• Nem Talált Eredményt

Miniszteri rendeletek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Miniszteri rendeletek"

Copied!
304
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Kormányrendelet

322/2007. (XII. 5.) Korm. r. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl - - - - 5107

Miniszteri rendeletek

139/2007. (XI. 28.) FVM r. A baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl- - - - 5112 140/2007. (XI. 28.) FVM r. A sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl- - - - 5119 141/2007. (XI. 28.) FVM r. A piaci szereplõknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként,

illetve felvásárlóként történõ elismerésérõl - - - - 5125 142/2007. (XI. 28.) FVM r. A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosítá-

sáról - - - - 5134 143/2007. (XII. 4.) FVM r. A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól - - - - 5136 144/2007. (XII. 4.) FVM r. A szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról

szóló 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról - - - - 5166 145/2007. (XII. 4.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

esetében a kedvezõtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról

szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról - - - - 5166 146/2007. (XII. 4.) FVM r. Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély

összegû (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetõk által fel-

ajánlott részébõl képzett bevételbõl címû 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet módosításáról - 5167 147/2007. (XII. 4.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócso- portok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM ren- delet alapján elõzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER cso-

portok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl - - - - 5167 148/2007. (XII. 8.) FVM r. Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésé-

nek és kifizetésének rendjérõl - - - - 5236

A tartalomjegyzék az 5106. oldalon folytatódik.

FELHÍVÁS!

Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

(2)

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2007. (XI. 21.) MVH közleménye a fás és az

évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás igénylésérõl - - - - 5245 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 93/2007. (XI. 22.) MVH közleménye a cukoripar

szerkezetátalakítási támogatásáról szóló 114/2006. (XII. 5.) MVH közlemény módosításáról 5287 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2007. (XI. 27.) MVH közleménye a szõlõfeldol-

gozás és borkészítés során keletkezõ melléktermékek kötelezõ lepárlásában, a krízislepárlásban

részt vevõ jóváhagyott lepárlóüzemekrõl és begyûjtõhelyekrõl - - - - 5292 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 95/2007. (XI. 29.) MVH közleménye a sertéshús ma-

gántárolási támogatás felfüggesztésérõl - - - - 5294 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 96/2007. (XII. 3.) MVH közleménye a fiatal mezõ-

gazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl - - - - 5295 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2007. (XII. 3.) MVH közleménye a mezõgazdasá-

gi termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz - - - - 5335 Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi

árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó összefoglaló megjelentetésérõl - - - - 5369 Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott hagyomá-

nyos különleges termék bejelentéshez kapcsolódó összefoglaló megjelentetésérõl - - - - 5379 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal közleménye az Országos Mezõgazdasági Fajtaminõsítõ

Bizottság Szántóföldi Szekciójának 2007. november 14-i ülése alapján növényfajták állami elis-

merésével kapcsolatos változásokról - - - - 5384 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a Jó Higiéniai Gyakorlat Útmu-

tatók közzétételérõl - - - - 5394 Géntechnológiával módosított szervezetek zárt rendszerben történõ felhasználására vonatkozó en-

gedélytervezet közzététele - - - - 5396 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye az Agrárgazdasági Igazságügyi

Szakértõi Testület tagjai névsorának közzétételérõl - - - - 5396 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye az Agrárgazdasági Igazságügyi

Szakértõi Testület ügyrendjének közzétételérõl - - - - 5398

(3)

Kormányrendelet

A Kormány 322/2007. (XII. 5.) Korm.

rendelete

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé- sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007.

évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. §-ánaka)pontjában, valamint a ter- mõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekez- désének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésénekb)pontjában megálla- pított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) tanácsi rendelet:a közös agrárpolitika keretébe tar- tozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet;

b) mezõgazdasági közvetlen kifizetés:a tanácsi rendelet 2. cikkénekd)pontjában meghatározott, közvetlenül a me- zõgazdasági termelõ részére nyújtott támogatás;

c) az EMVA 2. tengelyébõl nyújtott egyes támogatások:

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 37. cikke, 38. cikke, 39. cikk (1)–(4) bekezdései, 40. cikke, 43. cikke, 46. cikke és 47. cikke alapján nyújtott támogatá- sok;

d) hatáskörrel rendelkezõ hatóságok: a Mezõgazda- sági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és víz- ügyi felügyelõségek.

2. §

(1) A 3. §-ban meghatározott ellenõrzõ szervek, a mezõ- gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támo- gatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény elõírásai szerint rendelkezésükre bocsátott adatok alapján ellenõr- zik, hogy a mezõgazdasági közvetlen kifizetésben részesü- lõ, valamint az EMVA 2. tengelyébõl nyújtott egyes támo-

gatásokban részesülõ mezõgazdasági termelõ betartja a ta- nácsi rendelet 4. cikkében és III. mellékletében meghatá- rozott közösségi jogi aktusokba foglalt gazdálkodási kö- vetelményeket, valamint teljesíti a helyes mezõgazdasági és környezeti állapotban való tartásra vonatkozó elõ- írásokat.

(2) A kölcsönös megfeleltetési rendszerrel kapcsolatos feladatok összehangolását a Mezõgazdasági és Vidékfej- lesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el.

3. §

(1) A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenõrzõ szervek a következõk:

a) hatáskörrel rendelkezõ hatóságok, b) a MVH.

(2) A tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott közösségi jogi aktusokba foglalt gazdálkodási követelmé- nyek végrehajtását a kölcsönös megfeleltetés szempontjá- ból ellenõrzõ szerveket az1–3. számú mellékletek tartal- mazzák.

(3) A helyes mezõgazdasági és környezeti állapotra vo- natkozó elõírásokat az MVH ellenõrzi.

4. §

A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenõrzõ szer- vek kötelesek e feladatuk megvalósítása során együttmû- ködni. E szervek hatósági, illetve egyéb feladataik elvég- zésekor észlelt, a 2. § (1) bekezdésében említett közösségi jogi aktusokba foglalt gazdálkodási követelményeket, il- letve a helyes mezõgazdasági és környezeti állapotra vo- natkozó elõírásokat sértõ tevékenységrõl értesíteniük kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ, a kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenõrzõ szervet.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé- vel – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet

a) 2. számú melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba;

b) 3. számú melléklete 2011. január 1-jén lép hatályba;

c) 6. §-a a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.

6. § (1) Hatályát veszti

a) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyaror- szági végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási

(4)

rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregisz- ter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

b) az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártá- mogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetés- bõl nyújtott kiegészítõ támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 6/2004. (I. 22.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet);

c) az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártá- mogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetés- bõl nyújtott kiegészítõ támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;

d) a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásuk- ról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításá- ról szóló 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelet;

e) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2005. (X. 25.) Korm. rendelet;

f) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyaror- szági végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregisz- ter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítá- sáról szóló 31/2005. (II. 15.) Korm. rendelet;

g) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) be- kezdése.

(2) A Korm. rendelet elõírásait a 2007. május 1-je elõtt indult, folyamatban lévõ nemzeti hatáskörbe tartozó támo- gatási ügyekben alkalmazni kell.

(3) E § 2010. december 31-én hatályát veszti.

7. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtá- sát szolgálja:

a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptem- ber 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításá- ról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott tá- mogatási rendszerek létrehozásáról;

b) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptem- ber 20.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap- ból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

c) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. ápri- lis 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen tá- mogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támo- gatási rendszerek létrehozásáról szóló 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péters. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

(5)

1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi rendelet szerinti sorszám

EK irányelv/rendelet Hatáskörrel rendelkezõ ellenõrzõ szervek

1. A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élõ madarak védelmérõl

3. cikk, a 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdései, 5., 7. és 8. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(erdészeti hatósági jogkörben)

– Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (mezõgazdasági területre vonatkozó földhasználati jogszabályok esetében)

– környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek

(természetvédelmi hatósági jogkörében) 2. A Tanács 80/68/EGK irányelve (1979.

december 17.) a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezés elleni védelmérõl 4. és 5. cikk

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek

(környezetvédelmi és vízügyi hatósági jogkörében) 3. A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.)

a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelmérõl

3. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(talajvédelmi hatósági jogkörben) 4. A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991.

december 12.) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrát- szennyezésével szembeni védelmérõl

4. és 5. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(talajvédelmi hatósági jogkörben): termõföldön végzett ellenõrzés esetén1

– környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek (állattartó telepen végzett ellenõrzés esetén)2

5. A Tanács 92/43/EGK irányelve 7(1992. május 21.) a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és növények védelmérõl

6., 13., 15. cikk és a 22. cikk (b) pontja

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(erdészeti hatósági jogkörben)

– Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (mezõgazdasági területre vonatkozó földhasználati jogszabályok esetében)

– környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (természetvédelmi hatósági

jogkörében) 6. A Tanács 92/102/EGK irányelve (1992.

november 27.) az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról

3., 4. és 5. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi és tenyésztési hatósági jogkörben)

7. A Bizottság 2629/97/EK rendelete (1997.

december 29.) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében létrehozott füljelzõk, állomány-nyilvántartások és marhalevelek tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

6. és 8. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi és tenyésztési hatósági jogkörben)

1 A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján.

2 A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján.

(6)

Tanácsi rendelet szerinti sorszám

EK irányelv/rendelet Hatáskörrel rendelkezõ ellenõrzõ szervek

8. Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézésérõl, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

4. és 7. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi és tenyésztési hatósági jogkörben)

8a. A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003.

december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/101/EGK és 64/432/EGK irányelv módosításáról

3. cikk, 4. cikk és 5. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi és tenyésztési hatósági jogkörben)

2. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi rendelet szerinti sorszám

EK irányelv/rendelet Hatáskörrel rendelkezõ ellenõrzõ szervek

9. A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédõszerek forgalomba hozataláról 3. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(növényvédelmi szerv jogkörben) 10. A Tanács 96/22 EK irányelve (1996. április 29.)

a hormon-hatású, tireosztatikus hatású anyagoknak és aβ-agonistáknak az állattenyésztésben történõ felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK, a 88/146/EGK és a 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl

3., 4., 5. és 7. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi hatósági jogkörben)

11. Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

14., 15., a 17. cikk (1) bekezdése, 18., 19. és 20. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(takarmányozási, állategészségügyi

és növény-egészségügyi hatósági jogkörben)

12. Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról

7., 11., 12., 13. és 15. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi hatósági jogkörben)

(7)

Tanácsi rendelet szerinti sorszám

EK irányelv/rendelet Hatáskörrel rendelkezõ ellenõrzõ szervek

13. A Tanács 85/511/EGK irányelve (1985.

november 18.) a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetésérõl

3. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi hatósági jogkörben)

14. A Tanács 92/119/EGK irányelve (1992.

december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetésérõl

3. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi hatósági jogkörben)

15. A Tanács 2000/75/EK irányelve (2000.

november 20.) a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról

3. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állategészségügyi hatósági jogkörben)

3. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi rendelet szerinti sorszám

EK irányelv/rendelet Hatáskörrel rendelkezõ ellenõrzõ szervek

16. A Tanács 91/629/EGK irányelve (1991.

november 19.) borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról 3. és 4. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állatvédelmi hatósági jogkörben) 17. A Tanács 91/630/EGK irányelve (1991.

november 19.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról 3. cikk és 4. cikk (1) bekezdése

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állatvédelmi hatósági jogkörben) 18. A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.)

a tenyésztés céljából tartott állatok védelmérõl 4. cikk

– Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és területi szervei

(állatvédelmi hatósági jogkörben)

(8)

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 139/2007. (XI. 28.) FVM

rendelete

a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha- lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso- lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör- vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfej- lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és 3. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a kö- vetkezõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) baromfitelep:olyan állattartó hely, amely baromfi- tartásra alkalmas létesítményekkel felszerelt és szerepel a területileg illetékes állategészségügyi hatóság nyilvántar- tásában;

b) baromfi állomány: egy baromfitelepre legfeljebb 10 napos – pulyka állomány esetében legfeljebb 28 na- pos – kikelési idõszak alatt letelepített azonos fajú és faj- tájú baromfi. Ha a baromfitelepen kétfázisú nevelés folyik, az egy-egy nevelési fázis egy-egy külön állománynak mi- nõsül;

c) termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelõi csoport.

(2) Baromfitenyésztés során az elõírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére a Föld- mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továb- biakban: minisztérium) támogatást hirdet.

(3) E rendelet alapján, amennyiben e rendelet hatályba- lépését követõen a baromfiállomány tartása során

a) a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentessé- gének biztosítása,

b) mechanikai sérülések megelõzéséhez szükséges fel- tételek biztosítása,

c) kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása, d) állati fehérjementes takarmány felhasználása, vagy e) a takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása történik, a rendeletben meghatározott egyéb feltételek tel- jesítése esetén, támogatás vehetõ igénybe. A támogatás az a)–e) pontok szerinti bármely tevékenységnek a 2. § (1) bekezdése szerinti igénylõ birtokában lévõ baromfi ál- lományra vonatkoztatott folytatása esetén igényelhetõ.

(4) Az állategység számítás módját baromfifajonként és hasznosítási irányonként állategyedekre vonatkozóan az 1. számú melléklettartalmazza.

(5) E rendelet alapján támogatás adott támogatási évben az összes baromfifélére legfeljebb négymilliárd forint összegig igényelhetõ.

(6) A támogatást baromfi állományonként lehet igé- nyelni. Amennyiben adott támogatási évben a támogatható igény az (5) bekezdés szerinti összeget meghaladja, úgy a támogatás összege igénylõnként a túllépés mértékével ará- nyosan csökken.

(7) A támogatás folyósítását a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû, 10032000-01220191-51200002 számú Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elõirányzat-felhasználási keret- számláról kell teljesíteni.

2. §

(1) E rendelet alapján támogatási kérelmet

a) csõd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végel- számolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi szemé- lyiség nélküli gazdasági társaság;

b) gazdálkodási tevékenységével összefüggésben vég- rehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó;

c) végrehajtási eljárás alatt nem álló, a személyi jöve- delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezõ- gazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ természe- tes személy – ideértve a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót – (a továbbiakban együtt: igénylõ) nyújthat be.

(2) E rendelet szerinti támogatásra az az igénylõ jogo- sult, aki/amely

a) vállalja az 1. § (3) bekezdésa)–e)pontjaiban felso- rolt tevékenység legalább öt éven át történõ folytatását;

b) a tevékenységének megfelelõ, az érintett termékpá- lyán mûködõ, olyan államilag elismert termelõi csoport, Beszerzési és Értékesítõ Szövetkezet, tenyésztõ szervezet, az adott termékpályán mûködõ terméktanács vagy szak- mai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal mûködik;

c) részt vesz a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által mûködtetett Tenyészet Információs Rendszerben és Baromfi Információs Rendszerben;

d) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötele- zettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészség- ügyi és állatvédelmi szabályokat, és errõl rendelkezik a te- rületileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolásával;

e) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek;

(9)

f) adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítá- si járuléktartozással nem rendelkezik, és nincs lejárt tarto- zása a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a to- vábbiakban: MVH) felé;

g) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentésé- hez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatás- ról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1. alpontja szerint nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;

h) a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben sze- repel. Ha az igénylõ még nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez egyidejûleg csa- tolni kell a regisztrációs szám megállapítása iránti kérel- met.

(3) E rendelet szerinti támogatásra az az igénylõ jogo- sult, akinek/amelynek jogerõs határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybevett agrár- vagy agrár-vidékfejlesz- tési támogatásból eredõ tartozása nincs.

(4) E rendelet szerinti támogatás egy baromfi állomány- ra egy alkalommal igényelhetõ. E rendelet szerinti támo- gatás a 2007-es támogatási évre vonatkozóan egy alkalom- mal, az ezt követõ támogatási években teljes negyedévre vonatkozóan igényelhetõ a2. számú mellékletszerinti tá- mogatási kérelemnek az MVH igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, sze- mélyes vagy postai úton történõ megküldésével. A támo- gatási kérelem a negyedévet követõ hónap utolsó napjáig, de legkésõbb a támogatási évet követõ február 15. napjáig nyújtható be.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell az egyes jog- címeknél meghatározott dokumentumokat, továbbá a terü- letileg illetékes állategészségügyi hatóságnak az állat- egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló igazolását.

(6) A támogatás a támogatási évet követõen – a benyúj- tott támogatási kérelmek feldolgozása után – kerül kifize- tésre. A támogatás kifizetését az MVH az ügyfél-nyilván- tartási rendszerben szereplõ bankszámlaszámra teljesíti.

A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása

3. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely rendszeresen, legalább negyedévente, de legfel- jebb rotációnként egy alkalommal ellenõrzi az általa fel- használt baromfi nevelõ keveréktakarmány nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül a mikotoxin tartalmat.

(2) A támogatás mértéke baromfifajonként és állategy- ségenként:

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás mértéke (Ft/ÁE)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke)

2078 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös

2795 0124102212 pecsenyeliba 2070,53 0124102220 növendék liba

3 hónapos és idõsebb

3837,04

0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

2999,75 0124102223 hízott liba 1258,18 0124104212 pecsenyekacsa,

legfeljebb

2 hónapos intenzív tartásban

3074,29

0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

3070,92 0124104222 hízott kacsa 1637,18 0124103220 növendék pulyka

3 hónapos és idõsebb

4425

(3) Az igénylõ által használt takarmány deoxinivalenol tartalma legfeljebb 2,5 mg/kg lehet.

(4) E rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a vizsgálat elvégzésére akkredi- tált laboratórium vonatkozó, a (3) bekezdésben meghatá- rozott értékre is kiterjedõ igazolását.

Mechanikai sérülés megelõzése 4. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely biztosítja a baromfiállományban a mellsérülés megelõzéséhez szükséges feltételeket.

(2) A támogatás mértéke baromfifajonként és állategy- ségenként:

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás mértéke (Ft/ÁE)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke)

4 736 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös

5 715 0124101200

0124101310

házi tyúk 1 159

0124102212 pecsenyeliba 32 809,20 0124102220 növendék liba

3 hónapos és idõsebb

53 922,97

0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

37 299,15 0124102223 hízott liba 42 496,20

(10)

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás mértéke (Ft/ÁE)

0124104212 pecsenyekacsa, legfeljebb

2 hónapos intenzív tartásban

16 869,53

0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

41 230,77

0124104222 hízott kacsa 63 411,58 0124103220 növendék pulyka

3 hónapos és idõsebb

9 822

(3) Az igénylõ által a vágóhídra leadott állatoknál a mellsérülést szenvedõ állatok aránya állományonként nem haladhatja meg az 5%-ot.

(4) A rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a vágóhídnak és a felügyelõ jogo- sult állatorvosnak a mellsérülések (3) bekezdésben meg- határozott arányára vonatkozó igazolását.

Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása 5. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely biztosítja a kíméletes állatmozgatás és szállítás feltételeit.

(2) A támogatás mértéke baromfifajonként és állategy- ségenként:

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás mértéke (Ft/ÁE)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke)

633 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös

854,45 0124101200

0124101310

házi tyúk 120

0124102212 pecsenyeliba 3 750,60 0124102220 növendék liba

3 hónapos és idõsebb

16 740,38

0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

3 551,10 0124102223 hízott liba 3 712,51 0124104212 pecsenyekacsa,

legfeljebb

2 hónapos intenzív tartásban

1 301,04

0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

4 242,02

0124104222 hízott kacsa 5 908,97 0124103220 növendék pulyka

3 hónapos és idõsebb

2 324

(3) Az igénylõ által a vágóhídra leadott állatoknál a tö- rött végtagú állatok aránya állományonként nem haladhat- ja meg az 5%-ot.

(4) A rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a vágóhídnak és a felügyelõ jogo- sult állatorvosnak a törött végtagú állatok (3) bekezdésben meghatározott arányára vonatkozó igazolását.

Állati fehérje mentes takarmány használata 6. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely kizárólag állati fehérje mentes takarmányt hasz- nál, különös tekintettel a halliszt mellõzésére.

(2) A támogatás mértéke baromfifajonként és állategy- ségenként:

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás mértéke (Ft/ÁE)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke)

8 520 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös

12 207 0124101200

0124101310

házi tyúk 2 088

0124102212 pecsenyeliba 11 992,80 0124102220 növendék liba

3 hónapos és idõsebb

22 841,28

0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

15 275,40 0124102223 hízott liba 18 802,80 0124104212 pecsenyekacsa,

legfeljebb

2 hónapos intenzív tartásban

11 230,75

0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

18 330,60

0124104222 hízott kacsa 27 352,10 0124103220 növendék pulyka

3 hónapos és idõsebb

18 970

(3) Az igénylõ által használt nevelõtakarmányban az ál- lati fehérje eredetû anyagok a laborvizsgálati kimutatási határértéket nem érik el. Az akkreditált laboratórium a vizsgálatot negyedévenként, de legfeljebb rotációnként egy alkalommal az állatállományt felügyelõ kezelõ állator- vos által célzottan vett takarmány mintából végzi el.

(4) A rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az akkreditált laboratórium vonatkozó igazolását, és b) a takarmányellátó nyilatkozatát az elõállított takar- mány állati fehérje mentességérõl.

(11)

Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása 7. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely a baromfiállomány takarmányozásához az ivó- víz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet elõírásainak meg- felelõ vizet használ.

(2) A támogatás mértéke baromfifajonként és állategy- ségenként:

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás mértéke (Ft/ÁE)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke)

2575 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös

1367 0124101200

0124101310

házi tyúk 1856

0124102212 pecsenyeliba 3226,58 0124102220 növendék liba

3 hónapos és idõsebb

5436,92

0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

2601,90 0124102223 hízott liba 1497,62 0124104212 pecsenyekacsa,

legfeljebb

2 hónapos intenzív tartásban

622,44

0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

2332,99

0124104222 hízott kacsa 784,93 0124103220 növendék pulyka

3 hónapos és idõsebb

6134

(3) Az igénylõnek az általa takarmányozáshoz használt víz (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelését ne- gyedévenként, de legfeljebb rotációnként egy alkalommal ellenõriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laborató- riummal.

(4) A rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a vizsgálat elvégzésére akkredi- tált laboratórium vonatkozó igazolását.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) 2008. január 1-jén hatályát veszti a 2. § (4) bekezdé- sébõl „a 2007-es támogatási évre vonatkozóan egy alka- lommal, az ezt követõ támogatási években” szövegrész.

(3) Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfej- lesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 40. cikkével és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza- bályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsá- gi rendelet 27. cikkével összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet

a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez Állategység

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint

Állategység (ÁE)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke)

0,0017 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös

0,0017 0124101200

0124101310

házi tyúk 0,02

0124102212 pecsenyeliba 0,0050

0124102220 növendék liba 3 hónapos és idõsebb

0,0050 0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9

hónapig vágásra

0,0050

0124102223 hízott liba 0,0067

0124104212 pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

0,0020

0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

0,0033

0124104222 hízott kacsa 0,0033

0124103220 növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

0,0067

(12)

2. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján

Benyújtás helye:

az igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség 1. Az igénylõ adatai:

Név: ... Tel.: ...

MVH Regisztrációs száma: ...

Adószáma: ...

Adóazonosító jele: ...

Lakhely/székhely címe: ... (helység) ... út/utca/tér ... hsz.

Levelezési címe: ... (helység) ... út/utca/tér ... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ... Tel.: ...

Felelõs ügyintézõ neve: ... Tel.: ...

2. Támogatás

A támogatott állomány azonosítója: ...

2.1. Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának rendszeres ellenõrzése

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint Támogatás (Ft/ÁE) Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás (Ft)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke) 2078 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös 2795

0124102212 pecsenyeliba 2070,53

0124102220 növendék liba 3 hónapos és idõsebb

3837,04 0124102222 fiatal liba

9 héttõl 9 hónapig vágásra

2999,75

0124102223 hízott liba 1258,18

0124104212 pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

3074,29 0124104210 növendék kacsa

3 hónapnál fiatalabb

3070,92

0124104222 hízott kacsa 1637,18

0124103220 növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

4425

Kijelentem, hogy az általam felhasznált baromfi nevelõ keveréktakarmány nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül a mikotoxin tartalmat legalább negyedévente, de legfeljebb rotációnként egy alkalommal akkreditált laboratóriummal ellenõriztetem.

2.2. Mechanikai sérülések megelõzése

BTO termékszám Baromfi megnevezése

BTO szerint Támogatás (Ft/ÁE) Igényelt mennyiség

(ÁE)

Igényelt támogatás (Ft)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke) 4 736 10124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös 5 715 0124101200

0124101310

házi tyúk 1 159

(13)

BTO termékszám Baromfi megnevezése

BTO szerint Támogatás (Ft/ÁE) Igényelt mennyiség

(ÁE)

Igényelt támogatás (Ft)

0124102212 pecsenyeliba 32 809,20

0124102220 növendék liba 3 hónapos és idõsebb 53 922,97 0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra 37 299,15

0124102223 hízott liba 42 496,20

0124104212 pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

16 869,53 0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb 41 230,77

0124104222 hízott kacsa 63 411,58

0124103220 növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb 9 822

Kijelentem, hogy a baromfi állomány tartása során a mellsérülés megelõzéséhez szükséges feltételeket biztosítom.

2.3. Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint Támogatás (Ft/ÁE) Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás (Ft)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke) 633 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös 854,45 0124101200

0124101310

házi tyúk 120

0124102212 pecsenyeliba 3 750,60

0124102220 növendék liba 3 hónapos és idõsebb 16 740,38 0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra 3 551,10

0124102223 hízott liba 3 712,51

0124104212 pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

1 301,04 0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb 4 242,02

0124104222 hízott kacsa 5 908,97

0124103220 növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb 2 324

Kijelentem, hogy a baromfi állomány tartása során a kíméletes állatmozgatás és szállítás feltételeit biztosítom.

2.4. Állati fehérje mentes takarmány használata

BTO termékszám Baromfi megnevezése

BTO szerint Támogatás (Ft/ÁE) Igényelt mennyiség

(ÁE)

Igényelt támogatás (Ft)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke) 8 520 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös 12 207 0124101200

0124101310

házi tyúk 2 088

0124102212 pecsenyeliba 11 992,80

0124102220 növendék liba 3 hónapos és idõsebb 22 841,28 0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra 15 275,40

0124102223 hízott liba 18 802,80

0124104212 pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

11 230,75 0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb 18 330,60

0124104222 hízott kacsa 27 352,10

0124103220 növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb 18 970

(14)

2.5. Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása

BTO termékszám Baromfi megnevezése BTO szerint Támogatás (Ft/ÁE) Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás (Ft)

0124101220 növendék csirke (vágócsirke) 2575 0124101220

0124105022

szabadtartásos csirke és gyöngyös 1367 0124101200

0124101310

házi tyúk 1856

0124102212 pecsenyeliba 3226,58

0124102220 növendék liba 3 hónapos és idõsebb 5436,92 0124102222 fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra 2601,90

0124102223 hízott liba 1497,62

0124104212 pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

622,44 0124104210 növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb 2332,99

0124104222 hízott kacsa 784,93

0124103220 növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb 6134

Kijelentem, hogy a baromfi állomány takarmányozásához az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rend- jérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõ vizet használok.

(Írja be támogatási jogcímenként és baromfifajonként az igényelt mennyiséget és az ennek alapján számított támoga- tási összeget!)

3. Nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.

3.3. Nyilatkozom, hogy az érintett termékpályán mûködõ, olyan államilag elismert termelõi csoport, BÉSZ, tenyész- tõ szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal mûködik.

3.4. Nyilatkozom, hogy a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által mûködtetett Tenyészet Információs Rendszer- ben és Baromfi Információs Rendszerben részt veszek.

3.5. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör- vény 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelelek.

3.6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenõrzése és a támogatás folyósítása érdekében a szükséges mértékig és idõtartamban az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybe- vétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...

...

igénylõ (cégszerû) aláírása Igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett támogatási igény megalapozott.

Dátum: ...

...

állatállományt felügyelõ kezelõ állatorvos

(15)

Mellékletek:

– Területileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolása a 2. § (2) bekezdésd)pontjában elõírt feltételek teljesíté- sérõl.

– Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenõrzése esetén a 3. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.

– Mechanikai sérülés megelõzése esetén a 4. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.

– Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.

– Állati fehérje mentes takarmány használata esetén a 6. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.

– Ivóvíz minõségû víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 140/2007. (XI. 28.) FVM

rendelete

a sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha- lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso- lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör- vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfej- lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és 3. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a kö- vetkezõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) vágósertés:az ex 0103921900 vámtarifaszámú, leg- alább 70 kg élõsúlyú vágósertés egyed;

b) tenyészkoca süldõ:az elismert sertés tenyésztõszer- vezet igazolásával rendelkezõ egyed;

c) termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelõi csoport.

(2) Sertéstenyésztés során az elõírásokon túlmutató kö- telezettségvállalás ellentételezésére a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: miniszté- rium) támogatást hirdet.

(3) E rendelet alapján, amennyiben e rendelet hatályba- lépését követõen a vágósertés tartása során

a) az elõírtnál legalább 10%-kal nagyobb férõhely, b) a tartási rendszerben természetes feltétel,

c) legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fény,

d) a verekedések, kimarások megelõzéséhez szükséges feltételek,

e) a takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz,

f) az almozás, vagy g) a megfelelõ mikroklíma

biztosítása történik, e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetén, támogatás vehetõ igénybe. A támogatása)–g)pontok szerinti bármely tevékenységnek a 2. § (1) bekezdése szerinti igénylõ birtokában lévõ vala- mennyi vágósertésre, tenyészkoca süldõre vonatkoztatott folytatása esetén igényelhetõ.

(4) A vágósertés, a tenyészkoca süldõ egyedenként 0,3 állategységnek felel meg.

(5) A támogatásban részesülõ vágósertések számát a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet szerinti nyilvántartás alapulvételével, az adott te- nyészetbõl a 2007-es támogatási évben e rendelet hatálybalépése és 2007. december 31. között, az ezt követõ támogatási években január 1. és december 31. között köz- vetlenül vagy kereskedõ útján, vágóhídra vagy élve kül- földre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállí- tott vágósertések, vagy tenyésztésre tovább értékesített koca süldõk száma alapján kell meghatározni.

(6) E rendelet alapján támogatás adott támogatási évben legfeljebb hatmilliárd forint összegig igényelhetõ.

(7) Amennyiben az adott támogatási évben a támogat- ható igény a (6) bekezdés szerinti összeget meghaladja, úgy a támogatás összege az érintett negyedévre vonatko- zóan benyújtott kérelmek között igénylõnként a túllépés mértékével arányosan csökken.

(8) A támogatás folyósítását a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû, 10032000-01220191-51200002 számú Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elõirányzat-felhasználási keret- számláról kell teljesíteni.

2. §

(1) E rendelet alapján támogatási kérelmet

a) csõd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végel- számolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi szemé- lyiség nélküli gazdasági társaság,

(16)

b) gazdálkodási tevékenységével összefüggésben vég- rehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó,

c) végrehajtási eljárás alatt nem álló, a személyi jöve- delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezõ- gazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ természe- tes személy – ideértve a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót – (a továbbiakban együtt: igénylõ) nyújthat be.

(2) Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylõ jo- gosult, aki/amely

a) vállalja az 1. § (3) bekezdésa)–g)pontjaiban felso- rolt tevékenység legalább öt éven át történõ folytatását;

b) a tevékenységének megfelelõ, az érintett termékpá- lyán mûködõ, olyan államilag elismert termelõi csoport, Beszerzési és Értékesítõ Szövetkezet, tenyésztõ szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik;

c) eleget tesz a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet elõírásainak;

d) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötele- zettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészség- ügyi és állatvédelmi szabályokat, és errõl rendelkezik a te- rületileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolásával;

e) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek;

f) adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítá- si járuléktartozással nem rendelkezik, és nincs lejárt tarto- zása a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé;

g) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentésé- hez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatás- ról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerint nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;

h) a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben sze- repel. Ha az igénylõ még nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez egyidejûleg csa- tolni kell a regisztrációs szám megállapítása iránti kérel- met.

(3) E rendelet szerinti támogatásra az az igénylõ jogo- sult, akinek/amelynek jogerõs határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybe vett agrár- vagy agrár-vidékfej- lesztési támogatásból eredõ tartozása nincs.

(4) E rendelet szerinti támogatás a 2007-es támogatási évre vonatkozóan egy alkalommal, az ezt követõ támoga- tási években teljes negyedévre vonatkozóan igényelhetõ a mellékletszerinti támogatási kérelemnek az MVH igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kiren- deltségéhez, személyes vagy postai úton történõ megkül- désével. A támogatási kérelem a negyedévet követõ hónap

utolsó napjáig, de legkésõbb a támogatási évet követõ feb- ruár 15. napjáig nyújtható be.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell az egyes jog- címeknél meghatározott dokumentumokat, a sertés értéke- sítésérõl szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bi- zonylat másolatát), a tenyésztésre értékesített koca süldõk esetében a tenyésztõ szervezet igazolását, továbbá a terü- letileg illetékes állategészségügyi hatóságnak az állat- egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, az érintett tenyészet 1. § (5) bekezdés szerinti létszá- mát is tartalmazó igazolását.

(6) A támogatás a támogatási évet követõen – a benyúj- tott támogatási kérelmek feldolgozása után – kerül kifize- tésre. A támogatás kifizetését az MVH az ügyfél-nyilván- tartási rendszerben szereplõ bankszámlaszámra teljesíti.

Nagyobb férõhely biztosítása 3. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely a vágósertés tartása során a mezõgazdasági ha- szonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.2.1.

pontjában meghatározott nagyságú férõhelynél (a továb- biakban: elõírt férõhely) legalább 10%-kal nagyobb alap- területet biztosít, amely

a) 110 kg alatti vágósertés esetén legalább 0,715 m2, b) 110 kg feletti vágósertés esetén legalább 1,1 m2 nagyságú férõhelyet jelent állategyedenként.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezerket- tõszáznyolcvan forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosítását az állat- állományt felügyelõ kezelõ állatorvos (a továbbiakban:

kezelõ állatorvos) a támogatási év január 1.–június 30., va- lamint a július 1.–december 31. közötti idõszakában leg- alább egy alkalommal, az állategészségügyrõl szóló 2005.

évi CLXXVI. törvény alapján vezetett állomány-nyilván- tartás szerinti állatlétszám és az engedélyezett építési en- gedély szerinti istálló méret alapján vizsgálja.

(4) A rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem- hez csatolni kell:

a) tervezõi jegyzékben szereplõ szakértõ által készített, az istállók méretére vonatkozó alaprajz másolati példá- nyát, és

b) a kezelõ állatorvos igazolását az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítésérõl, valamint a (3) bekez- dés szerinti vizsgálatokról. Az igazoláson fel kell tüntetni annak érvényességi idejét.

(17)

Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben 4. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely természetes feltétel biztosítása érdekében ak- ként módosítja tartási rendszerét, hogy legalább az elõírt férõhely 20%-ának nagyságában alkalmazott kifutó állag- megõrzésérõl gondoskodik.

(2) A támogatás mértéke állategységenként háromszáz- hetven forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosítását a kezelõ állatorvos a támogatási évben legalább egy alkalommal vizsgálja.

(4) A rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem- hez csatolni kell a kezelõ állatorvos igazolását az (1) be- kezdésben meghatározott feltétel teljesítésérõl, valamint a (3) bekezdés szerinti vizsgálatról. Az igazoláson fel kell tüntetni annak érvényességi idejét.

Fény biztosítása 5. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges (50 lux/m2) fényt biztosít a vágóser- tés tartási helyén.

(2) A támogatás mértéke állategységenként nyolcszáz- nyolcvan forint.

(3) A rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem- hez csatolni kell a kezelõ állatorvos igazolását az (1) be- kezdésben meghatározott feltétel teljesítésérõl. Az igazo- láson fel kell tüntetni annak érvényességi idejét.

Verekedések, kimarások megelõzése 6. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely biztosítja a verekedések, kimarások megelõzé- séhez szükséges feltételeket, ezen belül gondoskodik a szakszerû apaállat-használatról.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezer- háromszázhúsz forint.

(3) Az igénylõ által tartott vágósertések vonatkozásá- ban a fülroncsolás és farokrágás, valamint a mechanikai sérülések aránya nem haladhatja meg a 10%-ot, amelynek teljesülését a kezelõ állatorvos legalább negyedévenként ellenõrzi.

(4) A rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem- hez csatolni kell

a) a kezelõ állatorvos igazolását arról, hogy a vágóser- téseket származás-igazolással rendelkezõ apaállattal, vagy engedélyezett mesterséges termékenyítõ állomásról szár- mazó szaporítóanyaggal állították elõ, és

b) a kezelõ állatorvos igazolását az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítésérõl. Az igazoláson fel kell tüntetni annak érvényességi idejét.

Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása 7. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely a vágósertés takarmányozásához az ivóvíz mi- nõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõ vizet használ.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezer- ötszáznegyven forint.

(3) Az igénylõnek az általa takarmányozáshoz használt víz (1) bekezdés szerinti feltételnek való megfelelését évente ellenõriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált la- boratóriummal.

(4) A rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem- hez csatolni kell a vizsgálat elvégzésére akkreditált labora- tórium vonatkozó igazolásait. Az igazoláson fel kell tün- tetni annak érvényességi idejét.

Almozás biztosítása 8. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely alom alkalmazásával a vágósertésnek száraz, meleg tartási helyet biztosít.

(2) A támogatás mértéke vásárolt, illetve saját elõállítá- sú alom esetén állategységenként legfeljebb hatszázhetven forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosítását a kezelõ állatorvos a támogatási évben legalább egy alkalommal vizsgálja.

(4) A rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem- hez csatolni kell:

a) a kezelõ állatorvos igazolását az (1) bekezdésben meghatározott feltétel biztosításáról, és

b) az alom kezelésének, valamint beszerzésének költ- ségeirõl kiállított számlát.

(18)

Megfelelõ mikroklíma biztosítása

9. §

(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki/amely vállalja, hogy a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.

(III. 31.) FVM rendelet elõírásai alapján elkészített telepi GMP referenciaértékeitõl a mért értékek eltérései nem ha- ladják meg a 10%-ot és ez által magasabb színvonalon elé- gíti ki az állat általános élettani és állatjóléti igényeit.

(2) A támogatás mértéke állategységenként egyezer- egyszáz forint.

(3) A rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem- hez csatolni kell:

a) a telepi GMP másolatát a referenciaértékekkel, és b) a mikroklíma paraméterek (hõmérséklet, páratarta- lom, légsebesség) mérésérõl negyedévente készült, a keze- lõ állatorvos által ellenjegyzett jegyzõkönyv másolatát.

10. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) 2008. január 1-jén hatályát veszti az 1. § (5) bekez- désébõl „a 2007-es támogatási évben e rendelet hatályba- lépése és 2007. december 31. között, az ezt követõ támo- gatási években”, valamint a 2. § (4) bekezdésébõl

„a 2007-es támogatási évre vonatkozóan egy alkalommal, az ezt követõ támogatási években” szövegrész.

(3) Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfej- lesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési tá- mogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK ta- nácsi rendelet 40. cikkével, és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfej- lesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 27. cikkével összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatás feltételeirõl a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján

Benyújtás helye:

az igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség 1. Az igénylõ adatai:

Név: ... Tel.: ...

MVH Regisztrációs száma: ...

Adószáma: ...

Adóazonosító jele: ...

Lakhely/székhely címe: ... (helység) ... út/utca/tér ... hsz.

Levelezési címe: ... (helység) ... út/utca/tér ... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ... Tel.: ...

Felelõs ügyintézõ neve: ... Tel.: ...

2. Támogatás

2.1. Nagyobb férõhely biztosítása

Támogatás mértéke (Ft/állategység)

Igényelt mennyiség (állategység)

Igényelt támogatás (Ft)

1280

Kijelentem, hogy a vágósertés tartása során a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.2.1. pontjában meghatározott nagyságú férõhelynél legalább 10%-kal nagyobb (110 kg alatti vágósertés esetén legalább 0,715 m2, 110 kg feletti vágósertés esetén legalább 1,1 m2 nagyságú) alapterületet biztosítok.

(19)

2.2. Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben

Támogatás mértéke (Ft/állategység)

Igényelt mennyiség (állategység)

Igényelt támogatás (Ft)

370

Kijelentem, hogy a vágósertés tartási helyén a természetes feltétel biztosítása érdekében legalább az elõírt férõhely 20%-ának nagyságában kifutót alkalmazok.

2.3. Fény biztosítása

Támogatás mértéke (Ft/állategység)

Igényelt mennyiség (állategység)

Igényelt támogatás (Ft)

880

Kijelentem, hogy a vágósertés tartási helyén legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges (50 lux/m2) fényt biztosítok.

2.4. Verekedések, kimarások megelõzése

Támogatás mértéke (Ft/állategység)

Igényelt mennyiség (állategység)

Igényelt támogatás (Ft)

1320

Kijelentem, hogy a vágósertés tartása során a verekedések, kimarások megelõzéséhez szükséges feltételeket biztosí- tom, ezen belül gondoskodom a szakszerû apaállat-használatról.

2.5. Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása

Támogatás mértéke (Ft/állategység)

Igényelt mennyiség (állategység)

Igényelt támogatás (Ft)

1540

Kijelentem, hogy a vágósertés takarmányozásához az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõ vizet használok.

2.6. Almozás biztosítása

Támogatás mértéke (Ft/állategység)

Igényelt mennyiség (állategység)

Igényelt támogatás (Ft)

670

Kijelentem, hogy alom alkalmazásával a vágósertésnek száraz, meleg tartási helyet biztosítok.

2.7. Megfelelõ mikroklíma biztosítása

Támogatás mértéke (Ft/állategység)

Igényelt mennyiség (állategység)

Igényelt támogatás (Ft)

1100

(Írja be támogatási jogcímenként az igényelt mennyiséget és az ennek alapján számított támogatási összeget!) 3. Nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.

(20)

3.3. Nyilatkozom, hogy az érintett termékpályán mûködõ olyan államilag elismert termelõi csoport, Beszerzési és Értékesítõ Szövetkezet, tenyésztõ szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal mûködik.

3.4. Nyilatkozom, hogy a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet elõírásainak eleget tettem.

3.5. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör- vény 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelelek.

3.6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenõrzése és a támogatás folyósítása érdekében a szükséges mértékig és idõtartamban az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybe- vétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...

...

igénylõ (cégszerû) aláírása

Igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett támogatási igény megalapozott.

Dátum: ...

...

állatállományt felügyelõ kezelõ állatorvos

Mellékletek:

– A területileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolása a 2. § (2) bekezdésd)pontjában elõírt feltételek teljesíté- sérõl;

– Nagyobb férõhely biztosítása esetén a 3. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;

– Természetes feltétel biztosítása esetén a 4. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;

– Fény biztosítása esetén az 5. § (3) bekezdésében elõírt dokumentumok;

– Verekedések, kimarások megelõzése esetén a 6. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;

– Ivóvíz minõségû víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;

– Alom biztosítása esetén a 8. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;

– Mikroklíma biztosítása esetén a 9. § (3) bekezdésében elõírt dokumentumok.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Még azt is írta, hogy ő ott nagyon jól van, s lehet, marad is!. Valamitől megriadva a toronyban lakó galambok egész nagy rajban köröztek

dezősködtem a szovjet területen lévő munkaszolgálatosok és más magyar zsidók száma után, de persze még csak hozzávetőleges adatokat sem tudtam hallani. Itt

1 * Az adott összefüggésben azonban kiemelkedik ezek sorából, nem utolsósorban azért is, mert sok komikus hősköltemény szerzője (a mi Csokonaink is) hivatkozott

EÖrűlly üzegény lelkem, ki a’ fogságban valál, Kinek már kinokat kéfzitett volt a’ halál, Mert bűn bocsánatról, s’ az irgalmafságról, ma

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

Jóllehet az állami gyakorlat és a Nemzetközi Bíróság döntései világos képet mutatnak, az e tárgyban megjelent szakirodalom áttekintéséből kitűnik, hogy jelen- tős,

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

Az ELFT és a Rubik Nemzetközi Alapítvány 1993-ban – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával – létrehozta a Budapest Science Centre Alapítványt (BSC, most már azzal

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

Barna és pesti barátai a falu virtuális leképezésének segít- ségével elhitetik a székelyekkel, hogy veszély fenyegeti a valahogy Ámerikába átkerült fa- lut, így

Az elsőként megjelent kötet (Bernáth Árpád – Bombitz Attila szerk.: Frankfurt ’99 − Magyarország részvétele a könyvvásáron a német sajtó tükrében − Szeged, Grimm

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból