Az International Society for Knowledge Organization első konferenciája megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Az International Society for Knowledge Organizatlon első konferenciája

Az International Society for Knowledge Organiza­

tlon (ISKO) 1990. augusztus 1 4 - 1 7 . között tartotta e l s ő k o n f e r e n c i á j á t Darmstadtban.

A konferencia, bár első, de nem előzmények nélkül való.

A Gese/fseha/í lür Klasslllkatlon (GtK), amelyet 1977-ben alapítottak Németországban, eredetileg az osztályozás olyan elméleti és gyakorlat) problémáit tárgyalta évenkénti vándorgyűlésein, amelyek nagy többsége szorosan kapcso­

lódott a könyvtári és dokumentációs tevékenységekhez, és a nem szigorúan e terűletet érintő előadások Is (faktogra- tlkus adattárak, múzeumok tárolási kérdései stb.) a zömében könyvtáros résztvevők számára követhetők voltak. Később e vándorgyűléseken a matematikai osz­

tályozási problémák, a számítógépes módszerek túlsúlyba kerültek, így a véges Idő miatt kezdtek kiszorulni a társaság eredeti céljának megfelelő területek. A GtK alapítója, mind­

végig szellemi vezetője és molorja, dr. Ingetravt Dahlberg nem kívánta energiáját diplomáciai huzavonákra fordítani, és 1989-ben megalapította az ISKO-t. Ez a szervezet Is, és lapja, a Dahlberg szerkesztésében megjelenő International Classification is a verzóján megfogalmazott lematlkus körülhatárolás szerint az emberi tudás szervezési kérdései­

vel, tagolódásával, terminológiai rendszerekkel és fogalom- elmélettel foglalkozik. Ez nem jelenti a gyakorlati alkalmazá­

sok vagy a számitógépes munkák tapasztalatainak távol­

tartását, de a lap elsősorban könyvtáros, III. informatikus szakemberek számára készül.

A k é t é v e s g y a k o r i s á g ú r a tervezett ISKO- k o n f e r e n c l á k s o r é t a Tools for knowledge organiza­

tlon and the humán interface (Az Ismeretek s z e r v e z é ­ s é n e k e s z k ö z e i , kapcsolatai az emberi k ö z e g g e l ) c í m ű darmstadti r e n d e z v é n y nyitotta meg. 23 o r s z á g 200 s z a k é r t ő j e gyűlt ö s s z e , é s mintegy 60 e l ő a d á s hangzott el. A 12 s z e k c i ó b ó l 3-3 mindig p á r h u z a m o ­ san folyt, a 12 p l e n á r i s ülést pedig ú g y iktatták k ö z b e , hogy mindenki ott lehessen. Az e l ő a d á s o k s z ö v e g é t a s z e r z ő k t ö b b n y i r e I d ő b e n e l k ü l d t é k , így az e l s ő napon már k é z b e kaptuk a k o n f e r e n c i a k ö t e t e t .

A s z é l e s e b b t é m á k a t felölelő p l e n á r i s ü l é s e k r ő l r ö v i d e n adok hírt, a s z e k c i ó k r ó l csak nevekkel é s e l Ö a d á s c í m e k k e l . A r é s z v é t e l t ú g y s e m p ó t o l h a t j a az Ilyen b e s z á m o l ó , a n n á l k e v é s b é , mert a s z e k c i ó ü l é ­ sek olyan k ö t e t l e n , b a r á t s á g o s l é g k ö r b e n folytak, hogy szinte minden e l ő a d á s b e s z é l g e t é s b e ment á t .

A n y i t ó ü d v ö z l e t e t Ingetraul Dahlberg, az ISKO e l n ö k e mondta, é s k ö s z ö n t ö t t e a r é s z t v e v ő k e t a h á z i ­ gazda darmstadti m ű s z a k i egyetem k é p v i s e l ő j e , Ger- hard Knorz professzor Is.

1. plenáris ölés

Elnök: Wlnfrled Schmltz-Esser (NSZK)

Előadók: Rafael Capurro (NSZK), Mary Dykstra (Kanada), Róbert Fugmann (NSZK), Charles Hlldreth (USA), Erich Mater (NSZK) és Brlan Vlckery (Nagy-Britannia).

Az ü l é s t é m á j a Don Swansonnak az "Information retrieval and the future of an illuslon" (Az I n f o r m á ­ c i ó k e r e s é s é s egy Illúzió Jövője) c. c i k k é b e n (Journal

of the American Society for Information Science, 39.

köt. 2. sz. 1988. p. 9 2 - 9 8 . ) megfogalmazott kilenc p o s z t u l á t u m a volt. Swanson az emberi é s g é p i k é p e s s é g e k ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l foglalkozik, é s arra a k ö v e t k e z t e t é s r e jut. hogy a s z á m í t ó g é p n e k " b e é p í ­ tett" korlátai vannak, a teljesen algoritmizált s z ö v e g ­ f e l d o l g o z á s é s k e r e s é s sohasem lehet h i b á t l a n , ez a munka v é l e m é n y a l k o t á s t , í t é l ő k é p e s s é g e t k í v á n , amit h i á b a v á r u n k a g é p t ő l .

2. plenáris ülés

Elnök: Wlnfrled Gödért (NSZK) Előadó: Charles Hildrelh (USA)

Az e l ő a d á s a bibliográfiai a d a t b á z i s o k b a n v a l ó o n l í n e k e r e s é s s t r u k t u r á l á s á t , az ezzel kapcsolatos l e g ú j a b b k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t mutatta be. Állítása szerint a rendszerek tervezői nem f o r d í t a n a k kellő figyelmet a tematikus k e r e s é s n é l f e l l é p ő f ő b b hibatí­

pusokra. K é t online k a t a l ó g u s r e n d s z e r p é l d á j á n il­

l u s z t r á l t a az o s z t á l y o z á s o n a l a p u l ó , illetve a

" b ö n g é s z ő " k e r e s é s h a t é k o n y s á g á t , a f e l h a s z n á l ó k i s z o l g á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t .

3. plenáris ülés

Elnök: Wlnfrled Gödért (NSZK) Előadó: Masanobu Fujikawa (Japán)

"Concept theory and facet analysis of knowledge units wíth emphasis on artificlal intelligence re¬

search" c í m e n a m e s t e r s é g e s intelligencia k u t a t á s á ­ ba pillanthattunk be, a g o n d o l k o d á s s t r u k t u r á l i s modellje, a "fogalom" k i f e j e z é s szemantikus d e f i n í c i ó ­ ja s e g í t s é g é v e l . Az e l ő a d ó h a n g s ú l y o z t a , hogy csak a fogalmakon k e r e s z t ü l r ö g z í t h e t ő k az ismeretek, é s az intelligencia Is fogalmakkal o p e r á l . A j a p á n m ű s z a k i ­ t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t b a n tervezett, s z ó ­ k a p c s o l á s o n a l a p u l ó , m o n d a t s t r u k t ú r á k a t a l k a l m a z ó I n f o r m á c i ó k e r e s ő p r o g r a m r ó l Is hallottunk.

4. plenáris Ülés

Elnök: Tím C. Craven (USA)

Előadó: Alan Gllchrlst (Nagy-Britannia)

Az e l ő a d á s c í m e szinte azonos a konferencia c í m é v e l : "Knowledge organlzation and the h u m á n in­

terface". Az ismeretek s z e r v e z é s é n e k (azaz annak az I s m e r e t k ö r n e k , amelyet magyarul I n f o r m á c i ó t á r o l á s é s - k e r e s é s n é v e n e m l e g e t ü n k l e g i n k á b b ) az emberi k ö z e g g e l való k a p c s o l a t á t az angliai k u t a t á s o k ta­

pasztalatainak t ü k r é b e n v i z s g á l t a . A k u t a t á s o k eddig Igen k e v é s gyakorlatban h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y t mutathatnak fel, nincs olyan s z a k é r t ő rendszer, ame­

lyikkel intelligens i n f o r m á c i ó k e r e s é s t lehetne v é g r e ­ hajtani. Gllchrlst szerint ez a t e r ü l e t a t o v á b b i a k b a n sem n é l k ü l ö z h e t i a k e m é n y i n t e l l e k t u á l i s m u n k á t .

242

(2)

TMT 38. évf. 1 9 9 1 . 5 - 0. az.

5. plenáris ülés

Elnök: Wlnfrled Schmltz-Esser (NSZK) Előadó: Ottó Sechser (Svájc)

Egy k i s s é o p t i m i s t á b b h a n g ú e l ő a d á s o n a TELEDATA rendszer tapasztalatait hallottuk. A TELEDATA kereskedelmi jellegű faktografikus adat­

bank, Z ü r i c h b e n m ű k ö d i k , mind numerikus, mind s z ö ­ veges adatokat t á r o l . O s z t á l y o z á s i p r o b l é m á k k a l á l l a n d ó a n foglalkozniuk kell az ü z e m b e n t a r t ó k n a k : a faktografikus adatok n a p r a k é s z e n t a r t á s a konzek­

vens é s s z i g o r ú f e l t é t e l e k n e k eleget t é v ő o s z t á l y o z á s i rendszert k í v á n . Az e l ő a d ó e l k é p z e l é s e egy olyan hibrid rendszer k i é p í t é s e , amely a munka " k ö n n y ű "

r é s z é t g é p p e l v é g z i , a s z a k é r t ő k e t pedig csak ott veszi i g é n y b e , ahol a g é p k é p e s s é g e i k e v é s n e k bizonyulnak.

6. plenáris ülés

Elnök: Alan Gilchrlst (Nagy-Britannia) Előadó: Brlan Vickery (Nagy-Britannia)

Vickery e l ő a d á s a á l t a l á n o s szinten t á r g y a l t a az "Is­

meretek s z e r v e z é s é t " . Felsorolta azokat a s z a k t e r ü l e ­ teket, amelyek szorosan k a p c s o l ó d n a k h o z z á : a k e r e s é s i t e c h n i k á k , az o s z t á l y o z á s i s t r u k t ú r á k , a k e r e s é s i m ó d s z e r e k t e r m i n o l ó g i á j á n a k ismerete mind s z ü k s é g e s az i s m e r e t s z e r v e z é s magasabb, a u t o m a t i z á l t szintű m ü v e l é s é h e z . P é l d á k k a l Illusztrál­

ta az i n f o r m á c i ó t u d o m á n y ó s a m e s t e r s é g e s intelli­

gencia l e h e t s é g e s t a l á l k o z á s i pontjait.

7. plenáris ülés

Elnök: Norbert Meder (NSZK)

Előadó: Roland Hjerppe (Svédország)

Az i n f o r m á c i ó k e r e s ő rendszerek j e l l e m z é s é v e l , é r t é k e l é s é v e l é s ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l foglalkozott az e l ő a d á s . A k ü l ö n b ö z ő elvi alapokon m ű k ö d ő , é s k ü l ö n b ö z ő gyakorlati m e g v a l ó s í t á s ú rendszerek ö s z - s z e h a s o n l i t h a t ó s á g a nem p r o b l é m a m e n t e s feladat, m é g i s foglalkozni kell vele, hogy l e g a l á b b á l t a l á n o s szinten ö s s z e v e t h e t ő k legyenek a rendszerek, é s h a s z n á l a t u k r a a j á n l á s o k a t lehessen kidolgozni.

8. plenáris ülés

Elnök: Lolt Rolling (Luxemburg)

Előadó: Karén Markey Drabenstott (USA)

Drabenstott professzor 1 9 8 3 - 1986 közötti m u n k á j á r ó l , az o n l í n e kísérleti k a t a l ó g u s r ó l s z á m o l t be k i e m e l k e d ő s z í n v o n a l ú e l ő a d á s á b a n . A k í s é r l e t e k e r e d m é n y e k é n t olyan tematikus k e r e s é s e k e t lehet a u t o m a t i z á l t a n v é g e z t e t n i a k a t a l ó g u s b a n , amelyek a k o r á b b i , csak alfabetikus, Illetve t á r g y s z a v a s k e r e s é s i l e h e t ő s é g e k e t messze m e g h a l a d j á k . B e s z á ­ molt a z o k r ó l a hardverben ó s a M A R C - f o r m á t u m b a n javasolt v á l t o z t a t á s o k r ó l is, amelyek s z ü k s é g e s e k a k í s é r l e t e k tervezett f o l y t a t á s á h o z .

9. plenáris ülés

Elnök: Domokos Mlklósné (Magyarország) Előadó: Erich Mater (NSZK)

A dokumentumok f e l t á r á s á n a k I n t e l l e k t u á l i s , il­

letve s z á m í t ó g é p i s e g í t s é g g e l v é g z e t t m u n k á j á r ó l ,

azaz m i n d k e t t ő e l ő n y e i r ő l é s korlátairól adott ö s s z e ­ foglalót az e l ő a d ó , v é l e m é n y e szerint az emberi Intel­

lektusban m é g nagyon sok ki nem h a s z n á l t t a r t a l é k rejlik, é s ennek a k t i v i z á l á s á b a n a s z á m í t ó g é p e s s z ö ­ v e g e l e m z é s szerepet kaphat.

10. plenáris ülés

Elnök: Ottó Sechser (Svájc) Előadó: Hanne Albrechtsen (Dánia)

I s m é t egy j e l e n t ő s s z á m í t ó g é p e s kísérleti m u n k á r ó l kaptunk b e s z á m o l ó t , t e r m é s z e t e s e n olyat, amely bízik a s z á m í t ó g é p i m u n k á k t o v á b b f e j l e s z t ­ h e t ő s é g é b e n . A kísérlet a Prototype Re-use Support System (PRESS) nevet viseli. Az i n f o r m á c i ó k e r e s é s é r e olyan szoftvert é p í t e t t e k fel, amely ú j r a ­ h a s z n á l h a t ó r é s z e k b ő l , p a n e l e k b ő l áll ö s s z e . A kitűzött c é l o k között szerepel az automatikus Inde­

x e l é s s t r a t é g i á j á n a k k i d o l g o z á s a , s z á m i t ó g é p e s reali­

z á l á s a , é s a f é l a u t o m a t i k u s t e z a u r u s z é p í t é s Is.

11. plenáris ülés

Elnök: Ingetraut Dahlberg (NSZK)

A 12 munkacsoport e l n ö k e i m o n d t á k el ö s s z e f o g ­ lalólkat a v e z e t é s ü k k e l lezajlott s z e k c i ó ü l é s e k r ő l , mivel az I d ő b e n p á r h u z a m o s a n f u t ó r e n d e z v é n y e k miatt senki sem Jutott h o z z á , hogy valamennyi s z á m á r a é r d e k e s e l ő a d á s t meghallgassa. R é s z b e n ezen a p l e n á r i s ü l é s e n , r é s z b e n az e l s ő napon k é z b e kapott k o n f e r e n c i a k ö t e t b e n lévő kivonatok s e g í t s é g é ­ vel mindenki t á j é k o z ó d h a t o t t m i n d e n r ő l , ami k ö z e ­ lebbről é r d e k e l t e . A k á v é s z ü n e t e k b e n megkeresett e l ő a d ó k k é s z s é g e s e n i s m é t e l t é k el e l ő a d á s u k l é n y e g é t , vagy a d t á k á t í r á s b a n a teljes s z ö v e g e t .

12. plenáris ülés

Elnök: Douglas Foskett (Nagy-Britannia) Előadó: Erlc de Groller (Franciaország)

Az e l n ö k e l ő s z ö r is J ó k e d v ű e n k ö s z ö n t ö t t e az e l ő a d ó t a b b ó l az a l k a l o m b ó l , hogy m á s o d s z o r t ö r t é n i k : Foskett e l n ö k l é s é v e l de Grolier foglalja ö s s z e egy o s z t á l y o z á s i konferencia e r e d m é n y e i t . Az e l s ő alkalom 1957-ben, Dorkingban volt.

Az e l ő a d ó t í z pontba s ű r í t v e mondta el m e g l á t á s a i t a k o n f e r e n c i á v a l kapcsolatban, r á m u t a t o t t azokra a t e r ü l e t e k r e , amelyek t o v á b b i k u t a t á s o k a t k í v á n n a k .

Az ü l é s f o l y t a t á s a k é n t " A j á n l á s o k a 9 0 - e s é v e k r e "

c í m e n r ö v i d e n v é l e m é n y t mondott Ken Bakewell, Karén Markey Drabenstott, Douglas Foskett, Winlrled Gödért, M. Goplnath, Erlc de Groller é s Pefer Jae- necke. A j á n l á s a i k ö s s z e f o g l a l á s a : A g o n d o l k o d á s t e r m é s z e t é t , az Ismeretek t e r m e l ő d é s l mechanizmu­

sainak az emberi t á r s a d a l o m b a v a l ó b e é p ü l é s é t kell m é g r é s z l e t e i b e n f e l t á r n i , a szemantikai k u t a t á s o k a t t o v á b b kell folytatni, a f e l h a s z n á l ó i i n t e r f é s z e k e t kell e g y s z e r ű b b é , k ö n n y e b b e n h o z z á f é r h e t ő v é tenni.

S z a k m á n k "gyenge pontjai" Is s z ó b a k e r ü l t e k az a j á n ­ lások között: a s z a b v á n y o s í t á s , az egyetemes osz­

tályozó rendszerek g o n d o z á s a , a r e n d e l k e z é s r e álló hardver Javítása, a f e l h a s z n á l ó k s z ü k s é g l e t e l n e k é s s z o k á s a í n a k jobb m e g i s m e r é s e , az Ismeretek fel- h a s z n á l ó o r l e n t á l t h o z z á f é r é s é n e k b i z t o s í t á s a a

243

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok

k ö n y v t á r a k b a n , a t u d o m á n y o k közötti jobb k o o p e r á c i ó mint az ismeretek r e n d s z e r e z é s é n e k s z ü k s é g e s f e l t é t e l e . Az ISKO m á r tett l é p é s e k e t ebbe az I r á n y b a , a k ö n y v t á r i é s n y e l v é s z e t i o s z t á l y o z á s i m u n k á k ö s s z e h a n g o l á s á t k e z d e m é n y e z t e . Az ü l é s v é g é n megfogalmazott k í v á n s á g : olyan rendszerben s z e r e t n é n k dolgozni, ahol nem s z o l g á i , de irányitól é s h a s z o n é l v e z ő i vagyunk a s z á m í t ó g é p n e k .

Szekcióülések

A) Általános kérdések Elnök: Ken Bakewell (Anglia) Főelőadó: Fellzltas Belke (NSZK)

J. Boon: ( D é l - a f r i k a i U n i ó ) : A t e c h n o l ó g i a szerepe az i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s é b e n

Róbert Fugmann (NSZK): K i h a s z n á l a t l a n Intellek­

t u á l i s l e h e t ő s é g e k az I n d e x e l é s b e n é s o s z t á l y o z á s b a n

Pat Molholt (USA): A fogalmak közötti kapcsolatok s z a b v á n y o s í t á s a az I n f o r m á c i ó k e r e s é s Javítása é r d e k é b e n

Gerd Bauer (NSZK): Az ismeretek t e z a u r u s z j e l l e g ű s z e r v e z é s é b ő l n y e r h e t ő t u d á s t ő b b l e t

B) Algoritmikus szövegelemzés

Elnök és főelőadó: Brlgitte Endres-Nlggemeyer (NSZK)

Renate Defner (NSZK): A s s z o c i a t í v s z ó f e l i s m e r é s Gerda Ruge (NSZK): S z ó a s s z o c i á c i ó k lingvisztikai

alapon

Richárd Bouche ( F r a n c i a o r s z á g ) : Ismeretek vissza­

k e r e s é s e d o k u m e n t u m o k b ó l

Marék Clganlk ( C s e h s z l o v á k i a ) : F a z e t t á s s z ö v e g ­ szerkezetek

C) Terminológia

Elnök ós főelőadó: Yuklo Nakamura (Japán)

W. Mustafa-Eldadl ( F r a n c i a o r s z á g ) : A t e r m i n o l ó g i a szerepe az I n f o r m á c i ó k e r e s ő nyelvek e l m é ­ l e t é b e n

Chrlstian Gallnskl (Ausztria): S z a k e n c i k l o p é d i á k é s lexikonok s z e r k e s z t é s e t e r m i n o l ó g i a i m ó d s z e ­ rek s e g í t s é g é v e l

Elmlsek len Pas (Hollandia): A d e f i n í c i ó k szerepe a t e r m i n o l ó g i á b a n

Vu Quang-Vel ( K í n a ) : Az angol, k í n a i é a Japán termi­

n o l ó g i a ö s s z e h a s o n l í t á s a t ö b b n y e l v ű tezauru­

szok k é s z í t é s e c é l j á b ó l

D) Ismeretek szervezése általános rendszerekben Elnök és főelőadó: Nancy Wllllamson (Kanada) Erlc de Groller ( F r a n c i a o r s z á g ) : "Egyesitett" osz­

t á l y o z á s : e l m é l e t é s gyakorlat

Eduárd Sukias/an ( S z o v j e t u n i ó ) : A szovjet k ö n y v t á r i - b i b l i o g r á f i a i o s z t á l y o z á s I s m e r t e t é s e

Qerhard Riesthuis (Hollandia): T e z a u r u s z é p í t é s az E T O - b ó l

Werner Bles (NSZK): S z a k k a t a l ó g u s o k k é s z í t é s i s z a b á l y a i a n é m e t k ö n y v t á r a k p é l d á j á n

E) Ismeretek szervezése speciális rendszerekben I.

Elnök és főelőadó: Pavla Stanclkova (Csehszlovákia) Qerhard Budin (Ausztria): A biológiai Ismeretek rend­

s z e r e z é s é n e k k é r d é s e i

Erlch Weíhs (NSZK): A bajor t a l a j i n f o r m á c i ó s rend­

szer t e z a u r u s z á n a k é p í t é s e

Padmini Raj (NSZK): Az a n e s z t e z i o l ó g l a e l h e l y e z é s e é s f e l é p í t é s e k ü l ö n b ö z ő k ö n y v t á r i o s z t á l y o z á s i rendszerekben

A. A. N. Ralu (India): Az i n d o l ó g i a o s z t á l y o z á s i p r o b l é ­ m á i , k ü l ö n ö s tekintettel az ETO-ra

F) Tezauruszok

Elnök és főelőadó: Róbert Fugmann (NSZK)

Alice Stern (Luxemburg): M e g l é v ő tezauruszokra é p ü l ő szupertezaurusz ö s s z e á l l í t á s a

Tlm Craven (USA): Tezauruszok n y í l á b r á i n a k auto­

matikus s z e r k e z e t v á l t o z t a t á s a

Lorna Rees-Potter (Kanada): Dinamikus tezauruszok Michael Eisner (NSZK): A tezauruszok egy újfajta

f u n k c i ó j á r ó l az ARBOFf rendszer p é l d á j á n G) Online keresés

Elnök: Ingeborg Stoltzenburg (NSZK) Főelőadó: Anatol Vasitlev (Hollandia)

Wlnfrled Gödért (NSZK): A t á r g y s z a v a s h o z z á f é r é s t e r v e z é s e onllne k a t a l ó g u s o k b a n

Hemalata lyer (USA): O s z t á l y o z á s i szerkezetek ez onllne k e r e s é s b e n

Anatol Vaslliev (Hollandia): Az onllne k a t a l ó g u s o k t á r g y szerinti h o z z á f é r h e t ő s é g é n e k Javítása Mary Dykslra (Kanada): Automatikus s z ö v e g e l e m z é s

é s k e r e s é s ellenőrzött s z ö v e g e k e n

H) Ismére tek szervezése speciális rendszerekben II.

Elnök és főelőadó: Horst Körner (NSZK)

Annelise Pejtersen ( D á n i a ) : K é p f e l i s m e r é s s z á m í t ó ­ g é p e s rendszere

Hans Czap (NSZK): G a z d a s á g i é s ipari I n f o r m á c i ó s rendszer

JosefHötzI (Ausztria): T e r m e l é s i é s á r u g a z d á l k o d á s i i n f o r m á c i ó s s z a k é r t ő rendszer

Jutta Vlscher (NSZK): N e m z e t k ö z i kereskedelmi rendszer t e r m i n o l ó g i á j á n a k é s k ó d j a i n a k har­

m o n i z á l á s a J) Hlpermédla

Elnök ós főelőadó: Wlnfrled Schmitz-Esser (NSZK) Arek Lesch (NSZK): A h l p e r m é d l a l e h e t ő s é g e i

244

(4)

TMT38.evf.1991.5- 6. az.

Llsbeth Bjőrklund ( S v é d o r s z á g ) : N é g y hipertext- a l k a l m a z á s b e m u t a t á s a

A r c h í v anyagok o s z t á l y o z á s i p r o b l é m á i - h l p e r t e x t - a l k a l m a z á s

Roland Hjerppe ( S v é d o r s z á g ) : Roget t e z a u r u s z é n a k t o v á b b f e j l e s z t é s e hlpertext s e g í t s é g é v e l

K) Keresés egyetemes osztályozórendszerekben Elnök: Barbara Keim {NSZK)

Főelőadó: Nancy Willlamson (Kanada)

Hannes Hug ( S v á j c ) : E T O - k e r e s é s az ETH ( Z ü r i c h ) k ö n y v t á r á b a n

Nancy Williamson (Kanada): A Library of Congress- szel k ö z ö s o s z t á l y o z á s i rendszer e l ő n y e i

M. A. Goplnath (India): S z á m í t ó g é p e s v i s s z a k e r e s é s a k e t t ő s p o n t o s o s z t á l y o z á s i rendszerrel

L) Visszakeresési technikák Elnök és főelőadó: Krisnán Kumar (India)

Atina Vickery (Nagy-Britannia): I s m e r e t s z e r v e z é s in­

telligens rendszerben

Veronica Oechtering (NSZK): T á r g y o r i e n t á l t onllne rendszerek egyedi s z á m í t ó g é p i m e g o l d á s a i

Miért közkedvelt a Medline CD-ROM-on?

Tapasztalatok a SOTE Központi Könyvtárában

A Medline CD-ROM a d a t b á z i s az orvosegyetemi f e l h a s z n á l ó k k ö r é b e n Igen nagy n é p s z e r ű s é g r e tett szert az e l m ú l t é v b e n . Mi ennek az oka?

N é z z ü k e l ő b b a felhasználókat Orvosainkat é s a h a l l g a t ó k a t , vagyis a p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó k a t h á r o m k a t e g ó r i á b a sorolhatom:

1 . k ü l f ö l d i ö s z t ö n d í j a s o r é n megismerte az irodalom­

k u t a t á s n a k ezt a m ó d j á t , é s h o z z á f é r h e t ő volt s z á m á r a ;

2. k ü l f ö l d i ö s z t ö n d í j a s o r á n l á t o t t ilyet, de nem h a s z n á l h a t t a :

3. k ö n y v t á r u n k o n k í v ü l sehol nem t a l á l k o z o t t Ilyen­

nel.

Az e l s ő k a t e g ó r i á h o z t a r t o z ó k hamar e l s a j á t í t j á k az a d a t b á z i s ö n á l l ó h a s z n á l a t á t , hiszen nem Ismeretlen s z á m u k r a , majdnem hogy t e r m é s z e t e s ennek m e g l é t e . A m á s o d i k é s harmadik csoport tagjai Ö r ö m m e l v á l l a l k o z n a k az a d a t b á z i s k e r e s ő n y e l v é n e k e l s a j á t í t á s á r a . E l é g e d e t t e n veszik t u d o m á s u l , hogy ha k é s é s s e l é s nagy e r ő f e s z í t é s e k é r á n is, de p r ó ­ b á l u n k f e l z á r k ó z n i a fejlett I n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s h o z . M i n d h á r o m csoport v é l e m é n y e megegyezik azonban abban, hogy az I r o d a l o m k u t a t á s t a t o v á b b i a k b a n csak ezen a m ó d o n , az a d a t b á z i s b ó l a d ó d ó e l ő n y ö k a l a p j á n t u d j á k e l k é p z e l n i .

N é z z ü k az a d a t b á z i s t használhatósági szempont­

b ó l . A Medline CD-ROM o r v o s i - b i o l ó g i a i a d a t b á z i s l é z e r l e m e z e n . T ö b b CD-ROM k i a d á s a l é t e z i k , a SOTE K ö z p o n t i K ö n y v t á r a Silver Platter k i a d á s r a fizet e l ő .

Marlene Rockmore (USA): F a z e t t á k é s tezauruszok egy t ö b b c é l ú i n f o r m á c i ó k e r e s ő rendszerben Mlchael Schopen (NSZK): K ü l ö n b ö z ő a d a t á l ­

l o m á n y o k k a l v a l ó k e r e s é s o r v o s b i o l ó g i a i adatbankban

M) Indexelés

Elnök és főelőadó: Gerhard Rlesthuls (Hollandia) Claus Poulsen ( D á n i a ) : Ú j k o n c e p c i ó az In­

d e x e l é s b e n

R. G. Prasher (India): Index é s I n d e x e l é s

M. Parameshwaran (India): L á n c i n d e x egy Dewey o s z t á l y o z á s i rendszert a l k a l m a z ó k a t a l ó g u s h o z Mírja llvonen ( F i n n o r s z á g ) : A k ö r n y e z e t h a t á s a i az In­

d e x e l ő k m u n k á j á n a k e g y e z t e t é s é b e n .

T e r m é s z e t e s e n nem hallottam valamennyi e l ő a d á s t , m é g i s azzal az á l t a l á n o s m e g l á t á s s a l feje­

zem be, hogy a h l p e r m é d l á r ó l m é g sokat fogunk hal­

lani. ( J ó lenne magyar k i f e j e z é s t t a l á l n i á hlpertextre.)

Domokos M l k l ó s n é (Budapesti M ű s z a k i Egyetem K ö z p o n t i K ö n y v t á r )

1. ábra

"11 T I T L K i R a d i á c i ó n pncumonilis Ind fibrolil folJowing splil-coune radi.iiion dirripy Tor lung cinccr. A ridiolngic i n d physÉologic iludy.

ALI A U T I 1 U H : M I [ L * O ; I - K. H o l s l i - L R ; Poppius-lh Korhola-D; Slcnman-S:

Tammilchio-L; 5almo-M

Al> A D U K K S S O F A U T I I O R : Dcpiilmeni of Pulmoniiy Mcdicine. I l t h . n k i U ni vm i i y C c n l r t l H o s p i t á l l-inIand.

SC) S O U K C K : A c n Oncnl 1987; 26(3): 193-6 P Y P U H L I C A T I O N Y K A R : 19HJ t,A L A N G U A O K : E N G L I S H

C P C O U N T H Y 01" P U H L I C A T I O N : S W E D E N

A l i A Ü S T R A C T : Ridiographic í i g n i of ridiiiion pneumonilii i n d flbroiii wcre awe\*oS and pulmonazy f u n c ü n n m o n i t o r é r t in lung caneer piiienls iflcr Iwo-diffcrcnt split-courcc radiilion Ehcripy ichcdulei. one wjlh • reM jnlcrval of 3 v.cek< ind tbc nüicT wiih • rest tnlcrvaj of 5 weeks. Jie loUl radiitinn dose hcinc tlic i á m é in boih iieatnirnli (55 G y / 2 0 fractions/7 or 9 w c c k i ) . Pnst mnnem finding* werc ani!y<e<1 wlien í v i i l i h l e . Spirometric mcasurcmctil cf vili] capacily. dclerminilion of diffusing capaciEy for carbon m o n o í i d c ( D L ) and i l v c o l í r vodime wilh Ihe iingle hrcilh Icchnique. i n d dcicnninaLÍnn ol regimul disuibwiun of lung p c i í ü i i u n by Iwo diffticnl leclinifL'ir^, rarlin'pirorncuy und gimrna c í m e n d i a i u l display follawing ÜlLravennU) injeciion of l J B X e . werc cirried oui b c í o r c and i l v u i o u i l i m c i aficr Ehe cnrnpleiion of irradiaiion. Of i h t physiologic p i i i n i c l c r s . only D L ahowcd i ligniftcanl dccicuic 6 fls wcll u 9 months pn*t-uei1incni fp Icis Ifian 0.05). No tliffncncp belv-ccn the Iwo trcaunenl Schedule) could he sliown w i l h rcgaid lo gradc or time palEcm of ladiologic changei oi decreue in D L . The findingi Mij.ge.st ihat meuuiemenl of P L m i y be of valiie in monitoring p&licnls inclildcd m IcicBrch prolocols for i h l i i l i o n Eherapy of lung cancci i*

* c l l v. in sclccEion o í paiienri for lhi* Ircalmeni.

M K S I I M K M C A L S U B J K C T IIKADINC: Aged-. C o m p u i i i « t - S i i i d y : llum.uL Malc- MEddk-Age Monitoring. -Pltysiulogic Fneumon:a d i a g n ó z i s ; P i o g n o i i i - ; P ú i m o n ary-Diffui ing-Capaciiy: P u l m o n i r y - F i b f o i i i - di.ignnsis; R j d i a l i o n . [ n j i n i e l . d i i £ n o l i « ; R a d i a l l i e r i p y . D o í i £ e ; R r i | > i r i l o r y . FuncEinnTeils; T i r r i c - F i c l o n

M K S I I M K D I C A L S I I I U K C T I I K A D I N O : ' L u n g N c o p l u m i radioirierapy; •Pncumijnia.cLuiliipy; • P ú i m o n u y - F i b r o t i i - c l i o b g y ;

*Ra.diatinn-rn]tiiies.eliolngy; • K a d i i n h c u j i y iEj verse e f f e c t í

I S S N 1 N T K H N A T I O N A I . S T A N D A R D S K H I A L N U M 1 1 K H : 0 3 « - 6 5 2 X A N rfRI)l.t\F. A C C R S S I O N N U M I I K R : tmmib

• I P H P D A T K C O H R : Í F t n i

245

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :