Pályázat adatbázisok építésére megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

fejlesztésének és működtetésének közös nemzeti keretbe való ágyazásával. Az egyeséges szervezeti keret egységes fellépést tesz lehetővé a nemzetközi hálózatokhoz való kapcsolódás, a külföldi pénzforrá­

sok felhasználása és a külföldről átvett, III, a külföld felé általunk nyújtott szolgáltatások terén. Mindez elengedhetetlen feltétele annak, hogy felzárkózási esélyeinket a kutatás, fejlesztés és felsőoktatás terén eredményesen kihasználhassuk. Ellenkező esetben, az információs infrastruktúra fejlesztésének és működtetésének magas szintű összefogása nélkül az eddigi eredmények rohamos eróziójával kellene számolnunk.

A Program globális céljait és a Programhoz rendelt közös irányítási és finanszírozási rendszert rögzítő Megállapodás hangsúlyozza, hogy a Program részt­

vevői üdvözölnek minden olyan kezdeményezést, mely (pályázati vagy egyéb formában) a közösen elfo­

gadott Program keretein és felelősségi körén kívül, de a Program céljaihoz illeszkedve, a Program irányító testületeinek állásfoglalásait elfogadva igyekszik hozzájárulni az infrastruktúra fejlesz­

téséhez, működtetéséhez és szolgáltatásainak a kutató, fejlesztő ós oktató közösség által történő igénybevételéhez.

Az 1 9 9 1 - 1994 közötti fejlesztési szakasz fő j e l ­ lemzői közül kiemelendő:

• a hazai kutató, fejlesztő, felsőoktatási ós közgyűj­

teményi kollektívák infrastrukturális ellátásának nemzetközi színvonalú biztosítása; ennek megfele­

lően

• az 1 9 8 6 - 9 0 között létrehozott infrastruktúra és információs szolgáltatások fenntartása, III. tovább­

fejlesztése;

• a magyar kutatók, fejlesztők és egyetemi oktatók igényeinek minél teljesebb lefedése a hazai és nemzetközi hálózati kapcsolatok és szolgáltatások mennyiségének és minőségének folyamatos növe­

lésével;

• a Megállapodásban részt vevő intézmények által a Program rendelkezésére bocsátott forrásoknak a Program elveit maradéktalanul szem előtt tartó f e l ­ használása; az információs infrastruktúra fejlesz­

tését és működtetését szolgáló egyéb hazai pénz­

források felhasználásában a Program elveinek ós céljainak lehetőség szerinti érvényre j u t t a t á s a ;

• a külföldi forrásokból a Program irányító testületei­

nek döntési körébe utalt hányad optimális felhasz­

nálásának biztosítása a külföldi beszerzési lehetőségek kedvező változásait is kihasználva;

az egyéb külföldi források felhasználásában a Program elveinek és céljainak lehetőség szerinti érvényesítése;

• országos és regionális önfenntartó információs szolgáltató szervezetek létrehozása;

• a központi és helyi fejlesztések, valamint alkal­

mazások szelektív pénzügyi támogatása;

• a teljes információs infrastruktúrának a kutatás, fejlesztés, felsőoktatás és közgyűjtemények összességét kiszolgáló közös országos hálózatra épülő fejlesztése és működtetése.

A Megállapodás aláírói a Program céljainak meg­

valósításához elvi döntési-irányitási és operatív vég­

rehajtási szervezetet rendeltek.

Az elvi döntési-irányítási rendszerben a Program Felügyelő Tanácsának szintjén születnek a Prog­

ramra vonatkozó alapvető döntések és műszaki, szer­

vezési, valamint pénzügyi tervek (a Program Operatív Bizottságának, Alkalmazói Tanácsának és Műszaki Tanácsának döntés-előkészítő munkájára támasz­

kodva). A Műszaki Tanács felel a szakmai-technikai kérdésekért, az Alkalmazói Tanács a felhasználói közösség képviseletéért, az Operatív Bizottság pedig a végrehajtás szervezési kérdéseiért. Közvetlenül az Operatív Bizottságot, közvetve a teljes irányítási szer­

vezetet a Program végrehajtásának feladataihoz r e n ­ deli Koordinációs Iroda segíti.

A Program céljainak megvalósítását szolgáló, több mint 1 Mrd Ft nagyságú pénzügyi háttér részben hazai (a megállapodás aláírói, III. az általuk képviselt intézmények, valamint egyéb, a Program céljaihoz csatlakozó intézmények részéről rendelkezésre bo­

csátott) forrásokra, részben pedig külföldi (támo­

gatási keretekből vagy célhitelekből származó) forrá­

sokra — elsősorban a Világbanktól származó hite­

lekre és a PHARE-támogatás keretében rendelkezés­

r e á l l ó keretekre - épül.

A Megállapodás aláírói a Programot nyitottnak tekintik, és készek a résztvevők körét egyeztetett feltételek mellett bővíteni.

A Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint az Országos Tudományos Kutatási Alap Bizottság a Program kapcsán ezúton is felhívja a kutatókat, fejlesztőket és a felsőoktatás oktatóit, hogy közreműködésükkel, kezdeményezéseikkel és az információs szolgáltatá­

sok igénybevételével segítsék a tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés, a felsőoktatás és a közgyűj­

temények információs infrastruktúrájának fejlesz­

tését, valamint az infrastruktúra fokozatosan bővülő lehetőségeinek kiaknázását.

I I F K o o r d i n á c i ó s I r o d a

Pályázat adatbázisok építésére

A Tudománypolitikai Bizottság 1986. januári ülésén határozatot hozott a K-t- F Információs Infra­

struktúra Fejlesztési (IIF) Program kialakítására azzal a céllal, hogy hazánkban is naprakész legyen az in­

formációellátás, amelynek első és meghatározó eleme a korszerű számítástechnikai eszközpark, a hálózati infrastruktúra és a megfelelő információkat tartalmazó, több helyről elérhető adatbázisok.

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság a Magyar Tudományos Akadémiával karöltve már két pályázatot hirdetett, amelyeknek keretében 75- 75 millió forinttal támogatta adatbázisok építését.

532

(2)

T M T 3 B . évf. 1 9 9 1 . 1 2 . s z .

A második pályázatot 1989-ben hirdették meg, és 1990 szeptember 30-án zárták le. A pályaműveket a program mellett működő két tanácsadó testület, a Műszaki Tanács és az Alkalmazói Tanács értékelte.

Az első töként az adatbázis-szolgáltatás infrastruk­

turális feltételeit vizsgálta (számítástechnikai háttér, az online szolgáltathatóság szoftverkörnyezete stb.),

a második - az egyes szakterületek szakértőinek bevonásával - az adatbázisok információs tartalmát vette górcső alá.

Az alábbiakban a mintegy 200 pályamű közül a nyertesek listáját adjuk közre.

Várhatóan 1992 első félévében írják ki a következő pályázatot. Érdemes figyelni!

N y e r t e s p á l y á z a t o k

Támogatás Saját Intézmény Adatbázis összege ráfordítás

(eFt) (eFtl

B e r z s e n y i Dániel Tanárképző Főiskola B I O G A L Gyógyszergyár

8 M E Központi Könyvtár

BME Vegyipari Műveletek Tanszék D u n a i Vasmű

E L E C T R O - C O O P

E L T E Csillagászali Tanszék Epitésúgyi Tájékoztató KOzponl F ö l d m é r é s i és Távérzékelési Intézel Földmérési és Távérzékelési Inlézel Keriészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kopinl-Dalorg

K S H

K S H Könyvtár K S H S Z Ü V

Magyar Állami Földtani Intézet Magyar Iparművészeti Főiskola Magyar Közvéleménykutatö Intézet Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Országos Levéltár Magyar Szabványügyi Hivatal Magyar Szénhidrogénipar! KFI Magyar Testnevelési Egyetem MÁFKI

M K K E Központi Könyvtár

MTA Állami és Jogtudományi Intézel - Országgyűlési Könyvtár MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet

MTA Könyvtár MTA Könyvtár MTA Régészeti Intézel MTA S Z B K Enzimológiai Intézet

MTA Talajtant és Agrokémiai Kulaló Intézet MTA Zenetudományi Intézet

Miskolci Egyetem M Ü S Z I Rt

Nemzetközi Menedzser Központ Néprajzi Múzeum

N ö v é n y - é s Talajvédelmi Szolgála!

OMIKK OMIKK OMIKK OMIKK

Országos Haematológiei Intézet Országos Kardiológiai Intézet Országos Közegészségügyi Intézel

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 700 2 5 0 0 FARMABtO 5 0 0 5 0 0 MÜEPER. M Ü E M O N - M Ü S Z A K , M Ü E K G Y 2 5 0 0 2 6 0 0 Göz-lolyadék fázisegyensúly adatbázis B00 8 0 0 C É G I N F O , Termékek, Tanácsadás 1 7 0 0 2 5 0 0 ELBÍR (ETektr alkatrész tat.) 1 £ 0 0 5 0 0 Kűrnyezatrizikai adatbázisok 9 0 0 3 5 0 S Z I S Z - É M I M A T 60O 1 6 0 0 Földrajzi Névtár 1000 7 0 0 MLFA (Magyarorsz. Légltelvételekl

Agroökológlal rendszer 3 0 0 0 2 5 0 0 K - D Publikációk. Gazdasági mutatók 2 2 0 0 9 9 0 0 C E N Z U S 9 0 INépszámléláa) ' 0 0 0 2 5 0 0 S T A T I B (Statisztikai bibliográfiai

Gazdáikodú szervezetek pénzügyei 8 0 0 2 0 0 0 Mélyfúrási alapadatok 5 0 0 t i 00 Design/Iparművészei 5 0 0 1500 Kutatások adatbázisa 1800 9 5 0 0 V E D T E R (Régészetileg védett tar.) 1000 1 5 0 0 Mohácaelötti levelek

MSZHIR, E X M S Z . M S Z T E R V 3 1 0 0 9 0 0 KÖolajlrakciók adatbázisa 7 0 0 1000 8 I B L I O I.O(Sportblbllográlla) 7 0 0 1 8 0 0 P R O P A C (Anyagi tulajdonságok) 2 0 0 0 2 0 0 0 E C O N I N F O , P E R I O D I K A . N E W S . UNIPUB 2 2 0 0 3 0 0 0 Magyar jogi bibliográfia

Geodinamlka, Obszervatórium 6 0 0 1 8 0 0 IIF A S C A Online 9 0 0 3 0 0 MTATMB-dlaszerlácIÓk 1400 4 0 0 Történeti nelynévkatalógua 5 0 0 7 0 0 Fehárjeazekvencia és térszerkezet 5 0 0 1 5 5 0 Agrotopogréflai rendszer 9 0 0 6 0 0 Zeneikonográfia 1200 6 0 0 MSZIFAHM (Mezőgazdasági termékeki 1 1 0 0 2 0 0 0 A T C I K L I K , A T Ö N T V A S . A T S Z E R K F 1000 6 0 0 K Ö N Y V . C I K K 7 0 0 1 0 0 0 Néprajzi tárgyarchivum 9 5 0 9 7 0 Talajvédelmi adatbázis 1600 2 0 0 0 E U R E K A projektek 7 0 0 8 0 0 B U L D O G ( E U R E K A projektelemzések) 7 5 0 1 0 0 OSZKÁR (Osztott katalogizálás} 2 0 0 0 1 4 5 2 0 S z a k m a - p l u s z . HRDA 3 0 0 0 3 2 9 0 R A R E {Ritka vércsoportú donorok) 1 5 0 0 1 0 0 0 SZlVTÁRS. C A R D J O U R N , S Z l V I Z O M D A T 2 0 0 0 1 0 0 0 EÜMIKRO. E Ü N O R M . H V G T O X 6 0 0 6 0 0

533

(3)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

Támogatás Saját Intézmény Adatbázis összege ráfordítás

(eFtl (aFt)

Országos Mérésügyi Hivatal Mérésügyi adatbázis 5 0 0 8 0 0

Országos Munkavédelmi Kutató Intézet - T U D O R G V E S Z V E G Y (Veszélyes vegyi anyagoki 1400 1 4 0 0

Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nemzeti Bibliográfia 1600 1600

Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Periodika Adatbázis 1600 3 4 0 0

Országos Széchényi Könyvtár Hungarika 1000 3 1 0 0

Országos Találmányi Hivatal Ipari Minta 750 1 5 0 0

Országos Találmányi Hivatal N S Z G 5 + 1900 2 1 0 0

Országos Találmányi Hivatal Védjegy Lajstrom 11O0 1 5 0 0

Országos Tervhivatal Informatika K U F M E C A B IK+ F makrogazdasági adatbázis) 1 1 0 0 6 0 0 0 P i n n o n Agrártudományi Egyetem Országos műtrágyázási tartam kísér let 1300 eoo

S A C I T E Q U I S T . H E S Z A D . K O R R A C 1000 1 0 0 0

Társadalomtudományi Informatikai Társulás (TÁRKI! TARKÁDAT (Szociológiai adatbázia) 1250 4 5 0 0

T Á R K I - T E X O F T Ktt. KI k i c s o d a ? 1200 1800

TÁRKI - Országos Egészségvédelmi Tanács O R O G A D A T 1 0 0 0 1 0 0 0 Természettudományi Múzeum Kártevő rovarok, Algológiai adatbázis 1 6 0 0 1 5 0 0 T U N G S R A M Rt. R T T K R T T K érzékelő adatbázis 1 1 0 0 1 1 0 0

Megjegyzés: Azon intézmények, amelyeknél a táblázatban támogatási összeg nem szerepel, az odaítélt támogatás ellenére pályázatuk meg­

valósításától elálltak.

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására kiírt pályázat

A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításá­

nak támogatására kiírt pályázat keretében az OMFB- hez közvetlenül benyújtott (mecenatúra jellegű) - fo­

lyamatos - pályázat eddigi könyvtári-informatikai, il­

letve ezzel rokon területek nyerteseit lapunk 1991.

9- 10. számában közöltük. Most az Á l l a m t i t k á r i B i z o t ­ tság 1991. október 7-i ülésén elfogadott, a fentiek szerint válogatott pályázati nyerteseket soroljuk fel.

(A szerkesztőségben a teljes, 53 nyertes pályázatot tartalmazó lista megtekinthető.)

Elfogadott pályázatok

Pályázó Téma

Kárt összeg

(•Ft)

ö s s z e s forrás

(•Ft)

Megítélt összeg (•Ft)

Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 0 5 3 Budapest, Egyetem tér 1 - 3.

A D E C a magyar egyetemek részére 75%-Os árkedvezménnyel korszerű VAX számítógépet ajánlóit fel oktatói és kutstói munkához. Az E L T E kéri a fennmaradó ós saját költségvetésben rendelkezésre nem álló további forrás biztosítását*

4 9 0 0 9 8 0 0 4 9 0 0

József Attila Tudományegyetem 6 7 2 0 S z e g e d , Dugonics tér 1 3 .

Ha.

A J A T E kéri a fennmaradó és saját költségvetésben rendelkezésre nem álló további forrás biztosítását

3 2 5 0 6 5 0 0 3 2 5 0

Széchenyi István Műszaki Főiskola 9 0 2 6 Győr, Ságvári E n d r e u. 3.

Ua.

A S Z I M F kéri a fennmaradó és saját költségvetésben rendelkezésre nem álló további forrás biztosítását

1 7 5 0 3 5 0 0 1 6 5 0

534

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :