• Nem Talált Eredményt

ARANY JÁNOS KÉT ISMERETLEN LEVELE.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "ARANY JÁNOS KÉT ISMERETLEN LEVELE. "

Copied!
2
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

ADATTÁR 55

\

Nem szeretném, ha valamit rósz nevén vett volna tőlem. A Revue egy czikkét adtam volt neki lefordítás végett; ö többre akart vállalkozni, t. ú hogy arról.a tárgyról több czikk nyomán fog egy ujat írni s ezért volt szük­

sége a Deutsche Rundschaura is. Én megjegyeztem, hogy igen örvendek, ha eredeti czikket ír, de akkor néhány könyvről írjon essayt, a fordítás vagy átdolgozás végett átadott czikkeket a szép forma kedvéért jobb meghagyni saját formájúkban. Egyébiránt ha kedve van reá, szívesen beleegyezem abba is, hogy a kérdéses czikket saját belátása szerint dolgozza föl s a Rundschau illető számát egy pár nap alatt megkerítem. Talán azért nem jött utána, mert rósz nevén vette megjegyzésemet. Nyugtassa meg, hogy teljességgel nem volt szándékom elkedvetleníteni, sőt buzdítni óhajtom. Bár sok oly fiatal író és tudós volna, mint ő. Én kiváló rokonszenvvel viseltetem iránta

< s nagyon örvendek rajta, ha ír a Szemlébe valamit.

Az ég áldja kedves barátom ! tisztelő barátja Buda-Pest jul. 2í. 1875. Gyulai Pál A levélboritékon :v Jmre Sándor k. egyetemi tanár úrnak, a. m. t.

' akadémia 1. tagjának Kolozsvárit

Imre Sándornak Nemzetiség és nevelés című cikke a Budapesti Szemlé­

nek 1875. évi IV. kötetében (40—117.1.) jelent meg. — Imre József 1875-ben Schulek Vilmos szemorvos-tanár mellett tanársegéd volt.

PAPP FERENC.

ARANY JÁNOS KÉT ISMERETLEN LEVELE.

Arany Jánosnak itt közölt két levele Szilágyi Lajos debreceni kir. bíró­

sági végrehajtó birtokában van, aki azokat családi ereklyeként őrzi. Mindkét levél ugyanis a tulajdonos nagyanyjához, Benkő Mihályné, Birizdó Máriához van intézve és válasz Benkönének kérésére, illetőleg kérdésére. Amint a levelekből is kitűnik* Benkőné mint régi ismerőshöz fordul Aranyhoz. Az ismeretséget megmagyarázza az, hogy — amint gondos kutatással megálla­

pítottam — Benkőné Birizdó Mária szalontai születésű volt, leánykorát Szalontán élte a XIX. szazad első felében, és szépségét sokáig emlegették még akkor is, mikor Belényesre ment férjhez. Nagyszalontán ez idő szerint nem él Birizdó-család, de a nevet most is őrzi egy határrész (Birizdó- dülö, Birizdó-zug). Bármilyen különösen hangzik is a Birizdó-név, ez a családnév, nem szorítkozik csupán Szalontára, mert a XIX. század végén Debrecenben is éltek Birizdók, talán ma is élnek.

1.

Pest, 1872, npv. 19.

. Igen tisztelt Asszonyom,

A mily jól esett megemlékezése becses soraiban fiatalságunk búnélküli boldog napjaira, melyek annál bajosabbnak tűnnek föl, minél inkább távozik tőlük az ember: ép annyira saj-nálom, hogy hosszas távollét,után hozzám először intézett kivánatának sem vagyok Képes eleget tenni. Évek óta beteges

(2)

KARDOS ALBERT, GÁLOS REZSŐ

ber lévé», annyira elvonultan élek én itt, hogy alig járok ki a házból, miután hivatalhelyiségem is itt az épületben van ; oly összejöveteleim pedig, hol nagy és befolyásos emberekkel találkozhatnám, épen nincsenek. Az a visszonyom, mely volt rövid időre a Tisza házzal, a legifjabb fiu halálával megszűnt, azóta évek múlnak, míg.csak egyszer is látom valamelyiket, s azt sem tudom, rám ismernek-e. Lajost, mióta minister, egyszer láttam futólag;

annyira bizalmas lábon tehát vele épen nem vagyok, hogy akár személyesen akár levél által fölkereshetném. Egyébiránt, ha aljárásbiróságról van szó, annak kínevezése nem az ö ministeri szakmájába, hanem a Paulerébe tar­

tozik; nem tudom, collegiáliter, befolyhatna-e a kinevezésre. Én azt hiszem, hogy a dolgot ott lenn kellene jól eljárni, hogy az ottani hatóságoktól jó vélemény jöjön fel ; mert a kinevezésnél leginkább az dönt, mikép van föl­

szerelve a folyamodvány. Arra nézve, hogy személyes feljövetele mennyiben mozdítaná elő a dolgot — teljesen járatlan levén az effélékben, mint kö­

römön kivül esőkben — tanácsot adni nem tudok.

Bocsásson meg e sovány válaszért, de elénekelte azt még boldogult Csere József kánt' uram, hogy «egy emberben se' bízzatok, kiben segítség nincsen.» Nőm szíves viszontüdvözletét küldi, fogadja az enyémet is, mely- lyel maradok

Kegyednek tisztelt Úrhölgy - alázatos szolgája Arany János 2.

Igen tisztelt Asszonyom,

Végre sikerült megtudnom, hogy csakugyan létezik Pesten egy pro­

testáns árvaintézet, mert megvallom, erről eddig semmit sem tudtam, és hogy annak elnöke, vagy igazgatója Ballagi Mór, a ref. hittani collegium tanára. Szerencsére ezzel ismerős vagyok, felkértem tehát, tudassa velem, a mit a felvétel felől tudni szükséges. Válasza következő: oly gyermek vétetik fel az intézetbe, kiről keresztlevél bizonyítja, hogy még nincs 12 éves, kiről be- bizonyittatik, hogy legalább egyik szüléje meghalt, miről halotti bizonyítvány melléklendő, kiről végre a helység hatósága bizonyítja, hogy ügyefogyott szegény, orvos pedig bizonyítja azt, hogy egészséges, és hogy be van oltva.

A felvétel júliusban történik, de folyamodni kell már most, minél elébb.

A folyamodást Ballagi Mór (Nagytiszteletü) úrhoz kell intézni, mint az árvaintézet elnökéhez. Fizetés az intézetben a fiukért semmi.

Ennyi az, a mit megtudtam és irhatok. Kérdezte még Ballagi ur: á fiu protestáns-e, azt feleltem : az.

Czélszerü lesz tehát a kivánt bizonyítványokat: a keresztlevelet, halotti, szegénységi, orvosi bizonyítványokat mielőbb megszerezni, s egy folyamo­

dáshoz mellékelve felküídeni.

Nőmmel együtt szívesen üdvözölve tisztelettel maradok

Budapest 1874 febr. 4-én alázatos szolgája Arany János Közli: KARDOS ALBERT.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

^fösfZeissberg carmine caeterisque humanitatis studiis, in declamationibus quoque után (374. lap.) ac [ populum, memorabilis«. Művei nagyobb részben nem maradtak reánk.

A Magyar Nép Könyve, melynek két első évfolyamát is Csengery és Kemény szerkesztették (1854—1855.), az.. 50-es években különös erővel

Deák azt hitte, hogy akadály merülhet föl a' megjelenésére nézve, 's annál fogva a' német kiadást külfölden szerette volna megjelentetni?. Most másként állván a' dolgok,

E laistrom, melyet a Hon közöl, az osztály-értekezletben a végre jegyeztetett össze, hogy a ki még mit tud, hozzá adja, s te is, mint rendes tag, valószínűleg ily

találva, a költőt is fölfedezte Berzsenyiben (u. 1.) ; jó barátok lettek volna a nélkül is ; mindig is büszke volt a prédikátor úr előkelő nemesi hallgatóságára, s arra,

1. ARANY EGYIK SZEREPÉRŐL. Arany János a Bolond Istók II. énekében egyet-mást elmond színész- életéről. Géresi szerint 22 ízben lépett fel Debrecenben. Azonban tudunk

Váczy József 86 Mikszáth Kálmán két ismeretlen

— Petőfi Sándor ismeretlen levele.. — Petőfi két levele

borzasztóan megpirulhatnék, mert telyességgel semmit sem csináltam nehény negatív tapasztalat — sajátszerű phrasisok és egy hitvány komédián kivül, mellynek készítésében

nyéhez és a költő kiadatlan levele. Ismeretlen adatok Torapa Mihály sárbogárdi szerepléséhez. Tordai Ányos emlékezete. Arany János egykori barátja. Verset írt a 100 éves

Magham allapattía most ebben áll hogy it Battiam es Aniam hazánál lakom.. Ismeretségük is alighanem

A könyvecske kiadója Lastanosa János Vincze aragoniai numismaticus tudós volt, kiről Grácián azt írja egyik munkájában: »nuestro mayor amigo (»nagy barátunk«) don Vin-

Szent László király emlékének, a kiről az összes magyar szentek közt a legtöbb monda maradt ránk, Arany János két költeménynyel adózik: Szent László füvé-ve\, melyet

május 21-i, pünkösdi számában közölt Móricz Pál, Juhász Gyula »fölfedezője« (a költő maga. emlegeti ezt több helyütt is), s melyek így a költő első

A bravúrok terén is a legbravúrosabbnak, Bratich János dalmát hajóskapitány adriai szereplése bizonyult, kiről eddig csupán annyit tudtunk, hogy a magyar kormány nevé- ben

De Hedvig, akiben a litván követ, kiről nem tudja, hogy maga Jagelló, szerelmet ger- jeszt s aki így nem lehet Jagelló neje, mert félnie kell — Jagelló barátjától, aki

92 Nemes Gábor: Habsburg Mária királyné két ismeretlen levele a vatikáni könyvtárban ...102 Kelemen Dávid: „A papnevelő intézetbe jelenleg rendbe van minden”. – A

Itt történt meg, hogy amikor felsoroltam, hogy kiről nem tudunk, említettem Varga Imre nevét, mire Rajeczky felhorkant, hogy mi az hogy nem tudjátok hogy hol van, – ő az

Beke Sándor • Ráduly János • Álmodtam, hogy

(A szép özvegy Manduláné volt. Meg kell jegyeznem, hogy Váryné ezzel a véleményével teljesen elszigetelten állt. Ô, mint öregedô, de még mindig takaros asszony, nem is

Nem csak az látszik meg művén, hogy oly irótúl eredt, kiről méltán m o n d á k : hogy már ifjú korában érett s még aggságában is fiatal v o l t ; hanem látszik az

Arra a kérdésre, hogy a most körülötte lévők közül kiről tudja elképzelni, hogy őszintén érdeklődik iránta és nem lenne teher számára, ha mesélne neki, egy

-Bihar County, how the revenue on city level, the CAGR of revenue (between 2012 and 2016) and the distance from highway system, Debrecen and the centre of the district.. Our