Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens herniam inguinalem et cruralem incarceratam...

Teljes szövegt

(1)

h

DISS EUT A'W ) IN A U G U KALLS

m e d i c o - c h i i u j i i g i o a

.s » s

T K N S

Iii ILM AM INGUINALEM

k t

C R U R A L K M I N C ARCË11 A T A M ,

QUAM ANNUKNTE

M A G N I F I C O D O M I N O

PUAESIDE ET MHECTOHK

A <:

I N C L Y T A F A C H E T A T E M E D IC A

H E G . S O l E N T I A l l U M U N l V E i l ö l T A T U S I I U N G A H I G A E

piio OHAUU

D O C T O U I S M E D I C I N Á K OtiTINENDü CONCTNNAVTT

J O A N N E S N E P . P I S K O V 1 C U

IIUNOAHIJS I.LLCRLL.SLNO-KLL M O V L H N S Ï »

tJUUtWlt/lAK DOCTOR KT w t o i ' m s o i u s CHI it Uli« 1 AK PHACTICAK h, (. ASSISTENN.

T h o s u s adnoxnc pulilicc «leieudeiituv iu I ' a l a l i o U n i v e r s i t a t i s roaiore, d i e O e t o b r i s Dili 3.

b u d a e ,

tyjp18 t y i ' o o l l . h e o i a k u n i v e r s i t ä t ! « i i u n g a r i c a e .

(2)
(3)

CLARISSIMO AC SPECTABILI

D O M I N O

I G N A T Ï O a S T A H L Y

a a . LL. ET l'HIEOSOPHtAE , MEDICINÁI* AG CUIRUR OIAK DOCTOR!, ANATOMIAE ELEMENTÁRIS PR0BE.880RI 1». «).

GMNIGI GIIIRURGIGI H. T. PRAKEECTO , H, COM ITAT.

ALBENSIS, KRASSOVtENSrS, N E O GR A1) 113 N S18 RT TOLNKNSÎS TABULAE ÏUDÏOIARIAE ASSESSOR,!, EAGULTATÍS I'll IL.

MEMBltO AG REGÏAE SGIENTXARUM UNIVERSITÄT!« HUNG.

BEC TO III MAGNIITGO EMERITO.

(4)

v f í i u

« C I K N T I A , A R T E , K X P K R Ï R N T I A

NE« NON limim-VATK

A E Q t i R INRIÜNI

M TIBS Eli A M

C U L T U S P I I , A N I M i y i l R O R A T l HA,S" L A B O R O M « U U R U M PRÍMÍTLLS

Ü E Q U E T O T U M H. J). I),

devinctissimus Auetor.

JPerspieuitatis n e c e s s a r i a n causa mihi n o n ubs ro v i d e b u - tur anattmicam regitmis inguinum in •— et externae tlc- scrijUionem p r a e m i t t e r e j nnm absque aeeurnln h a r u m p a r - tium c o g n i t i o n « neo singuhun hornianiin g e n u s rite d i s e e r - ni , deoursus c o m p r e h e n d ! , therapia rutionnlis institui, n e c iuhonto tandem nooossitato o p e r a t i c «1> artis p o r i t o h o n e - sta animi trnnquUlitnte c t sccuri Litte in aegrorum s u l u t e m

institut p o t e s t .

liegio inguinum in — cl externa.

M a x i m a pars a p o n c u r o s e o s musculi obliqui e x t e r n i abdominis lineae nlhae i n s e r i t u r , intima v e r o a spina a n t e r i o r e supeviore ossis coxarum o b l i q u e deorsum c t introrsum s y m -

pliysim ossium pubis versus descendit, e t Mgmmmtum in- guinale anterius seu externum, ( I . C. Hesselbach His q ni- ait. ion es anaktmico - pathologicac, de oriu et progressa lier—

; lia rum etc. />. 3. tabula I a a, tab. IL a a) dicitur.

T e n u i s purs aponeurosis laeerti qtiinti musculi o h l i q u i e x t . abdominis c u m ligamenti lmius libris superioríbus n e c t i t u r . Fibrae bac tendinosae ita nexac ad sympbysiin ossium p u - b i s p r o p i u s ucccdcntcs in duns finduntur p o r t i o n o s , quae crura, seu columnae annul! inguinales nntici audiunt. F i - brae interna« l o n g í o r o s e t teneriorcs, crus internum seu su~

superius, (Hesselbach L c. tab. I. et II. b.) rami h o r i z o n - tális ossis p u b i s tuberi s e u spinao a d n e c t u n t u r ; fibrae v e r o e x t e r n a e b r e v i o r e s sod f i r m i o r e s , crus externum seu in- ferius, (.Hesselbach I. c. tab. I. et I f . a) r e t r o r s u m stir- s u m q u c revolutnc cristam ossis pubis o c c u p a n t , c t c u m ligainento inguinali interne ooniunetne, s u l c u m c o n s t i t u - u n t , supra quern funiculus spormaticus in s e x u m a s c u l i - n e , in Ibcminino lignnientum uteri rotundum decurrit.

Inter duo bane crura rima 1ère triangularis relinquifur i n t r o r s u m o b l i q u e descendons, a m p l i o r apud m a r e s , quai»

(5)

v f í i u

« C I K N T I A , A R T E , K X P K R Ï R N T I A

NE« NON limim-VATK

A E Q t i R INRIÜNI

M TIBS Eli A M

C U L T U S P I I , A N I M i y i l R O R A T l HA,S" L A B O R O M « U U R U M PRÍMÍTLLS

Ü E Q U E T O T U M H. J). I),

devinctissimus Auetor.

JPerspieuitatis n e c e s s a r i a n causa mihi n o n ubs ro v i d e b u - tur anattmicam regitmis inguinum in •— et externae tlc- scrijUionem p r a e m i t t e r e j nnm absque aeeurnln h a r u m p a r - tium c o g n i t i o n « neo singuhun hornianiin g e n u s rite d i s e e r - ni , deoursus c o m p r e h e n d ! , therapia rutionnlis institui, n e c iuhonto tandem nooossitato o p e r a t i c «1> artis p o r i t o h o n e - sta animi trnnquUlitnte c t sccuri Litte in aegrorum s u l u t e m

institut p o t e s t .

liegio inguinum in — cl externa.

M a x i m a pars a p o n c u r o s e o s musculi obliqui e x t e r n i abdominis lineae nlhae i n s e r i t u r , intima v e r o a spina a n t e r i o r e supeviore ossis coxarum o b l i q u e deorsum c t introrsum s y m -

pliysim ossium pubis versus descendit, e t Mgmmmtum in- guinale anterius seu externum, ( I . C. Hesselbach His q ni- ait. ion es anaktmico - pathologicac, de oriu et progressa lier—

; lia rum etc. />. 3. tabula I a a, tab. IL a a) dicitur.

T e n u i s purs aponeurosis laeerti qtiinti musculi o h l i q u i e x t . abdominis c u m ligamenti lmius libris superioríbus n e c t i t u r . Fibrae bac tendinosae ita nexac ad sympbysiin ossium p u - b i s p r o p i u s ucccdcntcs in duns finduntur p o r t i o n o s , quae crura, seu columnae annul! inguinales nntici audiunt. F i - brae interna« l o n g í o r o s e t teneriorcs, crus internum seu su~

superius, (Hesselbach L c. tab. I. et II. b.) rami h o r i z o n - tális ossis p u b i s tuberi s e u spinao a d n e c t u n t u r ; fibrae v e r o e x t e r n a e b r e v i o r e s sod f i r m i o r e s , crus externum seu in- ferius, (.Hesselbach I. c. tab. I. et I f . a) r e t r o r s u m stir- s u m q u c revolutnc cristam ossis pubis o c c u p a n t , c t c u m ligainento inguinali interne ooniunetne, s u l c u m c o n s t i t u - u n t , supra quern funiculus spormaticus in s e x u m a s c u l i - n e , in Ibcminino lignnientum uteri rotundum decurrit.

Inter duo bane crura rima 1ère triangularis relinquifur i n t r o r s u m o b l i q u e descendons, a m p l i o r apud m a r e s , quai»

(6)

20 6

focminas, quae annulus inguinalis sen

abdominalis

an- terior (Hesselbach L c. tub. I. a. h, et tab, i f . a. b.) di- oitur. Basis lituus tn'anguli est ramus horizontális ossis pubis, Later« utrumque crus, locus vera dishinet'umis Ii- brumm constituit apieern «tusdem, qui ob libres Irausvor- sns hie crura neeUmto» ureuatus est. Situs vero triauguU is est, ut hasis eiusdom respecta apieis deursum intror- sumque «ituulur , latum vero nl> upiee oblique deorsum intvorsumquo ad hasim tendant.

Aponeurosis musculi abdominis obliqui intend sou ascendent!.« in lamellnm anteriorem et posteriorem divi- ditur: anterior cum musenti abdominis obliqui extend upo- neurosi, posterior vero cum musculo abdominis transverso copulatur *, umbau autem lamellae rectum abdominis nm- ploxantnr, a<: lineae nlbae dein inseruntur, Uuius musculi so, obliqui abdominis intend iaseietdî iidimi carnei simul et tenemmi supra fuuieulutn spermutieum , qui <>o loco, ubi artéria erurulis inlVa Ugnmentum Pouparth tran- sît , c cavo abdominis nseemlens cunalem inguinalen) iii- gredhur , introixsum et deorsum diriguntur, au inox pono fuuieulutn spormuliuutn ossis pubis horizontalem ramum versus oblique intrnrtmm descendantes ad superiurum eins îmu'gmein libris brevihus tundinosis liguutnr, sieque ptirîe- te.it» posteriorem eanalis inpninalis introrsum sursurnquo ef- iîciunt. Museulus abdominis obliquas Internus facie sua anteriore oblique abdominis extern« »btegitur, oxecpto illo loco , ubi Imita pars inferior tondmosa annulum in- guinalem anteriorem elfeotuva ín duo crura dishing»lur.

Hnec pars obliqui abdominis intern» pone nmmlum ingui- nalem anteriorem, inter ciuadem crura etmsjiieienda, s'i- stit partem delnlissimam parietis abdominalis nnlorioris et voentur planum auterioria annuli in pa inal is crurale (Iles- selb, I. c. p. 4. tab, I, c, tab. IT, c.) «eu sapetßcies intsr- cruralis annuli inguinalis an ter ion's {.He est lb. Hie Zehr«

von dm Eingeweidebriichen

Tab. / , p. 46.) list vero haec eu p critics oh ortum hurniuo inguiualis iutornuo »nultuin dignissima.

Bona itifiniiim partem musculi obliqui abdotninis in- terni sub tela cellulose, tenuis scd firm», semipoUneida, muximcque elaatica eonspicitur rnembrana, quam Messiw.-

DACU ligammtim inguinal« internum s,

posterius

( I. c. p.

3 0.

et

in alio oper. p, 52), COOPER vero fasclam trans- versalem vocavit. — Fascia haec in crista ossis pubis pro-

ximc pono fascicules tonnes musculi abdominis obliqui in- tern» indium summons, films subtiliorilnis ex parte «tinm erassioi'ibus couiponitnr, quae ad directionem ligament»

inguinalis extern» oblique extrorsum sursutuque vast» cru- ral iu, quae fasciculi« sublilioribus eireumvolvit, tinnseunt;

nuno divorgendo in superlicie posteriore musculi abdo- minis obliqui inter»»» et transversi, cum horum musculo- rum aponeurosi intime conlescunt. Qua librae fasciae hu~

ius vnsa erui'nliu oblique extrorsum transcendant , mox n se invicern reeedei'e cogimtui', quippe i'nnieulurn sperata- ticum vol ligamentum uteri rotundum transmissuruo ri- mám oblongata ex obliquo sham , annulum inguinalem posteriorem (Hessel!). p. 12. Tab. Ill, d. e. Tab. IF, d, e,) dietam, inter se rolinquunt. lu hoc atiuulo inguinal) po- steriore Hesselbach aeqnc, ut in nnnulo inguinal)' anteri- ore duo distinguit crura sursum extrorsumque divariean- tia, aUerun» scilicet externum (L c. Tab. III. e.) alterutn internum (Tab, III. d) quae sursum in posteriore mu- sculi abdominis obliqui intern» superlicie desimmt, deor- sum vero in angustum nrcum uniuntur.

Inter ambo haec crura exigun restât et plana super- ficies, libris obliqui abdominis iutcrni formata, ot eonti- nuatione ligament» inguinale intern» subtilioro obtccta, quam HESSE r.ÜAOIR planum posteriori« annuli inguinali» cru- rale (I. c. Tab. III. f . et Tab. IF./.) vel et superficiem inlercruralem annuli inguinal!« posteriori« (Hie Zeitre von.

d«n etc. p. 54.) vocat. — Annulus inguhmlis anterior ma- gis anti'orsiun et profundius locntur posteriore; finis hu- ius inferior cum superior« annuli inguinalis anterior»« line eandom Iinonm horizontalem ngnoscit.

Al» nnnulo inguinal) posteriore ad anteriorem usque, doseendentis funiculi spermatic) causa, canalis unum fere et dintidimn pollicem longus oritur, qui deorsnm lign- mcntis inguinafibus externe netnpc et interno coniunctis clausus canalis inguinalis ( Ilesselb. Tab. F. a. a. I, e, f.) »luncupatur, Canalis buius paries anterior lignmcnto

inguinal» externa et musculi abdominis obliqui iutcrni ilia particule, quam superficiel»» intereruraleu» annuli inguina- lis posteríoris dtximus; posterior voro introrsum sursum- que tenollis musculi abdominis obliqui internt fasciculi's cannois, deorsum extroi-sumque ligamente inguinal» intor-

no cflicitur. Anterior butus canalis paries extrorsum, po- sterior autem introrsum longior : pars posteriori« parietis

(7)

20 6

focminas, quae annulus inguinalis sen

abdominalis

an- terior (Hesselbach L c. tub. I. a. h, et tab, i f . a. b.) di- oitur. Basis lituus tn'anguli est ramus horizontális ossis pubis, Later« utrumque crus, locus vera dishinet'umis Ii- brumm constituit apieern «tusdem, qui ob libres Irausvor- sns hie crura neeUmto» ureuatus est. Situs vero triauguU is est, ut hasis eiusdom respecta apieis deursum intror- sumque «ituulur , latum vero nl> upiee oblique deorsum intvorsumquo ad hasim tendant.

Aponeurosis musculi abdominis obliqui intend sou ascendent!.« in lamellnm anteriorem et posteriorem divi- ditur: anterior cum musenti abdominis obliqui extend upo- neurosi, posterior vero cum musculo abdominis transverso copulatur *, umbau autem lamellae rectum abdominis nm- ploxantnr, a<: lineae nlbae dein inseruntur, Uuius musculi so, obliqui abdominis intend iaseietdî iidimi carnei simul et tenemmi supra fuuieulutn spermutieum , qui <>o loco, ubi artéria erurulis inlVa Ugnmentum Pouparth tran- sît , c cavo abdominis nseemlens cunalem inguinalen) iii- gredhur , introixsum et deorsum diriguntur, au inox pono fuuieulutn spormuliuutn ossis pubis horizontalem ramum versus oblique intrnrtmm descendantes ad superiurum eins îmu'gmein libris brevihus tundinosis liguutnr, sieque ptirîe- te.it» posteriorem eanalis inpninalis introrsum sursurnquo ef- iîciunt. Museulus abdominis obliquas Internus facie sua anteriore oblique abdominis extern« »btegitur, oxecpto illo loco , ubi Imita pars inferior tondmosa annulum in- guinalem anteriorem elfeotuva ín duo crura dishing»lur.

Hnec pars obliqui abdominis intern» pone nmmlum ingui- nalem anteriorem, inter ciuadem crura etmsjiieienda, s'i- stit partem delnlissimam parietis abdominalis nnlorioris et voentur planum auterioria annuli in pa inal is crurale (Iles- selb, I. c. p. 4. tab, I, c, tab. IT, c.) «eu sapetßcies intsr- cruralis annuli inguinalis an ter ion's {.He est lb. Hie Zehr«

von dm Eingeweidebriichen

Tab. / , p. 46.) list vero haec eu p critics oh ortum hurniuo inguiualis iutornuo »nultuin dignissima.

Bona itifiniiim partem musculi obliqui abdotninis in- terni sub tela cellulose, tenuis scd firm», semipoUneida, muximcque elaatica eonspicitur rnembrana, quam Messiw.-

DACU ligammtim inguinal« internum s,

posterius

( I. c. p.

3 0.

et

in alio oper. p, 52), COOPER vero fasclam trans- versalem vocavit. — Fascia haec in crista ossis pubis pro-

ximc pono fascicules tonnes musculi abdominis obliqui in- tern» indium summons, films subtiliorilnis ex parte «tinm erassioi'ibus couiponitnr, quae ad directionem ligament»

inguinalis extern» oblique extrorsum sursutuque vast» cru- ral iu, quae fasciculi« sublilioribus eireumvolvit, tinnseunt;

nuno divorgendo in superlicie posteriore musculi abdo- minis obliqui inter»»» et transversi, cum horum musculo- rum aponeurosi intime conlescunt. Qua librae fasciae hu~

ius vnsa erui'nliu oblique extrorsum transcendant , mox n se invicern reeedei'e cogimtui', quippe i'nnieulurn sperata- ticum vol ligamentum uteri rotundum transmissuruo ri- mám oblongata ex obliquo sham , annulum inguinalem posteriorem (Hessel!). p. 12. Tab. Ill, d. e. Tab. IF, d, e,) dietam, inter se rolinquunt. lu hoc atiuulo inguinal) po- steriore Hesselbach aeqnc, ut in nnnulo inguinal)' anteri- ore duo distinguit crura sursum extrorsumque divariean- tia, aUerun» scilicet externum (L c. Tab. III. e.) alterutn internum (Tab, III. d) quae sursum in posteriore mu- sculi abdominis obliqui intern» superlicie desimmt, deor- sum vero in angustum nrcum uniuntur.

Inter ambo haec crura exigun restât et plana super- ficies, libris obliqui abdominis iutcrni formata, ot eonti- nuatione ligament» inguinale intern» subtilioro obtccta, quam HESSE r.ÜAOIR planum posteriori« annuli inguinali» cru- rale (I. c. Tab. III. f . et Tab. IF./.) vel et superficiem inlercruralem annuli inguinal!« posteriori« (Hie Zeitre von.

d«n etc. p. 54.) vocat. — Annulus inguhmlis anterior ma- gis anti'orsiun et profundius locntur posteriore; finis hu- ius inferior cum superior« annuli inguinalis anterior»« line eandom Iinonm horizontalem ngnoscit.

Al» nnnulo inguinal) posteriore ad anteriorem usque, doseendentis funiculi spermatic) causa, canalis unum fere et dintidimn pollicem longus oritur, qui deorsnm lign- mcntis inguinafibus externe netnpc et interno coniunctis clausus canalis inguinalis ( Ilesselb. Tab. F. a. a. I, e, f.) »luncupatur, Canalis buius paries anterior lignmcnto

inguinal» externa et musculi abdominis obliqui iutcrni ilia particule, quam superficiel»» intereruraleu» annuli inguina- lis posteríoris dtximus; posterior voro introrsum sursum- que tenollis musculi abdominis obliqui internt fasciculi's cannois, deorsum extroi-sumque ligamente inguinal» intor-

no cflicitur. Anterior butus canalis paries extrorsum, po- sterior autem introrsum longior : pars posteriori« parietis

(8)

B

Inngîor superficiel» intercninilcm nnntdi inguiutdis a«te- rioris exhibe! , tiît lungioe .ml. riuris purietis pars supor- fieiem intcrerui idem atuiuli iuguuv.dîs posterions repruc- Htmlat. /

'mii fii (u a *;>.mat h a

icxlu celluliisn et. musculo eiviiiieit cru cireumd.ituH per minutum inguinalem posterio- rem e.iti.dem inguinalem irigreilitur, in ijm» oblique, intror- sum tleor.xttm et aiitrorxtim deeurrotis , pel' luinuliiin ingui- nalem anteriorem «s. fiulfi» sub nngnlo obtus» egressus in scrotum descendit, lu s e \ u sequiore in eauuli ingtutuili H- giuimntuin uteri rotundum eontiiietur.

Hernia, in qua intestina mit ittiu purs viseeris cuius- dum euvo abdominis content!, secundum nun« deseriptuin deeursum funiculi apevmatici piiiiabuiittir » tlieitur inptù- mdis ex/own Dum ver» peritonaeum cum intesthbs rctra posiUs in auperlîeie îitterennuli itiuiuli inguinalis miterio- ns , part» parietis uhdouunutiH luUrviovis debiUssima, a parte postie» untrorsum rcrta inter liliras ligament! ingai- nnlla interni et taseiculos musenli abdominis »bliqiti înter- ui curiums protruditur, et ad latus funiculi xpermatiei in- ternum per uimulimi inguinalem anteriorem pnilaln'tar, hemia inguinulitt hue» vacatur tune interna ( Ilesselb. Tub.

Ill t». Tab. I f , I. Tab. A', a. Tab. X /. «, ) el ipiidem idoo, quod mediae corporis lineae, prioré , «it vieinior.

•Regio abdominis cniralis in. - et.

externa,.

Nomine ligamenti IMtpnrlii sen Fallopii intelligilm' ca maxime oxtromun sita pars aponeurosnos museuli ohli- tjui abdominis extend , quae a spina ilei anteriore supe- riove orta oriatao oasis pubis afligitur. vSpalium in- fra hoe lîgamontum > uempe : summ, inter spinnt» ilei an- teriorem superior»»! et inferiorem , item inter liane et eniinonliam ileopeotumam sitiim museulus iliaeus internus et psoas inaior omipunl; sinui vero inter eminenliam ileo- peetineam et partem tnfimnm Hguuumti inguinatis esterai superjacent vasa oruruliu , nervus eruraUs et ganglia lym- phatic«,

i'ascia lata femoris per integrum suam longitudiucm cum ligament» inguinal! extorno eoalescit; quuiu voro

9 pi era insnper vasa supra fasoiam latum nil inguen p r o f u n - tlius peuetraulia et abdomen versus neeodentia «int dUpo- sita , noeessarimu f u i t , »I, transitu.« gratia quaedam ad la- seiani latani relinquevelur Jissura , quin turnen ipsiu» fa- sciae , niuseulos el. vasoruni suuguifcrorum Iruiieos valut prolegentis , nexus iutcrrtimpereliir. Fissura liner in adut- tis quiudeeitu cireiler lineis longa et obliqua vacatur se- cundum tlnsscui,»'!! annulas entrails au/erno ( 1, r. T a b . I. d. e. e. 1',) vol lacuna p r o -va•••is cruralibus externa, (Die Lehre van cet, p. 41.), secundum J.avbkxci: extttiru- /in twalis, ( Fou (leu Brüchen, p. 4.74. ) Margit huius an- nuli semihuniris e s t , quern A. IU UNS processum Jalcijhr«

mem ( liA.vau.vci: I, c. /». 4 7 1 . ) appellavil.

Ammlus hie duo balmt normt a introcsum vergentia , cornu inferius ( Ilessrlh. Tab, / , e. e, ) magis introrsum sursunique curvalur, et super museuhun pertinrum in con- tinnatimiem fascine lutae desinit ; cornu vero sujierius ( lies- selb. Tab. / , f . ) minus eurvum sub e r u r e anuuli inguina- lis nnterioris extern» I'ceonditur. Ammlus hie oniriilis an- terior in foemiua ampHor inseiwit tnmsmittendac veimo sapbenae mngnae in euvum abdominis; haec enitu siqira cornu annul! inferius ascendit, ct venae crurali immilti- t u r ; denique p e r eundem annuluin omnia vix lion vos«

lympbatica extremitatis inforioris superficial»! eimmi abdo- minis subeunt. Spatiurn inter ligamenta ingnîniirn coníun- eta et os ilei maxima ex p a r t e , ut ium dictum e s t , m u - sculus iliacus internus et psoas maiur e x p i e n t , e t per conîunetionom fasciae iliucao postorioris cum ligament» in- guinal! p o s t e r i o r e , et luiius cum ligament» inguinal-! an- teriore oavum abdominis hie loci absque intcrvontu pori- tonnei (inniter clnuditur. Verum p r o p m s sympliysi ussium pubis inter lig.iinenta inguinum coniuncta ct ramutn ossis pubis horizontal cin rima obion go - rotunda transvers atjue

obvinm e s t , quae anuulits entrails posterior (Ilesselb. Die Lehre ect. p. 58.) sou lacuna pro vasts cruralibus interna (Ilesselb. Tab. IF. h, et. Tab. F. lt.) dicitnr. Annuli lm- ius cliinidiam partom externum nrteria ct vena eruraUs una cum nervo crurali occupant; media est «rteria crurah's, eui introrsum vena crural is adiaeot, nervo crurali e x t r o r - suni paulisper sito : dimidiam annuH partem inlernam tex-*

tus celluloses laxus atque adiposus o x p l e t , oui introrsum adhaeret peritonaeum i t a , ut hoc loco cavum abdominis solo peritonaco ckudatur ; proin vi cuiquc fiicillime cedit.

(9)

B

Inngîor superficiel» intercninilcm nnntdi inguiutdis a«te- rioris exhibe! , tiît lungioe .ml. riuris purietis pars supor- fieiem intcrerui idem atuiuli iuguuv.dîs posterions repruc- Htmlat. /

'mii fii (u a *;>.mat h a

icxlu celluliisn et. musculo eiviiiieit cru cireumd.ituH per minutum inguinalem posterio- rem e.iti.dem inguinalem irigreilitur, in ijm» oblique, intror- sum tleor.xttm et aiitrorxtim deeurrotis , pel' luinuliiin ingui- nalem anteriorem «s. fiulfi» sub nngnlo obtus» egressus in scrotum descendit, lu s e \ u sequiore in eauuli ingtutuili H- giuimntuin uteri rotundum eontiiietur.

Hernia, in qua intestina mit ittiu purs viseeris cuius- dum euvo abdominis content!, secundum nun« deseriptuin deeursum funiculi apevmatici piiiiabuiittir » tlieitur inptù- mdis ex/own Dum ver» peritonaeum cum intesthbs rctra posiUs in auperlîeie îitterennuli itiuiuli inguinalis miterio- ns , part» parietis uhdouunutiH luUrviovis debiUssima, a parte postie» untrorsum rcrta inter liliras ligament! ingai- nnlla interni et taseiculos musenli abdominis »bliqiti înter- ui curiums protruditur, et ad latus funiculi xpermatiei in- ternum per uimulimi inguinalem anteriorem pnilaln'tar, hemia inguinulitt hue» vacatur tune interna ( Ilesselb. Tub.

Ill t». Tab. I f , I. Tab. A', a. Tab. X /. «, ) el ipiidem idoo, quod mediae corporis lineae, prioré , «it vieinior.

•Regio abdominis cniralis in. - et.

externa,.

Nomine ligamenti IMtpnrlii sen Fallopii intelligilm' ca maxime oxtromun sita pars aponeurosnos museuli ohli- tjui abdominis extend , quae a spina ilei anteriore supe- riove orta oriatao oasis pubis afligitur. vSpalium in- fra hoe lîgamontum > uempe : summ, inter spinnt» ilei an- teriorem superior»»! et inferiorem , item inter liane et eniinonliam ileopeotumam sitiim museulus iliaeus internus et psoas inaior omipunl; sinui vero inter eminenliam ileo- peetineam et partem tnfimnm Hguuumti inguinatis esterai superjacent vasa oruruliu , nervus eruraUs et ganglia lym- phatic«,

i'ascia lata femoris per integrum suam longitudiucm cum ligament» inguinal! extorno eoalescit; quuiu voro

9 pi era insnper vasa supra fasoiam latum nil inguen p r o f u n - tlius peuetraulia et abdomen versus neeodentia «int dUpo- sita , noeessarimu f u i t , »I, transitu.« gratia quaedam ad la- seiani latani relinquevelur Jissura , quin turnen ipsiu» fa- sciae , niuseulos el. vasoruni suuguifcrorum Iruiieos valut prolegentis , nexus iutcrrtimpereliir. Fissura liner in adut- tis quiudeeitu cireiler lineis longa et obliqua vacatur se- cundum tlnsscui,»'!! annulas entrails au/erno ( 1, r. T a b . I. d. e. e. 1',) vol lacuna p r o -va•••is cruralibus externa, (Die Lehre van cet, p. 41.), secundum J.avbkxci: extttiru- /in twalis, ( Fou (leu Brüchen, p. 4.74. ) Margit huius an- nuli semihuniris e s t , quern A. IU UNS processum Jalcijhr«

mem ( liA.vau.vci: I, c. /». 4 7 1 . ) appellavil.

Ammlus hie duo balmt normt a introcsum vergentia , cornu inferius ( Ilessrlh. Tab, / , e. e, ) magis introrsum sursunique curvalur, et super museuhun pertinrum in con- tinnatimiem fascine lutae desinit ; cornu vero sujierius ( lies- selb. Tab. / , f . ) minus eurvum sub e r u r e anuuli inguina- lis nnterioris extern» I'ceonditur. Ammlus hie oniriilis an- terior in foemiua ampHor inseiwit tnmsmittendac veimo sapbenae mngnae in euvum abdominis; haec enitu siqira cornu annul! inferius ascendit, ct venae crurali immilti- t u r ; denique p e r eundem annuluin omnia vix lion vos«

lympbatica extremitatis inforioris superficial»! eimmi abdo- minis subeunt. Spatiurn inter ligamenta ingnîniirn coníun- eta et os ilei maxima ex p a r t e , ut ium dictum e s t , m u - sculus iliacus internus et psoas maiur e x p i e n t , e t per conîunetionom fasciae iliucao postorioris cum ligament» in- guinal! p o s t e r i o r e , et luiius cum ligament» inguinal-! an- teriore oavum abdominis hie loci absque intcrvontu pori- tonnei (inniter clnuditur. Verum p r o p m s sympliysi ussium pubis inter lig.iinenta inguinum coniuncta ct ramutn ossis pubis horizontal cin rima obion go - rotunda transvers atjue

obvinm e s t , quae anuulits entrails posterior (Ilesselb. Die Lehre ect. p. 58.) sou lacuna pro vasts cruralibus interna (Ilesselb. Tab. IF. h, et. Tab. F. lt.) dicitnr. Annuli lm- ius cliinidiam partom externum nrteria ct vena eruraUs una cum nervo crurali occupant; media est «rteria crurah's, eui introrsum vena crural is adiaeot, nervo crurali e x t r o r - suni paulisper sito : dimidiam annuH partem inlernam tex-*

tus celluloses laxus atque adiposus o x p l e t , oui introrsum adhaeret peritonaeum i t a , ut hoc loco cavum abdominis solo peritonaco ckudatur ; proin vi cuiquc fiicillime cedit.

(10)

i n

Du» vera huitis annuli distiugmmtur margines, qui intet m eommiUimtur; untirum machinent umbo ligament« in- guinal!« pr«»jniniis externum elfurmat, postivnm veto ko»

m o u t u l i s nssis jmUU ramus Hfirit. Aimulus crurnlis po_

strrior Ibemiurroí ptdüeem léi n hmgitudiim nmjuut, nui»

seul us dimidio brrrior , pauloqro; tile latior Uiveuitur, et luire nit c.ui!..t. quoil hernia crurali* M-vui ibemmeo so- lemnior «it. Annulas erurnlis posterior cum anteriora in- tcrvmitu cBMftli» btevii deseeudnitis ct laxu tcxtu ecUutaso fareti cummunicttt » qui ettnalix crurutis ( Hesstlb. Dit leehr« etc. p. 60.) audit ; in quo dm distinguuntur parié- it« lungitiidiue ad inrienn di*rre|iHiitr*. J\>*t trior paries mttsculu pectiueu imuimbeiis duobus trieutihus mUertore Inugitir, a cornu inferiore uimuli crurali* auterioris nd marginem posteriorem nnnuli crurali« postiei ( rnmum lio- m o u t o l e m oasis pubis ) oxtrmlitur ; anterior vero paries imum solum trîentcm longus a cornu superior« nuuuli crurali* anterioris proprio formatus cum lignmcuto ingui- ntdi interim cnncrcscit. —»

Hernia* crurales secundum Iîiîsskmkciî etiam dirt- dimtur in externa« e t interna« ; ban» dieitur , «i contenta abdominis per »»»ultim muralem posteriorem «analem cru- rale»! ingress» , per aimulum m i n d e r n nutoriort'in prola- bimtur; ilia v e r u , dum superior et temfimr pars fasciae iliac«« posterions una cum suprrtaeente peritonaoo ct una uiuv aliovn viscorc t avi abdominis infra h p m e n t m n ingui- rade externum o cavo abdominis infra et intra fasciam ilia- cam anteriorem protruditur. (Omnium r a m s i m a )

SU us arteriae epigastricae inferior is,

Omnium arteriurum in regione inguinal! et. crurali in- terna relate ail lumviotomium imimorutu digmsshna est ar- téria epigastriea inferior { Hesselb. Iah, V f . h, et Tab, IF. i. item A.K, îf*a*«lbaeh. Die sicherst* Art dee Jlrueh- schnitte« Tab. / . 3 . 8 . ) ob gravis*!»«»» et plerumquo lc- thalcm eins laesiotiem, quae, sub uporationc » » » u s r e c t e instituta locum habet. Oritur ex arloria crurali huiusquo plcrumquo latere interiorc , autcquum artéria crurali* ad Jigamcntum inguinale internum pertigerit, atque sub nn- gulo acutisaimo ad h o c usque ligamcntum descendit, dein autrorsum sur sum que iullexa, prope crus annuli inguiua-

11 lis postici internum super lignmento inguinaíi interim o b - lique intronmin ascendit ad suporliciom posteriorem imi- sciili abdominis r e c t i , in qua piurcs ramos dimitUms cum artéria cpigustrien suporioro uuitur, ("omitem bne in via ad latus internum venrnn cpignstricam inferiorem habet.

Hums arteriae dccurstis raras palitur variolates. fu- tcrdum ex artéria obturatoria dimidii pollieis spatio all artéria crurali remota iinscitur, seil exigna banc divorsitas nullum cius deeursui dannmin parit, Dcviatiommi arte- riae epigastric«« plures casus observavit et adun tavit Hes- selbach ( Disputs, an. path. p. 16, et Die. .Lehre van den etc. p. lid—•08.) — Alia artéria aequo no tu tu (ligna est artéria obturatoria ( Hesselb. Die sicherst a etc. Tab. J, 4.

4. et Tab, I f f , 3. 3. 3 . ) Ile huius arteriae origine luirmn- li anatomi zolosisshni inter se non consenti»»!. JUIXH (H.o- (itnrr (.Recherches anatomi,r/iies sur les Hernies de f abdo- men par Jules Cloquct a l'aris 1817.) earn frequentius ex hypogastric», Hesselbach vero e x epigastric« inferiore ori- ri observavit. ( Hesselbach Die sicherste. Artete, p. 87.) In primo casu bune observât deeursum : e x hypogastric»

orta infra »ervum obturatorium 'm superficie interna mu~

sculi obturatorii antrorsum docurrcns et dîmisso rnrno pu- dendal per foramen ovale inter ratnum horizontalem os- sis pubis et musculuin obturatorium e cavo abdominis egralitur. Attingit itaque pnucis ct tcnuissimis rntmisculis aimulum inguinalem p o s t e r i o r e m , bine sub horniotomin vix perieulum parit. —• Dum vero ox epigustrieu inferiore originom sutnit; , sequent! ratione decmvorc c o n s u e v i t : sum to penes aimulum inguinalem posteriorem initio iuxta marginem anteriorem annuli eruralis posterions ilecurrit,

et supra rnnuim horizontalem ossis pubis iloorsum mile- ctitur ad foramen o v u l e , per quod antequaui e cavo ab- dominis cgrodiatur ranuun piulendalem inferiorem dimit- t i t , qui versus symphysim ossium pubis tendons, cum s o - cio ratuo lateris opposili conueetitur. Periculo plcnns v e - ro huius nrtorinc ortus est ex artéria epigastric« inferiore, si haec extra cavuni abdominis ex artéria crurali oviatur.

In hoc enim casu proximo pone cornu superius annuli e r u - ralis anterioris i a c e t , et serins sub decurau intra ligamcn-

tum inguinale internum rccouditur.

(11)

i n

Du» vera huitis annuli distiugmmtur margines, qui intet m eommiUimtur; untirum machinent umbo ligament« in- guinal!« pr«»jniniis externum elfurmat, postivnm veto ko»

m o u t u l i s nssis jmUU ramus Hfirit. Aimulus crurnlis po_

strrior Ibemiurroí ptdüeem léi n hmgitudiim nmjuut, nui»

seul us dimidio brrrior , pauloqro; tile latior Uiveuitur, et luire nit c.ui!..t. quoil hernia crurali* M-vui ibemmeo so- lemnior «it. Annulas erurnlis posterior cum anteriora in- tcrvmitu cBMftli» btevii deseeudnitis ct laxu tcxtu ecUutaso fareti cummunicttt » qui ettnalix crurutis ( Hesstlb. Dit leehr« etc. p. 60.) audit ; in quo dm distinguuntur parié- it« lungitiidiue ad inrienn di*rre|iHiitr*. J\>*t trior paries mttsculu pectiueu imuimbeiis duobus trieutihus mUertore Inugitir, a cornu inferiore uimuli crurali* auterioris nd marginem posteriorem nnnuli crurali« postiei ( rnmum lio- m o u t o l e m oasis pubis ) oxtrmlitur ; anterior vero paries imum solum trîentcm longus a cornu superior« nuuuli crurali* anterioris proprio formatus cum lignmcuto ingui- ntdi interim cnncrcscit. —»

Hernia* crurales secundum Iîiîsskmkciî etiam dirt- dimtur in externa« e t interna« ; ban» dieitur , «i contenta abdominis per »»»ultim muralem posteriorem «analem cru- rale»! ingress» , per aimulum m i n d e r n nutoriort'in prola- bimtur; ilia v e r u , dum superior et temfimr pars fasciae iliac«« posterions una cum suprrtaeente peritonaoo ct una uiuv aliovn viscorc t avi abdominis infra h p m e n t m n ingui- rade externum o cavo abdominis infra et intra fasciam ilia- cam anteriorem protruditur. (Omnium r a m s i m a )

SU us arteriae epigastricae inferior is,

Omnium arteriurum in regione inguinal! et. crurali in- terna relate ail lumviotomium imimorutu digmsshna est ar- téria epigastriea inferior { Hesselb. Iah, V f . h, et Tab, IF. i. item A.K, îf*a*«lbaeh. Die sicherst* Art dee Jlrueh- schnitte« Tab. / . 3 . 8 . ) ob gravis*!»«»» et plerumquo lc- thalcm eins laesiotiem, quae, sub uporationc » » » u s r e c t e instituta locum habet. Oritur ex arloria crurali huiusquo plcrumquo latere interiorc , autcquum artéria crurali* ad Jigamcntum inguinale internum pertigerit, atque sub nn- gulo acutisaimo ad h o c usque ligamcntum descendit, dein autrorsum sur sum que iullexa, prope crus annuli inguiua-

11 lis postici internum super lignmento inguinaíi interim o b - lique intronmin ascendit ad suporliciom posteriorem imi- sciili abdominis r e c t i , in qua piurcs ramos dimitUms cum artéria cpigustrien suporioro uuitur, ("omitem bne in via ad latus internum venrnn cpignstricam inferiorem habet.

Hums arteriae dccurstis raras palitur variolates. fu- tcrdum ex artéria obturatoria dimidii pollieis spatio all artéria crurali remota iinscitur, seil exigna banc divorsitas nullum cius deeursui dannmin parit, Dcviatiommi arte- riae epigastric«« plures casus observavit et adun tavit Hes- selbach ( Disputs, an. path. p. 16, et Die. .Lehre van den etc. p. lid—•08.) — Alia artéria aequo no tu tu (ligna est artéria obturatoria ( Hesselb. Die sicherst a etc. Tab. J, 4.

4. et Tab, I f f , 3. 3. 3 . ) Ile huius arteriae origine luirmn- li anatomi zolosisshni inter se non consenti»»!. JUIXH (H.o- (itnrr (.Recherches anatomi,r/iies sur les Hernies de f abdo- men par Jules Cloquct a l'aris 1817.) earn frequentius ex hypogastric», Hesselbach vero e x epigastric« inferiore ori- ri observavit. ( Hesselbach Die sicherste. Artete, p. 87.) In primo casu bune observât deeursum : e x hypogastric»

orta infra »ervum obturatorium 'm superficie interna mu~

sculi obturatorii antrorsum docurrcns et dîmisso rnrno pu- dendal per foramen ovale inter ratnum horizontalem os- sis pubis et musculuin obturatorium e cavo abdominis egralitur. Attingit itaque pnucis ct tcnuissimis rntmisculis aimulum inguinalem p o s t e r i o r e m , bine sub horniotomin vix perieulum parit. —• Dum vero ox epigustrieu inferiore originom sutnit; , sequent! ratione decmvorc c o n s u e v i t : sum to penes aimulum inguinalem posteriorem initio iuxta marginem anteriorem annuli eruralis posterions ilecurrit,

et supra rnnuim horizontalem ossis pubis iloorsum mile- ctitur ad foramen o v u l e , per quod antequaui e cavo ab- dominis cgrodiatur ranuun piulendalem inferiorem dimit- t i t , qui versus symphysim ossium pubis tendons, cum s o - cio ratuo lateris opposili conueetitur. Periculo plcnns v e - ro huius nrtorinc ortus est ex artéria epigastric« inferiore, si haec extra cavuni abdominis ex artéria crurali oviatur.

In hoc enim casu proximo pone cornu superius annuli e r u - ralis anterioris i a c e t , et serins sub decurau intra ligamcn-

tum inguinale internum rccouditur.

(12)

12

Situs íumouli spermatid , testis et artériáé epi- gastrieae mlerinris in heruiis inguiiiulihws.

Vit quim

ín hernia ingainali externa :

Funiculus spermutirus

serunduin panelem posterio- rem n a m lmrniosi d c o u m t ; testis vera rarissime infra fmutum sueei herniosi deprimitur, saejtissime eiusdem fun- di) paultdum retronmm subirrtua reperitur. Increscent«

autem in mains volumen hernia partes funieulum sperma- tient» eonstitimtitea ah iitvieetu didtuomUtr i t a , ut venno spermntiene extrorsnm , va» semen deferens introrsum, ot artéria sperrnutien in medio disjumaututv l i t nos do situ funiculi spentmtici rimvinramus, oportet tantispei* testem

«ttrahere, et posteriorem jutrieteiu sneei horniest digitis exploraro, u b i , praesente hernia inguinal» externa , mox funiculus spermutteus iuveiiitur, Funiculi spernmtiei et testis situs, item obliqua tutuoris direetio » doeimlc Hes- selbnob, sunt duo jtraeeipua signa ad quodvis berniarum ingttinaliutn genus secure dignoseemlum.

Arieria epigastrium inferior ubi a decttrsu nonnali mm delleetit, lateri iiiteriin saeei herniosi colli semper adiacet.. Quae principio pone saeei hernial« nullum intror-

«um vergtms, continuo in eiusdem lateim inteeno usee rnlit.

Ubi vero solennem sibi derclinquit deeuratm , semper magis introrsum dispomtur.

In hernia inguinaU interna:

Funiculus spermaticus in latere extorno snecï beruia- Ua collocatur. Vasa eunclem constltuentiu inorescertle bnr- niae volumine aequo a se rcmimuitur i t a , ut iu latere externe vasa spermatica , sunguifera tmlrorsum et vas se- men deferens retro »muri collocentur, Testis vero semper intra fundurn saeei bernialis reperitur.

Arteria epigastrica inferior ration« eonsveta oriens íu latere colli saoci hernial!« externe oblique introrsum de- currit, dum vero lusu raro ub lute origine delleetit, in

(13)

latere colli snoot hernial is intenu» ascentlere e o n s u e v i t , et pcrioulum sub horuiotomin gruvissitnum parit j nam facta 'ineisione introrsum et sursum semper laodottir.

Situs arteriae epigastricae inferioris et obturât.oriae in hernia crurali interna.

Harum a r t o m r u m situs in hernia cruvnli aequo pa- rum, ao iu herniis inguinnlibus ullis signis eogttosei potest.

Ultra sexcentis observa.'.iottibus ccloctus Hesselbach assorit deeursun» hnrum arterinrum in inguiue iuterno , praesentc Iiernia crurali sanpius perieulosiorom esse, quam minus talcm. Iu pluribus oniin oasibus artéria obturatoria, vol ex epigastriea inf. oriunttus ramus inter has duas arterins communicant) ad marginem anteriorem annuli eruralis p o - sterioris dccurrens, antieum et inlimum colli saeei h e r - ninlis eruralis iutcrni latus ampleetitur i t a , ut eius luesio evitari non postât, st inoisio n post antrorsum perlioiutur.

Situs arteriae circumfLexae ilei in hernia crurali externa,

Arteria haec e regione opigastricao inferioris e crura- li orta, pone inftmas fibras fasciae ilttxcac posteriori« se- cundum couiunctiouom barum cum ligamente inguinali iu- terno sursum versus spinam ilei anteriorem superiorcm tendit. CoUocutur itaque semper ant» collum sncei lier- niae eruralis cxternac. Dum itaque hernia per fibras fa- sciae iliaeae postcrioris ruptas prolabitur, marge s u p e - rior huius aperturac partes prolapsas instar annuli cin- gens proximo arteriae cireumilexac ilei adincet; quia margo bic ob distonsionem, quam a partibus prolapsis passtts e s t , cum ostio vcutrnli hcrniuc penitus coaluit.

öequeiito proin incarceratione, nisi incisio ab ante postror- sum fiat, laesio arteriae vitari non potest.

fncarce ratio dicitur eu immobilitatis herniosae spe- cies , in qua communicatio inter partes abdotnine contentas et herniam per strangulationem partium elapsamm sub- lata est.

(14)

H

Sy-mptoinata incarcarationis.

Sfmptomata Jncarcorationi» harumtite pro tUvcvaa hitii« indole , partisqua r g r e m c natura variant} hinc iu- vnbit primo e» , quae lu umvcrium in omni mearcevtdioifw gtmero o b t e r w n t u r , add turn r « , ({tubus expositis facilior ïvmptmnatmu »inguUo iuenrcenttnuu« luturnn propriorum iiiimlicatto hnbobitur. In tutirrraum h nec obsorvantur;

iotpotii bilit» tumorom Iteruiwoun m it una ope rcnonendi, irupeditu* oxcremcntnnuu ct tlntuum transitu», unde obsti- pntio ttlvi pertinaci.viimn , * circuit Uumorum in parte cla- ps« «upprcjwio, priiuo in vruis et v.isis lymphntids, do- rade Iii nrterii« e t n e r v « ; hiuo tumor hurniusus sensim volutuinn inereseit, tmtea indolens nttartn evadit tlolori- ficuäj iuncrvenit mox dolor temivua in regioné inguiiium, dolores d« attnulo itiguinitli «ut cruridi »eusim in ubdoraea progrediente®, «ubtussi, situ err.cto (> ntteetu increacontes, torniina, «etisu* uuxietatis distinetksimus, spoeißea liuia-

mentorom

facial conformaticrao, verbis baud exprimen- d a , «o manifestant, inprimis în regimtn r p i p s t r t e a , ac si neger bic funo conatringorctur, qui cum morbi incrcmcnto

acqunli passu incrcscit, (symptom» mngnuc dignitatis) nausea, vomitu® ** omnium adsumtitrum »upra somra in- curcerutioni» contcntorum, ehylosua, btlioim», tundera itcrcoroiu», inter minora minornqun semper intcrvnlla re- crndescens ; obstipatio pcrtînacîwimn, excepta excremen-

*) Hoe »ymptom» non in omni incarceration« otwervare licet ? ubi scilicet para Untum diametri inteatiT» »tnmgulatiuue dctiuelur, tacjHS atvi excrotio libera eontingit, quin ideo morbo de pwiealo quidpiam dcraatur. Ita meminit eel, Morgagni in opera de emus

et tedibus m. ej>> 54. art. 45. uni m casus , in quo parte tantum totius tliametri inteatini incareerata alvus exemiebatur et tamen mora lubtecuta foil, too cxperientia constat, in Iter»«« mere ameu- tait incarcerate alvum pertinaciiiimo obttrui poise ; quam tamen obatructionem , u t »ymptoma entcritidl» per incarcerationom intlu- ctae, coniiderare oportet.

**) Conaideratio atructurae vatvulae Baucliini sivc Cocci facile no» ill errorem in<lucere potest, ut rccrcaiura fur cum ex. iiitcstiius era»»!» In tenuia n e p m u a ; aed nbicrvnlionca copioann doeucrc , val- vulanviiaac nequaquam impedimentum invincibilc conatitucie. „ P r e latissimi am forts hoe abservarunt, et ipse manifeste vidi» " (licit ïlalïer. Meberdm adducit casum hmrniae i n c a r c m t a e , ubi clysnta vomitu eieetnm erat, additquc ac boc in ileo aacpo observasse. V WedkaT. Transactions Fol II. p. SU. — Da Ham ratio medendi

Tom. II. idem ac obaorvano commémorât.

(15)

tórám infra strangulationem residentiam excrctiuno ; febris in Hum matoria, pulsu tarnen utpluriimim parvo ct contraeto, pldogosi oxtornum quoquo tumorom corripiente ; morbo taudein ad acme propcranto mctoorismus, singultus, gnn- graena utplurimum partium solum incarcératarum , Írigtí»

extremitatum , sudor viscidus , symptomntu nervosa ac tan- dem mors, quae ad strangulation»« gradutn , indolem , nc- gri acta tern, constitutionom etc. »am pnucis lioris, inm plu- ribus liebdomadibus praetorlnpsis sequitur. In casibus so- lum rarissimis accidit, ut, aegri vita salvuta, tumor her- niosus gangrnena correptua et a reliquo organismo sepn- ratus fistulam stercoraceum aut anum artificialcm relique- r i t , nut quod aclhne rarius, curam rndicalem induxorit.

Incarcératio herniae omentalis in universum mitioribus comitatur symptomatibus, minus, lentiusque ominosis, quam herniae mtcstinalis j sncpissimo nulla obstipntio, vel si locum hahcat, alvus cnematibus ot purgrmtibus plerum- quo m ox resaratur ; nec yomitus stcrcorcus udest, sympto- mnta situ trunci ad anteriora inclinato levari soient. Sin- gultus, qui saepe cum continua nausea, quin vomitus sc- quatur, comparet, secundum. L A W R B N C B est aymptonm ventriculi per consensum gravius affeoti. In casibus rario- ribus pars omenti incarcéra ta gnngraona prebensa, naturae viribus a reliquo organismo separator, et residua para cum apertúra concrescit. Interdum tarnen hernia omentalis in- carcerate , forsnn ob peculiarem partis adfectae vel totius corporis scnsibilitatem et irritabifitatem, omnia incnrcorn- tionis intestinalis symptoniata, ipsamquo mortem induxisse, experientia constat.

Symptoniata bncc pro diverso incarceratiouis genio maxime notabilem subeunt differential» ; huic enim thern- pia omnis innititur, ct absque buius recta diagnosi vix idonea auxilia ndbiberi possunt. Est autem incarceratio hoc respecta 1-mo vel injlammatoria seu acuta, 2-do vol spasmodica, 3-tio vel denique chronica.

a) ÏNOAltCEJlATIO ACUTA SEU INFLAMMATOIUA OCCUmt

plerumque in subiectis iuvenibus, r o b u s t k , pletboricis, dum hernia post maiorem virium ndstriotioncm, lnpsum ex alto, vehementiorcm abdominis contprcssionem subito prolabitur, imprimis si foramina nativa in regions ingui- num angusta, cxteusionis minus capncia, per partes p r o - labentcs extensa cito contrnhuutur ; non sccus ctiara d « « in Ins subicotts hernia mobilis brachcrio munita per actio*

(16)

1 6

nein

causam!»

ante

oxpositarum pvnpeilitur

et incarcera-

te. Volumen herniue est plerumque extguum vel me- diocre,

d y m p t e u a t a haue ineareeratimiem «xciph-uüa subito insetjmmtur, et e e l e r r i m e d e r u m m t . Arger Mt!) ipS0

eareei'attonix aetu in rcgimm itiguimun vehementem porei- pit d o l o r e m , tumor e x o t t e est terouis. mox dolurüieus ttUactu* i m p a t i e n s , integument» eummnnia eidm» super- iueciitia saept: rubore purfundimtur , dolores hinu in ab- d o m e n , quod iritumesrit, propngati pression© modorain nugentur , obstipatio purtmurtKsmm , (latuum transitas im- pcditus ; phlogosi iutestimirum ventrîeuio eommunicnta ueecdit nausea, vomitus molest us et ÍVequeus, quo iu priu- eipio contenta vrmtrteuU, tardius et intestinonim eiieiuu- t u r ; pulsus contractu« , f r e q u e n s j respiiatio citata, Üre- v i s , inspiratio doloriliea ; s y m p t e i m t a Cohns inüammuUmac intonduutur, nssocint se lus singultus, furies aegri flavc- scenti colore snflunditur, lingua cxsieeatur, vel crustasic- ca t e g i t u r , litis ardcns, nst polulcnta haust« vix mm ipso nssumtrariis m o m e n t a r é g u r g i t a n t e ' , et strietura perdurante m o x gnngrncnn , mortis instantia Signum in coiapectum ve- nitt in hernia scilicet volumin« ndaucta omnia concentra- tur d o l o r , pulsus méréseit frequent!«, parvitatn, inter- in it tit ; tumor Iierniosus evadit minus lemma, llaccescit, sub prcssione eiusdom c r e p i t a t e p e r c i p i t u r , integument«

communia oundem obtegentia profunde rubro colore no- tât« livescunt, c o l l u m c t pectus sudor« vinculo mudcseimt, abdomen e o l k h i t u r , dolores imminuuutur, tandem sullla- minnntur, vomi tu quoque cessante continuât singultus;

débilitas inereseit, acccdunt saepe spasmi, couvulsioncs, subinde cxcrotio foccurn footidissimn ac. tandem sul) dulirio non raro svavi mors. N o n destin t tarnen et cxempla licet rarissima, ubi gangrncna tumorcam bcrniosum prehcudens induct« partis gangrncnosoo scparationc vitae acgri peper- cit i t a , ut saepius fistulam stcrcorcnm nut anuiu artilioia- l e m , rnrius curam radiealom induccrct. Symptoinata luiius incarceration is hcrmosuo specie! deenrrunt tant« vehemen-

te et eclcritate, ut acgrum spatio 2'1, imo anbinde et puu- ciorum borarum da medio tollant. Charavlerisalur butus wearccrationis genius symptomatum ortu post incarceration nem celtrrimo , eorum vehemmtia continuo absque ulla re- mission« increscent& et decursu rapidissimo.

17 b) incancen.vrionem svasticam sew avasmontcam pri- mus ut proprium spcciem distinxit H i c m k r in npero auo classico : SíOíjaubluitg uon fcen »rflcfjcn, (Döttingen, 177Ö.

Lawrence (in opero oit) viei oxpertissimi scntcntinm e r ö r - tere studuit asscrcndo spasmodieuin incarcerationcm m i n i - me sui generis esse , sed singulare!» inllammatoriao m o d i - (icationcni constituer«, quite per proprium individu» lem aegri constitutionem inducitur. Hoe non obstante viri alii aequo expert;! GAI, is .sav , L A N O H J Í U B K , Commit, Citntaws an- tispasmodicorum Ín bac iiicarceratione sahitarem e f l c e t e n videntes, eani pro distinctae iiululi.s inearceratione h a b e r e non dubitant. Sedern spasmi secundum Langenbek summa cum probabilitute musouli abdominalis internt fasciculi c a r n e i , t e n e l l i , eanalis inguinalîs posteriorem maxima ex parte parietem elformautes et sphmctoris instar _ aunulum inguinalem eircunidnntes, eonstiluuut. Signa huius incar- cerationis prinribus multam analog« maxime desumuntur ex inconstnnlia symptomatum, ooruin manpe remission«, exacerbatione, intermissione, aucta deinde. vulicmcnlia re- erudescontium. In principio phlogoseos nulla adsunt signa, tumor berniosus etsi tensus, indolens tarnen e s t , sic et a b d o m e n , ulvus obstipa, v o m i t u s utplurimum solum p o s t nssumta potulontu vel a l i m e n t a , pulsus p a r v u s , c o n t r a - c t u s ; demum «ccedunt symptomata inflauimatoria, quae ta- m e n minus cito periculosa évadant et lethaliu. Accurate consideraLio eoiistitutionis individuális aegri et causarum exeitantium diagnosi multum lucis fenernt. V i x enim non semper huee incarecratiouis species observatur in subïeolis ndiuodum sensibütbus , viris hypochomlriaeis, f o e m i n i s hystericis , quin potentin quaedarn nocens v e h e m e n t e r praecessisset; suiTieit subinde r e f r i g e r i u m , inprhnis p e d u m , elfusiones biliosac in prirais yus , indige.stiones, dolores colioi, verrues v e l in abdominc,, vol in intestine prolupso etc. Characterisatur haue incarcerationîs species symplo- malum inconstant La.

c.) Incarceratio chronica seu stercorea a retentis in herniue exeremontis, llatibusque natu, in solis lierniis i u v e - teratis, mnguisque, saepius repositis et denuo prolupsis obvia e s t , cum pars maior intestini prolnpsa, aetiopo p i u - soulorum abdonunnlium ct diaphragmutis orbata, dillieilio- rem oxerementorum c t flatuum secossum per unnulum arcliorcm admittat. Subiccta ac talis j a m proveetioris, la- bortbus exhausta, compngis iftagis laxioris inprimis mascu-

(17)

1 6

nein

causam!»

ante

oxpositarum pvnpeilitur

et incarcera-

te. Volumen herniue est plerumque extguum vel me- diocre,

d y m p t e u a t a haue ineareeratimiem «xciph-uüa subito insetjmmtur, et e e l e r r i m e d e r u m m t . Arger Mt!) ipS0

eareei'attonix aetu in rcgimm itiguimun vehementem porei- pit d o l o r e m , tumor e x o t t e est terouis. mox dolurüieus ttUactu* i m p a t i e n s , integument» eummnnia eidm» super- iueciitia saept: rubore purfundimtur , dolores hinu in ab- d o m e n , quod iritumesrit, propngati pression© modorain nugentur , obstipatio purtmurtKsmm , (latuum transitas im- pcditus ; phlogosi iutestimirum ventrîeuio eommunicnta ueecdit nausea, vomitus molest us et ÍVequeus, quo iu priu- eipio contenta vrmtrteuU, tardius et intestinonim eiieiuu- t u r ; pulsus contractu« , f r e q u e n s j respiiatio citata, Üre- v i s , inspiratio doloriliea ; s y m p t e i m t a Cohns inüammuUmac intonduutur, nssocint se lus singultus, furies aegri flavc- scenti colore snflunditur, lingua cxsieeatur, vel crustasic- ca t e g i t u r , litis ardcns, nst polulcnta haust« vix mm ipso nssumtrariis m o m e n t a r é g u r g i t a n t e ' , et strietura perdurante m o x gnngrncnn , mortis instantia Signum in coiapectum ve- nitt in hernia scilicet volumin« ndaucta omnia concentra- tur d o l o r , pulsus méréseit frequent!«, parvitatn, inter- in it tit ; tumor Iierniosus evadit minus lemma, llaccescit, sub prcssione eiusdom c r e p i t a t e p e r c i p i t u r , integument«

communia oundem obtegentia profunde rubro colore no- tât« livescunt, c o l l u m c t pectus sudor« vinculo mudcseimt, abdomen e o l k h i t u r , dolores imminuuutur, tandem sullla- minnntur, vomi tu quoque cessante continuât singultus;

débilitas inereseit, acccdunt saepe spasmi, couvulsioncs, subinde cxcrotio foccurn footidissimn ac. tandem sul) dulirio non raro svavi mors. N o n destin t tarnen et cxempla licet rarissima, ubi gangrncna tumorcam bcrniosum prehcudens induct« partis gangrncnosoo scparationc vitae acgri peper- cit i t a , ut saepius fistulam stcrcorcnm nut anuiu artilioia- l e m , rnrius curam radiealom induccrct. Symptoinata luiius incarceration is hcrmosuo specie! deenrrunt tant« vehemen-

te et eclcritate, ut acgrum spatio 2'1, imo anbinde et puu- ciorum borarum da medio tollant. Charavlerisalur butus wearccrationis genius symptomatum ortu post incarceration nem celtrrimo , eorum vehemmtia continuo absque ulla re- mission« increscent& et decursu rapidissimo.

17 b) incancen.vrionem svasticam sew avasmontcam pri- mus ut proprium spcciem distinxit H i c m k r in npero auo classico : SíOíjaubluitg uon fcen »rflcfjcn, (Döttingen, 177Ö.

Lawrence (in opero oit) viei oxpertissimi scntcntinm e r ö r - tere studuit asscrcndo spasmodieuin incarcerationcm m i n i - me sui generis esse , sed singulare!» inllammatoriao m o d i - (icationcni constituer«, quite per proprium individu» lem aegri constitutionem inducitur. Hoe non obstante viri alii aequo expert;! GAI, is .sav , L A N O H J Í U B K , Commit, Citntaws an- tispasmodicorum Ín bac iiicarceratione sahitarem e f l c e t e n videntes, eani pro distinctae iiululi.s inearceratione h a b e r e non dubitant. Sedern spasmi secundum Langenbek summa cum probabilitute musouli abdominalis internt fasciculi c a r n e i , t e n e l l i , eanalis inguinalîs posteriorem maxima ex parte parietem elformautes et sphmctoris instar _ aunulum inguinalem eircunidnntes, eonstiluuut. Signa huius incar- cerationis prinribus multam analog« maxime desumuntur ex inconstnnlia symptomatum, ooruin manpe remission«, exacerbatione, intermissione, aucta deinde. vulicmcnlia re- erudescontium. In principio phlogoseos nulla adsunt signa, tumor berniosus etsi tensus, indolens tarnen e s t , sic et a b d o m e n , ulvus obstipa, v o m i t u s utplurimum solum p o s t nssumta potulontu vel a l i m e n t a , pulsus p a r v u s , c o n t r a - c t u s ; demum «ccedunt symptomata inflauimatoria, quae ta- m e n minus cito periculosa évadant et lethaliu. Accurate consideraLio eoiistitutionis individuális aegri et causarum exeitantium diagnosi multum lucis fenernt. V i x enim non semper huee incarecratiouis species observatur in subïeolis ndiuodum sensibütbus , viris hypochomlriaeis, f o e m i n i s hystericis , quin potentin quaedarn nocens v e h e m e n t e r praecessisset; suiTieit subinde r e f r i g e r i u m , inprhnis p e d u m , elfusiones biliosac in prirais yus , indige.stiones, dolores colioi, verrues v e l in abdominc,, vol in intestine prolupso etc. Characterisatur haue incarcerationîs species symplo- malum inconstant La.

c.) Incarceratio chronica seu stercorea a retentis in herniue exeremontis, llatibusque natu, in solis lierniis i u v e - teratis, mnguisque, saepius repositis et denuo prolupsis obvia e s t , cum pars maior intestini prolnpsa, aetiopo p i u - soulorum abdonunnlium ct diaphragmutis orbata, dillieilio- rem oxerementorum c t flatuum secossum per unnulum arcliorcm admittat. Subiccta ac talis j a m proveetioris, la- bortbus exhausta, compngis iftagis laxioris inprimis mascu-

(18)

IB

Ii na Hem qui vie tu laut« ^ utuutui', vires ins to magis in- tenduut, huius inrnrematinni« pcriettlo ovpumintur; t|utvm haec indicant signa: hernia un tea repimihilis non remiit, sed continue viituuiiii«*, ponder« e t dueitio i n c m c i t , so- ger nullum vol exiguum dolorem «entit, uh ioccuin et ítntuuui transit um inqu-dUutn a l vu s est perUiuicissimo obsti- jm , abdomen magis mll.itum, quam tensum , indolens;

elajisa dein una vol c t plnribu»» «Imbus tumor herniosus evadit doloriÜeus , aeeeduut inptomat.« febris miticms, nausea, Yomituritio , tormina, vomitna f.teilis per inniora tantum temporis intervall»t reentdesecus , tanlius pec low- giorem monun excrementorum in parte intcstini menvcc- rntn, sulmuh: per iturwtwteutwmiuw rrpmsitiums pnrs intcstini strnngulutu sensim magis nragisque irritatur , dunce cnncta symptomata inll.unmatorin entn suis »etpiciisgrnvlu, periculo- su, saepe Icthalia compiireuut. l l u c e incarccrationis species suhindß pluribu* dtchii* absque vitae discrimine perdurn- ro potest. 1,8 Dbam {Ober ml tun* de ehirurg, etc, obi. 87) operation cm ificnreenituinis dio 11. Bvviutn ( iVwiW!«

recueil

d*

observ.

c/iirurg.

ob«. '11. p. 122.) 'iSda teliéi suc- ée,s su suscopit.

ChamcUrmitur

hue« iucureuruUuuis spe- cies ort«« et

decursn

«j

mptumnlnm Unto.

His iiunu'coratitmis spreiebiw «ddunt «tili «metores, ut

hi !hy

,

zimmiuutaiiïf

etc. (SSimmtrmunn » Hetilmehlungen in

ring.

Mrih'h. Lipxiae, 1832, p, 22.) ct quarkim sc. orga- nic nm, ijnnc a cans'« orgnuicis , ut: intumesconliu, indu- rntiono partium egressarum ; incrns-.nUone, conir.tationo ccrvicis sncci berniosi ; varia prolupaorum visceciuu cir- cuniYolutiono ct concretiono cum partibus vicinis etc. in- ducitur. IIucc distinctio intuitu upcralhmis auscipicndaa m praxi magnae dignitatis foret, ai causao huius incarce- rationis a pnore cum aliqua saltom probabilitato cognosci poasent.

Ex nllatis pntet cuumcrntns incarcerationis hcrniosne species aub initio morbi satis esse distinctas, aucccssu ve- ro temporis et spasticum et chronicum iueareerîitioneni in pblogasim demum nhire, et tunc nisi studîosîssirue par- pens* symptonaatum indole , acccasu, vehement!», dura- tion«, adsocintione dignosci non posse.

_ Etsi incarcnratio bornioan propriis stipotur signis, maxima turnen et studiosissima attenlio ad en m in omni casu digno8condam requiritur; etenim symptomata minus quidem saburae prímarum viarum , aut gastralgine cum voinitu coniunctae, sed longe maxima ilei lis, quae in-

1 9

carccratio borniosa iudacit, nnuloga in heroic«» adosse possunt absque incarcération::, quae saopo chirurgoa rua- gni Hominis in errorem perniciosum induxmmt ut id i'urr

\lhiï* Werbti T. 3. /> 304 cl 307) exemplis pluribus il- lustrât. Ubi itaque «d aegrutn aecersimur, qui de Îchri, vomitu, alvó obstipa et dolore in région« inguinum vei abdomine etc. eonqueritur, merito semper herniae iuc.ar- coratiouem stispiouri lieehit. In «{no opere recto rnonetttu

Lawrkkck medico inpritnis ittvmi circumspocUone et «a-

gneitato summa opus erit, vei maxime in soxu sequiore, qui tcinpestiva pudicitia ductus modicum pemepe fraude eireumveiiiro consuevít. Op or leb it bine iu singulo casu to tu in abdominis nmbitum attentissime cxplorarc, art tu- mor berniosus distinct««, vol quod in hernia imperfecta ohvium est, an locus dolens , tensus in regiono inguinal!

aut crurali ndsit, uttnetus impatiens, de quo dolore» ex- tendantur, an causa quacpinm oxcitans herniae praeces- serit, an aeger brcvi ante bono valuer!t, Ilia so itn ba- bentibns diagnosis praoscnlis incarcerationis di/Ticilis non erit. Bi vei'o sub symptomatibus herniae incarcerate« ipsa bernin baud dolorifica, nec tensa , per totum tnorhi de- eursum fuerit, si mobilis reduetionem admittat, sou « antea iam immobil is fuerit, absque ininri* externa prae- gressa nut aucto tumorij volnmino, at dolores in abdo- mine exorti tardius tumori hernioso commanloaU} aiiam causam morbi abdominalem suspioari licebit, Hi te per- pensa symptouuilum indoles, accessus, vehomentin, da- ratio , adsociatio, morbique pracgressi natura rei dubiao lucem adfundet.

Causae incarcerationis.

Causae incarcerationis horuiao inguinalis et erurnlis

baei'cnt quoad sedem I-mo vel in partibus continmtibus

annulo rmnirutu vol sacco hernioso ; et quidem hernia in-

guinalis externa mcarccrari potest in annulo inguinal« an-

teriore , posteriore et sacco hernioso ; hernia inguinalis

interna: m apertúra iu piano crurali unterioris annul! in-

guinalis formata, in annulo mgiuuali unter ion: et sacco

hernioso ; h. cniralis interna : in annulo crurali anteriore,

posteriore, item sacco hernioso ; hernia denique crttraUs

(19)

IB

Ii na Hem qui vie tu laut« ^ utuutui', vires ins to magis in- tenduut, huius inrnrematinni« pcriettlo ovpumintur; t|utvm haec indicant signa: hernia un tea repimihilis non remiit, sed continue viituuiiii«*, ponder« e t dueitio i n c m c i t , so- ger nullum vol exiguum dolorem «entit, uh ioccuin et ítntuuui transit um inqu-dUutn a l vu s est perUiuicissimo obsti- jm , abdomen magis mll.itum, quam tensum , indolens;

elajisa dein una vol c t plnribu»» «Imbus tumor herniosus evadit doloriÜeus , aeeeduut inptomat.« febris miticms, nausea, Yomituritio , tormina, vomitna f.teilis per inniora tantum temporis intervall»t reentdesecus , tanlius pec low- giorem monun excrementorum in parte intcstini menvcc- rntn, sulmuh: per iturwtwteutwmiuw rrpmsitiums pnrs intcstini strnngulutu sensim magis nragisque irritatur , dunce cnncta symptomata inll.unmatorin entn suis »etpiciisgrnvlu, periculo- su, saepe Icthalia compiireuut. l l u c e incarccrationis species suhindß pluribu* dtchii* absque vitae discrimine perdurn- ro potest. 1,8 Dbam {Ober ml tun* de ehirurg, etc, obi. 87) operation cm ificnreenituinis dio 11. Bvviutn ( iVwiW!«

recueil

d*

observ.

c/iirurg.

ob«. '11. p. 122.) 'iSda teliéi suc- ée,s su suscopit.

ChamcUrmitur

hue« iucureuruUuuis spe- cies ort«« et

decursn

«j

mptumnlnm Unto.

His iiunu'coratitmis spreiebiw «ddunt «tili «metores, ut

hi !hy

,

zimmiuutaiiïf

etc. (SSimmtrmunn » Hetilmehlungen in

ring.

Mrih'h. Lipxiae, 1832, p, 22.) ct quarkim sc. orga- nic nm, ijnnc a cans'« orgnuicis , ut: intumesconliu, indu- rntiono partium egressarum ; incrns-.nUone, conir.tationo ccrvicis sncci berniosi ; varia prolupaorum visceciuu cir- cuniYolutiono ct concretiono cum partibus vicinis etc. in- ducitur. IIucc distinctio intuitu upcralhmis auscipicndaa m praxi magnae dignitatis foret, ai causao huius incarce- rationis a pnore cum aliqua saltom probabilitato cognosci poasent.

Ex nllatis pntet cuumcrntns incarcerationis hcrniosne species aub initio morbi satis esse distinctas, aucccssu ve- ro temporis et spasticum et chronicum iueareerîitioneni in pblogasim demum nhire, et tunc nisi studîosîssirue par- pens* symptonaatum indole , acccasu, vehement!», dura- tion«, adsocintione dignosci non posse.

_ Etsi incarcnratio bornioan propriis stipotur signis, maxima turnen et studiosissima attenlio ad en m in omni casu digno8condam requiritur; etenim symptomata minus quidem saburae prímarum viarum , aut gastralgine cum voinitu coniunctae, sed longe maxima ilei lis, quae in-

1 9

carccratio borniosa iudacit, nnuloga in heroic«» adosse possunt absque incarcération::, quae saopo chirurgoa rua- gni Hominis in errorem perniciosum induxmmt ut id i'urr

\lhiï* Werbti T. 3. /> 304 cl 307) exemplis pluribus il- lustrât. Ubi itaque «d aegrutn aecersimur, qui de Îchri, vomitu, alvó obstipa et dolore in région« inguinum vei abdomine etc. eonqueritur, merito semper herniae iuc.ar- coratiouem stispiouri lieehit. In «{no opere recto rnonetttu

Lawrkkck medico inpritnis ittvmi circumspocUone et «a-

gneitato summa opus erit, vei maxime in soxu sequiore, qui tcinpestiva pudicitia ductus modicum pemepe fraude eireumveiiiro consuevít. Op or leb it bine iu singulo casu to tu in abdominis nmbitum attentissime cxplorarc, art tu- mor berniosus distinct««, vol quod in hernia imperfecta ohvium est, an locus dolens , tensus in regiono inguinal!

aut crurali ndsit, uttnetus impatiens, de quo dolore» ex- tendantur, an causa quacpinm oxcitans herniae praeces- serit, an aeger brcvi ante bono valuer!t, Ilia so itn ba- bentibns diagnosis praoscnlis incarcerationis di/Ticilis non erit. Bi vei'o sub symptomatibus herniae incarcerate« ipsa bernin baud dolorifica, nec tensa , per totum tnorhi de- eursum fuerit, si mobilis reduetionem admittat, sou « antea iam immobil is fuerit, absque ininri* externa prae- gressa nut aucto tumorij volnmino, at dolores in abdo- mine exorti tardius tumori hernioso commanloaU} aiiam causam morbi abdominalem suspioari licebit, Hi te per- pensa symptouuilum indoles, accessus, vehomentin, da- ratio , adsociatio, morbique pracgressi natura rei dubiao lucem adfundet.

Causae incarcerationis.

Causae incarcerationis horuiao inguinalis et erurnlis

baei'cnt quoad sedem I-mo vel in partibus continmtibus

annulo rmnirutu vol sacco hernioso ; et quidem hernia in-

guinalis externa mcarccrari potest in annulo inguinal« an-

teriore , posteriore et sacco hernioso ; hernia inguinalis

interna: m apertúra iu piano crurali unterioris annul! in-

guinalis formata, in annulo mgiuuali unter ion: et sacco

hernioso ; h. cniralis interna : in annulo crurali anteriore,

posteriore, item sacco hernioso ; hernia denique crttraUs

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :