• Nem Talált Eredményt

Badacsony Szigligettel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Badacsony Szigligettel"

Copied!
6
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

19939

Badacsony Szigligettel.

Kevés olyan szép és bizarr tájkép van Magyarországon, mint az, amelyiket a Balaton mellett Meszes-Győrök halmairól lehet látni, ha az ember visszatekint keletre a Badacsony vidékére. A Balaton általában min- den pontjáról szép és változatos képet nyújt, a part jellemvonásai igen különbözők: a déli oldal általában alacsony dombvidék, váltakozva mo- csáros, nagy terjedelmű lapályokkal, amelyeknek a parti homoklerakodá- sokból keletkezett buczkák és tőzeges talaján szétszórva legelésző bivaly- csordák adják meg a fő jellemvonásait. Mint szigetek emelkednek ki ezek- ből a tőzeglápokból Fonyód és Boglár várhegye, mind a kettő meredek szakadékkal dőlve a Balatonra. — Az északi part keleti részén a veszprémi fennsík magaslatai látszanak, persze a tóról mint hegyek, amiket mély és szük völgyek hasogatnak. Nyugat-felé a fennsík pereme mindinkább vissza-

húzódik a parttól s helyet ad tagozottabb, változatosabb hegyvidéknek, mely Révfülöpnél, Salföldnél egészen kihúzódik a tópartra s bekerít egy nagy medenczét Kővágó-Örs, Köveskálla és Kisfalud közt. Ennek a zárt me- denczének egyetlen szűk lefolyása Kis-Örsnél van, éjszakról lehetetlenné teszik a nyilást azok a bazalthegyek, melyeknek legszebb kialakulása ettől a vidéktől nyugatra van .

Amint ugyanis Salföldtől délre egy kolostor festői romjaitól ékesitett Örsi hegy rendkívül meredek délnyugati lejtője elsimul: egy lapály veszi kezdetét s tart nyugatra egészen Edericsigji éjszakra pedig az Agártető lábáig. Ebből a lapályból egymástól teljesen -elkülönítve emelkednek ki a képzelhető legszebb szabályos bazalt-vulkánok, köztük kétség kivül első helyen a „jóboiú" Badacsony.

Mikor a Keszthelyről elindult gőzös, keresztül gázolva a kellemetlen hinárbozótokon, elkerüli a Szt. Mihályi kápolnát, akkor egyszerre teljes pompájában nyílik ki a Szigligeti öböl hátterét képező bazaltvulkánok panorámája. ' -

Körülbelül ezt a látványt tünteti fel képünk. Az előtér a Meszes-Győrök vidéki halmok valamelyike, gyér növényzetével, sziklás talajával. Messze, messze keleten egy elvonult zivatar utolsó villámai czikáznak, a tó, még komor, haragos, erősen háborog a felette elvonult égiháború nyomán. Félel- mes ilyenkor a tó színe. A sötét viharfelhő alatt nem kap világítást a viz és haragos zöld színével, a rajta csillogó fehér hullámtarajokkal szinte forrni

(2)

— 2 -h

látszik a vakmerő előtt, ki gyenge hajócskán meri megkisérleni ilyenkor a vízre szállni. -

Éjszak felől azonban már derülni kezd, a nap rásüt az öböl vizére, megaranyozva Szigliget romjait s a vihartól megtisztult légen át látni en- gedi a Badacsony-vidéki pompás hegycsoportot. Legjobban szembe tűnik Szigliget szomorúan elpusztult várának romjaival; s a vár alatt, a romok lábainál Szigliget falu apró, a hegy oldalán villogó fehér házikói, mintha azon mosolyognának, hogy ők, a sárkunyhók túl élték a hatalmas sas- fészket fejük felett. A romok dombjától a tó felé még néhány kisebb halom látszik, ezeket erdő borítja s lábuknál keleten a hosszú útról (Tót-Vázsony alól) jött Egerviz, nyugatról pedig a tapolczai szép meleg-forrás langyos vize ömlik a Balatonba.

Ezek mögött a dombok mögctt sötétlik a Badacsony, a tó fölé 332 méter magasan emelve fel sziklakoszorus csonkakupját (Legmagasabb pontja a tenger színe felett 438 m., mig a tó víztükre csak 106 m. magas).

Épen a romok mögött bukkan elő a csodálatosan meredek és csúcsos Gulács teteje (393 m. a t. sz. f.). Balról a kép szélén a Szt.-György hegy (415 m. a t. sz. f.) fogja el a kilátást a csak részben látható kis Csobáncz (370 m. a t. sz. f.) elől. Végül pedig Csobáncz és Szigliget közt kéklenek azok a szintén bazalt hegyek, melyek a fennebb emiitett Kővágó Örsi medenczét éjszak felől elzárják.

Ilyen szabályos vulkánkúp még több is van itt egy határon, mint amennyi a képen látszik. A Gulácsnak párja a Tóti hegy, a Csobánczé a Halyagos. Tapolczától éjszakra áll a szép szabályos Haláp (361 m. a t. sz. f.) mellette nyugatra a kisebb Véndög.*) Jóval éjszakabbra ezektől, messze egymástól szétszórva, találunk még ilyen bazaltkupokat, ugy mint a Sümeghi várhegy, a Somlyó, a Ságh és a Kis-Somlyó, s noha ezek ugyanahhoz a geologiai vidékhez tartoznak, mint az előbbiek nem vesznek már részt a tájképeknek abban a változatosságában, melyet a Badacsony vidéke bármely pontról nyújt. Fel kell említenem még, hogy a bazalt vul- kánok legnagyobbjai, a Kabhegy és az Agártető már nem oly csodálatos, tájképileg elragadó formájúak, mint a kisebbek, amelyeket az előbb föl- soroltam. Ezek más felépítésű magaslatokra támaszkodnak. A Kabhegy majesztetikus formáit ugy, mint az Agártetőt sürü erdő takarja s hatalmas területű talapzatuk észrevehetetlenül olvad .bele a környező dombvidékbe.

A Badacsony és a hozzá hasonló Szt.-György, Csobáncz és Haláp (úgyszintén a távolabbi Somlyó, Ságh és Sümegh) alakja csonkakup. Egy bizonyos magasságig lankás oldaluk kitűnő talajt nyújt a szöllőmivelés- hez, ezen a magasságon túl aztán majdnem függélyes bazalt sziklák me-

A katonai térképen hibásan Vendégi hegynek irták. Az odavalók Véndögnek ejtik ki.

(3)

rednek fel, gyakran oszloposán elválva, mint pl. a Szentgyörgyön. A hegytető azután mindegyiken lapos kis fennsík, melyen erdő (Badacsony) legelő (Szt.-György) esetleg egy várrom (Csobáncz) kap nehezen hozzá- férhető helyet. A széles piedesztál, melyen a bazaltoszlopok nyugosznak, pontusi agyagból és homokból van a parti hegyeknél s ennek az agyag- nak és homoknak málladéka, keverve az elmáló bazalt lepergő murvájával*) adja a badacsonyi szöllők kitűnő termő talaját.

A Balatonpart legkedvesebb kirándulóhelye Badacsony. A terjedelmes hegyoldal be van hintve a pinczék és nyaralók százaival s a szem mindenfelé a legpompásabban müveit, gondosan fenntartott szöllők üde zöldjén pihen.

Egy séta fel a hegytetőre pedig örökre felejthetetlen lesz a természet- barát előtt.

Az ut egy vízmosás mentén nyaralók közt visz fel, ammellett a ház mellett, melyben Kisfaludy Sándor töltötte élete legszebb napjait. Nemso- kára elmaradnak a szöllők s a sziklák lábánál meghúzódó erdőbe ér az út. A sziklák alját óriási kőfolyások takarják, köröskörül, nehezen hozzá férhetővé tevén a függőleges bazaltfalakat. Egy kis résen felvezetett ter- mészetes és mesterséges, mohos lépcsőn át jutunk a sziklák fölé s itt megnyílik a kilátás. A sziklapárkány szédítő .meredeksége felett, a legszebb helyen áll egy hatalmas kőkereszt, melyhez szédülő fejjel kapaszkodik a meredek szélére kilépni nem rettegő utas. Óriási látkör, bámulatos válto- zatossággal tárul szemeink elé. A szél játékával és a felhők árnyékával tarkázott Balaton óriási tükre és az azt koszorúzó alacsony partok felett nagy területre nyílik kilátás. A csillogó mocsaras somogyi berkekből Fo- nyód Vezuv-alaku hegye van szemben; tőle keletre mint uj sziget, a tompa Boglári várbegy s a messze horizonon Tihany bérczei látszanak. Ez a három hegy, Fonyód, Boglár és Tihany annyiban egyeznek a badacsonyi hegy- ekkel, hogy ezeknek fő zömét is a pontusi agyag és homok rétegei ké- pezik, de tetejüket nem bazalt, hanem csak bazalt-tufa, megkeményedett vulkáni hamu, vagy a sárvulkánok sziklává tömörült iszapja takarja s igy nem is látható rajtuk az a festői sziklacsoportosulás, mint pl. a Badacsonyon, vagy a Szt.-Györgyön. A Badacsony kerek platóját a legfantasztikusabb sziklagruppok szegélyzik. Az úgynevezett Vaskapunál bámulva áll meg a sétáló, hogy nem emberi kéz rakta-e azokat a kőkolosszusokát tornyokká,

•falakká, gúlákká? A Szt.-Györgyön meg az oszlopos elválásu bazalt mint egy brogdignaci orgona mered a zöld agyag-chorus fölé. Délfelé egy da- rabon nagy csorbaszerüleg lesüllyedt párkányát a nép óriási karosszékhez hasonlítja.

Más jellegű a Gulács kúpja. Ezt alig lehet megmászni: a bazalt mállott, omlós az oldalán, kicsúszik a láb alatt s tetején, hol valószínűleg

-) A szögletes apró kavicsot és kődarát a Balaton mellett murvának nevezik·

(4)

— 4 -h

ugyan kevés ember járt, nem igen volna hely egy kunyhó felépítésére.

Hanem a kilátás innen is felséges. A lapályt, melyből a hegyek emelkednek ki, szépen koczkázzák az árkok és utak mentén ültetett jegenyék s a vég- telennek látszó rétség oázisai, a kedves falvak egy-egy vulkán tövéhez húzódva.

Ugy a szigligeti öböl, mint az éjszaki part valamennyi széltől védett helyén sürü nádas, a balatoni ember „bozót-"ja takarja a partot, nem lehet miatta a valóságos partvonalat megállapítani. A nádas-bozóton kiviil a vizet hinár- és csuhuszigetek borítják s csak mikor a mélységmérő 3 métert mutat, akkor lesz tiszta a tó szine, itt közlekednek a hajók, itt dolgozhatnak a halászok s itt fejlődhetik ki a hullámzás akadálytalanul.

A déli tagozatlan parton sehol sincs nádas, az éjszaki szél erős hullám- verése, a folytonos homokturás kipusztítja azt s amit ezek nem képesek kiirtani, kiirtja azt a jég. A tó jegét, mikor feltöri a szél, rendesen mind a déli partra hajtja, uralkodó levén az éjszaknyugati, sokszor orkánná erősödő légáramlat, a fürdőközönség kellemetlen ellensége. A kivert jég feltúrja a tavaly képződött part alakulásokat s magas torlaszokban borítja a homokpartot. Az éjszaki part az ilyen jéginvasio elől rendesen meg- menekül, ritkaság, hogy olyan erőre tegyen szert a déli szél, hogy fel- törje a jeget.

Részben emmiatt az uralkodó szél miatt, részben a partok különböző alakulása miatt egészen más a somogyi rész jellege, mint a zalaié. A zalai parton hirtelen mélyed a tó 1 —2 m. mélységre, aztán a fenék nagyon lankás. A déli parton messze be kell menni a fürdőzőknek, hogy kellő mélységű vizet kapjanak, de aztán annál hirtelenebb megy le a 4—4'5 m. legnagyobb mélységre. Egyedül a tihanyi szorulatban, Szántód és a tihanyi rév között van egy mély gödör, 11 m. legnagyobb mély- séggel. Hiába "keressük azokat a régi tankönyvek által hirdetett 40—45 méteres mélységeket, nincsenek azok sehol a mi szép Balatonunkon^- Az éjszaki parton a tó feneke iszapos, a délin homokos és ez a homok a parton szép reczent formácziók készülésére alkalmas: az öblöket elzárja a hullám-hajtotta homok gátakkal (Nehrung) amik mögött álló mocsárok, tőzeglápok, berkek keletkeznek s a hajdani öblök lassankint elzárt parti tavakká (Haff) majd szárazzá válnak s a tagozott, öblökben dús part kiegyenesedik. A homokgátakról a tó alacsony vízállásánál a homokot a szél dünák, buczkák alakjában szállítja befelé a szárazra s igy a nagy elzárt régi öblök előtt lassankint egy széles homokgát képződik. Ezen megy a Déli Vasút vonala Falu-Szemestől egészen Balaton-Kereszturig.

Az éjszaki, zalai partokon ilyen képződményeknek csak épen nyomait látjuk, nem alkalmas erre sem a partot képző anyag, sem a szél járása.

A képünkön látható Szigligeti öböl 'veszi fel a Balatont tápláló

(5)

patakok egyik legjelentősebb csoportját, 8 nagy árkon folyik itt a viz, a 8 közül 4 mindig telve van: a Szigliget lábait mosó Tapolcza, az Ederics mellett lehúzódó Lesencze, melytől három falu is előnevet vett fel (Istvánd, Tamaj és Németfalu), a vele többszörösen összekötött Világos patak és a nagy messziről, a Nyjrádi erdőből jövő Viszlói ér. Ha ezekhez hozzá számitjuk még az Egervizet, ugy ezen a vidéken a Balatonba folyó állandó vízfolyások vízmennyiségének mintegy harmadrészét látjuk össze- gyűlni. Az összes vízfolyások legnagyobb része a fenéki hid alatt jön be a Kis-Balaton nádasaiból. Ez a kis ősmocsár, melyen alig lehet másutt ladikkal járni, mint a Zala mesterségesen fenntartott medrében, felveszi a Zalát, a Hévvizet, a Somogy-Zala közötti határárkot és a Csölömpes árkot.

Mikor a Zala nagy, ezen az egy nyíláson, a fenéki hid alatt több viz jön be a tóba, mint a Balaton összes patakjain. Meglehetős mennyiség jön be ugyanis Tihany és Balaton éjszak-keleti csúcsa közt, a veszprémi plató völgyhasasadékain át, mert itt valami 10 patak tör elő a szurdo- kokból ; de összesen sem hoznak annyit, mint a Hévviz egyedül. Általában kevés az a viz, amit évenkint a Balaton az állandó vízfolyásokból felvesz, de még kevesebb az, amit egyetlen lefolyása, a csatornázott Sió levezet.

A belé ömlött vizek legnagyobb része párolgás utján távozik a tóból, amit az is bizonyít, hogy a vize több oldott sót tartalmaz, mint amennyi a patakok vizében lehet.

De nézzünk az elvonult vihar után. Csak messze a horizonon

» _

látszik még fel-fel pislantani egy távoli villám visszfénye: a szél elült, de a tó még háborog. A terjedelmes víztömeg molekuláiban még benne van az a mozgás-erély, amit a vihartól kölcsönzött s míg ez az egyenkint partra gördülő hullámok súrlódásában el nem vész, addig nem nyugszik meg a tó szine. És napnyugta után, mig a verandán üldögélve, a vihar után felüdült levegőt élvezi az egész napi forróságtól ettikkadt nyaraló, csodálattal hallja, hogy bár a hegyoldalon, a villák közt egy falevél sem mozdul a hűvös esti légben, mig a Badacsony oldalán teljes szélcsend honol, addig lenn a tó zúg s a felkelő hold aranyhidján látszik, hogy erősen hullámzik. Azok, akik nem látva saját szemükkel a tüneményt, csak a laikusok híradásai után ítéltek, azt mondták erre a tüneményre, hogy_ ilyenkor a Balaton fenekén a vulkáni működés utolsó tüneteiként nagy gázkitörések (endogén orkánok) zavarják fel a vizet. Pedig nem más ez, mint a ritmusos mozgásba hozott vizmolekulák tovább való rezgése, a kimozdító ok megszűnése után is. Még különösebb a tünemény, ha a tavon szél támad, mig a hegyoldalon teljes a szélcsend. Ilyenkor is meg- győződhetünk a gázkitörések mese voltáról, amint lesétálunk a partra, vagy néhány kilométerre beevezünk; okvetlen megtaláljuk a szelet.

A Balaton-mellék vulkán-világa régen kialudt. A hegyek tetején

(6)

— 6 -h

kiömlött láva azóta kemény kővé, bazalttá merevedett; a távolabb vidékeken kitört sárvulkánok, a messze elhűlt- bombákkal tarkázott hamu: kővé keménykedett. Tihanyban több mint 100 szökő melegforrás (geyzir) borította gőzfelhőbe a vidéket: azoknak csak kihűlt, megmerevedett mésztufa kráter-kupjaik vannak meg. Nem maradt az egészből semmi más mirit a Hévviz és Tapolcza kedves melegforrásai.

De a nagy forradalmak nyomai nem tűntek még el, emlékül állnak még a Badacsony és Szt.-György sziklái. Fonyód hegyén már alig van nyoma egy-egy hentergő darabban a hajdan fedező tufának, Tihany, egyik meredek oldala a mult években zuhant alá a Balatonba. Amint Szigliget falai leomlottak: sok sok ezredév multán majd leperegnek a vulkánok bazaltsziklái is és a védelem nélkül hagyott agyag-alapzatnak az elvonuló viharok és záporok megássák a sirját, de velük együtt a szép Balatonnak is, mert a sikér medenczét talán már néhány ezredév multán betölti a belehozott vizi és levegőbeli hordalék.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

Ehhez nem kell változó mágneses tér által keltett elektromos térről beszélni, elég, ha tudjuk, hogy a vezetékben álló elekt- ronokra a vezeték mozgatása miatt mágneses

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A CLIL programban résztvevő pedagógusok szerepe és felelőssége azért is kiemelkedő, mert az egész oktatási-nevelési folyamatra kell koncentrálniuk, nem csupán az idegen

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

„Én is annak idején, mikor pályakezdő korszakomban ide érkeztem az iskolába, úgy gondoltam, hogy nekem itten azzal kell foglalkoznom, hogy hogyan lehet egy jó disztichont

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Az eredmények alapján elmondható, hogy a szülők éneklési szokásai közepes erősségű összefüggést mutatnak a szülők zenehallgatási szokásaival, azzal, hogy