• Nem Talált Eredményt

Dokumentáció, közlekedési dokumentáció, autóközlekedési dokumentáció megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Dokumentáció, közlekedési dokumentáció, autóközlekedési dokumentáció megtekintése"

Copied!
11
0
0

Teljes szövegt

(1)

DOKUMENTÁCIÓ, KÖZLEKEDÉSI DOKUMENTÁCIÓ, AUTÓKÖZLEKEDÉSI DOKUMENTÁCIÓ

O02i656/459/

A Magyar Tudományos Akadémián a máBodik ötéves t e r v előkészíté­

se érdekében r e n d e z e t t ankét előadásainak továbbgyflrüzödéeeképpen a n a p i l a p o k b a n élénk v i t a a l a k u l t k i a műszaki fejlesztés megjavítása céljából. A vitából különösen a NÉPSZABADSÁG v e t t e k i a részét.

/ l - 8 / A hozzászólók v a l a m e n n y i e n abból i n d u l n a k k i , hogy a vezetés s z i n v o n a l a és u dokumentáció s z i n v o n a l a között s z o r o s összefüggés van. 3 bár " a railszaki propaganda n i n c s még s z e r v e z e t i l e g jól meg­

o l d v a , ez nem m o s h a t j a e l a minisztériumok felelőaségét." / 8 /"Az üze­

mekben végzett műszaki propaganda és ismeretterjesztés ... e l m a r a d t . . . a műszaki fejlesztés szükségletei mögött"./^/"Létre k e l l h o z n i , i l ­ l e t v e meg k e l l erŐsiteni az iparági dokumentációs irodákat." / 4 / "Kü­

lön szakmai dokumentációs réazlegekre van s z ü k s é g " ./6/Á Z OHSZJÍGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR részére "biztosítani k e l l a dokumentáció koordiná­

lásának jogkörét." /4/"Sajnálatos, hogy gazdasági vezetőink legtöbbje, a minisztériumoktól kezdve a vállalatokig, nem t u l a j d o n i t kellő jelentőséget a műszaki tájékoztatásnak,, és ez f é k s z i e l ő r e h a l a d á e u n k á t " . / 2 /

A v i t a l e z a j l o t t . A z t várhatnók, hogy a világos helyzetelemzés után sürgősen hozzáláttunk a szükséges intézkedések végrehajtásához.

Korántsem tettünk meg m i n d e n t . T u d j u k , különösen mi dokumentálIstik, hogy az értelmi belátás és az e g y s z e r i meggyőzés nem m i n d i g elégséges a t e t t e k r e inditáara. A példák, ha nem i s adnak u j e l e m e k e t , kénysze­

rítőbbek. Ismétlésük hasonléképpen. íme, néhány érv ehhez a munkához!

A Szovjetunióban LENIN a könyvtárügy megszervezését a l e g f o n t o ­ sabb f e l a d a t o k egyikének tekintette.Szórt már I 9 2 0 . november 3-án k i ­ bocsátották a Hépbiztoaok Tanácsának a könyvtárügy központosításáról szőlő rendeletét. /Láadt Törvénytár 1920. 87. s z . 439. c i k k e l y / . / 9 / L e n i n a közművelődési könyvtárak megteremtése m e l l e t t a dokumentációs munka teljeBségét, gyorsaságát és operatív jellegét t a r t o t t a f o n t o s - n a k. / l O /

A Szovjetunióban, t u d j u k , a népgazdaság építésének minden nagyobb szakaszát a műszaki tájékoztatás munkájának gyökeres megjavítása előz­

t e meg. Ez történt 1 9 4 5- b e n , / l l / éa i g y v o l t a s z o v j e t tudomány és t e c h n i k a fejlődésének minőségi változása előkészítésekor l a 1952-ben a V I M I T I megteremtésével. / I I / A hétéves t e r v v e l ismét u j k o r s z a k k e z ­ dődött, és 1959 októberében k e l t a könyvtári munka megjavítása tárgyá­

ban h o z o t t határozat i s . / 1 2 /

L e h e t e t l e n nem látni a párhuzamban az o k o z a t i ösazefüggést.

(2)

A s z o c i a l i s t a állomok közül a Szovjetunióé m e l l e t t Csehszlovákia könyvtárügye a l e g f e j l e t t e b b . Népgazdasága színvonala 1B a l e g f e j ­ l e t t e b b , sőt a tőkés államokhoz v l a z o n y i t v a i s kiemelkedő. A műszaki tájékoztatást Csehszlovákia szabályozta legelőazör törvények utján és a legnagyobb a n y a g i ráfordításokkal•

Visszatérve a Szovjetunió dokumentációs munkájához, LISICSKIN-t idézzilkt " a XX. őe X X I . pártkongresszus határozatai .... előírják a b e l - és külföldi tudomány se t e c h n i k a maximális értékelésének s z l i k - ségeeségét " / l l p. 167-/Az elért eredmények annak a megállapítá­

sára inditják az USA e g y i k törvényhozóját, hogy az Egyesült Államok lemaradásáért a t e c h n i k a egyes lényeges területein " a felelősség fŐ- hányadát a tudományos tájékoztatás feltárási és azétBugárzási r e n d s z e ­ rének e l a v u l t és hatástalan rendszerére k e l l v i s s z a v e z e t n i . " / l l p.lŐT/

Ismeretéé, hogy 1959-ben ez a felismerés az a m e r i k a i a k a t a r r a késztette, hogy az - a n g o l o k k a l együttműködve - évtizedekre visszame­

nőleg és a továbbiakban r e n d s z e r e s e n , számos s z o v j e t folyóiratot t e l - J B B egészében, " e o v e r - t o - e o v e r " a n g o l r a fordítsanak. Sőt, aok oág f o r ­ d u l t a V I N I T I - h e a a z z a l a megbizással, hogy az E x p r e s s z I n f o r o a c i J a reférátura-sorozataiból egyeeek a n g o l r a fordítá­

sát a Szovjetunióban szervezzék meg. /'./ KENT p r o f e s s z o r pedig minden s o r o z a t Lefordítását j a v a a o l t a . / l l p. 167./

LENIN t a n i t o t t a t "Feltétlenül pontosan k i k e l l Jelölni a z t a s z e ­ mélyt, a k i felelős l e s z azért, hogy az európai és a m e r i k a i t e c h n i k a eredményeivel a l a p o s a n , a kellő időben és a g y a k o r l a t b a n felhaBZnálha- tóan és minél kevesebb bürokráciával megismertessen bennünket". / Í J /

A tanítványok jó tanulók v o l t a k . + + +

K Ö Z L E K E D É S I D O K U M E N T Á C I Ó

"A g y a k o r l a t i munkához a d a t o k k e l l e n e k . . . . | lényeges adatokt lakosság, terület, a főbb c i k k e k termelése, a k ö z l e k e d é s fő eredményei " /10. p. 1 2 /

H i t tettünk a közlekedési dokumentáoiőért, v a g y i s a magyar nép­

gazdaság e g y i k legjelentősebb területe, a közlekedés műszaki állapo­

tának megjavítását előkészítő e z e r v e z e t korszerűsítése érdekében?

A közelmúltban J e l e n t meg a KÖZLEKEDÉSI DOKUMENTÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 10 éveB j u b i l e u m i száma. E z z e l egyidejűleg a Műszaki Könyvtárosok Tá­

jékoztatója ismertetést közölt az egyes alközpontok működéséről, s z e ­ mélyi és a n y a g i felszereltségéről. /14/Káeutt egyes tárcák és alköz­

pontok dokumentációs terveiről o l v a s h a t u n k . Hogyan v i s z o n y l i k a köz­

lekedési dokumentáció felszereltsége a más területekéhez, hogyan arány­

l a n a k egymáshoz távlati t e r v e i k ?

A Közlekedési Dokumentációs Értesítő, / 1 5 / v i s s z a p i l l a n t v a az 1959-ss évre, meglehetősen elvár képet f e a t az Alközpont könyvtárainak állapotáról. Még a k k o r i s , ha megállapítjuk, hogy a fennálló h e l y z e t nagy haladást J e l e n t a pár év előttivel szemben, elgondolkoztató,

42

(3)

m i k o r a z t o l v a s s u k , hogy a területéhez tartozó 56 könyvtár közül mind­

össze n y o l c n a k v a n külön könyvtárhelyiségei 8 függetlenített könyvtá­

r o s működik az egész hálózatban, ÚB osak 6 h e l y e n f o l y i k b i z o n y o s f a j ­ tájú dokumentációs munka. Az önmagukban i s elszomorító mutatók még f e l ­ tűnőbbekké válnak, ha az MKT összehasonlító táblázataiba ágyazottan o l ­ vassuk Őket. Ha különvesszűk a MAV és a F o s t a könyvtárait, amelyek a tárca más területei könyvtárainál régebbiek, és talán "vénebbek" i s , oo s z e r v e z e t i l e g egyébként i s külön életet élnek, és leszámítjuk a Közle­

kedési Múzeum könyvtárét, amely j e l e n l e g még feltáratlan, tehát élet­

t e l e n , és amelynek könyvállománya talán a legnagyobb a hálózaton belül, a z t k e l l mondanunk, hogy a KPM tárca könyvtárai, főképpen a KPM Közpon­

t i Szakkönyvtára és hálózata állománya és életereje, i l l e t v e a többi tárcáéi között n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g e k v a n ­ n a k a K P M k ö n y v t á r ü g y e r o v á s á r a . I t t v a n a l e g k e v e s e b b könjv, a l e g k e v e s e b b folyóirat, a l e g k e v e s e b b könyvtárosi i t t hiányzik a l e g t e l j e s e b b e n a dokumentáoiŐB munka, i t t nem történt úgyszólván semmi a könyvtáros utánpótlás képzése érdekében. A könyvtá­

r a k elhelyezése érdekében sem_sok. Központi szakmai cimnyilvántortás n i n c s e n , szakkatalógusa c s a k néhány könyvtárnak v a n , kórsáéra berende­

zésekről / p l . mikroleolvasó, megfelelő s z i n v o n a l u és teljesítőképessé­

gű fotófelszerelés/ a l i g beszélhetünk. A könyv- és folyóirat beszerzési k e r e t , a tőkés államok vonatkozásában legalábbis, évről-évre csökken, a népi d e m o k r a t i k u s államok vonatkozásában p e d i g felhasználása t e r v ­ szerűtlen. . . , , s t b .

A legfigi'elemreméltóbb azonban a z , hogy minderről a hálózat köz­

p o n t i könyvtára semmit sora t e h e t , Ennok a könyvtárnak k e l l e n e a s z e r ­ v e z e t i l e g rárótt módszertani írányitáBt hálózata t a g j a i réazére saját bBrendezésével, feltárási rondszerével, dokumentációs munkájával m i n t ­ egy démonatrálnia. E z t nem t e s z i , és nem t e h e t i , m e r t nem több és nem más, m i n t a minisztériumi központ h á z i k ö n y v t á r a , éa e r e j e e l f o g y aaekély állományú puBzta megőrzési kísérleteiben. Doku­

mentáoiŐB munkája, jelentős javuláa után i s csak "cirafordítás", tehát gyorsszolgáltatás jellegű, a m i a hálózati alközponténál a l a c s o n y a b b B z i n t r e jellemző.

Abban a "szerencsés" h e l y z e t b e n vagyunk tehát, hogy úgyszólván a s e r a m i b ő l k e l l a k ö z l e k e d é s i d o k u m e n ­ t á c i ó t f e l é p í t e n i . I g y a tervezésben nem nagyon köt­

nek bennünket a meglévő adottságok, legalábbiB alközponti vonatkozásban nem. Ennek az iráBnak p e d i g elsősorban az alközponti f e l a d a t o k megoldá­

s i lehetőségeinek vizsgálata a célja. A szakmai kutatóintézetek dokumen­

tációja u g y a n i s saját fenntartó e z e r v e i szükségleteit általában kielé­

gíti. A vállalati dokumentáció p e d i g úgyszólván t e l j e s e n hiányzik, en­

nek megteremtése, főképpen dokumentáoiŐB a n y a g g a l való ellátáaa p e d i g már a hálózati alközpont f e l a d a t a i t növelné elsősorban.

A központi f e l a d a t o k és központi s z e r v e z e t e k kérdéskörben az aláb­

b i megoldások lehetségesekt ha a közlekedési dokumentáolónak / l a t / központosítottnak / ' i s ! / k e l l l e n n i e , melyek, l e g y e n e k azok a s z e r v e z e ­ t e k , melyek e f e l a d a t o k a t ellátják?

Vannak, a k i k a dokumentáció egészét az Országos Műszaki Könyvtár­

ban szeretnék megvalósulva látni. E r v e i k nyomós gazdasági érvek, t o -

(4)

vábbá u azolgá; t' i " áook minőségi szempontjuiból eredők. A fejlődés e z t az éllomáot meghaladta. Az országos központi s z e r v szükségképpen nem alégitheti k i az iparági, tehát tárcái kutató intézetek részletekbe men.l ós g y o r s szolgáltatásokat feltételező igényeit, sót saját műkö­

désében i s feltételezi e z e k e t ; a g y á r t ó és ü z e m e l ő v á l l a l a t o k é t i u ooak részben, ezek u g y u n i s közelebb v a n ­ nak az alkalmazás teriiletón a kutató intézettekhez, másrészt sokban saját b«löú fejlődési életűket élvén, nagyon távol esnek müBzaki hét- küznupjaikkal egy országos dokumentációs központ e l v i b b Jellegű s z o l ­ gáltatásaitól. A fö Orv azonban a z , hogy s z e r v e z e t i l e g m á s p é n z ü g y i ó s f ü g g ő s é g i r e n d s z e r t J e l e n t e n e k , a n e l y b n n a dokumentáció operatív vonatkozásaiban a t á r c á i i r á n y i t á e ÓB iameretazétaugárzéo szükségkép­

pen h a t é a o a a b b .

A tároai, i l l e t v e iparági alközpontok l o g i k u s azervezési formát jolent«nek, éa a z t a g y a k o r l a t i s i g a z o l j a . A KPM, i l l e t v e a közleke­

dési dokumentáció esetében azonban ennek t á r g y i a l a p j a i - e d d i g legalább i a - teljességgel hiányoznak.

SlilkaégBOgoldást j e l e n t e n e , do az adottságok a z t ajánlják, hogy a közlekedési dokumentáció a meglevő éa v i s z o n y l a g Jól működő 3 k u t a ­ tóintézeti /ATUÜI, V A T Ü K I , U K I / , i l l e t v o az egy közlekedésépítési j e l ­ legű könyvtér /uz UVATKHV könyvtára/ anyagára és szervezetére épüljön.

Ha azonban a z t nézzük, hogy a k u t a t á s é s a m e g v a ­ l ó s í t á s a z e r v e u e g y s é g e t J e l e n t , másrészt a k u t a t n a egyes ágai, esetünkben a közlekedési kutatásé, alapjában és / e g y r e inkább/ f e lépi taté ny ében t a kutatás s z e r v e z e t e i b e n l a egysé- gea egéaz, - különösen a gazdasági száinitások előtérbe nyomulásával - a k o ; . i p 1 e x k ö z l e k e d é s i k u t a t ó i n t é z e t gondolatával éa v e l o a k o m p l e x k i i z l e k a d é a l d o ­ k u m e n t á c i ó v a l ralnt l o g i k u s velejáróval kerülünk azembe.

Ka ez a g o n d o l a t náa orazugokban i s felmerült. A k i a l a k u l t gya- k u r l a t éa a további elgondolások természetesen adódtak n y u g a t o n a tő­

kés gazdasági rend adottságaiból. M i v e l a posta és a vasút ezekben az országokban hamar állami t u l a j d o n b a vugy ollenőrzÓB alá került, tehát s z e r v e z e t i l e g összpontosult, a könyvtári éa k e z d e t l e g e s dokumentáoiŐB kisérletck i s régebbiek és k i a l a k u l t a b b a k nyugaton a p o a t u és a vasút területén. A közúti közlekedés u j a b b koletü, és inkább magánvállalko­

zás Jellegű, i g y dokumentációs problémái i s u j a b b a k éa mások. P r o b ­ lémái azonban vannak,és nőnek, a l a k u l n a k , és tanulságosak.

A nyugat-német közlekedési azakfolyőiratok r e n d s z e r e s e n f o g l a l k o z ­ nak a közlekedési dokumentáció helyzetével, LÓM ,A. összefoglaló ée út­

mutató cikkében hangsúlyozza a kutatóintézetek dokumentációs fontossá­

gát, különösen a feldolgozást illetőlegi "Elméletileg nézve l e h e t ­ ségesek önálló dokumentációs intézmények i s . A n e m t e c h n i ­ k a i t e r ü l e t e n azonban a z t m u t a t t a a g y a k o r l a t , hogy a tudományoa intézményekkel együttműködve, amelyeknek saját könyvtáruk van, a l e g j o b b eredményeket l e h e t e t t elérni A munka ezeken a h e ­ l y e k e n lényegesen gazdaságosabbnak m u t a t k o z o t t ; m i v e l a helyszínen rendelkezésre álltak azok a munkaerők, amelyek állandó k a p c s o l a t b a n

4 4

(5)

álltak az elmélettel és a g y a k o r l a t t a l , éa kellő áttekintésük v o l t (szakterületükről." / l ő /

De a közúti közlekedési dokumentáció az NSZK-ban j e l e n l e g hiány­

z i k . Azonban " célszerűtlen lonne a hiányzó közlekedési ágazatok dokumentációs részlegeiként u j dokumentációs intézményeket t e r e m t e n i anélkül, hogy megvizsgálnánk, nem lenne-e j o b b e z e k e t meglevő intéz­

ményekhez k a p c o o l n i ? " /IC/

Ebből a z t a következtetést l e h e t n e l e v o n n i , hogy a szakmai k u t a ­ tóintézeteknél vagy iparági központoknál l e h e t n e , és k e l l e n e a közle­

kedési dokumentációt néhány központra b o n t v a m e g s z e r v e z n i .

LÖ'.í azonban e z t osak t e c h n i k a i s z a k o k esetében t a r t j a kivihetőnek. A közlekedés "műszaki" területoin valóban ez a legcélszerűbb eljárás. A közlekedés n e m m ű s z a k i területein azonban ez az u t nem járható. "A közlekedéstudőstól elvárható, hogy szűkebb szakterülete m e l l e t t az egész szakterületet áttekintse. Egy közlekedési ág kérdéseinek nagyrészo természetszerűleg más kozlekedéshor- dozők kérdéseivel érintkezik." / l 6 / A közlekedés gazdasági kérdései p e d i g i l y e n e k ,

A nérai?t elgondolások a komplex kutatóintézetek gondolatát v e t i k f e l . A közlekedési dokumentációt illetőleg p e d i g LO'A* véleménye a z , hogy "...az optimális megoldás a második l e n n e l e g y e t l e n d o k u m e n t á c i ó s á l l o m á s t k e l l s z e r v e z ­ n i a k ö z l e k e d é s e g é s z t e r ü l e t é n . . . . / 1 6 / Ehhez a központi feltáréshoz jönne s z e r i n t e az i s m e r e t e k központi azót- sugárzésa i s . A komplex közlekedési dokumentáció m e l l e t t f e l h o z o t t érvei közül e g y e t azért i s megemlítünk ehelyütt, m e r t alátiínasztja a dokunentalisték által jól i s m e r t BItADOFORD-féle szórási törvényt!

"Egy a d o t t közlekedési ég egy évi h i v a t k o z o t t irodalmának elem­

zése a z t m u t a t t a , hogy az a d a t o k n a k osak JO ^-a származott az e s z a k ­ mához tartozó könyvekből, folyóiratokból, tudóaitáaokból s t b . . . . , 65 f~-& o l y a n közleményekben f o r d u l t elő, amelyek a közlekedés egészé­

v e l vagy más közlekedési ágakkal f o g l a l k o z t a k , a maradék 5 % általá- noa gazdasági vagy egyéb forrásokból való...." / l 6 /

E l v i l e g Ó 3 g y a k o r l a t i l a g i g a z o l t n a k tűnik a z , hogy " a d o ­ kumentáció minden közlekedési ágra k i t e r j e d j e n továbbá a dokumen­

tációba a n o m - t e o h n i k a i területeket i s bevonják." A 6 /

A LÖM f e l v e t e t t e g o n d o l a t o k más folyóiratokban i s j e l e n t k e z n e k , SPARKUHLE.H. röviddel később szintén az e g é s z közlekedésügy k ö z p o n t i d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t a érdekében f o g t o l l a t . A közlekedés gazdaságossága az e g é s z köz­

lekedési apparátus á l l a n d ó é a e l ő r e t e k i n t ő át­

kutatását követeli. / 1 7 / S e j t e t n i e n g e d i , hogy a közút és a vasút kö­

zött külföldön i s észlelhető tudományos viták i s megnyugtatóbban l e n ­ nének megoldhatók k ö z p o n t i é s s e m l e g e s kutató­

intézetekben. A komplex közlekedési kutatóintézet természetesen ez eoetbon i s komplex közlekedési dokumentációval járna együtt.

nézzük szek után a magyarországi autóközlekedésügyi kutatás és benne a magyar autóközlekedési dokumentáció problémáit.

(6)

A MAGYAR AUTÓKÖZLEKEDÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A cimből első olvasásra nem tűnnek k l a benne f o g a l m i l a g a d o t t és v i s z o n y a i n k között a g y a k o r l a t b a n még j e l l e g z e t e s e b b e n k i b o n t a k o ­ z o t t nehézségek. Az autóközlekedés kifejezés összetett sző. Magában f o g l a l j a az autó szóelemet s v e l e az a u t ó g y á r t á s , a u - t ó f e j l e s z t é s műszaki és gazdasági problémáit% másrészről a k ö z l e k e d é s szóelemet és v e l e a f o r g a l o m s z e m p o n t j a i t . A közúti f o r g a l o m n a k a d o t t és várható gazdasági f e l a d a t o k megoldása érde­

kében /személy- éa teherszállítás/ a d o t t és t e r v e z e t t útviszonyok kö­

zött a járműpark számbelileg és járműfajtánként meghatározandó o p t i ­ mális összetételével k e l l m e g o l d a n i a f e l a d a t a i t . Az alkatrészellátás, alkatrészfelujitás, a karbantartás éa javítás kérdése, a f o r g a l o m irányítása, bérezési kérdések e t b . mind o l y a n szempontokat v e t n e k f e l , amelyek az a u t o m o b i l g y á r t á s - éa f e j l e e z t é s t e ­ r ü l e t é n o s a k r é s z b e n i s m e r t e k .

A javítás és a f o r g a l o m műszaki k é r d é a e i v i s z o n t á t n y ú l n a k a g y á r t á s t e r ü l e t é r e . Az autóközlekedési dokumentáció tehát területenként e g y b e e s i k az a u ­ tógyártás! dokumentáoióval, sőt a gépgyártásival i s . Helyenként a z alaptudományok szektoráig nyúlik, különösen a k k o r , a m i k o r egyes a l a p ­ tudományi jellegű kérdésekkel sem a tanszéki, sem a z akadémiai, Bem a gyártási és fejlesztési kutatás nem f o g l a l k o z o t t , hanem c s a k i s az A u t ó k ö z l e k e d é s i T u d o m á n y o s K u t a t ó I n t é z e t . Óhatatlanul párhuzamos és e g y m á s t á t f e d ő tudományos munka, i l l . d o k u m e n t á c i ó ennek az állapotnak az eredménye, a m i n t e z t h a z a i vonatkozásban egyrészről a z ATUKI, más­

részről a CSEPEL AUTÓ, a z IKARUS, a JÁPI, a lUFKX s t b . dokumentációs munkájában a h a s z n o s é s s z ü k s é g e s p á r h u z a ­ m o s s á g o n t ű i m e n ö l e g szembeszökőnek találjuk. E z t a h e l y z e t e t tartósítja az a körülmény, hogy a dokuraentáoiős részlegek felügyeleti ós fenntartó s z e r v e i Í B különbözők] az ATUKI a KPM-hez, a többiek más tárcához t a r t o z n a k .

A f o r g a l m i és gazdaságossági szempontok elemzése során v i e z o n t a közúti, légi, vasúti, v i z i közlekedés, sőt u j a b b a n csővezetékek m i n t közlekedéshordozők kérdéaei fonódnak össze s z e r v e s egésszé.

Ebből az következik, hogy az ATUKI, VATUKZ, U K I , UVATSRV s t b . doku­

mentációs munkája az eddiginél Jobban egymáshoz h a n g o l t e g y ü t t ­ m ű k ö d é s t kiván.

Az e l m o n d o t t a k a h o r i z o n t á l i s összefüggések a n t a - g o n i z m u s a i v o l t a k .

V e r t i k á l i s a n a KPM alközponti dokumentációs munká­

j a , a z ágazati kutató intézetek dokumentációs munkája, i l l . az üzemelő vállalatok /AKJG-ek, AKÖV-ök/ dokumentációs igényei és részben saját könyvtári munkája között i s további f e l a d a t o k kínálkoznak megoldásra.

I n d u l j u n k k i az üzemelő vállalatok, az autóközlekedési és az a u ­ tójavító vállalatok feladataiból. E f e l a d a t o k problémái részben műsza­

k i a k , részben gazdaságiak /ez utóbbi területen s o k s z o r szervezésiek/.

Mindkét problémakörrel a z Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet f o g l a l k o z i k . Munkája eredményeinek a vállalatok felmerülő kérdéseire

46

(7)

k e l l e n e választ a d n i o k . E válaszadás e g y i k eszköze lenne a dokumentá- oió. A dokumentációs segítségnyújtás azonban k é t o l d a l ú , és e r r e a célra i e ráállitott d o k u m e n t á c i ó s s z e r ­ v e z e t e t i g é n y e l . A "kétoldalú" f o g a l o m a z t j e l e n t i , hogy a f e l h a s z n á l ó fél, az üzemelő vállalatok dokumen­

tációs apparátusát i s k i k e l l építeni. Az ATUKI dokumentáoiőja

u g y a n i s s z e r v e z e t i l e g a KPM e l v i kérdésfeltevéseit és ennek érdekében saját kutatói tudományos munkáját szolgálja} az üzemelő vállalatok kérdéseire, ha növekvő szánban i s , de nem s z e r v e z e t i k e r e t b e n , nem kötelezően és nem r e n d s z e r e s e n ad válaBzt. Ennek több oka v a n . Az

első ok a z , hogy ez az i g é n y a l i g j e l e n t k e z i k . Az üzemelő vállalatok vezetőinek tudatában ugyanis a dokumentáció fontossága meg kérdésként l a a l i g f o g a n t meg. E z z e l magyarázható a z , hogy e v á l l a l a t o k n á l s a j á t d o k u m e n t á c i ­ ó é m u n k á r ó l a l i g b e s z é l h e t ü n k } hiányzik mind a tárgyi, mind a személyi dokumentációs a l a p . Ennek következté­

ben hiányzik az információé igény i s , akár az ATUKI, akár a Hálózati Alközpont segítsége után nyúlva. A Hálózati Alközpont, i l l e t v e a tár­

cái irányitás első föladata az ü z e m i d o k u m e n t á c i ó s i g é n y e k f e l k e l t é s é b e n mutatkoznék. Ez más szóval a vállalati vezetést állandó dokumentációs s e j t e k felállítására kény- BzsritŐ r e n d e l e t e k kiadását j e l e n t i . Ennek l e n n e része a vállalati könyvtárosok minimum vizsgáinak megszervezése i s .

E z z e l párhuzamosan kerülhet Bor a k i s z o l g á l ó d o ­ k u m e n t á c i ó s á l l o m á s o l y a n átalakítására, hogy ez kielégíthesse a f e n t e b b J e l z e t t igényeket. E z t a f e l a d a t o t vagy az ATUKI, vagy a KPM Hálózati Alközpont könyvtárára l e h e t ruházni, mór- osak azért i s , mert más és több i l y e n n i n c s .

Ez a munka p e d i g több és más annál, m i n t ahogyan egyesek szíve­

sen és g y o r s a n elképzelik! csinálja az ATUKI, vagy csinálja a KPM Központi Könyvtára. Mindenekelőtt f e l k e l l m é r n i a v á r ­ h a t ó d o k u m e n t á o i Ő B i g é n y e k e t . Az igények felmérése p e d i g e l e v e feltételezi annak ismeretét, hogy a dokumentá­

ció magában f o g l a l j a a f o l y a m a t o s s á g fogalmát. Amíg a folyamatoBságot tárgyllag és személyileg s z e r v e z e t i l e g nem biztosítottuk, semmit sem tettünk.

A kutatóintézetek által k i d o l g o z o t t fejlesztési, javítási t e c h ­ nológiákat, s z e r v e z e t i j a v a s l a t o k a t , kívülről b e s z e r z e t t a n y a g o t s o k ­ s z o r o z n i k e l l .

Ez a munka felmérendő rajzolói, Bokszorozői, könyvkötői, csoma- golói, poBtázŐi kapacitást kiván. A kiszolgáló intézet könyvtárának f e l k e l l készülnie az igények nyilvántartására, sőt megelőzésére i s . Az i n i o i a t i v í n f o r m á c i ó természetes velejárója az

i l y e n munkának. Az ellátó könyvtár katalógusait s o k s z o r o z n i k e l l , majd szétosztani. Az u j a b b beszerzéseket f o l y a m a t o s a n közölni k e l l . Mindez elképzelhetetlen állandó Jellegű " D o k u m e n t á c i ó e T á j é k o z t a t ó " nélkül.ATájőkoztató a dokumentáló!, feltárói kapacitás biztosítottságát igényli. A beérkezett kérések egy részét kölcsönzéssel k e l l kielégíteni. A kölcsönzési nyilvántartást tehát határidős kölosönzéai nyilvántartássá i a k i k e l l f e j l e s z t e n i , a m i r e

(8)

belső köloaönzés esetében nemigen van szükség.

A kutatóintézetek létszáma eléggé változó, és a változást elő­

ször legtöbbször a dokumentációs részlegek s z e n v e d i k meg. A dokumen­

tációs felszerelési és személyi ellátmányok a takarékossági törekvé­

sek első áldozatai s z o k t a k l e n n i . Amig a h e l y z e t e z , és ez l e s z , a k u t a t ó i n t é z e t e k k ö n y v t á r a , tehát az ATUKI-ó aem, n e m v á l l a l h a t j a a v á l l a l a t o k d o ­ k u m e n t á c i ó s a l i m e n t á l á s á t .

De t u d j a - e vállalni a H á l ó z a t i A l k ö z p o n t k ö n y v t á r a ? Nem t u d j a . Még abban a mértékben sem, m i n t az ATUKI-ó. Mégpedig azért nem t u d j a , mert ez a könyvtár, az alközponti, nem több, m i n t a KPM központi h i v a t a l a i kézi-házi könyvtára. 3 m i n t i l y e n i s k i c s i , elégtelenül f e l s z e r e l t , fontosságában eléggé e l nem i B m o r t , következésképpen eléggé nem támogatott.

Mindaz, a m i t az ATUKI-énál oaak részben találtunk meg, hiányzik i t t . Mindaz, a m i t o t t hiányoltunk, i t t s i n o s meg. Felmerül a kérdés, hasznosnak m u t a t k o z o t t - e az a s z e r v e z e t i lépés, amely a KPM Hálózati Alközpont könyvtárát a KÜZDÖK Vállalat részévé t e t t e , tehát a • z o 1 g á l t a t á s s z e m l é l e t é t k e r e s k e d e l m i kommersz ezem- léletté s z e l i d i t e t t e | m e r t ez történt, a m i k o r a könyvtár k a p o e o l a t a a Műszaki Fejlesztési Osztállyal m e g l a z u l t . M e l l e s l e g a Hálózati A l ­ központ alá tartozó intézményi könyvtáraknak az Alközpontot magába foglaló vállalat, a KÜZDÖK, nehezen l e h e t és maradhat irányitő,és felügyeleti s z e r v e .

Az Alközpont könyvtárának dolgozói könyvtárosok, d o k u m s n t a l i e - ták,nem p e d i g - m i n t j e l e n l e g - a KÜZDÖK Vállalat r e n d s z e r e s fordítói.

A könyvtár dolgozói nem l e h e t n e k f e l a d a t a i k ellenére és kárára más tárcái munkahelyek leirói apparátusa. A könyvtár könyv- ÓB főképpen folyőiratbáziss a hálózati referáló és kölcsönző szolgálaté l e g y e n , és ne szűnjék meg az l e n n i a beérkezés után. Ugy hisszük, mindezek a követelmények az eddiginél nagyobb és főképpen Önállóbb és függetle­

nebb s z e r v e z e t i k e r e t e t feltételeznek, fis kérdés, megvalÓeithatő-e ez magában a KPM épületében, a h o l a közlekedési dokumentáció népgaz­

dasági Jelentősége h e l y i l e g és tekintély tekintetében sem t u d k i f e j e ­ zésre j u t n i J e l e n l e g i pár összeszorított helyiségében.

A dokumentáció és információ J e l z e t t f e l a d a t a i felsorolása azon­

ban még korántsem t e l j e s . üppen a m i n ő s é g i e l e m e k hiányoznak belőle.

I s m e r e t e s , hogy vannak o l y a n folyóiratok, például a C h a r t e r e d M e o h a n i c a l E n g i n e e r vagy az A u t o m o t i v e I n d u s t r i e s , amelyek csak Íze­

lítőt hoznak kiadó intézményeikben e l h a n g z o t t előadásokról, viták anyagából, a t e l j e s szöveg p e d i g az egyesület könyvtárában tárol.

Ezeknek a dokumentumoknak a f o l y a m a t o s és t e l j e s beszerzése meg­

h a l a d j a még a kutató intézetek lehetőségeit l e . E g y e t l e n központi s z e r v azonban megvásárolhatja őket. / A feltárás és szétBugárzáa már természetszerű feladatként adódik./ M i k r o f i l m t á r megte­

remtése, l e o l v a s ó k é s z ü l é k beszerzése, a p r o e - p e k t u B - t á r kiépítése i s j e l l e g z e t e s e n alközponti f e l a d a t o k *

48

(9)

Az információ munkája elképzelhetetlen s z a k k a t a l ő g u a nélkül. J e l e n l e g v i t a t o t t , hogy a KPM Hálózati Alközpont könyvtára e z a k r a n d e z e r e m i l y e n r e n d a z e r l e g y e n , ETO-rendazerü-e vagy más /és m i ­ v e l a vállalati dokumentaliaték ETO-felkészültaégére még sokáig nem l e h e t számitani, a "más"'mellett sok érv szól/, de az nem l e h e t vitás, hogy az Alközpont könyvtárénak meg k e l l r e n d e l n i e , és l e k e l l r a k n i a a t e 1 j e a k ü l f ö l d i i r o d a l m a t r e f e r á l ó német dokumentációs kartonszolgálat vonatkozó " L i e f e r u n g " - j a i t , i l l e t v e a s z o v j e t Expresz I n f o r m a c i j a számos sorozatát.

Éppen azért, m i v e l e d d i g semmiféle k i a l a k u l t s z a k r e n d B z e r e könyv­

tárban n i n c s e n , tehát egy u j r e n d n e k akadályai s i n c s e n e k , kézenfekvő l e n n e , ha a g é p i v á l o g a t á s első k í s é r ­ l e t e i i a a l k ö z p o n t i s z i n t e n történnének meg.

Az autóközlekedési dokumentáció vonatkozásában t u d j u k , hogy az egyea országok reprezentatív autóa s z a k l a p j a i e g y m á a t Í B r e f e r á l j á k , perforált k a r t o n o n n y o m t a t o t t többnyelvű cikkismertetést i s közölnek a l a p j a i k b a n h o z o t t közleményekről. E K a r t e i f a h n e - k kiszedése és lerakása ugyan kutatóintézeti s z i n t e n i s elképzelhető, alközponti s z i n t e n azonban t e l j e s e b b l e h e t , és főképpen a felhasználók részére történő szétosztásra nyílik több és Jobb lehetőség.

A közlekedés komplex dokumentációs f e l a d a t a i t oldaná meg - átme­

n e t i l e g Í B - egy k ö z l e k e d é s i ETO- k 1 v o n a t /termé­

s z e t e s e n nem a magyar ETO-ból, honom a t e l j e s ETD-ból, i l l e t v e az em­

i i t e t t I n s t i t u t f i l r D o k u m e n t a t i o n kartonok/alapján. A még hiányzó magyar és v e l e többnyelvű autőe-szakszőtár elkészítése túlmutat az ATUKI lehetőségein.

+ + +

A bevezetőben tárgyalt komplex kutatóintézetek éa komplex közle­

kedési dokumentáció kérdésének felvetése hazánkban talán még k o r a i . A komplicltáa követelményei azonban valóságos követelmények. A gyártás és felhasználás más- éa más tárca keretében megvalósuló s z e r v e z e t i , a közlekedéshordozők közös műszaki és főképpen gazdasági vonatkozásai dokumentációs szempontból o l y a n kérdéseket v e t e t t e k f e l máris, amelyek­

k e l előbb-utóbb Bzembe k e l l néznünk. A KPM tárca kutatóintézetei doku­

mentációs részlegeit meg l e h e t t e r h e l n i á t m e n e t i l e g a válla­

l a t o k dokumentációs ellátása f e l a d a t a i v a l . Azonban t u d n u n k k e l l , hogy nem ez l e s z a megoldás u t j a . Az a u t ó k ö z l e k e d é s i d o ­ k u m e n t á c i ó i g é n y e i t sem az ATUKI k ö n y v t á r a f o g j a k i e l é g í t e n i . Talán a Hálózati Alközpont i s osak átmenet l e a z . Azonban a d d i g i s nagyságrendekkel többet k e l l f o g l a l k o z ­ n i a Hálózati Alközpontnak a közlekedési dokumentáció lehetőségei és f e l a d a t a i egybehangolásával mind tárcán kívüli, mind tárcán belüli t e ­ rületeken.

+ + +

(10)

Legutóbb a MŰSZAKI ELET o. l a p b a n o l v a s t u n k a műszaki dokumen­

táció helyzetéről / l 8 / t "nem f o g l a l k o z n a k a minisztériumi alközpon­

t o k a k o n k r é t t e r m e l é s i k é r d é s e k k e l . Egy­

r e inkább érlelődik szakkörökbon az a meggyőződés, hogy sürgősen m e g k e l l o l d a n i a d o k u m e n t á c i ó e g y s é g e s , k ö z p o n t i i r á n y i t á s * á t " . A MTE3Z állan­

dó bizottságot kiván létoaiteni a miiszaki dokumentáció kérdésének t a ­ nulmányozására. A s z o m s z é d o s s z o c i a l i s t a á l l a m o k b a n , főképpen Csehszlovákiában, s o k történt már a

"központi irányitáe" megtétele érdekében. Kívánatos l e n n e , h a a köz­

lekedési dokumentáció kész t e r v e k k e l várna a soká már bizonyára nem késő felszólításra.

d r . Caendee Béla

• • +

I r o d a i o m i

l / Buzási J . i J a v a s l a t o k néhány műszaki fejlesztési probléma megol­

dására, népszabadság, I 9 6 O . máj. 22. p.7-

2/ H e v e s i Gy.i A a u s z a k i fejlesztés néhány problémájáról, népszabad­

ság, I 9 6 O . május 2 % P«3.

3/ Vérkonyi G.: Hozzuk létre a vállalati miiszaki fejlesztési s z e r v e ­ z e t e t . Népszabadság, 1960- J u n . l . p-7*

4/ Jánszky L . i Javítsuk a műszaki tájékoztatást. Népszabadság, l'?60.

j u n . 7- p.2.

5/ Buzási J . : A t e c h n i k a követeli. Népszabadság, I96O. J u n . 15. P«l»

6/ Reiohord E.t A termelés és a kutatás k a p c s o l a t a . Népszabadság,

1 9 6 0 . j u n . 16. p.Z.

l l Vélemények az e d d i g i javaslatokról. Népszabadság, I 9 6 O . J u n . 18.

p.2.

0/ Uerecz M . I A minisztériumok és a s z a k s z e r v e z e t e k felelőssége. Nép­

szabadság 19^0. j u n , 28. p . J .

9/ L e n i n Müvei, 32.köt. Bp. 1953. S z i k r a , p. 124.

10/ L e n i n Müvei, J3.köt. Bp. 1953- S z i k r a , p. 11-16.

l l / L i o i c s k i n , 3.H.I Stand d . w i s s . t e c h n i a o h s n I n f o r m a t i o n i n d . S o w i e t u n i o n . D o k u r a e n t a t i o n , 6 / l 9 5 9 / P» 1Ő4» H.6 p. 163-167.

12/ OSZK Híradó, I96O. 3. évf. 7-8. e z . p.158.

13/ L e n i n , V . I . i Ces. Víerke 4. Ausgabe,B. 36.p-503

50

(11)

14/ Balázs S.-Szabolcska F . i A műszaki könyvtárhálózat 1959-ben. KKT, 1960. 7-évf. J.sz, p.1-11.

15/ A K1U Központi Szakkönyvtár alközponti hálózaténak 1959. évi mun­

kájáról. Közl.Ilok.Krt.l9Ú0.6.évf , 2. o z . p . l - J .

16/ LÖw,A.i Fragen der V e r k o h r s d o k u m e n t a t i o n i n d e r B u n d e o r e p u b l i k D e u t a o h l a n d . Z e i t a c h r i f t f . Y e r k e h r s i t i s s . 1959* Jo.köt.l.sz.

p.26-38.

17/ S p a r k u h l e , l [ . t P o k u m e n t a t i o n übor V e r k e h r u.Technik und díe a k t u e l l e V . u . T . Z e i t e o h r i f t s n s c h a u . V e r k c h r u.Toohnik, ígfjO.l.sz, p.11-13.

18/ Lázár i' . i Hogyan áll a míiezaki dokumentáció ugye. Műszaki Élet, I96O. 15.köt. 2o.sz. p.7.

+ •*• +

Csöndes, E.; B p c u i n e n t a t i o n . d o c u m c n t a t l p n p f _ t r a n a p o r t , d o c u m a n t a t l o n u f a u t o m o b i lci t r a n a p o r t .

Cevelopment o f u p e c i a l l i b r t - r i e s i n t h e f i e l d o f t r a n s p o r t i s l a g g i n g behind t h e o t h e r brunches o f i n d u s t r y . P r i n o i p a l l y because t h e s u b - o e n t e r o f these líbraries has no adequate f a o i l i t i e s f o r e f f e c t i v e f u n c t i o n i n g . A need o f e e t a b l i s h i n g a so OH 1 l e d c o m p l e i r e s e a r c h i n s t i t u t o i n t r a n s p o r t i n d u s t r y a r i s e a . / J u s t l i k e i n o t h e r o o u n t r i e s , t o o . /

D o o u m o n t a t i o n a e r v i o o s i n t h e f i e l d o f automobilé t r a n s p o r t show a c e r t a i n p a r a l l e l i e m , so o o o r d i n a t i o n must be i n o r e a s e d .

Demands on documentatíon i s t o be r a i s e d w i t h i n t h e e e v e r a l enterpríses o f r e p a i r i n g , road and p u b l i c t r a n e p o r t a t l o n , s i m u l t a - n e o u s l y w i t h developíng t h e s p e c i a l l i b r a r i e B i n t h e R e s e a r c h I n s t i t u t e o f A u t o m o b i l e T r a n s p o r t and i n t h a t o f t h e M i n i s t r y o f T r a n s p o r t and Communication.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Első lépésként válasszuk ki, hogy melyik területről szeretnénk képet készíteni: teljes képernyő, Első lépésként válasszuk ki, hogy melyik területről szeretnénk

INPADOC, A SZABADALMI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETKÖZI KÖZPONTJA.

A SAJÁT SZÜKSÉGLETRE KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ /EGYÉNI DOKUMENTÁCIÓ/ NÉHÁNY KÉRDÉSE!.

magyar nyelvű tudományos közlemények gépi kivonatolásá- nak kérdéséhez. cimű

A jugoszláv Építésügyi Központban folyó dokumentációs munka szép példa a központi dokumentáció kiegészítésére hazai és nemzetkö­. z i

tót közöl, továbbá a dokumentáció és bibliográfia segédeszközeit / a dokumentáció bibliográfiai, dokumentációs és könyvtári folyóiratok, német nyelvű

gi irányelvek India minden polgára számára biztosítják a megélhetéshez való egyenlő feltételeket. A második irányelv a társadalom anyagi erőforrásainak a

pontból /6./ 62-9o. old,/ és /mint az már megnyilvánult/ a geográfusok tanulmányozták a bányászat rayonjainak történeti földrajzát, valamint a