cikk- hez (Dömötör Károly 127 Tanügyi forgácsok 129 Egyesületi élet 130 Hivatalos rész

Teljes szövegt

(1)

51648

SZILAGYVARMEGYEI

[ XVII. ávf. 5, s z , ) T A N Ü G Y [ 1914, május I. )

0 0

0 0

F E L E L O S S Z E R K E S Z T O SZABÓ S Á N D O R S Z E R K E S Z T Ő K : L . K I S S Z O L T Á N , P O K O L Y K Á L M Á N és P A P P S Á N D O R

TARTALOM

Meghívó 117 Jubileumi ünnepélyünk előtt (Szabó

Sándor) 122 Az akarat fegyelmezése (Margineán

Demeter) 123 A járáskörök (Nemes Elek) . . . . 125

Hozzászólás a »Járáskörök« c. cikk-

hez (Dömötör Károly 127 Tanügyi forgácsok 129 Egyesületi élet 130 Hivatalos rész: 878-1914,1074—1914.,

1118-1914. tanf. sz 156

Közgazdaság 157 Vegyesek 158 Szerkesztő postája 160

A S Z I L Á G Y V Á R M E G Y E I A L T A L A N O S T A N Í T Ó E G Y E S Ü L E T É S A S Z I L Á G Y V Á R - M E G Y E I K I R Á L Y I T A N F E L Ü G Y E L Ő S É G H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . <XX> E L Ő F I Z E - T É S I Á R A E G É S Z É V R E N É G Y K O R O N A . M E G J E L E N I K ( J U L I U S É S A U G U S Z T U S K I V É T E L É V E L ) MINDEN HÓ E L S E J É N . K I A D Ó T U L A J D O N O S A S Z I L Á G Y V Á R M E - G Y E I Á L T A L Á N O S T A N Í T Ó E G Y E S Ü L E T .

0 0

0 0

(2)

WM

m

®

© ©

® ®

® ®

® ©

® ®

© ®

® ©

© ©

© ©

© ©

© ©

© ©

i i i i i i i W i i i i l l i l i f i i i i i i i i i l l

© ©

isztelt Cím!

A „Szilágyvármegyei Tanügy", melyet ezelőtt 17 évvel indítottunk meg, megyénk legeldugottabb falujába is elviszi a hirt, mivel a kir. Tanfelügyelőség hivatalos lapja s igy a rendeletek miatt minden iskola előfizetője.

De megtalálható lapunk számos intelli- gens család, az összes megyei pénzintézetek, olvasókörök s kultur-egyesületek asztalán is.

Mindezeket azért bátorkodunk felemlí- teni, hogy nyilvánvalóvá tegyük, hogy e lap igen alkalmas üzleti- és magánhirdetésekre.

Előfizetőink számosan kerestek meg, hogy cégeket ajánljunk. E megkeresések indítottak bennünket arra, hogy lapunk hasábjait megbízható és magyar ipartermé- ket áruló cégek hirdetéseinek megnyissuk.

A hirdetési árak felvétele egyszeri köz- lésnél :

Egész oldal Féloldal

Negyed oldal

A hirdetések diját előre kéri beküldeni 8 korona 4 korona 2 korona

a szerkesztőség.

W

© ©

© ©

w

©

© ©

© ©

©

© ©

© ©

© ©

© ©

© ©

(3)

SZILÁGYYÁRMEGYEI TANÜGY

FELELŐSSZERKESZTŐ:

SZABÓ SÁNDOR

SZERKESZTŐK:

L. KISS ZOLTÁN POKOLY KÁLMÁN PAPP SÁNDOR

A SZILÁGYMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET ÉS A SZILÁGYMEGYEI KIRÁLYI TANFELÜGYELŐSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE 0 LAPKIADÓTULAJDONOS : A SZILÁGYMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER © ELŐFIZETÉSI DÍJ EGÉSZ ÉVRE NÉGY KORONA 0 REKLAMÁCIÓK A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉRE ( Z I L A H R A ) KÜLDENDŐK.

XVII. évfolyam 5. szám Zilah, 1914. május 1.

A lap szellemi részét illető közlemények a felelős szerkesztőhöz (Zilah, áll elemi iskola) címzendők.

A lapdíjakat Lázár Gábor (Zilah) pénztáros kezeli.

M E G H Í V Ó .

A SZ1LÁGYVÁRMEGYE1 ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET

negyven éves fennállása emlékezetére, valamint Nagy Károly kir. tanfelügyelőnek a Ferencz József-rend lovagkeresztjével történt legmagasabb kitüntetése megünneplésére Zilahon, a vármegyei székház nagytermében, folyó 1914. évi május hó

• 19-én, délelőtt 10 órától kezdve •

JUBILEUMI ÉS DÍSZKÖZGYŰLÉST

rendez; folytatólag pedig XXXV-ik rendes közgyűlését tartja meg.

Mely jubileumi és ünnepi, valamint r e n d e s k ö z g y ű l é s ü n k r e egyesületünk tiszteletbeli, pártoló- és rendes tagjait, úgy a népoktatás magasztos ügye iránt érdeklődő közönséget van

• szerencsénk ezennel tiszteletteljesen meghívni. • Zilah, 1914. május hő i-én.

AZ EGYESÜLET TISZTIKARA:

Török Lajos

elnök

Szabó Sándor

I. alelnök s felelős szerkesztő

Bene Ambrus

II. alelnök

Lázár Gábor

pénztárnok

Makkay K. Béla

könyvtárnok

a tanulói,segély-alap kezelője

László József

főjegyző

Kovács Sándor

I. aljegyző

Nagy Mihály

II. aljegyző

(4)

Az ünnepi díszközgyűlés sorrendje 1914. május hó 19-én délelőtt 10 órától:

I.

1. Hymnusz, Éneklik a jelenlevők.

2. A jubileumi és díszközgyűlést megnyitja Török Lajos egyesületi elnök.

3. Ünnepi beszédet mond és az egyesület 40 éves tör- ténetét a közhasználatnak átadja Szabó Sándor I. alelnök.

4. Alkalmi óda. Irta és előadja Havas István székesfő- városi polgári isk. igazgató.

5. Egyesületünket 40 éves jubileuma alkalmából — mint a magas kormány képviselője — üdvözli Péchy Imre főispán, egyesületünk tiszteletbeli tagja.

6. Szilágy vármegye törvényhatósága nevében üdvözlő beszédet tart Török István alispán, egyes, tiszteletbeli tagja.

7. Zilah r. t. város képviseletében üdvözli a tanítóegye- sületet Báró Diószeghy Zsigmond polgármester, egyesületünk tiszteletbeli tagja.

8. A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövet- sége nevében egyesületünkhöz üdvözletet intéz Moussong Géza szövetségi elnök.

9. Az Állami Tanítók Országos Egyesülete köszöntését bemutatja Dr. Vargóczi János elnök.

10. A zilahi Wesselényi-kollégium és a vármegyei Wes- selényi Egylet üdvözli tanítóegyesületünket Kincs Gyula kir.

tanácsos, főgimnáziumi igazgató által.

11. Szilágy vármegye felsőbb népoktatási intézeteinek egyesületünkhöz intézett üdvözletét előterjeszti Kovács Béla tanítóképző intézeti igazgató.

II.

12. Nagy Károly kir. tanfelügyelőt a Ferencz József-rend lovagkeresztjével történt legkegyelmesebb királyi kitüntetése alkalmából a Szilágyvármegyei Általános Tanítóegyesület megbízásából köszönti és a nevére gyűjtött „tanulói segély- alap alapítvány" alapító-levelét átadja Török Lajos egy. elnök.

13. Szilágy vármegye kir. tanfelügyelőségének személy- zete nevében Ferencz József-rend lovagkeresztjével kitünte- tett tanfelügyelőnket üdvözli Zováiuji Lajos kir. segédtan- felügyelő, egyesületünk tiszteletbeli elnöke.

Í4. A Szilágysági Gör. Kath. Tanítóegyesület küldöttsé- gének tisztelgése a kir. tanfelügyelő előtt.

15. Esetleges további üdvözlések a jelentkezés szerint

megállapított sorrendben.

(5)

16. Nagy Károly kir. tanfelügyelő, a Ferencz József-rend lovagja szózatot intéz a tanítóegyesülethez és a vármegye tanítóságához.

17. A beérkezett üdvözlő leveleket, táviratokat felolvassa László József egyesületi főjegyző.

18. Az ünnepi díszközgyűlést berekeszti Bogdán István tiszteletbeli elnök, egyesületünk egyik nesztora.

19. Szózat. Éneklik a jelenlevők.

* * *

Délben í órakor díszebéd a Tigris vendéglő nagytermé- ben. — Egy teríték ára 4 Ií 50 f .

* * *

Este 8 órakor műsoros estély láncmulatsággal egybekötve a városi Vígadó dísztermében, a tanulói segély-alap javára.

Az estély műsora a díszközgyűlés napján délelőtt lesz köz- zétéve. — Jegyek előjegyezhetők S e r e s S a m u könyv- és papirkereskedésében.

* • *

A rendes közgyűlés tárgysorozata május 19-én d. u. 3 órától:

1. A közgyűlés megnyitása.

2. Főjegyzői jelentés bemutatása és tárgyalása; egyesü- lelünknek az 1912. évi október 3.-tól mai napig terjedő mű- ködéséről. Bemutalja László József egyesületi főjegyző.

3. Bízottságok kiküldése:

a) az egyesület pénztári állapotának, b) a központi könyvtárnak,

c) a tanulói segélyalap állományának megvizsgálására.

4. A központi választmány előterjesztései:

a) Jelentés az egyesület 40 éves fennállása megün- neplésének elhatározásáról.

b) A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szö- vetségébe kiküldött képviselők névsorának beje- lentése.

c) Előterjesztés a vármegyei térképnek bizományba

történt átvételéről.

(6)

d) Az 1913. év folyamán a „Szilágyvármegyei Tan- ü g y i b e n megjelent legjobb cikkek jutalmazásá- nak tudomásul vétele.

e) Tanulói segély-alapból történt segélyek kiosztásá- nak előterjesztése. Előadó László József főjegyző.

5. Az 1913. évről összeállított számadás tárgyalása, jó- váhagyása és fölmentvény megadása. Bemutatja Lázár Gá- bor pénztáros.

6. Az 1914. és 1915. évekre összeállított költségelőirány- zat megállapítása. Előterjeszti Lázár Gábor egy. pénztáros.

7. A tanítók fizetésrendezési törvényeiről, a tanítói nyugdíjtörvény revíziójáról értekezik Tárcza Bertalan szi- lágvcsehi állami tanító.

8. Az újabb és legújabb tankönyvek ismertetése. írta és felolvassa Séra Dezső tasnádszántói ref. tanító.

* * *

Második nap. Május 20.-án délelőtt 9 órától.

9. „A népiskolai énektanítás a modern pedagógia szol- gálatában" címen előadást tart Hackl N. Lajos országos ének- és zeneoktatási felügyelő.

10. A zilahi járáskör javaslata a járásköri intézmény eltörléséről. Előadó Pokohj Kálmán zilahi áll. ig. tanító.

11. „Tanítóképzőink a modern pedagógiai eszmék szol- gálatában". Értekezés. írta és felolvassa Balázs Béla, zilahi állami tanítóképző intézeti tanár.

12. Az átdolgozott alapszabályok tárgyalása és megálla- pítása. Előadó Tőkés Gyula szilágysámsoni áll. igazgató-tanító.

13. Az ösztöndíj-alap kezelési szabályzatának a 173,991 — 1913. vkm. számú leírat értelmében történt átdolgozása, jó- váhagyása. Bemutatja Fodorószki/ Jenő zilahi áll. ig.-tanító.

14. A kiküldött bízottságok jelentéseinek tudomásul vé- tele, esetleg tárgyalása.

15. A központi választmány tagjainak megújítása az alap- szabályok 12. §. 1. bekezdése értelmében.

16. Indítványok tárgyalása, melyek az alapszabályok 9.

§. e) pontja rendelkezése szerint az elnökséghez írásban be- nyujtattak az előértekezlet megkezdése előtt.

17. A jövő gyűlés helyének, idejének megállapítása;

jelentkezés szereplésre.

18. A közgyűlés berekesztése.

(7)

Tájékoztató megjegyzések.

A közgyűlést megelőző napon, május 18-án délután 4 órától kezdve a zilahi központi áll. el. iskola egyik termében előértekezlotet tartunk a dísz és rendes közgyűlés tárgyainak megbeszélése, előkészítése céljából; kéljük kar- társaink tömeges részvételét.

Ugyancsak május 18-án este 8 órakor érkező vendégeink tiszteletére ismerkedési estély lesz a „Tigris" vendéglő nagytermében. Vacsora étlap szerint.

Az egyesületi tagok elszállásolásáról akként történt gondoskodás, hogy a közgyűlés napjaira a város jobb szállodáinak szobái lefoglaltattak s azok mennyisége szerint, a jelentkezés sorrendjében mérsékelt áron rendolkezósro állanak. Akik ily elszállásolást igényelnek, május 15-ig jelentkezzenek Kovács Sándor zilahi áll. isk. tanítónál, a rendező bízottság titkáránál levelező- lapon. Későbbi jelentkezések tekintetbe nem vehetők, mivel a szobák száma kevés.

A díszközgyűlés után tartandó díszebédeu részt venni óhajtók május hó 15-ig okvetlenül szíveskedjenek levelezőlapon jelentkezni Kovács Sándor zilahi áll. isk. tanító, rendező bizottsági titkárnál; mivel a résztvevők száma előreláthatólag nagy lesz és helyet csakis azoknak biztosíthatunk, akik kellő időben jelentkeznek.

A közgyűlés első napján, május 19-én este 8 órakor a Vigadóban tartandó estélyre kiilön meghívót az egyesület tagjai részére nem bocsá- tunk ki s ez úton kérjük mentől nagyobb számban leendő részvételüket.

Felülfizetésekot a jótékony célra tekintettel, hálás köszönettel fogadunk s nyil- vánosan nyugtázunk. Az estély rendezője Szabó Sándor fel. szerkesztő, kinek személye kitűnő garancia az est szépsége és sikeréről.

Bizalommal kérjük a férfi kartársakat, hogy a díszközgyűlésen lehetőleg fekete ruhában megjelenni szíveskedjenek.

A tagsági és lapdíjhátralékok, úgy a folyó évi járulékok az egész köz- gyűlés folyama alatt fizethetők Lázár Gábor egy. pénztárosnál. Kérjük kar- társainkat: ne terheltessenek ebbeli kötelezettségeiknek is eleget tenni s külö- nösen a hátralékokat ez alkalommal befizetni.

A közgyűlés második napján, május 20-án lesz rendelkezésre bocsátva az állami tanerők napi és fuvardíjainak megállapítására vonatkozó kimutatási űrlap. Kérjük a kartársakat, hogy mindannyian és sajátkezüleg írják azt alá.

Fuvar és napdíj költségre csak az tarthat igényt, aki az ívet személye- sen aláírta.

Ugyancsak a gyűlés második napján íratnak alá a nem állami kar- társak megjelenési igazolványai. Kérjük ezeket elkészítve az elnökségnél be- mutatni.

(8)

Jubileumi ünnepélyünk előtt.

itka és nagy ünnepre készülünk. F. hó 19.-én fogjuk díszgyűlés keretében ünnepelni Egyesületünk 40 éves fennállásának jubileumát. Igent Most van 40 éve, hogy elődeink megalapították és szervezték a szi- lágyvármegyei magyar tanítóságnak ezt az erőbeli közösségét, mely eddig is őre és védője volt a tanítóság erkölcsi, szellemi és anyagi érdekeinek és hivatva van az ismert „kurucsággal" időtlen-időkig küzdeni ezen érde- kekért a változó korral, változó célok szolgálatában.

A jelzett napon, mint a magyar kultúrának hű munkásai, elmerengünk a 4 évtizedes múlton. Keressük a múltból vissza- sugárzó fényt s újult erővel tekintünk a jövőbe, hogy tisztul- tabb, nemesebb ideálizmussal folytassuk a megkezdett mun- kát. Határtalan öröm dobogtatja keblünket, hogy a Szilágy- vármegyei Általános Tanítóegyesület volt vármegyénkben az az intézmény, melynek zászlajára a magyar nemzeti érzelem ápolása, a nép szociális érdekeinek emelése és az általános népműveltség terjesztése volt felírva.

Jertek hát ünnepelni! Itt kell hogy legyen ez ünnepen vármegyénk minden tanítója, akinek lelkében egy szikrája ég a nemzeti érzelemnek s át van hatva a magyar kuliura emel- kedésében gyökerező magasztos eszméktől. De nem hiányoz- hatnak ezen jubileumi díszgyűlésről azon hatóságok, egyesü- letek sem, melyeknek működése össze van forrva az isko- lával, melyek — habár különböző utakon más-más eszközök- kel — munkáltak neves vármegyénk kulturális, gazdasági és társadalmi érdekeinek előmozdításán.

Jertek hát mindannyian! Avassuk 1914. május 19-ét Szi- lágyvármegye igazi kulturünnepévé. Szabó Sándor.

1 1

OGD i—nm

(9)

Az akarat fegyelmezése.

— Jegyzetek. —

épiskoláinkban nagy súlyt fektetnek a gyermek szellemi és testi fejlesztésére. A gyakorlati élet előkészítése — akaraterő, jel- lemfejlesztés — talán még most is csak másodrangú helyet foglal el, holott éppen az akarat szabja meg az ember egyéni értékét.

Az utóbbi évtizedek nagy lélekkutatói, pedagógusai és szociologusai eléggé megvilágították az akarat kérdését s pedagógiai — nevelői — fontosságát tagadhatatlannak tartják, akarat mibenlétét illetőleg, talán még most sem értünk egyet mindnyájan — mert ez alapon megindult diszkuciók egy egész irodal- mat tesznek ki — kétségtelen, hogy az elfogulatlan gondolkodók, minden habozás nélkül, elismerik az egyén szabad akaratát.

A materiálisták ama állításai, melyek a szabad akarat ellen irányul- nak s amelyek az emberi szívben természetesen befektetett hitet akarják rombadönteni: elég nagy ravaszsággal összeállított hipotézisek ugyan, de ellentmondásokban duzzadó voltuknál fogva, maguktól esnek el. Ily inten- ciója tanoknak s a tudományos determinizmusnak hódolni, az erkölcsi törvények megvetését jelentené. Mert ha az akarat tényleg úgy szerepelne, mint az individumot uraló hatalom, hogy t. i. makanizmusként — tisz- tán ösztönileg — produkálna cselekvéseket: az embernek nem volna semmi célja s érdeme. Hiányoznék a felelősségérzet. Jutalomról, vagy büntetésről szó sem lehetne. Az ember célját : született, élt és meghalt szavakkal befejezettnek lehetne deklarálni.

Be kell ismerjük azonban — saját tapasztalatainkból is — hogy az akaraterő, ha nem is se ját tetszése szerint dolgozik, de néha összes cse- lekvéseinket bizonyos körülmények és érzetek szokták befolyásolni, sől meghatározni is. Ezzel szemben azt sem tagadhatjuk el, hogy az aka- ratból mindnyájan végtelen mennyiséget bírunk Tetteink következmé- nyeit magunknak kell elviselnünk. Ali vagyunk felelősek cselekedeteinkért, amit szintén csak arra lehet visszavezetni, hogy az akarat felett — mely összes akciók indító rugója — mi, mérhetetlen hatalommal rendelkezünk.

A mai társadalmi éleiben, mely oly bonyolult megélhetési viszo- nyokat gördít elénk, nem ritkán történik, hogy a fegyelmezetlen akaratú egyén megbotlik: áldozatul esik megfontolatlan hóbortjainak... Az erkölcs- telenség, a gyenge jellem, előbb-utóbb zátonyra kerül. Igaz, hogy az anyagiság napjait éljük s a kor szelleme, a régitől eltérőleg, mintha nem értékesítené annyira a tiszta, erkölcsös jellemeket, hanem a vagyon emeli az embert. A tárgyilagos kritika, az ember individuális s társadalmi érté- két, mégis a szolid, jól kidomborított erkölcsös jellemtől teszi függővé.

A magas kvalifikáció, nagy szellemi képzettség még senkit sem jogo- sít arra, hogy társadalmi főszerepet játszhasson, ha szellemi tehetsége

m •

|Q UlŰ JOD Ámbár az

(10)

nincs a legszorosabban összefonva a közjólétet előmozdító: lelkiművelt- séggel. Csak az igazi önzetlen, tiszta jeílemek hatnak irányítóul a köz- jólét előmozdításában.

Minthogy a magas pozíciójú egyének cselekvései akaratlanul is reagálnak környezetük erkölcsére, szükséges megkülönböztetni bizonyos egyén intelligenciáját, annak műveltségétől. Meg kell ismerni, hogy mely egyének bírják harmonikusan mindkettőt. Ez utóbbi példáját követve, saját akaratunk fegyelmezésében s nevelésében legnagyobb szolgálatot teszünk.

Ha valaki intelligens ember, nem következik szabályilag, hogy egy- szersmind művelt is. Egy ember műveltsége alatt: annak finom modo- rát s morális alapon történő akcióit értjük. A valódi kultura tehát meg- ingathatatlan, jól fegyelmezett akarat keretében eső cselekvésekben nyil- vánul, az intelligenciát pedig a szellemi képesség adja meg. Hogy a kettő együtt jár, csak a véletlen játéka, de szabályt nem mondhatunk erről.

Tiszta ielkiműveltséget még a legegyszerűbb emberben is találhatunk.

Az ember célja: megtörni az aljas állati ösztönöket s azokat ener- gikus, öntudatos akaratnak alárendelni, hogy a fegyelmezett akaraterő által megvívja magának ama egyéniséget, mely az élet útjain — egyéni és társadalmi kötelességekben — diadalmasan vezessen.

Egy kis körülpillantás környezetünk társadalmi életébe, elég példát szolgáltat arra, bogy az erkölcsös jellemű, korrekt gondolkozású egyének,

— kik bizonyos programra szerint használják föl akaraterejüket — mily áldásosán működnek nemcsak önmagukra nézve, de jó hatással vannak az egész társadalomra. Aki viszont, ösztöneinek és vágyainak él, gyakran elveszti tekintélyét s a legdrágább kincsét: jellemét Fegyelmezetlen aka- ratjának szomorú következményei, esetleg egy egész családot lejtőre vezet.

Nevelői kötelességünk egyik legfőbb pontját a gyermek akaratere- jének'és ezáltal jellemének nevelésében s fejlesztésében kell megkeresnünk !

Nevelni kell az akaratot, még pedig a legzsengébb kortól kezdve.

Ha a fiatalok akaratát idejekorán kezdjük táplálni s fejleszteni, akkor ez dominálni fogja majd a meglett ember gondolat- és cselekedetvilágát.

Tudvalevő, hogy az ember akarat és energia nélkül sem magának, sem a társadalomnak nem válik hasznára.

„Akarni annyit jelent, mint tudni s tudni annyit jelent, mint akarni."

Mikor valami kitűzött cél felé haladunk, mindenekelőtt akarni kell tudni, hogy összes figyelmünk abba az irányba legyen összpontosítva.

Ha mindennap lelkiismeretesen teljesítünk egy bizonyos dolgot, ha kije- lölt célunkat állandóan szemelőtt tartjuk: tervünk sikere legtöbb esetben biztosítva van. Nagy tervek s ideálok, legtöbb esetben az akarat állan- dóságának hiánya, „szalmaláng" féle jellemek miatt dőlnek el.

Korunk legkiválóbb lélekbúvárai s pedagógusai egyöntetűen hangoz- tatják, hogy az akarat nevelése a jellem fejlesztésnek és erkölcsnek leg- biztosabb eszköze. Az akarat gyengesége, vagy az akarni teljes hiánya, a legtöbb esetben, nagy szerencsétlenségeknek okozója. Épp ezért a neve- lőnek egyik legfőbb kötelessége az akarat gyakorlati fejlesztése, illetve annak fegyelmezése. Kíméljük inkább a gyermeket egy csomó szellemi megterheléstől, melyek amúgy is feledésbe mennek, de képezzük ki a gya- korlati életre, az akarat fegyelmezésével s fejlesztésével. Ha a gyermek gyakorolva lesz akaratát gondolkodásának s helyes belátásának alávetni:

törekedni fog később is, hogy azt, amit a józan ész diktál — saját bol- dogításának érdekében — véghez is vigyen.

A társadalom erkölcse az akaraterő fegyelmezésén alapszik.

Margineán Demeter.

(11)

— régi szövege helyeit — „Az egyesüld működési célja: A tanítók önképzése, a tanítói képesség emelése, a tanításbeli jártasság foko- zása, ujabb nevelési és fanílási eljárások megvitatása, az egyesület tagjaival való megismertetése, neveléstudományi művek és iskolai vezér-, segéd- s kézikönyvek megbírálása, a tanítók társadalmi tényke- désének minél szélesebb körben való kiterjesztése, az iskola és a család közötti bizalmas viszony létesítése, elszegényedett kartársak segélyezése, az Eötvös-alap gondozása, az iskola érdekeinek megvé- dése, a tanítók tekintélyének és erkölcsi értékének emelése."

(Időközben a határozat változást szenvedett a későbbi rendkívüli közgyűlés rendelkezéséből. Ujabb határozathozatal a jelen közgyűlés tárgya leend.)

Uy Bálint az Eötvös-alap helyi bizottságának pénztárosa és elő- adója jelentésére határoztatott, hogy e szakosztályt feloszlatja és az alap pénztári állapotáról — előbb nevezett — tegyen jelentést a leg- közelebbi választmányi ülésnek.

Pénztáros által az 1913—1914. évre egybeállított költségvetési a választmány tárgyalása után 2506 K 55 fill. fedezettel 1671 K 60 fí 11.

szükséglettel és 834 K 95 fill. maradvánnyal jóváhagyja.

Török Lajos főjegyzőnek a választmány megbízásából előadott ama javaslata, — hogy az ösztöndíjalap szabályzata 2. §-ának utolsó mondata aképpen való szövegezését, hogy a midőn az alap a 4000 K-át eléri, annak összes kamata és a befolyó jövedelmek fele osztassék ki ösztöndíj-segély gyanánt, a jövedelmek másik fele csatoltassék az alapiőkéhez mindaddig, mig az a 8000 K-át el fogja érni — elfogad- latoü. Az alapszabály módosítás végett a vall.- és közokt. miniszter úrtól visszaérkezett, ujabbani egybeállítása a jelen közgyűlés elölt fog tárgyaltatni; de ez előbbi határozat ama része, hogy már a 4000 K tőke kamatai kiosztassanak, a folyó év február 18-án tartott választ- mányi ülésben végrehajtatott. (Lásd választmányi ülések tárgyai ismer- tetésénél.)

Fodorószky Jenő bizoltsági elnök ama jelentéséi, hogy a vár- megyei térkép kiadása fedezésére az öszlöndijalapból 1400 K-t kölcsön vett s abból már 840 K-át visszafizetett, 560 K rövid idő alatt vissza fog fizettetni s a fedezetlenül maradt 120 K 80 fillér fejében pedig a Posner cégtől átveendő 540 drb. térkép árának 20% kedvezményéből bőségesen kitelik, jóváhagyó tudomásul veszi.

Szabó Sándor a pátronázs ügyről tartott alaposan átgondolt s nagy körültekintéssel megírt értekezést, melyben lelkes hangon hívja föl a vármegye tanítóságát a ménfő akció megindítására. A fontos tárgyhoz Diószeghy Gábor zilahi kir. ügyész szól, ki is kéri tanító testületünket, hogy vegye kezébe a pálronázs ügyet, ő a maga részéről szellemi és anyagi támogatási ígér.

Zoványi Lajos kir. fe. tanfelügyelő az áll. tanítók adminisztráció- nális és irodai teendőiről tart szabad előadást, melyet közgyűlésünk élénk érdeklődéssel hallgatott és előadónak elismerő köszönetet sza- vazott.

Kovács Sándor zilahi lanífó több újabb kiadású fankönyvet ismer- tet, melyek közül a Zoványi Lajos által irt alkotmánytani — mint amely könnyed modora, mély tartalma s tetszetős összeállítása által vármegyénk iskolái igényeinek kitűnően megfelel — ajánlja.

Elnök jelentése rendjén tanító egyesületünk jóváhagyó tudomásul veszi a következő eljárásokat:

(12)

I. Egyesületünk rendes tagul belépett a „Magyarországi Tanítók Országos S z ö v e t s é g é i b e .

II. Egyesületünk 2 drb részvényt vásárolt a „Tanítók fürdője és üdülő helye" részvénytársaságtól.

III. Általános helyesléssel fogadja közgyűlésünk elnök ama javas- latát, hogy vármegyénk alispánja nagyságos Török Isíván úrnak, a vármegyei díszteremnek közgyűlésünk céljaira történt átengedéséért köszönetet mondjon.

L Kiss Zoltán ama indítványát, hogy tanítóegyesületünk a gyer- mektanulmányozás eszméjét felkarolni óhajtja s a „Magyar Gyermek- tanulmányi Társaság Szilágyvármegyei Fiókkörét" megalakítja, vala- mint, hogy tanítóegyesületünk egy tankönyvszerkesztő bizottságot szer- vezzen — elfogadja, úgyszintén Tárcza Bertalan ama indítványa!, hogy a járásköri gyűléseket eltörli s helyelte minden évben 2—3 napos közgyűlést tart, szintén elfogadja s a határozatok végrehajtásával a központi választmányt bízza meg.

Tárgysorozat rendjén a jövő közgyűlés helyéül Tasnád jelöltetetí ki- Elnök és tiszttársai viselt állásukról lemondván, felhívja közgyű- lésünket a tisztikar megalakítására. Mivel szavazást, korelnök kikül- dését senki sem kérte, ellenben a jelenlevők éljenzéséből a régi iisz.

tikár újabb megválasztatása volt kivehető, elnök a régi tisztikart a következő 6 évre ismét megválasztottnak jelentetle ki. Végül a módo- sított alapszabály értelmében a 24 választmányi tag megbízásával a közgyűlés befejeztetett.

E közgyűlést követő 1912. évi november 19-én tartott választmányi ülésében ama támadások után, melyek elnököt a közgyűlés vezetésé- ért méltatlanúl érték, Szabó Sándor alelnök elnökölt, ki is komoly szavakkal mutatott reá az egyesületünk kebelében újabban történt sajnálalos eseményekre, jeizi, hogy ezek tisztázása végett hívta össze ezen választmányi gyűlést, választmányunkat komoly, higgadt munkára kéri. Bemutatja 1912. évi közgyűlésünk jegyzőkönyvét, melynek a tiszt- viselők választására vonatkozó határozatát 9 szavazattal 3 ellenében alapszabályszerünek mond ki választmányunk. Az alapszabály módo- sításra vonatkozó határozatát azonban, miután az kellőleg előkészítve nem volt, űjabbi közgyűlés tárgyául kívánja kitűzni. Ugyancsak újabb'i közgyűlés elé íerjesztendőnek véli Tárcza Bertalannak a járásköri intézmény eltörlése tárgyában elfogadott javaslatát. Ezek tárgyalására rendkívüli közgyűlés összehívását mondja ki.

Fodorószky Jenő elnök és L. Kiss Zoltánnak az Áll. Tanítók Országos Egyesülele reorganizálása tárgyába n előállóit személyes differenciái kiegyenlítése után Fodorószky Jenőnek az elnöki tiszt- ségről való lemondása tárgyaltatott, melyet választmányunk 10 szava- z a t t a l ^ ellenében nem fogadott el.

Ámde, a vett sérelem élénkebben sajogtatta lemondott elnök szivét, semhogy a bizalmi nyilatkozat dacára is tisztségét megtartsa s így a december 29-én tartott rendkívüli közgyűlés tárgyául tűzetett ki.

E rendkívüli közgyűlésünket egy magasztos; külső jelenségeiben nagyarányú és fényes ünnepély előzte meg, mely Kovács Sándor kir.

segéd-fanfelügyelőnek kir. tanfelügyelővé történt kinevezteíése, Bogdán István szilágysomlyói, Kispál Miklós zsibói áll. elemi iskolai igazga- tóknak Ő felsége által a legkegyelmesebben adományozott koronás arany érdemkereszt átnyújtása alkalmából rendeztetett. Jelenvoltak Ő felsége a király képviselője Péchy Imre Szilágyvármegye főispánja, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr kép-

(13)

viseletében Nagy Károly kir. tanfelügyelő, Szilágyvármegye törvény- hatósága és közönsége nevében Török István alispán, Szabó Sándor egyesületi alelnök, Török Lajos egyesületi főjegyző, az egyesület ren- des tagjai nagy számban és tekintélyes számú érdeklődő ünneplő közönség.

A zilahi dalkör által szép összhangzattal előadott Hymnus elhang- zása után Szabó Sándor elnöklő alelnök mély érzelemmel, gyö- nyörű, gondolatokban gazdag megnyitójában mutat reá amaz érde- mekre, amelyek jutalma, a kir. trón zsámolyától a szegény munká- sokra kiáradt.

Melegen köszönti egyesületünk két kitünteteti veterán harcosát, kiknek 40 éves önzetlen munkássága, mint fényes példa tündöklik előttünk, üdvözli Kovács Sándor kir. tanfelügyelőt, ki 32 éves csendes becsületes munka után érdemei jutalmául kir. tanfelügyelővé nevez- tetett ki, tisztelettel köszönti vármegyénk buzgó s ügyünk iránt meleg szerelettel viseltető főispánját, Péchy Imrét; népoktatás ügyünk lelkes vezérét, Nagy Károly kir. tanfelügyelőt; Török István alispánt várme- gyénk egyik legfőbb dignitáriusát, az egyházak, iskolák, egyesületek megjelent küldötteit, végül, az egyesület összes tagjait; az ünnepi diszgyűlést megnyílja.

Péchy Imre főispán, a legnagyobb elismeréssel adózik azoknak, kik a népnevelői rögös pályán hosszú emberöltőn át munkálnak.

Reá mutat arra, hogy a fáradhatatlan és eredményes munka elisme- rése nem késik s a legmagasabb trón kegye eljut azokhoz, kik fárad- hatatlan és eredményes munkájukkal oly fontos és hasznos szolgá- latokat végeztek a király, haza, a társadalom és a magyar kultura javára. A koronás arany érdemkeresztet feltűzi Bogdán István és Kis- pál Miklós mellére, azon óhajtással, hogy e legmagasabb kitüntetés fénye aranyozza meg és tegye boldoggá életök hátralevő éveit.

Nagy Károly kir. tanfelügyelő melegen üdvözli Kovács Sándor kir. tanfelügyelőt, kinek 32 évi hasznos munkássága végeredménye,

— mit a tanfelügyelői pályán eltöltött — jutalma ez előléptetés. Jóleső érzéssel emlékszik meg, ama 9 évi munkáról, amit együtt, egy hiva- talban töltöttek. Szeretettel köszönti a két arany érdemkereszttel kitün- tetett tanítót, mint munkatársál s örömmel osztozik azon boldogság- ban, mely egyesületünk minden tagja szivét eltölti e kitüntetés alkal- mából. Majd azon tanítótársakhoz fordul, kiket hazafias munkássá- gukért s a magyar nemzeti szellem ápolásáért az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület jutalmakkal iiintefett ki. Buzdító szavak kísé- retében nyújtotta át a következő tanítóknak a jelzett jutalmakat: Erdődy Ferencz (Völcsök) 100, Szabó Lajos (Szilágynagyfalu) 50, Haraszíy István (Perecsen) 50, Horvát Zsigmond (Szilágysomlyó) 50, Kenyeres Lajos (Egrespatak) 50, Veres Miklós (Zálnok) 50, Berecki Lajos (Zsibó) 25, Kiss Antal (Szilágyszeg) 25, Lázár Jenő (Benedekfalva) 25, Nagy Lajos (Böösháza) 25. Végül átadja Pokoly Kálmán zilahi áll. el. isk.

tanítónak azon 50 K jutalmat, melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a zilahi népkönyvtár kezeléséért adományozott.

Török István alispán Szilágy vármegye közönségének nevében meleg szavakkal emlékezik meg a tanító nehéz munkájáról. Elismeri, hogy a társadalomnak sok és nagy kötelezettsége van a tanítósággal szemben s ígéri, hogy e nemes vármegye közönsége és törvényha- tósága, mint eddig, úgy a jövőben is minden jóakarattal közre fog működni a népnevelői kar szellemi és anyagi ügyeinek előbbrevitelé-

(14)

ben. A kitüntetett tanítóknak és kir. tanfelügyelőnek hosszú boldog életet kíván s az egyesületre Isten áldását kéri.

Magyari Lajos a szilágysomlyói járáskor elnöke egyesületünk nevében üdvözli Kovács Sándor kir. tanfelügyelőt, majd Török Lajos főjegyző, a két koronás arany érdemkereszttel kitüntetett kartársat, végül Szentkirályi Albert szilágysomlyói tanító a szilágysomlyói tan- testület nevében köszönti Bogdán Istvánt, mint a tantestület vezetőjét.

Az üdvözlések után, Bogdán István mondott az ünnepeltek nevé- ben hódoló köszönetet Ö felségének e magas kitüntetésekért; szívből eredő igaz köszönetet a tisztességet tevőknek.

A megjutalmazott tanííótársak megbízásából Erdődi Ferenc mond köszönetet és tesz ígéretet, hogy a további munkában igaz bajnokai fognak maradni a magyar kulfurának.

A zilahi dalkörnek a Szózat eléneklése után elnök a mindenhaló áldását kívánva egyesületünkre, a diszgyűlést berekeszti.

E díszközgyűlés berekesztése után Szabó Sándor I. alelnök rendkivüli közgyűlésünket megnyitja s jelzi, hogy e gyűlés összehí-

vását Fodorószky Jenőnek az elnöki tisztségről történt lemondása tette szükségessé, felolvassa nevezettnek a Szilágyvármegyei Tanügy folyó évi december havi számában is közzé tett — egyesületi elnöki állásról történt — lemondó levelét. Közgyűlésünk elnök lemondását sajnálattal veszi tudomásul és elfogadja azt; az egyesület érdekében kifejtett munkásságát és érdemeit jegyzőkönyvileg is elismeri és neki köszönetet szavaz.

Az előértekezlet megállapodásához képest közgyűlésünk elnökké egyhangúlag Török Lajost választja meg. Főjegyzővé László József tasnádi kartársat, második aljegyzővé Nagy Mihály tasnádi kartársat.

Bogdán István II. alelnöknek tiszteletbeli elnökké történt megválasztása folytán megürült 11. alelnöki tisztségre egyhangúlag Bene Ambrus ippi kartárs választatott meg.

L. Kiss Zoltán kartársnak az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatára kimondja közgyűlésünk, hogy dolgoztasson ki új alapsza- bály tervezetet, azt a választmánnyal tárgyaltassa le s minden járás- körnek megvitatás végett küldje meg s a legközelebbi közgyűlésen mutassa be.

Az 1912. évi október 3,-iki közgyűlés ama határozatát, mely sze- rint tanügyi lapunk előfizetési díja 1913. évtől kezdve évenként 4 koronában állapíttatott meg föntartja, ellenben allapszabályellenesnek találta, hogy az új alapszabályok jóváhagyása elölt 24 tag választatott a választmányba s ezért az alapszabályok 12. §-a értelmében 12 választmányi tagot választ meg a következőkben: Bocán Viktor (Alsó- kaznacs), Horváth Zsigmond (Szilágysomlyó), Séra Dezső (Tasnád- szántó). Kenyeres Lajos (Egrespatak), Jakab József (Zsibó), Tárca Bertalan (Szilágycseh), Kozár Miklós (Ipp), Szálkái József (Diósad), Gyenge Károly (Frhatvan), Pokola Emil (Oláhbaksa), Gyöngyösy Gás- pár (Mocsoiya) és Pokoly Kálmán (Zilah).

Sajnálattal vette tudomásul közgyűlésünk L. Kiss Zoltánnak szer- kesztői állásról való lemondását.

Jelen közgyűlésünk tárgyául tűzi ki Tárca Bertalannak a járás- köri intézmény eltörlése tárgyában, valamint L. Kiss Zoltán kartársnak a Magyar Gyermektanulmányi Társaság vármegyei fiók körének meg- alapítása és a vármegyei fankönyvszerkesztö bízottság kiküldése tárgyában beadott előbbi indítványaikat.

136

(15)

A hátralékos tagdíjak terhére engedélyt ad közgyűlésünk, hogy az ösztöndíj alapból 500 korona ideiglenes kölcsön vétessék, szigo- rúan utasítván elnökségei, hogy a hátralékok behajtása iráni legszi- gorúbban intézkedjék.

A központi választmány működése.

Az új elnökségnek energikus vezetése, a tagok fokozott mérték- ben! közreműködését vonták maguk ulán, a reá bízol! feladatot min- denik odaadó lelkesedéssel kívánta teljesíteni. Úgyszólván egy évi munkálkodása alatt négy választmányi ülést tartott, eltekintve ama első választmányi üléstől, mely ötödik, melynek működéséről és munkásságáról, a rendes és rendkívüli közgyűlések vázolásai között már előzőleg megemlékeztem.

Első választmányi ülésünk 1913. március hó 8-án tartatott a választmányi tagoknak csaknem teljes létszámával Török Lajos egye- sületi elnök vezetése alatt. Elnök melegen üdvözölve a megjelenteket a gyűlést megnyitja, jegyzőkönyv vezetésére felkéri László József egye- sületi főjegyzőt, hitelesítésére Szabó Sándor és Gyöngyössy Gáspár választmányi tagokat.

Bemulatja elnök az 1912. évi december hó 28-án tartott dísz-köz- gyűlés és az ezt követő rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyveit, melye- ket választmányunk megjegyzés nélkül hitelesít.

Tudomásul veszi választmányunk elnök ama előterjesztéséi, hogy az 1913. évi február 2-án Budapesten tartott Szövetségtanácsi, valamint a február 23-án lefolyt tanítói nagy gyűlésen szomorú családi körül- ményei miatt nem vehetett részt, de az előbbin való részvételre fel- kérte az 1. alelnököt és a főjegyzőt, az utóbbi gyűlésen való megjele- nésre kilenc nagyobb iskola tantestülelét.

Jelenti továbbá elnök, hogy egyesületünk az 1912. évben rendes tagul belépeti a M. T. O. Sz.-be. Miután egyesületünk a tagok után fizetendő 50—50 f.-es tagsági díjjal a mult évről hátralékban van, folyó

évi költségvetésünkben e szükséglel előirányozandó. (Elnök fizetendő tagok számakép 200-at jelentett be.) Utasítja a választmány az elnök- séget, hogy egyesületünk által a T. O. B. pénztárba befizetett alapít- ványi összeget, miután az egyesület feloszlott, annak alapszabályai 5. §-a értelmében követelje vissza.

Jelzi elnök, hogy egyesületünk fennállásának 40-ik évét 1913.

évben tölli be, javasolja, hogy ez év folyamán tartandó járásköri gyűléseken ennek megünneplésére a járáskörök hivassanak fel.

Választmányunk e szép időt méltóságteljesebb keretben kívánja meg- ünnepelni és az 1914. évben tartandó dísz-közgyűlés rendezésében kívánja azt kellőképpen kidomboríttaíni.

Magyari Lajos kartársunk folyó évi iskolai tanítóképző-intézetben tanuló fia részére az Eötvös-alap-ból 30 koronát ad segélyképpen.

László József egyesületi főjegyző ismerteti a tanítói fizetésrende- zésről szóló új törvény javaslatot, melyet választmányunk tudomásul véve határozatilag kimondja, hogy a tanítói fizetésrendezés ügyét ezután is felszínen tartja s a legújabb törvényjavaslat számos sérel- mes intézkedése ellen, a megengedett eszközökkel küzdeni fog mind- addig, míg az össztanítóság teljes megelégedésére ezek elenyészíetnek.

Olvastatott Kovács Sándor 1. aljegyzőnek tisztségéről való lemondó levele. Lemondást választmányunk nem fogadja el, kéri őt a tisztség további viselésére.

(16)

Bogdán István tiszteletbeli elnök 1912. évi december 28-án tartolt rendkívüli közgyűlésében telt amaz ajánlatát, hogy 50 korona ado- mányával az egyesület alapító tagjai sorába kíván lépni oda módo- sítja, hogy 100 koronás alapítványt tesz az Ösztöndíj-alap javára, melyet, mint Bogdán István ösztöndíj-alapot kíván kezeltetni.

Megalakítfatott a pénzügyi és pedagógiai szakosztály. Pénzügyi- szakosztály elnöke: Török Lajos egyesületi elnök lett, jegyzője László József, tagjai Makay Béla és Pokoly Kálmán. A pedagógiai szakosz- tály elnöke lett Szabó Sándor I. alelnök, jegyzője Nagy Mihály II.

aljegyző, tagjai Tárcza Bertalan és Papp Sándor választmányi tagok.

László József egyesületi főjegyző bemutatja a Szilágyvármegyei Általános Tanítóegyesület alapszabályait módosító javaslatát, mely a járásköröknek véleményezés végett kiadatni határoztalott s azok beér- kezte után elnök megbízatott egy bízottság egybeállítására s az uj alapszabály átdolgozására. E bízottság munkálata jelen közgyűlésünk tárgyát fogja képezni.

Elnök előadja, hogy egyesülelünknek a Posner céggel kötött szerződése értelmében a Szilágyvármegye térképéből 250 drb.-ot kell átvenni, de miután a nevezett cég egyesületünk azon ajánlatát, hogy azokat 20% kedvezmény mellett átveszi, de anyagi obligót nem vál- lal érte, el nem fogadta, elnök további iárgyalására abban állapodtak meg, hogy a térképek vászonra húzatlan példányait darabonkint 10 K árban, a már vászonra húzott példányokat 14 koronáért egyesületünk- nek átadja. A térképek elárusításával Seres Samu zilahi könyvkeres- kedő bízatott meg, kinek az elárusításért az eladási ár 20%-a fog adatni. Egyben felkérni határoztalott kir. Tanfelügyelő úr, hogy a tér- képek terjesztése érdekében közreműködni szíveskedjék.

Magyary Lajosnak a tanítók szolgálati pragmatikája munkálata tárgyaltatott s a járásköröknek hozzászólás végett kiadatott.

Bemutatja pénztáros az 1912. évi záró számadásról felvett jegyző- könyvet, mely 1669 K 03 f. bevétellel, 1789 K 99 f. kiadással, 120 K 88 f. túlkiadással, 697 K 69 f. cselekvő hátralékkal, 141 K 57 f.

szenvedő hátralékkal jóváhagyatott s a pénztárnoknak a felmentvény megadatott.

Tudomásul veszi választmányunk Makay Béla Ösztöndíj-alap kezelő jelentését, mely szerint a készpénz állomány 3444 K 68 f., térképek árában fekszik 340 K, kölcsön az egyesület pénztárába 600 K, s így az összes alap 4274 K 68 f., egyben kimondja, hogy az alap- ból semmi címen kölcsön ne adassék.

Egybeállítja választmányunk az 1913—14. évi munkaprogrammot a következőkben:

1. A tanítóság fizetésrendezése.

2. Alapszabályok átdolgozása.

3. Szolgálati pragmatika.

4. Újabb s legújabb tankönyvek ismertetése.

Lázár Gábor pénztárnok ama jelentését, hogy az 1912. évi októ- ber 3-án tartott közgyűlés fuvar- és napidíjaiból többen illetményeiket fel nem vették s így 40 K 27 f. fennmaradt, tudomásul veszi, a fenn- maradt összegnek az illetők esetleges tagsági- és lapdíj tartozásaik levonásával fennmaradt része az Ösztöndíj-alaphoz csatoltatni hatá- roztatok.

E gyűlésen megjelentek egyrészének a fuvar- és napidíj nem szabályszerűen állapíttatván meg, valamint két tagnak semmi sem

(17)

utaltatott ki, kérésükre napi-és fuvardijuk helyesbíttetett, illetve kiutal- tatott.

Több egyesületi tagnak 158 K-át kitevő hátralékaik töröltetni határoztaíolf. Benedek Árpád 16 K tartozása behajtandónak mondatott ki.

Az Úti-alap 1911. évi maradványa 14 K 50 f., az 1912. évi bevé- tel 925 K, melyekből kifizettetett 817 K 86 f. fel nem vett összeg 56 K 17 f., pénzállomány 121 K 83 f„ ha az összegből leszámítjuk, aki nem fizetett 56 K 17 f. A maradvány lesz 65 K 66 f.

Egyesületünk tagjai sorába, mint új tagok felvétettek: Újhelyi Albert áll. tanító (Nagyderzsida), Benicz Gizella áll. tanítónő (Tasnád- szarvad), Dobay Ákos áll. tanító (Hadad), Margineán Demeter áll.

tanító (Vármező), Bodola Lajos áll. tanító (Szilágybagos), Sárkány Lajos ref. lelkész (Egrespatak).

Egyesületünk tagjai hátralékos tagsági- és lapdíj tartozásaik befizetésére felszólíttatni határoztattak 1913. április 15-éig, mint végső batáridőig, a renitenskedők ellen a törvényes eljárás foganatosíttatni határozlatotf.

Szabó Sándor felelős szerkesztő ama jelentése, hogy szerkesztői tisztségéről lemondott L. Kiss Zoltán helyére Papp Sándor kartársat kérte fel, választmányunk jóváhagyó tudomásul veszi.

Második választmányi ülésünk 1913. évi junius hó 7-én tartottuk.

Elnök mély meghatottsággal mondott köszönetet azon meleg szere- tetért, őszinte részvétért, mellyel őt egyesületünk szeretett s felejthe- tetlen neje elvesztése alkalmával részesítette, kéri az egek Urát, hogy hasonló gyászos veszteségtől óvja az egyesületnek minden tagját.

Az ülést megnyitva elnöki előterjesztését a következőkben teszi meg: Mondja ki választmányunk, hogy az 1912. évi nap- és fuvardíj átalány összeg maradványából 60 K-t a Szilágyvármegyei Tanügy 1913. évi számaiban megjelent három legjobb dolgozat íróinak jutalmazására fordítja. (E határozat a későbbi választmányi ülés jóvá- hagyásával némi módosítást szenvedeti.)

A M. T. O. Sz. ama felhívására, hogy a fizetésügy napirenden tarfása végett rendkívüli közgyűlés hivassék össze, tekintettel azon körülményre, hogy már egy rendkívüli közgyűlés tartatott s ujabbnak tartása csak a tagok megterheltetésével járna, indokoltnak nem tartja.

Elnök óhajára kimondja választmányunk, hogy a járásköri gyűlé- sek tartása idejéről egyesületi elnök értesítendő és a megtartott gyűlés jegyzőkönyvének egy példánya hozzá megküldendő, miről járásköri elnökök értesítendő!«.

Jelenti elnök, hogy az 1911-12. évi október 3-án tartott köz- gyűlésen egyesületünk tiszteletbeli tagjaivá választatott Péchy Imre főispán, Török István alispán, báró Diószeghy Zsigmond polgármester uraknak a dísz-oklevelet egy hat tagu bizottsággal átnyújtotta; egyben Török István alispán úrnak ösztöndíj-alapunk gyarapítása érdekében tett szives támogatásáért is hálás köszönetét nyilvánította, melyért elnöknek választmányunk elismerő köszönetet szavaz.

Elnök felhívására választmányunk kimondja, hogy Szövetség- fanácsba bejelenteti 200 iag után 4 képviselőt küld és pedig Török Lajos egyesületi elnököt, László József egyesületi főjegyzőt, Szabó Sándor I. alelnököt és Dőri Ernő választmányi tagot; kik is e meg- bízatásukban eljárva az Orsz. Szövetség 1913. évi julius havában tartott elnök választó közgyűlésén megjelentek s ott az egyesület méltóságához képest, meggyőződésükhöz híven az ügy érdekében eljártak.

(18)

Uy Bálint az- Eötvös-alap helyi bizottságának elnöke jelentésére kimondatott, hogy az Eötvös alap 16 K 40 f. pénzkészlete az egye- sület pénztárába befizetendő.

A patronázs-egyesület létesítése tárgyában Szabó Sándor, Papp Sándor, Kovács Sándor, Pokoly Kálmán küldettek ki és bízaltak meg egy alapszabály kidolgozására. Az elnökség felkéretett, hogy a Rab- segélyző Egyesület elnökénél járjon közre, hogy az alakítandó vár- megyei patronázs-egyesület, a nevezett egyesület részéről nyerjen anyagi támogatási.

László József egyesületi főjegyző ismerteti és bírálja Kelmusz Miklós és Ferdinándy József tollából megjelent iskolai-takarékpénz- tárak szervezését s iskoláinkba bevezetését ismertető füzetkét, melyekre nézve előadónak ama javaslatát, hogy bár a cél nemes, de mert immár megyénk tanítósága évtizedekkel ezelőtt hiába kisérlelezelt az eszme megvalósításával s mert a gyermeki lélek nemesítésére s a takarékosságra szoktatásra sikerrel nem alkalmazható, sőt sok esetben károsnak is nevezhető, ez intézmény bevezetését nem javasolja.

Tárcza Bertalan ismerteti és birálja a Vajna Károly elemi isko- lai igazgató-tanító által szerkesztett elemi iskolai rendtartási naplókat.

E nyomtatványok egyik csoportja „Osztály-napló" a másik „Tanítási anyag beosztás" címet visel. Az „Osztály-napló" némi módosítások- kal elfogadhatónak mondatott ki, a „Tanításianyag-beosztás" című nyomtatványt nem tarlja alkalmasnak az iskolába való bevezetésre.

Tárcza Bertalan indítványa, hogy a vidéki választmányi tagok nap- és fuvardíjba részesüljenek, elfogadható nem voli, jogot ad azon- ban a járásköröknek, hogy saját pénztáruk terhére ezen szükséglet- ről gondoskodhassanak.

Kenyeres Lajos kifogásolja, hogy a „Szilágyvármegyei irkák"

anyaga nem kielégíthető, mire alelnökségünk megnyugtatja, hogy már intézkedett aziránt, hogy a szóbanforgó füzetek jobb papíranyag- ból állíttassanak elő.

Harmadik választmányi ülésünk 1913. évi november hó 8-án tartatott. Török Lajos elnöklete alatt jelen vannak: Nagy Károly kir.

tanfelügyelő, a tisztikar és a választmányi tagok teljes számban.

Elnök szívélyesen köszöntve kir. tanfelügyelőt és a választmány tagjait, a gyűlést megnyitja.

Választmányunk a következő elnöki jelentéseket és előterjeszté- seket vetle helyeslőleg tudomásul:

a) Egyesületünk képviseletében a Budapesten f. évi július hó 5., 6., 7. napjain iartoti Eötvös-alap közgyűlésen, Eötvös-emlékünnepélyen és az Országos Szövetség közgyűlésén való résztvevést.

b) Tekintettel arra, hogy elnökségünk az Országos Szövetség igazgató tanácsába beválasztatott, a karácsonyi szünidőben tartandó gyűlésre 50 koronát szavaz meg az előre nem látható kiadások terhére.

c) Gyenge Károly volt érhatvani kartársunk helyébe Fodorószky Jenő c. igazgató-tanítónak választmányunk tagjai sorába beválasztását.

d) Kolozsvári Általános Tanítóegyesület által mult évi november hó 14. és 15-én tartott közgyűlés elnökségének egy üdvözlő írat küldéséi.

e) Választmányunk által pályadíjakul kitűzött 86 K 94 f.-nek fel- osztását tárgyazó javaslatot.

f) Egyesületünk pénztára terhére 2 K árban a „Fogarasmegyei Népoktatás" című munka beszerzését.

(19)

méternyi távolságról bezarándokoltak utóbbi működése helyéről haló poraihoz, hogy utolsó útjára elkísérhessék s a koporsójára hulló rögöket, szemökből omló könnyeikkel megszentelhessék.

De nemcsak növendékei, hanem népoktatásügyünknek vezérei, a szerető kartársaknak nagy serege kért és vett részt szereíeít elnö- kének vesztesége felett érzett fájdalmában.

A zilahi temetőben megnyúl sír fölött, mely a drága halott ham- vait befogadni kész, egyesületünk I. alelnöke Szabó Sándor tartott könnyekig megható búcsúbeszédet. Áthatott hangon, fájdalmas szív- vel méltatta szeretett kartársunk érdemeit a tanítói rögös pályán buz- gósággal s lelkesedéssel végzett munkáját s egyesületünk nevében végbúcsut vett az elköltözőitől. Nyugodjék csendesen a sír sötéí üre- gében, virasszon felette a fájó emlékezet, legyen álma csendes és zavartalan s ha majd ülni fog nekünk is az óra, ama jobb hazába találkozni fogunk újra, addig az ő emléke buzdítson s lelkesítsen bennünket, hogy kötelességeinket híven teljesítve hasonló megemlé- kezésben lehessen osztályrészünk!

, * * *

Vétkes mulasztást követnék el, ha a mi ragyogó, fényben világító, közöttünk összekötő kapcsot képező, kedves s mindnyájunk által minden számot várva-várt lapunkról a „Szilágyvármegyei Tanügy"-ről, meg nem emlékezném.

E terjedelmére sem mondható kicsi lapnak, szellemi részérói, amidőn igen vázlatos kritikát mondok, bizonyos megindultság és félelem vesz rajtam erőt, hogy gyenge tollam s hiányos tudásom azt kellő módon méltatni nem tudja. De bármennyire laikusnak érzem is magam, annyit nyíltan kimondhatok, hogy ez a kis lap oly magas nívón szerkesztett tanügyi lap, mely bármelyik fővárosi tanügyi lappal kiállja a versenyt.

Mert akár fanügyi részéi, mely a megye összes tanítósága által szép sikerrel, szakképzettséggel munkált dolgozatok nívóját, szak- irományát nézem akár — legtöbbször a lelkes, fáradhatatlan, széles- körű ismerettel biró felelős szerkesztő tollából megjelent tárgyilagos s főleg a tanítóság erkölcsi- és anyagi jogai védelmét célzó cikkeket tekintem s ha a szerkesztők „Tanügyi forgácsok" címen megjelenő szatírával megírt közleményeit olvasom, szivem dobog, lelkem pedig örül s büszke vagyok rá, hogy én is szilágyvármegyei tanító vagyok.

Ami legfőbb, mondhatnám páratlan jelenség a mai korban a mi kedves lapunknál, hogy azt kiváló gonddal irányító felelős szer- kesztőnk sohasem engedi át személyeskedni a tanítóknak. Az igaz- ságot nyíllan, őszintén tárja elé magának a miniszternek is, de sohasem durva, kíméletlen hangon.

Az 1912. évi közgyűlésünkben a lap dijáí 2 K-ról 4 K-ra emelíük, de nem a szerkesztő jutalmazásra, hanem a lap sokkal nagyobb méretű terjedelme miatt előállott kiadási szükségletek fedezhetéséért.

S bár szerényen javadalmazott állásunk terhei elég súlyosak, mégis mindenki kész örömmel rója le lapunk anyagi támogatására szük- ségelt évi díjat.

Az erkölcsi elismerés jutalma lapunk és annak szerkesztői iránt minden szilágyvármegyei tanítónál abban nyilvánul, hogy egyetlen száma sincs egy helyütt sem kivágatlan, olvasatlan állapotban.

Örömmel ragadom meg hát ez alkalmat, hogy e lap nagyra- becsült munkatársai s főleg annak kiváló lelkes felelős szerkesztője

(20)

iránt a magám s az egész szilágyvármegyei tanítótestületek minden egyes tagja elismerését s hálás köszönetét nyilvánítsam s kérem a a mélyen tisztelt Közgyűlést, hogy e hálás elismerést jelen közgyűlé- sünk jegyzökönyvében is megörökíteni méltóztassék

Mélyen tisztelt közgyűlés!

Amidőn e főjegyzői jelentésem a mélyen tisztelt közgyűlés ren- delkezésére és bírálatára bocsátom, kérem ne tekintse ezt a szigorú kritika szemüvegén át, fogadja azt jó indulatfal, kartársi szeretettel és elnézéssel.

S ezek után magam a mélyen tisztelt közgyűlés minden egyes tagjának szives jóindulatába ajánlva, jelentésem bezárom; kérve a magyarok Istenét, hogy áldja meg egyesületünket, annak működését, hogy éljen, virágozzék, fejlődjék a magyar haza üdvére és boldogí- tására.

Kimutatás

Nagy Károly kir. tanfelügyelő nevére a „Szilágyvármegyei Általános Tanító- egyesület" segély-alapjánál teendő alapítványra a kir. tanfelügyelőségnél

befolyt adományokról.

Ákosi áll. el. isk. márc. 15-ki g y ű j t é s e 25 K, Sz.-sámsoni áll. el. isk.

márc. 15-ki g y ű j t é s e 2 K 24 fitt., Krasznai áll. el. isk. márc. 15-ki g y ű j t é s e 2 K 64 fitt., Kecskés Gyula ref. tan. É r k ő r ö s 10 K, Dömötör Károly áll. tan.

Á k o s 5 K, Libik Árpád áll. tap. Á k o s 5 K , S. E n c s y A n d r á s áll. tan. Ákos 5 K, Tamássy A n n a áll. tan. Ákos 5 K , E g e r e s s y Eszter áll. óvónő Ákos 5 K, Móré Mihály ref. tan. É r h a t v a n 2 K, Szilágypaniti ref. isk. márc. 15-ki g y ű j - tése 1 K 67 fitt., Gavris Gusztáv g. kath. tan. Kelencze 2 K, Ippi áll. el.

isk. g y ű j t é s e 20 K, Málnássy Andor ref. tan. Pele 4 K, J a k ó Melinda ref.

tan. Pele 4 K, Dramogir Szabin g. kath. tan. Náprád 5 K, Kazó Károly áll.

tan. Krasznahorvát 10 K, Krasznahorváti áll. el. isk. márc. 15-ki g y ű j t é s e 2 K, Krasznai áll. el. isk. tanítótestület adománya 20 K, F o r r ó József egyl. tan.

Sz.-Korond 4 K, Csutak László ref. tan. Sz.-Főkeresztur 10 K, Kósa Bélánó áll. tan. Szamosardó 5 K, Bányai Sándor áll. tan. Szamosardó 4 K, Szamos- ardói áll. el. isk. márc. 15-ki gyűjtése 2 K 44 fitt., Szentpéterfalvi áll. el. isk.

márc. 15-ki g y ű j t é s e 1 K 4 5 fill., Krasznahoszuaszói g. kath. isk. márc. 15-ki g y ű j t é s e 6 K 70 fill., Szerb Emil g. kath. tan. Kettősmező 3 K, P a p p Demeter g. kath. tan. K e g y e 4 K, Kispál Miklós, Bereczky L a j o s , J a k a b József, Csendes Imre, Mezeiné Veress Zsuzsa, D y g o s Irén áll. tanítók, illetve tanító- nők Zsibó 5 — 5 K, Egerháti áll. isk. gyűjtése 10 K, P a t k á s J á n o s g. kath.

tan. Gyümölcsénes 10 K, Schvarcz Mór izr. tan. Sz.-Somlyó 5 K, Stern Sámuel izr. tan. Sz.-Somlyó 5 K, Dézsy Gergely áll. tan. Selymesilosva 5 K , N a g y Sándor áll tan. Zilah 5 K, Gális Gyula g. kath. tan. Csömörlő 5 K, Máthé J á n o s áll. tan. Sz.-Balla 5 K, M á r k Vazul g. kath. tan. T.-Malomszeg 5 K, Szilágyballai áll. el. isk. márc. 15-ki g y ű j t é s e 5 K, Drács Pálné áll. tan.

Zilah 10 K, Pokoly Kálmán áll. tan. Zilah 5 K, P a u o r á r Tivadar g. kath. tan.

Szamosszéplak 5 K, P a p Pátricius g. kath. tan. Alsószopor 10 K, Voda J á n o s g. kath. tan. E g r e g y b o r z o v a 5 K, Horea Sándor g. kath. tan. Prodánfalva 4 K, Kövér Sándor, Péntek F a r k a s n é polg. isk. tan. Zilah 5 — 5 K, N e u b r u n n Tóbiás, N e u b r u n n Tóbiásné, G y e n g e Mihályné, Szily Juliánná polg. isk. tan. Zilah 3 — 3 K, V á r a d y Ilona polg. isk. tan. Zilah 2 K, Illa Tivadar áll. tan. Tihó 10 K, Tihói áll. el. isk. márc. 15-ki g y ű j t é s e 5 K 20 fill., J a n i J á n o s áll.

tan. Vármező 5 K, Margineán Demeter áll. tan. Vármoző 3 K, Kozár Mihályné

(21)

áll. tan. Ipp 5 K, Drágos Nyisztor g. kel. tan. Almásbalázsháza 5 K, Zsorzsa J á n o s g. kel. tan. Almásbalázsháza 20 K, J a k é Károly áll. tan. Bürgezd 4 K, Talpas J á n o s g. kath. tan. Kisderzsida 1 K, Józsa Gerő áll. tan. Szamos- udvarhely 6 K, Id. Graur Dániel g. kath. tan. Somlyógyörtelek 5 K, ifj. Graur Dániel g. kath. tan. Somlyógyörtelek 4 K, Szamosudvarhelyi áll. el. isk. márc.

15-ki gyűjtése 1 K 50 fill., Menyéi áll. el. isk. márc. 15-ki gyűjtése 2 K, Tufeszku Valér g. kath. tan. Felsőegregy 10 K, Egrespatakí áll. el. isk. márc.

15-ki gyűjtése 9 K 42 fill., Egrespataki ifj. egyesület adománya 10 K 58 fill., Kenyeres Lajos áll. tan. Egrespatak és P a p p Sándor 5—5 K, Mocsolyai műked- velői előadásból 10 K, Criste Lukrécia g. kath. tan. Halmosd 10 K, Kosuth Sándor g. kath. tan. Cigányi 5 K, Kósa István ref. tan. Szilágypér 10 K, Tokaji Gábor ref. tan. Szilágypér 10 K, Kimpán Valentin g. kath. tan. Somlyószécs 10 K, Marosán Ciceró gk. tan. Oláhkecel 3 K, Puskás Pál gk. tan. Oláhkocel 5 K, Sági Péter áll. tan. Sz.-Szentkirály 8 K 80 fill., Sz.-szentkirályi áll. el. isk.

márc. 15-ki gyűjtése 1 K 20 fill., Halászy Jolán áll. tan. Hadadnádasd 6 K, Dancs Forenc áll. tan. Szilágykövesd 5 K, Hark István rk. tan. Érmindszent 5 K, Indre László gk. tan. N.-goroszló 3 K, Muresán Tivadar gk. tan. T.-ba- lázsháza 10 K, Csocsán Illés gk. tan. Ballaháza 5 K, Blága J á n o s gk. tan.

Gardánfalva 4 K, Galgó Gábor gk. tan. Halmosd 10 K, Pokola Emil gk. tan.

Oláhbaksa 3 K, Gozman J á n o s gk. tan. Gurzófalva 5 K, Bölöai János közs.

tan. Ráton 5 K, Sándor Albert és Gozár Demeter^ gk. tan. Kusaly 10 K, Mé- száros Mihály áll. tan. Ördögkut 5 K, Romitán Ágoston g. kel. tan. Alsőeg- regy 8 K, Alb Kostantin gk. tan. Érhatvan 2 K, Jepureán Aurél gk. tan.

Pecsely 5 K, Orián Viktória áll. tan. Zálnok 6 K, Veress Miklós áll. tan. Zál- nok 4 K, zálnoki áll. el. isk. márc. 15-ki gyűjtése 60 fill., kémeri áll. ell. isk.

márc. 15-ki gyűjtése 7 K 84 fill., Szilágyi Lajos, Horváth Endre, Szőcs János, Plosz Adrienne, Kocsis Ilona, Moldován Irma áll. tan. Kémer 4 — 4 K, Magyary Lajos áll. tan. Varsolcz 10 K, Magyary Károly ref. tan. Kr.-Récse 5 K, Var-

\ solczi áll. el. isk márc. 15-ki gyűjtése 5 K, Ilea Demeter gk. tan. Vármező 2 K, Moldován J á n o s gk. tan. Érszakácsi 4 K, Teleky Júlia áll. óvónő Zsibó 2 K, Gőg Sándor áll. tan. Ördögkut 5 K, Molnár Ilona áll. óvónő Ördögkut 5 K, Todika Simon gk. tan. Szamostóhát 6 K, P a p Pátricius gk. tan. Szilágy- sziget 5 K, Pályi K. Sándor ref. tan. Monó 2 K, Tulbure Péter gk. tan. Kása- patak 5 K, Pál Erzsébet gk. tan. Csizér 5 K, Popovics János gk. tan. Közép- várca 4 K, André János gk. tan. Felsővárca 4 K, Gozmán Simon gk. tan.

Bádon 4 K, Kovács J á n o s gk. tan. Sz.-egerbegy 5 K, Szabó Teréz rk. tan.

Kárásztelek 8 K, Osváth Lőrinc ref. tan. Szilágypanit 3 K 33 fill., Karpineán Gyula gk. tan. Vártelek 10 K, Bogdán István, Horváth Zsigmond, Szentkirályi Albert, L. Kiss Zoltán, L. Lapusteán Mária, P. Genesy Irén, Csorna Mariska áll. tanítók, illetve tanítónők Szilágysomlyó összesen 100 K, Vargha Gyula rk.

tan. Kraszna 5 K, Bodola Lajos állami tan. Sz.-Bagos 2 K 58 fill., Kovács Katinka áll. tan. Sz.-Bagos 2 K 58 fill., Porcsalmy Ilona áll. óvónő Sz.-Bagos 2 K 58 fill., P a p p Fereno áll. tan. Hadad 10 K, Dohai Ákos áll. tan. Hadad 5 K, Ferenczi Róza áll. tan. Hadad 4 K, Hadadi áll. el. isk. márc. 15-ki g y ű j - tése 5 K, Ghiuruczán Gábor g. kel. tan. Felsőnyárló 5 K, Marián Péter gk.

tan. Haraklánv 5 K, Csatlós László gk. tan. Inó 3 K, Tóth Ida, P a p p László, Dőri Ernő, Tárca Bertalan áll. tan. Szilágycseh 10—10 K, Diószeghy Erzsike Antal Ferenczné, Debreczeni Sarolta, Nagy Antal áll. tan. Szilágycseh 5—5 K, özv. Tóth Lajosné áll. óvónő Szilágycseh 3 K, Szilágycsehi áll. el. isk. növen- dékek 6 K 30 fill., Papp Karolin és Újhelyi Albert állami tan. Nagyderzsida 5—5 K, Szász Irén áll. tan. Magyargoroszló 5 K, Szász Margit áll. tan. Hadad 5 K. (A mult számunkban Virágh Sándor monyői tanító nevén kimutatott 10 koronából 5 korona Fogas Ábrahám menyői áll. tanító adománya,) Eddigelé begyült: 1838 K 70 fillér.

(22)

fl Szilágyvármegyei Általános Tanítóegyesület költségelőirányzata az 1914. és 1915. évekre.

F E D E Z E T

Pénztári maradvány az előző évről

2. Tagsági- és lapdíj hátralékokból 3. Folyó évi tagsági- és lapdíjakból 320 tag után á 6 korona ...

4. Vármegyei lapsegély 5. Hirdetési díjakból

Belépő-díj

Mult évi K 638 97 1680 50 25

16

2506 55

Folyó évi K 800 106 1920 25 50

17

2901 17

T

S Z Ü K S É G L É T Felelős szerkesztő tiszteletdíja s

levelezési költsége

Főjegyző irodai átalánya és útazási költségei

Pénztáros tiszteletdíja

Szilágyvármegyei Tanügy ki- adása és postaköltségei éven- ként 10 szám, 500 példányban á 24 fdlér

Egyesületi elnöknek útazási költség a M. T. E. O. Sz. igaz- gatósági és az Á. T. O. E. vá- lasztmányi gyűléseire, éven- ként 2 esetben

Országos tanítói gyűlésekre ki- küldött képviselők útazási költségeire

Országos Szövetségbe tagsági díj 170' tag után á 50 fillér

Nyomtatványokra , Levelezési költségekre . .

Előre nem látható kiadásokra Egyenleg, mint maradvány ...

Mult évi

f

160

50 60

1000

200

60 61

40 40 834

60

95 2506 55

I I

Folyó évi K f

200

80

60

1200 —

100

200

85 50 50 776 17 100

2091 17 Kelt a Szilágyvármegyei Általános Tanítóegyesületnek Zilahon, 1914. évi április hó 18-án tartott választmányi gyűlésébőt.

Török Lajos egy. elnök; Lázár Gábor egy. pénztárnok. Hagy Mihály aljegyző.

(23)

A Trieszti Általános Biztosító Társulat

(Assicurazioni Generáli)

í. évi március hó 17-én tartott 82-ik rendes közgyűlésén terjesztettek be az 1913. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1913. december 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek kor.

1,297.036,630-20 tettek ki és az év folyamán bevett díjak kor. 56.381,050 47 rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka korona 22.566,540.30-rel kor. 398.114,19697-re emelkedett. Az életbiztosítottak osztalék-alapja kor. 7.515,715-11 tesz ki. A tűzbiztosítási ágban, beleértve a tükör- üveybiztosítást, a díjbevétel kor. 19,357.541,835 biztosítási összeg után kor. 33.058,512 87 volt, miből kor. 11.771,428.47 viszontbiztosításra for- díttatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel K 21.287,084-40-re i ngott és ez összeg- ből kor. 15.425.174-22 mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények összege korona 160.198,89815. A betörés biztosítási ágban a díjbevétel kor.

1.774,925'69-re rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbe- vétel kor. 982.230 66 tett ki. A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett korona 7.340,807-26, mely a viszontbiztosítások levonása után korona 3.362,470'05-re rúgott. Károkért a társaság 1913-ban K 50.202.042 11 és alapítása óta kor. 1.163.020,163.61 fizetett ki. E kártérítési Összegből hazánkra korona 233.952,606 56 esik. A nyereség-tartalékok közül, melyek összege kor. 15.504-,719 08-re rúgnak, különösen kiemelendők:

az alapszabályszerinti nyereség-tartalék, mely kor. 7.971,112-52 tesz ki, az értékpapírok árfolyam-ingadozására alakított tartalék, mely az idei átutalással együtt kor. 4.948,531-55-re rug, továbbá felemlítendő a 160,000 kor. rugó kétes követelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással kor. 2.425,075 01 tesz ki. Részvényenként 720 arany frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek az idei átutalások folytán K 434.367,388 47-ről kor. 456.949,184-97-ve emel- kedtek, a következő elsőrangú értékekben vannak elhelyezve: 1. Ingatla- nok és jelzálog követelések kor. 105.861,710-28. 2. Életbiztosítási kötvé- nyekre adott kölcsönök kor. 51.760,23204. 3. Letétbe helyezett érték- papírokra adott kölcsönök kor. 5.459,438-35. 4. Értékpapírok kor.

237.342,355-22. 5. Követelések államoknál és tartományoknál kor.

46.666,706-21. 6. Tárca váltók kor. 719,310-61. 7. Készpénz és az inté- zet követelései a hitelezők követeléseinek levonásával kor. 9.139,432-26.

Összesen kor. 456.949.184-97. Ezen értékekből 85 millió korona magyar értékekre esik. — A „Minerva" általános biztosító részvény társaság Budapesten, — mely az Assicurazioni Generáli leányintézete, — egyébb ágazatain kivül foglalkozik a kezességi- és óvadék-, Valamint az eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni biztosítással, nemkülönben a versenylovak, telivérek és más értékesebb tenyészállatok biztosításával, mely uj ágazatokat nevezett társaság vezette be hazánk- ban, valamint áru- és utipodgyászbiztosításokat az Európai áru- és podgyárzbiztosító részvénytársaság számára.

(XXXXXXXXX/O0 X03ÖXCOOOOCOOOXOXOCCÓCC(X)űCÓÓ!)5!)a)Ö()Ö^^ ráoooeooof (XXXXXXXXX/O0

• • K Ö Z G A Z D A S Á G .

• •]

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :