A CD-ROM felhasználóképzés hatása a keresőoperátorok használatára megtekintése

Teljes szövegt

(1)

T M T 4 5 . évf. 1996. 3 - 4 . sz.

A C D - R O M felhasználóképzés hatása a keresőoperátorok használatára

A z e l m ú l t é v t i z e d b e n j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t az igény a v é g f e l h a s z n á l ó i C D - R O M k e r e s é s e k r e , ennek m e g f e l e l ő e n nőtt a k ö n y v t á r o s o k által n y ú j ­ tott s e g í t s é g és f e l k é s z í t é s m é r t é k e is. E n n e k elle­

n é r e n e m s o k k u t a t á s t v é g e z t e k e z e k h a t é k o n y s á ­ g á r ó l .

A k u t a t á s o k azt jelzik, hogy s o k f e l h a s z n á l ó n e m jól k e r e s , v i s z o n t é l v e z i a k e r e s é s t , f ü g g e t l e ­ nül a n n a k s i k e r e s s é g é t ő l . A k u t a t á s o k a nekik nyújtott s e g í t s é g és oktatás m é r t é k é n e k n ö v e k e ­ d é s é t is jelzik; n e m t u d n i a z o n b a n , h o g y ez h o g y a n hat k e r e s é s i g y a k o r l a t u k r a . E z z e l k a p c s o l a t o s a n az Albany Egyetemen v é g e z t e k v i z s g á l a t o t . A z t a k a r t á k m e g t u d n i , hogy a c s o p o r t o s v a g y az e g y é n i o k t a t á s n a k v a n - e j o b b e r e d m é n y e . Úgy t ű n t , hogy a k i k v a l a m i l y e n k é p z é s b e n részt vettek, s o k k a l j o b b k e r e s ő k k é váftak. K ü l ö n ö s e n arra v o l ­ t a k k í v á n c s i a k , hogy m e n n y i v e l i n k á b b a l k a l m a z ­ z á k a B o o l e - o p e r á t o r o k a t , a m e z ő k r e v a l ó s z ű k í ­ tést, és a k o r á b b i k e r e s é s i e r e d m é n y e k e t

Irodalmi áttekintés

Bár s o k t a n u l m á n y f o g l a l k o z o t t a f e l h a s z n á l ó k e l é g e d e t t s é g é v e l , k e v é s vizsgálta a k é p z é s h a t á ­ sát. Domenica M. Barbuto és Elena E. Cevallos úgy találták, hogy a d i á k o k á l t a l á b a n n e m h a s z n á l ­ ják az o k t a t á s s o r á n h a n g s ú l y o z o t t ö s s z e t e t t e b b k e r e s é s i m ó d o k a t . Rebecca Bostian és Anne Robbins m e g á l l a p í t á s a i szerint c s a k az élő b e m u ­ t a t ó k n a k v a n i g a z á n h a t á s u k . Dorothy F. Davies a k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k közül a v i d e ó s a t találta a l e g e r e d m é n y e s e b b n e k .

A vizsgálat módszerei

A z a d a t g y ű j t é s s o r á n e l ő s z ö r e g y r é s z t listába v e t t e k m i n d e n olvasót, aki egy k i v á l a s z t o t t idő­

s z a k b a n h a s z n á l t a a SilverPlatter C D - R O M - k i a d ¬ v á n y o k a t . K é r d ő í v e n ö s s z e g y ű j t ö t t é k a d e m o g r á f i a i adataikat, a s z á m í t ó g é p e k h a s z n á l a t á v a l k a p c s o l a ­ t o s t a p a s z t a l a t a i k a t , és a C D - R O M k e r e s é s s e l k a p c s o l a t b a n általuk eddig kapott s e g í t s é g e t . M á s ­ részt e l m e n t e t t é k a v á l a s z a d ó k k e r e s é s i s t r a t é g i á ­ ját, és ezt a k é r d ő í v h e z csatolták. T ö b b mint e z e r o l v a s ó r ó l g y ű j t ö t t e k a d a t o k a t . E z e k közül t ö b b s z á z a t t ö r ö l t e k , a k i k n e k a k ö n y v t á r o s o k a z o n n a l i , k ö z v e t l e n s e g í t s é g e t nyújtottak, így v é g ü l 6 7 5 o l ­ v a s ó r ó l r ö g z í t e t t e k h a s z n á l h a t ó a d a t o k a t . E z e k a k ö v e t k e z ő k :

1. A l a p v e t ő d e m o g r á f i a i a d a t o k . 2. S z á m í t ó g é p e s t a p a s z t a l a t o k .

3. A jelenlegi k e r e s é s c é l j a , a v e l e v a l ó e l é g e d e t t ­ s é g .

4. K o r á b b i C D - R O M - k é p z é s és s e g í t s é g .

Az a d a t g y ű j t é s m á s o d i k r é s z e a v á l a s z a d ó k k e ­ resési stratégiájára v o n a t k o z o t t . B á r t o r z í t h a t t a a f e l m é r é s t a f e l m é r t s z e m é l y e k által b e m o n d o t t adatok s z o k á s o s p o n t a t l a n s á g a , az adott k e r e s é s alapján m e g h a t á r o z t á k a d i á k o k k e r e s é s i szintjét.

M i n d e n keresést a használt B o o l e - o p e r á t o r o k , m e z ő r e k o r l á t o z o t t k e r e s é s e k , , k o r á b b i k e r e s é s i e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s a s z á m a szerint kódoltak.

Bár a k ü l ö n b ö z ő o p e r á t o r o k h a s z n á l a t a n e m feltét­

lenül s z ü k s é g e s a j ó k e r e s é s h e z , k o r r e k t h a s z n á l a ­ tuk v i l á g o s a n jelzi a m e g f e l e l ő t u d á s t és k é s z s é ­ get, t o v á b b á e z e k o b j e k t í v e n m é r h e t ő k .

A vizsgált populáció

A f e l m é r é s b e n részt v e v ő k f ő k é n t nők v o l t a k ( c s a k n e m 6 6 % ) , s t ú l n y o m ó r é s z t a t á r s a d a l o m t u ­ d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z t a k ( 2 8 , 6 % p s z i c h o l ó g i a , 2 1 , 5 % p e d a g ó g i a , 1 4 , 5 % e g y é b t á r s a d a l o m t u d o ­ m á n y ) . A s z a k t e r ü l e t i m e g o s z l á s s o k k a l i n k á b b hasonlít az e g y e t e m m e g o s z l á s á r a , mint a n e m i , mivel a hallgatók k ö z ö t t k i s e b b a r á n y b a n s z e r e p e l ­ nek a nők. A h a s z n á l t a d a t b á z i s o k is t ü k r ö z i k a szakterületi m e g o s z l á s t : a SilverPlatter a d a t b á z i ­ sok k ö z ü l 2 6 , 1 % - b a n a P s y c L I T - e t , 2 2 % - b a n az E R I C - e t h a s z n á l t á k .

Eredmények

Az S P S S statisztikai p r o g r a m c s o m a g s e g í t s é ­ g é v e l kódolták és e l e m e z t é k a v á l a s z o k a t . A z o p e ­ rátorok h e l y e s h a s z n á l a t á n a k h á r o m k a t e g ó r i á j a : (1) m a g a s szint: h á r o m v a g y t ö b b o p e r á t o r , ( 2 ) k ö z e p e s : két o p e r á t o r , ( 3 ) a l a c s o n y : egy o p e r á t o r használata. A n e g y e d i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k a z o k , akik n e m v a g y r o s s z u l h a s z n á l t á k az o p e r á t o r o k a t . E z u t á n a v a l a m i k o r k é p z e t t e k e t és a s o h a n e m k é p z e t t e k e t h a s o n l í t o t t á k ö s s z e a k e r e s é s szintje szerint (1. táblázat).

1, táblázat

A képzés és a használati s z i n t v i s z o n y a

Nem vagy Alacsony Közepes Magas

rosszul szint szint szint

használta

Képzésben 55 50 98 73

részt vett 19,5% 20,9% 3 4 , 1 % 25.4%

Képzésben 116 106 111 55

nem vett 29.9% 27,3% 28,5% 14,2%

részt

147

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok

M i n d e n c s o p o r t b a kerültek k é p z é s b e n részt v e t t e k , d e a r á n y a i k a t t e k i n t v e ő k m u t a t k o z t a k j o b b n a k , a statisztikai szignifikancia szintje a z o n ­

b a n a l a c s o n y .

A k ö v e t k e z ő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a f e l h a s z n á l ó k státusát v e t t é k figyelembe (2. táblázat).

2 táblázat

A státus és a használati szint viszonya Nem vagy

rosszul használta

Alacsony szint

Közepes szint

Magas szint

Oktatók 10

45.5%

2 9.0%

6 27,3%

4 18.2%

Posztgra­

duális diákok

77 21,6%

77 21,6%

121 34,0%

81 22,8%

Under- graduate diákok

77 23.8%

84 30,9%

76 27,9%

35 12,9%

Segéd- személy¬

zet

4 26,7%

2 13,3%

S 33,3%

4 26,7%

A h a r m a d i k ö s s z e v e t é s szakterület szerint vizsgálta a h a s z n á l a t szintjét (3. táblázat).

3. táblázat

A szakterület ós a használati szint viszonya Nem vagy

rosszul használta

Alacsony szint

Közepes szint

Magas szint Termé­

szettudo­

mányok

13 21.7%

14 23,3%

20 33,3%

13 21,7%

Társada­

lomtudo­

mányok és üzlet

108 21.6%

123 24,6%

163 32,7%

105 21,0%

Huma­

niórák

34 5 3 , 1 %

14 21,9%

11 17,2%

5 7,8%

Regionális tanulmá­

nyok

11 47,8%

6 2 6 , 1 %

4 17,4%

2 8,7%

A h a s z n á l a t szintje n e m m u t a t o t t kapcsolatot az életkorral és a n e m m e l . B á r a k o r á b b a n s o h a n e m keresők k ö z ö t t v o l t a k l e g t ö b b e n , akik n e m v a g y rosszul h a s z n á l t á k az o p e r á t o r o k a t ( 3 1 , 3 % ) , a t o v á b b i a k b a n n e m m u t a t k o z o t t e g y é r t e l m ű k a p c s o ­ lat (4. táblázat).

4. táblázat

A használati szint és a korábbi CD-ROM használat kapcsolata

Nem vagy rosszul használta

Alacsony szint

Közepes szint

Magas szint

Soha 15

31,3%

14 29,2%

10 20.8%

9 18,8%

Egyszer 10

19,2%

14 26,9%

15 28,8%

13 25,0%

2 - 5 alka­

lommal

40 25,2%

43 27,0%

52 32,7%

24 1 5 , 1 % 6 vagy

több alka­

lommal

107 25,7%

95 22,8%

132 31,7%

82 19.7%

A z online k a t a l ó g u s b a n való k e r e s é s , a z inter­

aktív o k t a t ó s z o f t v e r h a s z n á l a t a , az online a d a t b á ­ z i s o k b a n v a l ó k e r e s é s , az e-mail g y a k o r l a t s e m m u t a t o t t kapcsolatot a h a s z n á l a t i szinttel.

Következtetések

Az a f e l t e v é s , hogy a k é p z é s b e n r é s z t v e t t v a g y segített f e l h a s z n á l ó k s o k k a l j o b b a n k e r e s n e k , jó kiindulási alapnak látszik, d e m é g t o v á b b i k u t a t á s ­ ra v a n s z ü k s é g , hogy e z t b i z t o s a n ki l e h e s s e n j e l e n t e n i . S z á m o s v á l t o z ó n e m m u t a t o t t s z o r o s k a p c s o l a t o t a keresési szinttel. A c s o p o r t o s o k t a ­ t á s és a k é p z é s i szint k ö z ö t t m u t a t k o z o t t k a p c s o ­ lat, de g y e n g é b b a v á r t n á l .

A z első k é r d é s , amit a f e l s ő o k t a t á s i k ö n y v t á r a k k ö n y v t á r o s a i n a k fel kell tenniük: o k o s a n t e s z i k - e a k ö n y v t á r o s o k , hogy tanítják és segítik a v é g f e l ­ h a s z n á l ó k a t . A válasz f e l t e h e t ő e n i g e n . Ez a v i z s ­ g á l a t c s a k a B o o l e - o p e r á t o r o k k a l , a m e z ő k r e való k e r e s é s s e l , és a t o v á b b i k e r e s é s i e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s á v a l foglalkozott. Igaz, hogy a Boole- o p e r á t o r o k e l é g g é i d e g e n e k a f e l h a s z n á l ó k s z á m á ­ ra, és a k é p z é s s o r á n túl s o k i n f o r m á c i ó t k a p n a k , sok e l v é s z . Ha k e v e s e t t a n u l n a k , d e t i s z t á b a n lesznek a C D - R O M t e c h n i k á j á v a l és a k ö n y v t á r r a l , e r e d m é n y e s e b b lesz a m u n k a .

/ J A C O B S O N , T. E. - NEWRIK, J . G . : The effect of CD- ROM Instructlon on search operator u s e . = College

& Research Libraries, 57. köt. 1. s z . 1996. p. 68-76./

(Murányi Péter)

148

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :