. . . sem időm sem kedvem nincs akár magyar, akár ame­

Teljes szövegt

(1)

AZ EGYEDÜLI MAGYAR BÁNYÁSZLAP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

MAGYAR

THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MORE SUBSCRIBERS THAN ANY OTHER THREE HUN­

GARIAN WEEKLIES IN THE UNITED STATES VOLUME XXXIII. ÉVFOLYAM

Hunban

DETROIT, MICH. — PITTSBURGH, PA

A

THE ONLY HUNGARIAN MINERS’ JOURNAL IN THE UNITED STATES

SZLAP

THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL VISITS MORE THAN ELEVEN HUNDRED MINING CAMPS AND MORE THAN FOURTEEN THOUSAND HOMES

1946 ÁPRILIS 4 NUMBER 14 SZÁM

MAGYARORSZÁG NÁCI IGA ALATT

(Folytatás.)

E sorok Írója semmiképen sem akarja védeni az orosz katonák erőszakosságait, barbár cselekedeteiket. Mégis em­

lékeztetném kell arra. hogy amint a sorozatot olvasták lát­

hatták, hogy NEM az oroszok üzentek a magyaroknak há­

borút, hanem fordítva történt ez és NEM az oroszok voltak előbb Magyarországon, hanem a magyarok mentek az oroszok megtámadására oda. És aki katona volt és háború­

ban is járt az tudja, hogy a háború ... jaj az háború . . . a katona az katona ... és elvisz az bizony mindent, ami a kezébe kerül . . . Bevallom, hogy én sem voltam jobb, amikor az első világháborúban Oroszországban voltam. És mint egy megszállt falu bírája — géppuskás osztagban szolgáltam, a lovászoknak voltam a parancsnoka — én is csak akkor adtam engedélyt a falu népének arra, hogy rétjét kaszálja, amikor a mi lovainknak volt elegendő ta­

karmányuk és én nálam is be kellett szolgáltatni a falu népének bizonyos mennyiségű vajat, tejet, tojást, barom­

fit mit. Tanúval is szolgálhatok, hogy igy történt. Zászló­

aljamból ketten is vannak ebben az országban: Farkas Mik­

lós barátom Campbell, Ohioban és Frederich Andor cipész Cleveland, O.-ban.

A magyar csapatokat Kállay nem volt képes kiásni az orosz frontról a tisztjei árulása miatt —- ami diplomáciai akciónak meglehetősen nagy kárára volt. Mert Ankara fe­

lől is, Stockholmból is arra biztatták megbízottai, hogy a szövetségesek akkor hinnének igazán a nácikkal való sza- kitási törekvésekben: ha nem harcolnának magyarok a ná­

cik oldalán.

Kállay ankarai megbízottjai — mint tudjuk — ko­

moly tárgyitokat folytatót

amennyiben a szövetségesek á" Balkán felől felvonulnak és közelegnek Magyarország határaihoz: a magyar csapatok csatlakoznak a szövetségesekhez. Szerződés is volt erről — csak az épen az soha nem lépett életbe.

Hogy a szövetségesekkel mennél szabadabban válthas­

son üzeneteket, igyekezett a fontos diplomáciai helyekről leváltani azokat a férfiakat, akikben nem bízott, akik ab­

ban a gyanúban álltak, hogy a nácikkal igen jóban vannak.

(Wettstein, Rényey) Kállayt informálták mindazok a körök a külföldi kapcsolataiktól kapott hírekről, akik a Kállay tudtával tartottak ilyen kapcsolatokat. így Kállay azt is tudta, hogy a szövetségesek Olaszországnak a háborúból va­

ló kiugratásban dolgoznak.

Kállay azt Ígérte akkor az ellenzéknek: amint ez meg­

történik és a szövetségesek megindulnak Észak felé — cse­

lekedni fog ö is.

Kallay valóban örült Mussolini bukásának és ennek jeléül már 1943 julius 31-én Magyarország elismerte a Bo- dagiio kormányt. Ez is bátor cselekedetnek számított ak­

kor, hiszen a magyar kormány keze akkor már erősen kö­

tött volt -L. és nem lehet csodálni, ha kénytelenek voltak a Mussolini északolaszországi kormányának létezését tu­

domásul venni és ott is követet tartani,

A náciknak akkor már Kállay sehogyan se tetszett és igyekeztek neki amennyit csak tudtak kellemetlenkedni.

Mint már említettem a magyaroknál jó dolguk volt a kü­

lönféle nemzetbeli menekülteknek. A lengyeleknek volt persze legjobb dolguk egészen addig, mig 1944-ben a nácik teljesen meg nem szállták Magyarországot. Valahány kül­

földi vendég végiglátogatta a magyarországi menekült tá­

borokat, mind azt jelentette illetékes helyen, hogy Ma­

gyarországban valóban vendégeknek tekintik a hontala­

nokat, de a nácik annál jobban haragudtak ezért.

A magyar ellenzék azonban elégedetlen volt . Kállay külpolitikai vonalvezetésével és főleg azt nem akarta el­

hinni, hogy Kállay nem képes a magyar csapatokat kivon­

ni a nácik halálos öleléséből. Újra és újra sürgették, hogy vonja ki a csapatokat és vigye azokat vissza Magyrország- ba. 1943 novemberében Kállay az ellenzék nyomására ki is ad egy rendeietet a magyar csapatok kivonására, — de a magyar hadsereg vezetői nem hajtották azt végre. Azok

— náci segítséggel ott maradnak. A Kállay rendelet után Hitler Vessenmayert, egyik bizalmasát titkos megbízással Budapestre küldi: terepszemlére és a magyar náci vezérek­

kel való tárgyalásra.

(Folytatom.)

. . . sem időm sem kedvem nincs akár magyar, akár ame­

rikai magyar, akár amerikai politikával foglalkozni, mert időmet csak nyomorgó emberek sorsa köti le . . .

Himler Márton levele az American Hungarian Relief, Inc.-hoz E lap olvasói tudják, hogy a

Magyar Bányászlap alapítóját Himler Mártont mielőtt vissza ment európai posztjára Bécsbe, az Amerikai Magyar Segély Ak­

ció végrehajtó bizottsága — többségi szavazattal — megbíz­

ta a Segély Akció ideiglenes európai képviseletével. Műkö­

dését egy régebben tervbe vett magyarországi segély elosztó bi­

zottság megalakításának elő­

készítésére és a segély javak gyorsabb és olcsóbb szállításá­

nak megvalósítására korlátoz­

ta.

Himler Márton vállalta a megbízást, mert úgy vélte:

szükség van a munkájára, amit INGYEN, MINDEN FIZETSÉG NÉLKÜL vállalt.

A Segély Akció részéről szük­

ség Volt ilyen intézkedésre, mert az a hír jött Budapestről, hogy aki eddjg az átküldött orvos­

ságok szétosztását elleiiőrözte:

Bécs, 1946 március 15.

The American Hungarian Relief, Inc.

165 West 46th Street, New York, N. Y.

IGEN TISZTELT URAIM:

. Megkaptam március 1-én kelt becses levelüket, valamint Írásbeli megbízásukat arra, hogy a Magyarországba érkező sze- retet-adományaik szétosztására ott a kü­

lönböző magyar társadalmi egyesületek képviselőiből egy szervezetet létesítsek.

Értesültem azonban arról is, hogy ezzel a megbízással kapcsolatban az amerikai magyar sajtó az én személyemet is bele­

vonta abba a sajnálatos civódásba, ami ennek a segélymozgalomnak kapcsán dúl Magyar-Amerikában.

Nem akarok azzal felelni, hogy most a megbízást ezért nem vállalom, mert szük­

séges. hogy Kovach alezredes távollétében valaki tegyen valamit ebben az ügyben de igenis kérem, hogy lehetőleg azonnal küldjenek más megbízottat Budapestre, aki ezt a munkát átvegye.

Két nappal Amerikából való távozásom előtt arra kértek a végrehajtó bizottság egyes tagjai, hogy nem vállalnám-e ezt a munkát ideiglenesen, amíg egy megbízottat állandó tartózkodásra Budapestre küldhet­

nek.

Azt feleltem, hogy én csupán körülbelül három hónapig fogok Európában tartóz­

kodni és mert tudom, hogy Kovach alez­

redes szabadságra készül és távol lesz Bu­

dapesttől, s mert én sokkal jobban isme­

rem a nyomor r.agy méretét, mint az oda­

át olyan áldátlan vitát folytató pártok és urak, természetesen vállalom a munkát s bécsi állomáshelyemről időnként átmegyek e célból Budapestre, de három hónapon belül felváltásomról feltétlenül gondoskodni kell.

Mikor a végrehajtó bizottság gyűlésére meghívtak, ugyanezt feleltem a kérdésre és

Kovách alezredes visszatérőben van Magyarországból.

A határozathozatalnál ott volt a végrehajtó bizottság két kommunista tagja is, akik Him­

ler Márton megbízása ellen sza­

vaztak, de kisebbségben ma­

radtak.

Himler Márton még nem ér­

kezett át tengerentúlra, még alig hagyta el az Egyesült Ál­

lamokat, amikor az amerikai magyar élet veszettkutyái meg­

kezdték szennylapjukban az üvöltést Himler Márton megbí­

zása ellen. JtT!.

Ugy állították be a megbí­

zást, mintha az egyenesen Ko­

vách alezredes ellen irányulna, holott jól tudták

banditák, hogy e mert olyan hir vách alezredes zafeié és mert vezetősége gondi

k a sajté­

rt történt, hogy Ko­

ván ha- gély Akció

■\ akart,

hogy valaki tegyen valamit az ellenőrzés érdekében.

Tovább megyek. Ezek a sajtó- gangszterek ismerik azt a le­

velet is, amit Kovách alezredes irt barátjának Vértes Marcell festőművésznek — és maga ajánlotta, hogy Himler Már­

tonnak adjanak megbízást, ha vállalja azt.

Ez azonban nem akadályozta ezt a díszes társaságot abban, hogy ne, üvöltöztek volna, — nem törődve azzal, hogy ezzel kárt tehetnek az akciónak.

Közben ők harsognak folyton arról, hogy akik velük ellenté­

tes .politikai elveket vallanak, azok akarnak politikát bevin­

ni az akcióba.

Amikor Himler Márton tudo­

mására jutott, hogy a kom­

munista sajtó gangszterek ki­

nevezését veszett kutya módjá­

ra ugatják, az alanti levelet ir­

ta a Segély Akció vezetőségé-

NEM KERÜLNEK ISMÉT

SZÖVETSÉGI KEZELÉSBE A BÁNYÁK

Truman elnök már a mull csütörtökön a bánvaurak tudomá­

sára hozta: ne számítsanak arra, hogy a szövetségi kormány fogja bányáikat üzemben tartani. — A bányaurak azt jajgat­

ják Lewis nem a béremelésért, ,— hanem a nagy summa jóléti alap jövedelemért harcol

egyben leszögeztem, hogy két feltételem van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy állandó1 képviseletre nem fognak kérni, mert mindenképen hazamegyek néhány hó­

nap múlva, a másik az, hogy semmiféle dí­

jazást nem fogadok el, legfeljebb, ha Bu­

dapesten szállodában kell megszállnom, an­

nak a költségeit. S megjegyeztem, Hogy Bécs-Budapest között útiköltségem nincs.

Mikor erre a nem kellemes munkára vállalkoztam, nem gondoltam semmi más­

ra, mint hogy a haza érkező küldemények elosztásáról valakinek gondoskodni kell s hogy annak a kikötőből Budapestre való szállítását is elő kell Segíteni valakinek, aki arra különös figyelmet fordít, mert én ismerem az ottani viszonyokat, amikor oda­

át szintén nincsenek tisztában.

Nem sejthettem, hogy ezt a készsége­

sen vállalt megbízást is a különböző frak­

ciók egymást közti küzdelemre fogják fel­

használni, hogy abból politikai vagy egyé­

ni tőkét próbálnak kovácsolni és ilyen sze­

repre nem is vállalkozom.

Aki itt hónapokon át a magyar nyomor­

ral van elfoglalva, az alig képes megérteni, hogy azt ilyen célokra használják és az csak szégyenkezve láthatja, hogy az éhes emberek nyomorúságát politikával kötik

össze, t*

Minthogy nekem sem időm, sem kedvem 1 nincs akár magyar, akár amerikai-magyar, akár amerikai politikával foglalkozni, mert időmet csak nyomorgó emberek sorsa köti le, ismételten arra kérem, hogy sürgősen küldjék át állandó képviselőjüket és ne kí­

vánjál: tőlem azt sem, hogy három hóna­

pon át foglalkozzam az American Hunga­

rian Relief ügyével.

Kérem, szíveskedjenek állandó képvi­

selőjük kinevezéséről sürgönyiieg értesíte­

ni, hogy annak útját és működését előké­

szíthessem, és vagyok

kiváló tisztelettel:

' HIMLER MÁRTON

Amikor e sorokat Írom az Egyesült Államok bányászai Le­

wis Napot ünnepelnek. Azelőtt április elsejének ünnepét Mit­

chell Napnak hívták, de újab­

ban azt Lewis Napként emlege­

tik.

Mint a múlt héten megírtuk John L. Le wist a 29-ik vezető­

sége meghívta Welchre április elsejére diszszónoknak de azt nem fogadhatta el a fennforgó körülmények miatt. Előre lát­

ható volt, hogy akkor még nem lesz szerződés és igy nem hagy­

hatja el Washingtont.

Az egész plmult héten még mindig csak arról tanácskoztak, hogy a bányaurak elfogadják e elvben a bányászj óléti alap i- ránti kérelmet vagy se. John L.

Lewis kijelentette, hogy mig en­

nek jogosságát nem ismerik el, ő bérkérdésről egyáltalán nem hajlandó tárgyalni. És azt is új­

ra hangoztatta, hogy ezúttal nem ő terjeszti elő a bányászok bérbizottságának igényeit, ha­

nem a bányauraknak kell aján­

lattal jönniök.

Bár Lewis azt mondta, hogy addig nem hajlandó a bérekről bészélni mig a bányász jóléti beszélni, !mig a bányász jóléti alap jogosságát el nem ismerik:

amikor a bányaurak előterjesz­

tették ajánlatukat azt meghall­

gatta — de nyomban azt is ki­

jelentette, hogy az elfogadha­

tatlan. ; • ; ,

Hivatalosan egyáltalán nem adtak ki jelentés? <az ajánlani részleteiről. A bányaurak azt hangoztatják, hogy — körülbe­

lül annyi vei lennének hajlandók az alapbéreket emelni, amennyi­

vel az acél és automobil mun­

kások bére emelkedett — a u- nion köreiből azonban azt mondják, hogy ez nem felel meg a valóságnak és ha szakértőik pontosan átnézik a csalafinta ajánlatot,, kiderül, hogy a jja­

vítás jóval alatta lenne annak, amit más szakmák kaptak.

A bányaurak, amikor ezt Le­

wis tudtukra adta,, azt mond­

ták, ez nem áll mert a bányá­

szok javításához kellene szá­

molni azt a külömbözetet is, ami a mostani vakáció pénz és az általuk ajánlott összeg kö­

zött lenne. \

Az elmúlt hét végéiig amikor már nyilvánvaló volt, hogy va­

sárnap éjfélre aligha lesz meg­

egyezés: Truman elnök az új­

ságírók kérdésére kijelentette, hogy nincsen szándékában a puhaszén bányákat kezelésbe vetetni és úgy üzemben tartat­

ni. E nyilatkozatot nyilván azért tette, hogy a bányaurak

ilyen irányú reménységeit széj­

jel tépje.

Ugyanakkor a munkaügyi mi­

nisztérium megfelelő tényezői is munkába léptek. John. W.

Gibson helyettes államtitkár előbb titokban John L. Lewissal tárgyalt egy egész estén át és beszélt meg minden egyes té­

telt, aztán a bányaurakkal foly­

tatott tárgyalásokat, de meg kellett győződéibe, hogy az el­

lentétek mélyrehatóbbak annál, hogy egy eszéget hozhatott volna tétre. A bányaurak még a ti­

zenkettedik órában se akartak hallani arról, miszerint ők el­

ismerjék, hogy John L. Lewis jogosan kér bizonyos összeget minden tonna kibányászott szén után az úgynevezett bá­

nyász jó léti alapra.

Lewisnak ebben az esztendő­

ben is az a reménye — lega­

lább washingtoni újságírók igy jelentették ezt — hogy a bá­

nyaurak között most senK lesz egység, hogy az északi és déli bányainak — Összevesznek majd.

Közben persze a kormány in­

tézkedéseket tett az ország szén­

ellátásának biztosítása érdeké­

ben.

Az utolsó napokban a bányák már nem rendelkeztek szabadon a szénnel, a szénnel megrakott kocsikat nem továbbíthatták.

Azért rendelkezett igy a szén­

ügyek kormánybiztosa J. A.

Krug belügyminiszter, hogy oda irányittathassák majd sze­

net, ahol arra a legnagyobb szükség lesz.

Washingtonban holt bizo­

nyosra veszik, hogy nem lesz hosszú a bányászok munkaszü­

nete. Még mindig bíznak a cso­

dában, hogy talán mégis csak sikerül a szembenálló felek kö­

zött megértést létrehozni és megóvni az országot attól, hogy iparüzemeket kelljen lezárni szén hiány következtében.

Az ország szénügyi kormány­

biztosságának utolsó j elentése szerint a készletek körülbelül hat hétre elegendők. Persze:

egyes helyeken előbb léphet fel szén hiány, mert az elosztás nem egységes.

Hogy a bizakodó hangulat in­

dokolt e, hogy valóban meg­

egyezés jöhet napok alatt lét­

re, azt majd az események mu­

tatják meg.

BUY

VICTORY BONDS

- FOGYTÁN VANNAK A NAPTARAK! -

IDEI PÁRATLANUL ÉRDEKES NAPTÁRUNKBÓL MÁR CSAK PÁR TUCATTAL RENDELKEZÜNK. ÖNMAGÁT ÉLVEZETTŐL

FOSZTJA MEG, HA NEM VESZI AZT MEG! RENDELJE MEG AZONNAL = HOGY MÉG JUSSON BELŐLE Ö N N E K IS!

(2)

2-TR ÖT,DAL MAGY ÁR BÁNYÁSZLAP 1946 április 4

MI AZ ÚJSÁG AMERIKÁBAN

ITT A BÉKE.

A háború alatt az országban szüneteltették a nagyobb össze­

jöveteleket, konvenciókat. így aztán az ikrek országos össze­

jövetelei is elmaradtak, amik pedig mindig és mindenütt hangosak és kedélyesek is szok­

tak lenni. A béke visszatértét és az embereknek a régi meg­

szokott életükhöz való visszatér­

ni akarán igyekezetét mutatja, hogy az Ikrek örszágos Egyesü­

lete 1946-bn már megtartja az országos konvenciót, még pedig Grand Rapids, Mich.-ban, augusztus 31-től szeptember 2-

ig. - A

Parádés felvonulást rendez­

nek. Dijat adnak annak az i- kerpárnak, akik legjobban ha­

sonlítanak egymáshoz. Annak is akik legkevésbé ütnek egymás­

ra. Annak a családnak, melyben legtöbb ikerpár gyermek szüle­

tett. Legutolsó (konvenciójukon ezt a dijat a Clark család vitte el Huntington, Ind.-ból, mely négy ikerpárral dicsekedhet. Az utolsó konvenciót a háború előtt Fort Wayne, Ind.-ban tartották.

ROKKANTHADI

TENGERÉSZEK SZÍNHÁZI ELŐADÁSA.

A philadelphiai haditengeré­

szeti kórházban az ápolt, leg-

tub bnyire csonka haditengeré­

szek színházi előadást rendeztek

igen nagy sikerrel. Az előadás

különlegessége az volt, hogy a

szinrekerült zenés komédiát egy

hadirokkant irta, annak a ze­

néjét is ápoltak szerezték, a

verseket a dalokhoz ott írták

a kórházban. A rendező, a sze­

replők, a színpadi munkások,

díszlet tervezők, készítők egytől

egyig a betegek közül kerültek

ki.

A dalok egyrészét Pfc. Julius Halpren szerezte, New Yorkból, aki mint mariner egyik lábát Iwo Jiman vesztette el.

Más daloknak a szerzője Staff

Sgt. Harry L. Levin minkét lá­

bát elvesztette Iwo Jimán.

George Neff haditengerész,

aki a polgári életben éjjeli mu­

latókban volt előadó és lábait

Okinawan vesztette el egy toló

kocsiból adta elő meghatóan

szép dalait.

Ship Cook First Class Jack B.

Lee Oklahoma Cityből és Sgt.

Fran klin Boyer mariner Wynne- wood, Pa.-ból mindketten negy­

ven hónapot töltöttek japán

fogságban énekketőst adtak elő

igen nagy sikerrel.

i

Az orvosok szerint a színházi

előadás igen jó hatással volt a

leginkább rokkant és legtöbb e-

setben csonka közönségre.

A HOSSZÚ ÉLET TITKA.

Rochester városban New York

államban Mrs. Emma Rowell

most ünnepelte 101-ik születés­

napját. Ez alkalomból nyilat­

kozott az újságoknak és azt

mondta, ő azért ért el ilyen ma­

gas életkort, mert soha életében

nem ivott kávét vagy teát.

600 DOLLAR TEMETÉSI

ZENÉRE.

Washington állam Bremerton nevű városában James Gregg nevű 77 éves ember meghalt.

Életében minden esztendőben Fourth of Julykor a város pos­

tája elé ment és ott a befogadó haza tiszteletére skót dudájával szerenádot adott.

Végrendeletében 1 meghagyta, hogy a koporsóját vivő hat em­

bert a skót duda zenekar tag­

jai, négy dudás és két dobos le­

gyen és ezek a nyitott sírnál zenéljenek neki. Ezért kopo­

nyánként 100 dollárt hagyomá­

nyozott nekik.

A SENATÚSI BIZOTTSÁG MEGSZAVAZTA A

KÖLTSÉGEKET A KATONA HOLTTESTEK

HAZASZÁLLÍTÁSÁRA.

Megírtuk ebben az újságban, hogy törvényhozásunk előtt egy javaslat fekszik, melyből ha törvény lesz mindazon katona holttesteket vissza lehet ebbe az országba szállítani, melyeket hozzátartozóik kivannak.

Most tárgyalta a javaslatot a senatus megfelelő bizottsága és azt meg is szavazták. 300,000 halottat vettek számításba és a költségekre egyszázkilencvenöt millió dollárt irányoztak elő.

HITCHHIKOLVA MENT A FELESÉGE ELÉ. /

Amor John Mason leszerelt harcost Philadelphia, Pa.-ban értesítették, hogy Australiában hagyott 19 éves felesége és 18 hónapos fia március 6-án San Franciscoba fognak érkezni. A i fiatal férjet kellemetlen hely­

zetben találta a hir: nem volt pénze, hogy felesége és fia elé utazhatott volna. Bántotta a dolog nagyon, mert égett a vágytól, hogy feleségét és fiát ölelhesse. Erre pénz nélkül — vágott neki az útnak. Jólelkü autó tulajdonosok felvették az utón és igy 7 nap és 22 óra alatt San Franciscoba érkezett. Ide­

jében, mielőtt a családját hozó hajó odaérkezett volna.

Feleségét és fiát vonatra tet­

te, azoknak az útiköltségét a szövetségi kormány fizette — mig ő maga kénytelen volt ugyanazon a (módon elindulni Philadelphiába, ahogyan Nyu­

gatra utazott.

Hazafelé az ut 8 napot és 14 órát vett igénybe.

Mint mondja, most nem volt olyan szerencséje, mint kifelé menet — útközben sokat kel­

lett gyalogolni is — most aztán fáj is a feltört lába.

Azt mondta, mikor Philadel­

phiából elindult az útra 70 dol­

lárja volt. 1 dollár 50 cent volt a zsebében, mikor visszaérke­

zett. A többit útközben szállásra és élelemre költötte. Azt mondja a legtöbb baja Nevadaban és Coloradoban volt, ahol alig a- karták őt felvenni útközben.

A LOVAKNAK VAN CIPŐJÜK.

ELÉG

A VASGYÁROS

Irta: OHNET GYÖRGY

A War Assets Corporation jelenti, miszerint 662,770 font lópatkót bocsájtanak a polgári lakosság rendelkezésére 47,229 dollálr értékben. így tehát ha eddig a lovak cipőjében hiány lett volna, ez most egyszerre megszűnt.

A NÉMET FOGOLY ITT AKART MARADNI.

New Yorkban a Central Park­

ban egy rendőr éjszaka 1 óra­

kor egy férfit távozásra szólí­

tott fel és megmondta neki, hogy a parkban senkit sem tűr­

nek pádon aludva.

A megszólított zavaros felele­

te a rendőrnek gyanús volt. Azt mondta, a foglalkozása ügyvéd.

Mikor a rendőr címét kérte za­

varba jött. A rendőr erre be- i vitte az őrszobába, ahol beval­

lotta, hogy Eberhardt Deistel a neve, 31 éves és Camp Shanks, N.Y.-ból szökött német fogoly.

Camp Shanksba hozzták a kü­

lönféle táborokból a német fogolyokat és onnan indultak aztán vissza hazájukba.

Deistel megmondta, hogy ő nem akart visszamenni hazájá­

ba, itt akart maradni. Az angol nyelvet nagyon jól bírja és azt remélte, igy el tud tűnni az or­

szágban és itt ragadhat.

BUY

VICTORY BONDS

(Folytatás.)

A márkiné elmoslyodott és fölemelt fő­

vel nézve le Moulinetre, a gúnynak bi­

zonyos árnyalatával, melyet a csokoládé- gyáros nem vett észre, de mely Athénaist tehetetleii dühbe hozta, mondta:

— Veszem észre . . .

— Ami engem illet, — folytatta Món­

imét nekibátorodva, — valóban meg va­

gyok hatva, márkiné asszony, attól a kegy­

től, melyet irányomban tanúsítani méltóz- tatott, amikor megengedte, hogy hódolato­

mat bemutassam. Mint uj ember ezen a vi­

déken, hol birtokot vettem ...

A márkiné gyors pillantást váltott Bachelinnel. Az ügyvéd olyan kézmozdulat­

tal felelt, mely azt jelentette: Nem meg­

mondtam?

— Igen jelentékeny birtokot . . . -—

tóditotta Moulinet, kit egy percre zavarba ejtett a márkiné és az ügyvéd néma pár­

beszéde. — La Varennet ... az Estrelle- sek ősi tulajdonát . . . Nekem nem sok ked­

vem volt hozzá. De leányom, ki nagyon ér­

telmes, fölvilágosított, hogy az olyan nagy vagyonhoz, mint az enyém birtok is kell ...

S Moulinet, feliét mellényébe akaszt­

va ujját, lekötelező mosollyal tekintett kö­

rül a társaságon. A jelenlevőket nagy bá­

mulás fogta el. A volt kereskedelmi tör­

vényszéki biró óriási bárgyusága csaknem földre sújtotta Athénaist, ki erejehagyot- tán sóhajtva roskadt le egy karszékbe. A márkiné ezúttal megmutatta, hogy milyen tapintató^ háziasszony tud lenni s egyúttal, hogy a nagyvilági nő mennyi gúnyt tud néhány szóba vegyíteni. Nem akarta, hogy Moulinet észre vegye, milyen szigorúság­

gal ítéli őt meg, de mégsem mondott le arról az élvezetről, hogy egy kissé megcsip­

kedje.

— Legyen meggyőződve, uram, — szólt Moulinethez, — hogy nagyon meg vagyok hatva azoktól az érzelmektől, melyeket ön oly egyszerű szavakkal fejezett ki. Való­

ban méltók ezek olyan emberhez, ki, mi­

ként ön, ügyességével ilyen állást vívott ki magának.

Moulinet, kit ez a válasz egészen elra­

gadott, úgy gondolkozott, hogy a márkiné valóban derék asszony s föltette magában, hogy a legnagyobb figyelmességet fogja tanúsítani iránta. Már egészen megkötött­

nek hitte az imeretséget s fesztelenül vá­

laszolta:

— Már én ilyen vagyok. S ha jellemem tetszik a márkinénak, azt gondolom, hogy igen kellemes szomszédságban élhetünk egy­

mással

A báróné, ki elkeseredésében alig bírt már magával, fölállt s Philippet egy ab­

lakmélyedésébe vonva, %zzal szerzett ma­

gának megkönnyebbülést, hogy ezt mor­

mogta:

— Hiszen ez az ember valóságos ször­

nyeteg.

Moulinet pedig folytatta:

— A varennei birtok nagyon szép. Bi­

zonyára ösmeri a kastélyt? Tudják, hogy történelmi nevezetesség? Én éppen abban a szobában lakom, amelyben, mint mond­

ják, V. Károly hált. Igen, márkiné, én csá­

szári ágyban alszom.

Most már Athénais sem tudott magán uralkodni Látta, hogy apja néhány perc alatt minden tervét fölborítja. Hirtelen föl­

állt, dühös pillantást vetett apjára és össze- szoritott szájjal, rejtett dühvei mondta:

— Ugyan, apám, kérd meg a márkiné asszonyt, mutassa meg neked a kastély gyö­

nyörű terraszát. ügy tudom, onnan pompás kilátás nyílik.

S hogy végét vesse apja áradozásának, egyenesen az üvegajtó felé tartott, mely a terraszra nyílt. A márkiné fölállott, hogy utat mutasson Moulinetnek s vendégei utá­

na mentek. Claire hátra maradt. Gondola­

tokba merült, mintha katasztrófát sejtene.

Abban a pillanatban, amint ki akart lépni a terraszra, szembe találkozott Athénais-vel, aki ügyesen elvált a csoporttól, visszafelé jött. Claire hátrahuzódott. A két leány te­

kintete találkozott. Claire-é csodálkozó és kérdő, az Athénais-é komoly és fenyegető volt.

— Nem bánod, ha pár percre itt ma­

radunk? — szólt Moulinet kisasszony belépve a szalonba.

— Szívesen, — felelte Claire. — Vala­

mi rriondanivalód van?

— Fogalmad sem lehet, mennyire örü­

lök annak, hogy egyedül lehetek veled, — mondta Athénais, anélkül, hogy Claire kér­

désére felelt volna. — Két év alatt, amióta elváltunk, sokat gondolkoztam és sokat lát­

tam. Szereztem némi kis tapasztalást is és érzéseim megváltoztak. így például azelőtt mi nem voltunk jó barátok . . .

— No de . . . — mondta Claire, szem­

öldökét összevonva, büszke, tiltakozó moz­

dulattal.

— ó, ne cáfolj meg, — kiáltott föl élén­

ken Athénais. — Bevallom: nem szerettelek!

Irigykedtem rád . . . Most már megváltoz­

tam. Eléggé fölvergődtem ahhoz, hogy jo­

gom legyen őszintének lenni; anélkül, hogy alázatoskod jam ... De bármennyire hara­

gudtam is rád, ösztönszerüen csodáltalak és egyetlen vágyom az volt, hogy valaha én is olyan lehessek, mint te.

— Mint én! Istenem! — mondta Claire keserű mosollyal. — Hiszen én olyan sen­

ki és semmi vagyok. Te sokkal több vagy, mint én! Szépség, finomság, fényűzés, — mindened megvan ...

— Mindenem van, az igaz, — mondta hidegen Athénais, — csak nevem nincs.

— No hát, — viszonozta Claire egysze­

rűen, — a mai világban könnyű nevet vá­

sárolni.

— Igaz, — felelte Athénais^ akinek vi­

gyáznia kellett, hogy hangja biztos legyen, mert már reszketni kezdett a haragtól. — S éppen ebben a pillanatban csakugyan ar­

ról van szó, hogy férjhez menjek.

—- ó, hiszen/ ez nagyon szép. őszinte szívből kívánok hozzá szerencsét.

— Mást várok tőled, mint szerencseki- vánatot.

— Ugyan mit? — kérdezte Claire cso­

dálkozva.

— Tanácsot!

— Tanácsot? Mire nézve?

— Arra a választásra nézve, amelyet tennem kell . . .

— Valóban, nagyon kedves vagy. Tő­

lem kérsz tanácsot családi ügyeidben? Hi­

szen kevéssé ismerjük egymást. Éppen az én tanácsom kell?

— Igen, éppen a tied — mondta Athé­

nais komolyan.

— Nem értelek, — szólt Claire zavar­

tan.

(Folytatjuk.)

ELOFIZETOINI^

SZIVES FIGYELMÉBE

11

A mi lapunk nem zaklatja olvasóit feleslegesen az előfizetésekért. Mi tudjuk, hogy piinden elő­

fizetőnk beküldi hátralékát, ha módjában áll.

Csak azt kérjük olvasóinktól, hogy aki hátra­

lékban van és akinek módjában áll, fizesse meg az előfizetés diját minden felszólítás nélkül.

Minden munkás ember elvárja, hogy elvégzett munkájáért a kitűzött időbért megfizessenek, igv tótját mi sem kérünk jogtalant, amikor arra kérjük olvasóinkat, hogy lejáratkor fizes­

sék meg az előfizetést.

A

kiadóhivatal

ÉRDEKES HÍREK EURÓPÁBÓL

LEVÁGTÁK A NÉMETEK CUKOR ADAGJÁT.

Az angol megszállás alatti Németországban a múlt héten levágták a németek élelmiszer adagjait. Négy hétre 13 ounce cukrot fognak kapni ami nyolc ounceval kevesebb, mint eddig kaptak.

Ellenben megjavul a hús a- dagjuk. Huszonöt ounce húst és huszonegy ounce halat fognak kapni ezentúl. Az elmúlt időben összesen huszonegy ounce húst és halat kaptak.

LAKÁS — MINT KITÜNTETÉS.

Warsoban rettentő a I lakás hiány, hiszen ott a nácik alig hagytak olyan épületet, amit emberi lakásra lehetne használ­

ni. A kormány minden erejét megfésziti, hogy a szörnyű la­

kás hiányon valamitx enyhítsen.

Lengyelországban eddig nem köthettek a házasodni kívánók polgári házasságot, mert nem volt erre vonatkozó törvény. Ott csakis egyházi házasságot lehe­

tett kötni.

Most hoztak polgári házasság­

ra vonatkozó rendelkezést, kö­

telezővé tették azt országszerte.

S. Tolwinski Warso polgár- mestere kötötte egy fiatal pár­

ral az első polgári házasságot.

Warso város nászajándékul az uj párt egy szoba konyhás la­

kással lepte meg. Ezzel tüntette ki az uj életre induló fiatal párt.

TIZENEGYMILLIÓ NYÚL.

Angliában nagy a hús hiány.

Külföldről kell azt szállítani és bizony a hús adagok nem a legnagyobbak.

A hús hiányon enyhítendő Anglia tizénegymillió nyúl szál­

lítására'' kötött szerződést egy áustraliai céggel.

ROTTERDAM UJJA ÉPÍTÉSE.

1940 tavaszán az egész világ felháborodását váltotta ki, amit a nácik Rotterdammál tettek május 14-én. A történelmi ne­

vezetességű holland városra bom- bázport zúdítottak, amikor pe­

dig már a holland hadsereg fel­

adta a várost és a harcok ott

megszűntek. V $ j

Hollandiában a megejtett vizsgálat megállapította hogy 82,000 otthont kell újjáépíteni.

Ebből magában Rotterdamban 32,000-nek az újjáépítését kell megkezdeni. Azonkívül 1,200 gyárat vagy kisebb ipartelepet is elpusztítottak a nácik. Az elő­

irányzat Rotterdam újjáépítésé­

re: 760,000,000 dollár.

MIÉRT EMELKEDETT ANGLIÁBAN A DOHÁNY ÉS SÖR FOGYASZTÁS

Angliában a háború alatt a sör és dohány fogyasztás meg­

lepő mértekben emelkedett.

Vizsgállatot indítottak, hogy megállapítsák, mi akozta ezt.

Meg állapították, hogy nemcsak az amerikai hadsereg jelenléte okozta pl. a sör fogyasztás ha­

talmas emelkedését, hanem az is, hogy az angol nők, akik a háború alatt önálló keresőkké léptek elő: felette megkedvel­

ték a sört. Ugyancsak azt mond­

ják, a dohány fogyasztás emel­

kedésének is főoka, hogy az an­

gol nők nagyon is rászoktak a cigarettára.

A “Bridgeport! Szövetség” fontos igazgatósági határozatai

— a “Bridgeporti Szövetség” hivatalos jelentése —

Befejeződött a “Bridgeporti 1 Szövetség” márciusi igazgatósá- ,, gi gyűlése, amelynek során a

| központi tisztikar tagjai jelen - 1 tést tettek az egylet multévi . működéséről és részletezték az egylet további anyagi szaporu-

! latát. A jelentések szerint a taglétszám emelkedése különö­

sen az utolsó hónapok alatt szo­

katlanul nagymérvűnek bizo­

nyult és az igazgatóság öröm­

mel látta, hogy a kitűnő pénz­

ügyi állapottal együtt a tag­

szerzés terén is határozott to­

vábbi siker mutatkozott.

Az igazgatósági tagokból ál­

ló különböző vizsgáló bizottsá­

gok jelentései után a tanács­

kozásokra került a sor. A Brid­

geporti Szövetség jövőbeli mun­

kálkodására és terjeszkedésére vonatkozólag alapos tárgyalást folytattak a gyűlés résztvevői.

A megbeszélések folyamán töb­

bek között a következő fontos ügyek kerültek elintézésre:

1. Az igazgatóság táviratban sürgette Hoover volt elnököt a magyarországi látogatásra, hogy a segélyezés szükségességéről személyesen is meggyőződhes­

sen. Ugyancsak távirati kérel­

met intézett az igazgatóság Truman elnökhöz, felkérvén őt, hogy a béketárgyalások során lépjen fel az igazságos magyar béke érdekében.

2. Az igazgatóság elhatározta, hogy a haláleseti összeget utó­

lagosan kifizeti azon katonai halotak után is, akik a köt­

vénybe foglalt külön záradék alapján* eire nem voltak jogo­

sak. így tehát a háborúban el­

hunyt tagok után kivétel nélkül ki lesz fizetve a biztosítási ösz- szeg. Ezt a testvéries lépést az egylet kitűnő anyagi helyzete tette lehetővé.

3. Az idevonatkozó ajánlat folytán az igazgatóság megsza­

vazta az osztalék (dividend) kifizetését az 1945. évre is, mindazon - tagoknak, akiknek 3 és fél százalékos kötvény lett kiadva és már 3 éve tagjai az egyletnek.

4. Felhatalmazást ' adott az igazgatóság, hogy újfajta fel­

vételi ivek alapján a gyermek- tagokat a jövőben 16 éves ko­

rig orvosi vizsgálat nélkül is fel lehet venni a “Bridgeporti Szö- vetség”-be. ‘

5. Ugyancsak i engedélyezte az igazgatóság, hogy kellő orvosi vizsgálat mellett 55 éves korig kétezer és 60 éves korig 1000 dolláros biztosítás adható ki az egylet tagjai részére. Az ed­

digi legmagasabb biztosítás 50 és 60 év között 500 dollár volt.

6. Elrendelte az igazgatóság, hogy kellő lépések legyenek fo­

lyamatba téve az eddigi három ezer dolláros biztosítási határ felemelése végett.

A Szövetség előhaladását cél­

zó több más rendelkezést is ho­

zott az igazgatósági gyűlés, a- mely nagy várakozással tekint a/ jelen év eredménye elé, ami­

kor az ismert nagyszabású tag­

szerzési verseny is sok uj tag­

gal fogja szaporítani a tagság táborát.

1 A gyűlés résztvevői a kö­

vetkezők voltak: Dezső János diszelnök, aki hosszabb időt töltött az igazgatóság körében, Suta Péter központi elnök, az az igazgatósági tanács elnöke, Szegedy L. István titkár, Grega Dezső pénztárnok, Chopey Je­

nő számvevő, Dr. Márk B. Al­

bert igazgatósági jegyző (New York City), Chanti Mihály al- einök (Roebling, N. J.), Smith Ferenc (Lorain, Ohio), Zimmer Ignác (Buffalo, N. Y.), Nagy József (Detroit, Michigan), An­

tal Ferenc (Garfield, N. J.) és Serfőző András (Duquesne,1 Pa.)

igazgatók. 1 -1

(3)

I uÁti április *í

a

G T

á

R B A N Y A $

2 LA

P

3-XK OLDAL

Most is azt Mondjuk!

A Magyar Bányászlap 35 esz- j hozsannázók ma mindennek, a- tendőn keresztül azt hirdette, mi Magyarországon történik, hogy az amerikai magyarság ne

avatkozzék a magyar nép napi politikájába, hogy mikor ame­

rikai polgárokká váltunk, s

mintha ott paradicsom lenne mostanság, s amely szintén mindent elkövet, hogy az ame­

rikai magyarokat a magyar bel- megszüntünk a magyar polgá- politika sorompóiba állítsa, rok terheit viselni, feladtuk aj Többet használna mindkét jogainkat, hogy a magyar po- | oldal a magyar nemzetnek, ha litikába döntő szót követeljünk I rábíznák az ország belügyeit a magunknak. j magyar népre, és mindannyian Ezért ordítoztak, hogy mi; a Czechoslovák barbarizmusról, Horthysták vagyunk azok a ra- j Erdély népének szerencsétlen dikális magyarok, akik ma úgy j sorsáról próbálnának beszélni a viselkednek, mintha legalább is l világnak.

ők verték volna ki a németeket J Mert magának a magyar j de ez csak pillanatnyi érdek, a Duna-Tisza közéből, s ezért j nemzetnek nincs elegendő al- j mert CSAK A HÁROM NEM-

az olaszoknak, a magyaroknak, mert ha a többi nemzetek nyo­

morban sínylődnek, akkor mi sem élhetünk jólétben. “Egy Világ’’ vagyunk, ahogy azt né­

hai Wendel Wilkie megírta.

S most az amerikai kom­

munisták egy követ fújnak az izolációsokkal — ahogy egy kö­

vet fújtak velük mindaddig, amíg Hitler nem rontott az oroszokra —" s népgyüléseken agitálnak az angoloknak adan­

dó kölcsön ellen. Mert azt hi-

ghekkel, a Hearstekkel meg a1 Ez az ország ezer milliárdo­

szik, hogy ezzel szolgálatot tesz­

nek Moszkvának.

Igaz, hogy Moszkva pillanat­

nyi érdeke látszólag a két an­

golszász nemzet meghasonlása,

kát költött háborúra, most is ezer milliárdokat küld más nemzetek segítségére, nagyon jó lenne, ha megtalálnák a

neveznek ma bennünket orosz­

barátoknak azok a magyarok, akik úgy hiszik, hogy ők innen megváltoztathatják — szintén kiabálással — Európa térképét.

kalma, hogy arról mindenfelé; ZET EGYSÉGE biztosítja a vi beszéljen.

A magyar minisztérium, a magyar rendőrség, a kormány­

zat ügyét majd el fogja a ma- Harminc éven keresztül az j gyár nép intézni, mikor arra a volt az álláspontunk, hogy az békekötés utáni viszonyod a le- amerikai polgárokká vált ma­

gyar embereknek egyetlen kö­

telességük vagy joguk lehet a magyar nemzettel szemben, hogy bajainak, panaszainak, sérelmeinek szószólója legyen

hetőséget megadják, mi egyen­

lőre talán inkább csak azzal törődjünk, hogy a saját pará­

nyi erőnkön kívül igyekezzünk a világ, tehát az UNRA segítsé­

get nagyobb mértékben meg- a világ előtt, ha arra a magyar j nyerni a magyar nemzet szá­

népnek nincs meg az alkalma, s hogy baj esetén, szükség ese­

tén — segítsen. Anyagilag és! azt felelhetik, hogy a megszál- mara.

S mert bizonyos körök erre erkölcsileg segítsen.

Mikor Horthy volt Magyar- országon a kormányzó, az ő re­

zsim j ének épen olyan kevéssé tudtunk örülni, mint amilyen kevéssé örülnénk annak, ha mondjuk Magyarországon Rá­

kosi Mátyást választanák hol­

napután elnöknek, de ahogy akkor azt mondtuk, hogy az a magyar nemzet ügye, holnap is ! csak úgy tudnánk beszélni.

lás és jóvátétel részletei is le­

hetnek olyan igazságtalanok, amelyekre fel kellene hívni a világ figyelmét, le kívánjuk szegezni, hogy csak üres szal­

mát csépelnek, mikor erről be­

szélnek.

Kétségtelen, hogy a katonai megszállás részletei és a jóvá­

tétel végrehajtásának a módja alkalmat ad ezer jogos panasz-

lág tartós békéjét.

Amerika kommunistáinak tud­

ni kellene, hogy akármilyen az ellentétek ma London és Moszk­

va közt, nagy vonalakban az orosz ellenes die-hard-ok min­

dig Moszkvát ütik, akkor is, ha Londonra céloznak.

Több eszünk lehetne tehát, minthogy azokkal, Amerika is­

mert fascistáival pendülnek egy húron, még akkor is, ha látszó­

lag Moszkva pillanatnyi érde­

keit szolgálják.

Voltaképen nem lenne szabad, hogy meglepjen bennünket ezI a szövetség.

többi fascistákkal a háború el­

len, amig a Sovjet nem volt ve­

szélyben.

Mindaddig kapitalista háború

volt nekik Hitler és a Hitleriz- módját annak, hogy többet köl- mus minden halálos dögvésze, f tenének ebben az országban a amig a Sovjetre a németek rá népegészségügy javítására éé nem támadtak. Mindaddig az i akkor biztosan csökkene a ba- volt a jelszó, hogy Roosevelt byk halálozási arányszáma is.

háborús uszító. S csak azután ;--- V--- követelték tele tüdővel a “má- | ,

sodik frontot”, azt kívánva, j jVIIERX NINCS

hogy a Sovjet védelmében fia-1 j

inkát készületlenül és fegyver- j LHJ

V

AJ ; télén ül vessük a halálba.

Az ember azonban azt hitte j Háziasszonyaink hetek óta | volna, hogy a kommunisták a |arró1 Panaszkodnak, hogy az saját szégyenükön tanultak, s üzletekben nem tudnak elegen- hogy soha többé nem lesznek I vajat kapni és az ma is j egy táborban a Wheelerekkel' ®Pen olyan nehezen vásárolha- meg a Hearstekkel. tó> mint a háború utolsó hó- j

S hogy együtt vannak, hogy napjaiban,

a három nemzet közt — akár- f E sorok írója is tapasztalja a ■

ÖNKÉNT JELENTKEZETT HÓHÉRNAK

Gevi Varga József gyári mun­

kás katonai szolgálata alatt Zala megyében, Lenti községben 1944 hyarán két Ízben önként je­

lentkezett hadbirósági halálos ítéletek végrehajtására.

A népbiróság előtt az zal védekezett, hogy nem ön­

ként jelentkezett, hanem pa­

rancsra vett részt két katona kivégzésében. A kihallgatott ta­

nuk azonban igazolták, hogy

önként vállalkozott. A népbiró­

ság háromévi börtönre Ítélte. * (Kis Újság)

AZ ORVOSI TUDOMÁNY elismeri a méhfullánk mérgének enyhítő hatását rheuma ellen. Ezt tartalmazza a “MUSCULAID”, TÓTH JÁNOS, volt amerikai egyetemi méhészeti szakértő ta­

lálmánya, amely enyhitőleg hasz­

nálható arthritis, rheuma, viszke- tegség, csipő- és derékfájás, visz- értágulás, görcs és hülés esetei­

ben. Kérjen ingyenes ismertetést.

Pontos cim:

JOHN TÓTH, 1143 Hillcrest Drive South Bend 17, Ind.

milyen kombinációban — a széthúzást segítik, akarva vagy akaratlanul azon vannak, hogy ne lehessen állandó béke a vi­

lágon.

S most csak egy dolgot fo­

gunk figyelni.

Hogy népgyülésezni fognak-e majd akkor is, mikor a con- gresszusban egy — orosz köl­

csönt fognak tárgyalni.

Mert azt az időt is nemsoká­

ra megéljük.

Akkor újra hátraarcot csinál- i nak majd, mint amikor a “há- Hiszen mindaddig együtt vol- j borús uszító Roosevelt” nem si- tak a mi derék kommunistáink j etett “második frontot” csinál- a Wheelerekkel, a Lindber- j ni?

ra (ha nem is kívánja azt tu- S ahogy a Horthy rezsim I domásul venni az úgynevezett

baloldal), de naivság lenne azt hinni, hogy azon változtatha­

tunk akármilyen hangos pa­

nasszal.

alatt nem azzal foglalkoztunk, hogy a magyar kormányzat fo­

gyatékosságait és bűneit fesze­

gessük, hanem azzal, hogy a

magyar nemzet sérelmeiről be- ,

^ ^ ^ Budapesten van egy Allied széljunk, úgy ma sem tarthat- , , , , ; , , •, , .. . Control Commission, amelynek juk helyesnek, ha az amerikai j , . I vannak amerikai . .. . és angol tag­’ , . ■ magyarok a magyar nemzeti . . . .. . .... .

. ^ í jai, akik legalább is annyira

belpolitikáját tartják első sor­

ban fontosnak, nem pedig azt, hogy Magyarországon éheznek.

Vagy azt, hogy Czechoslovákiá-

Döbbenetes számok

ban a magyarok százezreit ve­

tik a legkétségbeejtőbb nyo­

morba.

Tiltakozhattak volna itt ame­

rikai magyarok, Uj Előrék, Ma­

gyar Jövők száz évig a Horthy rezsim bűnei ellen, az attól soha meg nem dőlt volna.

S írhatnak itt Magyar Va­

sárnapok és Magyar Hétfők^

száz esztendeig arról, hogy hány kommunista tagja van a magyar kormánynak, azt innen megváltoztatni soha nem fog­

ják, aminthogy arra joga sincs amerikai polgárrá lett magyar­

nak.

Természetesen épen úgy vo-

Egyszerüen tudomásul kell vennünk azokat a tényeket, a- melyeken változtatni nincsen módunkban (NEM AZT ÍRJUK, HOGY EL KELL AZOKAT HALLGATNUNK VAGY KEN­

DŐZNÜNK), s ha segíteni kívá­

nunk a magyarokon, ezeknek a tudatában kell azt a lehetőség natkozik ez arra a másik ol- 1 észszerű határain belül meg- dalra, amely olyan lelkesen tennünk.

| vannak informálva, mint az ide

I érkező és nagyon gyakran rém- j kosságának.

I hírek. És ha az Allied Control

| Commission Budapesten levő I tagjai nem képesek lemérsékel- j ni azokat a kilengéseket, ame- i lyekről hírek érkeznek, akkor

1 f

az amerikai magyarság hiába erőlködik, s hiába kívánja kor­

mányunkat “informálni” vagy befolyásolni, mert azokat a dol­

gokat Washingtonban jól tud­

ják.

Ennek az országnak a népe büszke arra, hogy a világ né­

pei között külömbül él. A leg­

magasabb életszinvonalat tud­

ja itt a munkás két keze mun­

kájával elérni.

Ez nem is lehet vita tárgyba, mert hiszen ez tény és ezt e iap olvasói is érzik saját éle­

tükben. Nincsen a világnak még egy országa, ahol a népnek az élet javaiból olyan sok jutna, mint az Egyesült Államok la-

És miközben a nép életszín­

vonala igazán első helyen áll

— akkor az Egyesült Államok Gyermek Hivatala (U. S. Chil­

drens Bureau) közre adott egy jelentést, mely kissé lehűti az életszínvonalunk miatti büszke­

ségünket.

Furcsa szövetség

Mindenki bitang, gazember, aki még egy háború átkát akar­

ja zúdítani a világra, aki azon van, hogy az oroszokat és az angolszászokat egymásra uszít­

sa.

Ez a hitünk ez a vallásunk, és ebben a szellemben írjuk en­

nek a lapnak minden betűjét.

Tudjuk, hogy vannak bitan­

gok, akik’ maguk nem menné­

nek a frontra akkor sem, ha egy-egy uj háború kitörne, akik csak más édesanyák gyer­

mekeit küldenék fanatizmusuk­

ban a halálba.

kölcsönt kell adnunk, s hogy azután bizony kölcsönt kell ad­

nunk majdnem az egész világ­

nak, de ha a nyomort el akar­

juk a világon kerülni, rajta Ezek azonban kevésbé vesze­

delmesek, mint azok, akik csu­

pa “jó akaratból”, tudatlansá­

gukban hintik a gyűlölet mag- vát a volt fegyvertársak közé, mert vagy az egyik, vagy a má­

sik tábort fanatikusan szolgál- hasson minden nemzete a vi-

ják. lágnak.

Ezúttal is az amerikai kom-1 Kölcsönt kell majd adnunk munistákról beszélünk. ! az oroszoknak, a franciáknak,

Döbbenetes a jelentés, mert azt adja tudtul a legmagasabb életszínvonalat élvező ország népének, hogy Pearl Harbor óta a V. J. napig ebben az ország­

ban közel egy negyed millió babyvel több- halt meg, mint amennyi harcosunk a csaták­

ban elveszett.

A U. S. Childrens Bureau je­

lentése szerint Pearl Harbortól V. J. napig ebben az országban 430,000 baby halt meg, mig ugyanezen idő alatt haderőnk vesztesége halottakban 205,045 volt.

Dr. Martha M. Eliot a hiva­

tal helyettes főnöke a jelentés­

hez megjegyzéseket is fűz és rámutat arra, hogy voltakép­

pen miért volt ilyen nagy a háború ideje alatt a gyermek- halandóság.

Elismeri, hogy más országok baby halandóságához viszonyítva az Egyesült Államokban a ha­

landóság még nem túlságosan magas és más országokban az arányszám sokkal rosszabb: de azt állítja, hogy az elpusztult babyk igen nagy százalékának nem kellett volna kimúlnia — meg lenne a mód arra, hogy a baby halálozási számot még jobban csökkentsék.

Elmondja, hogy városokban mindent megtesznek a szülő anyák érdekében, ott minden várandós anya — a legszegé- kell lennünk, hogy talpra áll-1 nyebb is — megfelelő körülmé­

nyek között várhatja gyerme­

ke érkeztét, mert meg vannak a testületek arra, hogy aki ar­

ra szorul azt segítsék. A váró- Akik úgy képzelik, hogy szol­

gálatot tehetnek Moszkvának, ha. szakadékot igyekeznek fel­

idézni az Egyesült Államok és Anglia között, s mindent el­

követnek ebben az irányban.

így jött létre az a furcsa szövetség és fegyverbarátság, aminek most vagyunk itt a ta­

núi.

Az izolációsok, akik egy- szersmint halált ordítanak ál­

landóan az oroszra, erősen el­

lenzik, hogy az angol kölcsönt megszavazza a congresszus.

Senki értelmes ember nem boldog, hogy Angliának olcsó

sokban a percent száma ellen nem is lehet semmi kifogás.

De az arányszámot aztán a vidék silányitja nagyon el.

És most jön a jelentés meg­

döbbentő része. Azt állítja — és bizonyítja, — hogy az ország minden öt megyéjéből három nem rendelkezik olyan állandó intézménnyel, ahol a babyk és az anyák is segítséget kapná­

nak, ha arra szükség van.

A farm vidékeken olyan ke­

vés az orvos, hogy igen gyak­

ran az anyák megszülik gyer­

mekeiket minden orvosi segít­

ség nélkül. Mire orvos kerül a vajúdó anyához, már világra hozta gyermekét. A jelentés szerint évente legalább 200,000 gyermek jön így a világra — és a halottak igen jelentős szá­

zalékáról állapították meg, hogy ezek közül valók.

Az ország minden három me­

gyéjéből csak egy tart állan­

dóan olyan ápolónőt, aki a csa­

ládokat látogatja, az anyákat tanácsokkal ellátja és tanítja őket arra, mint kell a babykkel bánni.

A jelentés* elismeri, hogy az orvos hiánynak a háború is oka volt, de rámutat arra is, hogy a farm vidékeken a háború előtt is szűkében voltak orvo­

soknak, mert az űjabb nemze­

dék nem akar tanyákon és fal­

vakban élni.

Amikor az ember ezt a jelen­

test elolvasta, arra kellett gon­

dolnia, hogy nem-e lenne itt az ideje annak, hogy a nép egészségügyet kivegyék az álla­

mok hatásköréből és tegyék azt is szövetségi kezelésbe.

Úgy látszik, az államok egy- része nem helyez kellő súlyt ar­

ra,\ hogy a lakosság egészség­

ügye megfelelő legyen, hogy a jövő nemzedék életét kellően védjék. A jelentés azt mondja, ha minden államban olyan jó népegészségügyi törvények len­

nének, mint Minnesotaban — Stassen volt kormányzó nevé­

hez fűződik a legtöbb — ak­

kor az országban nagyon sokkal kevesebb baby és szülőanya pusztult volna el, de vannak államok — főleg Délen — ahol olyan hiányosak a törvények, hogy csodának tartják, amiért nem magasabb a halálozási arányszám. Az államok egy ré­

szének nem jut pénze úgy lát­

szik a közegészségügy javítá­

sára.

NANTY GLO, PA.

vaj hiányt, mert a vendéglők­

ben, ahol táplálkozom, hetek óta vaj helyett — valami lek­

vár kinézésű masszát tesznek az asztalra.

A vaj hiány országos és a ' Wall Street Journal is foglal­

kozott ezzel a kérdéssel. Utána péztek, hogy voltaképen miért nincsen a piacon annyi vaj, mint amennyire az országnak szüksége van.

A vizsgálat nyomán aztán I megállapították, hogy nem az- I ért nincsen vaj, mert az ország tehenei kevés tejszint szolgál­

tatnának — hanem mert a tej­

színt nem vaj készítésre, de másra használják. Nevezetesen:

ice cream (fagylalt) • gyártás­

hoz.

A háború alatt ez tilos volt.

Akkor csakis kávéba engedé­

lyeztek tejszint, de azt is ke­

verve és vaj gyártásra.

Amikor a háború befejezést nyert, tudjuk: minden oldalról azt követelték a kormánytól, hogy a háborús megszorítások­

nak lehetőleg mennél előbb vessenek véget. Tegyék újra szabaddá az ipart és kereske­

delmet és kormányunk ne avat­

kozzék az üzletbe. Azt mond­

ták, csakis igy lehet az ország prosperitását biztosítani és az ország vérkeringését normális­

sá tenni.

Sajnos, Washingtonban nem nagyon vizsgálták, hogy ez a követelés nem-e jelent vesze­

delmeket, az árak szabaddá té­

tele nem-e von maga után ve­

szedelmes áremelkedéseket is.

Hajlottak a felhívásokra és egymás után adták ki a hábo­

rús megszüntetéseket feloldó rendeleteket és igy adták ki azt is, mely felszabadította a tejszínnek ice cream gyártásra való használatát.

A vaj ára még szabályozott, azt nem lehet úgy emelni, mint szeretnék és igy a vaj gyártó cégek — ahelyett, hogy vajat gyártanának a tejszínből, ice cream gyártásra használják.

Az ice cream ára nincsen meg­

szabva, azért számíthatnak a készítők, amennyit jól esik ne­

kik és igy persze a profit is na­

gyobb azon.

Hát ice cream készül abból a tejszínből, amiből vajnak kelle­

ne készülni és ezért nem ehet ennek az országnak a lakossá­

ga annyi vajat amennyit sze­

retne fogyasztani.

x--- V--- v /

Apróhirdetések

60 AKEROS FARMOMAT EL- t ADNÁM. Három oldalról viz veszi körül. Jó föld, mindent megterem. Alma, szilva, körte­

fák, szeder (blackberry) és sző­

lő is van. A feleségem meghalt, gyermekeim elhagytak, idős va­

gyok, nem tudom művelni.

Farmkedvelők Írjanak az alanti címre: Jó családnak bérbe is kiadnám.John Sarka, R. 1. Box 7v Oakley, Michigan.

Szebbnél-szebb órák. gyémántok, üvegáruk, vallási kegyszerek, nyakláncok, ajándéktárgyak. Órát és

ékszereket javítunk!

SUCHMAN’S

JEWELRY STORE

NANTY GLO, I’A.

910 ROBERT STREET

HA UJ CHEVROLET vagy OLDSMO- BILE kocsit óhajt vásárolni, nézzen be hozzánk. Használt automobilokat el­

adunk és veszünk. Javítást gonddal eszközlünk.

COSTLOW MOTOR ( 0 .

LLOYD AND FOSTER ST.

TEL: H0__________ NANTY GLO. PA.

WHEELING, W. YA.

TERVEZÜNK, ÉPÍTÜNK, FINANSZÍROZUNK!

Ha építeni óhajt, vagy bármily építkezési anyagra van szüksége, nézzen be hozzánk!

Lumber and Building Requirements

The Keller Lumber Co.

4356 Wood Street Wheeling, W. Va.

Telefon: 692 és 693

MULLENS, W. VA.

CSAKIS ELSŐRANGÚ

általánosan hirdetett árucikkeket árulunk. —. A „ hites HAR7- SCHAFFNER MARX RUHÁK, DOBBS és STETSON KALAPOK, WILSON INGEK, PIONEER ÖVÉK, NUNN-BUSH CIPŐK, stb.

N. D. TRENT CO.

MULLENS, WEST VIRGINIA

Köszönjük a magyarság pártfogását!

NORTON, VA.

HÍVJON fel

\ BENNÜNKET

mikor a baj szomot * órája elérkezik. — Hálásan kö­

szönjük a környék magyar­

ságának pártfogását

FRED H. KING

FUNERAL DIRECTOR AND EMBALMER Telejon: Iroda 192 Telefon: Lakás 78

926 Park Avenue Norton, Va.

SZAKOS PÁLT keresem, aki Szirmabesenyőről, Borsod me­

gyéből való, ottani címe III. ut 284. Akik tudják címét, legye­

nek szívesek velem közölni. Al­

bert Selak 52 Rano Street, Buf­

falo, N. Y.

CSUPA

tartós, szép, kitűnő minőségű bútort áru­

lunk. — A hires Kurfees festék áruk képvi- viselete! Crossley rádiók, stb. raktára!

Home Hardware dk Furniture Company

NORTON, VIRGINIA

550 Park Avenue Telefon: 270 IGYA A LEGJOBBAT ÉS AKKOR MINDÉG

tsz a kedvenc itala!

Melegen üdvözöljük ma­

gyar barátainkat. Há- i Jásan köszönjük szives pártfogásukat és azt a

jövőben is kérjük.

Stone Mountain Bottling Co.

320 — 8th St. Telefon 2? Norton, Va,

GEORGE W. VERNON. T. R HITNNIOUT'V. titkár

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :