• Nem Talált Eredményt

ERDÉLYI JÁNOS EGY »ISMERETLEN« VERSÉRŐL A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "ERDÉLYI JÁNOS EGY »ISMERETLEN« VERSÉRŐL A"

Copied!
1
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Itt adjuk a költeményt, amely már csak azért is érdekes, mert Arany egyetlen ismert gyermekverse.

Losonczy Lászlói, kis fia, Gyula, üdvözli neve napján.

Kedves atyám! ez örömnap Te vagy nékem — több atyánál, Arra buzdít engemet, Te anyám és mindenem:

Hogy kiöntsem egy-két szóban Kit szeretnék, ha nem téged!

• Háládatos szívemet. S ki szeretne, ha te nem! ...

Tiszta keblem hű fiúi Élj soká, hogy én is éljek, Érzelemmel van teli, Míg tettel beválthatom S a mit érez, meg nem osztva, Azt a hálát, melyet mostan

Mind tenéked szenteli. Rebeg gyönge szózatom!

Élj soká! és legyen élted, Mint derűs nap, tiszta víg, Mely piros hajnalból támad,

S ismét abba áldozik.

A kritikai kiadásból több más apróság is hiányzik. Erről más helyütt fogunk szólni,

OLTVÁNYI AMBRUS

ERDÉLYI JÁNOS EGY »ISMERETLEN« VERSÉRŐL

A Hét évszázad magyar versei c. antológiában Szemere Pál költészetét a Bálványozás c. szonett képviseli. (Szerepel ez a vers a Szöveggyűjtemény második részében is.) A vers — bár sikerült szerkezeti felépítése, csiszolt verselése rávallana a szonett műfaját lelkesen művelő Szemerére, — bátor társadalomkritikája, az egyenlőség polgári-demokratikus követelését erőteljesen hangsúlyozó eszmei mondanivalója révén határozottan elüt Szemere Pál egyéb költeményeitől, melyekben politikai jellegű tartalommal tudvalevőleg nem igen találkozunk.

A szóbanforgó vershez (amely Szemere Pál Munkáinak 1890-ben megjelent kiadása I. köt. 79. lapján olvashatója kiadást sajtó alá rendező Szvorényi József a következő jegyzetet fűzi: »a Kazinczy Gábor által fenntartott kiadatlanokból«, (id, kiadás I. köt. 267.1.). Kézenfekvő a gondolat, hogy a verset Szemere a kor kedvezőtlen sajtó viszonyai, a cenzúra nyomása következtében volt kénytelen kiadatlanul hagyni. A valóságban azonban egészen más ok késztette Szemerét arra, hogy ne tegye közzé ezt a költeményt: az ugyanis, hogy a vers nem tőle származik, hanem Erdélyi Jánostól. Erről könnyűszerrel meggyőződhetünk, ha fel­

lapozzuk Erdélyi János Költeményei 1844-ben megjelent kiadásának 69. lapját, ahol az említett szonett Irány címen olvasható. A verset egyébként Erdélyi Kifakadás címen már előzőleg, az Emlény című almanach 1841-es kötetében is megjelentette.

Erdélyi János eredeti szövege egy-két helyen némileg eltér a Szvorényi-féle Szemere- kiadásban (és ennek nyomán a Hét évszázadban) közölt szövegtől. Ezek a változtatások (épp­

úgy, mint a Bálványozás cím) bizonyára Szemere Páltól származnak. Az eltérések a követ­

kezők :

4. sor Erdélyi: Eltűrve súlyát Szemere: Eltűrve vészét 8. sor Erdélyi: A gyászutód Szemere: A lágy utód 8. sor Erdélyi: tettről nem felel Szemere: tettnek nem felel 10. sor Erdélyi: A korcs fi, tettre, bajra Szemere: A gyászfi; tétemény

semmi gondja egy másik gondja

Felmerül a kérdés, hogyan került Erdélyi szonettje Szemere kéziratai közé? A leg­

valószínűbb magyarázat az, hogy a verset Szemere a Dalverseny és magyarázat című, az 1850-es években keletkezett művébe akarta beilleszteni. (Erdélyi egyébként, ha ezzel a versével nem is, de egy népdalával csakugyan képviselve van anyagában.)

Ennek a bátorhangú, szép versnek természetesen továbbra is szerepelnie kell a költé­

szetünk haladó hagyományait bemutató antológiákban, de eredeti szövegében és igazi szerzője nevén. E sorokkal éppen ahhoz akartunk (bármily szerény mértékben is) hozzájárulni, hogy a Hét évszázad és a Szöveggyűjtemény új kiadásai az eddiginél is jobb, tökéletesebb formá­

ban jussanak majd el a dolgozók kezébe.

84

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

In 2007, a question of the doctoral dissertation of author was that how the employees with family commitment were judged on the Hungarian labor mar- ket: there were positive

Bónus Tibor jó érzékkel mutatott rá arra, hogy az „aranysár- kány”-nak (mint jelképnek) „nincs rögzített értelme”; 6 már talán nem csupán azért, mert egyfelől

ződni, hiszen már csak az is óriási eltérés közöttök, hogy ez a másik római katholikus munka, míg a kezünkben levő egy lutheránus írónak a műve, még pedig polemikus

Ma már tudjuk, hogy az író családja — legalábbis apai ágon — görögkeleti vallású volt, s bár adatok vannak rá, hogy Dániel 1874-től már (ám lehet, hogy korábban is),

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették

Magyar Önkéntes Császári Hadtest. A toborzás Ljubljanában zajlott, és összesen majdnem 7000 katona indult el Mexikó felé, ahol mind a császár védelmében, mind pedig a

A nyilvános rész magába foglalja a francia csapatok létszámát, és csak az van benne, hogy akkor hagyják el Mexikót, ha a mexikói császár már meg tudja szervezni

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Később Szent-Györgyi is érvként hozta fel, hogy a vezetőjét józsef főhercegben megtaláló akadémia képtelen a megújulásra, mert így nem képvisel szellemi

Az „Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” címû hároméves Európa tanácsi program célkitûzése az, hogy megvalósuljon a gyermekek jogainak tiszteletben

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

Nem megyek Önnel tovább Ausztriába!" Németh János erre azt felelte: „Megértelek, de ezért a csopor- tért, családokért én vagyok a felelős, ezért én megyek!" A

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online