Sermo super scientia, santimoniaque Scoti singulorum scriptorum (Sedis sanctiss. suffragio) scriptoris subtilissimi [...] Assertiones theologicas [...] Joannis Duns-Scoti [...] propugnaret Anastasius Miksiczek, praeside Emerico Pál

Teljes szövegt

(1)

I S E R M O

SUPER

SCIENTIA, SANCTIMONIAQUE

S C O T I

SINGULORUM SCRIPTORUM ( Sedis SanBiJJimce Suffragid )

SCRIPTORIS

SUBTILISSIMI,

SANCTISSLVÍI SPIRITUS SPONSÍE

S C U T I

S O L I D I S S I M I,

Suaeque Sanûitatis Sempiternas.

SALVATORIS

SlNGULARlSSIMI,

(2)

S A C R I L E G O R U M

SEC TA RIORUM

SCUTICjE

SEMPER SEVERISSIM^,

SIMUL

SUBTILIORUM SENSUUM

S C R U T A T O R I S

SPEC! ALI SSI Ml,

SICQJIE

STUDIORUM SEVERIORUM

S C O P I

SECURISSIMI,

Superiorum fuorum fenili fermocinavit

SCOTO SUO

Studiofus Sincerus Scotifta.

(3)

D A M

Colevdifftmis Juh Aufticiis

A D M O D U M R E V E R E N D I ,

A C E X I M I I P A T R Í S ,

P A T R I S M A G I S T R Í ,

LEOPOLDI

A U E R ,

A A. IX. & SS. Theologías Do&orís,

Almíe Provincia San£te Elifabeth per Hungáriám, Tranfylvaniam, parcé^que annexas

M I N I S T R I P R O V I N C I Á L I S ,

E T

COMMISSARU GENERÁLIS DIGNISSIMI,

Catcrorúmqne

ATy MODXXM RÉVERENDO RUM,

j f C E X I M I 0 RUM

P A T R U M E X P R O V I N C I A L I U M *

Ne c non

Diífínitorum tam perpetuorum

y

quám temporaneo- rumej

sdem Provinciáé, Orsiin ¡sFratrum

Minőim S Pa«

tris Francifti Convemu I um, Parronomm fuorumin Do.

minő ubícrvandiílimorum

(4)

ASSERTIONES

T H E O L O G I C A S

P R O L O G O , E T L I B R O P R I M O E X S E N T E N T I A R U M ,

A D MENTE M

L A I T D A T I D O C T O R I S S U B T I L I S

VENERABIL1S SERVI DEI

JOANNES

DUNSSCOTI,

Ordinis Minorum Sandi F R A N G Í sei

C o n v e n t u a l i u m ,

Publice propugnar et

In Convencu Eperjefienfi ad S. Joannem Baptiftam

Anno 1743. Menfe ^ P'e

R.P. A N A S T A S I U S M I K S I C Z E K , Praelibati Ordinis,

& Provincias

SS.

T h e o l o g i e

Alumnus.

PRESIDE

R.P. E M E R I C O P A L ,

E j u f d e m O r d i n i s , A r t i u m , & SS. T h e o l o g i e D o & o r c , cjusdémque Proíedore Ordinario, ac Studii Gene-

ralis Regente.

C A S S O V I ^ J Typis Academicis Socictatis J E S U

Anno 17+3.

(5)

P A R E R G A

E X P R O L O G O , E T P R I M O L I B R O S E N T E N T I A R U M . I. jhiecelfaria eft homini pro hoc ftatu aliq.ua do-

drina Theologica fupernaturah'ter inipirata ad X falutem II. A n T h e u l o g i a DEIpradica lit, an fpeculativa, problema. III. Viatorum eft timpliciter pra- ctica. IV. Nec fcientia, nec Theologiae ßeatorum fubal- ternata. V. Exiftentia D E I eft per fe nota fecundüm f e , n o n q u o a d n o s VI. Ratione naturali deraonitrabilis tan- tümä pofteriori. VII. Nequit invincibiliter ignorariabho- mine rationis compote. V II. In.-reditur conceptual for- malem Eifentiae Divinae. IX. A qua attribura, & haec ab invicem diit'nguuntur formaliter ex natura rei. X . D E U S eft immutabilis tamphylice, quam moraliter. XI. Cujus libertas ad extra cum ejus immutabilitate falvatur per fo- lam terminationem ipfiusadus neceifarii Divinae volunta- tis ad creaturas aduales per modum vohtionis, aut nohtio- nis. XII. Omnipraefentia ipiius ex operatione non infer- tur formaliter. XIII. Res temporales non fuerunt phyfice praefentes aeternitati ab aeterno. X I V . Scientia media non datur. X V . Atqueideoeventus quolcunque liberosäcrea- ta voluntate futuros cognnofcit D E U S in fua Eifentia fup- polito decretö. X V I . Quod non eft antecedens, fed con- comitans. X V I I D E U S amat feiplum neceflariö; a i h u c tarnen libere 1 bertate Eifentiali. X V i l l . Ratio proxima agendi ad extra non eft Eifentia, fed voluntas Divina. X I X . In cujus adu formaliter confiftit praedeftinatio. X X . Quae habetur dependenter ä praevifis meritis. X x i . Sicut & re- prob^tio ä praevifis demeritis. X X d. Intelledus creatus nec de poilibdi poteft naturaliter clare videre DEUM. X X I I I . Bene veiofupernaturaliter. X X I V . Et quidem de abloluta pote -tia e. iam fineluminegloriae. X X V . O c u l u s a u t e m cor- poreus nul!ö modo. X X V I . Species impreifa poflibilis Di- vinae

Eifentia

nequit efticerevifionem

mtuiüvam.

X X V I I .

Per-

(6)

Perfcdior intelledus»caeteris paribus, eft princípium v;iio- nis perfedioris. X X V I I I . Cuitarnen eciam illuftrato lumine gloriae non eft connaturalis vifio DBI. X X I X . Viíio beata eft fupernaturalis fecundum fubftantiam. X X X . Cujus iu- pei natural itas perle primo attendcnda eft per ordinem ad agens fupernaturale. XXXLPoífíbiliseítviíiobearapraeci- liva. X X X I L Beatus visis etiam omnibus poílibilibús, ad- huc non ellet DEI comprehenílvus. X X X I J l.Beatitudo for- mális eíféntialiterconíiftit in vifione, & fruitione. X X X I V . Myfterium SS. Trinitatis naturali ratione demoidtrari non poteft. X X X V . In quodantur proceffiones veré reales, &

quidcm duaeadivae.XXXVLQuffifuntadusnotionalesin- t l l e d ű s , & voluntatis, fcilicetdidio,& l'piratio.XXX/II.

Sola prodi;¿Ho verbi eft generado, quia naturalis, nori item Spiritűs Sandi, quia haec eft libera. X X X V'11.Verbum non procedít ex cognitione creaturarum. X X X I X . Sed ex co- gnitione Eífentiae, attributorum, & Perlbnaruir¡; uti & Spi- ritus S exeorundem amore. X L . Prinapium quo remotum Divinarum proceftionum eft ipfa Eflentia, quo proximum intelledus, & voluntas, totale verő, & quod Peifonae Patris,

& Filii. X L I . Terminus totalis ad quem produdionum eft tota Perfona produda; formális verő ad quem eft ipí'a Elfen- tia Divina. XLII. Quae nec eft generans, nec fpirans, nec ge- n i t a l e fpirata. X L I I I . Quatuorfuntrelariones originis, nempe:Paternitas,Filiado,Spiratio a d i v a , & pafliva.XLl V.

Praeter quas dantur ctiam relationes communes identitatis,

«1u a l i t a t i s , & íimilitudinis veré reales. X V . Perfonae Divi- naeineíTeperfonali conftituuntur, & diftinguunturproprie- tatibűsrelatívís,qua talibus. X L VI. Qu.enondicuntperfc- dionem fimpliciter fimplicem.XLVII. Praeter tres lubliften- tias relativas Perfonarum, datur in Divinis una abfoluta.

X L V I I I SpiritusS procedítáPátre,& Filio, tanquam úni- co principio. X L I X . Qui vi fuae proceftionis per fe, & eften- tialiter nori petit procedereáduabusPerfonis. L . Adeóque ii per impofíibile non procederetä Filio, adhuc realiter per- fonaliter diftingueretur ab ipfo. Sic-

(7)

Iccine filendum femper ? fat

fupérque filui , ftudiofis ilose iï- lentibus fimillimus iaepius iubfti- ti Sed fufficit filuiiTe. Silentiura folvatur, fuccedant fermones, fupereft fvadas ftruere, fermoci- nemur,sicque fuperfedeamus fi- lentiô. Sed f c i o , fi fermocinari lufpiro, filenti- um fubinfeiet ftatim: fimpliciter fit filendum. Si- quidem St.fignificatiîlentmm. St. ficutfcholœ Pen- t i u m , fpeciale fcribitur filentii fignum, fedfemet- ipfo S. iileatfurdailrum,fibimet fitlilentium, fece- dat, fubmutefcat. Statui jimpliciter, ferioquefen- t i o , folummodo S. fonar^fubintonabo folum, fyl- labisfermocinabor; folisSS.fignatis, sicque filen- ti ftoico iîmilis fola SS. filentiorum ligniiicabo li- gna. Sybillae fvaviloquentiam fubminiftrentfb- a m , fvaviionoras fubintonent , fabjungântque Sybillae lyllabas. Syntaxeos. fuccurant itudia, feleitiffimas fuas fuperaddant fyncrifes , fecurior fane ftatucis 'ubfcribam fyntafticis. Subjacerem fiquidem ; fi fuperba •» fi fublimia fapere iatagc- tem; iuccu.nberem, fiiuperiora iemirem ; fvaviùs f u p p o n o , fentire lermocinarique fubmiilius. Sup-

A p u n a

(8)

pono finceriilîmè, fi fecundùm ferietatem S C O - 1 U M itruo Tuperexaltare icientiâ, fapientiáque fum rtipandi s Scoticâ ; fin ! iaiiùs TuperTeden- dum. Sit! ftimulatus fim i'œpiùsSCOTO Tvadam fcribere; Ted Temper ílerilia fihe.i ata ftruxi ftro- pharum. Senfum ftringo Spedatores Scotiftae Ta- pientiflimi, fubtiîit. tis Scoticae Sedatores Tpecia- lifiimi, fuftinetefolummodo S C O T I TuTpicereTan- dimoniam, fubti!itatem fpedari fpecialiiïimam, fcientiámque iubadmirari fubtiliifimam. Scholae Scoticœ ftudiofum finite , fin fufficienter, ial- tem fuperficialiter S C O T U M Tubornare S. fuper S. fubftituendo ; fed Tufferíe fimul, fi finè Tubtilita- teiubtiliflimum fingulorum fubtilium fublimave- ro. Solon fuíque TexTapientes focii S C O T U M íu-

fcipiant fuperexaltandum. Superquam fuppono S C O T U M Tatîs lonare, Tolos tpiritus Tufiicere Ty- dereos. Siquidem fingulariflimâfublunarium Tup-

primitur Tolert'â. Subiumant finguli, Tpeculentur ieduli, Tcribant Tcriba;, ftylos ftringant, ftrophas, Tvadásqueítruant. Suamet Tubíiiient, Tub; dent Tuapte. Sciant TuMumendum, Tupererit fingulis , Tpeculandum Tedulis, lcribisTupereritTcnbendum.

Styli ftolidabuntur, Taecularizabunmr ftrophae, fupputabuntur Tvadae, Tuperftes ftabit S C O T U S falutandus. Salve Sacerdos Tacratiífime, S C O T E fubtilium Tereniflime. Sola SS. Tacrabo Tubtilita- t i , Tuae Tacrificabo Terenitati : Tufpicc , TuTcipe, fuggere, Tuppcdita Tatagenti Tola SS. fibilandi iuf- ficientiam ; fie fi fibilavero , Tanditatem , Tubtili- tatémque Tyllabizabo. Siftite, Tedete, fímúlque filete Sodales, Tpedate, TubauTcultate Sodalem.

fingilatim S C O T U M , Tecundúmque Tu- am

(9)

am feriem fpecuîor ; fcitote SCOTUM,Scotia,Peu

Scotorum Panguine Pcaturiginem PumpiiiTc Puam • q u x antiqui-

Soboles PenPim,Pensimque PuccrePcens Pufficientia^^P.0"' PandimoniœPuppeditavitPpecimina,knior Puper- nemdia«

addidit; ftatimitatuit lePe Pubjicere ftatutis Peverio-Scotu' libus, iï Pe Pubjiceret Sodalitio Seraphico ; ficut

ftatuit, fie Pententiœ fuse ftetit; lie PubPequenter ftabdivitSpir.tuSando ficPpirante; fiquidem Pub- cinericio ftatuto, Podalitatique Pe PubPcripfitSera-

phicae Peniori, Seraphicam fecutus Pubmifiionem, J ^ « ^ « lubiimari Pprevit Pummopere , Publimitatibus Pe

fubtraxit, iperni PuPpiravit. Subjacuit Superio- ribus , Puorumquc Pe Pubmifit Pentimentis, Puppo- PuitPe Pandionibus, PubjecitPe fingulis, Pubdidit Pe Ppontaneè Puis Patiùs fibi Pubjiciendis. Stem- matisfiii PepoPuit Ppernendo Pplendorem, Paluta- ribus SocioS ftimulavit itimulîs, Puorum ftridè Pe-

cutus... PenPa PepoPuit Pua. Summatim PplenduitExeïCtt f*1"

ficut ftella, Pplendebit ficut Sol. SeipPum Ppecu-vmuilbu5,

lum PplendePcens fingularium ftitit Ppiritualitatum, fimillimus Ppiritui Puperna PuPpirans Pemper, ficut fupra Pcalam Pcandens PurPum PurPum Pempiterna fperans Spiritu Puo Publevabatur. Sandiora Pem- per Pucccdebant Pandimoniœ figna. Submiflionc fuperbiam Puperavit, Polertiâ Pocordiam Pupplan- t a v i t , Pedulus Pedulitatem Pervavit, Palacitatem finceritate Pupprefiît, Palacomata Pui, Peipsumque Pprevit S C O T U S Pedator ftigmatizati Seraphini, Signiferique Salvatoris fubmiiliifimus.

Suftinete! PubPequenter Pubit Pcholas, Scho- lafticus ftudet Polerter, Ped ftrabo ftudendoPubdif- ficilis PuPpicit Podales, Puosque Pocios fibi ftare fup- pares. Studet, PudatjPpeculatur -, Pedlemper Pu-

A a pe.

(10)

peratur fimulftudentium fuorum fuperabundantio-

Tat(lior in ri fufficientiá. Suftinuit S C O T U S iuperñuenter íi- genió peiita miles fpiifas ítudiorum ficcitates, ítipari, fufpirát- fmeiugemii que lblari ; fubjicit f e , íicut fcabellum Solatrici faúiitatcm í'olandorum fandiílimae, finceriííimé fupplicatSe-

di fapientise ; íi fapicntiá , fcientiáve libi fubve- niret. Subaufcultate! S C O T U S fentit fomnum, foporat, fomniat. Sub fomnio fpedabilem fe íi- i.virgo an ftit S C O T O Sedes fapientiae, fufcipit fafpiria

n ú i t h a e con-SCOTI, folatur S C O T U M . Suppromittit fcien-

píohon'ore tiam, fapientiámque fupplicatam fubinquiens : fi fuo »ppiicet. fufceperit fuo facrificandam fervitio. Solicitatur

fponía facrata; íi licubi femel fuboriretur fchif- m a , feu fanditatis fuae fempiternae fufpicio, íibi ícuto fubferviat. SpoponditSCOTUSiupplicans.

íicfatisfit fupplicationi, fic iatisfacit S C O f O So- latrix fanda folamen fatagenti. Siquidem fubve- niebat S C O T O fubtiliorem itudendi fagaciLatem fuppeditans, fubfequenter fenfus, fubllancias fe- cretiílimas fcrutandifubtiliílimé, femotafcilcitan- di fapientiífimé. Sicunde fubtilitatem S C O T I fub- miramini, Superis fcitote íubfcribendam.Sponfa fpi- ritűs Sapientiae fandiííimi fubtilizavitSCOTUívI.

SapientiífimusfubftituiturfucceírorSalomonis.Su- perat fcientiá fuperantes, fupergrediturfapientiá

fuos fimultaneos ítrabones, luppar itat fingulis, íitDoaor.&fapientiífimus fuccedit fcholarcha, Sorbonica sórbon fc a n d^ fubfellia, fyntagmata S C O T I fufcipienda,

fubintelligendáque ítudiofí fedanturfgepiífimi, fu- pernumerarii fuperabundant fcholares. Superemi- nebat folus S C O T U S , ficut f a l , fólque foli. Sed fuperftupefcite Spedatores Scotici! fi femel fapi- entiam fufpexiítis, fanc S C O T I fubadmirabim. ni.

Si-

(11)

Siftite folutnmoclo fingultus Tpatiô , iï fingularem S C O T I lupercminentiam fubintelligere lperatis, fequentia lingulariter TupcrexaltabuntSCOTUM, SufFragabimini iànè fine fcrupulo, SatisTacio : fpedate Teriem fie fonantem.

Seniores Sorbonae Tuicitârunt fubvetuftam fententiam fie fupponentem : itirpe Salomonicam iemperTandam lobolem, TponTam fcilicet Spiritûs Tandi femine Tceleito Teminatam , iicut feminan- turfinguli; fie TuTcitata fententia facrœ Scripturae ftabilitur leniîs, TeverioribusTuffulciturfenfibus, fuccollatur Tentiminibus. Suffragantur Tacri Scri-D!fjnultio

ptores , fupcraccumulantur Tedatores, Tupputan

tur Tentent se ftipatores, TuccreTcunt TyllogiTmo • D o i r i i i i c a -

rumleries, Tolvuntur, Tpemuntur, fter'nuntur, nos>&M;»°- - , ' , r r • mas de Con.

iubmerguntur, iupplantantur,iupprimuntur lub-cepe.B.M. v.

contraria Tenia. Seraphici Sodalirii Tecùs Tentie-^""""' bant Tcholaftici ; Tcnbebant fiquidem Tupradidam Tobolem Salomonicam Temper landam ftetiiTe : Tcribebant Temine Tacerrimo TemiAatam. Seraphi- ci TentiebantSeraphinam, iicut Seiaphini Temper Tunt line Torde, lie iimiliter fine Torde Tceleris Tem-

per Tandam Tuftinuerunt. Sed ftrenuè Tubcontra-s Thom.s

riantur fequaces Tcholarchse iignati fignô Tolis Si A i j u i n . p i n g i -

mul TubTumunt, Tubcontrarianturque Seraphici,tutcum£ole' Tuam itabiliendam Tatagunt Tententlam , fternen-

dam Tecundam. Sic Teniim , Tensimque Tuccrevit Tententiarum ftatus

Supplicatur landitatiTuas, fiTententias Tegre- gando , feorsimque Tecernendo Tubveniret, sic- que fchifma fcandalofum Tuper Tanditate SponTae Spiritûs Tandi Temel Tedaret, Teditionésque Tepo- neret Tcholaiticas. Supplices TuTcipiuntur, iucce-

B dit

(12)

Apoñotici fe (jis fandiílimse fubdelegatio, fpeciales fub- Legaii,8c fit mittit lubdelegatos, íiátuit íct utati, íecernere^ue piado"1'11 feledioremfententiam. Seílionisfyftema íignaiur,

ftatuta ftruuntur, ftatuitur foleranitas, fiituntur fucceílivé ítrenui fententiarum ítipatores , finguli Sorbonates fiítuntvfol s S C O T U S íupereft íiíten- dus. S C O T E , S C O T E Í iententiaSeraphicorum Sodalium finiítram fortietur fequelam, Scotiftico- rum Scholafticorum fenfa (íic fulpicamur 3 íub- fternentur. Serió fcito íinguli íingülifubfcribent fententiae finiftrae. Succurre ficut íupra fupplex fpopondifti, fubfidium folyc, Sedem fapientiae fandam Calva, fuftine facratam, ferva fervatam.

S u r g i t S C O T U S , f e íubaccingit, Cubito fub- ingreditur fcmitam , folicitus fubjicere , fubage- réque fobolis femper fandae fupplantátores. Sed orat scot«s i-p e a a t o t e ! r i i t i t f u b f e m i t a S C O T U S , fubíter-

coram imagi- * _ . J , . r\

ne B. v. pronitur fufpirans íimulamini, faxeam fulpicit íta- aniítentía. t u a m ^ fu bjn t r a t faCelium Spiritús fandiííimi Spon-

fae facro-landum , falutat fubmiíliííimé,fupplicat fuaviflimé, fuppeditari fubñdium , fibíque fuc- curri fupplex fatagitíubinquiens: fubminjílra fa- cerrima fervo lcutum fuper feditiofos fíniftre* lin- gularitatem f nditatis íempiternae fyncopantes;

lie fpero (íubdit ) fuperare: fuccurre ; íic fupera- bo lecurus. Stupeícite ftupendum ! fimiliáne funt lignata, fcriptáve femel ? fuccurfus fuperna- turalis íuperinfpicite lignum. Statua faxea, fur- imsgo ra»e.dum íimulacrum S C O T O fe fubir.clinat, fub íla-

«n"ifinat°"tua fignificata falutis fupergretíae Salvatrix fuavif- fima S C O T I fulcepit fupplices. State Spedato- res! fpeculcmini! liquid fuper íirnili fubinclina- tione iufpican, fentiréquc íinitis; íufpicor,feiió- que

b.

(13)

qucfentio : fubincurvationem íimulacri, feu fta- Et,av«f,e tuae íaxeae iignificare: ítemendamfubfecutivé en- d i v i n i t .

tentiam fecundariam , ftabiliendam fignificabit S £ O T I , fuorúmque. Sané, íinceré.¿ue fuípica- mur; íi fie léntimus , fuffragabitur í'equela; liqui- dem P u r g i t S C O T U S , fie fupernis fubnixus fuppe- t i i s , folatus Spiritu fcientiae,folidatus fapientiá, ftip.tusíubintrat ftatutumfolemnitatiíitum. Sub-

ingreditur ftadium, Senatum falutatSorbonicum,™¿c°t M fuggéíium , Sorbonenséque fcandit fubfellium.

Statim fufeipitur, ftatuitúrque fententiarum feo- pus , feopi ltruitur fyftema. Subaufcultat S C O - T U S fingillatim fenfa fíngulorum, fpargunturfo- lecifmi, fuperadduntur fophifmata, fuperfluunt fyllogifmi, f perabundant lyncathegoremata, Po- ntes Pubjunguntur, Pucceduntfyntagmata. Sin- gulis Puprá feriptis ñabiliunt; sícquc Itabilitam fynodus ftringit ftylos folicita Pcribere, ftatueré- que fententiam S C O T O finiftram , fcilicet: So- bolemSalomonicam ftetiíPe femel fcelereferpenti- nofordidam. Suftollere ítudent Spon ae íacerri- mae fanditatis fempiternitatem. Superi! Sr baoth fandiífime! ficcinefimulabisfimilia? fiecine Pplen- doribus Sandorum Pandifiima Pathanse PubPcribe- retur Pceleftiífimo ? fpem Pcandaioífimam !

Sed ftate, ftate íilentiofi, filete Spedatores Po- Dímicatut «ll liciti! fandiora fpeiate! fuperintendite ! Puper-t"et"<lue fit>

veniens fuccedit S C O T U S , fecus, fcilicet fan- diús Pentiens. Stylos feribarum ftolidat fingulo- í u m , fingulorum Pubfumit fenfum, fubvercit fole- cifmos, fuperaddita Polvit fophifmata , lecernit fyllogifmos, Pupplantat Pyncathegoremata, fup- prunit Pontes, fegregat fyntagmata, fcmdit ice.

B z nam,

(14)

nam, fuppofitorum femovet fiparia. Sicque fer- mocinans, fententiam fuftinet felediorem, fva- detque fandiorem, fubtilioremve ; fvafam ftabi- lit fapientiflimisfymbolis, fymbolisfuperaddit fo- lidas fyncryfes fcriptorum, fcripturaeque fubne- d i t fynodia. Senium fublatentem iegregat iingu- lorum, fimiilque fubjungit fymetriam. Spedato- res fubtiliifimi! ii S C O T l l M ipeculor fuam fen- tentiam Sorboneniibus fvadentem, fane iuppone- rem, lie l'cientifice fermocinantem. ScitoteSor- bonatesfapientiifimi; iiquis Sponfam fandam Spi- ritus i'andiifimi facrilego, ferpentinoque fem.ne fentitfeminatam,iuperiacrilegio fe fcivcrit fufpe-

$ u m ; fiquidemfandafiintfandificanda. Si icin- tillula lupcreft fana, fententiam fandiorem fva- debit faniilimam. Senfatefolummodo fermocine- . mini. Sorbonates Tcitis: fol ftetit fcriptura lacra qu",LmenpiofLiiFiagante (sicque ioliloquium ftatuant Tecum ie T ;c.con-f i ngu l i ilibtumentes} led Tole fuperamida Tuccu-

eep1' ' ' buit ? Tcitis: Seraphim, fpiritusque Tyderei Tunt f a n d i ; Ted fingulas Tpirituales Tubltantias fupete- minens Sceptri-fera lit facrilega ? lit fceleita ? Tci- tis : Sydrach, Tuique focii fervantur fani; Ted fa- cratiflima , fpecioiiifimaque lit fuccenfa, iicut So- doma? Tcitis: fpinsefuccenfaeTervantur falvae Tu- per Tummitatem Sinai; Ted Temper iplendida Tine fpinis fpica fit fubuita ? TurcuIiisnefuperSion fan- d u m Temper Tpiendens fit fubcineratus? filete, fi«

lete, fitis itoici; ii fic fordide Tcitis Tcioli, fi iic TubTumitisfcioli, fubridebimini. Senecse,Socrates, Stratones, Stagyritae, finguli Sophi fcandaliza- rentur fummopere, fi fimul fupervixifient, Tci- rent; fed fcirent fapientius, fermocinarentur fa-

j

(15)

niùs. Sagientes folùm fublunaria,fcribunt: ftel- lasfubfidiô fplendcfcere iolis. Subfumo: fenti- réntne fecùs ? ftellimicantem fcilicet fex , séxque ftellis fignatatn , iicut fpuriam fpurcari ? fcribe- réntne fecuriifimam fali fteilam, fublidiô folis fem- piterni folùm femel fpoliari? fcitcte: fcriberent j liquidem S C O T O iubfcriberent.

Sed fedete Sophi feniculi, fuperfedete fublu-

naribus ! fuperlunaria fimul fcrutatur S C O T U S .£ l ! a m tx

Subtiliùs fcilicet fpeculatur ftantem fuper femilu- auu.ikmi.

nam fandiilîmam falutis ft a tua.m , fie fyllogizan- do : femi-luna fubftat; liquidem fubeft fandaliis Sponfoe fereniflimae , fubjacct fimiliter ferpens, Sponsae fubeft fphœra femi-lunaris, ferpens fubre- pit fphaerae. Sola fupraftat fponfa , fola fubfiftit fubfiftentiâ. Subfumite : fed ii fupra , fequelâne fcientifica ? fi femel folùm fiftitur fubtus, fi femel folùm fub ferpente ? fophifticè f u p p o n i t , fiquis fupra ferpentem ftatuendam fub-ponit fub ferpen- te. Suppofitum fub-pofitionis fane fubfannan- dum ! fpeculemur folùm fphalmata fimile fuppo- fitum finiftrum fubfequentia. Spedra funt fean- daloziifima , fequelœ funt fpuriae. Sequeretur li- quidem : Sacrarium Spiritûs iandi fimul fubingredi fpiritumfpurium.Sequeretur: fuperventamSpiritu

fuperno, fubumbrari , fimulque fubjici fpiritui ' ¿ " Ï Ç "

fceleftilfimo. Sicque fequeretur: f p o n f a l i a S p o n - « eomradi- fi, fponsaeque facrofanda folvi f c a n d a l o f i f l i m e - . i1 3^ " ' Sequeretur • Servam Satoris fubmiflifiimam fimul

fubmitti ferpenti fuperbilfimo. Sequeretur: fpi- ritu faginatam fvaviflîmo fimul faucari ltygio:

Sequeretur : Sanda Sandorum fimul fterni ftabu- l u m , fpeluncâmque fordium fathanicarum. Se- C que-

(16)

queretur: fpeculum fpeciofiflimum ftare iimul fol'- didum; fuperinflate lolum femel fpeculum, for- defcet llibito fudore; fic fpeculum fanditate iplen- didiffimum itygio lordidaretur fuperbiae fqualo- re. Sequeretur: icelus fuperaddi iceleri; Ii fup- poneretur femper fcitula iblummodo femel fcele- re ferpentino lordida. Scitis: fanguinem Salvatri- cis fumpfit, fuxitque Salvator. Scitote: Ii fontem fupponitisSalvatncem,fequi;Salvatoremfugentem iimul fcelere fulpedum. Sacrilegamfuppoiitio- nem! fufpicionem iceleitiiiimam! Sanda, S a n d a ,

S t o t u s i e p o t Sanda fit Sandiffima SabaothiSponsa. Sicfchifma

tat paimam. £\jlTulit, iic feditionesfedavitfcholafticas ftrategus S C O T U S . Sufpendit S C O T U S ilupeicentes Spe- datores , fubmutefcunt Sorbonenfes ftupefadi fu- perfcientia, fapientiäqueSCOTIfuperantur fva- iis, fpeculationibus fubaguntur ftudiofiilimis, fubmittunt fe fententiae Seraphicae, sicque fan- d i o r i ; feponunt liniltram, feil fuam, fentiunt fignate iynedri Sorbonenfes iimillime iicut S C O - T U S , S C O T O Scipioni fuamet fubordinant fen- Amp!«aun bm e n ta fuperati Syphaces. Sedis fandiiiimse fub-

tur Legati delegati feligunt fententiam S C O T I , fpernunt,

fescotLiarn feponuntque fecundam, ficut iiniftram,fequeftran- tes.Solemniilime ftatuitur fententia feleda,fufcipit bona^iiaii ' Sat y ,m a n c a, fequuntur iimul iingulo-

U u i m f i t a t c s , tum iludiorum fubfellia, iinguli iinguli fubfcri-

bunt S C O T O fcholaitici. Silentium itridiiiimum feveriflime, feriöque fancitur fervandum fuper fententia S C O T O , fuisque fcholis fubtilibus iu- fpeda. Sscula feculorum faeculis fubfequentia

Sixtus r v . F e- S C O T U M . SCOTIque fententiam fonabunt. Sic- ftumimmac-que Sixtus fecundo fecundus folemnitatem ftatuit

fan-

(17)

fandificari fpecialiter, fupremámque Seraphipi^»»!*- ílatuti folernnuatem fcribi fanciyit finguiarum ñ o r . f o l c m "

Sponsae Spiricüs Sandi folemnitatum. S.ngulari>£mum ftt* ter Succelíor Simonis fandiílimus , facerdoturra ciérneme íummus, íblicitus s C O T U M fublimare : S C O - ^ S o -1 T U M íubtilium S U B T I L I S S I M U M íeu íingulo-^^au..

rum íubtilium Sereniílimüm fancivit falutare.

Sancivit fimul fynodus Sorboneníis, fiquis fcien- S o r b o n a (la-

tiarum fubfellia fcandere folicitaretur, f p o n d e a t ^ V J ^ finceriífimé fententiam S C O T I fuílinere. Sícque Doñomum Sponfa fubtilitate S C O T I fandificata, fuper í a n - Í ^ S c ? ; dificabiturfemper. Sanda íandio! ílatutum lá-"Conc.B.Y.

né faluberrimum ! fed íinamus, S C O T U M iub- fequamur,

S C O T U S Subtiliííimus, Sponfeque fandif.

íiniíB Syndicus fereniílimus, Habilita luá, f.ioriím- que fententiá Sorbonenfibus fe íubducit, fuperio- res fubiens foli finus. Siquidem S C O T O iubniit-

tit fuus Seraphíci Sodalitii fuperior falutare fece- G^U"c- dendi icriptum íigilló fubfignatum. S C O T U S ,

íicubi faciam fuccepit fyngraphen, ílitit fecusies'Ut «Te«, fuburbana , fecúmque fui ílrabones, fenlus fuoslonU,n- iludió, fpeculaticnibúsque ítridos fublevare fata- gentes. S C O T U S fuperinfpicit fcriptum faluta- r e , íeledó fcriptó ílatim fe fuccingit Cemitas, fe- cedit íiné fufurro, finé íacculo, finé ílrepitatione.

Scifcitantur ílrabones íui, fin fubintraret luburba- na Sodales fuos falutare ? fed fcifcitantibus fub-

dit S C O T U S fequentia : fuperior fcripíit f o l ú mE¡U So bed ¡ « .

fubitaneum feceflüm, ftatuit folummodo: ílatim P«»P«¡C- fuperiores fubire foli finus. Sinite Sodales. Sic fi-

nit S C O T U S Sodales finé falutatione. Seceííit Cu- bito folicitus falutaris fcripti fervator. Sic Sorbo- na fuó ípoliabatur fcutó , fpoliata S C O T O .

C a Sed

(18)

Sed ficut femen finapis, fie S C O T O fuus icnatus co-fe mPe r fuccrcfcit fplendor. Siquidem fenatus fe- ionienfi.it ptcm-viri lereniflimi facri Seledoratûs fup rveni- S«nuS, 0entem fufcipit folemniffimè S C O T U M . Salutat

fubtiliilimum. S C O T U S iimiliter fupereminet, Eri.it, finbi- ^l c u t fupereminebat Sorbonenfibus, fuftinuit fu- litque' uni- perlativum Temper. Sufcitat, folidâtque fcientia- coioni'enf. r u m » fimulque ftudiorum feveriorum fubfellia.

Sapientiâ fplendet iingulis, fubtilifiîmè fua fta- tuit fyntagmata, fuperftitiones fupplantavit, fo- landos folabatur fuaviifimè, fimplicibus fcientiâ fubveniebat fedulè, fapientioribusfuccurrebat fu- Bifputat pererogativè, fceleratis fandiora fvadebat falu- cumSe&ariis. berrimè, fcandala fuppreffit folicitè, fedarios fae-

piffimos fubegit folidè , ftrinxit, ftravit Temper fandiifimè. Spedatores ! Syftema ftatuerem , fermonémque fyncoparem , fummatim : filerem, fubiifterem; fi iirteret fubtiliiïimus. àed fœculo- rum faeculis fententiae fuœ fpargit femina, fparfa furrexerunt, fuperfycomorôsfuccrevert.nt. S C O - T U S fuper fereniifima fe luperextulit folia, sic- que fedet fuper fedes landas fuas. Satagitisne fcire fenfum ? fcitote fpedatores.

Supremum iingulorum ftatuum faecularium,fci- licet facrum feptem-virale fcandit S C O T U S folium.

Siquidem fuum S C O T ' O fubinclinans fceptrum Scoticis fe fubmittic fenfibus. Sandus fuffraga- tur Stephanus , iicubi folemnitate fandiifimae imperawr Sponsae facra fereniffimus fummi folii Sceptriger dec revit, ut ftatuit : Sacrorum fubgeniculentur Sacerdoti fin-

«ni'TnFdiô gularum fcientiarum fupremi Syndici. Subgeni- immac.con.cu[antcs fpondeant feScotiftas. Sicfummusfcep- Steph.jurent triger fcholafticum feliftit Scotifticum , fic fince- infeat.Scoti. riifi-

(19)

riílimé fubtiliílimam f .i S C O T I folet fuftinerefen.

tentiam. S p o n d e t , fimúlque fuppromittit fuo ianguine fubfcribendam. Sicut ftatuit S C O T U S , fie Tolium feptem-virorum facrum fponíionibus ílabilit facrionbus: Sponfemfcilicet Spiritüsfan- d i fecratamSacrarium femper ftetiíTe facerrimum.

Superbi! fuperbi! femel fchola fubtiliífima, fem- per iübmiífiífima! fuperbies ferié finé fcelere , fu- perbies finé fcrupulo, íit iuperbia Scotiítarum Tan- d a ; fiquidem fuperbiunt fuper Tanda. Siquse fi fupei'bisefímiliafufpeda Tune, fifíniílra fufpicami- n i , TurTum furfum Tcandite fenfibus.

Sydera TufFulciunt S C O T U M , Tcientiámque

fecondant, íapientite íiiffraganturfute , Tecuram, An^el is fva

fandámque Tpecificant. Siquidem SpiritusTydereus det B. Ama- fígniíicavit, Tvasítqne fingulariter Serapbicae So-J°£a m E u -

cietatis Sodali Tpeciali; fi fubdifficilis fit, feu fuc-anxio, m f.- cumberet Tuper TenTum Tacro-fendi fynaxeos Sa- urinTms^ü.

cramenti; fiicrupulis ftringeretur, fubveniri Tibi feiat, fublevabitur; fi folummodo fententiae S C O - T I ftuduerit, fi S C O T U M fecutus fit. Stupete Scioli! fi Superi fvadent: fi fimilia fuggerant, fi fie fuperextollant fubtilitatem S C O T I , sítne fi Capitis fpernenda Scotiftarum Tchola ? fpernat, fi

quis ftoliditati fubeft, feu Tubjacet ftupiditati. Sa- cenn»«. i¡- pientiús Ten fit Tuper fententia S C O T I fecra Sy-

nodus, fenfit faniorem , fenfít fequendam, ftridé ^oasreIio- ftatuit, Teveréque Tancivit: ficubi lententias Scoti intactas S C O T I Tufpexerint feifeitatores , Teu Tcrutatores teliuiuu"t' feripturarum, falvas finant , fupponántque falu-

berrimas. Sed fi fupererogatoria, fi Telediora Tpe- ratis, fupereminentiús Tpedatote feientiae , fimúl- que íandimonise Scoticse fuffragium. Sígnate Te-

D quens:

(20)

quens: S C O T U S femel fpeculatur, ftudens fuper fummo ialvationis fecreto, ftante fcrutatur fuppo- fitione : fi fcilicet fpedes fempitemum falvaqda fandionem fupremi fervaviflet folii, íimilitérne/n- duiifet ftolam fervilem fuppoiitum fempiternum , ficut fuperinduit ftante fupergreifione ? fcrupu- ks^m1.'" 'u m fuftulerunt Superi. Svaviflimus Salvator f b Scoto S. Na fpecie fubtiliflimae fobolis fpedabilem fe fiftit Sub- titrh. noae tiUflimo. Salutat S C O T U M fvaviculus, fubofcu- niitruuis il- . • • r lumdeincar-latur ivaviculumS C O I U S , ficut fympathetici le

„auonis My. f ç fimul fUpe rampleduntur; fed fi iimilia fvavita- tisfigna fapiunt S C O T O , fcquitur : S C O T U M fimul fapere. Sacro fandum fublatens fecretum fignatum figillis feptem S C O T O finceriifimè fol- VitServatorfignificans: Similiter ftolam, feufche- ma fervile iiifcepiTet ftante , fervatáque fan- d i o n e , ficut fufcepit ftante fupergreftione. Sic fuggerit fecretario fuo fubtiliora , fuperinftillat faniora. Sic fi fpecificetur, iiquis S C O T O fub- tilior fit ? fuffragabimini. Spero ftecula fuccedent faeculis, fol us, folus S C O T U S falutabitur fubti- liffimus. Solus fané finé fecundo falutandus fe- cundus.

Sufficiat Scotiftœ. Siftite! fed fimul fubfiftite!

fufpexiftisne S C O T U M ? f u p p o n o , faltem fufpe- xilfefuperficialiter; ficut fuperficialiter folùm fuprà APauio jo fpoponderam fubornai e.Supereft fuccidere fermo-

»io, & Abra- nem,fupereft fermonibus fubftituere fílentium. Sit;

c a l u m n i a t o r ' filebo. Sed fímul fileant, fiqui S C O T U M fublime fie°b aiiTcn íapicntiae, fcientite, fandimoniaeque fydus fcom- aiiquod pœ-matizant. Sileant fiqui finiftrô fuperciliô S C O T I H ^ r f ' fubdormitionem fugillant. Sciant fimiles: S C O - puitusobietitTUS fubdormivit f a n d é , fuccubuit ívaviter , fu- per

§

(21)

pervbritfemper f ä n d e , fcquitur feipsöj fände ÍÍ- n.iliter liiccumbere; liquidem lande l'upervivere, fändefuccumbere, luncficUt iynoyma. Superi- üsfcripfimus: S C O T U S f - n d a m lervavit Spiritus fandiííimi Sponfam. Scribendúmne Sponiae Ser- vatorlit, fubdormierítquelceieítus? íapidioresi.t- pite ftruere fcquelas, íic íic fcilicet lyllogizate:

Simeon fenexíubdormivitfandé,iubdormivit fva- viter; liquidem fufpexit falutare fuum. Sublumi e : fed S C O T U S Simeoni íimill mus; liquidem fufpe- x i t , íimúlque fandificavit Sal; taris fuifandi So- ciam: fequitur S C O T U S Ii niliter fände fvaviter fubdormivit; fed íimulemus iimilia fulurronum fpargamenta fubreptitia , falpis iimiles, fcorpio- nibus íimilandos. Spernamus íimilium fciipta fatyrica lcatentia fcarabaeis; fiquidem fomnia funt fophiftica, fartáque fcommata; fifaltem iul- fa faperent, fufferenda; fed fale lunt fpoliata.

Saeviant! feuiant! feipfosfemper fauciant. Sed fapio, fapio. S C O T U S iinulil'criptori femper fpi- na ftetit. Scriptorem Sarmatam fub ferie fcoma-

tizantium Sponfam fentio fpecificandum. Sed A1»<"«'>»-.

fecedat iimilisfmiftri, fufpedique llyli fcriptor. rt"c™?0 TS Senfati faniusfentiuntfcriptores fcribentes: S C O -

T U M lupervixiffc femper íandiílimé, fuccubuilfe bun d. mor-

fimul fvaviífimé. ,e Scoti

Sed Superi! ficcine fuccubuit S C O T U S ? f u o cubuit. Silete íimilibus fcribce, filete! faltem fcriberetis: S C O T U S fedet, fufferremus; liquidem fedebat fuper Sorbonicas fcientiarum fede's; fuc- cubuerunt folüm fedarii ftrati, llernens femper fubftitit, S C O T U S lemper ftylita lletit. Super- quam fcitis luprä fcriptum; Sponfam fuftinuit

D z fufful-

(22)

fuíFulcivít]ue fternendam , sine fano feníúi fvafibile: fuíFulcientem,fuílentantémq.'fimul iuc- cubuiífeSCOTUM?fed íubfumunt .cribsedlernitur futFulcrum! fuccubuit S C O T U S ! feceífitíubtiliífi- mus, fubtiliífimus le fubtraxit. Sit! fubtilium fuccubuerit fubtiliífimus ! Sit ! furripuerint, íubtraxerint fydera S C O T U M ! Scipio fit fub- latus fcholafticus! fcitote: fupereft fcriptus.Scho-

V i v i t f c r i p t u s lis fupervivit S C O T U S folidifiimum fcientia

rum fcutum; fiquidem fi fcholis fuítuleris S C O - T U M , fcientias fimul fuiluliíti fubtiliífimas; íerva S C O T U M , fie fcutum fcholarum, feutieam fe- darumfervaviíli. SuccubueritSCOTUS, fequa-

ces fuae fubtilitatis fcholce fuicitant fepultum. 1 Splendidum ftruamus fepulchrum , Sarcophago I Saphyros fuperimponamusfacerrimo, fuperadda-

mus fmaragdos, fubnedamus fardonichos, fan- dapilae fuse íufpendamus íinceriífimse fubmiífionis fymbola. Supereft ; iuperapplaudat fibi lchola Scotiftica, fe fimilem fortiri fcholiaíten fapientia I Siracho fimilem, fedulis iuppeditantem feientiam, 1 ficéis fitientibúfque ftillantem fapient¡am.

Studiofi fiquidem fcitote Sophi! fi Sophise fen- fafentirefatagitis? Sophiaefedulo ilúdete S C O T I .

S«¡p't S c o t i Sifcripturarumfandiífimatumfpir¡tum fagire, fe- imiarüm" quíquefecuréfufpiratis?SCOTUMferutemini. Si gene« ron facro-fandas fefliones , fummorúmque Sacerdo-

turn fan i iones íludetis f ibdiíhnguere ? S C O - T U M fequamini fecunífimé. Sifeniorum, fa- crorúmquefcriptorum fcriptafpeculamini ! S C O - T I feripta fupputate. Scitote, fitísque fecuri;

fi fititis fubtiliflimá faturari fcientia? S C O T U M íblüm iugite , faturabimini, iegetem feientiaru n

íubjaí-

(23)

fubminiftrabit fuperabundantem. Siquidem S C O - T U S fcibilia fingula fcivit. Sed fimul fcitote j ii fcientiá ftipati litis Scoticá, fabbathariis, Sarace- nis, ledai iisque íingulis fuppares Temper ftabiti s. £

S C O T U S ¿miles ficut fagitta Temper fauciat, T e r n - e * per fternit. Scripta fubtililfima S C O T I fagense

funtfedarum, faginae fuorum.

Sic fané fenferunt fycophantae fceleratiifimi, lie feiiíit fuprá fpecificatorum, fcilicet fabbatha- riorum , faracenorum, fedariorumque fynagoga fpurca i S C O T U M fuperciliófufpexit, fprevitque Temper fínifiró. Singulari fublervit fpecimini fcriptó lignatum fequens Sleidano fcriptore; fi-

quidemfseculofuperiori Sceptriger Scotise facrile-iub Ed.iar- gus fvasu fceleratorum fedariorum fandam fenio-

rum fuorum falutis femitam fubvertere, falutare fuipti Scoti, fupprimere fymboium, facratum feeculizare S a - ^ ' ^ "1 cerdotium, falvificafpurcare Sacramenta, fingu-gm «a'dide- láque fpei falutifera2 fuftollere ftuduit figna. Sa-runt fe£la,iu

crilegumfuum ( fiefvaferuntfedarii ) fuccedet ftud ium, fed lignanter fubinquiunt j fi fcholarum, fcriptorumque facrorum , fpecialiter S C O T I , Scotiftarúm jue fuftulerit fcripta. Styli liquidem fcriptorum facerrimorum fagittaefauciantes Tem- per funt fceleratorum. Suggeltui,fvafionique Tub- lcribit Sceptriger. Subeunt fcholas, furripiunt fcripta, fpurcant furrepta, fulfurantur lingula, fuccenduntfcenáfpedabili, ficutftupam ftupidi, fuccenfa Cbcinerantur, fubcinerata fterqui'inio fepeliuntur; fie ficfcuriliter feviunt fuper fcripta fuperftitia S C O T I fathanae fatellites, lie fpumant falaces, ftrident ftulti, fpuunt, ftrepitanc ftoli- d i , fiefic ftomachanturfeditiofi, fuper S C O T O

E fcripto

(24)

fcripto; fed ftriges funt, folem fentiunt, folis, fcientiaeque Scoticaeftudent fubterfugere lplendj- fubtiUtas o- rem. Sed ficcíne ftupidi ? ftol díqu litis focii ? fe-

ft-ro Q ferió fcribo ) laevis faeva ítukitia. S C O - lonu «pcrS j y g femper fubtilis. Scripta S C O T I fubtiliífima

funt. Subtilitas, fcitote, fpiritualis femper Üe- tit, íifeníitiva fentiret, íeníitivam fané fuífocaf.

fes. Secus fecus fubtilitatem fpeculare; lubtilitas íignatfpiritum,fpernit fediones, íciíliones, fecu- res, ítigmata, Subtilitates finéfenfu f u n t , Sco- tiftaefempiternant, Scotiíbae femper ftabunt. Sub- cineráfti SCOTUi\^íufcitáfti Scotiítas,furculi íem- per fuccedent, fuccreícéntque folidi, Scotiítae femper feduli» Sedas íicut ftraverunt, íic femper f e r n e n t ; Salvificantem Salvatoris Sponiam, íi- cut fervaverunt, fervabunt femper. Sermocinor fe- rió finé fphalmate , fermocinor íinceré. Suífra- gabimini: fpeculemini folummodo.

Scribunt fmceriílimi fcriptores fequentia : innocéntins fomnó fopitus fandiílimus, feu fummus Sacerdos Frincifcunf Seraphicum Salvator s Signiferum fpedavit San-

E c c l e f í a m La- duarium Salvatoris fuis fubmiílis fuftentaviífe fca-

^propinguam Pu l i s* Subfummo ! fed íiqui Seraphico Signífero fu»humeris falvationis Sanduarium fuílentani fuccurrerint íi- fuftentantem m u I fuf l ;e n t a n t e s ? fc apulasq; fubmiferint íublevan- K 2 ÍMiat e 8 , fuccollaverint fubmiílis? fané Sodales funt Se-

ftentant Ver-raphici,ferió funtScotiftae.Sicíicicotiftae funt,fal-

FIN ULT'EC vificanté falvatorisSponfamScotiftae fimul fervant, cltiiam. fpecialiter fimul fuftentant. Sifcifcitamini, f e u f i

fcrupulos fufcitatis Spedatores fuper fermone íimi- l i , fubaufcultate folúm, ligna fuper funt fvadentia.

Siquidem fi íinus íingulos foli, folíqjfpatioíi fufpe- xeritis; Seo tillas fufpicietis, Sacerdotes Scotiílici

fuper-

(25)

fiiperabundant, Sufficientes fuccurrunt feminis fa- lutiferiSatores fapientiífimi,fedulíque. Studia fufti- nentfalutaria, fcholas fubeunt faluberrimas, fubti- liífimásq; Siqui falutem falvandorumfitiverunt, fi- tiúntq; iànè, fensúq; ferio funt Scotiftœ. Scribat ,fí- quis i'cnbere fufïiciat Scotiftarum ftudia ! fin ? finat.

Sed fciat • Scotiftsefcindentia fucciderunt fchifma- t a , íeclarum ftraverunt fpcdra.

Scotiae, Saxonia:, Silefise , Styriœ, Slefvico,

Sveviae* Sveciae, Sarmatiae , Salentinis, Sicarn-«'"<«<•»« E- brifqueSeptemtrionalibusSalutis fempiternse fva-P"ófi¡TÚ*

dent Sacramenta. Sauriae , Sabaudise, SiciliaefcrtiI>&in

ftudiosâ fuccurrunt folertiâ. Sceptro Sandi Ste- p

phani Sceptrigeri , fuorúmque Sereniífimorum Succedorum S u b j e d i s , fcilicet: Strigonienfibus, Sopronienfibus, Scepufíenfibus, Sároífienfíbus, Simeghienfibus, Szemplinienfíbus, Szathmarien- fibus , Szabólcíienfibus, Szarandienfibus,Solden- íibus, Szaladieníibus, fingulifque Szolnokienfi- busíincera, lalutiferáque fubveniunt fedulitate;

Similiter : S c l a v o n i c , Servias, Sirmio, Septem- caftris, Siculicalibus, Saxonicísque Sedibus fva- dent faluberrima ;

Sacramentúinque fandificationis ferie fupre- m u m , Sa.ramentumfolutionis, feufigillare, Sa- cramentumfynaxeos, feu ( Scotiílicé fentiendo) fpcciesfacratas, finguláque falutaria fubminiíirant ligna. Siliquasfedarum, feménque fandum fe- cernentes, fcoriam fegregant,sícque Spiritui fan- d o felediííimasftruunt fedes. Satísne, fupponi- tisScotiílis? faturatíne fimilibusfuperiùs Iciiptis ftudiis?fcriberem latís ! fed fcio fudorum fvetos fublimioribusle fe facrificâife fudoribus. Scotillae

E 2 Smyr-

(26)

Smyrnos, Solymos, Saracenófque, Syros, Schy- tas, Sináfque femotiífimos falutárunt, favíque ía- lutis farcinae fubjugárunt. Sacrificia fuftulerunt fordida, fuis ftraverunt íimulacris fathanam , fu- perítitiofóQue fuppreíferunt facrificulos. Sed fupponendúmne: íimilia ítabilivilfe finé fummo ftudiofo fudore Scotiftas ? ítupenda f u n t , Aúpe- te Scoriftarum ftudia.

¿ l í r t y i i i S c o - Scotiftae fcillas, f a x a , fcopulos fupergreífi

tjftarum. pu n t ^ f y iv a s, fpecus, fpeluncas, faltúf.jUe fubter- raneos falutis fubiverunt íitibundi, fibiíomnia fubtraxerunt ; ferpentes fuperaverunt, ferpenti- nósque fani fump.cruntfcyphos, f u n t f e d i , íicut Simones; ferráfciffi, ítrangulati, funt fufpenli;

filicibusfunt fubruti, íicut Stephani; ftagnis funt fubmefi, fordida faítinuerunt fulphura, fuperin- j e d i funt fartagini, fubuíti funt ficut Sarcandri;

fagittati f u n t , íicut Sebaftiani; fuccubuerunt f c l o p ó , faucii fuccubuerunt fecuri, íicut Sixti;

fummafuftinuerunt fupplicia, íicut Secundiani, íicut Symphoriani. Sudantes, fufpirantes i'ervi- tutibus fubadi funtfponté ítridiflimis ,fcopas, fcu- t i c a s , fpinas fufferebant, fqualores, fputa,. Scom- mata fuílinebant faepiííima, fummatim fcribo:

fanguine fuperabundanti fcripferunt, fubíignave- rúntque fuo Seraphino Stigmatizato fe íimiles fo- boles; íic lignificaverunt fe Sanduarii falvifici, íi- muí ftare fuftentatores. Sic fie S C O T U S fuccef- fu fecundo Sponfae Salvatoris ( ficuti fuperiúsSpon- fae Spiritüs fandi fteterat 3 fcutumíletitfolidiíli- mum,íic í l a t , í i c ftetit, ficítabit,ficfempiternabit fubtilitas S C O T I .

Sina-

(27)

Sinamus S C O T U M fermonis fcopum. Suc-

cidatur fermo ! foliimque fuperiit falutare SCO-Alexander T U M . Salutemus S C O T U M : Sapientias fedem, vu. N«»«

iicut falutavit Subdelegatus ftemmate Senenfis

fubinde facerdos fummus fugs feriei fcriptus fepti-ad pa«m.Mo- mus Ç fciffurasfereniiiimorum itatuum femovere, °n«*nSuri™

fchifmata feponere, fymetriam fenfuum fvadere

fubmiifus ) ficubi fynciput S C O T I facrophagô l i a m in m i .

fublevansfubjunxit; falve fpecialiffima S a p i e n t i œ ^ î ^ ^ V fedes! fimülque folemne S C O T O ftruxit fepul-Aahvium chrum. Silentiô fupprimamus fapientiflimosfapiemu:' fcholaeScotifticieScholafticos, folùm fcribamus

fcholâ S C O T I S i x t u m I V . S i x t u m V . fandiifimam^<h°;aïter

fedem fcandiife fummos Simonis fucceifores. Sen - y d u r i m o s f l -

tiofummatim:fiquijfcholariarcham fuum(ignare

folent fignô folis. Signalizemus fimiliter«w"«>uo S C O T U M f y m b o l ô , fcilicet femi-lun®, fubfcri^Tslx.T*

bentes fcripturifticum fit fplendor femi l u n ® ,i v-k v' ficut fplendor folis. Senfus fit : iicut fuis fcholaftirtrifai«io.Ent eis fplendet f o l , fie Scotiftis Iplendebit femi-lunà;

ficutfol Sot'i, fie fplendefcet femi-luna S C O T I .c u t

Svaie7ium, Salazarium, S a n d i u m , fuösque So- cios fplendidiifimas falutemus ftellas. Singula lin- gula fplendeant feientiarum fydera. Sed fubfifta- mus! fuperflua, fequeftremüfque fupervacanea.

Solumodo S C O T U M Splendidiiïîmum feientias, fapientise, fand;moniœq; fydusluperinfpiciamus.

Scholis fubtiliifimas fubmittet fplendoris fcintillu- las, luccurret fuppetiis, fuperillabetur iingulis fcholafticis. Sed iignatote, fiante fuppofitione, fi lint Scotiftas. Synopfim fifto S C O T U M iingu- lis Servatricis facro-fandee Sodalibus. Suspicia- m u s f y n o p i i m , Scotiftœfimus, feuScotifticè fen-

F tiamus

(28)

tiamusfuperfanditateSponfœ fandiflîmœ, fcqua- mur S C O T U M , fpondeamus, fanguine iîmul fubfcribamus fententiae fubtiliííimae, fciamúfque;

fi fie feripferimus, Sacro-fandam femper fuper fandificabimus, sicquefimul fempitemali-

ter fandificabimur,« fi fecùs, fur- deicite. Sileamus»

O. A M. D. G.

i

(29)
(30)

f.\pt ÏVM-Z

(31)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :