• Nem Talált Eredményt

MAGYAR KÖZLÖNY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MAGYAR KÖZLÖNY"

Copied!
19
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2017. június 7., szerda

Tartalomjegyzék

124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

módosításáról 8190 1300/2017. (VI. 7.) Korm. határozat A rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztéséről 8191 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi

kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról 8191 1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozat A Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséről 8202 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról,

egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

módosításáról 8202 1304/2017. (VI. 7.) Korm. határozat A siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás

befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról szóló 1849/2016.

(XII. 23.) Korm. határozat, valamint az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének

biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról 8206 1305/2017. (VI. 7.) Korm. határozat A ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő

Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Korszerű és piacképes új magyar zöldségfajták nemesítése” című támogatási kérelem benyújtásához

történő hozzájárulásról 8206

(2)

8190

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelete

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság

megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm. rendelet) a következő 6/C. §-sal egészül ki:

„6/C.  § A  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben a  Budapest XIII. kerület, 25884/4 helyrajzi számú ingatlan területén a „médiaváros” elnevezésű helyszín ideiglenes jelleggel tervezett építményei az építési helyre és beépítési paraméterekre vonatkozó előírások figyelembevétele nélkül – a  tűzvédelmi előírások betartása és a  kiürítési feltételek biztosítása mellett – bárhol elhelyezhetőek azzal, hogy azokat 2018. március 31-ig el kell bontani.”

2. § A Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11.  § A  Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm.  rendelet módosításáról szóló 124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított 6/C. §-t a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(3)

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1300/2017. (VI. 7.) Korm. határozata

a rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztéséről A Kormány

1. egyetért a rendőrség légirendészeti kapacitásának további fejlesztésével;

2. jóváhagyja a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban:

Kvtv.) 4.  melléklet 2.  pontja alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 7400,0 millió forint összeggel történő túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti cél megvalósításához szükséges, további évi 1000,0 millió forint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség címen történő rendelkezésre állásáról a) a 2018. évben egyszeri jelleggel,

b) a 2019. évben beépülő jelleggel.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter

Határidő: felmerülés ütemében, illetve a 2019. évi központi költségvetés tervezésekor

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozata

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat- átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 4.  § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából 10 707 847 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Céltartalékok alcím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

(4)

8192 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

1. melléklet az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozathoz

1

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2017.

ezer forintban KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei

K1 Személyi juttatások 11 374

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 502

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

K1 Személyi juttatások 2 212

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 487

334206 3 Országgyűlési Őrség

K1 Személyi juttatások 151

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33

5 Közbeszerzési Hatóság

019161 1 Közbeszerzési Hatóság

K1 Személyi juttatások 409

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90

21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

303202 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

K1 Személyi juttatások 139

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság

262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

K1 Személyi juttatások 140

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31

25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

K1 Személyi juttatások 10

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

K1 Személyi juttatások 204

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Alkotmánybíróság

K1 Személyi juttatások 2 194

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 482

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

K1 Személyi juttatások 1 211

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266

Módosítás ( + / - )

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma Fejezet

név Cím

név Al- címnév

Jog- cím csop.

név Jog- címnév ÁHT

egyedi azonosító

Fejezet

szám Cím

szám Al- számcím

Jog- cím csop.

szám Jog- számcím

Kie- melt előir.

szám

A módosítás jogcíme

(5)

Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

000462 1 Állami Számvevőszék

K1 Személyi juttatások 895

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1 Bíróságok

K1 Személyi juttatások 182 914

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 238

333639 2 Kúria

K1 Személyi juttatások 5 301

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 166

VIII. ÜGYÉSZSÉG

026338 1 Ügyészségek

K1 Személyi juttatások 74 260

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 337

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 62

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

294502 1 Miniszterelnökség

K1 Személyi juttatások 1 937

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 426

000659 2 Információs Hivatal

K1 Személyi juttatások 1 594

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351

360428 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása

K1 Személyi juttatások 750

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 165

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K1 Személyi juttatások 85 110

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 726

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

K1 Személyi juttatások 7 800

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 716

31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

K1 Személyi juttatások 88

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 1 303

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 287

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K1 Személyi juttatások 16 448

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 619

004338 4 Ménesgazdaságok

K1 Személyi juttatások 1 744

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 384

(6)

8194 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

3

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K1 Személyi juttatások 57 574

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 656

004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

K1 Személyi juttatások 2 286

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 503

004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

K1 Személyi juttatások 9 648

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 123

295802 10 Génmegőrzési Intézmények

K1 Személyi juttatások 3 333

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 734

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat

K1 Személyi juttatások 3 754

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 826

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 18 911

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 160

304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet

K1 Személyi juttatások 396

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 370

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81

198279 2 Egyéb HM szervezetek

K1 Személyi juttatások 11 008

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 422

2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K1 Személyi juttatások 147 259

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 397

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei

K1 Személyi juttatások 107 787

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 713

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

K1 Személyi juttatások 1 055

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 232

002718 6 MH Egészségügyi Központ

K1 Személyi juttatások 210 335

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 274

342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

K1 Személyi juttatások 1 156

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 254

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 12 829

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 822

(7)

Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat

K1 Személyi juttatások 36

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8

294479 4 Terrorelhárítási Központ

K1 Személyi juttatások 124

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27

003737 5 Büntetés-végrehajtás

K1 Személyi juttatások 45 480

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 005

001580 7 Rendőrség

K1 Személyi juttatások 681 655

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 149 962

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal

K1 Személyi juttatások 3 013

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 663

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K1 Személyi juttatások 5 034

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 107

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 60 053

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 211

001755 13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

K1 Személyi juttatások 17 582

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 869

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 197 275

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 401

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 1 800

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 19 794

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 355

347895 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

K1 Személyi juttatások 191

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42

354406 7 Szakképzési Centrumok

K1 Személyi juttatások 256 396

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 423

237287 8 Magyar Államkincstár

K1 Személyi juttatások 67 921

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 943

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 346

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76

000989 17 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

K1 Személyi juttatások 166

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36

(8)

8196 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

5

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

K1 Személyi juttatások 186 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 920

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 3 214

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 707

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

K1 Személyi juttatások 845

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 186

010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

K1 Személyi juttatások 3 023

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 665

298224 16 Nemzeti Sportközpontok

K1 Személyi juttatások 24 900

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 478

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 871

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192

004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 6 202

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 364

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások 31 006

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 820

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

K1 Személyi juttatások 613 893

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 056

016357 4 Egyéb kulturális intézmények

K1 Személyi juttatások 1 933

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 425

227942 5 Egyetemek, főiskolák

K1 Személyi juttatások 1 275 161

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 280 537

6 Egyéb oktatási intézmények

343306 1 Oktatási Hivatal

K1 Személyi juttatások 2 294

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 505

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

K1 Személyi juttatások 2 900

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 638

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

K1 Személyi juttatások 4 189

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921

(9)

Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K1 Személyi juttatások 2 918 488

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 641 721

218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 80 006

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 602

218605 12 Művészeti intézmények

K1 Személyi juttatások 16 301

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 584

002994 14 Országos Mentőszolgálat

K1 Személyi juttatások 218 460

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 061

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat

K1 Személyi juttatások 82 178

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 079

334484 18 Klebelsberg Központ

K1 Személyi juttatások 784 085

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172 572

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

K1 Személyi juttatások 1 525

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 336

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása

286023 1 Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások 25 091

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K1 Személyi juttatások 120

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 GazdaságiVersenyhivatal igazgatása

K1 Személyi juttatások 157

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

K1 Személyi juttatások 22 427

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 934

007119 4 KSH Könyvtár

K1 Személyi juttatások 951

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 209

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

K1 Személyi juttatások 947

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208

333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ

K1 Személyi juttatások 1 386

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305

(10)

8198 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

7

303113 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

K1 Személyi juttatások 69 066

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 195

329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek

K1 Személyi juttatások 3 279

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 721

5 MTA egyéb intézmények

270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

K1 Személyi juttatások 4 309

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 948

006936 2 MTA Jóléti intézmények

K1 Személyi juttatások 3 550

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781

006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

K1 Személyi juttatások 3 600

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 792

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

K1 Személyi juttatások 147

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

349095 1 NKFI Hivatal

K1 Személyi juttatások 647

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

368640 2 2017. évi kompenzáció támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 39 756

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

368651 3 2017. évi kompenzáció támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 15 995

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

32 Központi kezelésű előirányzatok

3 Céltartalékok

329928 1

K5 Egyéb működési célú kiadások -10 707 847

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ezer forintban BEVÉTEL

Kiemelt előirányzat neve Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás ( + / - )

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma Feje-

névzet Cím név

Al- címnév

Jog- cím csop.

név Jog- címnév ÁHT

egyedi azonosító

Fejezet

szám Cím

szám Al- számcím

Jog- cím csop.

szám Jog- számcím

Kie- melt előir.

szám

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

A módosítás jogcíme

(11)

Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

ezer forintban TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat neve

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei 13 876

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2 699

334206 3 Országgyűlési Őrség 184

5 Közbeszerzési Hatóság

019161 1 Közbeszerzési Hatóság 499

21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

303202 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 170

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság

262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 171

25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 12

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 249

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Alkotmánybíróság 2 676

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 477

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

000462 1 Állami Számvevőszék 1 092

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1 Bíróságok 223 152

333639 2 Kúria 6 467

VIII. ÜGYÉSZSÉG

026338 1 Ügyészségek 90 597

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 76

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

294502 1 Miniszterelnökség 2 363

000659 2 Információs Hivatal 1 945

360428 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 915

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 103 836

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 9 516

31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 107

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1 590

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 20 067

004338 4 Ménesgazdaságok 2 128

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 70 230

004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 2 789

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma egyedi ÁHT

azonosító Fejezet

szám Cím

szám címAl- szám

Jog-cím csop.

szám Jog-cím szám

Kie-melt előir.

szám Feje-

névzet Címnév

címAl- név

Jog-cím csop.

név Jog-cím

név

Módosítás ( + / - ) A módosítás jogcíme

(12)

8200 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

9

004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 771

295802 10 Génmegőrzési Intézmények 4 067

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 4 580

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 23 071

304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 483

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 451

198279 2 Egyéb HM szervezetek 13 430

2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 179 656

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 131 500

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1 287

002718 6 MH Egészségügyi Központ 256 609

342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 1 410

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 15 651

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 44

294479 4 Terrorelhárítási Központ 151

003737 5 Büntetés-végrehajtás 55 485

001580 7 Rendőrség 831 617

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 3 676

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 6 141

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 73 264

001755 13 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 21 451

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 240 676

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 2 204

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 24 149

347895 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 233

354406 7 Szakképzési Centrumok 312 819

237287 8 Magyar Államkincstár 82 864

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 422

000989 17 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 202

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 226 920

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 3 921

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 031

010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 3 688

298224 16 Nemzeti Sportközpontok 30 378

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 063

004118 2 Külképviseletek igazgatása 7 566

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 37 826

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 748 949

016357 4 Egyéb kulturális intézmények 2 358

227942 5 Egyetemek, főiskolák 1 555 698

(13)

Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

6 Egyéb oktatási intézmények

343306 1 Oktatási Hivatal 2 799

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 3 538

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 5 110

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 3 560 209

218672 11 Közgyűjtemények 97 608

218605 12 Művészeti intézmények 19 885

002994 14 Országos Mentőszolgálat 266 521

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 100 257

334484 18 Klebelsberg Központ 956 657

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 861

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása

286023 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi kompenzációja 25 091

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 146

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 192

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 27 361

007119 4 KSH Könyvtár 1 160

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 155

333206 2 MTA Könyvtár és Információs Központ 1 691

303113 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 84 261

329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek 4 000

5 MTA egyéb intézmények

270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 5 257

006936 2 MTA Jóléti intézmények 4 331

006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 4 392

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 180

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

349095 1 NKFI Hivatal 789

Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány 1 példány

1 példány 10 707 847 10 707 847

2 példány

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása időarányos

teljesítmény arányos egyéb ... azonnal Fejezet

Állami Számvevőszék Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Minisztérium

Foglalkoztatottaklétszáma(fő)-időszakra

(14)

8202

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

A Kormány 1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozata

a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséről

A Kormány

1. egyetért a  kiemelkedő jelentőségű és magas művészeti színvonalat képviselő Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél (a továbbiakban: Táncegyüttes) fennálló bérhelyzet kezelésével és az ehhez szükséges források megteremtésével;

2. támogatja a Táncegyüttes részére állandó játszóhely biztosítását;

3. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon

a) a  2017. évben szükséges 272,8 millió forint támogatás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

b) a  2018. évtől bázisba épülő jelleggel 277,0 millió forint összegű forrás biztosításáról a  központi költségvetésről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. június 20.

a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány részére a Táncegyüttes részére állandó játszóhelyként szolgáló ingatlan biztosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: 2017. június 30.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozata

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány

1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19.  § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 228 200 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: belügyminiszter, Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője, emberi erőforrások minisztere, Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Határidő: 2018. június 30.

2. az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét – 2017. január 1-jei fordulónappal – a 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

(15)

3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen a  2.  pont szerinti címrendi változás 2017. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal

4. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára a  K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 430 540 ezer forintból 150 ezer forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 30 ezer forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 8712 ezer forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 15 113 ezer forint a  K6. Beruházások kiemelt előirányzaton, valamint 11 811 ezer forint a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 6549 ezer forint a  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 54 640 ezer forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

5. A vajdasági Magyar Ház és Pannon Médiaház beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2017. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. november 30.”

szöveg lép.

6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1. pontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a  „2017. december 31., a Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára biztosított 40,0 millió forint tekintetében 2018. június 30.” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(16)

8204 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

1. melléklet az 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség XIV. Belügyminisztérium XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség

K6 Beruházások 112 700

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K6 Beruházások 300 000

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások 85 000

K6 Beruházások 2 948 300

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások 41 500

K6 Beruházások 204 700

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

343762 3 Határtalanul! program támogatása

K1 Személyi juttatások 109 136

K3 Dologi kiadások 201 564

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 800

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

K3 Dologi kiadások 44 500

K6 Beruházások 31 400

K7 Felújítások 3 600

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

360495 20 Makovecz Emlékközpont

K5 Egyéb működési célú kiadások 106 000

XI. Miniszterelnökség

32 Központi kezelésű előirányzatok

271734 2 Országvédelmi Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 228 200

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 112 700

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 300 000

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3 033 300

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 246 200

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

343762 3 Határtalanul! program támogatása 310 700

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 39 800

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 79 500

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

360495 20 Makovecz Emlékközpont 106 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos

Állami Számvevőszék teljesítményarányos

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 4 228 200 4 228 200

Nemzetgazdasági Minisztérium

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat

száma Államház-

tartási egyedi azonosító

2 példány 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat

száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány 1 példány Államház-

tartási egyedi azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

(17)

Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

Feje- Al- Jog- Jog- Feje- Al- Jog- Jog-

zet cím cím- cím zet cím cím- cím

cso- cso-

port port

351495 XVIII. 7 1 18 0 A Magyar Foundation of North America

támogatása XXI. 20 1 4 0

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Cím Cím

(18)

8206

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 83. szám

A Kormány 1304/2017. (VI. 7.) Korm. határozata

a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról szóló 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány – a  siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról szóló 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1849/2016. (XII. 23.) Korm.  határozat] 2.  pontjától elérően – felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1849/2016. (XII. 23.) Korm.  határozat 1.  pontjában foglaltak megvalósítása érdekében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontja szerinti ingatlan állami tulajdonba kerülése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal

2. A Kormány – az 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjától eltérően – felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat. 1. pontja szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről, ennek érdekében felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a  Siófok Kézilabda Club Sportegyesülettel (szervezet nyilvántartási száma: 14-02-0003500;

adószáma: 18784244-2-14; statisztikai számjele: 18784244-9319-521-14).

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal

3. A Kormány

a) visszavonja az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1800/2016. (XII. 20.) Korm.  határozat] 1.  mellékletében foglalt táblázat „A siófoki Kiss Szilárd csarnok befejezése” megnevezésű fejlesztésre vonatkozó sorát;

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat „A siófoki Kiss Szilárd csarnok befejezése” megnevezésű sor végrehajtására az  1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 3.  pontja alapján kiadott támogatói okirat visszavonása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1305/2017. (VI. 7.) Korm. határozata

a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Korszerű és piacképes új magyar zöldségfajták nemesítése” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy a  ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Korszerű és piacképes új magyar zöldségfajták nemesítése” című támogatási kérelmet benyújtsa.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(19)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

szövegrész helyébe az „a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes

„b) a  2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: 2019.. évi központi költségvetéséről szóló 2018. törvény” szövegrész helyébe a  „Magyarország 2019. évi központi

a) a 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok

a) a 2019.  évben 300  000  000 forint biztosításáról a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet XX.

a) a  2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,

a) 9 822 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási kötelezettséggel a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi

Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. törvény 1. melléklet XI.