• Nem Talált Eredményt

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS"

Copied!
274
0
0

Teljes szövegt

(1)

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYED KRISZTIÁN

Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron

2009

(2)

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA

MARKETING PROGRAM

Egyenl tlenségek, pályázati források és kapcsolati hálók, a Sopron-Fert di kistérségben

Doktori (PhD) értekezés

Készítette:

Egyed Krisztián

Témavezet :

Sopron 2009

Dr. Kiss Edit Éva DSc – Dr. Horváth Csaba PhD

(3)

EGYENL TLENSÉGEK, PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÉS KAPCSOLATI HÁLÓK, A SOPRON-FERT DI KISTÉRSÉGBEN

Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Készült a Nyugat-magyarországi Egyetem

Széchenyi István „Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata” Doktori Iskola Marketing programja keretében

Írta:

Egyed Krisztián

Témavezet : Dr. Horváth Csaba PhD ………

Dr. Kiss Edit Éva DSc ………

Elfogadásra javaslom (igen / nem) (aláírás)

A jelölt a doktori szigorlaton 100 % -ot ért el.

Sopron, ……… ………

a Szigorlati Bizottság elnöke

Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom (igen /nem)

Els bíráló (Dr. ………) igen /nem ………

(aláírás)

Második bíráló (Dr. ………) igen /nem ………

(aláírás)

A jelölt az értekezés nyilvános vitáján ………… % - ot ért el.

Sopron, ……… ………..

a Bírálóbizottság elnöke

A doktori (PhD) oklevél min sítése…...

………..

Az EDT elnöke

(4)

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS ... 1

I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS ... 4

1.TERÜLETI FEJL DÉS ÉS EGYENL TLENSÉGEK... 4

1.1. Fejl dés és egyenl tlenségek elméleti megközelítésben... 4

1.2. Egyenl tlenségi folyamatok Magyarországon ... 17

1.3. A hazai egyenl tlenségi kutatások módszerei ... 24

2.TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZEI... 31

2.1. A területfejlesztés lehetséges eszközei... 31

3.A KAPCSOLATI (HÁLÓZATI) T KE ÉS A HÁLÓZATELEMZÉS MÓDSZERTANA... 40

3.1. Társadalmi hálózatok vizsgálata, a hálózatelemzés alkalmazása... 43

II. A KUTATÁS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI ... 49

1.A KUTATÁS ALKALMAZOTT MÓDSZEREI... 49

III. A SOPRON-FERT DI KISTÉRSÉG JELLEMZ I... 57

1.A KISTÉRSÉG FOGALMA ÉS LEHATÁROLÁSA... 57

2.ASOPRON-FERT DI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SAJÁTOSSÁGAI... 60

2.1. Természetföldrajzi adottságok ... 62

2.2. Történelmi, gazdasági és közigazgatási el zmények... 64

2.3. Közlekedés-földrajzi kapcsolatok... 70

2.4. A gazdaság szerkezete... 73

2.4.1. Mez gazdaság ... 73

2.4.2. Ipar ... 78

2.4.3. Kereskedelem és idegenforgalom... 82

2.5. Az infrastruktúra fejlettsége... 84

2.6. Demográfiai folyamatok ... 87

IV. EREDMÉNYEK ... 91

1.EGYENL TLENSÉGEK A SOPRON-FERT DI KISTÉRSÉGBEN... 91

1.1. A komplex fejlettségi mutató egyenl tlenségei... 91

1.1.1. Gazdasági mutatók ... 91

1.1.1.1. 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma ... 91

1.1.1.2. M köd gazdasági szervezetek számának változása... 94

1.1.1.3. 1000 lakosra jutó fels oktatási intézményben dolgozó oktatók száma ... 97

1.1.1.4. Egy f állandó lakosra jutó összes belföldi jövedelem... 98

1.1.2. Infrastrukturális mutatók ... 101

1.1.2.1. Közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások aránya ... 101

1.1.2.2. Egy km vízhálózatra jutó csatornahálózat hossza ... 103

1.1.2.3. Vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány százalékában... 106

1.1.2.4. 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma ... 108

(5)

1.1.2.5. 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma ... 111

1.1.2.6. Komplex életmin ség elérési mutató – a legközelebbi megyei jogú város közúti távolsága... 114

1.1.2.7. 1000 lakosra jutó távbeszél száma ... 115

1.1.3. Társadalmi-szociális helyzet ... 117

1.1.3.1. Az év folyamán épített 3-x szobás lakások aránya... 117

1.1.3.2. 1000 lakosra jutó személygépkocsi száma ... 119

1.1.3.3. Vándorlási különbözet évi átlaga ... 122

1.1.3.4. 60 évnél id sebb népesség aránya... 125

1.1.3.5. A települések lélekszáma ... 128

1.1.3.6. Halálozási ráta... 131

1.1.4. Foglalkoztatási helyzet ... 133

1.1.4.1. Munkanélküliek aránya... 133

1.1.4.2. Tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli)... 136

1.2. A pályázati források egyenl tlenségei ... 139

1.3. A kapcsolati hálók egyenl tlenségei ... 144

1.3.1. Közlekedés-földrajzi kapcsolatok... 144

1.3.2. Az önkormányzatok együttm ködései ... 147

1.3.3. A lakosság ingázásai ... 149

1.3.4. A vállalkozások kapcsolati hálói ... 153

1.3.5. A kapcsolatok terén megmutatkozó kistérségi egyenl tlenségek ... 157

1.4. Összegz statisztikák... 160

2.ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK... 164

2.1. Az alkalmazott módszertan újdonság-értéke... 164

2.2. Új elemek a megállapításokban ... 166

V. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK... 169

SUMMARY... 172

MELLÉKLETEK... 175

M1.IRODALOM... 175

M2.ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK, TÉRKÉPEK... 196

(6)

Ábrajegyzék

1. ábra A módosított Williamson-i modell 11.

2. ábra A fejl dés és az egyenl tlenség viszonyának rövid távú hullám-modellje 13.

3. ábra „Visszatérés a trendvonalra” és annak következményei 16.

4. ábra A területfejlesztés eszközeinek osztályozása 37.

(7)

Táblázatjegyzék

1. táblázat A Sopron-Fert di kistérség településeit érint községi közös tanácsok,

1971-ben 68.

2. táblázat A Sopron-Fert di kistérség településeinek és lakosságának megoszlása a

települések nagyságcsoportjai szerint, 2007-ben 70.

3. táblázat 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma – kistérségi korrelációs

kapcsolatok 94.

4. táblázat M köd gazdasági szervezetek számának változása – kistérségi korrelációs

kapcsolatok 97.

5. táblázat Egy f állandó lakosra jutó SzJA alapot képez jövedelem – kistérségi

korrelációs kapcsolatok 100.

6. táblázat Közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások száma – kistérségi korrelációs

kapcsolatok 103.

7. táblázat Egy km vízhálózatra jutó csatornahálózat hossza – kistérségi korrelációs

kapcsolatok 105.

8. táblázat Vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány

százalékában – kistérségi korrelációs kapcsolatok 108.

9. táblázat 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma – kistérségi korrelációs kapcsolatok 110.

10. táblázat 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma kistérségi korrelációs

kapcsolatok 113.

11. táblázat 1000 lakosra jutó távbeszél k száma – kistérségi korrelációs kapcsolatok 117.

12. táblázat Az év folyamán épített 3-x szobás lakások aránya – kistérségi korrelációs

kapcsolatok 119.

13. táblázat 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma – kistérségi korrelációs kapcsolatok 122.

14. táblázat Vándorlási különbözet évi átlaga – kistérségi korrelációs kapcsolatok 125.

15. táblázat 60 évnél id sebb népesség aránya – kistérségi korrelációs kapcsolatok 127.

16. táblázat A települések átlagos lélekszáma – kistérségi korrelációs kapcsolatok 130.

17. táblázat Halálozási ráta – kistérségi korrelációs kapcsolatok 133.

18. táblázat Munkanélküliek aránya – kistérségi korrelációs kapcsolatok 136.

19. táblázat Tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli) – kistérségi korrelációs

kapcsolatok 139.

20. táblázat A Sopron-Fert di kistérségbe érkezett pályázati források eloszlásának

egyenl tlenségei 142.

21. táblázat A pályázati források fajlagos adatai – kistérségi korrelációs kapcsolatok 144.

22. táblázat Az egyes települések fokszámainak egyenl tlenségei 158.

(8)

23. táblázat A kapcsolatok megoszlása a Sopron-Fert di kistérségben – kistérségi

korrelációs kapcsolatok 159.

24. táblázat Az 1992-ben kimutatott fejlettség és az id szak során elért fejl dés

korrelációs kapcsolata 160.

25. táblázat A kistérségi átlagos fejl dés és Sopron fejl désének, valamint a kistérségi átlagos fejl dés és a vidéki települések átlagos fejl désének korrelációs

kapcsolatai 161.

26. táblázat Az 1992-ben kimutatott fejlettség és a településekre érkez pályázati

források rangsorainak korrelációs kapcsolatai 162.

27. táblázat Az 1992-2006. között elért fejl dés és a települések pályázati forrásai, valamint az id szak során elért fejl dés és a kapcsolatrendszerek közötti korrelációs

kapcsolatok 163.

(9)

Térképjegyzék

1. térkép A Sopron-Fert di kistérség fekvése Gy r-Moson-Sopron megyében 61.

2. térkép A Sopron-Fert di kistérség települései, a 2004. évi CVII. tv. alapján 61.

3. térkép 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma 1992-ben, valamint a mutató

értékének változása 1992-2006 között 92.

4. térkép A m köd gazdasági szervezetek számának változása 1993-ra, valamint a mutató

értékének változása 1993-2006 között 95.

5. térkép A fels oktatásban dolgozó oktatók száma 2005-ben 97.

6. térkép Az egy f állandó lakosra jutó belföldi jövedelem 1992-ben, valamint a mutató

értékének változása 1992-2006 között 99.

7. térkép A közüzemi vízhálózatba kapcsolt lakások száma 1992-ben, valamint a mutató

értékének változása 1992-2006 között 101.

8. térkép Egy km vízhálózatra jutó csatornahálózat hossza 1992-ben, valamint a mutató

értékének változása 1992-2006 között 104.

9. térkép A vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány százalékában 1992-ben, valamint a mutató értékének változása 1992-2006 között 106.

10. térkép Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma 1992-ben, valamint a mutató

értékének változása 1992-2006 között 109.

11. térkép Kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma 1992-ben, valamint a mutató

értékének változása 1992-2006 között 111.

12. térkép A legközelebbi megyei jogú város távolsága 114.

13. térkép 1000 lakosra jutó távbeszél k száma 1992-ben, valamint a mutató értékének

változása 1992-2006 között 115.

14. térkép Az épített 3-x szobás lakások aránya 1992-ben, valamint a mutató értékének

változása 1992-2006 között 118.

15. térkép Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma 1992-ben, valamint a mutató

értékének változása 1992-2006 között 120.

16. térkép Vándorlási különbözet évi átlaga 1992-ben, valamint a mutató értékének

változása 1992-2006 között 123.

17. térkép A 60 évnél id sebb népesség aránya 1992-ben, valamint a mutató értékének

változása 1992-2006 között 126.

18. térkép A települések lélekszáma 1992-ben, valamint a mutató értékének változása 1992-

2006 között 128.

19. térkép A halálozási ráta 1992-ben, valamint a mutató értékének változása 1992-2006

között 131.

(10)

20. térkép A munkanélküliek aránya 1993-ban, valamint a mutató értékének változása 1993-

2006 között 134.

21. térkép A tartós munkanélküliek aránya (180 napon túli) 1993-ban, valamint a mutató

értékének változása 1993-2006 között 137.

22. térkép A hazai, az EU, valamint az összes pályázati forrás fajlagos megoszlása a Sopron-

Fert di kistérségben 141.

23. térkép A Sopron-Fert di kistérség településeinek közvetlen közúti kapcsolatai 144.

24. térkép Tömegközlekedési kapcsolódások a Sopron-Fert di kistérség települései között 146.

25. térkép A lakosság hivatalos ügyintézései a Sopron-Fert di kistérségben 150.

26. térkép A lakosság szabadid -eltöltése a Sopron-Fert di kistérségben 151.

27. térkép A lakosság munka célú ingázása a Sopron-Fert di kistérségben 152.

28. térkép Településközi beszállítói kapcsolatok a Sopron-Fert di kistérségben 154.

29. térkép Településközi vev kapcsolatok a Sopron-Fert di kistérségben 155.

30. térkép A megkérdezett vállalkozások alkalmazottai a Sopron-Fert di kistérség településein

156.

31. térkép A Sopron-Fert di kistérség településeinek kapcsolati háló fokszámai 158.

(11)

„A pénz … ha jól használják és jól fektetik be, mily csodákat mívelhet a világon!”

Széchenyi István: Napló

BEVEZETÉS

A területi egyenl tlenségek alapvet en az eltér adottságokból fakadnak: az egyes településeken és térségekben az er források – földrajzi, környezeti, történelmi, kulturális, társadalmi és gazdasági tényez k – eltér mennyiségben és min ségben fordultak, és fordulnak el . A történelem folyamán ezen er források gazdasági hasznosíthatósága, így értéke is változott. A területi egyenl tlenségeket Magyarországon már számos aspektusból – jövedelmi viszonyok, foglalkoztatottság, infrastrukturális rendszerek, közszolgáltatások, szociális ellátás, földrajzi-környezeti tényez k stb. – vizsgálták a térszervez dés különböz szintjein (országos, regionális, megyei és kistérségi szinten).

E kutatások egyértelm en kimutatták, hogy Magyarországon a területi különbségek napjainkra magas szintet értek el, és rögzültek. A kedvez tlen folyamatok kompenzálására, valamint a kiegyensúlyozott területi fejl dés el segítése érdekében a területfejlesztés egyre jelent sebb szerepet kapott hazánkban. Országos szinten elkészültek az els elemzések a területi politika eszközeir l, és a források felhasználásáról. A területi folyamatok pontosabb feltérképezéséhez, valamint a területfejlesztés eszközrendszerének hatékonyabbá tételéhez szükséges a – fejlesztéspolitika szempontjából többnyire egységesen kezelt – kistérségeken belül, az egyes települések közötti egyenl tlenségek és azok trendjeinek feltárása, valamint a fejlesztésre szánt eszközrendszer értékelése, hatékonyságának vizsgálata a területi kiegyenlítés vonatkozásában. Éppen ezért választottam értekezésem témájául az említett kérdéskörök vizsgálatát a Sopron-Fert di kistérség példáján.

Alapvet célom a kistérségi szinten bemutatni a települések közötti egyenl tlenségeket, valamint feltárni, hogy ezek alakulásában milyen szerepet játszanak a pályázati források és az egyes települések kapcsolatai.

(12)

A Sopron-Fert di kistérségen belül tapasztalható területi folyamatok – a nivellálódás vagy éppenséggel a területi egyenl tlenségek növekedésének kimutatása – és a területfejlesztés eszközrendszere szerepének vizsgálata a kiegyensúlyozott területi fejl désben ideális esettanulmányként szolgálhat.

A kistérségen belüli, települések közötti területi egyenl tlenségeket, és azok trendjeit vizsgálom. Feltérképeztem a településekre érkez pályázati források eloszlásának területi egyenl tlenségeit, valamint az egyes települések kapcsolatrendszereinek eltéréseit.

Kutatásom során három alapvet hipotézisb l indultam ki:

1. A pályázati források egyenl tlen eloszlása és er teljes koncentráltsága következtében a kistérségbe érkez pályázati források nem gyakorolnak szignifikáns hatást a területi kiegyenlít désre. A perifériális településeknek gyenge a pályázati aktivitása és hatékonysága, így a többlet-források nem jutnak el, vagy nem kell mértékben jutnak el a leginkább rászoruló településekre. Az említett források allokációja dönt en nem a perifériák fejl dését szolgálja.

2. Az egyes települések fejl dése, így a kistérség egészének kiegyenlített fejl dése is összefüggésben áll az egyes települések kapcsolati rendszereinek fejlettségével. Az együttm ködések kiterjedtsége ugyan nem határozza meg egyértelm en az egyes települések fejlettségét/fejl dését, de pótlólagos források biztosításával képes arra kedvez hatást gyakorolni. A kistérségen belül azonban hiányosak azok az er vonalak, amelyek mentén a fejlettebb települések, valamint a kistérségbe érkez pályázati források fejlesztési hatásai érvényesülhetnének a perifériákon is. A kistérségi centrum fejl dése nem gyakorol szignifikáns hatást a kistérség egészének fejl désére.

3. Az egyes települések fejl désében jelent s szerepet játszhatnak a pályázati források, azonban a bels fejlettségi egyenl tlenségek változására csekély hatást gyakorolnak. A forrásfelvev -képesség egyenl tlenségei mellett a pályázati források elosztását vezérl mechanizmusok sem szolgálják a területi egyenl tlenségek mérséklését.

(13)

A kutatás kiindulópontjaként természetesnek veszem a területi egyenl tlenségeket, amit az er források egyenl tlen eloszlása okoz. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a pályázati források és az értékközvetít kapcsolatok által többlet (er )források juttathatók az egyes településekre, amelyek nivelláló hatással bírhatnak. Erre világítok rá a dolgozatban.

Az els fejezetben a téma elméleti hátterének bemutatása során részletezem a területi folyamatok és az azok hatására kialakuló egyenl tlenségek, a területfejlesztés alkalmazható eszközrendszere, valamint a kapcsolati és hálózati t ke elméleti és módszertani aspektusait taglaló munkákat.

A második fejezetben a kutatás során alkalmazott módszereket mutatom be, amelyekkel a kistérségnél alacsonyabb szinten, az egyes települések közötti fejlettségi különbségeket vizsgálom. Az egyenl tlenségek feltárásához a 24/2001. OGY határozatban foglalt komplex mutató hosszú távú id soros adatait és a pályázati források eloszlását elemzem.

A települések kapcsolatait hálózatelemzéssel, az Ucinet szoftver alkalmazásával vizsgálom.

A harmadik fejezetben részletesen bemutatom a Sopron-Fert di kistérség azon vonásait, amelyek hatással bírnak a vizsgált id szak egyenl tlenségeire és azok alakulására.

Kiemelten elemzem a térség természetföldrajzi adottságait, történelmét, közigazgatási viszonyait és településszerkezetét, közlekedés-földrajzi helyzetét, gazdaságát, valamint a demográfiai folyamatait.

A negyedik fejezetben részletezem az elvégzett elemzéseket. A statisztikai számítások eredményeit a mellékletben hivatkozott nagyméret táblázatok mellett – az értelmezés megkönnyítése céljából – minden esetben térképeken is megjelenítem.

Az ötödik fejezetben a kutatási eredmények ismeretében megfogalmazom következtetéseimet, valamint a témakört érint javaslataimat.

(14)

I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. Területi fejl dés és egyenl tlenségek

1.1. Fejl dés és egyenl tlenségek elméleti megközelítésben

A területi fejl dést mozgató tényez ket és mechanizmusokat számos kutató vizsgálta, különböz aspektusokból. Empirikus elemzéseik, és részben gondolati okfejtéseik eredményeként eltér összefüggésrendszereket, illetve azok következményeként eltér irányvonalakat tártak fel. A térszerkezet egyenl tlenségeit, a tényez k területi elhelyezkedését és az arra ható folyamatokat vizsgáló elméleti irányzatok az 1950-es években kerültek a regionális gondolkodás középpontjába.

A polarizációs elmélet szerint a területi egyenl tlenségek kiinduló feltétele, hogy a bels növekedési tényez k tekintetében eltérés figyelhet meg a térségek között, a periféria pedig er sen függ a centrumtól a növekedési tényez k tekintetében. A fellép egyensúlytalanság körforgásszer folyamatokat indukál, amelyek hatására ágazati és regionális polarizáció alakul ki, mindez végül egyensúlytalanságok sorozatához vezet. Az egyensúly túlságosan megbomlik, ugyanakkor nem létezik olyan természetes gazdasági, társadalmi folyamat, amelynek hatására ismét helyreállhatna; a regionális konvergencia nem valósul meg automatikusan. Myrdal e folyamatokban meghatározó szerepet tulajdonít a tartósan érvényesül „spread” és „backwash” hatásoknak. (Myrdal, G., 1957)

A „spread” hatások értelmében a központ expanziója valósul meg – a m szaki ismeretek, a nyersanyagok növekv felhasználása, a KKV-k letelepedése, mennyiségileg és min ségileg új fogyasztói igények megjelenése stb. tekintetében – a kapcsolódó periféria irányában, amelynek eredményeként a térség egészében megindul a gazdasági fejl dés. A

„backwash” folyamatok ezzel ellentétes irányúak; a centrum – az el nyösebb munka- és életfeltételek, a t ke jobb megtérülése, az er források szélesebb és min ségileg magasabb fokú koncentrációja stb. következtében – elszívja perifériájától a mobil termelési tényez ket, így a centrumok termelési potenciálja n , míg ezzel párhuzamosan a periférián leépülési folyamat kezd dik. A piaci mechanizmusok eredményeként a centrum vállalatai megjelennek az egész térség piacain, azokat elárasztják áruikkal. A periféria vállalatai

(15)

kiszorulnak még a saját lokális piacaikról is, a periféria vállalkozói aktivitása megsz nik, és ezzel megsz nik az esély e termelési potenciális újratelepítésére.

A „backwash” hatás többnyire – a fejl dés magasabb szintjén lév gazdaságok kivételével1 – er sebb, mint a „spread”, amelyet Myrdal a kumulatív kauzalitás elvében foglal össze. A teória értelmében ha egyszer növekedési egyenl tlenségek alakulnak ki, akkor azok összeadódnak és állandósulnak. Ez esetben az állami beavatkozás – sem a regionális politika, sem a területfejlesztés eszközei – nem vezet eredményre, nem hozza el a kiegyenlített területi fejl dést.

Az „új gazdaságföldrajz atyja”-nak nevezett Krugman – a polarizációs elméleteket er sítve – az induláskori csekély területi különbségek esetén is bizonyítani tudta az egyenl tlenségek kialakulását, majd azok növekedését (Krugman, P., 1999), amely – nézetei szerint – hosszabb távon egy sajátos regionális karakter formálódásához vezet.

A polarizációs elmélettel szembeni irányzat képvisel i (Rostow, W. W., Friedman, J., Richardson, H. W.) szerint a kapitalista termelési módok térnyerésével párhuzamosan kialakultak a területi egyenl tlenségek. Ezek a különbségek azonban a tömeges termelés általánossá válásával, a magasabb életszínvonal társadalmi és földrajzi értelemben vett terjedésével feloldódnak. A folyamat lényegét az ún. diffúziós hatások jelentik, amelynek során a gazdaságban er teljes agglomerálódás megy végbe. Krugmanhoz hasonlóan egyéni karakter térségek kialakulását feltételezik az agglomerálódó térségekben végbemen diverzifikáció eredményeként, ezek azonban hasonló fejlettség ek és kapcsolódásaik révén a nemzetgazdaságba sokoldalúan beágyazottak (enbedded). Az agglomerációk kifejl dését és meger södését azonban – éppen a beágyazottság hatására – hosszú távon regionális kohézió és kiegyenlít dés követi.

A decentralizációs polarizáció kifejtése során Richardson ezt a folyamatot, azaz a gazdasági növekedés egyes szakaszainak térszerkezet alakulására gyakorolt hatását a fejl d országok példáján modellezte.

1) Kezdetben a centrumok elszívó hatásának eredményeként az endogén er források koncentrálódása figyelhet meg. A kumulatív fejl dés során a térbeli s r södésb l fakadó agglomerációs el nyöket egyre jelent sebb mértékben képes kihasználni a térség magterülete; mindez növekv területi különbségekhez vezet.

1 Az elmélet értelmében minél fejlettebb egy térség gazdasági, jellemz en annál kisebbek a területi fejlettségbeli egyenl tlenségek.

(16)

2) A centrumban átrendez dési folyamatok kezd dnek. A jelent s koncentrációból fakadó el nyök mellett jelentkeznek az agglomerációs hátrányok is, amelyek hatására megindul a tevékenységek decentralizációja a térség fejletlenebb területeinek irányába.

3) A decentralizációs folyamat tovább folytatódik, a térség határait túllépve megjelenik a térségek közötti decentralizáció formájában is. Új típusú agglomerációs el nyök dinamizáló hatása alközpontok kialakulását eredményezi.

4) Az el z ekhez hasonló folyamatok játszódnak le az alközpontok környékén is. A térség egészét tekintve kialakul a centrum(ok) és alcentrumok hálózata, stabilizálódik a településhierarchia, végeredményben pedig mérsékl dnek a területi különbségek.

Míg az el z ekben taglalt irányzat képvisel i szerint az említett kiegyenlít dési folyamat spontán, piaci mechanizmusok eredményeként következik be, addig a növekedési pólus elméletét vallók (Perroux, F., Paelinck, J., Pottier, P., Baudeville, J.-R., Lasuén, J. R.) szerint szükséges az állami beavatkozás. Szemléletük lényege, hogy a növekedés nem jelenik meg egy id ben mindenütt. Az ún. növekedési pólusokban nyilvánul meg a gazdasági fejl dés, majd ez, változó intenzitással, különböz csatornákon és mechanizmusokon keresztül terjed szét a gazdaság egészében. Elterjedése és szétterülése azonban különböz eredménnyel jár a térség egyes részein.

Paelinck teóriájában a centrumokban összpontosuló vezérágazatok játsszák a központi szerepet. Egyedülálló technológiai fejlettségük révén a velük kapcsolatban lév további ágazatokban is fejl dést indukálnak. A fejl dés terjedése a regionális multiplikátor hatásokon keresztül a jövedelmek ágazati polarizációját idézi el a térségben. A vállalkozói aktivitás terén dönt nek bizonyulnak a pszichológiai tényez k, amelyek – az ágazati mellett – földrajzi polarizációt is el idéznek.

Az ágazati polarizációból vezeti le Boudeville (Boudeville, J.-R., 1966) is a gazdaság regionális polarizálódását. Elmélete szerint azonban a centrum gazdasági hatótávolságán belül a településhierarchia alacsonyabb szintjein is megjelennek a kedvez hatások. A gravitációs és potenciamodellek értelmében ugyanis a fejlettség terjedésében nem az egyes települések eredeti fejlettsége, hanem az áramlások, kiemelten az áruk és a kommunikáció áramlásai a meghatározóak.

Az áramlásoknak és hálózatoknak a gazdasági fejlettség terjedésére gyakorolt hatását vizsgálta Pottier. Kutatásai alapján a centrumokat összeköt infrastrukturális rendszerek és közlekedési hálózatok mentén fejlesztési tengelyek alakulnak ki. Az autópályák és a nagy

(17)

közlekedési hálózatok kiépítése terén a fejlesztési tengely koncepció jelent s hatást gyakorolt a regionális tervezésre.2

A tervezés fontosságát hangsúlyozza Perroux is a polarizált fejl dés gondolatkörével.

Elmélete szerint a pólusokból, tevékenységi központokból kiinduló fejl dés nem kiegyensúlyozott, a kialakuló egyensúlytalanságra megoldást jelent a pólusok terjedési környezetének tudatos fejlesztése. (Perroux, F., 1964) Növekedési pólusnak az olyan településeket tekinti, amelyeknél a termelés vagy a piaci részesedés, esetleg ezek növekedési üteme meghaladja az országos átlagot. Szerteágazó – részben a tulajdonosi vagy a hatalmi helyzetb l fakadó – kapcsolatrendszerükön keresztül gazdasági hatások érik a környezetüket. Ezen hatások lökésszer vagy fékez er t jelenthetnek a kapcsolódó települések számára. A kialakult területi egyenl tlenségek mérséklése kizárólag az állam aktív gazdaságbefolyásoló tevékenységével érhet el. Perroux elképzelhet nek tartja elmaradt térségekben is pólusok kijelölését, amelyek aztán regionális multiplikátor hatásokon keresztül hozzájárulnak a térség egészének fejl déséhez.

Lasuén szerint azonban a gyökértelen pólusok támogatásának következtében er teljes dualitás alakul ki a gazdaságban, amely hosszú távon rögzül egyenl tlenségeket eredményez a térszerkezetben. (Lasuén, J. R., 1973) Elméleti munkásságában a gazdasági növekedés és az urbanizáció összefüggéseire adott magyarázatot.

1) Az ágazati és a regionális klaszterek térbeli koncentrációja alakul ki a növekedési pólusokban.

2) A nemzetgazdaság kereslete további növekedési impulzusokat jelent a pólusok klaszterei számára. Az ágazati klaszter kapcsolatrendszere alapján ezen impulzusok multiplikátor hatásai elérik a klaszter további szerepl it is. A pólusok között, versenyképességük függvényében eloszlanak a növekedési hatások.

3) A hálózatokhoz kapcsolódás er sségének mértékében a kedvez hatások elérik/elérhetik az ágazati és földrajzi perifériákat is. Ezen innovációs terjedési folyamatok térbeli és id beli leképezéseként kialakul a településhierarchia, rögzül a térszerkezet.

A növekedési pólusok elmélete id r l id re a hazai területi tervezés és területfejlesztés gyakorlatában is megjelent/megjelenik. Kiemelked a Baross Gábor minisztersége idején indított program (Süli-Zakar I. – Csüllög G., 2003), amely a Kárpát-medence egészének kiegyensúlyozott gazdasági fejlesztését célozta Budapest, mint gy jt -elosztó központ,

2 Számos kutatás bizonyítja, illetve a gyakorlat is az autópálya hálózat mentén megvalósuló regionális fejl dést hangsúlyozza. (pl. Nemes Nagy J. – Jakobi Á. – Németh N., 2001; Bíró P. – Molnár L., 2004)

(18)

további regionális központok, illetve az azokhoz kapcsolódó hierarchikus településhálózat ágazati orientáltságú fejlesztésén keresztül. Hasonló logikát követ hazánk legújabb kori fejlesztéspolitikájában az 1998-as és 2005-ös Országos Területfejlesztési Koncepció vagy a 2008-ban meghirdetett Pólus Program is (Pólus Klaszter Kézikönyv, 2008).

A centrumok fejlettsége azonban kizárólag létez , illetve megfelel kapcsolatrendszer és hatásmechanizmusok segítségével terjedhet tovább a környez településekre. A gyakorlatban is létez problémát tudományos oldalról az innováció-orientált iskola és az endogén fejl dés elmélete képvisel i vizsgálták

Az innováció-orientált iskola Schumpeter alapgondolatára épít, miszerint a globális (és regionális) innovációs rendszerek m ködéséb l, az azokban lév és azokból kiinduló folyamatokból leképezhet az innováció helyi terjedése is. (Schumpeter, J. A., 1912, 1980) Az innovációs folyamatok pedig végs soron meghatározzák a régiók szintjén megjelen specializációt. Edquist az innováció terjedését rendszerszer megközelítésben elemezte (Edquist, C., 1997), a Nelson-Winter szerz páros pedig a nemzeti innovációs rendszereket evolúcionista felfogásban mutatta be. (Nelson, R. – Winter, S., 1982) A megjelen újítások terjedésében fontos szerepet játszó interaktív tanulási folyamatok lehet ségeit és korlátait Lundvall mutatta be. (Lundvall, B., 1992)

Az 1970-es években megjelent endogén fejl dés elmélete alapgondolata, hogy az endogén (bels ) er források3 fokozott kiaknázása, újszer kombinációban történ hasznosítása automatikus felzárkózást eredményez. A térség gazdaságának megújításában dönt fontosságú a természeti, környezeti, gazdasági adottságok és feltételek újraértékelése és hasznosítása. A bels adottságok közül a ’90-es években a technológiai tudás témakörében a rejtett tudás (tacit knowledge) vizsgálata került el térbe. Romer szerint a tudás a térben egyenl tlenül oszlik el. Tudástranszferre ugyan van lehet ség, ez azonban részben korlátozott, meghatározó tényez t jelent a személyes tapasztalatcsere és az informális kapcsolatok. A nem tökéletes verseny következtében a területi egyenl tlenségek kialakulása és fennmaradása törvényszer . A felhalmozott rejtett tudást gyorsan aktivizáló térségek tartós versenyel nyre tesznek szert, míg a paradigmaváltással lépést tartani nem képes térségek elveszítik tartósnak hitt versenyel nyeiket.

3 Az endogén tényez k az egyes településeken, térségekben található földrajzi, környezeti, történelmi, kulturális, társadalmi és gazdasági tényez k együttes rendszerének értelmezése és ezen értéktartományok aktivizációját befolyásoló tényez k. (Rechnitzer J., 1990)

(19)

A kialakult területi egyenl tlenségek világgazdasági szinten megjelen rendszerét az ún.

centrum-periféria modellek mutatják be, és elemzik. Az elméletek szerint a történelmi, demográfiai, társadalmi, politikai és környezeti faktorok együttes hatásának eredményeként alakultak az egyenl tlenségek, az egyes szakaszok pedig térben és id ben is értelmezhet k. Wallerstein a modern világgazdasági rendszer kialakulását, annak duális szerkezetét elemezte (Wallerstein, I., 1974), Friedman pedig a területi különbségek alakulásának folyamatát nemzetgazdasági szinten mutatta be. (Friedman, J., 1966) Nemzetgazdasági szinten a centrumok és perifériák kapcsolatát az autoritáson alapuló függ ség határozza meg, amelynek oldása kizárólag úgy képzelhet el, ha a periféria is központosítja er forrásait az alábbi lépésekben:

1) A vállalatok, az intézményrendszer és a döntési központok koncentrációja következtében a centrum kikényszeríti a periféria szervezeti függ ségét.

2) Öner sít polarizációs mechanizmusok, mint a hatalmi effektusok, az információs hatások, a pszichológiai hatások, a modernizációs hatások, szinergia és termelési hatások fokozzák a kialakult függést.

3) Az innovációk és információk perifériák irányába fokozódó áramlása következtében a periférián felismerik a függési viszonyt. A kialakuló konfliktusok elkerülése érdekében a centrum hatalmi elitje korlátozott decentralizációs politikába kezd, amelynek hatására új alközpontok alakulnak ki a periférián.

4) Amennyiben a centrum elitjének érdekében áll, a konfliktust levezetik: a döntés és hatalom további decentralizációjával fokozzák az innovációk terjedését és er sítik a kísér hatásait a perifériákon. A folyamat következtében az autoritás és a függ ség fokozatosan csökken, amely a térség egészében egyre kiegyenlítettebb területi fejl dést eredményez.

Haggett a folyamatokat települési szinten elemezte (Haggett, P., 1983), Dicken pedig az áramlások keltette függ ségi helyzetet modellezte. (Dicken, P., 1992) Dicken modelljében a koncentrációs és dekoncentrációs/decentralizációs folyamatok párhuzamosan alakítják a térszerkezetet, amelynek alakulása nagyban függ a regionális hálózatok és a városrégiók hatásától is.

Porter az irányzatok közül az agglomerációs gazdaságokra, a növekedési pólusokra és a gazdasági báziselméletre vonatkozó nézeteket összesítve megalkotta a kompetitív fejl dés

(20)

elméletét. (Porter, M., 1996) Empirikus kutatásai eredményeként megállapította, hogy a térségek sikerességének záloga a magas termelékenységgel rendelkez térségi gazdasági klaszterek. Versenyel nyeiket az üzleti környezetükb l fakadó, részben agglomerációs típusú el nyök jelentik – kiemelten a méretgazdaságosság, a technológia, a know-how és a termékdifferenciálás –, amelyeket az ún. rombusz-modellben foglalt össze. A versenyel nyeiket jelent tényez k koncentrálásában centripetális, a gazdasági fejl dés eredményeinek tovagy r z désében pedig centrifugális er k m ködnek közre.

A térségek centrumai az egyenl tlen cserék eredményeként koncentrálják a hatalmat és a gazdasági fejl dés forrásait. A perifériákról a jobb megtérülés reményében a mobil termelési tényez k és a keletkezett értéktöbblet a központ irányába áramlik, ami a központ fejl dését tovább dinamizálja. A periféria – a centrum döntéshozatali mechanizmusai által – egyre súlyosabb függ ségi helyzetbe kerül. (Nagy G., 2006) A centrumok dominanciája csupán látszólagos. Amennyiben a periféria az elzárkózást vagy más centrumokhoz történ kapcsolódást választja, lecsökkennek az eredeti központ er forrásai, amely a nemzetközi versenyben kínálati pozíciójának romlását eredményezi; mindez visszaes befektetésekben, a versenypozíció romlásában nyilvánul meg.

A területi egyenl tlenség empirikus modelljei

A bemutatott elméletek, ugyan eltér megközelítésben adnak magyarázatot az egyenl tlenségek kialakulására és viselkedésére, abban azonban egyetértenek, hogy az egyenl tlenségek a térszerkezet természetes velejárói. A térben egyidej leg differenciáló és homogenizáló er k hatnak, amelyek hatására alakulnak a térségek fejlettségi különbségei. Els ként Williamson ismerte fel, hogy az egyes területi egységek fejlettsége, fejl dése szoros összefüggésben áll bels differenciáltságuk nagyságával, és annak változásával. Az állami beavatkozás azonban, a területfejlesztés eszközeinek alkalmazásával képes kezelni a kialakuló területi egyenl tlenségeket, képes biztosítani a kiegyensúlyozott területi fejl dést. Az ellentétes irányú folyamatok hatásainak nemzetközi vizsgálatát a II. világháborút követ er teljes gazdasági növekedés lecsengése helyezte a nemzetközi érdekl dés középpontjába. Az 1950-es, 1960-as évekre egyre nyilvánvalóbbá vált a világ megosztottsága, az Észak-Dél dualizmus élesedése. A világgazdaságban megjelen fejl dést, fejlettséget és az egyenl tlenségek kapcsolatát többek között Kuznets

(21)

(Kuznets, S., 1955) és Myrdal (Myrdal, G., 1957), az országok bels egyenl tlenségeinek vizsgálatát pedig Williamson (Williamson, J. G., 1965) munkái alapozták meg.

Az egy lakosra jutó jövedelem súlyozott relatív szórása alapján, történeti és keresztmetszeti adatokat felhasználva, els ként Williamson vizsgálta az országon belüli regionális egyenl tlenségeket területi statisztikai alapú összehasonlító elemzéssel. Az alapkérdésre, miszerint hogyan függ össze a nemzeti gazdasági fejl déssel az ország bels területi tagolódása, eredményül egy „U” alakú görbét kapott. A globális gazdaság keresztmetszetét tekintve a modell alapján a legfejletlenebb országokban alacsony, a közepesen fejlett országokban magas, a legfejlettebb országokban pedig ismét alacsony a bels jövedelemegyenl tlenség. Történelmi síkot vizsgálva a gazdasági kezdeti szakaszaiban a kismérték jövedelmi tagoltság er teljes növekedése (divergencia), majd egy pont után a regionális tagoltság enyhülése (konvergencia) figyelhet meg.

1. ábra A módosított Williamson-i modell

Forrás: Nemes Nagy J., 1987

Nemes Nagy József a modell módosításával pontosabban magyarázta a gazdaságtörténet egyes szakaszaiban a fejlettség és a jövedelmi tagoltság összefüggéseit (Nemes Nagy J., 1987):

1) Prekapitalista agrárdominanciájú gazdaság

2) Kapitalista nagyipar kibontakozása, ezzel párhuzamosan nagy területi koncentrációk kialakulása

3) T kés termelési viszonyok dominanciája. A gazdaságban meglév éles fejlettségi és szerkezeti különbségek csökkenése részben spontán folyamatok, részben az állam gazdaságpolitikájának következtében. Ezek hatására a szolgáltatásközpontú gazdaság kerül el térbe.

(22)

4) A kormányzatok a regionális politika eszközeivel tovább er sítik a kiegyenlít dési folyamatokat.

Az átdolgozott modell egyértelm vé teszi, hogy a nagy gazdasági ágazatok – a mez gazdaság, az ipar vagy a szolgáltatások – megjelenése és visszaszorulása er teljes polarizáló hatásúak, míg domináns id szakukban jelent sen hozzájárulnak a kiegyenlít dési folyamatokhoz, mind a jövedelemtermelés, mind a foglalkoztatás terén.

(L csei H., 2004) A gazdaság er forrásai közül a termelékenység mind magasabb szintjét keres t ke bizonyult a legjelent sebb tényez nek, a humán er források hatását messze megel zve.4 Ugyanakkor a gazdaságilag fejlett térségben a megfelel mennyiség és összetétel potenciális munkaer t vagy keresletet jelent lakosság tovább növeli e térségek el nyét. A Williamson-i görbe elemzése összességében rámutat arra, hogy a területi gazdasági mozgásfolyamatokra leginkább:

- a naturális és az árutermel gazdaság súlyának változása;

- a gazdaság szerkezetének történelmi átalakulása; valamint - az állam területfejlesztési politikája hat.5

A regionális egyenl tlenségeket és kiegyenlít dési folyamatokat leíró modellek közös hibája, hogy el rejelzéseket nem tartalmaznak; a fejlettség legmagasabb szintjén lév nemzetgazdaságok esetében tartós kiegyenlítettséget, hosszú távon csekély mérték polarizáltságot feltételeznek. Lackó László a regionális egyenl tlenségek történelmi távú alakulását vizsgálva, lecseng polarizáltságot feltételezett. (Lackó L., 1988) Modelljében az ipari kapitalizmus kiugróan magas hullámát fokozatosan csökken amplitúdójú divergencia és konvergencia szakaszok követik. Ennek értelmében a lakosság egyre kisebb hányadát érintik a polarizáltság negatív következményei.

A polarizáltság jöv beni állapotának el rejelzésére tett kísérletet Amos is, aki empirikus elemzésekre épül modelljében Williamson „U” alakú görbéjéhez két, egymással ellentétes lehetséges kimenetet kapcsolt. (Amos, O. M., 1988) Egyrészt egy nyugodt, a kiegyensúlyozott térszerkezet irányába mutató folytatást, másrészt az egyenl tlenségek

4 A t ke annak ellenére domináns tényez nek tekinthet , hogy jelenléte meghatározott ágazatokban (pl.

feldolgozóipar) kifejezetten negatívan hat a foglalkoztatottságra, ugyanis a t keorientált fejlesztésekkel munkaer váltható ki.

5 E tényez k közül – Caselli és Coleman kutatásai alapján (Caselli, F. – Coleman, W. J., 2001) – a gazdasági szerkezet változása bír legjelent sebb befolyásoló er vel.

(23)

növekedését valószín sít görbét. A modell értelmében a gazdasági fejlettséget meghatározó kiinduló feltételek függvényében er teljes területi polarizációt vagy regionális kiegyenlít dési folyamatokat is eredményezhet a gyors gazdasági növekedés.

2. ábra A fejl dés és az egyenl tlenség viszonyának rövid távú hullám-modellje

Forrás: Amos, O. M., 1988

A témához kapcsolódóan az 1990-es évek makrogazdasági kutatásainak alapkérdésévé vált, hogy az egy f re jutó GDP regionális egyenl tlenségeiben hosszú távon csökkenés vagy növekedés várható-e?6 A nemzetgazdaságok fejlettsége és az adott ország gazdasági polarizáltsága közötti kapcsolatok feltárását vizsgáló kutatások, szemléletük és az alkalmazott módszertan alapján két f irányvonalba sorolhatók:

1) Az 1970-es évekig az egyenl tlenség alapú ún. „szigma-konvergencia” jelentette a kutatások alapját. Ennek értelmében a vizsgált területi egység fejlettségi szintjének az országos átlaghoz viszonyított differenciáltságát szórással mérték. „Szigma-konvergencia”

esetén a vizsgált országok egy f re jutó jövedelmeinek keresztmetszeti adataiból számított szórás csökken tendenciát mutat.7

2) A XX. század végének f kutatási irányzata szemléletét tekintve a növekedéselméleti hátter ún. „béta-konvergenciá”-ra épült. Ennek értelmében a területi fejlettségi szintek és a fejl dési ütem regressziós kapcsolata alapján mérik a területi közeledést vagy differenciálódást. (Barro, R. – Sala-y-Martin, X., 1991) A „béta- konvergencia” gondolata valójában a Solow-modell empirikus tesztelése. A modell

6 Több országban végeztek hasonló kutatásokat, így Ausztriában Hofer – Wörgötter, Görögországban Siriopoulos – Asteriou, Finnországban Kangasharju, Svédországban Persson stb. (Nemes Nagy J., 2005), illetve az EU regionális politikájához kapcsolódóan a támogatások hatékonyságának mérésére is.

7 Statisztikai szempontból fontos figyelembe venni, hogy a szórás a jövedelmi egyenl tlenségek abszolút mutatója, ezért értéke akkor is növekedhet, ha az egyes csoportok relatív jövedelmi pozíciója változatlan marad, csak egyszer en növekszik a jövedelmek abszolút nagysága, vagy a jövedelmeket más valutára átszámítjuk (ezért ajánlatosabb a relatív szórás vizsgálata).

(24)

alapgondolata értelmében: ha a szegényebb országok egy f re jutó jövedelme gyorsabb növekszik, mint a gazdagabb országok egy f re jutó jövedelme, akkor hosszú távon ez azt eredményezi, hogy a szegényebb országok felzárkóznak a gazdagabb országokhoz.8

A „béta-konvergencia” elutasítása következtében módszertani újítások átvezetését követ en az ún. „feltételes konvergenciá”-t elemezték, amely minden esetben igazolásra került. A módszertani újítások lényege egyrészt a regressziós technika kontroll és környezeti változókkal történ kiegészítése. Másrészt a hipotézis megfogalmazása során kitértek az országspecifikus tényez kre is, amelyek hatására nem minden fejlett országra igaz, hogy az egy f re jutó jövedelme kisebb mértékben növekszik, mint a fejletlenebb országok egy f re jutó jövedelme. Ugyan minden esetben igazolták ezt a hipotézisét, az alapkérdésre azonban – várható-e a jövedelmi differenciálódás csökkenése? – a módosítások következtében nem ad választ a „feltételes konvergencia”.9

A vázolt elméletek, illetve megalkotott modellek empirikus kutatásokra épülnek. Az 1970- es évekig 30-40, többségében európai ország adatait elemezték és hasonlították össze.

Napjainkban – részben a nemzetközi adatbázisoknak köszönhet en – közel száz ország adataival dolgozhatnak a kutatók.10 A kutatások eredménye szerint a fejlett országokban a regionális egyenl tlenségek alakulása az 1970-es évekig követte a Williamson-hipotézist: a fejlett városias és az elmaradottabb vidéki térségek között folyamatosan csökkentek a fejlettségbeli különbségek. A tercierizálódó gazdaságok térszerkezetében azonban a globalizáció és a posztfordista mechanizmusok hatására átalakult az endogén er források hasznosíthatósága, értéktermel képessége. Részben bels okok, részben pedig a világméret energiaválság következtében a hagyományos ipari térségekben depressziós övezetek alakultak ki, a mez gazdasági térségek gazdaságát pedig a jelent s támogatások

8 Az USA, majd az OECD országok esetében keresztmetszeti adatokon végzett lineáris regressziós becsléssel tesztelték, illetve igazolták is a „béta-konvergenciá”-t. Ugyanakkor a hipotézis hiányosságaira is fény derült.

1) A nemzetközi fejl dési tendenciákkal lépést tartani nem képes országokat nem vonták be az elemzésbe, így a nivellálódás, mint eredmény szükségszer volt.

2) A béta értéke er teljesen függ a vizsgálat elemszámától. (Kib vített mintával végzett kutatások minden esetben elutasították a „béta-konvergencia” hipotézisét.)

9 A vizsgált térségek ugyanis az id szak során helyet is cserélhetnek egymással, akár a kiindulási helyzetnél nagyobb jövedelmi egyenl tlenséget elérve (pl. Belgiumban Vallónia és Flandria a XX. sz. második felében).

A probléma megoldását a Markov-láncok jelenthetik, amelyek a területi egységek pozícióváltása esetén is képesek a differenciálódás vagy nivellálódás kimutatására. A modell alapgondolata értelmében az egyenl tlenségek mérsékl dése hatására egyre több átlaghoz közeli fejlettség térség alakul ki, míg az egyenl tlenségek növekedése következtében a széls értékek környezetében alakul ki s r södés.

10 A minta kib vüléséhez nagyban hozzájárult az EUROSTAT adatbázisa, az UNDP Human Development Report sorozata, illetve az OECD és a Világbank segélyprogramjaihoz kapcsolódó kutatások.

(25)

sem tudták dinamizálni. A jóléti állam koncepciója továbbra nem volt fenntartható, így az említett problémák a foglalkoztatás válságához, valamint a jövedelmi egyenl tlenségek növekedéséhez vezettek. Az er teljes térbeli koncentrációt mutató kvaterner szektor – tudásintenzív ágazatok, pénzügyi-gazdasági szolgáltató szféra – súlypontját jelent nagyvárosok ugyanakkor jelent s fejl dést mutattak.

Jelenleg a fejlett országok a korábbihoz képest jóval kiegyenlítetlenebbek, – térbeli és enyhe id beli ingadozás hatására – instabilabb a térszerkezetük, mégis jóval kiegyenlítettebbek, mint a fejl d világ országai. Az újonnan kialakult és megnövekedett egyensúlytalanság azonban nem strukturálatlan polarizáció, hanem markáns térbeli konfigurációval járó folyamat (Major K., 2001) A fejlettség és az elmaradottság térben összpontosulva, hasonló adottságú szomszédos országok mozaikszer leképez dése. Az ún. „konvergencia-klub” vagy ikercsúcs elmélet szerint, ha az egyenl tlenség a teljes mintában nem is csökken, megfigyelhet , hogy az egyes területegységek homogenizálódó csoportokat alkotnak. Ennek következtében a jövedelem-eloszlást leíró s r ségfüggvények

„többcsúcsúvá” (multimodálissá) válnak. A Quah által leírt jelenséget az egyes országokon belül is kimutatták (pl. Canova, F., 2001). Mindez szoros kapcsolatban áll a társadalmi folyamatok autokorreláltságával, miszerint a – jelen esetben jövedelmi – hasonulás jellemz en nem térben véletlenszer en elhelyezked , hanem egymáshoz közeli egységek között megy végbe.

Hobijn és Franses világméret vizsgálatai további érdekességgel szolgáltak az egyenl tlenségek térbeli és id beli alakulására vonatkozóan. Egyes országok esetében a gazdasági fejlettség mutatószámai növekv egyenl tlenségeket, míg egyéb társadalmi jelz számok (pl. iskolázottság, várható élettartam) a területi kiegyenlít dés jeleit mutatták.

A jelenséget a szerz páros az eltér típusú mutatókkal magyarázta: míg a jövedelem felülr l nem korlátos, addig az egyéb társadalmi mutatók esetében meghatározható egy elméleti maximum, amelynél magasabb értékeket nem vehet fel. A különböz mutatók vizsgálata során Hobijn-ék is felfigyeltek az országok „klaszteresedésére”. Az egykori szocialista országok például lényegesen jobb helyzetben vannak az iskolázottsági mutatóik alapján, mint amennyire a gazdasági fejlettség tekintetében. Ugyan a globalizációs folyamatok látszólag elhozzák a „távolság halálát” (Porter, M.,, 1990), az empirikus kutatások mégis a földrajzi közelségb l, valamint az intenzív kapcsolatokból adódó

(26)

kölcsönhatások meghatározó jelent ségét bizonyítják a társadalom és a gazdaság szervez dése terén.11

Miközben a fejlett országokban az 1970-es évek végén növekedni kezdtek az egyenl tlenségek, addig a szocialista országok térszerkezete lényegesen kiegyensúlyozottabb, a gazdasági fejlettség térbeli szóródása szignifikánsan kisebb volt. A Williamson-i modellbe nem illeszkedtek be, hiszen a gazdasági fejlettségükhöz képest er teljesen lefelé nivelláltak. Ez a viszonylagos kiegyenlítettség azonban nem egy stabil reálbázison alapult. Az ún. „szocialista konvergencia” a fejlett gazdaságokra jellemz tercierizálódás helyett a túldotált – számos esetben az állam eladósodása árán is finanszírozott – nehéziparra, a tömegtermelésre, valamint a mesterségesen nivellált bér- és jövedelmi viszonyokra épült.

3. ábra „Visszatérés a trendvonalra” és annak következményei

Forrás: Nemes Nagy J., 2005

A rendszerváltást követ en, a piacgazdaságra való áttérés következményeként ezen országok a regionális egyenl tlenség terén gyorsan igazodtak a Williamson-i görbéhez, ráadásul mindez esetükben jelent s gazdasági visszaeséssel is párosult. A túlzott kiegyenlítettség miatt ez minden érintett esetében a regionális fejlettségi és jövedelmi különbségek – sokszor drasztikus – növekedésével járt.12 (Illés I., 2000, Lackenbauer, J., 2004) Az egykori szocialista országokban azonban nem egységesen zajlottak le/zajlanak ezek a folyamatok. A kiinduló adottságok, az elmaradt gazdaságfejlesztések és a rendszerváltás óta regnált kormányok gazdaság- és térségfejlesztési politikájának függvényében er s térbeli és id beli szórással, egyedi jellemz kkel történt meg az

11 A szakirodalom ezt a jelenséget nevezi szomszédsági hatásnak.

12 Ugyanez a folyamat figyelhet meg az Európán kívüli egykori szocialista, de a piacgazdaság útjára lép országok – pl. Mongólia, Kína, Vietnám – esetében is.

(27)

egyensúlytalanság hirtelen növekedése, majd a lassú nivelláció is. Ugyanakkor a fejlett országokban tapasztalható valamennyi pozitív (pl. tercierizálódás, kommunikációs és közlekedési infrastruktúra kiépítése, emberi er forrás hasznosítása) és negatív (posztfordizmus, globalizáció, jóléti válság) tényez érezteti hatását ezen országokban is.

A XX. század végén Európában ismét az országon belüli regionális különbségek vizsgálatára helyez dött a hangsúly.13 A globalizálódó világban új elemek jelentek meg, amelyek következtében megtörtek a kedvez nyugat-európai trendek. A – részben – rendezetlen területi, társadalmi és gazdasági viszonyok következtében egymásnak ellentmondó kutatási eredmények születnek, miközben az EU jelent s összegeket költ a fejletlenebb területek felzárkóztatására. A konvergencia-vita megjelent a gyakorlatban is:

vajon hatékonyak-e a regionális politika céljaira költött források? A kérdésre nem adható egyértelm válasz, ugyanis ezen támogatások többnyire az azonos kontinentális mez ben lév országok közötti fejlettségi egyenl tlenségeket némiképp csökkentették, de az adott országon belüli differenciáltságon alig változtattak. Martin megfogalmazásával élve hatásukkal a páneurópai konvergencia és lokális divergencia együttesen érvényesül.

(Martin, P., 1999)

1.2. Egyenl tlenségi folyamatok Magyarországon

A bemutatott területi folyamatok egyenl tlenségekre gyakorolt hatása érz dött hazánkban a rendszerváltást követ id szakban. A szocialista fejl dési pályáról áttértünk a piacgazdaságra, amelynek következtében – a korábban leírtaknak megfelel en – jelent s differenciálódás zajlott le, az ország minden területi szintjét érintve. Kormányzati megbízásból és tudományos érdekl dés hatására számos tanulmány vizsgálta a területi különbségek alakulását, illetve az azokat befolyásoló mechanizmusokat.

Hazánk térszerkezetét földrajzi – természet- és társadalomföldrajzi – adottságai következtében az egyenl tlenség jellemezte a XX. század végén jelentkez folyamatokat megel z en is. A rendkívül változatos természeti környezet és a településtörténeti események14 hatására egyenl tlen településszerkezet alakult ki, amely az egyes térségeink

13 pl. az OECD kutatásai a fejlett országokban (OECD, 2003), Shankar, R. és Shah, A. vizsgálódásai a harmadik világ országaiban (Shankar, R. – Shah, A., 2001), illet leg az orosz regionális folyamatok elemzése

14 A dombságokat és a hegyvidékeket magasabb néps r ség jellemzi, az Alföld településállománya pedig még nem regenerálódott a török id k során elszenvedett pusztításokat követ en.

(28)

között a településnagyság és az átlagos lakosságszám különbségeiben jelenik meg. A Dunántúl déli részén és Észak-Magyarországon aprófalvas térségek alakultak ki, amelyek népességmegtartó ereje alacsony. Az okok között említhet a fejletlen infrastruktúra, a rossz elérhet ség, az alacsony színvonalú közszolgáltatások, a munkahelyek hiány vagy kis száma, az ingázási kényszer. Mindez demográfiai erodálódáshoz vezet, e falvak elnéptelenedését, valamint „alacsonyabb státuszú” népesség beköltözését eredményezi.

További problémaforrást jelenthet a határ mentiség, a küls vagy bels periféria és a városi funkciók térségi hiánya. A településszerkezet másik végletét a f város képezi. A gazdaság, a társadalom és az igazgatás terén er teljesen Budapest-központú15 hazánk térszerkezete, amelyet – a többszázezres valódi regionális központok hiányában – a regionális és megyei központok csak részben képesek ellensúlyozni. Az ország nagyobbrészt vidék, sajátos problémákkal, mint az elöregedés, az elvándorlás, a fejletlenebb gazdaság, hiányos infrastruktúra és közszolgáltatások. A vidékre jellemz el nyök – környezet állapota, természeti er források – turisztika, rekreációs célzatú, ökológiai vagy lakókörnyezeti hasznosítására pedig csak az utóbbi id ben került sor.

A vázolt térszerkezeti alapokon a nyolcvanas évek második felében meginduló folyamatok a rendszerváltozást követ en feler södve és a térszerkezetet befolyásoló új er kkel kiegészülve az addig mesterségesen fenntartott viszonylagos területi kiegyenlítettséget alapvet en megváltoztatták. A hatalmi-politikai rendszer átalakulása, a piacgazdaságra áttérés jegyeinek megjelenése, egy új gazdasági szervezetrendszer kialakulása, a külpiaci irányváltás, ehhez kapcsolódóan a határok megnyitása, valamint az európai gazdasági térbe való egyre mélyebb integrálódásunk hatására jelent s területi különbségek alakultak ki.

(Nemes Nagy J. – Jakobi Á. – Németh N., 2001) A kialakuló és megnöveked egyensúlytalanság oka, hogy az egyes térségek eltér módon reagáltak az említett változásokra, azaz:

- a piacgazdaság kialakulására, ami a helyi gazdaságokat versenykényszerbe hozta;

- a gazdaság szerkezeti és technológiai átalakulására, amelynek során a korábban a fejlettséget jelz ágazatok (pl. nehézipar) hátrányba kerültek, mások (pl. tudásalapú ipar, üzleti szolgáltatások) felemelkedtek, ezzel a gazdasági fejlettség térképe is módosult;

15 Budapest XIX. század végi egyesítése és fejlesztése egy Kárpát-medence szint gy jt és elosztó központ kialakítását célozta, amelyhez regionális központokként Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár és Zágráb csatlakoztak. (Süli-Zakar I., 2003)

(29)

- a globalizációs hatásokra, illetve általában a küls gazdasági hatásokhoz való alkalmazkodás kényszerére. (Enyedi Gy., 1996)

Mind a gazdaság, mind a társadalmi helyzet, az infrastrukturális ellátottság, a foglalkoztatottság stb. esetében jelent s területi különbségek alakultak ki, amelyek aztán magas szinten rögzültek. Az egyenl tlenségek hátterében azonban számos tényez áll, azok komplex módon határozzák meg a területi folyamatokat, az egyenl tlenségek alakulását Az egyes tényez k részben kölcsönösen hatottak is egymásra, így bizonyos tényez k esetében megfigyelhet az együttmozgás. Az egyenl tlenség okainak és szerkezetének feltárására komplex vizsgálatokkal és nagyobb mutatócsoportok elemzésével került sor (pl. Nemes Nagy J., 1995, 1998a, 1999, Enyedi Gy., 1996, Csatári B., 1996, Faluvégi A., 2004b).16 Az elmúlt nem egészen két évtized azonban a regionális folyamatok szempontjából nem tekinthet homogénnek. A kutatások kimutatták, hogy 1992-ig, az el z struktúrák leépülésének hatására drasztikus gyorsasággal jelent sen kiélez dtek a területi különbségek, majd ezt követ en mérsékelt növekedés volt tapasztalható nagyjából 1994-ig. Az évtized végéig csupán kisebb változások következtek, némi közeledést mutatva a Budapest–vidék, illetve a falu–város viszonylatban.17 Az új évezredben összességében lassú közeledés figyelhet meg, amely azonban nem a kedvez tlen helyzet térségek dinamizálódásának hatására következett be, inkább a korábban dinamikusan fejl d térségekben tapasztalható stagnálásnak. Napjainkban a regionális tagolódás alapját már nem a hagyományos adottságok18, inkább a dinamizáló elemek jelenléte, illetve maga a dinamika jelentik.

A GDP területi egyenl tlenségeinek alakulását az 1990-es években a piaci folyamatok irányították, amely a regionális különbségek növekedését eredményezte. Az évtized els felében az egyenl tlenségekre leginkább a válságjelenségek (jövedelemcsökkenés,

16 Részben az említett kutatások eredményeinek hatására komplex mutatók kialakítására és alkalmazására került sor az Országos Területfejlesztési Koncepció megalkotása és a kedvezményezett területek lehatárolásának meghatározása során is.

17 Számos tanulmány jelent meg a térbeli tagoltság f bb elemeinek és hatótényez inek elemzésér l (pl.

Rechnitzer J., 1993, 1998, Schwertner J., 1994, Enyedi Gy., 1996, 2004, Nemes Nagy J., 1996, 1998a, 1998c, 2003b, Kiss J., 1998, Major K. – Nemes Nagy J., 1999, Bajmócy P., 2000, Jakobi Á., 1999, 2001, 2004, Faluvégi A., 2000, 2004b, 2005, Bartke I., 2001, Nemes Nagy J. – Jakobi Á. – Németh N., 2001, Süli- Zakar I., 2003, Tóth I. Gy., 2003, Németh N., 2002, 2003, Bíró P. – Molnár L., 2004, Nemes Nagy J. – Németh N., 2005, Kiss J. P. – L csei H., 2005, Kiss J. P. – Németh N., 2006, L csei H. – Szalkai G., 2008 stb.), amelyeket részletesebben a módszertani fejezetben mutatok be.

18 A rendszerváltozás el tt a területi különbségek f ként a lakossági infrastruktúra, illetve a közszolgáltatások hozzáférhet sége, a kilencvenes évek folyamán pedig az új struktúrához és a megváltozott szemlélethez való alkalmazkodás terén jelentkeztek.

(30)

munkanélküliség fokozódása) voltak hatással. A szocialista országokba irányuló export elvesztése, a nyugati piacokon nem versenyképes termelés és a bels kereslet csökkenése következtében a gazdasági szerkezetváltás során a korábbi húzóágazatok drasztikus sebességgel és mértékben épültek le. Térségi szinten azonban a válság eltér mértékben jelentkezett. Az egyoldalúan a korszer tlen nehéziparra épül térségekben, valamint az agrártérségekben jelentkezett legsúlyosabban a válság. A vidéki térségek nehéz helyzetét tovább fokozta, hogy a centrum a saját válságát is áthelyezte e térségekbe az ingázó dolgozók elbocsátásával és a vidéki telephelyek bezárásával. A rendszerváltozást követ visszaesés 1993-ban érte el mélypontját.

Az 1980-as évek végét l zömében kisméret vállalkozások jöttek létre, a gazdasági fejl dés terén éppen ezért a dönt tényez nem a vállalkozások alakulása, hanem a jelent sebb t kemozgásokkal járó privatizáció és a zöldmez s beruházások voltak. A térségbe érkez m köd t ke korszer technológiájú, versenyképes ágazatok és vállalatok megtelepedését segítette. Megindulhatott és új növekedési pályára állhatott a gazdaság fejl dése, az önkormányzatok többletforrásai pedig a társadalmi viszonyok fejl déséhez járultak hozzá. Ahol késett a privatizáció, vagy elmaradt a t kebeáramlás, ott az állami vállalatok jelenléte ugyan id legesen mérsékelte a foglalkoztatási válságot, a privatizációt és a vállalatok bezárását követ en azonban jelent s munkanélküliség alakult ki, magával hozva a gazdasági és társadalmi feszültségeket. A régiók szintjén kialakult, majd megszilárdult a kelet-nyugat, valamint a centrum-periféria struktúra; kirajzolódott a Balassagyarmat-Békéscsaba és a Letenye-Sárbogárd törésvonal, amelyek a fejlett és fejletlen területek között húzódó határként jelennek meg. Az 1990-es évek második felében a magyar gazdaság dinamikusan fejl dött, a magánszféra meger södött és fokozódott a külföldi t ke beáramlása. A GDP növekedésének alapját az ipar, azon belül a gépipar és az elektronikai ágazat adta. A 250 f feletti vállalatok és a multinacionális cégek dinamikusan fejl dtek, míg a KKV-k részesedése csökkent. Az ágazat – valamint a privatizáció és a külföldi t ke – térségi eloszlásának egyenl tlensége következtében mindez növelte a területi egyenl tlenségeket. A külföldi t kebefektetéseken alapuló exportorientált ipari termelés következtében a Dunántúl északi és nyugati térsége, Gy r-Moson-Sopron, Vas és Fejér megye, illetve Gy r és Székesfehérvár fejl dése kiemelked .

Az ezredforduló táján a térszerkezet változásai a kiegyenlít dés irányába mutattak. A területi különbségeket mérsékl folyamatok hátterében azonban nem a fejletlenebb térségek növekedése okozta felzárkózás, hanem a dinamikus térségek fejl désének

Ábra

1. ábra A módosított Williamson-i modell
2. ábra A fejl dés és az egyenl tlenség viszonyának rövid távú hullám-modellje
3. ábra „Visszatérés a trendvonalra” és annak következményei
4. ábra A területfejlesztés eszközeinek osztályozása
+7

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A hal-, len- és szójaolaj kiegészítés hatása az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) és a nílusi tilápia (Oreochromis niloticus) testösszetételére, továbbá

Munkája során kidolgozott egy klaszter-fenntarthatósági modellt, amely a Magyarországon működő klaszter-kezdeményezések kritikus tömegének beazonosítására

A kutatás területi szintje, az alkalmazott módszerek, a vizsgált mutatók, változók és összefüggések újszerűsége következtében megállapításaimban nem tudok utalni

A munkaerő-piaci aktivitás egy potenciális tényező, amely meghatározza a fogyasztói magatartást, így a különböző IKT-eszközök és (média)szolgáltatások

A statisztikai elemzések alapján igazolható volt, hogy a megfelelő képességekkel (kognitív és nem kognitív kompetenciák is) rendelkező vezetők esetén a vállalatok

A képzésben arra kell törekedni, hogy a szakmai ismeretek mellett a munkaer -piacon magasra értékelt képességek (precízség, pontosság, szavahihet ség,

Die Wirkungen eines Faktors auf einen anderen können jedoch nicht nur durch einen Ansatz beschrieben werden, vielmehr wird es häufiger der Fall sein, dass mehrere Ansätze

Itt felértékelődik a marketing szerepe az állami biztosítópénztárak számára is (Simon, 2010). később) a „tényleges” vásárlás résztvevőire korlátoztam, melynek

a) A téma szakirodalmának, módszertanának részletes áttekintésével kívánom bemutatni az emberi erıforrás értékét, hozzájárulva a közgazdasági és

= Common Corporate Tax Base) bevezetésére. Ennek célja, hogy az uniós piacon tevékenykedő vállalkozások a különböző tagállamokban is azonos szabályok szerint

Ázsiai illetve a Közel-Kelet országai folyamatosan jelennek meg új kínálati elemekkel, amelyek egyre több konferenciát vonzanak a térségbe. Az egy konferenciára

A pedagógia kísérlet végrehajtásakor arra törekedtünk, hogy mind a kísérleti, mind a kontroll csoport számára teljesen azonos feltételeket biztosítsunk

tézisre alapozva megállapítható és igazolást nyert, hogy a magyar KKV szektor vállalkozásai az információrendszer fejlesztésénél nem rendelnek kellı súlyt a

az ország kicsiségéhez képest szakirodalmunk gazdag, s erre büszkék lehetünk. A nemzetközi összehasonlítás ezért az Európai Unión túl csak a magyar bútor-külkereskedelem

parcella: Quercus rubra - Quercus robur - vörös tölgy - kocsányos tölgy Telepítése 2/0-ás csemetével történt, ültetési hálózat 1x1m.. parcella: Padus serotina - kései

Ezzel a kör be is zárult egy endogén formaldehid ciklusban [21,23], mint hogy metilezési és demetilezési folyamatok mindig formaldehidet generálnak eredetileg

Megvizsgáltam azt, hogy az ólomterhelés hatására változik-e az indikátorszervek (máj, vese, agy) ólom, és néhány eszenciális mikroelem koncentrációja,

Az első év (1992) kivételével minden mintavételi alkalommal parcellánként (kontroll, 10t/ha mész kezelés, 20t/ha mész kezelés) 10 db egyenként 500 cm 3 –s talajmintát

Bár a kereskedelemben már kapható olyan néhány kW th teljesítmény ő háztartási, hasábfa- tüzelés ő kandalló, amely osztott primer, szekunder és tercier kézi

− Alkalmas a védett és védelemre tervezett területek és értékek teljes körű, egységes, pontos, a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartására, mind térképi (pontos

táblázat: A különböző veleszületett fejlődési rendellenességek (VR) kockázatának felbecsülése az eset és a hozzá illesztett kontroll anyák esetén E-vitamin terápiával

Az eltérı hidrofilitású töltıanyagot tartalmazó poli(AAm) alapú gélek duzzadási vizsgálata során bemutattam, hogy a duzzadás a hidrofil Na-, ill.. Ha

Alacsony fényintenzitáson (LL) nevelt sejtekben jóval nagyobb psi-típusú CD sávok és gyengébb (-)679 nm-es sáv volt megfigyelhető, mint magas fényintenzitáson