A MISKOLCI EGYETEM ELISMERÉSI ÉS HONOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Teljes szövegt

(1)

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Miskolc, 2021.

(2)
(3)

3.7. sz. Egyetemi Szabályzat

A MISKOLCI EGYETEM ELISMERÉSI ÉS HONOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

A

MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

9/2021.

SZ

.

HATÁROZATA

.

Készült 8 példányban

…. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

(4)

Kiadásért felelős: a Miskolci Egyetem rektora Kiadja a Miskolci Egyetem

Nyomdaszám: Re.2017-….. ME

Miskolc-Egyetemváros, 2021. február 1.

A szabályzat gondozásáért felelős: a Miskolci Egyetem oktatásfejlesztésért felelős szakmai vezetője

(5)
(6)

MISKOLCI EGYETEM

Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 6

Változat száma: A3

Tartalomjegyzék

Fejezet- szám

F e j e z e t c í m Old.

szám

Vált.

szám

Bevezetés dátuma

Általános rendelkezések Különös eljárási szabályok Záró rendelkezések

1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet

7 11 13 14 16 18 20 22 23 25

A1

(7)

A Miskolci Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (továbbiakban:Elismerési tv.), továbbá a vonatkozó egyetemi szabályzatok – így különösen a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR), a Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata (továbbiakban:Doktori Szabályzat), továbbá a Miskolci Egyetem Habilitációs Szabályzata (továbbiakban: Habilitációs Szabályzat) – figyelembe vételével az alábbi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) alkotja.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya 1. §

(1) Jelen szabályzatot kell alkalmazni a következő eljárásokban:

a) valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak az Egyetemen továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos eljárás;

b) valamely külföldi állam joga szerint kiállított oklevélnek az Egyetemen továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos eljárás;

c) a külföldön szerzett tudományos fokozat honosításával kapcsolatos eljárás;

d) valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítéseként történő – Európai Uniós jog hatálya alá tartozó – elismerése;

e) valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakör betöltése céljából hazai mesterfokozatként történő elismerése.

(2) Jelen szabályzatot kell alkalmazni azon természetes személyekre, akik külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, vagy képzést folytató más intézményben (a továbbiakban: külföldi oktatási intézményben) bizonyítványt vagy oklevelet szereztek.

(3) Jelen szabályzatot kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak és oklevélnek a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel egyenértékűként történő elismerésére és honosítására.

(4) Bizonyítvány, illetve oklevél az alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget, alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést, felsőfokú szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okirat. Bizonyítványnak, illetve oklevélnek tekintendő az ezekkel azonos hatályú okirat is.

Nem minősül külföldi bizonyítványnak, oklevélnek, illetve szakmai képesítésnek a hazai bizonyítvány, oklevél, illetve szakmai képesítés külföldi elismeréséről szóló, külföldi eljáró hatóság által hozott döntés.

(5) Jelen szabályzatot kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy nemzetközi jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(8)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 8

Változat száma: A3 A honosítás és az elismerés fogalma

2. §

(1) Az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja (elismerési eljárás). A honosítási eljárás során az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja (honosítás). A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási célú elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít.

(2) A bizonyítvány és az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt további követelmények teljesítése alól.

Hatáskör 3. §

(1) Az Egyetem hatásköre az alábbi elismerési és honosítási feladatokra terjed ki:

a) a külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított végzettségi szint elismerése, ha az Egyetemen történő továbbtanulás céljából történik;

b) az olyan külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat honosítása, amely tudományágban az Egyetem doktori fokozat odaítélésére jogosult;

c) külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő – Európai Uniós jog hatálya alá tartozó – elismerése;

d) külföldi oklevelének az Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakörnek betöltése céljából hazai mesterfokozatként történő elismerése.

(2) Az Egyetem az elismeréssel vagy honosítással kapcsolatos szakértői feladatok ellátására szakértőt rendelhet ki.

A kérelmező 4. §

(1) A külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított végzettségi szint, szakképesítés, szakképzettség vagy tudományos fokozat elismerése az elismerési vagy a honosítási eljárás során történik.

(2) Bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására az jogosult, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal, illetve magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.

(3) A tagállam állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső, magyar állampolgársággal nem rendelkező személy akkor jogosult bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására - ide nem értve a továbbtanulási céllal történő elismerést - ha a (2) bekezdésben foglaltak teljesítésén túlmenően keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(4) A kérelmezőnek a (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően nem kell igazolnia magyarországi lakóhelyét, ha

(9)

a) az elismerést továbbtanulási céllal kéri,

b) a kérelem az Európai Uniós jog hatálya alá tartozó elismerésre irányul, c) a kérelem a jelen szabályzat 1. § (1) c)-e) pontja szerinti eljárásra irányul.

Kérelem 5. §

(1) Az eljárás megindítására irányuló kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell:

a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) hiteles másolatát,

b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat (leckekönyv, ellenőrző könyv, tantárgyháló) hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését,

c) a fent megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és d) annak igazolását, hogy a kérelmező az eljárás díját megfizette.

(2) Tudományos fokozat honosítására irányuló eljárás megindításához a kérelemhez az (1) bekezdésben megjelölteken túl a kérelmezőnek az alábbi dokumentumokat is mellékelnie kell:

a) értekezés, tézisfüzet;

b) szakmai önéletrajz;

c) tudományos publikációk és hivatkozások listája;

d) 10 legjelentősebbnek ítélt cikk lenyomata;

e) Miskolci Egyetem Doktori Szabályzata szerinti nyelvismeret igazolása.

(3) Ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához, az eljáró hatóság az elismerési és a honosítási eljárás során a kérelmezőt felhívhatja arra, hogy

a) mutassa be a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak, okleveleinek másolatát, illetve

b) nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető.

(4) Az Egyetem felhívhatja a kérelmezőt a (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott okiratok eredetijének bemutatására. Az Egyetem felhívhatja a kérelmezőt a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott okiratok hiteles fordításának a bemutatására.

(5) Az Egyetem kivételes méltányosságból felmentheti a kérelmezőt a (1) bekezdésben meghatározott okiratainak benyújtása alól, ha a kérelmező – a menedékjogról szóló törvény alapján – menekült, oltalmazott, menedékes vagy befogadott, és a kérelmező bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem állnak rendelkezésére.

(6) A jelen szabályzat 1. § (1) d) pontja szerinti, azaz valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítéseként történő – Európai Uniós jog hatálya alá tartozó – elismerésére irányuló eljárásban – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a kérelmezőnek mellékelnie kell az alábbi dokumentumokat:

a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,

b) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordításait, továbbá

c) az eljárási díj megfizetését tanúsító okiratot.

(10)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 10

Változat száma: A3

(7) A fenti bekezdésben meghatározott eljárásban a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső kérelmezőnek – a (6) bekezdésben foglaltakon túl – kérelméhez csatolnia kell:

a) a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát, b) a kutatási célú tartózkodási engedély másolatát,

c) a bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmány másolatát.

(8) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik:

a) a valamely tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja,

b) a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, valamint

d) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

e) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

(9) Ha a jelen szabályzat 1. § (1) d) pontja szerinti, azaz valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítéseként történő – Európai Uniós jog hatálya alá tartozó – elismerésére irányuló eljárásban a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot valamely tagállamban állították ki, de a képzésre egészben vagy részben valamely más tagállamban került sor, az eljáró hatóság megkeresi a származási tagállam illetékes hatóságát, amennyiben megalapozott kétség merül fel abban a tekintetben, hogy a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény

a) elismert oktatási intézménynek minősül-e a származási tagállamban,

b) ugyanolyan képzést nyújt-e valamely más tagállamban, mint amilyet ez az oktatási intézmény a származási tagállamban nyújt,

c) által kiállított, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat ugyanazokat a szakmai jogosultságokat ruházza-e át, mint amelyeket a teljes egészében a származási tagállam területén folytatott képzés sikeres elvégzéséről kiállított okirat révén szerzett volna az ügyfél.

1(10) Az Egyetem az angol, német, francia és spanyol nyelven kiállított okiratok és bizonyítványok esetében nem hiteles fordítást is elfogad. Más nyelven kiállított okiratok és bizonyítványok esetében a Kari Felvételi Bizottság vagy a Tudományági Doktori Tanács döntése alapján nem hiteles fordítást is elfogadhat.

(11) Ha a nem hiteles fordítás pontosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor az Egyetem tizenöt napos határidő megállapításával felhívja a kérelmezőt a fordítás pontosítására. Ha a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, vagy az újabb fordítás sem alkalmas arra, hogy a döntés alapjául szolgáljon, akkor az eljáró hatóság hiteles fordítás beszerzése iránt intézkedik, amelynek a költségeit a kérelmező viseli.

(12) Hiteles fordításnak minősül:

a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,

b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás, c) a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá

d) az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

(13) Hiteles másolatnak minősül:

1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 9/2021. sz. határozatával, 2021. február 1. napjától hatályos szöveg.

(11)

a) az Egyetem által az eredeti okiratról készített, bélyegzővel és záradékkal ellátott másolat, továbbá

b) az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint, c) a jogszabály által hitelesnek minősített másolat.

(14) Az Egyetem húsz napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a vonatkozó előírásoknak megfelelően nyújtotta be.

2 (15) Az eljárási díjat az Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01426672- 00000000 számú számlájára történő befizetéssel kell teljesíteni. A befizetés tényét a közép-, illetve a felsőfokú végzettségi szint továbbtanulási célú elismerése esetén az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes titkársága, tudományos fokozat honosítása esetén a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes titkársága, a foglalkoztatási célú elismerés esetén a Rektori Titkárság ellenőrzi. Befizetés hiányában a kérelem nem vehető át.

(16) Az Egyetem az elismerési és honosítási eljárás során hozott döntését határozatba foglalja.

(17) Az Egyetem határozatával szemben az oktatásért felelős miniszternek címzett fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet a Miskolci Egyetem Rektoránál előterjeszteni.

II. fejezet

KÜLÖNÖSELJÁRÁSISZABÁLYOK

Középiskolai végzettségi szint és felsőfokú végzettségi szint továbbtanulási célú elismerése 6. §

3 (1) A külföldi bizonyítvány által tanúsított középiskolai végzettségi szint, továbbá a külföldi oklevél által tanúsított felsőfokú végzettségi szint jelen szabályzat alapján történő továbbtanulási célú elismerésére irányuló eljárásban első fokon az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes jár el. Az elismerést a kérelmező a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon és az 5. §-ban meghatározott mellékletek csatolásával kezdeményezheti az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes titkárságánál.

(2) Az eljárás díja 15 000 Ft.

(3) Az eljárásban az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő naptól számított negyvenöt nap.

Tudományos fokozat honosítása 7. §

(1) A külföldi oklevél által tanúsított tudományos fokozat honosításáról első fokon a Tudományági Doktori Tanács javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban:

EDT) dönt, amely a Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori fokozatszerzés Szabályzatában foglaltakra is figyelemmel jár el.

2Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 218/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg.

3Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 218/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg.

(12)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 12

Változat száma: A3

(2) A honosítást a kérelmező a jelen szabályzat 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon és az 5. §-ban meghatározott mellékletek csatolásával kezdeményezheti a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes titkárságán.

(3) Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az Egyetem a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.

(4) Az Egyetem a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.

(5) A honosított fokozatnak nincs minősítése.

(6) Az eljárás díja 45 000 Ft.

(7) Az eljárásban az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő naptól számított negyvenöt nap.

Külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő elismerése

8. §

(1) Valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő – Európai Uniós jog hatálya alá tartozó –elismerését a kérelmező a jelen szabályzat 3. számú mellékletét képező formanyomtatványon és az 5. §- ban meghatározott mellékletek csatolásával kezdeményezheti a Rektori Titkárságon.

(2) A kérelmet a Rektori Titkárság javaslattétel céljából megküldi az illetékes gazdálkodási egység vezetőjéhez.

(3) A kérelmet – az illetékes gazdálkodási egység vezetőjének indokolással ellátott javaslata alapján – a rektor bírálja el.

(4) Az elismerés kizárólag az Egyetemen oktatói, tudományos kutatói munkakörben történő foglalkoztatásra vonatkozik, nem jelenti a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését.

(5) Akit valamely felsőoktatási intézmény korábban feljogosított arra a fenti eljárásban, hogy oktatóként vagy tudományos kutatóként tevékenységet folytasson, és azt a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, az újabb eljárást mellőzhető.

(6) Az eljárás díja 60 000 Ft.

(7) Az eljárásban az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő naptól számított két hónap.

Külföldi oklevélnek az Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakör betöltése céljából hazai mesterfokozatként történő elismerése

9. §

(1) Valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakör betöltése céljából hazai mesterfokozatként történő elismerését a kérelmező a jelen szabályzat 4. számú mellékletét képező formanyomtatványon és az 5. §-ban meghatározott mellékletek csatolásával kezdeményezheti a Rektori Titkárságon.

(13)
(14)

MISKOLCI EGYETEM Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 14

1. sz. melléklet

Változat száma: A3 Miskolci Egyetem

Oktatásfejlesztési feladatokat ellátó rektorhelyettes titkársága4

Iktatószám:

KÉRELEM

Középfokú / Felsőfokú végzettségi szint továbbtanulási célú elismerésére I. A kérelmező személyi adatai:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Lakcím:

Értesítési cím:

Neptun-kód:

(Ha rendelkezik vele!) E-mail:

Telefonszám:

II. A kérelem, mely eljárás lefolytatására irányul? (A megfelelőt jelölje X-szel!) valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak a továbbtanulási célú elismerése

valamely külföldi állam joga szerint kiállított oklevélnek a továbbtanulási célú elismerése III. Az eljárás alapjául szolgáló bizonyítvány/oklevél adatai:

A kiállító intézmény neve:

A kiállító intézmény címe:

Bizonyítvány/oklevél kiállításának kelte:

Bizonyítvány/oklevél kiállításának sorszáma:

IV. A kérelmező a Miskolci Egyetem mely szakán/doktori iskolájában történő továbbtanulás céljából kéri az eljárás folytatását?

4Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 218/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg.

(15)

A szak/doktori iskola neve:

A szakirány neve:

(Amennyiben van!) Tagozat:

(Nappali/Önköltséges)

Kelt: Miskolc, 20

Kérelmező aláírása

Mellékletek (A csatolt dokumentumot jelölje X-szel!)

Eredeti bizonyítvány/oklevél hiteles másolata, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) hiteles másolata.

A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat (leckekönyv, ellenőrző könyv, tantárgyháló) hiteles másolata, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését.

A fent megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítása.

Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás.

Megjegyzés: Angol nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén nem szükséges hiteles fordítás csatolása!

(16)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 16

2. sz. melléklet

Változat száma: A3 Miskolci Egyetem

Tudományos ügyekért felelő rektorhelyettes titkársága

Iktatószám:

KÉRELEM

Tudományos fokozat honosítására I. A kérelmező személyi adatai:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Lakcím:

Értesítési cím:

E-mail:

Telefonszám:

II. Az eljárás alapjául szolgáló tudományos fokozatot igazoló oklevél adatai:

A kiállító intézmény neve:

A kiállító intézmény címe:

Oklevél kiállításának kelte:

Oklevél kiállításának sorszáma:

Értekezés címe:

Védés időpontja, védés intézményének neve, városa, országa:

Nyelvismeret:

III. A Miskolci Egyetem mely doktori iskolájában, illetve mely tudományágban kéri a tudományos fokozat honosítását?

Doktori iskola neve:

(17)

Tudományág megjelölése:

Kelt: Miskolc, 20

Kérelmező aláírása

Mellékletek (A csatolt dokumentumot jelölje X-szel!)

Eredeti bizonyítvány/oklevél hiteles másolata, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) hiteles másolata.

A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat (leckekönyv, ellenőrző könyv, tantárgyháló) hiteles másolata, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését.

A fent megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítása.

Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás. Értekezés

Tézisfüzet

Szakmai önéletrajz

Tudományos publikációk és hivatkozások listája 10 legjelentősebbnek ítélt cikk lenyomata

A Miskolci Egyetem Doktori Szabályzata szerinti nyelvismeret igazolása

Megjegyzés: Angol nyelvű oklevél esetén nem szükséges hiteles fordítás csatolása!

(18)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 18

3. sz. melléklet

Változat száma: A3 Miskolci Egyetem

Rektori Hivatal

Iktatószám:

KÉRELEM

külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő elismerése

I. A kérelmező személyi adatai:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Lakcím:

Értesítési cím:

E-mail:

Telefonszám:

II. Az eljárás alapjául szolgáló okirat(ok) adatai:

A kiállító intézmény neve:

A kiállító intézmény címe:

A képzés elvégzését tanúsító okirat megnevezése:

Okirat kiállításának kelte:

Okirat kiállításának sorszáma:

III. A Miskolci Egyetemen történő elismerésre vonatkozó adatok:

Oktatói/Tudományos kutatói képesítés megnevezése:

III. Korábbi elismerésre vonatkozó adatok (amennyiben volt ilyen):

(19)

Elismerő intézmény megjelölése:

Elismerésről szóló határozat száma/kelte

Kelt: Miskolc, 20

Kérelmező aláírása

Mellékletek (A csatolt dokumentumot jelölje X-szel!) Az állampolgárságot igazoló közokirat másolata.

A képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat(ok) hiteles másolata(i) és hiteles fordításait.

A képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat(ok) hiteles fordítása(i).

Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás.

Korábbi elismerésről szóló határozat másolata (ha volt ilyen).

A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső kérelmezőnek csatolni kell az alábbi dokumentumokat is:

A tartózkodási jogot igazoló okmány másolata.

A kutatási célú tartózkodási engedély másolata.

A bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmány másolata.

Megjegyzés: Angol nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén nem szükséges hiteles fordítás csatolása!

Javaslat A Miskolci Egyetem

___________________________ Kar:

Kelt: Miskolc, 20

dékán

(20)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 20

4. sz. melléklet

Változat száma: A3 Miskolci Egyetem

Rektori Hivatal

Iktatószám:

KÉRELEM

külföldi oklevélnek az Egyetemen oktatói vagy tudományos kutatói munkakör betöltése céljából hazai mesterfokozatként történő elismerése

I. A kérelmező személyi adatai:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Lakcím:

Értesítési cím:

E-mail:

Telefonszám:

II. Az eljárás alapjául szolgáló oklevél adatai:

A kiállító intézmény neve:

A kiállító intézmény címe:

Oklevél kiállításának kelte:

Oklevél kiállításának sorszáma:

III. A Miskolci Egyetemen történő elismerésre vonatkozó adatok:

Oktatói/Tudományos kutatói képesítés megnevezése:

III. Korábbi elismerésre vonatkozó adatok (amennyiben volt ilyen):

Elismerő intézmény megjelölése:

(21)

Elismerésről szóló határozat száma/kelte

Kelt: Miskolc, 20

Kérelmező aláírása

Mellékletek (A csatolt dokumentumot jelölje X-szel!)

Eredeti bizonyítvány/oklevél hiteles másolata, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) hiteles másolata.

A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat (leckekönyv, ellenőrző könyv, tantárgyháló) hiteles másolata, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését.

A fent megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítása.

Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás.

Korábbi elismerésről szóló határozat másolata (ha volt ilyen).

Megjegyzés: Angol nyelvű oklevél/bizonyítvány esetén nem szükséges hiteles fordítás csatolása!

Javaslat A Miskolci Egyetem

___________________________ Kar:

Kelt: Miskolc, 20

dékán

(22)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 22

5. sz. melléklet

Változat száma: A3 Miskolci Egyetem

________________________________

Iktatószám:

Ügyintéző neve/elérhetősége:

A Miskolci Egyetem_______________________________________, mint elsőfokon eljáró hatóság ___________________(név) (szül.: ___________________; an.:________________) által benyújtott _________________________ elismerésre irányuló kérelmére meghozza a következő

HATÁROZATOT

___________________ (név) ügyfél _________________ számú kérelmében megjelölt _______________________________________________________oklevélét/bizonyítványát

____________________________________________________________________ céljából elismerem.

Az ügyfél az eljárás költségét megfizette.

Jelen határozat ellen a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.

törvény I. fejezet 11.§. (1) bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszternek címzett fellebbezésnek van helye, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet a Miskolci Egyetem Rektoránál előterjeszteni.

Indokolás

A ……….. döntést a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény ………..

bekezdései alapján hoztam meg.

Miskolc, 20. ………

………..

Rektor/Oktatásfejlesztési feladatokat ellátó

rektorhelyettes5

5Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 218/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg.

(23)

Miskolci Egyetem Anyakönyvi szám: ………….

Intézményi azonosító: FI 87515

HATÁROZAT

I. A Miskolci Egyetem

………

részére

(szül. hely, idő: ………...,) ……….(fokozatszerzés országa), a

……….Egyetem által ………-én kiállított ………. számú oklevelével adományozott „Doctor of Philosophy (Ph.D.)” tudományos fokozatot a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. §.-ban meghatározott doktori (PhD) fokozatként honosítja.

A kérelmező jogosult a doktori cím („PhD” vagy a „Dr.” rövidítés) használatára.

Ez a határozat az eredeti oklevéllel együtt érvényes.

II. E határozat ellen a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.

törvény I. fejezet 11.§. (1) bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszternek címzett fellebbezésnek van helye, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet a Miskolci Egyetem Rektoránál előterjeszteni.

Indoklás

Az I. pontban foglalt honosító döntést a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 15. §. (1)-(3) bekezdései alapján hoztuk meg.

Miskolc, 20. ………

(24)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata

Oldalszám: 24

6. sz. melléklet

Változat száma: A3

az Egyetemi Doktori Tanács

elnöke Rektor

(25)

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

2011. évi CCIV. törvény nemzeti felsőoktatásról

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.

évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

5/2017. (IV.20.) EMMI rendelettel módosított 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :