• Nem Talált Eredményt

M. W. Keatinge : Suggestion in education : M. A., reader in education in the university of Oxford, London, 1907

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "M. W. Keatinge : Suggestion in education : M. A., reader in education in the university of Oxford, London, 1907"

Copied!
5
0
0

Teljes szövegt

(1)

S u g g e s t i o n i n e d u c a t i o n by M . W . K e a t i n g e , "M. A., reader in education in the university of Oxford. London, 1907.

Keatinge, aki különben Comenius Didaotica Magna-jának angol fordítója, e műben a szuggesztiónak a nevelésben való jelentőségét és föltételeit akarja megvilágítani. Minthogy pedig a szuggesztio természe-

tére, m i n t általában a lelki jelenségekére, legkönnyebben a szélső esetek megvizsgálása deríthet fényt, kiindulásul a szerző a hipnotikus szuggesztio leírását bocsátja előre. Erre nézve az a legjellemzőbb, hogy

® szuggerált képzet kritikátlanul, az ellenkező képzetek akadályozása nélkül, automatikusan érvényesül. Stoll, Wundt, Schrenk-Notzing, Moll stb. szuggesztio-meghatározásának elemzése után számos olyan esetet közöl, melyekben a hipnotikus szuggesztiót mint tanító eszközt is felhasználták. Pl. a new-yorki Grammar School-ban volt egy 15 éves leány, akinek semmi hajlama sem volt a tanulásra; nem tudta figyel- mét az őt kevésbbé érdeklő részletekre irányítani, feladataira otthon nem emlékezett. Tanárai külön leckéket adtak neki, hogy a Normál Gollege-be való belépéshez szükséges vizsgálatokat letehesse, de ez mitsem használt. Végre hipnotikus úton azt szuggerálták neki, hogy m á r sikerül elméjét tanulmányaira koncentrálnia, s hogy már elvesz- tette félénkségét. Hatszoros szuggesztio után alkalmassá vált a tanulásra s nemsokára kitűnő vizsgálatot tett.

A hipnotizált s a normális tudat föltételeinek elemzése útján a szerző megállapítja, hogy szuggesztibilitás lehetetlen a lelki elemek dissociatiója nélkül; ez pedig kétféle: a hipnotikus állapot abnormis s az éber állapot normális dissociatiója.

Binet La Suggestibílité (1900) c. műve alapján több, különösen a tanulókra vonatkozó normális szuggesztio-kisérletet közöl a szerző.

A tanító pl. kijelenti, hogy kisérletet óhajt végezni arra nézve, hogyan tudnak a tanulók vonalak hosszúságára emlékezni. Egy 5 cm- hosszú, fehér papirosra húzott vonalat mutat meg minden egyes ta- nulónak, akik a megtekintés után vigyázva helyükön ugyanakkora -vonalat kötelesek húzni. Ezután egy másik vonalat kell húzniok, me- lyet újra bemutat a tanító, állítása szerint egy kicsit hosszabbat,

(2)

mint az előbbi volt, de valójában csak 4 centimétereset. Csupán 9 tiltakozott 86 közül a szuggesztio ellen s hitt inkább szemének s emlékezetének, mint a tanító állításának: a többi valamennyi hosz- szabb vonalat húzott, mint először.

Binet és Sidis a szuggesztiónak roppant tág meghatározását ad- ják ; szerintök a normális tapasztalásból előálló minden vezérképzet szerepe is szuggesztio. Ezzel szemben Keatinge szuggesztív képzetnek olyant mond, mely a tudatra diszintengráló hatással van úgy, hogy a kritikus s az ellenkező képzetek elvesztik erejöket. Majd meghatá- rozza az ilyen képzet tulajdonságait; közben a kontraszt és az első benyomások didaktikai értékét fejtegeti. Kiemeli a tanár felelősségét, aki tanítványait új anyagba vezeti be. Gyakran az első óra benyo- másától függ a tanulónak egy-egy tárgy iránt való egész későbbi viselkedése. Nagy a tanuló büszkesége egy új nyelv, pl. a latin tanu- lásának megkezdésében, vagy ha, mint a görögben, új alphabetumot kell tanulnia, ez csak növeli az érdeklődést. Természetesen ez az auto-szuggesztio csak rövid ideig tart a legtöbb tanulónál. A tanár egy kis munkája azonban állandóan ébren tarthatja. A görög s a latin nép kulturmissziójáról való többszörös élénk fejtegetés, a nyelvnek a hazai történelemmel való szoros kapcsolata, a grammatizálósnak a leglényegesebbre való szorítása s a minél mélyebb tartalmi megértés sohasem téveszti el hatását. Ez a nyelvtanítási programm szuggesztív szempontból önkénytelenül ráutal a mult évben a Dent-féle First Latin Book szerint nálunk is megkezdett szemléletes tanításra.

A tanitó szuggesztív erejű személyes tulajdonságairól szóló fejte- getés nagy általánosságban mozog és sok oda nem tartozóra kalan- dozik el. Sokszor lapokon keresztül szinte elfeledkezünk arról, hogy e mű a nevelésbeli szuggesztióról szól.

Az utánzásról, mint a szuggesztio közvetlen eredményéről való fejezet végeredménye az, hogy az iskolai tanítás két szuggesztív ténye- zőn fordul: a tanítónak a tanulókra való hatásán, kik őt utánozzák s a tanulóknak egymásra való hatásán utánzás és asmulatio útján.

Minden szó, melyet a tanító mond, nem egy tanulóhoz, hanem tömeghez szól s szuggesztív ereje csak fokozódik a tanulóknak egymás- utánzása által; minden folyamat, melyet megkezd, mind az utánzás, mind az íemulatio útján fejlődik, úgyhogy a szuggesztiónak egész dina- mikája van.

A jellem s a szuggesztio viszonyát tárgyaló fejezet Paulhan-nak, Ribot-nak, FouiUóe-n&k s Malapert-nek a jellem felosztására vonat- kozó kutatásait a zoologiai osztályozás analógiájából fakadó tévedés- sel vádolja; ezek a jellemek genusait, specieseit s snbspecieseit állí- tották fel, melyek valamelyikébe kellene beleszorítanunk egy-egy in-

(3)

dividualis esetet. Tiltakozik a szerző azon felfogás ellen is, mely sze- rint, ha a jellem legnagyobb részt a szervezet s az öröklés ered- ménye, akkor a nevelésnek is főkép fiziológiainak kell lennie.

Ha ez tényleg így volna, akkor nem lehet tudni, micsoda hatása van egyáltalán a nevelőnek, akkor a mostani tanítókat el kellene bocsátani s helyökbe orvosokat rendelni. A képzetek érzelmi hatásá- nak elemzésével próbálja meg Keatinge bebizonyítani a nevelésnek a jellemre való szuggesztív erejét. Sőt tovább megy: a nevelésDek teremtő erőt (creative power) tulajdonít. Ha ugyanis igaz az, hogy a produkció minden egyes ténye esak a létező anyag újra elrendezése, sőt, hogy minden fölfedezés semmi egyéb, mint az ugyanazon területen való előbbi fölfedezések új kombinációja s alkalmazása és így minden új elrendezés, ha több mint az előző kombinációk ügyetlen elrontása, teremtés, a mennyiben a durva anyagnak új jelentést a d : ép oly igáz, hogy a tanító azon pszichikai elemek és hajlamok újjászervezé- sében, melyeket tanítványaiban talál, a szó igaz értelmében teremtő.

Keatinge ez állítását főkép a tudatos és a tudatalatti lelki elemek viszonyának elemzésével törekszik tanulságosan igazolni. A szoktatás, mint az idegrendszer bizonyos irányú állandó állapotára való törek- vés által lesz első sorban a nevelő új pszichikai energiának teremtője.

Ezen elméleti részekhez a szerző egy gyakorlati fejezetet csatol, melyben a szuggesztiót didaktikai szempontból tárgyalja; megállapítja, mely tárgyaknak van leginkább szuggesztív erejök. Ilyeneknek különö- sen a humanitásokat tartja; bó'ven szól e szempontból különösen a klasszikus tárgyakról, mert napjainkban valahányszor sorsot húznak középiskoláink tárgyai egymásközt, a Jónás sorsa mindig ezekre esik.

A klasszikus tárgyak szuggesztív természetét Csesar műveiből kiválo- gatott szemelvényekkel konkrét példákon mutatja be (bátorság, mér- séklet, hazaszeretet stb.); a modern irodalomban rejlő szuggesztív erőre pedig Tennyson-nak Wellington herceg halálára írt ódáját idézi.

A mű nagy hiánya — angolnál szinte különös — hogy a természet- tudományok tanításában rejlő szuggesztióról még csak említést sem tesz; pedig a hipnotizmusnak s az érzelmek lélektanának a könyv kereteihez mérten aránytalanul bő tárgyalása helyett ez szükségesebb s hálásabb tárgy lett volna.

A szuggesztio mint nevelési probléma voltaképen az utolsó feje- zetben (The sanction of suggestion) van röviden kifejtve. Lehetetlen a gyermeket minden szuggesztív hatás alól kivonni; szuggerálják őt a cselédek, társai, a családi és utcai élet. Azon kísérletek, melyeket arra nézve tettek, hogy a gyermeket a vallás, erkölcs ós politika kér- déseiben teljesen pártatlan elmével neveljék fel, hogy teljesen szaba- don válassza meg majd világnézetét önálló Ítéletre alkalmas korában,

Magyar Paedagogia. XVII. 10. 3 9

(4)

mindig kudarcot vallottak. Születésétől kezdve ugyanis folyton ki van téve sokféle hatásnak s mielőtt elérné érett korát, már eltelik előítéletekkel.

Keatinge négy csoportba osztja a szuggesztiókat: 1. amelyek az erkölcsi viselkedésnek elfogadott elemeivel kapcsolatosak; 2. az eszthe- tikai, 3. a szociális és politikai, 4. a vallásos szuggesztiók. Az első cso- port fontossága kétségbe nem vonható. Senki sem sajnálhatja, hogy mint gyermekre a mérséklet, önfeláldozás, bátorság, szelídség, ön- kritika stb. szuggesztiói hatottak. Ilyeneket alkalmazni a nevelő első kötelessége. Bonyolultabb már az eszthetikai szuggesztio ; legnehezebb azonban a szociális és politikai szuggesztio, mely főkép a történelem s a vele kapcsolatos tanulmányokban fordul elő. Ezek ugyanis vagy csak úgy szerepelnek az iskolában, mint száraz, konvencionális isme- retek, vagy pedig mint az emberi életről szóló komoly tudomány- ágak, melyekben majdnem lehetetlen elkerülni sok, még felnőttek számára is kemény kérdést. Az alternatívát Keatinge meglehetősen semmitmondóan oldja meg a tanítási anyag "pártatlan tárgyalásával®.

Szerinte vitás történelmi s társadalmi kérdések előadásában a ta- nárnak tartózkodnia kell bármely oldalra való döntéstől, csak az ellentétes vélemények éles körvonalozására kell szorítkoznia, ráhagy- ván a tanulóra Ítéletének s rokonszenvének eldöntését; az eredmény okvetlenül az, hogy a tanuló pártatlan itéletmondáshoz szokik. Mellőzve azt a paedagogus előtt bizonyára ismeretes tényt, hogy a tanuló autonóm gondolkodását majdnem mindig a lehető legkevésbbé veszi igénybe, felmerül az objectivitás mibenlétének általános kérdése. Objec- tivitáson mindenesetre nem a minden Ítélettől való tartózkodást kell érteni; olyan történetíró, aki csak a tények száraz téglámál marad, de a mult épületét — a tényeken felülemelkedve — nem rekon- struálja, nem is történetíró. Vájjon a történeti eredményeket, melyek gyakran nem is tényitéletek, hanem értékítéletek, inkább a tanulóval

szabadon következtettessük-e ki, mint a viszonyosán sokkal több szakismerettel rendelkező tanárral ? De különben is hol marad akkor a történelemnek, mint par excellence szuggesztív tárgynak a tanár előa'dásában rejlő sugalmazó ereje? Ha csak az ellentétes felfogásoktól sorbaszedett tényeket közli, már e tények csoportosításában rejlő szuggesztív erő befolyásolja a tanulók «szabad® ítéletét.

Keatinge műve egy paedagogiai részletkérdés tárgyalásának in- dult ; minthogy azonban voltakép az egész nevelés szuggesztio, e munka a lélek- és neveléstan nagyon sok problémáját érinti. Binet-vel ellen- tétesen a szuggesztiónak sokkal szűkebb meghatározását adja s később mégis a nevelésnek majdnem minden tényét a szuggesztio függvényévé teszi. — A tárgyalásnak épen nem helyes módja, hogy a szerző egy-

(5)

egy szakmunka bő idézetein s az ezekkel való polémián építi fel gyakran a könyv pozitívumát; egyrészt a tárgyalás ezen módja a lehető legfárasztóbb, másrészt kénytelen sok fölösleges terhet cipelni magával. Számos helyen a paedagogusok legközönségesebb hibájába esik: általánosságban mozgó s magától értetődő tanácsokat ad. Egy- szer már maga is megsokalja: this statement sounds absurdly com- monplace. Dr. Komis Gyula.

*

P a e d a g o g i a i p r o g r a m m - é r t e k e z é s e k .

Mielőtt a mult évek szokásait követve áttérnék az 1907/8. évi középiskolai értesítőkben megjelent értekezések egyenkénti ismerteté-

ére, legyen szabad néhány általános megjegyzést előre küldenem.

Kétségtelen dolog, hogy napjainkban a gyermek lelkének meg- ismerésére és megértésére irányuló törekvés, a gyermektanulmányo- zás, s ennek fontos eredményei a középiskolák oktatására is nagy hatást gyakorolnak. Kitűnik ez abból, hogy a középiskolák tanárai nem zárkóznak el azon új módszerek elől, melyek paedagogiai és lélektani igazságokon fölépülve, fényesen beváltak. Csak egy példára hivatkozom, a modern s latin nyelvek tanításában megnyilatkozó új eljárási módokra. (Direkt módszer, Dent-fóle angol-latin olvasókönyv.) Mindez újabb módszerek gondolkodásra bírják a tanárokat, s érdeklő- désüket paedagogiai kérdések iránt ébren tartják. Elvezetik őket az elméleti paedagogia és lélektan tudományához. Nem elégszenek meg csak gyakorlati úton kifejtett tevékenységükkel, hanem igyekeznek megvilágítani és megvizsgálni azt a kérdést is, hogy a középisko- láinkban általánosan követett tanítási módok és célok megfelelnek-e a gyermek és ifjú képességeinek? Megvan-e a szükséges harmónia a kettő közt, s ha nines, mi ennek az oka ? Azt hiszem, ez magya- rázza meg, mért foglalnak el legtöbb helyet a mult évi értesí- tőkben az általános psedagogia és lélektan köréből vett értekezések.

Sokan az értekezések írói közül el-elmélyednek egy psedagogiai pro- bléma vagy lélektani jelenség vizsgálatában, hogy az eredményeket felhasználhassák tanítványaik mennél igazabb megértésére és tuda- tosabb tanítására és nevelésére. Ebből természetesen nagy haszon há- ramlik a psedagogiára mint tudományra, másrészt az ifjúság nevelé- sére is. Amaz gazdagszik, értékben növekedik, emez tervszerűbb és intenzívebb lesz.

Ez az egyik feltűnő jelenség. A másik szintén igen érdekes jelenség, hogy szokatlanul sok értekezés szól a család és iskola viszo- nyáról. Ennek okát mai társadalmi életünk viszonyaiban látom.

A szülők a nevelés munkáját, ba nem is egészben, de nagyrészt az

3 9 *

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Data Mining of Computer Game Assisted e/m-learning Systems in Higher Education 750

Oly nehéz látod föladni bébi Ezek a nyári koszfészkek Ez az éhenkórász kurva élet Minden fensége a városi tájképnek Minden lebegése életünk hevének Minden

The original GRASS software has import functions for external database access and converting to GRASS raster or vector data.. Also, there is a

„közeledik-távolodik”, mintegy „murva-másodperceket” hullatva „a töltésszélre”. A „murva- másodpercek” alliteráló összecsengése és a sor metrumrendje

len írásomban se tudtam még csak érzékeltetni sem, az, hogy tulajdonképpen az idő áll, és tömbszerű és végtelen, nem gondoltam, hogy a jövő és a múlt is

Having worked as a teacher in the Highlands of Scotland and following the completion of her Masters in Education, Mhairi joined the School of Education at University of Aberdeen as

Developing the Supply Chain Management MA Program at Corvinus University of Budapest – improving the education program and implementing an assurance of learning

A szerzőpá- ros amellett érvel, hogy a két történeti megközelítés helyett egy kritikai, folya- mat-orientált megközelítésre lenne szük- ség, amely a

(2004, szerk.): The Routledge Falmer Reader in Multicultural Education [Boreczky Ágnes – Hegelsberger Judit (2010): The RoutledgeFalmer Reader in Multicultural Education 4.

In the Republic of Moldova, universities (higher education instituions) implemented pre-service education of all categories and qualifications of pre-university teaching

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

„a controlling működtetéséhez nagyon erős vezetői szándék kell, ez általában a magánellátásban meg- van, az állami egészségügyben az attitűd: legjobb képesség

Based on the analysis of informants’ conceptions, the stages of LbD action model were identified as well as the characteristics of the model (Raij, 2007). The LbD action model

Therefore, this raises questions for the governance of reform, including what types of accountability, trust, pro- fessionalism or leadership can foster a culture of innovation

Keywords: curriculum development, joint Master’s programme, competence-based programme development, international curriculum, market orientation, needs analysis, competence

In this article, I discuss the need for curriculum changes in Finnish art education and how the new national cur- riculum for visual art education has tried to respond to

Lack o f movement in today’s youth’s lifestyle is instrumental in their nega- tive relation to different physical exercises, In public education the PE teacher’s attitűdé

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

18 When summarizing the results of the BaBe project we think that the previously mentioned TOR (training and output requirements) and competency-grid (as learning outcomes), their

The picture received of the views of the teacher educators is problematic with respect to the two markedly different ideal images of a teacher. It is indispensable for the success

The indicators of effectiveness, implemented sources and performance are often reduced into the time factor. For example, when researching virtual spaces designed for training

this is precisely the proposal Davidson excluded in Solution 1: a semantic theory cannot just be based on true facts of the world that are unrelated to the content of

In addition, we can classify church-related higher education institutions in Romania into three types: the first type is the theological faculties, which are units of