Hét szűk esztendő. A magyar tudomány információellátásának leromlása 1978-1985 között - négy élettani diszciplína külföldi folyóirat-beszerzéseit például véve megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Marton J á n o s - Anveiler Judit - Tóth Erika

MTA Szegedi Biológiai K ö z p o n t i K ö n y v t á r a ,

J u h á s z Gyula T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a K ö n y v t á r t u d o m á n y i T a n s z é k e , Szeged

H é t szűk e s z t e n d ő . A magyar tudomány

információellátásának leromlása 1 9 7 8 - 1985 k ö z ö t t - négy élettani diszciplína külföldi

f o l y ó i r a t - b e s z e r z é s e i t például v é v e

Az alábbiakban egy mintaszerű szondázst mutatunk be a hazai könyvtárak külföldi folyóirat- beszerzésinek hanyatlásáról. Jó volna, ha szakembereink más szakterületek ellátottsági problé­

máit Is Ilyen meggyőzően - eközben tárgyszerűen - tárnák fel. Még főbb lenne, ha a kormányzati illetékesek Is tudomást szereznének az efféle dolgozatokról, és végre véget vetnének a "harmadik világ' szín tjére süllyedésnek.

A nyolcvanas é v e k e l s ő f e l é b e n k é t nagy c s a p á s is é r t e a t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k a t . Az egyik s "nagy revízió" volt, az 1983-as f o l y ó i r a t - r e n d e l é s e k drasz­

tikus k ö z p o n t i m e g n y i r b á l á s a , a m á s i k pedig a

" t ő k é s " f o l y ó i r a t o k r a 1 9 8 4 - t ő l bevezetett uzsora-ha­

szonkulcs, a h i v a t a l o s n á l 5 0 - 60%-kal magasabb d e v i z a á r f o l y a m [1,2,3].

C i k k ü n k b e n arra a k é r d é s r e k e r e s s ü k a v á l a s z t , hogy m i k é p p e n hatottak e " s z a b á l y o z ó k " az o r s z á g o s é s i n t é z m é n y i szakirodalmi e l l á t o t t s á g r a . V i z s g á l a ­ tunkat az é l e t t u d o m á n y o k n é g y fontos d i s z c i p l í n á j á ­ ban ( b i o k é m i a , I m m u n o l ó g i a , n e u r o b i o l ó g i a , g y ó g y ­ szertan) v é g e z t ü k . E t e r ü l e t e k e n a f o l y ó i r a t o k abszo­

lút i n f o r m á c i ó h o r d o z ó n a k t e k i n t h e t ő k , mivel minden, ami fontos, megjelenik b e n n ü k . A szakirodalom Itt nagy b ő s é g g e l i n f o r m á l , b á r fajlagosan - egy cikkre s z á m í t v a - d r á g á n , k ü l ö n ö s e n ha az a l a p k u t a t á s o k ­ hoz tartozik [3]. A k i v á l a s z t o t t s z a k t e r ü l e t e k k ö z ü l l e g i n k á b b e l m é l e t i a b i o k é m i a , ezt követi az immu­

nológia, majd a n e u r o b i o l ó g i a é s a g y ó g y s z e r t a n . V i z s g á l a t u n k l é n y e g e , hogy k é t I d ő p o n t b a n , 1978-ban é s 1985-ben ö s s z e h a s o n l í t o t t u k a hazai el­

l á t o t t s á g o t a r e l e v á n s v i l á g i r o d a l o m e g é s z é v e l , vala­

mint a k é t I d ő p o n t m u t a t ó i t e g y m á s s a l .

A " v i l á g i r o d a l m a t " a Science Citation Index (SCI) s z a k t e r ü l e t i folyóiratlistái k é p e z t é k . E listák t e r m é ­ szetesen k o r á n t s e m teljesek, a fontos f o l y ó i r a t o k k ö r é t azonban j ó l lefedik [4,5,6). E f o l y ó i r a t c s o p o r t o ­ kat sem a b s z o l u t i z á l t u k , ti. kihagytuk b e l ő l ü k a kimondottan helyi é r d e k e s s é g ü , nem v i l á g n y e l v e n írt k i a d v á n y o k a t , valamint azokat, amelyek a v i z s g á l a t i é v e k előtt l e g a l á b b k é t é v v e l m é g nem l é t e z t e k . Az így k o r r i g á l t l i s t á k a t n e v e z z ü k a t o v á b b i a k b a n SCI-iIs­

tóknak.

V i z s g á l a t u n k l e g j e l e n t ő s e b b e l t é r é s e m á s , h a s o n l ó j e l l e g ű v i z s g á l a t o k t ó l , hogy nem annyira fo­

l y ó i r a t o k b a n , mint I n k á b b a f o l y ó i r a t c i k k e k s z á m á b a n f e j e z t ü k ki az e l l á t o t t s á g o t . A f o l y ó i r a t - e l ő f i z e t é s e k

ö n m a g u k b a n ugyanis csak rosszul t ü k r ö z i k az e l l á ­ tottság m é r t é k é t , tekintve, hogy az egyes f o l y ó i r a t o k é v e n k é n t i c i k k s z á m a i igen s z é l e s - e g y - k é t t u c a t t ó l t ö b b s z á z i g t e r j e d ő - s k á l á n oszlanak el. A folyóirat­

c í m e k b e n v a l ó s z á m o l á s t e h á t f é l r e v e z e t ő lehet [7. 8.91.

A S C I - l l s t á k adatait az 1. táblázatban találjuk. Az 1978-1985 közötti n ö v e k e d é s minden s z a k t e r ü l e t e n j e l e n t ő s volt, a b i o k é m i á b a n ó s az i m m u n o l ó g i á b a n i n k á b b az új f o l y ó i r a t o k n a k , a n e u r o b i o l ó g i á b a n é s a g y ó g y s z e r t a n b a n i n k á b b a f o l y ó i r a t o k c i k k s z á m a i n a k k ö s z ö n h e t ő e n . M e g f i g y e l h e t j ü k , hogy j e l e n t ő s k ü ­ l ö n b s é g e k vannak a d i s z c i p l í n á k f o l y ó i r a t o n k é n t i á t ­ lagos c i k k s z á m a i között is, ami t o v á b b h a n g s ú l y o z z a a f o l y ó i r a t c í m e k a l a p j á n való ö s s z e h a s o n l í t á s o k al­

k a l m a t l a n s á g á t . t. táblázat

A szakirodalom növekedése 1 9 7 8 - 1985 között a Science Citation Index alapján

D : s z c i D l í n a 1978 1985 85

— x 100 78

Folyóirat 76 105 136

Biokémia Cikkszám 16 206 20 554 127

Cikk/t.í. 213 196

Folyóirat 42 64 152

Immunológia Cikkszám 6 668 9 689 145

Clkk/t.i. 159 151

Folyóirat 61 89 145

Neurobiológia Cikkszám 7 673 12 228 159

Cikk/f .1. 126 137

Folyóirat 84 107 128

Gyógyszertan Cikkszám 14 732 22 480 153

Cikk/t.i. 175 210

325

(2)

Marton J. - Anveiler J. Tóth E.: Hét szűk esztendő...

A 2 táblázatban a M a g y a r o r s z á g o n nem előfizetett (otyóiratok adatait adjuk k ö z r e s z a k t e r ü l e t e n k é n t . A h i á n y o k - a g y ó g y s z e r t a n k i v é t e l é v e l - nem mond­

h a t ó k nagynak, a n e u r o b i o l ó g i a k i v é t e l é v e l azonban m i n d e n ü t t igencsak f o k o z ó d t a k .

2.táblázat

A Magyarországról hiányzó folyóiratok és cikkszámaik 1978-ban é s 1 9 8 5 - b e n

Diszciplína 1978 1985

Folyóirat 11 18

Biokémia Cikkszám 495 1401

Cikk % az 3,0 6,6

összesből

Folyóirat 6 11

Immunológia Cikkszám 177 645

Cikk % az 2,6 6.6

összesből

Folyóirat 11 17

Neurobiológia Cikkszám 538 935

Cikk % az 7.0 7.6

összesből

Folyóirat 7 20

Gyógyszertan Cikkszám 3939 6749

Cikk % az 26,7 30,0

összesből

A l e l ő h e l y s z á m o k , az e l ő f i z e t é s s z á m o k é s az e l ő f i ­ zetett folyóiratok ö s s z e s c i k k s z á m a is j e l l e m z ő az o r s z á g o s helyzet a l a k u l á s é r a (3. táblázat). Mint látható, az e l ö f i z e t é s s z á m o k minden s z a k t e r ü l e t e n nőttek, legjobban a n e u r o b i o l ó g i á b a n . A b i o k é m i a k i v é t e l é v e l az o s z á g b a ö s s z e s e n b e é r k e z ő cikkek s z á m a is emelkedett. E b b ő l azonban nagy t é v e d é s lenne az e l l á t o t t s á g j a v u l á s á r a k ö v e t k e z t e t n i . N ő t t e k ugyanis a l e l ő h e l y s z á m o k is. s mint az e l s ő t á b l á z a t ­ ban láttuk, a szakirodalom ugyancsak " n é p e s e b b "

3. táblázat

A magyarországi lelőhelyek folyóirat-elől Ize feselnek

•zárna és az előfizetett folyóiratokban lévő összes cikkszám 1978-ban és 1985-ben

Diszciplína 1978 1985

Biokémia

Lelőhelyek Előfizetések összes cikkszám

74 480 188718

65 491 164519

Immunológia

Lelőhelyek Előfizetések összes cikkszám

61 266 67 343

64 274 72 672

Neurobiológia

Lelőhelyek Előfizetések Összes cikkszám

62 307 53 222

75 413 78 123

Gyógyszertan

Lelőhelyek Előfizetések összes cikkszám

76 462 96 642

84 477 104 422

lett. Ha b á z i s n a k v e s s z ü k az 1978-as á l l a p o t o k a t , ki- s z á m i t h a t ó . hogy h á n y cikknek kellett volna lennie az o r s z á g b a n 1985-ben ahhoz, hogy az e l l á t o t t s á g meg­

feleljen az 1978-asnak, figyelembe v é v e a szakiroda­

lom é s a hazai l e l ő h e l y e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s é t . Az e l v á r h a t ó c i k k s z á m o k a t az a l á b b i k é p l e t t e l lehet k í s z á m i t a n i :

ahol:

X

D.,

u

= a d i s z c i p l í n a 1985-ben e l v á r h a t ó o r s z á g o s előfizetett c i k k s z á m a ,

= a d i s z c i p l í n a 1978-as o r s z á g o s előfizetett c i k k s z á m a ,

= a d i s z c i p l í n a f o l y ó i r a t a i n a k c i k k s z á m a 1985-ben,

- a d i s z c i p l í n a f o l y ó i r a t a i n a k c i k k s z á m a 1978-ban,

= a d i s z c i p l í n a hazai l e l ő h e l y e i n e k s z á m a t985-ben,

= a d i s z c i p l í n a hazai l e l ő h e l y e i n e k s z á m a 1978-ban.

A valós é s az 1978-as bázis a l a p j á n 1985-ben e l v á r h a t ó adatokat a 4. táblázatban mutatjuk be. Az o r s z á g o s l e m a r a d á s m é r t é k e minden s z a k t e r ü l e t e n k a t a s z t r o f á l i s .

Az ö s s z e s í t e t t adatok sokat e l á r u l n a k ugyan, á m nem szabad e l f e l e d n ü n k , hogy m ö g ö t t ü k igen k ü l ö n b ö z ő m e n n y i s é g ű é s m i n ő s é g ű á l l o m á n y ú k ö n y v t á r a k vannak, amelyeket a v i s s z a e s é s is k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n érintett. S z ü k s é g van t e h á t az á l t a l á n o s k é p á r n y a l á s á r a .

4. táblázat

A tényleges és az 1978-as színvonal alapján elvárható előfizetett cikkszámok 1985-ben

Diszciplina

Tényleges Elvárható cikkszám cikkszám

1985-ben

A lemaradás ki­

egyenlítéséhez szükséges

cikkszám

%-ban

Biokémia 164 519 274 949 67

Immunológia 72 672 1 22 801 69

Neurobiológia 78 123 102651 31

Gyógyszertan 104 422 162981 56

Az 1. ábrán a nagyobb é s kisebb k ö n y v t á r a k a t h a s o n l í t o t t u k ö s s z e . 100-nak v é v e az 1985-ben e l v á r h a t ó é r t é k e k e t , s z á z a l é k o s a n f e j e z t ü k ki az ettől v a l ó e l m a r a d á s t , k ü l ö n a h é t - h é t legnagyobb k ö n y v t á r r a , s k ü l ö n a t ö b b i e k r e . Mint látható, minden k a t e g ó r i á b a n romlott a helyzet, á m a nagyobb k ö n y v ­ t á r a k viszonylag kisebb v e s z t e s á g e k e t szenvedtek, az a m ú g y is g y e n g é k lettek m é g sokkal e r ő t l e n e b b e k . Eszerint az 1 9 7 8 - 1 9 8 5 közötti l e l ő h e l y s z á m - e m e l k e d ó s e k mögött (3. táblázat) igen gyenge " ú j "

k ö n y v t á r a k k e l e t k e z é s e á l l , e g y - k é t f o l y ó l r a t o s

" á l l o m á n n y a l " .

326

(3)

TMT 38. ó v f . 1 9 9 1 . 8 . s z .

Ennek i l l u s z t r á l á s á r a k é s z í t e t t ü k az 5. táblázatot, amelyben a j ó , k ö z e p e s é s gyenge k a t e g ó r i á b a sorolt á l l o m á n y o k m e g o s z l á s á t mutatjuk be. J ó n a k v e t t ü k azt a k ö n y v t á r a t , amelyben a d i s z c i p l í n a á l l o m á n y á ­ nak l e g a l á b b a fele m e g t a l á l h a t ó . K ö z e p e s n e k azt, amelyben a r e l e v á n s folyóiratok ö s s z e s c i k k s z á m a kevesebb a v i l á g i r o d a l o m f e l é n é l , de meghaladja a 10%-ot, s gyenge az á l l o m á n y akkor, ha m é g a "tize- desi" fokozatot sem üti meg. Az e l ő z m é n y e k i s m e r e t é ­ ben az e r e d m é n y t a l á n nem r e v e l á c i ó , de m é g i s meg­

d ö b b e n t ő a l e r o m l á s , k ü l ö n ö s e n ha figyelembe v e s s z ü k , hogy m á r nem is Igen yMt "hova" leromlani, hiszen 1978-ban is kimondotta'rossznak s z á m í t o t t a k ö n y v t á r a k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e . Ha egy d i s z c i p l í n á t csak e g y - k é t folyóirat k é p v i s e l valamely k ö n y v t á r b a n , nagyon k é r d é s e s , hogy van-e ennek é r t e l m e e g y á l ­ t a l á n . A k é r d é s r e az az egyik l e h e t s é g e s v á l a s z , hogy esetleg igen, ha az az e g y - k é t folyóirat a l e g j e l e n t ő ­ sebbek k ö z ü l való. Ezt m e g v i z s g á l a n d ó , k i e m e l t ü n k s z a k t e r ü l e t e n k é n t 3—3 kimondottan v e z e t ő , nagy h a g y o m á n y ú folyóiratot, s m e g n é z t ü k e l ő f i z e t é s i ada­

taik a l a k u l á s á t (6. táblázat).

Mint látható, minden t e r ü l e t e n c s ö k k e n t a v e z e t ő folyóiratok t é n y l e g e s e l ő f i z e t é s e 1 9 7 8 - 1985 között.

Itt is k i f e j e z h e t ő az ideálistól való e l m a r a d á s m é r t é k e . (Az ideális az volna, ha l e g a l á b b e h á r o m folyóirat a d i s z c i p l í n a minden k ö n y v t á r á b a n meglenne.) A lema­

r a d á s 1978-ban is igen nagy volt, 1985-re m é g nagyobb lett.

Ha a j ó f o l y ó i r a t o k ilyen rosszul á l l n a k , k ó r d ó s , melyek á l l n a k j ó l . E célból k i k e r e s t ü k d i s z c i p l í n á n ­ k é n t a 3 - 3 legnagyobb e l ő f i z e t é s s z á m ú folyóiratot.

5. táblázat

A Jó, közepes és gyenge állományú könyvtárak megoszlása 1 978-ban és 1985-ben

Biokémia Immunológia Neurobiológia Gyógyszertan

1978 1965 1978 1985 1978 1985 1978 1985

5 6 7 4 3 3 2 0

Közepes 26 14 16 14 12 12 16 14

Gyenge 43 66 28 46 47 60 58 70

Jó és közepes

%-a az összesből 42% 22% 45% 26% 24% 20% 24% 17%

6. táblázat

A szakterületek 3 - 3 vezető folyóiratának valós ás ideális esetben várt előfizetésszámai 197 B-ba.i és 1985-ben Lelőhelyszémok

Valós előfizetés alapián várt — - — x 100

előlizetés Vart

1978 1985 t978 1985 1978 1985

Biokómía 60 41 222 255 27% 16%

Immunológia 37 31 153 192 24% 16%

Neurobiológia 26 22 186 225 14% 10%

Gyógyszertan 31 28 228 252 14% 1 1%

327

1 ábra Az 1976-as színvonal 1985-re extrapolált értékétől (100; 1. oszlopok) való elmaradás az első hét

előfizető (2. oszlopok), valamint a többi előfizető (3. oszlopok) esetében

Nem kell hosszan bizonygatni, hogy e g y - k é t f o l y ó ­ irat mennyire nem e l é g egy-egy s z a k t e r ü l e t vagy t é m a i n f o r m á c i ó e l l á t á s á h o z . Nyugodtan kijelenthet­

j ü k , hogy a gyenge k ö n y v t á r a k , amelyeknek helyzete, mint láttuk, igen nagy m é r t é k b e n romlott, ma m á r tel­

jesen alkalmatlanok a szakirodalmi t á j é k o z ó d á s r a , azaz a nyomor mellett is n a g y f o k ú p a z a r l á s r ó l kell b e s z é l n ü n k .

(4)

E 12 folyóirat k ö z é csak k e t t ő került be az e l ő b b vizs­

gált 12 v e z e t ő folyóirat k ö z ü l . Az orosz é s n é m e t fo­

lyóiratok nem tartoznak a v e z e t ő k közé, mivel nem n e m z e t k ö z i e k , m é g i s 1978-ban öt, 1985-ben pedig hat orosz é s n é m e t folyóirat volt a l e g e l ö f i z e t e t t e b b 12 között. Nemcsak hogy s z e g é n y e s e k t e h á t az á l l o m á n y o k , hanem a szakmai ö s s z e t é t e l ü k is kimon­

dottan rossz.

Á t v i l á g í t á s u n k , ^ g y véljük, nem kíván hosszas é r t é k e l é s t . Ha azt^sem tudjuk, mi folyik a világ t u d o m á n y á b a n , biztos, hogy elmegy m e l l e t t ü n k a t u d o m á n y is. a világ is. P e r m a n e n s s é válik a t á r s a d a l ­ mi v á l s á g , amelyet é p p e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i l e m a r a d á s s z a k a d é k k á s z é l e s e d é s e váltott ki. A le­

s z a k a d á s t jól m u t a t j á k a k ö n y v t á r a k is. Az annyit em­

legetett f e l z á r k ó z á s nem k ö v e t k e z h e t be j e l e n t ő s j a v u l á s u k n é l k ü l .

Irodalom

11] MARTON János: Hol a tudás hatalma? = Élet és Iroda­

lom, 34 . köt. 28. Sz. 1990. július 13. p. 4.

[2] RÓZSA György: A pokolba vezető út nem folyóirattal van kikövezve. = Magyar Tudomány. 28. köt. 1983.

p. 2 1 9 - 221.

Marton J . - AnveilerJ. - Tóth E.: Hét szúk esztendő...

|3l MARTON János - ZSIGÓ Ildikó: Drágulás, drágítás, halódás. Végveszélyben a tudományos folyóirat­

ellátás? = Magyar Tudomány, 35. köt. 1990.

p. 7 2 3 - 726.

[4] POYER, R. K.: Journal article overlap among Index Medicus. Science Citation Index. Biological Abstract and Chemical Abstracts. = Bulletin of the Medical Li- brary Association, 72. köt. 1984. p. 3 5 3 - 357.

I5l CARPENTER. M. P.- NARIN, F.: The adequacy of the Science Citation Index as an indicator of international scientific activity, = Journal of the American Society tor Information Science, 32. köt. 1981. p. 4 3 0 - 439.

[6] JOHN. K.: Medical literature searches - how many bibliographic databases are needed for sufticient re- trieval in medical topics? Methods of Information in Medicine, 24. köt. 1985. p. 1 6 3 - 165.

[7] BÜKYNÉ H O R V Á T H Mária: Az Institute for Scientific Intormation gépi adatbázisának alapját képező folyó­

iratok hozzáférhetősége Magyarországon. = Tudomá­

nyos és Műszaki Tájékoztatás, 26. köt. 5. sz. 1979.

p. 220- 257

[8l HEGEDŰS P.- HUSZÁR £.: Magfolyóiratok a közgaz- daságtudományban: milyen a hazai ellátottság? = Könyvtári Figyelő, 33. köt. 3. sz. 1987. p. 2 4 8 - 257.

[9] MARTON János: Az élettudományi magfotyóiratok elő­

fizetése Magyarországon. = Könyvtári Figyelő. 32.

köt. 2. sz. 1986. p. 173- 177.

Beérkezett: 1991. V. 15-én

M i k r o f i l m e m

Az O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v t á r v á l l a l :

F e l v é t e l e z é s t A / 6 - o s mikrofilmlapra A / 4 - e s e r e d e t i r ő l Á r a : 85 Ft/lap + Á F A

M i k r o f i l m l a p - m á s o l á s t (A/6) diazofflmre Á r a : 30 Ft/lap + Á F A

V i s s z a n a g y í t á s t m i k r o f i l m l a p r ó l A / 4 - e s m é r e t r e ( 2 1 - s z e r e s t ő l 48-szoros n a g y í t á s i g )

Á r a : 10 Ft/oldal + Á F A

M e g r e n d e l é s i c í m , illetve t o v á b b i f e l v i l á g o s í t á s t a d : P u s z t a i I s t v á n , a f o t ó l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j e B u d a p e s t VIII., M ú z e u m u. 17. f é l e m e l e t 51.

Tel.: 118-0943

328

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :