Nemzetközi együttműködés a műszaki egyetemi könyvtárak között megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Dennis Frederick Shaw

A z I A T U L e l n ö k e

Nemzetközi együttműködés a műszaki egyetemi könyvtárak között

A TMT e számához írt előszó az IATUL világába kalauzolja az olvasót, és annak 13. konferenciáján elhangzott elnöki megnyitóból villant fel részleteket.

D e n n i s F r e d e r i c k S h a w . az IATUL e l n ö k e lizikus. a Uni- versity o[ O í l o r c l Radclifte S c i e n c e Library igazgaióia E hivatalát 1 9 7 5 ó l a tölti be és ennek k ö r e i é b e n egyúttal a Rodloian Library igazga­

tóhelyettese is Egyetemi tanulmányait O x f o r d b a n vé­

gezte (Master o l A r i s és DoctOr of PhilOSODhy foko­

zattal r e n d e l k e z e l ok­

leveles fizikus, a londoni I n - stitute of P h y s i c s és a Zooiogicai Society lagj.i 1 9 4 6 és 1975 között fizikái oktatott a Keble C o l i e g e - b a n . ahol jelen­

leg is professzor, továbbá o k t a t ó - és k u ' a t ó r m i n k á t végzett az e l e k t r o n i k a és az atomfizika területén a C'arendon Labo- r a t o r y b a n . majd az újonnan lélretiozotl Nuclear Physics L a b o r a t o r y b a n . 1 9 8 1 - b e n az IATUL e l n ö k s é g é n e k lagiáva választoltak. 1 9 8 3 - 1 9 8 5 között a szervezet titkára volt.

Számos c i k k e t publikált a nukleáris fizika, e l e k t r o n i k a a fizika o k t a l á s a . a b i z t o n s á g t e c h n i k a , s z c i e n t o m e l r i a . az i n ­ f o r m á c i ó t u d o m á n y és a k ö n y v t á r i automatizálás tárgyköré­

ben: irt egy e l e k t r o n i k á v a l foglalkozó k ö n y v e l is Legutóbbi l e g j e l e n t ő s e b b m u n k á j a az iníormaHon Sowces in P'iysiCS 12 k i a d á s . Bvitterworihs. London 1 9 8 5 ' s z e r k e s z t é s e ' 9 7 4- b e n C o m m a n d e r o l t h t Order of the Empire IC BE) renddel tüntetlek k i . 1987 óta D. F. Shaw az ITLA M i i s z a k i és T u d o m á n y o s Könyvtárak S z e k c ó j á n a k elnöke

Az I A T U L n e v é b e n k ö s z ö n t ö m a m a g y a r k o l l é g á k a t Az Ö n ö k f o l y ó i r a t á n a k , a T u d o m á n y o s é s Műszaki

Tájékoztatás n a k e z a t e m a t i k u s s z á m a a n n a k a r e n ­ d e z v é n y n e k a n y o m á n j ö t t l é t r e , a m e l y e t 1 9 8 9 - b e n J u g o s z l á v i á b a n b o n y o l í t o t t a k l e , s v a l ó j á b a n a m ú l l é v i s i k e r e s t e m a t i k u s s z á m t o l y t a t ó j a [1]. M o s t

Szántó Péter, a T M T f ő s z e r k e s z t ő j e a 1 3 . IATUL- (In­

ternational Association ol Teclinotogica! Universily Libraries -• M ű s z a k i E g y e t e m i K ö n y v t á r a k N e m z e t k ö ­ zi S z ö v e t s é g e ) k o n í e r e n c i a ( L j u b l j a n a . 1 9 8 9 . m á j u s 2 2 - 2 6 . ) ö t e l ő a d á s á n a k a f o r d í t á s á t n y ú j t j a á t Ö n ö k n e k .

A m ű s z a k i e g y e t e m i k ö n y v t á r a k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l f o g l a l k o z ó k o n f e r e n c i a p r o g r a m ­ j á t e g y h á r o m f ő s b i z o t t s á g k é s z í t e n e e l ő , n e v e z e t e ­ s e n Nancy FjaUbrant ( G ö t e b o r g ) , Simkka Koskiala ( H e l s i n k i ) é s Nada CuÖnik-Majcen ( L j u b l j a n a ) . A k o n ­

f e r e n c i á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k k i v o n a t a i t a n g o l é s s z l o v é n n y e l v e n a S z l o v é n K ö n y v t á r o s E g y e s ü l e t f o ­ l y ó i r a t a t e t t e k ö z z é [ 2 ] .

A k o n f e r e n c i a s i k e r e s s é g é t Luővik Horvátnak, a S z l o v é n K u l t u r á l i s é s T e s t n e v e l é s i B i z o t t s á g e l n ö ­ k é n e k . Janez Pekleniknek. a l j u b l j a n a i E d v a r d K a r d e l j E g y e t e m r e k t o r á n a k é s Marco S ü ' c n a k , a S z l o v é n G a z d a s á g i K a m a r a e l n ö k é n e k n a g y l e l k ű t á m o g a t á s a b i z t o s í t o t t a . A h á r o m s z p o n z o r m i n t a k o n f e r e n c i a t i s z t e l e t b e l i b i z o t t s á g a ü d v ö z ö l t e a r é s z t v e v ő k e t a z e l s ő n a p n y i t ó ü l é s é n .

A k o n f e r e n c i a ü l é s e i t a r a g y o g ó C a n k a r j e v D ó m b a n , L j u b l j a n a s z é p v á r o s á n a k k u l t u r á l i s é s k o n g r e s s z u s i k ö z p o n t j á b a n t a r t o t t á k .

Az I A T U L c é l k i t ű z é s e i t Dieter Schmidmaier e l s ő a l e l n ö k ( é s a k ö v e t k e z ő c i k l u s r a m e g v á l a s z t o t t e l n ö k ) a T M T k o r á b b i t e m a t i k u s s z á m á b a n i s m e r t e t t e (1].

A z o k az o l v a s ó k , a k i k n e m i s m e r i k t e v é k e n y s é g ü n k e t , t o v á b b i r é s z l e t e k é r t e h h e z a k ö z l e m é n y h e z f o r d u l h a t ­ n a k . L j u b l j a n a i t a l á l k o z ó n k n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s a i t az itt t e l j e s t e r j e d e l e m b e n p u b l i k á l t öt d o l g o z a t m u t a t ­ ja b e . m e l y e k s z e r z ő i F i n n o r s z á g b ó l . F r a n c i a o r s z á g ­ b ó l , I z r a e l b ő l . A n g l i á b ó l é s az U S A - b ó l é r k e z t e k A t é m a ö s s z e f ü g g é s e i t é r z é k e l t e t e n d ő , a z a l á b b i a k b a n e g y r é s z l e t e t k ö z l ö k az ü l é s r é s z t v e v ő i e l ö l t t a r t o t t m e g n y i t ó b e s z é d e m b ő l

" A z l A T U L - t 1 9 5 5 - b e n a z z a l a c é l l a l a l a p í l o l l á k m e g . h o g y f ó r u m o t n y ú j t s o n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e g y e t e m i k ö n y v t á r a k i g a z g a t ó i n a k k ö z ö s p r o b l é m á i k m e g v i z s g á l á s á r a . K e z d e t t ő l f o g v a h a n g ­ s ú l y o z t á k a g y a k o r l a t i a s t e r v e k f o n t o s s á g á t é s s z á m o s k o r a i t a l á l k o z ó t k o n f e r e n c i a h e l y e t t m u n ­ k a ü l é s f o r m á j á b a n s z e r v e z t e k m e g . Az é r d e k l ő d ö k m e p t a l á l h a l j á k a z 1 9 6 1 é s 1 9 8 9 k ö z ö t t t a r t o t t 3 3 ü l é s l i s t á j á t az IATUL Ouarterlyben [ 3 ) . E l a l á l k o z ó k n é g y c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k :

Munkaülések

A z e l s ő é v e k b e n a z I A T U L t ö b b m u n k a ü l é s t t a r t o t t , s o k a t a z U N E S C O - v a l é s az I F L A - v a l e g y ü t t m ű k ö d é s ­ b e n . E z e k k ö z ü l h a t n a k az a n y a g a az IATUL Prococd- ings b e n j e l e n t m e g A l á r g y a l l t é m á k k ö z ö l t i l y e n e k s z e r e p e l t e k a ( e j l ö d ő a f r i k a i o r s z á g o k t á m o g a t á s a f e l s ő o k t a t á s i k ö n y v i á r a i k k i é p í t é s é b e n ; a k ö n y v i á r i

2 2 7

(2)

S h a w , D. F.: Nemzetközi együttműködés a miiszaki egyetemi.

a u t o m a t i z á l á s p r o b l é m á i ; a k ö n y v t á r i s z e m é l y z e t ( e l k é s z í t é s e a h a s z n á l ó k o k t a t á s á r a a f e j l ő d ő o r s z á ­ g o k b a n .

Nemze tközi konferenciák

Az I A T U L a l a p s z a b á l y a e l ő í r j a , h o g y l e g a l á b b m i n d e n h á r o m é v b e n n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t k e l l t a r t a n i E k o n f e r e n c i á k s o r o z a t a 1 9 6 1 - b e n i n d u l t , a l j u b l j a n a i a 1 3 . a s o r b a n . 1 9 7 5 ó t a a n e m z e t k ö z i k o n ­ f e r e n c i á k a t k é t é v e n k é n t t a r t j á k .

Regionális szemináriumok

A z I A T U L é s z a k - a m e r i k a i é s e u r ó p a i c s o p o r t j a v o l t a l e g a k t í v a b b a r e g i o n á l i s s z e m i n á r i u m o k s z e r v e z é ­ s é b e n . Az I A T U L P r o c e e d i n g s 1 2 i l y e n s z e m i n á r i u m ­ ról s z á m o l t b e : n é g y e t t a r t o t t a k É s z a k - A m e r i k á b a n , h a t o t E u r ó p á b a n é s e g y e t - e g y e t Á z s i á b a n é s A u s z t r á ­ l i á b a n .

Gyűlések

A z I F L A - k o n f e r e n c i á k a l k a l m á b ó l t ö b b í z b e n t a r t o t ­ t a k g y ű l é s t az I A T U L t a g j a i , s e g y ű l é s e k k ö z ü l n é h á n y e l ő r e m e g t e r v e z e t t p r o g r a m m a l é s f e l k é r t e l ő a d ó k k a l z a j l o t t le. A l e g s i k e r e s e b b a t a v a l y i . S y d ­ n e y b e n t a r t o t t g y ű l é s v o l t , a m e l y e n t ö b b m i n t 1 0 0 r é s z t v e v ő I k ö z t ü k s o k a n n e m is l A T U L - t a g o k j h a l l g a t ­ ta m e g Tom Cochiane. Nancy Fjállbranl é s Dieter Schmidmaierbeszámolóját a l e g f r i s s e b b e s e m é n y e k ­ ről é s t e v é k e n y s é g e k r ő l . Ez e g y i k e v o l t a n n a k a n é h á n y g y ű l é s n e k , a m e l y e k n e k a n y a g á t h a n g s z a l a ­ g o n m e g ő r i z t é k .

A z E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k B i z o t t s á g a a z u t ó b b i i d ő b e n é l é n k é r d e k l ő d é s i m u t a t o t t a k ö n y v t á r i f e j l ő d é s t á m o g a t á s a i r á n t , s mi m e g f i g y e l ő i s t á t u s b a n r é s z t i s v e t t ü n k L u x e m b u r g b a n k é t ü l é s e n . Az i d é n m á r c i u s b a n t a r t o t t l e g u t ó b b i ü l é s e n e g y könyvtári ak­

ciótervet t e r j e s z t e t t e k e l ő . a m i t el is f o g a d t a k . Ez a t e r v 1 0 0 m i l l i ó d o l l á r t i r á n y o z e l ő i n n o v á c i ó s p r o j e k ­ t e k t á m o g a t á s á r a , a z z a l a c é l l a l , h o g y e l ő m o z d í t s a

• a k o r s z e r ű k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k k ö z r e b o c s á t á ­ s á t é s h o z z á f é r h e t ő s é g é t a z e g é s z k ö z ö s s é g b e n ,

f i g y e l e m b e v é v e a k ö n y v t á r i e l l á t á s b a n l é t e z ő f ö l d ­ r a j z i e g y e n e t l e n s é g e k e t ;

• a z új i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k k ö l t s é g h a t é k o n y e l ­ t e r j e d é s é t a k ö n y v t á r a k b a n ;

• az e l j á r á s o k é s a z a d a t r ö g z í t é s s z a b v á n y o s í t á s á t t e k i n t e t t e l a g y a k o r l a t i k i h a t á s o k r a é s a g a z d a s á ­ g o s s á g r a ;

• a n e m z e t i k ö n y v t á r i p o l i t i k á k ö s s z e h a n g o l á s á t é s k o n v e r g e n c i á j á t .

A z I A T U L v e z e t ő t e s t ü l e t e f o g l a l k o z o t t a z z a l , m i k é p p e n ö s z t ö n ö z h e t n é a t a g o k a t a r r a , t e r j e s s z e n e k e l ő j a v a s l a t o k a t e h h e z a z a k c i ó t e r v h e z , s a r r a k é r m i n d e n k i t , h o g y a L j u b l j a n á b a n t ö l t ö t t hét s o r á n m i n d e n f o r m a s á g t ó l m e n t e s v i t á k o n f e j t s e ki e r r e v o n a t k o z ó v é l e m é n y é t . E z z e l k a p c s o l a t o s a n m e g e m l í ­ t e m a z t a l e h e t ő s é g e t i s , h o g y ha az I A T U L e u r ó p a i t a g j a i m e g a l a k í t a n á n a k e g y h i v a t a l o s a b b s z e r v e z e t e t , az E u r ó p a i R e g i o n á l i s C s o p o r t o t , e z e l ő n y ö s l e n n e m i n d a n n y i u n k n a k . H i s z e n n e m h i v a t a l o s f o r m á b a n m á r l é t e z i k i s e z a c s o p o r t , é s a z o k a r e g i o n á l i s s z e ­ m i n á r i u m o k , a m e l y e k r e az i m é n t u t a l t a m , b i z o n y í t j á k e t a g o k a k t i v i t á s á t . "

A S z á n t ó P é t e r f ő s z e r k e s z t ő á l t a l p u b l i k á l á s r a k i v á l a s z t o t t d o l g o z a t o k a m e l l e t t , h o g y f o n t o s a k a m a g y a r k ö n y v t á r o s o k s z á m á r a , j ó l é r z é k e l t e t i k l j u b l j a ­ n a i t a l á l k o z ó n k m e g b e s z é l é s e i n e k s z é l e s t é m a k ö r é t R e m é l e m , é l v e z e t t e l f o g j á k Ö n ö k Őket e l o l v a s n i , s ha t ö b b e t a k a r n a k t u d n i , f i g y e l m ü k b e a j á n l o k k é t t o v á b b i p u b l i k á c i ó t [ 4 ] ,

I r o d a l o m

[ l l T u d o m á n y o s és Műszaki Tájékoztatás. 3 6 . kőt. 5. sz.

1 9 8 9 . 0 . ' 9 3 - 2 3 1 .

[2j K n j i í n i c a . Glasilo Zveze b i b l i o t e k a r s k i h drustev Slove- nije. 33. köt. 1 9 8 9 .

13] IATUL Quarterly, 3. köt. 3. sz. 1 9 8 9 . p. 1 5 6 - 1 57

| 4 | IATUL Quarterly. 3 köt 4 sz 1 9 8 9 . és 4 köt 1 sz 1 9 9 0

F o r d í t o t t a : P a p p I s t v á n

Beérkezett: 1 9 9 0 . III 2 9 - é n

NYÁRI S Z Ü N E T A Z O M K - B A N !

A z O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v t á r b e l s ő á t a l a k í t á s t m u n k á k m i a t t 1 9 9 0 . j ú l i u s 2 - t ő l a u g u s z t u s 1 2 - i g z á r v a t a r t . A u g u s z t u s 1 3 - t ó l 3 1 - i g r é s z l e g e s n y i t v a t a r t á s s a l m ű k ö d i k az a l á b b i a k s z e r i n t :

h é t f ő 1 3 - t ó l 2 0 ó r á i g c s ü t ö r t ö k 1 3 - t ó l 2 0 ó r á i g k e d d 9 - t ő l 1 7 ó r á i g p é n t e k 9 - t ő l 1 7 ó r á i g s z e r d a 9 - t ő l 1 7 ó r á i g

S z e p t e m b e r 3 - t ó l v i s s z a á l l a m e g s z o k o t t n y i t v a t a r t á s i r e n d :

h é t f ő 1 3 - t ó l 2 0 ó r á i g c s ü t ö r t ö k 1 3 - t ó l 2 0 ó r á i g k e d d 9 - t ő l 2 0 ó r á i g p é n t e k 9 - t ő l 2 0 ó r á i g s z e r d a 9 - t ö l 2 0 ó r á i g

2 2 8

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :