt serege á g y ú k h a r c a közben vitte d i a d a l r a a m a g y a r zászlót, arról az 1378—1381-i felsőolasz- országi h a d j á r a t t a l kapcsolatban szavahihető értesüléseink vannak.1 1 Venturi idézett m ű v é n e k egyik helyén, ahol a

XIV. századi olasz tüzérség történeti fejlődését a d j a elő, az 1378.-i évvel kapcsolatban a következő szenzációs megállapí- tást teszi:12 „Im J a h r e 1378 belagerten die U n g a r n eine Bastei u n d g r i f f e n sie mit F e u e r w u r f - G e s c h ü t z e n (Bombarde) u n d Spiess-Wurfzeugen (Mangani) an. a u c h stellten sie einige F e u e r w u r f - G e s c h ü t z e auf das T h ü r m l e i n von San Lorenzo, mit welchem sie im Inneren der Gegend grossen Schaden ver- ursachten." A Napoleon k o r á b a n élő lovag Venturi, aki a ber- lini „kais. königl. Institut der K ü n s t e und W i s s e n s ç h a f t " - n a k a veronai és több más A k a d é m i á n a k t a g j a volt és a berlini l n s t i t u t b a n olvasta fel ezen emlékiratát 1815 j u n . 8-án, mind- j á r t a forrást is felemlíti, a h o n n a n a d a t á t meríti. Venturi a Muratori Ser. Rer. Ital. Tom. XV. Col. 714-re hivatkozik, a m e l y hely Daniello Chinazzo-nak „ C r o n a c a della g u e r r a di Chiozza t r a Ii Veneziani e genovesi" című k r ó n i k á j á t t a r t a l m a z z a . (A krónika eredetije az estei k ö n y v t á r kéziratai között talál- ható.) A N a g y L a j o s korabeli tüzérség történetére a n n y i r a nagyjelentőségű sorok a következőkép h a n g z a n a k :

Olasz szöoeg.

„Lodovico Re d ' U n g h e r i a per a j u t a r e il Signore di P a d o v a suo confoderato, m a n d o in Italia il gran Vaivoda, il quale passata la

Magyar fordítás.

„Lajos, M a g y a r o r s z á g k i r á l y a , szövetségesének, P a d u a u r á n a k megsegítésére I t á l i á b a k ü l d t e a n a g y v a j d á t , aki 5000 m a g y a r r a l

10 Acta Archioi J'eneti. Ed S a f a r i k I. 211. Ljubic: Monuinenta IV.

195. — V. ö. Jirecek: A bolgárok története. F o r d . Mayer R. 396. old.

11 Ezzel a megállapítással kiegészíteni ó h a j t o m a Dr. Miklóssy Zol- tán előbb említett t a n u l m á n y á t , ahol szerző odanyilatkozik, hogy „ebben a h á b o r ú b a n (t. i. az 1378—1381 köztiben) nem találom n y o m á t a n n a k , hogy Nagy Lajos felsőolaszországi serege á g y ú k a t használt volna . . . "

12 Az idézetet a k ö n n y e b b megérthetés céljából a Rődlich-féle né- met f o r d í t á s b a n közlöm. (/. m. 19. old.)

(4)

Piave eon cinque mila Ungheri, giunse a P a d o v a alli 26. Giugno

1378. Et u n giorno dopo t u t t e le genti C a r r a r e s i cavalcarono nel Trivigiano, f a c e n d o molto d a n n o ; et il Yaivoda mise c a m p o a Mestre e c o m b a t t è la Bastia, et il Borgo di S. Lorenzo con g r a n geilte di Pado- vani, Ungheri, F u r l a n i et altre genti, che f r a Cavalli e Pedoni erano d'intorno a 16. mila persone.

e la circondô da t u t t i i lati, acclii- oclie Yeneziani non potessero soe- correrla, batteneola con bombarde, e m a n g a n i , e gettó u n ponte sul canale, che va da Mestre a Mer- gara, con grossi bastioni accliioclie Yeneziani per quella via non gli dessero soccorso. E dopo l u n g a bat- taglia presero il Borgo predetto con niolti h u o m i n i d ' a r m e ; e messero alcune bombarde sul Campanil di S. Lorenzo colle quali f a c e v a n o d e n t r o délia T e r r a grandissimo danno."

átkelve a Piave folyón, 1378 j u n i u s 26-án P á d u á b a érkezett. Egy nap- pal később az összes carraresiek T r i v i g i a n ó b a lovagolnak, hol sok k á r t okoznak. A v a j d a C a s t e l f r a n - cóban ütött tábort. Julius 5-én P á - d u a u r á n a k k a p i t á n y a Mestrében táborozott és p á d u a i a k b ó l , magya- rokból, f u r l á n i a i a k b ó l és m á s nem- zetiségűekből álló c s a p a t o k k a l a b á s t y á t és szt. Lorenzo községet ostromolta; a lovasok és gyalogo- sok száma k ö r ü l b e l ü l 16.000 fő le- hetett és a községet k ö r ü l f o g t á k minden oldalról, olyképen, h o g y azt a velenceiek nem segíthették és ostromolták ágyúkkal és hadigé- pekkel és h i d a t vertek a Mestréből M e r g a r á b a vezető kanálison, mely számos b á s t y á v a l lett ellátva, hogy ily módon is m e g g á t o l j á k a velen- ceiek s e g é l y n y ú j t á s á t . Hosszas h a r c u t á n elfoglalták a községet sok fegyveres foglyot ejtve; és a szt.

Lorenzói templom tornyán egy pár ilyen bombardât helyezlek el, me- lyek segítségével messze területen igen n a g y k á r t okoztak."

\ enturi Daniello C h i n a z z o n a k eme soraiból azt olvassa ki, hogy a p á d u a i a k megsegítésére k ü l d ö t t m a g y a r segédcsa- patok állították fel az o s t r o m á g y ú k a t s m a g y a r o k vitték szt.

Lorenzo t o r n y á r a is azokat a tűzifegyvereket. mellyel a kör- nyéken a n n y i k á r t okoztak ellenfeleiknek. Én nem m e r e k ilyen messzire következtetni. A m a g y a r o k csak részt vettek St. Lorenzo ostromában, ahol a t ű z i f e g y v e r e k n e k j e l e n t é k e n y szerep jutott, amiből azonban még nem következik az, hogy ők is hozták m a g u k k a l az á g y ú k a t s hogy ők voltak az ágyú- kezelők, b á r D. C h i n a z z o n a k nem eléggé szabatos szövege a l a p j á n az ellenkező sem lehetetlen, amint azt A enturi gon- dolta.

Hogy m a g y a r csapatok eme harcokban, ahol á g y ú t ű z tette rohaméretté a b á s t y a f a l a k a t , tényleg részt vettek, azt egy m á s egykorú forrás: az „Istoria P a d o v a n a " is megerő- síti; szerinte is „ m a g y a r o k és más bátor k ü l f ö l d i csapatok"

(5)

vettek részt S. Lorenzo elfoglalásában, ahol valósággal „bőg- tek az á g y ú k és a hadigépek."1 3

T é n y k é n t f o g a d h a t j u k el t e h á t a m a megállapítást, hogy N a g y L a j o s 1378—1381.-i h a d j á r a t á v a l k a p c s o l a t b a n m a g y a r c s a p a t o k olyan h a r c o k b a n vettek részt, hol r o h a m u k a t á g y ú - t ű z előzte meg.14

Dr. Erdélyi Gyula.

13 Muratori Ser. Rer. Ital. XVII. col. 250. Chronicon P a t a v i n u m Galeatii et A n d r e a e G a t a r o r u m : „II C a p i t a n o de Signore a n d o a metter c a m p o a Mestre e c o m b a t t è la Bastia et il Borgo di S. Lorenzo con g r a n q u a n t i t à di geilte, Terrieri, Ongheri et a l t r a forte di forestieri, che f u r o n o in circa 16. inila da piè e da cavallo; e messe c a m p o a t t o r n o acchioche Veneziani da b a n d a v e r u n a non potessero dargli soccorso, e piantôoi le bombarde e m a n g a n i . . . "

14 V. ö. L. A. Casati: La g u e r r a di Chioggia e la pace di Torino Saggio storico con documenti inediti. — Firenze 1866. — 40. old., a m e l y mű m e g á l l a p í t á s u n k a t m i n d e n b e n a l á t á m a s z t j a .

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Für die Übertragung des Modells der Michigan School auf Europa und Österreich im Speziellen – vor allem auch vor dem Hintergrund des Wandels des Wahlverhaltens seit der Entstehung

Die Akademien und gelehrten Sozietäten waren die ersten Formen der Verge- sellschaftung der Aufklärungsbewegung. Ihre Gründung und Entwicklung gehö- ren aber auch zum viel breiteren

• Ludger Honnefelder: Scientia transcendens : die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus, Suárez, Wolff,

Nach der Domowina war er die Persönlichkeit, der sich für die humanistischen Ideale und für die Zukunft der Sorben einsetzte, der sich für die ewige Freundschaft des deutschen und

In diesem Sinne liegt auch derselbe Unterschied zwischen der Wissenschaft von der Politik und der Meisterschaft von der Politik begründet, genauso, wie zwischen der Wissenschaft

Eine Isomerisierung findet vor der Dehydrozyklisierung des n-Nonans statt und die übrigen C 9 -Aromaten neben e-Äthyltoluol und n-Propylbenzol können sich auch mit der

Beim Anprall vermindert sich sowohl die axiale, wie auch die darauf senkrechte Komponente der Fördergutgeschwindigkeit (v x und vy). Der axiale

Von der reichen Zeichnungssammlung des Instituts für Theorie und Geschichte der Architektur. der früheren Lehrstühle für Architekturgeschichte der Technischen