A Pénzügyminisztérium Gazdaságelemzési és Informatikai Intézetében működő adatbázisok megtekintése

Teljes szövegt

(1)

M a j t é n y i E d i t

Pénzügyminisztérium Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

A Pénzügyminisztérium Gazdaságelemzési és Informatikai Intézetében működő adatbázisok

Az intézetben működő adatbázisok a gazdaságelemző szakemberek adatigényeinek kielégítését célozzák. Elérhetőség szempontjából nyilvános adatokat, illetve nem nyilvános, intézeti használat­

ra készült adatokat tartalmaznak. A nyilvános adatbázis neve KÚTFEJ, a továbbiakban ezt az adatbázist ismertetjük.

Hol é r h e t ő e l a z a d a t b á z i s ?

Az adatbázis eredetileg az Információs Infrastruk­

túra Fejlesztési Program keretében készült az intézet Honeywell Bull számítógépén az Interel relációs adatbázis-kezelő rendszerben. Jelenleg SQL nyelven érhető el az X.25-ös hálózaton keresztül. A múlt év végén az intézet jelentős hardverfejlesztést hajtott végre, a BULL gépről a SUN UNIX rendszerre való áttérés befejezéséhez közeledik. Az adatbázisok átköltöztetése megtörtént. Az X 2 5 - ö s végpont áthe­

lyezése folyamatban van.

A hardver cseréje a szoftvercserét is maga után vonla, az intézetben általánosan alkalmazott szoftver a SAS rendszer (Statistical Analysis System) lett. Az adatbázisokat SAS állományokban tároljuk, de to­

vábbra is lekérdezhetők SQL nyelven.

Megkezdődött az adatbázisból való lekérdezés fel­

használóbarát, menütípusú rendszerének kidolgozá­

sa is. Jelenleg ennek első változata készült el. amely az adatbázisban való tájékozódást támogatja.

A K Ú T F E J a d a t b á z i s tartalma

Az adatbázis éves adatokat, illetve mutatókat tar­

talmaz, általában szakágazati szinten belül a vállala­

tok hatékonysági kategóriáira kiszámítva, és az 1.

táblázat szerinti témaköröket öleli fel.

A z a d a t b á z i s s z e r k e z e t e

Az adatbázis a relációs szerkezetnek megfelelően kétdimenziós táblákból áll. Ennek az az előnye, hogy az adatbázisban mindenfajta ésszerű kapcsolat könnyen létrehozható, az adatbázis lekérdezése nem igényel komolyabb számítástechnikai ismeretet.

Az adatbázis a felsorolt témák adatait tartalmazza, témánként külön t á b l á k b a n . Az adatok nagy része számított érték, ezeket mutatóknak nevezzük. A táblák mutatóoszlopainak száma általában 10 és 3 0 között mozog, ezekhez járul néhány, a tábla sorainak

1 t á b l á z a t

A K Ú T F E J a d a t b á z i s t é m a k ö r e i

T é m a Kor I d ő s o r k e z d e t e

J ö v e d e l m e z ő s é g i é s h a t é k o n y s á g i a d a t o k 19 8 0 Ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k ö s s z e f o g l a l ó a d a t a i 19 8 0 A ( ó b b t e v é k e n y s é g e k n e t t ó á r b e v é t e l e 1 9 8 0 T e r m é k c s o p o r t o s a d a t o k 1 9 8 8

A z i p a r i t e r m é k e k k o r é s é r t é k e s í t é s i i r á n y o k 1 9 8 7 s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e

A z i p a r i t e r m é k e k é r t é k é n e k é r t é k e s í t é s i i r á n y o k 1 9 8 0 s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e

A z i p a r i t e r m é k e k á t l a g o s é l e t k o r a é r t é k e s í t é s i 1 9 8 7 i r á n y o k s z e r i n t

E x p o r t r a v o n a t k o z ó a d a t o k 1 9 8 0 A z á l l ó e s z k ö z - á l l o m á n y á l t a l á n o s a d a t a i 1 9 8 6

Ö s s z e v o n t b e r u h á z á s i é s l é t s z á m i d ö s o r o k 1 9 8 0 A b e r u h á z á s o k a n y a g i é s m ű s z a k i ö s s z e t é t e l e 1 9 8 7 ( p é n z ü g y i t e l j e s í t é s )

A z i p a r g é p á l l o m á n y á n a k k o r c s o p o r t o k s z e r i n t i 19 8 7 m e g o s z l á s a

A z i p a r g é p á l l o m á n y á n a k á t l a g o s k o r a 1 9 8 7 A z i o a r g é p á l l o m á n y á n a k b r u t t ó é r t é k e é s a 1 9 8 7

n u l l á r a l e i r t g é p e k é r t é k e

A z i p a r g é p á l l o m á n y á n a k m ű s z a k i s z í n v o n a l 1 9 8 7 s z e r i n t i m e g o s z l á s a

A z a l a p ü z e m i g é p e k i d ö a l a p - k i t i a s z n á l á s a 1 9 8 7

R á f o r d í t á s o k , k ö l t s é g e k 1 9 8 0 L é t s z á m a d a l o k 1 9 8 8 A t e r m e l ő á l l ó e s z k ö z ö k a d a t a i 1 9 8 0

A z ü z e m b e h e l y e z e t t b e r u h á z á s o k 19 8 7 a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e l e

M ű s z a k i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k 1 9 8 0 A k u t a t ó - f e j l e s z t ő b e r u h á z á s o k a n y a g i - m ű s z a k i 19 8 8 ö s s z e t é t e l ű k é s p é n z ü g y i f o r r á s a i k s z e r i n t

A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k l é t s z á m a d a t a i 19 8 8 A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k k ö l t s é g e i a f i n a n s z í r o z á s 1 9 8 8

m ó d j a é s p é n z ü g y i f o r r á s a i s z e r i n t

A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e n a t á r g y é v b e n 19 8 8 m u n k á b a n l é v ő t é m á k

A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i h e l y e k d o l g o z ó i n a k 19 8 8 p u b l i k á c i ó i

K ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s o k é s e l v o n á s o k 19 8 0 A h i t e l k é p e s s é g é s a z e l a d ó s o d o t t s á g a d a t a i 19 8 7

(2)

M a j t é n y i E . : A P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m G a z d a s á g e l e m z é s i . .

azonosítására szolgáló oszlop. Ezek az időszakot, és más megtígyelési szempontokat (pl. termékcsoport vagy szakágazat és hatékonysági kategória) azo­

nosítják Adatbázisunk terminológiájában ezeket az azonosító j e l l e g ű osztályozásokat nevezzük nómen­

klatúráknak A nómenklatúrák a mutatótáblákban nem nevükkel, hanem kódszámmal szerepelnek. A nomenklatúra-kódszámokhoz tartozó szövegeket a nomenklatúra-táblák tartalmazzák.

A (elhasználó általában azért tordul az adatbázis­

hoz, mert különböző mutatókra van szüksége. Ahhoz, hogy ezeket értelmezni tudja, ismernie kell a nómenklatúra-szövegeket is. A nómenklatúra k ó d - szöveg megfeleltetését tartalmazó tábláknak központi szerepük van a teljes adatbázisrendszerben amelynek a KÚTFEJ adatbázis egy szelete.

Az adatbázisrendszert körülöleli az adatbázis tar­

talmi dokumentációját képező metaadatbázis (1.

ábrái. A metaadatbázís szintén relációs táblákból áll, és az egyes adatbázisrészek használatához szük­

séges dokumentációt tartalmazza. Ennek segítségé­

vel történik az adatbázisban való tájékozódás.

* Numerikus.

1 á b r a A R E N D S Z E R r é s z e l r e l á c i ó s t á b l á k

Az adatbázis alapvető elemei:

• a numerikus mutatótáblák (ezek a KÚTFEJ, KÜLKER stb. adatbázisrészekben találhatók),

• a nómenklatúrák táblái (ezek a központi Nómenklatúra adatbázisban vannak),

• a mutatókatalógus táblái (ezek a metaadatbázist képező központi Katalógus adatbázisban vannak).

A tájékozódás segítésére a Katalógus adatbázis­

ban még vezérszótáblák is vannak, emellett két - tar­

talomjegyzékhez hasonló - tábla a mutató-, illetve nómenklatúra-táblákra vonatkozó egysoros bejegy­

zéseket tartalmaz. Ez utóbbi kettőt a táblák táblájá­

nak, illetve a nómenklatúrák táblájának nevezzük. A 2. ábra az adatbázis összetevőit mutatja, az áttekint­

hetőség kedvéért a két tartalomjegyzék jellegű tábla nélkül.

1. Numerikus mutató- vagyadattáblák Ezek a táblák képezik minden adatbázis-lekérde­

zés célját. Mint már említettük, ezek mutató- és azo­

nosítóoszlopokból állnak. Az azonosítóoszlopok nómenklatúrakódokat tartalmaznak, ezek képviselik a táblában szereplő mutatók megfigyelési és egyben tárolási szintjét, más néven a megfigyelési egységet.

(Szokás még ezeket k u l c s o k n a k is nevezni.) A mutatókra muiatóazonositóval kell hivatkozni, a nómenklatúrákra pedig nómenklatúra-azonosítóval.

Az adatbázisban a rendet a szigorú névkonvenció biztosítja.

2. Mutatókatalógus

A mutatókatalógus minden egyes mutatótábla minden egyes mutatóoszlopáról egy sort tartalmaz, a 2 . ábrán látható bejegyzésekkel. Ezek közül legfonto­

sabb a "Megfigyelés táblája (N)" című oszlop, amely megmutatja, hogy az adott mutatót azonosító nómenklatúra mely nómenklatúra-táblában található.

Számos esetben nem egy, hanem több azonosí- tó-(kulcs) oszlop van a mutatótáblákban.

3. Nómenklatúra-katalógus

A nómenklatúra-katalógus a nómenklatúrakódokat és a hozzájuk tartozó szövegeket tartalmazza, minden nómenklatúrát külön táblában.

4. Vezérszavak táblája

A vezérszavak táblája a tájékozódásban segíti a felhasználót. Tulajdonképpen hosszú lista, amely az adatbázisban található mutatók tartalmi definíciójá­

ban fontosnak talált vezérszavak mellett azon muta- tóazonositókat tartalmazza, amelyek az adott vezér­

szóval kapcsolatban állnak.

T á j é k o z ó d á s a z a d a t b á z i s b a n

Az adatbázisban való tájékozódás Í3. ábra) általá­

ban vagy

• a tartalomjegyzékszerű táblák táblájával, vagy

• a vezérszavak táblájával

kezdődik. Mivel a mutatótáblák azonosítójának első négy karaktere megegyezik a mutatóazonosító első négy karakterével (névkonvenció), mindkét keresés eredménye a mutatókatalógushoz vezet, akár a táblák tábláján keresztül, akár a vezérszón keresztül halad a felhasználó. A mutatókatalógusból mind a kívánt mutatók, mind az őket azonosító nómen­

klatúrák oszlopnevei megállapíthatók.

(3)

T M T 3 9 é v i . 1 9 9 2 . 6 . s z .

1. Numerikus adattáblák Megfigyelési Mutató 1 Megfigyelési

egység Mutató 1 Mutató n

Kód 1 Kód 2

2. Mutatókatalógus M u t a t ó ­

azonosító

Megfigyelés t á b l á j a IN}

V e z é r ­ szavak

M é r t é k ­ egység

Vonatkozási

idő Megnevezés Megjegyzés Mutató 1

Mutató 2

3. Nómenklatúra-katalógus U. Vezérszavak táblája

PL: vállalat Pl.: termék

Megnevezés Megnevezés Nómenklatúrakód

Pl.: szakágazat

Megnevezés Kód 1

Kód 2

Név 1 Név 2

Vezérszó Mutatóazonosító Vezérszó 1

Vezérszó 1 Vezérszó 2

Mutató 1 Mutató 5 Mutató 2

2 á b r a A r e l á c i ó s t á b l á k s z e r k e z e t e

A (elhasználónak természetesen nem kell tudnia a menütípusú keresés során a névkonvencióról, vagy arról, hogy milyen szerkezetű táblák alkotják a mutató- és a nómenklatúra-katalógust.

A m e n ü t í p u s ú k e r e s é s

A menütípusú keresés képernyők strukturált r e n d ­ szerében való mozgással történik. (A rendszer a SAS fejlesztőeszközeivel készült.) A tájékozódás során többszintű magyarázó képernyők (helpek) is segitik a felhasználót. A továbbiakban a tájékozódás képernyőit és némelyik érdeklődésre , számot tartó magyarázó képernyőt mutatjuk be. (A valóságban némi színezés és a különféle kiemelési eszközök a képernyőket jóval szemléletesebbé teszik az itt látható nyomtatott ábráknál.)

A FŐMENÜ és magyarázó ablakai

u D V o í ö L J o K 4 K J T F E J A D A T p c ; : s H A S; N G L 1 1 T •

2. * r a o t t b J i i * I r t é r M H H * k t v i i a t i t a t t * : o r * j » « t o k • • • p j t n

b * a. J c U l U i i t o t t ' u n k c i a u l m t • u - i -

Azr E * d g a * b » * j - y i * l i í . t l k L I t p f v t í z i d i l l i n i n . - ^ i i - i ^ L

» g ( t M g * t k » r , i z ú r b a n * • « > u t á n i ' j i b * i h » l o

(4)

M a j l é n y i E : A P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m G a z d a s á g e l e m z é s i , . .

Táblák fáblája M utatókatalógus

TABLANEV

Vezérszavak táblája

Nómenklatúrák táblája Nomenklatúra-katalógus

Mutatóoszlopok táblája Mutatókatalógus

ADATOK OSZLOP- NEVE

Mutatók táblái (adattáblák)

NOMENKLATÚRÁK OSZLOPNEVE

Nómenklatúrák táblái Nómenklatúra-katalógus

^

FELHASZNÁLOK KÉRDÉSEI

tájékozódás eredménye: mutató és 1 oszlop- nómenklatúra J nevek

3. á b r a T á j é k o z ó d á s a z a d a t b á z i s b a n

• • * I

4 U k l ' H l M i 'm-. -Ai -á.n á l t a l v a z 4 r * l t « i n U r « r d i » r H t i t t t g t v * !

A hAvaViHl k « > ' " ' « « x iMfrfjRéa AtmktirajM tmltitttih.

A j I d A t B l I i • : i. » i- c t j i i t t n r U - * t ö l» J "--.i

H l I m i 4 1 t d a t U U l í i r t É l i i ' t : v a l f l n t L , . . - i . . . , . * •

*4*tMiLib*M Í v v a a u t * t i k r i « t MMnniiii.'!.'! v o A J t i i a i A

i n 2 • • • • 4 1 I * f a* r d 4 t # * 4« a - i * t a O a t o k k a l • H « - . . • •. H í r t n n t . n I w r t t t t W i t - I r r t a r - I . h a - i v a r * a a w i i 4 : i - i - m f i : » . ' . . lAa~t •

i M T | i n i L " • i * - : : L E V E L H S Z I N T J E

T I U < T UI I I 1Nl t I

P 0 M ; H 3

I

_ i _

" 1

• I I 1 M l 1 I I I

I t E

I T A J t K O r ö D A f l [ n U T A T Q . ' • * » : i I •

I t 1

• T A J t f Q Z t D A l U J T A T f l L E K C R K 1 A 1 M^ - i ' ^ n , . f i i A n üKuidii'c;, i L I a t v * a l i l l r d i : t i n f l i • *• •

• b U K O h • . i ' l i . u : : ! -

4 TÁJÉKOZÓDÁS és magyarázó ablakai

•• . t d t 1 M i 1 i • v • 1 : • .

- z • h * r . v i l i l i ! * f c o r * d i » Í C ; I H i t U I M H . . ialilft*ta - - ' . - í r É l

• l t * * r f t i i M * * • . - i . - J .• > i . A i idt^iiLDtr « 1 rvd • - j ' É^ í t , pJnd • H A — f i n U t a r A > 'fti-.*

A • » • . * . H í Lopo<t«t i i n i i t i i m

A N J T 4 T * » a h t 4 t « - e * l ] o E W * b ó l A * n l n n m t ú n » r • , A H I l t H k * m t a t c l J- r , - 4 *• . • - 1 . , .

. ; i . ( 1 * 1 • * q v t i a b A t j a i i t t i i ' l C a u t i t a t l b l a • •••

• L - . L thgy n M W L t H r i M l L o f M t t 4 r t« ] * * f . r

A H 0 W * 9 L A i n r j H 1*HJK J nd« r-n | * t ú r J . k d S A r t * H * 1 1 — : « - • • - . • 1 v j v M l a ( r « j a l l e a o < e l . • a n a . . n i l M f t t t t « r t a t * * i r x « kÉ

H * i" v i b b • • • • Bunni 4 1 l w t « t * * b« n4 n y n - ; ^ f n t t r- t , h> . m i i a k a r o a n n l 4 t * j A k a r o t U a D k a , flrrt-Jan I h d - C '

(5)

T M T 3 9 é » ( . 1 9 9 2 . 6 s z .

* i . . * • I t t U l a l d o ' u v m i i t i i j a a z a l á b b i a k a t t i r i i l M: m 1 . * • J- ' í j a - a r l j T A T B I Q L B I t a r t a l m i l a i - l * * , 2. H u t a t M U b l l j i - a i i u t a t d o a i J o p o k t a * t a l * i I K r l u . 3 . w a z * - * i » * a b • - • . i . - a a u t a t a * l a - t a l * * ' 4 - t * i a > i r ( ' i ? i > i k

• 4 • v t a t e i i n s v i i H j L i L . I , •. t l b l l j a - a W » * > * L A T U " A t A B L A K t a r t á l a * i v f y f c é f c *

a l b ' Q H a l l j a

• • M i a a n l i l a t ü i - a T i b i i k - a • • ' • - » • • . »1 • »• a W : i ] ^ k t a r t o z ó ) a r t v a r j a k k a l .

h a v l a a i a * a a r - • • a 11 j * h o z fl <U a b a . < i y o * J o n E n d - t '

A P q O n a a PgUp g o * | > c » k * l l a f t * t a L 0 r « L L I w t v a - A | * c a : n v i l * p * a a i E * o M l l V H t v é v * !

r a j r a r a a i O H T i s r T a : i ^ i i n o i ?

r f f & t f V i * J E S Y C B EffiSIFVONT ' '. • M: W i Y A G I . f f H A N Y A G I , P*HlJ|WlT£Zl -; t s S Z E H L t t l I O L & A L T A T A S r T F V * H H T S * f j H I T T O B f l S E V t T E l ^ C ELSŐ V Í J t B S r a j A R f t E V í T I L n f l S O D I * M t Z A S S Í O : E G V í B O S S J E V C H T

• C & F I C V E L C S I 51 E P f Ű N T f * : (

E L S O i M M 1 0 ? H A S O D I K i HÖO^Ol H A P n A D l K i U 3 N A T K ( H * & 1 I D f l i L 9 S S - W i r t K E G V S C G I P l L L I d F T

AJ U A I M Z I I B A H vAk.D T A J I K O I D D * * l* I* u l l A l l i SUtUN T t f f l J A

I 1 A J I K DM D I 1 I

r

_ i i

I •• - • P- . i i - . - - [ T i - - . - . : I [ V t l t T f A A v a a I I » a l d • J • - i . l l i . . . • - . ^ . [ [ E .-••11 t a j b i B i a r u i i

i r T i r i [ r

1 r a j t a t o k I I • J t - : • | I I

I N 4 > B k k k l * t ú - A k k a - I I i l t t l J I - J > T

[ i É . . [ | Ar ( p d r i- . .•

t l a l - a * E I • J J . . ' . . • I a* T- ^ a l a z l I 1 1 * 1 4 z « a a n u b a -

1 . T á j é k o z ó d á s a z a d a t b á z i s t á b l á k t a r t a l m á r ó l ( p é l d a )

3. T á j é k o z ó d á s a z a d a t b á z i s b a n t a l á l h a t ó n ó m e n k l a t ú r á r ó l

I A J A D A T B A l t S B A N T A L Á L H A T Ó "OMENI L A T O P A T A B L A K L I S T A J A

! A P g D n A a P g U p g - ) . i . . ^ * i L a h a t A l E l r a t l l l ' y * h a t • • f a l a E a D Q I A i '

[ Hd**ZWQ-ATújfiAKdOl N O Q L O l

I M C C X V l S Z A K AGA : - . - • > ft T E L J É S * * • • ~." •-

1 H O f C M C L A T l I k V T f l S L A AZE M S1T 1 J A 1 WOOl

[ A P V t t i y E S S t G i I f l O O -

A PQDn a a P^Up ± l a h a t • J . * a " l a a i a ' a l a l a

fA U L A a ; t * < S I ' ) T L l t l J

i n r u K O a H í ,

A •••••

J ( r t P E L n E r f l S* l . T a í m i a n > n * * 6 l AOATD"

v O M A l K O r a a l I D d i i t e e - P E B l O f i l C I T A f l i Í .

Irodalom

(21 131

C O D D E F A r < ? l a ! f O " a l m o d e i d a t a f o r f a r g e s h a r e d d a t a b a o k s = C o m m u n i c a t i o n s of A C M . 1 3 k ö t 1 9 7 0 H A L A S S Y . B A d a t b á z i s o k k e z e l é s é n e k a l a p v e t ő k é r d é s e i = S Z Á M O K . B u d a p e s l . 1 9 7 8

D A T E . C . J : A n i n t r o d u c t i o n 1o tíata b a s e s y s t e m s - A d d i s o n - W e s l e y . R e a d i n g , M a s s . , U S A . 1 9 7 5

r a n ^ I Ü V E L i a i SIEPkFQNIQ" I Í A H A J Q1

2. T á j é k o z ó d á s a z a d a t b á z i s m u t a t ó i n a k t a r t a l m á r ó l B e é r k e z e t t 1 9 9 2 á p r i l i s 14- é n

I A a u t a t b h a t a l a g u B i f t f O k - a a c i A i n a * * B r n H a l a q v a a r b a n111

I ' • . . - r a l a o i a n a a n t i , * « v A l a u t a n l , 1

J * a F - a r e v l d a b b — * • ' t a r t a l n k A J S a « l a t e - H - a l A t í t a a l ' [

1 , h - . ' i - ' I r t f o r a A c l A k a a u t a t d b r k j i 2 . M. • i * • . k l v J l a m z t a a

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :