eset­ ÉS A 1848-1849-BEN

18  Download (0)

Full text

(1)

PETE LÁSZLÓ

TÜRR ISTVÁN ÉS A P I E M O N T I M A G Y A R LÉGIÓ 1848-1849-BEN

T ü r r István j e l e n t ő s szerepet j á t s z o t t a Risorgimento k ü z d e l m e i b e n , az e g y s é g e s O l a s z o r s z á g é r t vívott harcokban. Giuseppe Garibaldi t á b o r n o k h a d s e g é d e és a dél-itáliai hadsereg h a d o s z t á l y p a r a n c s n o k a volt az 1860. évi szicíliai e x p e d í c i ó b a n , N á p o l y é s kör­

n y é k e katonai k o r m á n y z ó j a , majd az olasz királyi hadsereg a l t á b o r n a g y a , I I . V i k t o r E m á n u e l tiszteletbeli h a d s e g é d e . B e h á z a s o d o t t a B o n a p a r t e - h á z b a , é s - az olasz király m e g b í z á s á b ó l - k é n y e s d i p l o m á c i a i feladatokat látott el. A k i e g y e z é s t k ö v e t ő e n hazatért és t e v é k e n y szerepet j á t s z o t t , t ö b b e k között, a m a g y a r o r s z á g i s z a b a d k ő m ű v e s s é g szerve­

z é s é b e n , a n é p o k t a t á s e l i n d í t á s á b a n , a Panama-, a Korinthoszi- é s a Ferenc-csatorna épí­

tésében, t o v á b b á a b é k e m o z g a l o m b a n . A „ m a g y a r garibaldista" e m l é k é t a r ó m a i Gianicolo-dombon, az olasz nemzeti újjászületésért k ü z d ő h ő s ö k n e k szentelt e m l é k p a r k ­ ban 1999-től szobor is őrzi. Gazdag, változatos p á l y a f u t á s á n a k e l s ő fontos á l l o m á s a

1848-49-hez kötődik.

Radetzky seregében

T ü r r István 1825. augusztus 11-én született B a j á n ,1 hét gyerek közül az ö t ö d i k k é n t . Apja, T ü r r Jakab, j ó m ó d ú v a s k e r e s k e d ő volt, anyja, Udvary T e r é z pedig egy orvos lá­

nya. N é g y é v e t j á r t k i a helyi ferences g i m n á z i u m b a n , az ötödik osztályból azonban - apja 1840-ben b e k ö v e t k e z e t t halála miatt - kimaradt. S z ü k két é v leforgása alatt t ö b b mindennel p r ó b á l k o z o t t : v a s k e r e s k e d ő - , majd lakatosinas lett, a m o l n á r m e s t e r s é g b e is belekóstolt, aztán k ő m ű v e s i n a s k é n t folytatta. Kereste a helyét, amit végül a hadseregben talált meg. M é g a tizenhetedik é l e t é v é t sem töltötte be, amikor 1842. m á r c i u s 18-án Zomborban ö n k é n t e s k é n t beállt a Ferenc K á r o l y f ő h e r c e g nevét v i s e l ő 52. o s z t r á k gya­

logezredbe, amelynek t o b o r z ó k ö z p o n t j a Pécsett volt: 50 forint foglaló e l l e n é b e n tíz é v r e s o r o z t á k be. 1844 j ú l i u s á b a n az o s z t r á k uralom alatt álló L o m b a r d i á b a : V e r o n á b a , majd - a 2. g r á n á t o s század k a t o n á j a k é n t - M i l á n ó b a rendelték. O l a s z o r s z á g i s z o l g á l a t a ide­

j é n , 1846. j ú l i u s 3-án t i z e d e s s é , 1848. április 10-én ő r m e s t e r r é , november 9-én pedig al­

h a d n a g g y á n e v e z t é k k i .2 A z ezred Itáliába v e z é n y l é s e teljes m é r t é k b e n megfelelt az oszt­

rák h a d s z e r v e z é s i elveknek. A bécsi udvar ugyanis biztosabbnak vélte uralma fenn­

tartását egy adott területen z ö m é b e n idegen k a t o n a s á g s e g í t s é g é v e l , m i v e l az, egy eset­

leges felkelés a l k a l m á v a l , kisebb v a l ó s z í n ű s é g g e l állt át a s z á m á r a idegen n e m z e t i s é g ű felkelők oldalára. A cs. kir. hadsereg m a g y a r o r s z á g i é s erdélyi kiegészítésű gyalog- é s h u s z á r e z r e d e i h e z t a r t o z ó k a t o n a s á g (a h a t á r ö r e z r e d e k e t nem s z á m í t v a ) 1848 t a v a s z á n 22-25 000 fő gyalogost (15 ezred) é s 10-12 000 fő huszárt tett k i ; a gyalogezredek 45

1 Keresztlevél (Extractus Matriculae Baptisatorum). M O L R 211. 1. es. 1.

2 Gonda 7-8. o.; Pitroff 25-26. o.; K A W Conduite-Listen 52. Infanterie-Regiment 1848. és 1849. Ezen a helyen is köszönetet mondok Hermann Róbert kirendeltségvezetőnek (az Osztrák Hadilevéltár mellett Működő Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség, Bécs), aki a tisztikari minősítési lapok, és egyéb vonatkozó iratok má­

solatait a rendelkezésemre bocsátotta, továbbá Foki Ibolya főlevéltárosnak (Zala Megyei Levéltár) a dokumen­

tumok olvasásában nyújtott segítségéért.

(2)

zászlóaljából 25, az öt g r á n á t o s zászlóaljból kettő, a 12 h u s z á r e z r e d b ő l négy á l l o m á s o ­ zott itthon, a t ö b b i e k külföldön, vagyis a Habsburg B i r o d a l o m e g y é b t a r t o m á n y a i b a n szolgáltak. A g y a l o g s á g é s a l o v a s s á g j e l e n t ő s r é s z e É s z a k - I t á l i á b a n t a r t ó z k o d o t t : n é g y gyalogezred L o m b a r d i á b a n é s V e l e n c é b e n , egy gyalogezred Triesztben, egy gyalogos zászlóalj F i u m é b e n , egy g r á n á t o s zászlóalj pedig M i l á n ó b a n , amelyekhez m é g k é t hu­

s z á r e z r e d csatlakozott.3 T ü r r István a Freisauf ( k é s ő b b , 1848 m á r c i u s á t ó l W e i l e r4) g r á n á ­ tos zászlóaljban szolgált, amelynek, mint említettük, M i l á n ó b a n volt a k ö z p o n t j a . A z o s z t r á k Udvari H a d i t a n á c s ugyanis a gyalogezredek - szervezetileg k ü l ö n á l l ó - 2 - 2 grá­

nátos s z á z a d á b ó l (vagyis egy-egy g r á n á t o s o s z t á l y á b ó l ) ö n á l l ó zászlóaljakat szervezett, ö s s z e s e n húszat, amelyeket a mindenkori parancsnok n e v é v e l j e l ö l t e k , é s amelyeket, s z ü k s é g e s e t é n , külön is bevetettek. Egy g r á n á t o s zászlóalj hat s z á z a d b ó l állt, tehát há­

rom gyalogezred egy-egy g r á n á t o s o s z t á l y a alkotta. A Freisauf g r á n á t o s zászlóalj a 33., az 52. és a 6 1 . gyalogezred s z á z a d a i b ó l állt ö s s z e .5 T ü r r Istvánt l e g ú j a b b á l l o m á s h e l y é n , M i l á n ó b a n érték az 1848. évi forradalmak.

1848 első h ó n a p j a i b a n forradalmi h u l l á m s ö p ö r t végig Itálián. P a l e r m ó t ó l kezdve R ó m á n é s T o s z k á n á n keresztül Piemontig a l k o t m á n y t k ö v e t e l t e k a t ö m e g e k , amit rövi­

debb-hosszabb időn belül meg is kaptak. Itália fő p r o b l é m á j á t azonban a l k o t m á n y o s re­

formokkal nem lehetett megoldani: az e g y s é g é s f ü g g e t l e n s é g k i v í v á s a a félszigeten ál­

l o m á s o z ó osztrák k a t o n a s á g j e l e n l é t e miatt lehetetlen volt. A m i k o r m á r c i u s 18-án M i l á n ó b a n a p o l g á r ő r s é g felállítását k ö v e t e l ő t ö m e g és az osztrák h e l y ő r s é g k ö z ö t t sú­

lyos incidens történt, a m i l á n ó i a k b a r i k á d o k a t emeltek, é s öt nap (cinque giornate) lefor­

gása alatt, hősies harcok á r á n , kiűzték az É s z a k - I t á l i á b a n á l l o m á s o z ó osztrák hadsereg f ő p a r a n c s n o k a , Joseph Radetzky t á b o r n a g y csapatait a v á r o s b ó l .

M i l á n ó b a n m á r 1847 ő s z é n feszültté vált a helyzet. A z elhunyt, o s z t r á k s z á r m a z á s ú milánói é r s e k h e l y é b e az akkor Itália-szerte éltetett „ r e f o r m p á p a " , I X . Pius ugyanis olasz, r á a d á s u l b e r g a m ó i születésű, tehát lombardiai főpapot nevezett k i , ami leírhatatlan ö r ö m ö t szerzett a m i l á n ó i a k n a k . 1847. szeptember 8-án a v á r o s k i v i l á g í t á s á v a l é s utcai felvonulással ü n n e p e l t é k az új érsek beiktatását. A m i k o r azonban fiatalok egy csoportja I X . Piust kezdte éltetni, a r e n d ő r s é g hirtelen a t ö m e g r e t á m a d t ; az ö s s z e t ű z é s b e n egy polgár meghalt, mintegy hatvanan m e g s e b e s ü l t e k .6 N é h á n y h ó n a p p a l k é s ő b b , december v é g é n hazafiak egy csoportja felhívást tett k ö z z é a m i l á n ó i a k h o z , hogy a k ö v e t k e z ő év j a n u á r l-jétől hagyjanak fel a d o h á n y z á s s a l . A „ d o h á n y l á z a d á s " azt a célt szolgálta, hogy j e l e n t ő s bevételtől fosszák meg az osztrák á l l a m k i n c s t á r t , ezzel is tiltakozva az idegen e l n y o m á s ellen. A z a k c i ó sikere a k e z d e m é n y e z ő k r e m é n y e i t is felmúlta: j a n u á r első napjaiban szinte csak a c i v i l r u h á s r e n d ö r ö k d o h á n y o z t a k az u t c á k o n , ő k viszont provo­

katív céllal. N e m is maradt el a hatás: a m i l á n ó i a k egy része kifütyülte őket, kisebb inci­

densekre is sor került - a r e n d ő r s é g így kívánta letartóztatni a h a n g a d ó k a t . A helyzet ak­

kor m é r g e s e d e t t el igazán, amikor Radetzky a r e n d ő r ö k mellett k a t o n á k a t is küldött az utcára, h a s o n l ó a n p r o v o k a t í v céllal. J a n u á r 3-án este a r e n d ö r ö k é s a katonák, a Freisauf g r á n á t o s zászlóalj tisztjei é s k ö z l e g é n y e i , a l a k o s s á g r a t á m a d t a k . Kegyetlen fellépésük

3 Urbán, 1971. 215-216. o.

Ascher, I . 513. о.

5 Urbán, 1963. 151-152. о.

6 Candelára 66-67. о.

(3)

k ö v e t k e z m é n y e k é n t hat halott é s t ö b b mint ö t v e n sebesült maradt az u t c á k o n .7 Ettől a pillanattól kezdve M i l á n ó b a n olyan feszültté vált a helyzet, hogy b á r m i k o r s z á m í t a n i le­

hetett m é g v é r e s e b b konfliktusokra. A z újabb ö s s z e ü t k ö z é s nem is váratott s o k á i g m a g á ­ ra: m á r c i u s k ö z e p é n kitört a forradalom.

Ezeknek az e s e m é n y e k n e k T ü r r István is r é s z e s e volt - az o s z t r á k oldalon. M á r c i u s 18-án a déli ó r á k b a n , amikor a felkelés kitört, T ü r r a m i l á n ó i várban, a Castello Sforzesco u d v a r á n t a r t ó z k o d o t t . Rath d a n d á r p a r a n c s n o k t ó l azt a parancsot kapta, hogy,

10-15 g r á n á t o s t maga m e l l é v é v e , menjen a közeli F ő p a r a n c s n o k s á g r a (Comando Gene­

rale) hírekért. T ü r r azzal tért vissza, hogy a n é p a V e r o n á b a n t a r t ó z k o d ó Johann Baptist Spaur b á r ó , k o r m á n y z ó palotáját, a Palazzo del G o v e r n ó t megostromolta, az ő r s é g e t le­

fegyverezte, M o r i t z O ' D o n n e l l gróf, helyettes k o r m á n y z ó t pedig foglyul ejtette. D é l b e n riadóztatták a helyőrséget; a g r á n á t o s zászlóaljat a v á r o s k ö z p o n t , a Piazza del D u o m o i r á n y á b a v e z é n y e l t é k . M á r emelkedtek a b a r i k á d o k , és a felkelők az e r k é l y e k r ő l é s az ab­

lakokból l ö v ö l d ö z t e k . T ü r r ezért a p a r a n c s n o k s á g a alatt álló k a t o n a s á g o t két r é s z r e osz­

totta: embereinek egyik fele az utca egyik oldalán, a m á s i k fele az utca túlsó o l d a l á n ha­

ladt, hogy k e r e s z t t ű z b e f o g h a s s á k a t á m a d ó k a t . T ü r r t katonái élén a Broletto, a v á r o s h á z a m ö g ö t t h ú z ó d ó V i a d i B r i s á r a küldték, ahol a felkelők a magyar k a t o n á k a t a mind gyak­

rabban f e l h a n g z ó Viva ifratelli ungheresi! kiáltással fogadták. S ő t az egyik olasz nemze­

ti s z í n ű k o k á r d á t nyújtott a magyar k a t o n á k felé, őt azonban a d ó m egyik t o r n y á r ó l t i r o l i v a d á s z o k lelőtték. A heves harcok k ö z e p e t t e fraternizálásra k é s ő b b sem k e r ü l h e t e t t sor, a felkelők, n e m t ő l és kortól függetlenül, minden lehető e s z k ö z z e l , elkeseredetten k ü z d ö t ­ tek a m e g s z á l l ó k a t o n a s á g , k ö z t ü k a magyarok ellen. „ E r k é l y e k r ő l , a b l a k o k b ó l , p i n c z é k - ből, háztetőkről, t e m p l o m t o r n y o k r ó l l ö v ö l d ö z t e k r á n k magyarokra é p ú g y mint a t ö b b i ­ ekre; d o b á l t a k r á n k cserepeket, zsindelyeket, k ö v e k e t , b ú t o r d a r a b o k a t , sőt az egyik őrjárat fejeire v a l a h o n n é t egy elkeseredett olasz egy e g é s z z o n g o r á t dobott" - idézte fel k é s ő b b T ü r r . Nagy n e h é z s é g e k árán jutottak a Palazzo Reale e l é , de ott a m e l l é k u t c á k b a n felállított t o r l a s z o k r ó l Viva VItalia! kiáltással é s p u s k a t ű z z e l fogadták őket. A g r á n á t o s z á s z l ó a l j , amelynek v e s z t e s é g e egy halott és tíz sebesült volt, harminc órán keresztül védte a királyi palotát, majd k é n y t e l e n volt visszavonulni a C a s t e l l ó b a . A z elszigetelten h a r c o l ó c s á s z á r i csapatok az é l e l m i s z e r - é s lőszerhiány miatt igen n e h é z helyzetbe kerül­

tek, ezért 19-én este Radetzky elrendelte a v á r o s k ö z p o n t kiürítését, és az ö s s z e s e g y s é g e t a C a s t e l l ó b a vonta vissza. A mintegy 14 000 katonát s z á m l á l ó és 30 á g y ú t b i r t o k l ó , de a felkeléstől m e g b é n u l t milánói o s z t r á k h e l y ő r s é g egyre nehezebb helyzetbe került a t ö b b mint 1600 b a r i k á d o t e m e l ő , fanatikusan k ü z d ő f o r r a d a l m á r o k k a l szemben, é s m á r c i u s 22-én a város feladására k é n y s z e r ü l t . Maga Radetzky t á b o r n a g y T ü r r g r á n á t o s zászlóalja k ö z e p é n lovagolva hagyta el M i l á n ó t , az osztrák csapatok M e l e g n a n ó i g vonultak vissza.

A k i m e r ü l t k a t o n á k csak fegyverrel tudták r á k é n y s z e r í t e n i a v á r o s k a lakóit, hogy tábor­

helyet adjanak s z á m u k r a .8

M i n d e n bizonnyal a milánói harcok idején mutatott m a g a t a r t á s a is hozzájárult T ü r r m á r említett, április 10-i ő r m e s t e r i és november 9-i alhadnagyi e l ő l é p t e t é s é h e z , t o v á b b á az e z r e d é b e n róla kialakított k e d v e z ő k é p h e z . A z 1848. évi tiszti minősítési lap t a n ú s á g a szerint ugyanis a nagyon j ó t e r m é s z e t ű , magyarul, n é m e t ü l és illírül j ó l , olaszul is vala-

7 Candelára 103-104. o.; Ascher, [.511. о.; Sked 106-111. о

8 МН 1903. Oktober 7., október9.; Pieri 187-193. о.; Ascher, I . 513-517. о.

(4)

mennyire b e s z é l ő , magyarul és n é m e t ü l írni-olvasni t u d ó T ü r r a hadgyakorlaton é s az el­

lenséggel szemben e g y a r á n t nagyon bátor, ü g y e s és energikus, a civilekkel nem nyájas­

k o d ó . K ü l ö n ö s e b b ismeretei a m ű s z a k i dolgokban, e g y é b t u d o m á n y o k b a n , m ű v é s z e t e k ­ ben és m e s t e r s é g e k b e n ugyan nincsenek, de, a m á r említett e r é n y e i n túl, igyekezete, szorgalma és kitartása miatt p é l d a k é p lehet alárendeltjei s z á m á r a . Mindezek alapján, a sorban előtte lévő után, m e g é r d e m l i az e l ő l é p t e t é s t .9

Radetzky seregével a M i n c i o folyó m e n t é n található Peschiera é s Mantova, valamint az A d i g e folyó m e n t é n f e k v ő Verona é s Legnago e r ő d ö k által k é p e z e t t v á r n é g y s z ö g b e vonult vissza, a h o v á az erősítést várta; T ü r r zászlóaljával, a R a t h - d a n d á r b a beosztva, V e ­ r o n á b a k e r ü l t .1 0 A s z á r d - p i e m o n t i csapatok ellen viselt h á b o r ú b a n a Weiler g r á n á t o s zászlóalj k ü l ö n ö s e b b szerepet nem kapott, a május 6-i sánta luciai és a j ú l i u s 2 3 - 2 5 - i custozzai csata idején is a harcokba végül be nem avatkozott tartalékba osztották be.

A m i k o r aztán K á r o l y Albert s e r e g é n e k sorozatos kudarcai é s a z o k b ó l k ö v e t k e z ő vissza­

v o n u l á s a után Radetzky augusztus 6-án visszatért M i l á n ó b a , csapatai között ott találjuk a Ferenc K á r o l y ezred első és m á s o d i k zászlóalja mellett a T ü r r Istvánt is sorai k ö z ö t t t u d ó W e i l e r - g r á n á t o s o k a t i s .1 1 A Pottornyay A n d r á s ezredes p a r a n c s n o k s á g a alatt álló 52.

gyalogezred tisztikara é s l e g é n y s é g e e g y é b k é n t t ö b b s z ö r is kitüntette m a g á t az olaszok elleni harcokban, így a m i l á n ó i v i s s z a v o n u l á s n á l é s április 8-án M o n t e b e l l ó n á l , a m á r említett sánta luciai c s a t á b a n , amikor maga az e l s ő vonalban h a r c o l ó ezredparancsnok is s ú l y o s a n m e g s e b e s ü l t : egy á g y ú g o l y ó leszakította a j o b b karját. A baranyai k a t o n á k a custozzai c s a t á b a n az e g y é n i h ő s i e s s é g s z á m o s példáját s o r a k o z t a t t á k fel, de kitűntek az 1849 márciusi hadjáratban is M o r t a r á n á l é s N o v a r á n á l .1 2

I d ő k ö z b e n T ü r r értesült arról, hogy a szintén bajai születésű M é s z á r o s L á z á r ezredest a magyar k o r m á n y h a d ü g y m i n i s z t e r é v é n e v e z t é k k i , felkereste é s m e g k é r t e , hogy vigye m a g á v a l M a g y a r o r s z á g r a . M é s z á r o s azt ígérte, hogy mihelyst kinevezik T ü r r t hadnagy- gyá, átteteti ezrede M a g y a r o r s z á g o n s z o l g á l ó 3. zászlóaljához. A z e s e m é n y e k azonban m á s irányt vettek. T ü r r t november 9-én a l h a d n a g g y á n e v e z t é k k i , és ugyan a Ferenc Károly ezred 3. z á s z l ó a l j á h o z osztották be, de csak n é v l e g . N e m térhetett vissza ugyanis M a g y a r o r s z á g r a , mivel zászlóalja akkor m á r magyar z á s z l ó k alatt az o s z t r á k o k ellen har­

colt. A g r á n á t o s o k k a l M o n z á b a rendelték szolgálattételre. 1848 d e c e m b e r é n e k v é g é n az ezred 10. s z á z a d á h o z h e l y e z t é k át, amely M a g e n t á b a n á l l o m á s o z o t t . T ü r r alhadnagy a T i c i n o f o l y ó h o z került, amely ekkor határfolyó szerepet töltött be az o s z t r á k o k é s a piemontiak k ö z ö t t .1 3

9 K A W Conduite-Listen 52. Infanterie-Regiment 1848.

10 Ascher, I . 518. о.; Búnlaky 18., 36. о.

11 Ascher, I . 531., 549., 555., 569., 571. о.

1 2 Katonai vitézség, II. 337-340. о.

1 3 M H 1903. október 11., október 14.; Türr István levele Francesco Sclavónak. Nizza, 1903. január 22.

BUG Manoscritti, 44184. V. ö. Costa 85-86. o.

(5)

A boffalorai dezertálás

1849. j a n u á r 17-én T ü r r Istvánt e l ő ő r s - p a r a n c s n o k k é n t a T i c i n o boffalorai hídjához rendelték, a híd túloldalán piemonti ő r s é g tartózkodott. A f e g y v e r s z ü n e t idején s z o k á s o s b a r á t k o z á s k e r e t é b e n a híd k ö z e p é n beszélgetett az olasz tisztekkel. A m i k o r ez u t ó b b i a k m e g t u d t á k , hogy T ü r r magyar s z á r m a z á s ú , magyar n y e l v ű kiáltványt nyomtak a k e z é b e . A z t S p l é n y Lajos b á r ó , torinói magyar k ö v e t1 4 jutatta el az osztrák seregben s z o l g á l ó magyar k a t o n á k h o z . S p l é n y Lajos 1848. december 12-én érkezett meg á l l o m á s h e l y é r e , ahol l e g s ü r g ő s e b b t e e n d ő j e az o s z t r á k hadsereg Itáliában h a r c o l ó magyar k a t o n á i n a k ü g y e volt. M á r m e g é r k e z é s e napján azt javasolta Ettore Perrone piemonti miniszterel­

n ö k n e k , hogy a torinói k o r m á n y fegyverezze fel az átálló magyarokat és F i ú m é n keresz­

tül próbálja meg hazajuttatni ő k e t .1 5 D ö n t ő l é p é s e k r e azonban csak akkor került sor, ami­

kor Piemontban lemondott Perrone b é k e p á r t i k o r m á n y a , é s december 15-én Vincenzo Gioberti került a m i n i s z t e r e l n ö k i s z é k b e . Gioberti k o r m á n y a az o s z t r á k o k k i ű z é s é t és a nemzeti e g y s é g m e g t e r e m t é s é t tűzte k i fő célul, s azonnal h o z z á k e z d e t t a h á b o r ú e l ő k é ­ szítéséhez. Ehhez tartozott az is, hogy az új k o r m á n y , hivatalba l é p é s e után n é h á n y nap­

pal, S p l é n y t elismerte M a g y a r o r s z á g hivatalos k ö v e t e k é n t . í g y m á r hivatalosan m u n k á l ­ kodhatott a magyar k a t o n á k á t s z ö k t e t é s é n . December 2 5 - é n , utóirattal ellátva, k ö z z é t e t t e Teleki L á s z l ó gróf, párizsi magyar m e g b í z o t t és titkára, Szarvady Frigyes k i á l t v á n y á t , amelyben átállásra szólították fel a magyarokat.1 6

T ü r r István k e z é b e is ennek a k i á l t v á n y n a k egy p é l d á n y a kerülhetett. A piemonti tisz­

tek arra bíztatták Türrt, hogy használja k i az alkalmat, álljon át tüstént az olasz oldalra. О azonban nem akarta a rábízott őrállást elhagyni, de m e g í g é r t e , hogy az első a d a n d ó alka­

lommal visszatér hozzájuk. M i u t á n az ő r s é g b e n felváltották é s visszatért a szállására, a h o z z á h a s o n l ó a n g o n d o l k o d ó honfitársainak felolvasta a k i á l t v á n y o k a t , ami alapján tisz­

tán láthatták h e l y z e t ü k e t . J a n u á r 19-én reggel T ü r r az e l ő ő r s h ö z ment, és az ott szolgála­

tot teljesítő Schwartz hadnagynak felmutatott egy parancsot, miszerint feladata a boffalorai híd és a Magenta közötti terep átkutatása. K ö z ö l t e t o v á b b á , hogy a parancsot csak akkor tudja teljesíteni, ha á t m e g y a hídon is, amivel kapcsolatban az ő r s é g parancs­

n o k á n a k s e m m i f é l e e l l e n v e t é s e nem volt. A k o r á b b a n megismert két olasz tiszt m á r várta a magyar alhadnagyot, é s T r e c a t é b a vitték, ahonnan l e v é l b e n kérte Schwartz hadnagyot, j e l e n t é s é b e n e m l í t s e meg: magyar ember létére engedelmeskedett hazája f e l h í v á s á n a k , a

t ö r v é n y e s magyar k o r m á n y rendelete folytán otthagyta az o s z t r á k sereget.1 7

N e m T ü r r István volt az e l s ő , aki e g y s é g é t elhagyva átállt a piemonti csapatokhoz.

Christian Appel a l t á b o r n a g y 1849. j a n u á r 17-én M a g e n t á b ó l jelentette a es. k i r . I I . had­

test p a r a n c s n o k s á g á n a k , hogy a 7. ( R e u s s - K ö s t r i t z ) h u s z á r e z r e d , illetve az 52. (Ferenc K á r o l y ) gyalogezred szétszórtan elhelyezett, t ö b b n y i r e e l ő ő r s ö n l é v ő l e g é n y s é g e k ö r é b e n

Splény megbízatásáról ld. Kossuth Lajos levele Teleki Lászlónak, Budapest, 1848. november 12. és Te­

leki László levele Splény Lajosnak, Párizs, 1848. december 3. AST Carte politiche diverse 1848, m. 24, n. 136.

1 5 Splény Lajos levele Ettore Perrone miniszterelnökhöz. Torino, 1848. december 12. AST Materie politiche per rapporto all'estero. Lettere ministri esteri. Ungheria, 1849, m. 511, n. 5.

16 Waldapfel 84-88. о.; Koltay-Kastner 14-18. о.; Hermann 234-235. о.; Pete 44-45. о.

1 7 МН 1903. október 14.; PitroffYl. о.; Türr István levele Francesco Sclavónak. Nizza, 1903. január 22.

BUG Manoscritti, 44184. V. ö. Costa 85-86. o.

(6)

a m e g e l ő z ő napokban t ö b b d e z e r t á l á s fordult e l ő , és ezért javasolta, hogy a két ezredet n é m e t a n y a n y e l v ű csapatokkal váltsák f e l .1 8

A z o s z t r á k o k „az előőrstől h i t s z e g ő e n e l l e n s é g e s területre s z ö k ö t t " T ü r r Istvánt j a n u á r 2 1 - é n á l l o m á n y o n kívül h e l y e z t é k .1 9 A két piemonti tiszt T ü r r t a főhadiszállásra, a geno­

vai herceghez vezette, aki igen nyájasan fogadta a magyar altisztet, é s m é g aznap meg­

hívta e b é d r e . T ü r r megtette az e l ő k é s z ü l e t e k e t , hogy bajtársai veszély nélkül k ö v e t h e s s é k példáját. K ö z ü l ü k sokan á t m e n t e k a piemonti oldalra a T i c i n ó n c i r k á l ó hajókon. A z oszt­

r á k o k azonban, m i v e l sorra t ü n e d e z t e k el a magyar k a t o n á k , az ezredet hamarosan elve­

z é n y e l t é k a folyó m e l l ő l .2 0

A piemonti magyar légió élén

M é g s z ö k é s e napján, j a n u á r 19-én este T ü r r István A l e s s a n d r i á b a utazott é s jelentke­

zett Eusebio B á v a t á b o r n o k n á l , a szard hadsereg f ő p a r a n c s n o k á n á l .2 1 Két nappal k é s ő b b Gerolamo Ramorino t á b o r n o k , az V . (lombardiai) h a d o s z t á l y parancsnoka fogadta. M é g aznap, j a n u á r 2 1 - é n este n é h á n y lombardiai tiszt m a g á v a l vitte a s z í n h á z b a , ahol megje­

l e n é s e k o r azonnal lelkesen ü n n e p e l t é k és „Éljenek a magyarok!" kiáltásokkal ü d v ö z ö l ­ ték. T ü r r az olasz e g y s é g éltetésével válaszolt. A z esetről b e s z á m o l ó torinói napilap is ö r ö m é t fejezte k i az újabb é s újabb magyar d e z e r t ő r ö k é r k e z é s e miatt, ugyanakkor ó v a ­ t o s s á g r a intette a k o r m á n y t velük kapcsolatban. „ B i z a l m a t l a n n a k lenni nem sértő; sőt annak a b i z o n y í t é k a , mennyire s z í v ü n k ö n viseljük Itália é s M a g y a r o r s z á g ü d v é t " - s z ö ­ g e z t é k le. A lap azt is tudni véli, hogy a magyar tisztet, akit ugyan nem nevez meg, de minden bizonnyal T ü r r Istvánról van s z ó , k i n e v e z t é k a magyar e g y s é g p a r a n c s n o k á v á .2 2 A napilap értesülései hitelesnek bizonyultak: j a n u á r 2 4 - é n Chrzanowski t á b o r n o k , vezér­

kari főnök m e g b í z t a T ü r r Istvánt, hogy vegye át az o s z t r á k c s a p a t o k t ó l átállt magyarok­

ból alakított légió v e z é n y l e t é t , amely Alessandria v á r o s á b a n á l l o m á s o z o t t .2 3

A légió - akkori hivatalos nevén Corpo speciale di truppé ungheresi - m e g a l a k í t á s á t a piemonti k o r m á n y 1849. j a n u á r 17-én kelt r e n d e l e t é b e n mondta k i , öt nappal a másik külföldi, a lengyel légió l é t r e h o z á s a előtt. A hét p o n t b ó l álló rendelet első pontja szerint a légiót azoknak a magyar k a t o n á k n a k a s z á m á r a kell l é t r e h o z n i , akik m á r átálltak az osztrák h a d s e r e g b ő l , vagy e z u t á n hagyják el a császári l o b o g ó t . A k ö v e t k e z ő pont k i ­ mondja, hogy a légió l o v a s s á g b ó l és g y a l o g s á g b ó l áll majd. A harmadik pont fogalmazza meg a parancsnok feladatait: a csapat m e g s z e r v e z é s e , hogy b e v e t h e t ő á l l a p o t b a kerüljön.

E c é l b ó l a légió vezetője k ö z v e t l e n kapcsolatban áll a szard királyi hadsereg parancsno­

kával és a h a d ü g y m i n i s z t e r r e l . A negyedik pont rendelkezik a felszerelésről: a magyar e g y e n r u h á r a h a s o n l í t ó r u h á z a t r ó l é s a fegyverzetről e g y a r á n t a h a d ü g y m i n i s z t e r gondos-

K A W Alte Feldakten. Hauptarmee unter Radetzky. 1849-1-120.

1 9 K A W Conduite-Listen 52. Infanterie-Regiment 1849.

2 0 M H 1903. október 14.; Pitroffll. o.

2 1 M H 1903. október 14.

2 2 La Concordia, 1849. január 27.

M H 1903. Oktober 14.; Chrzanowski tábornok igazolása Türr kinevezéséről. Párizs, 1855. május 12.

M O L R 211. 1. cs. 10.

(7)

kodik. A k ö v e t k e z ő pont jutalmat helyez kilátásba az átálló magyar k a t o n á k n a k : 2 scudo a fegyver nélkül, 5 scudo a fegyverrel j e l e n t k e z ő k a t o n á n a k , annak pedig 50 scudo, aki lóval é r k e z i k . A hatodik pont e l ő í r á s a szerint a légió tagjai h ű s é g e s k ü t tesznek, l e g a l á b b a h á b o r ú v é g é i g s z ó l ó é r v é n y e s s é g g e l , a szard király zászlajára és a szard a l k o t m á n y r a . A z utolsó pont kimondja, hogy - a szervezést m e g k ö n n y í t e n d ő - a szard h a d s e r e g b ő l egy katonai biztost é s egy a d m i n i s z t r á c i ó s ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó tisztet a magyar légió m e l l é rendelnek.2 4

A piemonti k o r m á n y rendelete nem volt e l ő z m é n y e k nélküli. M á r 1848 o k t ó b e r é b e n és n o v e m b e r é b e n előírták, hogy baráti m ó d o n kell fogadni a d e z e r t á l ó magyar k a t o n á k a t . Abban az i d ő s z a k b a n , o k t ó b e r 10-én született meg a magyar o r s z á g g y ű l é s d ö n t é s e , amellyel v i s s z a h í v t a a külföldön á l l o m á s o z ó magyar k a t o n á k a t , mely a l k a l o m b ó l Mada­

rász L á s z l ó , az O r s z á g o s H o n v é d e l m i B i z o t t m á n y n e v é b e n , k i á l t v á n n y a l fordult az ola­

szokhoz, amit a L'Alba c í m ű napilap november 11 —i s z á m á b a n közölt: „ M a g y a r o r s z á g rokonszenvvel ü d v ö z ö l t e az olasz függetlenségi háborút. M a g y a r o r s z á g elrendeli Olasz­

o r s z á g b a n á l l o m á s o z ó b á t o r csapatainak, hogy azonnal hagyjanak fel a harccal, és igye­

kezzenek vissza hazájukba. Olaszok! D i c s ő n é p utódai és ö r ö k ö s e i , h a l l g a s s á t o k meg a baráti magyar szót, s e g í t s é t e k csapataink eljutását F i ú m é b a , é s biztosak lehettek nemze­

tünk b a r á t s á g á b a n . "2 5 Alberto Ricci, párizsi szard követ pedig, Teleki L á s z l ó t a n á c s á r a , november elejétől kezdve javasolta Ettore Perrone m i n i s z t e r e l n ö k n e k S p l é n y torinói fo­

g a d á s á t é s az Itáliában á l l o m á s o z ó magyar k a t o n á k á t á l l á s á n a k e l ő m o z d í t á s á t .2 6 Perrone igyekezett is elősegíteni a magyar d e z e r t ő r ö k visszatérését h a z á j u k b a , de az á l l a m k é ­ nyes helyzete miatt az a k a d á l y o k b a ü t k ö z ö t t .2 7 November k ö z e p é n mindenesetre m e g é r ­ keztek az o s z t r á k zászlót e l h a g y ó e l s ő k a t o n á k , akik kijelentették, hogy s z e r e t n é n e k ha­

zatérni, mire G e n o v á b a irányították őket, hogy szard hajókra s z á l l h a s s a n a k . A k ö v e t k e z ő hetekben és h ó n a p o k b a n , a korabeli olasz sajtó b e s z á m o l ó i szerint, naponta é r k e z t e k újabb magyar k a t o n á k , a l e g t ö b b e n P i a c e n z á b ó l . B r e s c i á b a n állítólag a magyar k a t o n á k m e g t a g a d t á k az e n g e d e l m e s s é g e t é s e l b o c s á t á s u k a t követelték, t o s z k á n a i hírek pedig 300 magyar d e z e r t ő r r ő l s z ó l t a k .2 8 Ezek a s z á m o k e r ő s e n t ú l z ó a k , 1848 v é g é i g az á t s z ö k ö t t magyar katonák s z á m a aligha érhette el a százat. A dezertőrök alacsony létszámát a Splény Lajos 1849. j a n u á r 8-i levelében megfogalmazott okokkal m a g y a r á z h a t j u k : „ A Lombar­

d i á b a k ü l d ö t t e i m elseje s z e r e n c s é s e n visszaérkezett; nagy ö r ö m e t okozott v i s z o n t l á t n o m e derék fiút, neve Balog D á v i d . M e g j á r t a M i l á n ó t , Comot, M o n z á t stb. összefutott négy ezredet, s z á m o s tisztek s altisztek aláírását hozta meg, k i k m i n d n y á j a n azt izenik, hogy e pillanatban lehetetlen az á t s z ö k é s , m i u t á n a magyar ezredek a határszélektől belebb szál­

lásoltattak e l . "2 9 Balogh D á v i d b e s z á m o l ó j á b ó l kiderül, hogy Radetzky e g y é b e l ő v i g y á -

" Az olasz eredetit közli: Vigevano 33-34. o.

^ Márkus 6.0.

6 Alberto Ricci levelei Ettore Perronénak, Párizs, 1848. november 2., november 10., december 2. AST Carte politiche diverse 1848, m. 24, n. 136.

Ettore Perrone levele Alberto Riccinek, Torino, 1848. november 15. AST Carte politiche diverse 1848, m. 24, n. 136.

nJászay 107-108. o.

2 4 Idézi: Horváth, I I . 56. o. 1849. február 18-án Cristoforo Negri, a torinói külügyminisztérium osztályve­

zetője is azt írta, hogy „eddig száznál kevesebb magyar állt át a piemonti erőkhöz." Biondelli 94. o. Az 1848 első felében dezertált magyar katonákról ld. Pásztor 1-16. o.

(8)

zatossági i n t é z k e d é s e k e t is foganatosított: ezer aranyat tűzött k i j u t a l m u l azoknak, akik elfogják vagy feladják a magyar k a t o n á k k ö z ö t t k i á l t v á n y o k a t o s z t o g a t ó ü g y n ö k ö k e t . A k i n é l pedig akár csak egy kiáltványt is találnak, vagy bebizonyosodik, hogy ilyet olva­

sott, annak főbelövés a b ü n t e t é s e . A terror szinte nem ismert h a t á r o k a t : „ A k é m k e d é s , v á d a s k o d á s nagy fejlődést nyert, é s s z e g é n y vitézeink a l e g c s e k é l y e b b g y a n ú miatt is k ö n y ö r ü l e t nélkül l ö v e t n e k a g y o n . "3 0

J a n u á r 3-án körülbelül ötven magyart soroztak be a lombard zászlóaljakba, é s mint­

egy t o v á b b i ö t v e n magyar katona szolgált szétszórtan a szard hadseregben, k ü l ö n ö s e n a 4. és a 6. ideiglenes ezredben, t o v á b b á S z a r d í n i a szigetén, Sassari v á r o s á b a n . E l s ő s o r b a n ezeknek a kisebb csoportoknak az e g y e s í t é s é v e l , t o v á b b á az egyes v á r o s o k b a n , k ü l ö n ö ­ sen T o r i n ó b a n t a r t ó z k o d ó magyar k a t o n á k n a k a c s a t l a k o z á s á v a l alakult meg a légió. Ja­

nuár v é g é i g 110 szökött magyar katona g y ű l t össze A l e s s a n d r i á b a n , T ü r r é s egy - egy­

előre ismeretlen - tiszttársa p a r a n c s n o k s á g a alatt.3 1 A szard király k a t o n á i h o z h a s o n l ó a n a magyarok is teljes ellátásban, r u h á z a t b a n , felszerelésben és i l l e t m é n y b e n r é s z e s ü l t e k . Piros s z e g é l y ű sötétkék s a p k á t viseltek, amelyen elől fehér l e m e z b ő l készült magyar j e l ­ vény díszelgett, magyar nemzeti színű kis forgóval. Ugyancsak s ö t é t k é k p o s z t ó b ó l varrt, m e g g y s z í n ű hajtókával ellátott k a b á t o t hordtak, t o v á b b á s ö t é t k é k pantallót szintén m e g g y s z í n ű szegéllyel, amihez fűzős magyar bakancs j á r u l t . F e g y v e r ü k c s a p p a n t y ú s puska é s szurony volt. A rangot a k a b á t és a k ö p e n y ujjaira felvarrt gyapot-, illetve e z ü s t - galand jelezte. „ M a g y a r csapat" n é v alatt egy s z á z a d o t k é p e z t e k és h e l y ő r s é g i s z o l g á l a t o t teljesítettek. M i u t á n a f ő h a d n a g g y á előléptetett T ü r r átvette a légió p a r a n c s n o k s á g á t , na­

ponta gyakorlatokat tartottak.3 2

S p l é n y b á r ó magyar nemzeti színű s e l y e m z á s z l ó t készíttetett a légió s z á m á r a , amit február 18-án ü n n e p é l y e s k ö r ü l m é n y e k között szenteltek fel a m a r e n g ó i s í k s á g o n . A lé­

gió reggel tíz ó r a k o r vonult k i az alessandriai Santo Stefano l a k t a n y á b ó l . A 19. olasz ez­

red zenekara haladt előttük, k í s é r e t ü k b e n pedig a h e l y ő r s é g s z á m o s tisztje. A h e l y s z í n r e é r k e z v e egy cseh pap, Mensinger atya misézett a Marengo melletti Spinetta t e m p l o m á ­ ban, majd Manfredo Fanti t á b o r n o k és t ö b b m á s olasz tiszt j e l e n l é t é b e n m e g á l d o t t a a zászlót. E z u t á n Mensinger atya cseh nyelven lelkesítő b e s z é d e t mondott: „ M e g á l d o t t a m a z á s z l ó t o k a t , nagy k i r á l y o t o k , Szent István n e v é b e n é s á t a d o m azt nektek, nem azért, hogy alatta s z a b a d s á g r a é s f ü g g e t l e n s é g r e v á g y ó n é p e k ellen vonuljatok, hanem azért, hogy védjétek meg a s z a b a d s á g o t , m e l y é r t őseitek annyi vért ontottak. M a g y a r o k é s cse­

hek e g y ü t t harczoltak a s z a b a d s á g é r t a t ö r ö k ö k ellen, Sobiesky lengyel vitézei é s Starhemberg Jaroslav cseh vitézei veletek e g y ü t t v é d t é k E u r ó p á t a t ö r ö k b a r b á r s á g ellen.

Most, hogy a magyar n é p az o s z t r á k z s a r n o k s á g ellen harczol, M é s z á r o s magyar had­

ü g y m i n i s z t e r tótokat vezet a k ö z ö s e l l e n s é g ellen, B e m é s Dembinsky lengyel t á b o r n o ­ kok harczolnak a t i szent ügyetekért. É s a m i d ő n én itt a s z l á v o k n e v é b e n isten templo­

m á b a n , ezen az ö r ö k é híres m a r e n g ó i s í k s á g o n felszentelem a zászlótokat, amely alatt harczolni fogtok, c s ó k k a l p e c s é t e l e m meg a magyarok é s a s z l á v o k t e s t v é r i s é g é t . " A pap ekkor m e g ö l e l t e és m e g c s ó k o l t a Türrt, aki átvette a zászlót, kivitte a templom előtt felál-

30 Horváth, II. 56. o.

Vigevano 34. o. Egy visszaemlékezés szerint a légió 185 főt számlált. Sz. I. 19. o. Augusto Pierantoni 160 fős légióról tud. Pierantoni 40. o. Bárdy Rudolf körülbelül kétszáz főre teszi a létszámot. Bárdy 87. o.

32 Sz. I. 17-19. o.

(9)

lított l é g i ó h o z , átadta a z á s z l ó t a r t ó n a k , majd kardot rántott és a k ö v e t k e z ő e s k ü t mondta el: „ E s k ü s z ü n k a m i n d e n h a t ó istenre, hogy ezt a szent j e l v é n y t é s v e z é r ü n k e t , addig is m i g h a z á n k b a visz, követni fogjuk mindenhova, a h o v á Carlo Alberto király minket szólítani fog. Fogadjuk, hogy b á r m i l y v e s z é l y b e n vitéz katona g y a n á n t utolsó csepp v é ­ rig harczolunk, O l a s z o r s z á g és M a g y a r o r s z á g , ezen két t e s t v é r n é p k ö z ö s e l l e n s é g e e l ­ len!" A z ü n n e p s é g v é g e z t é v e l T ü r r visszavezette a légiót M a r e n g ó b a , N a p ó l e o n szobra köré állította katonáit, tisztelgést v e z é n y e l t , majd b e s z é d e t tartott nekik: „ V i t é z e k ! Isme­

ritek ezt a szobrot? A z t a N a p ó l e o n t ábrázolja, aki félszázaddal ezelőtt a s z a b a d s á g é r t harczolt, egymaga v é d t e azt a n é p f o r r a d a l o m l e v e r é s é r e s z ö v e t k e z e t t fejedelmek ellen.

Ott j á r t a m i szép h a z á n k b a n is é s felajánlotta a p á i n k n a k , hogy kivívja a f ü g g e t l e n s é g ü ­ ket, ha elszakadnak A u s z t r i á t ó l . Ő s e i n k hivek maradtak a H a b s b u r g - h á z h o z é s Napoleon ellen fordították f e g y v e r ü k e t . É s m i lett a j u t a l m u k ? A legrutabb árulás azon c s á s z á r i ház r é s z é r ő l , mely szét akarja most darabolni d r á g a h a z á n k a t , elakarja tiporni fiatal szabad­

s á g u n k a t , a m e l y é r t ő s e i n k annyiszor ontották a vérüket. De a rut s z á n d é k nem fog meg­

v a l ó s u l n i . N e m e n g e d j ü k h a z á n k a t eltaposni. M i n d e n magyar ember, ö r e g és fiatal, férfi és n ő kész utolsó csepp vérét ontani a s z a b a d s á g u n k é r t . É s m i u t á n j ó csillagzatunk test­

v é r n e m z e t k ö z é vitt, mely é p ú g y küzd ama hatalom ellen mint m i , harczolni fogunk ezen nemzet s z a b a d s á g á é r t é s ha kell, meghalunk érte. Erre e s k ü s z ü n k a Szent H á r o m s á g n e v é b e n ! " A légió tagjai fennhangon i s m é t e l t é k meg az esküt, aztán Carlo A l b e r t ó t , O l a s z o r s z á g o t , Kossuthot é s M a g y a r o r s z á g o t éltették. A z á s z l ó s z e n t e l é s t á l d o m á s követ­

te, este pedig harsány z e n e s z ó v a l , hazafias dalokat é n e k e l v e vonultak be A l e s s a n d r i á b a . A v á r o s kapujánál M a n t e l l i ezredes a n e m z e t ő r s é g élén várta a magyar k a t o n á k a t , hogy aztán k ö l c s ö n ö s tisztelgést k ö v e t ő e n a város l a k o s s á g á n a k szűnni nem a k a r ó ü d v r i v a l g á ­ sa k ö z e p e t t e a királyi palota elé vonuljanak, ahol O l a s z o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g éltetésé­

vel oszolt szét az ü n n e p l ő t ö m e g . A z ü n n e p s é g v é g e z t é v e l visszaállt a katonai napirend, a m á r s z á z a d o s s á előléptetett T ü r r t o v á b b r a is gyakorlatoztatta katonáit, ami azonban a h e l y ő r s é g i szolgálat ellátását nem a k a d á l y o z t a .3 3

A magyar csapat az e g é s z februárt A l e s s a n d r i á b a n töltötte, majd m á r c i u s 11-én á t h e ­ lyezték N i z z á b a . R ö v i d d e l az i n d u l á s előtt m e g v á l t o z t a t t á k n e v ü k e t : e z u t á n Magyar L é ­ gió n é v alatt szerepeltek. A z út tíz napig tartott, a m i é r t is a magyarok nem vehettek részt a m á r c i u s k ö z e p é n kiújult, é s a m á r c i u s 23-i novarai v e r e s é g g e l tragikusan hamar befeje­

z ő d ö t t p i e m o n t i - o s z t r á k h á b o r ú b a n , az m é g i s d ö n t ő befolyást gyakorolt a légió sorsára.

A m á r c i u s 26-án aláírt f e g y v e r s z ü n e t 2. pontja arra k ö t e l e z t e a szard királyt, hogy a lehe­

tő leghamarabb oszlassa fel a lombard, magyar és lengyel k a t o n á k b ó l álló csapatokat, azok a k a t o n á k ugyanis o s z t r á k alattvalónak számítottak. Ugyanakkor az o s z t r á k kor­

m á n y teljes a m n e s z t i á t ígért őrmestertől lefelé mindenkinek, amennyiben tizenöt napon belül v i s s z a t é r n e k h a z á j u k b a .3 4

A z amnesztia h í r é n e k fogadtatásával kapcsolatban a r e n d e l k e z é s r e álló adatok el­

lentmondanak e g y m á s n a k . T ü r r István v i s s z a e m l é k e z é s e i szerint, m i u t á n O l i v i e r i tábor­

nok j e l e n l é t é b e n felolvasta k a t o n á i n a k a rendeletet, a légió egy tagja sem jelezte, hogy

3 3 M H 1903. október 14.; a L'Opinione beszámolója, 1849. február 23. Ld. még M O L R 90. I . 492.; Pitroff 27-28. o.; Türr István levele Francesco Sclavónak. Nizza, 1900. május 24. BUG Manoscritti, 44125. V. ö.

Costa 82. o.

(10)

haza k í v á n n a térni, e g y ö n t e t ű e n elutasították az a m n e s z t i á t . A l e g é n y s é g m a g a t a r t á s á t látva T ü r r k ö z ö l t e O l i v i e r i t á b o r n o k k a l , hogy - j ó l l e h e t a k o r m á n y hívta a szard hadse­

regbe - a honfitársait nem hagyja e l .3 5 Ezzel szemben A t t i l i o Vigevano ezredes, hadtör­

t é n é s z egy O l i v i e r i t á b o r n o k által aláírt, a Nizzai H a d o s z t á l y Katonai F ő p a r a n c s n o k s á g a által április 2 - i keltezéssel kiadott dokumentumra hivatkozva azt állítja, hogy a magyar k a t o n á k e g y s é g e s e n e l f o g a d t á k a felkínált a m n e s z t i á t , ezért aztán a szard h a d ü g y m i n i s z ­ ter úgy intézkedett, hogy április 2 - á n hagyják el N i z z á t é s április 15-ig jelenjenek meg N o v a r á b a n , ami o s z t r á k f e n n h a t ó s á g alatt állt. A magyar légió novarai c s a t a v e s z t é s utáni kilátástalan helyzetéről s z á m o l be egy Marseille-ben kelt levél. írója ismeretlen, n é h á n y részletét a címzettje, W i l l i a m Sandford angol p o l g á r tudatta barátjával, Pulszky Ferenc londoni magyar ü g y v i v ő v e l április elején küldött l e v e l é b e n . A z idézett részlet a k ö v e t k e ­ z ő : „ N i z z á b a é r k e z v e a magyar csapattestet teljes k é t s é g b e e s é s b e n találtam. A b é k e s z e r ­ z ő d é s m á s o d i k pontja szerint a szardíniái király köteles a magyar, lengyel és lombard csapatokat e l b o c s á t a n i . Nos, majdnem el a k a r t á k kergetni ezt a s z e g é n y 120 magyart, z s a n d á r o k k í s é r e t é b e n , T o u l o n i g , ahol az afrikai idegen l é g i ó b a akartak i n k á b b b e l é p n i , mintsem Radetzkyhez visszatérni. De a francia konzul nem akarta ő k e t F r a n c i a o r s z á g b a beengedni a n é l k ü l , hogy ne kapjanak 10 frc.-t fejenként, amit a piemonti miniszter meg­

tagadott tőlük. R ö g t ö n a k o r m á n y z ó h o z mentem é s igen erőteljes szavakkal vetettem s z e m é r e a k o r m á n y hálátlan v i s e l k e d é s é t ezekkel a k a t o n á k k a l szemben, akik életüket j ö t t e k feláldozni Itália s z a b a d s á g á é r t . F e l l é p é s e m után m e g v á l t o z t a t t á k b á n á s m ó d j u k a t , adtak egy ö s s z e g b e n a k a t o n á k n a k 500 frc.-t és kíséret nélkül e n g e d t é k el őket - de fegy­

verek nélkül is. Április 2-án elindultak N i z z á b ó l , látszólag az o s z t r á k határ felé tartva. A v a l ó s á g b a n G e n u á b a mentek, ahol j ó fogadtatást r e m é l n e k . "3 6 A légió v a l ó j á b a n , V i g e ­ vano i s m e r t e t é s e szerint, a V e n t i m i g l i a - San Remo - Albenga - Finalborgo ú t v o n a l o n április 7-én S a v o n á b a érkezett, ahol azt kérték, hogy Novara helyett L i v o r n o felé, Tosz- k á n á b a folytathassák útjukat. A szard k o r m á n y engedett a k é r é s n e k és ú g y rendelkezett, hogy április 10-én szálljanak hajóra L i v o r n o felé. A k e d v e z ő t l e n időjárás é s m á s okok miatt azonban az indulás egyre késett, ami n a g y m é r t é k b e n n ö v e l t e a n y u g t a l a n s á g o t a k a t o n á k között. N e m volt t ü r e l m ü k t o v á b b várni, ezért azt kérték, hogy t é r h e s s e n e k visz- sza N i z z á b a , a h o n n é t aztán F r a n c i a o r s z á g b a folytatnák útjukat. A szard k o r m á n y ezt a kérést is teljesítette: április 17-én e l h a g y t á k S a v o n á t , é s ugyanazon az ú t v o n a l o n , amit a h ó n a p elején megtettek, április 2 2 - é n v i s s z a é r k e z t e k N i z z á b a . F r a n c i a o r s z á g b a azonban nem l é p h e t t e k be, így m é g egy h ó n a p o t N i z z á b a n töltöttek. A piemonti k o r m á n y , m i u t á n elérte Radetzky t á b o r n a g y n á l , hogy a f e g y v e r s z ü n e t m á r ismertetett 2. pontjának v é g r e ­ hajtását j ú n i u s 30-ig h o s s z a b b í t s a meg, május 2 1 - é n - a lombard és a lengyel csapattal e g y ü t t - hivatalosan feloszlatta a Magyar Légiót. A s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t m é g abban a h ó n a p b a n m e g t e t t é k - folytatja az e s e m é n y e k ismertetését Vigevano - , így j ú n i u s 1- j é r e a légió feloszlott. A k a t o n á k e g y e n r u h á j u k a t és felszerelésüket m e g t a r t h a t t á k , a hatá­

rig napidíjat és egy, tizenöt napi fizetésüknek m e g f e l e l ő ö s s z e g e t kaptak. Azokat, akik a szard seregben k í v á n t a k t o v á b b szolgálni, s z í v e s e n f o g a d t á k .3 7 V i gevano állításainak egy része biztosan nem felel meg a v a l ó s á g n a k , hiszen a magyar k a t o n á k , ahogy a t o v á b b i -

33 Pitroff2&. o.

3 6 William Sandford Pulszky Ferenchez, 1849. április eleje. Közli Waldapfel: Levelestár, III. 210-211. о.

37 Vigevano 35-37. о.

(11)

akból kiderül, május elején m á r F r a n c i a o r s z á g b a n voltak. Ezek szerint a piemonti kor­

m á n y fenti intézkedései csak e l m é l e t b e n vonatkoztak a Magyar L é g i ó tagjaira is.

T ü r r v i s s z a e m l é k e z é s e szerint a légió v a l ó b a n Savona felé menetelt, á m nem azért, hogy N o v a r á b a n o s z t r á k kézre adják magukat, hanem azért, hogy - S p l é n y b á r ó t a n á c s á ­ ra - onnan V e l e n c é b e vagy R ó m á b a h a j ó z z a n a k , ahol m é g folyt a k ü z d e l e m . T ü r r szer­

zett egy hajót, amivel C i v i t a v e c c h i á b a mehettek volna, hogy onnan folytassák útjukat R ó m á b a , de ugyanakkor arról is hírt kapott, hogy a franciák a fontos k i k ö t ő v á r o s t elfog­

lalták, R ó m á t pedig tengeri b l o k á d alá v o n t á k .3 8 A r ó m a i terv létezését támasztja a l á egy április e l s ő felében kibontakozott levélváltás is. Michele Pinto, a R ó m a i K ö z t á r s a s á g to­

rinói k ö v e t e , egy S p l é n y b á r ó v a l lezajlott genfi t a l á l k o z ó után, április 3-i l e v é l é b e n azt javasolta Carlo Rusconinak, a r ó m a i k ü l ü g y m i n i s z t e r n e k , hogy a Magyar L é g i ó t szállít­

sák R ó m á b a a köztársaság v é d e l m é r e . H o s s z ú beszélgetésük során ugyanis Splény egyet­

értett P i n t ó v a l : a novarai c s a t a v e s z t é s után az olasz nemzeti függetlenség k ö z p o n t j a R ó ­ ma lett, a k o r á b b a n Piemontnak szánt magyar segítséget tehát a R ó m a i K ö z t á r s a s á g s z á m á r a kell felajánlani. S p l é n y akkor ajánlotta fel „a j ó l felszerelt é s felfegyverzett, de­

rék tisztek által vezetett, teljesen fegyelmezett k a t o n á k b ó l " álló, N i z z á b a n á l l o m á s o z ó légiót. S p l é n y , a m e g b e s z é l é s után azonnal, s ü r g ö n y b e n tájékoztatta T ü r r Istvánt a terv­

ről. Szintén április 3-án kelt l e v e l é b e n S p l é n y arra kérte Pintót, hogy értesítse T ü r r t é s B á r d y Rudolfot, a magyar k o r m á n y N i z z á b a n t a r t ó z k o d ó megbízottját, amennyiben a r ó m a i k o r m á n y nem t u d n á , vagy nem a k a r n á a Magyar L é g i ó t a l k a l m a z á s á b a fogadni.

Rusconi április 16-i v á l a s z á b a n azt felelte ugyan, hogy megteszik a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é ­ seket a légió R ó m á b a szállításra, az azonban, a fent ismertetett okok miatt, m á r nem va­

lósulhatott m e g .3 9

M i u t á n a r ó m a i terv k i l á t á s t a l a n n á vált, T ü r r elhatározta, hogy k a t o n á i v a l Franciaor­

s z á g b a megy. A z t r e m é l t e , hogy a francia k o r m á n y segítségével eljuthatnak T ö r ö k o r ­ s z á g b a , onnan pedig utat v á g h a t n a k maguknak M a g y a r o r s z á g r a . V i s s z a t é r v e N i z z á b a le­

tették a fegyvert, mivel a francia k o r m á n y csak ezzel a feltétellel e n g e d é l y e z t e hatá­

rainak átlépését. T o v á b b i feltétel volt, hogy a k a t o n á k legfeljebb húszfőnyi csoportokban léphettek francia területre. T ü r r ezért a légiót felosztotta, és m i u t á n a piemonti k o r m á n y ötnapi zsoldot fizetett, m e g h a t á r o z o t t sorrend szerint, egynapi i d ő k ö z z e l , ú t n a k indította csapatait T o u l o n v á r o s á b a . A francia k o r m á n y a magyar k a t o n á k a t francia területen, r a n g k ü l ö n b s é g nélkül, m é r f ö l d e n k é n t fejenként 3 sou ö s s z e g g e l látta el. Maga T ü r r , m i u ­ tán a légió vezetését á t m e n e t i l e g B á r d y Rudolfra bízta, k ö z v e t l e n ü l P á r i z s b a utazott, hogy s e g í t s é g e t kérjen Teleki L á s z l ó gróftól, a független magyar k o r m á n y párizsi meg­

bízottjától. Teleki minden tőle telhetőt megtett, hajót azonban nem sikerült kapniuk a francia k o r m á n y t ó l a t ö r ö k o r s z á g i útra, ezért e l h a t á r o z t á k , hogy a l é g i ó n a k A n g l i á b a kell t o v á b b m e n n i e .4 0 E z e k r ő l az e s e m é n y e k r ő l Teleki is b e s z á m o l t május 2-án Pulszkyhoz írt levelében: „ 1 1 0 s z ö k e v é n y katona érkezett meg Toulonba P i e m o n t b ó l , ezeket a piemonti

38 PitroJf2S. o.

3 9 Michele Pinto levele Carlo Rusconinak, 1849. április 3., Splény Lajos levele Michele Pintónak, 1849.

április 3., Carlo Rusconi levele Michele Pintónak, 1849. április 16. OSZK Kézirattár, 1848/14. V. ö. OSZK Analecta Literaria 6342. Splény levelét közli Waldapfel: Levelestár, III. 222-223. о.; Júszay 126-127. о.; Cen­

tenáris Kiállítás 67. o.; Bárdy 98-99. o.

4(1 Pitrojf 28-29. o.; Sz. I . 19. o.; Bárdy 101. o.

(12)

udvar nem akarja t o v á b b tartani, a francia k o r m á n y enrollirozni s z e r e t n é , de csak A l g í r b a küldheti a légion etrangerebe, oda pedig nem akarnak menni. T e h á t , ha nem akarjuk, hogy z s i v á n y o k k á váljanak, tartanunk kell, de ha én tartom, minden p é n z e m e t oda kell forditnom é s akkor aztán a haza dolgai háttérbe szorulandnak. Á m b á r a k ö n y ö r ü l e t e s s é g e g é s z e n k e r e s z t é n y e r é n y , melyet Krisztus minden e v a n g é l i u m u n k b a n parancsol, jobban szeretek hazafi lenni, ha erről le kell mondani, hogy azt gyakoroljuk. E g y é b i r á n t igyek­

szem j ó l elrendezni a dolgokat, b e s z é l g e t t e m m á r r ó l o k a k ü l ü g y m i n i s z t e r r e l , s m é g fo­

gok b e s z é l n i , s folytonosan ismét b e s z é l e k , de Isten tudja mire vezet mindez. T u d t á r a kellett adnom k o r m á n y o m n a k , hogy az ő dolga ezen ü g y b e n v é g l e g e s e n h a t á r o z n i . "4 1 Teleki, p é n z ü g y i n e h é z s é g e i ellenére, kisebb ö s s z e g e t adott a Toulonba u t a z ó T ü r r n e k , a h o v á é p p e n m e g é r k e z e t t k a t o n á i n a k utolsó csoportja is, ö s s z l é t s z á m u k mintegy 120 f ő t4 2 tett k i . K ö z b e n , ahogy arra m á r Teleki is utalt idézett l e v e l é b e n , egy touloni francia t á b o r n o k algériai s z o l g á l a t r a v e r b u v á l t a a magyarokat. T ü r r n e k is felajánlotta, hogy rangja m e g t a r t á s á v a l francia s z o l g á l a t b a léphet. A z ajánlatot mindannyian visszautasítot­

t á k ,4 3 m o n d v á n , hogy nem s z ö k e v é n y e k , hanem magyar k a t o n á k , mire a t á b o r n o k meg­

tiltotta, hogy egy csapatban folytassák útjukat. A légiót ezért újra felosztották, ezúttal h á ­ r o m részre: két része k ü l ö n b ö z ő utakon L y o n felé tartott, a harmadik pedig Rodez érintésével Le Havre irányába.

A légió helyzete egyre s a n y a r ú b b á vált, a p é n z elfogyott, a k a t o n á k j ó r é s z é n e k ba­

kancsa a sok m e n e t e l é s t ő l elszakadt. A p é n z h i á n y t Teleki újabb s z e r é n y k ü l d e m é n y e e n y h í t e t t e valamelyest. A z újságokból arról értesültek, hogy a Badenben kitört forrada­

l o m g y ő z e l e m r e áll, a herceg katonái is csatlakoztak a n é p h e z . Útjuk k i l á t á s t a l a n s á g a ar­

ra indította Türrt, hogy k a t o n á i v a l csatlakozzon a badeni f o r r a d a l m á r o k h o z , r e m é l v e , hogy a forradalom kiterjed, és l e h e t ő s é g nyílik a magyar sereggel való e g y e s ü l é s r e , amely - T ü r r értesülései szerint - diadalmasan haladt B é c s felé. A Lyonba érkezett k é t csapatot útnak is indította, a harmadiknak pedig, amely 78 főt s z á m l á l t és amelyet - a S p l é n y l e v e l é b e n m á r említett - Balogh D á v i d hadnagy vezetett, p é n z t küldött és megpa­

rancsolta, hogy menjenek szintén Badenbe. 4

A francia k o r m á n y azonban az utóbbi csapatnak megtiltotta, hogy m e g v á l t o z t a s s a az útirányát, így az é s z a k - f r a n c i a o r s z á g i tengerpartra, Boulogne v á r o s á b a mentek. M e g é r ­ k e z é s ü k r ő l é s t o v á b b i n d u l á s u k r ó l George Meredith angol író é s költő j ú n i u s 30-án Pulsz­

ky Ferenchez írt leveléből értesülünk. Meredith egy, a Daily News 1849. j ú n i u s 29-i szá­

m á b a n megjelent hírt ismertet barátjával: az osztrák h a d s e r e g b ő l Itáliában m e g s z ö k ö t t 59 magyar katona m e g é r k e z e t t Boulogne-ba, a h o n n é t francia utasításra a PRINCESS C O ­ L U M B I N E angol hajó a Londonhoz közel fekvő Folkestone v á r o s á b a viszi őket. A ma­

gyar ü g g y e l e r ő s e n r o k o n s z e n v e z ő angol polgár a g g o d a l m á t fejezte k i a magyar mene­

kültek sorsa miatt, és e l l á t á s u k r a gyűjtést javasolt, amelyhez saját hozzájárulását is fel-

4 1 Teleki László Pulszky Ferenchez, 1849. május 2. Közli Waldapfel: Levelestár, I I I . 287-290. о. Teleki összesen 3300 frankot költött a magyar katonákra. Ld. Teleki László Pulszky Ferenchez. Párizs, 1849. július 1.

Közli Waldapfel: Levelestár, IV. 151-152. o. Teleki erőfeszítéseiről ld. még: Türr István levele Bárdy Rudolf­

nak (Párizs, 1849. május 10.), közli Bárdy 105. o.

42 Waldapfel 88. о.

4 3 Sz. I . légióbeli őrnagy szerint 60 magyar katonát „a franczia kormány erőltetett beegyezésével" Afrikába szállítottak. Sz. I. 19. o.

44 Pdroff 29. o.

(13)

ajánlotta. Meredith aggodalma, ú g y tűnik, nem volt alaptalan. L e g a l á b b i s az derül k i a z o k b ó l a l e v e l e k b ő l , amelyeket a csapat parancsnoka, Balogh D á v i d hadnagy j ú l i u s so­

rán Pulszky Ferenchez küldött. „ N a g y s á g o s U r u n k 18, az az tizennyolc x á r e z ü s t p é n z b ü l s i n y l ő d ő a m i életünk. Nincs atya, nincs anya, kiben h e l y e z t e s s ü k bizodalmunkat, egye­

dül a N a g y s á g o s Ú r b a n , hogy ezen s z e g é n y négy ő r m e s t e r n e k és h á r o m k á p l á r o k n a k va­

lami c s e k é l y s é g g e l m é l t ó z t a t n a zsoldunkat m e g j o b b í t a n i , hogy l e g a l á b b r u h á n k tisztítá- sábul p é l d á u l t e h e s s ü n k a l a t t a v a l ó i n k eránt, m é l t ó z t a s s o n e s e d e z é s ü n k e t s z í v é r e venni, m e l y é r t a fölöttünk lévő égbeli I s t e n ü n k t ü l várhatja b ő á l d á s a i t " - panaszolta é s kérte Balogh D á v i d első, j ú l i u s 7-i l e v e l é b e n , amit rajta kívül m é g T ó t h és Varga ő r m e s t e r , va­

lamint K á r o l y írnok ő r m e s t e r írt alá. A z első p r ó b á l k o z á s , ahogy az a négy nappal k é ­ s ő b b írt levélből kiderül, nem j á r t sikerrel: „ M i n e k u t á n a L o n d o n b ó l v i s s z a é r k e z t e m , azon s z o m o r ú esetet k a t o n á i n k n a k , k i k s z e g é n y e k majd é h e n halnak meg, e l b e s z é l t e m : hogy az o r s z á g u n k k ö v e t e mely szavakkal illetett m i n d n y á j u n k a t , hogy pénzt nem adhat, Istenem! (a s z e g é n y k a t o n á k kiáltanak) s z e g é n y s z e r e n c s é t l e n h a z á n k p a r a n c s á r a m i n ­ dent m e g t é v é n e messze földre jutottunk, ahol é h e n meg kell halni..." A panaszt szemre­

h á n y á s k ö v e t i : „ N e m ezt várták á m azon s z e r e n c s é t l e n honfiak, k i k itt s í n y l ő d n e k , k i k ennyi földön sok hideget, s meleget étlen és s z o m j ú s á g k ö z t a h a z á n a k d i c s ő szent pa­

r a n c s á r a megtettek, k i k a haza v é g v e s z é l y é t hallván, s azt v é d e n i igyekeznek, ott hagy­

ván a n é m e t zászlóját." Balogh hadnagy a k a t o n á k é l e l m e z é s é r e k ö l c s ö n t vett fel, annak visszafizetési határideje azonban lejárt, így m i n d e n k é p p e n s z ü k s é g e volt Pulszky anyagi t á m o g a t á s á r a . A saját p é n z é b ő l is költött, á m annak m e g t é r í t é s é t nem várta el. A Mere­

dith által említett gyűjtésből is kikerekedett egy kisebb ö s s z e g , de Pulszky nélkül ahhoz sem juthattak h o z z á . J ú l i u s 19-i l e v e l é b e n tehát gyors c s e l e k v é s r e kérte a magyar kor­

m á n y londoni képviselőjét. A kért anyagi t á m o g a t á s azonban csak nem é r k e z e t t meg.

Ezúttal az angolok nem találták Balogh hadnagyot annyira m e g b í z h a t ó n a k , hogy r á bíz­

zák a p é n z t . Erre kért indulatosan m a g y a r á z a t o t j ú l i u s 23-i l e v e l é b e n a magyar csapat pa­

rancsnoka: „Utoljára m é g egyszer k é r e m N a g y s á g o d szívességét, nekem m e g í r n i é s tud­

tomra adni e g y a l á z a t n a k indítóokát, és ennek gerjesztő g ő g ö s é t , mert én mint tiszt, mint h a z a s z e r e t ő , igaz honfi i n k á b b meghalni, mintsem g y a l á z a t b a n élni akarok!!"4 6

A magyar k ü l ö n í t m é n y , a m e l y b ő l a F r a n c i a o r s z á g o t átszelő út során, ú g y látszik, t ö b ­ ben is l e m o r z s o l ó d t a k , v é g ü l is 35 napig t a r t ó z k o d o t t Folkestone-ban. A z angol k o r m á n y igyekezett gondoskodni a k a t o n á k r ó l : napi 24 pennyt kaptak, t o v á b b á polgári öltözetet, majd egy angol g ő z ö s s e l K o n s t a n t i n á p o l y b a szállították őket. M i u t á n a török k o r m á n y t ó l kaptak fejenként 175 piasztert, s z é t o s z o l t a k .4 7 T ü r r pedig, feltehetőleg 3 0 - 4 0 e m b e r é v e l , május végén Badenbe érkezett.

• George Meredith Pulszky Ferenchez, 1849. június 30. Közli Waldapfel: Levelestár, IV. 140-141. o. Az angol eredetiben szereplő Bologne városnevet a kiadvány - tévesen - az olasz Bolognával azonosította.

4 6 Balogh Dávid Pulszky Ferenchez, 1849. július 7., 11., 19. és 23. Közli Waldapfel: Levelestár, IV. 176- 177., 187-188., 212-213., 228-229. o.

(14)

A badeni forradalomban

A felkelést május 11-én a rastatti erőd h e l y ő r s é g é n e k l á z a d á s a indította el, amit a badeni főváros, Karlsruhe h e l y ő r s é g e május 13-án követett. A forradalom kiújulását az okozta, hogy I V . Frigyes V i l m o s porosz király visszautasította a frankfurti n é m e t nem­

z e t g y ű l é s által felajánlott n é m e t császári koronát. M á j u s 14-én ideiglenes k o r m á n y ala­

kult Lorenz Peter Brentano v e z e t é s é v e l .

A m i k o r T ü r r István kis c s a p a t á v a l m e g é r k e z e t t Badenbe, egy zászlóalj k i k é p z é s é t bízták rá. T ü r r v i s s z a e m l é k e z é s e i szerint n e h é z munka volt, m i v e l az emberek gyakorlat­

lanok é s fegyelmezetlenek voltak, t o v á b b á a f e g y v e r z e t ü k sem volt kifogástalan, sokan csak k a s z á v a l szerelkeztek fel. M i u t á n m é g i s gyorsan megoldotta feladatát, T ü r r t ezre­

d e s s é n e v e z t é k k i , és h á r o m zászlóaljat bíztak rá. Egy j ú n i u s 18-án, a mannheimi főhadi­

szálláson kelt parancs szerint T ü r r ezredesre r u h á z t á k át a Neckar-Auer erdőtől k e z d ő d ő és Ludwigshafenig terjedő felállítás feletti p a r a n c s n o k s á g o t . L u d w i g s h a f e n n é l öt napig védte a Rajna vonalát, de miután a szintén fellázadt pfalziakat visszaverték, a badeni csapatok sem tarthatták magukat. J ú n i u s 2 9 - 3 0 - á n a badeni hadsereg, benne T ü r r csapa­

tával, a Murg-vonalat v é d t e . A badeniek j a v a r é s z e nagy lelkesedéssel harcolt, de a fe­

gyelmezett porosz csapatok elől k é n y t e l e n e k voltak hátrálni. A felkelők alulmaradtak és Svájcba m e n e k ü l t e k . T ü r r csapata j ú l i u s 10-én lépte át a határt. A badeni felkelés ugyan­

ott fejeződött be, ahol kirobbant: a porosz erők j ú l i u s 23-án b e v e t t é k Rastattot.

L u d w i k Mieroslavski lengyel t á b o r n o k , a badeni és pfalzi nemzeti hadsereg volt főpa­

rancsnoka, 1853. o k t ó b e r 2 9 - é n P á r i z s b a n az alábbi igazolást adta k i T ü r r István s z e r e p é ­ ről: „ I g a z o l o m , hogy T ü r r István úr, a piemonti hadsereg Magyar L é g i ó j á n a k volt pa­

rancsnoka, Baden és Pfalz nemzeti s e r e g é b e őrnagyi ranggal lépett, e z r e d e s s é lépett e l ő . A badeni ü g y n e k megtette mindazokat a szolgálatokat, melyeket b á t o r s á g á t ó l , o d a a d á s á ­ tól é s é r t e l m i s é g é t ő l várni lehetett. V e z é n y l e t e m alatt t ö b b c s a t á b a n vett részt, új csapata­

inkat k i k é p e z t e és v a l ó b a n értékes szolgálatokat tett ú g y is mint fiatal m i l i c z i á n k szerve­

zője, ú g y is mint harcztéri tiszt. K ü l ö n ö s e n kitüntette m a g á t , mikor a Rajnán való átkelést Ludwigshafen é s Mannheim közt kellett v é d e n i , majd a kaferthali ö s s z e ü t k ö z é s ­ nél, azután pedig a véres waaghauseli c s a t á b a n , ahol két zászlóaljjal é s négy á g y ú v a l két és fél órán át tartóztatta föl a Porosz herczeg h a d t e s t é n e k P h i l i p p s b u r g n á l v e s z t e g l é s r e k á r h o z t a t o t t f e l é t . "4 8

A S v á j c b a m e n e k ü l t magyar k a t o n á k egy része az 1849 s z e p t e m b e r é b e n meghirdetett újabb általános amnesztia (őrmestertől lefelé) hírére hazatért, amire maga T ü r r is biztatta katonáit. A k i k nem éltek a l e h e t ő s é g g e l , azokat a svájci k o r m á n y , k é r é s ü k r e , saját költ­

ségen A m e r i k á b a szállította. T ü r r Bernben maradt, ahonnan csak 1850 elején utazott P á -

T ü r r István 1849. j a n u á r 19-én megtette azt a lépést, amely, mint utólag bebizonyo­

sodott, d ö n t ő n e k bizonyult t o v á b b i sorsa s z e m p o n t j á b ó l : egy életre e l k ö t e l e z t e m a g á t az

M H 1903. október 18. A badeni felkelésről ld. Mieroslavski 1-53. o., Schreiner 53-77. о., továbbá Speck 144-158. о., valamint Engels 105-190. о.

(15)

olasz ügy, az olaszok mellett. 1849. évi s z e r e p l é s e t ö b b e t is felvillantott azok közül a tu­

l a j d o n s á g o k közül, amelyek a k é s ő b b i e k b e n is j e l l e m e z t é k m ű k ö d é s é t : m i n d e n e k e l ő t t páratlan s z e r v e z ő k é s z s é g é t , t o v á b b á határozott fellépését és félelmet nem i s m e r ő , gyak­

ran a v a k m e r ő s é g határát s ú r o l ó s z e m é l y e s bátorságát.

A R Ö V I D Í T É S E K J E G Y Z É K E

Ascher

AST Bánlaky

Bárdy

Biondelli

BUG Candeloro

Centenáris Kiállítás Costa

Engels Gonda Hermann

Horváth

Jászay

Katonai vitézség

Ascher, Adolph: Geschichte des к. und к. Infanterieregiments FZM. Erzherzog Friedrich Nr. 52. Band I—II. Wien, 1905.

Archivio di Stato di Torino

Doberdói Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme.

X X I I . I . Ferenc József háborúi az 1848/49. évi magyar szabad­

ságharcot kivéve 1848-1882. Budapest, 1942.

Adventures of Rudolph Bardy De Kovatsi, a Hungarian exile in Italy, Hungary and Turkey. Rochester, 1855.

Biondelli, Carlo Ottavio: La missione del colonnello Alessandro Monti in Ungheria nel 1849. Tesi di laurea in storia moderna.

Universitä Cattolica del Sacro Cuore - Milano. Facoltä di Scienze Politiche. Anno Accademico 1968-69. Kézirat. Archi­

vio dei Baroni Monti della Corte, Nigoline Cortefranca (Bre­

scia). Carte di Alessandro Monti.

Biblioteca Universitaria di Genova

Candeloro, Giorgio: Storia dell'Italia. Volume terzo. La rivolu- zione nazionale (1846-1849). Milano, 19953.

1848-1948. Centenáris Kiállítás. Történelmi Emlékbizottság, Budapest, 1948.

Costa, Emilio: Le lettere di Stefano Türr a Francesco Sclavo Rassegna Storica del Risorgimento L I V (1967), fascicolo I . Engels, Friedrich: A német birodalmi alkotmány-hadjárat.

Karl Marx és Friedrich Engels müvei 7. Budapest, 1962.

Gonda Béla: Türr tábornok. Budapest, 1925.

1848-1849. A szabadságharc és forradalom története. Szerkesz­

tette, az előszót és a kronológiát írta Hermann Róbert. Budapest, 1996.

Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának törté­

nete. I—III. Genf, 1865.

Jászay, Maddalena: L'Italia e la rivoluzione ungherese 1848- 1849." Budapest, 1948.

A magyar katona vitézségének ezer éve I - I I . Szerkesztette Pilch Jenő. Budapest, é. n.

In In

Figure

Updating...

References

Related subjects :