• Nem Talált Eredményt

Magyar diákok külföldi iskolázásának adatai nemcsak művelődés-, hanem irodalomtörténeti szempontból is nagyon jelentősek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Magyar diákok külföldi iskolázásának adatai nemcsak művelődés-, hanem irodalomtörténeti szempontból is nagyon jelentősek"

Copied!
3
6
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

96 GÁLOS REZSŐ

Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221—1864. (Olaszországi Magyar Emlékek. Közre­

bocsátja a Római Magyar Történeti Intézet III.) Budapest, Akadémia, 1941. 8-r., CLX, 704 1.

Magyar diákok külföldi iskolázásának adatai nemcsak művelődés-, hanem irodalomtörténeti szempontból is nagyon jelentősek. A szárazak­

n a k látszó a d a t o k mögött szellemi áramlatok keletkezése és nálunk volt terjedése világosodik meg ismeretükből, élmények és személyes k a p ­ csolatok az emberhez viszik közelebb a kutatót. Ezért a M, Tud. A k a ­ démia már a h a t v a n a s és hetvenes évek elején kiírt pályázataival sür­

gette ezek k u t a t á s á t , Vass József, majd F r a k n ó i Vilmos ily irányú tevé­

kenysége e pályázatokból indult el. Közleményeik még csak a hazánk­

b a n — elsősorban oklevelekből — kiböngészhető anyag rendszerezésére szorítkoztak. Ábel J e n ő sürgetésére végre épen az Irodalomtörténeti Bizottság vállalta az egyetemek hiteles a d a t a i n a k közzétételét s kiadásá­

ban jelent meg a Magyarországi Tanulók Külföldön négy jelentős kötete. Az érdeklődés akkor sem szűnt meg, mikor a vállalatot tovább nem folytathatták: Szilády Árontól Iványi Béláig sokan és sokat tettek e téren, s csak az utóbbi évtizedben is Asztalos Miklós göttingai vagy Relkovics N é d a grácí búvárkodásai érdekes szempontokkal gazdagítot­

t á k tudásunkat.

Az Olaszországban járt magyarok ismeretéért azonban legtöbbet Veress E n d r e tett. Több mint negyven esztendő l a n k a d a t l a n buzgóságá- val és p á r a t l a n kitartással jegyezte, gyűjtögette és szedte rendbe az ada­

t o k a t ; a maga kezdeményezéséből, merészen megindított Fonteseinek lassanként főpapi támogatást sikerült megnyernie és az egymásután könyvpiacra került sorozatban a padovai egyetem, majd a római Coll.

Hungarícum-Germanicum magyar tanulóínak jegyzéke és a d a t a i — az anyakönyveknek és i r a t o k n a k ismertetése — belekerült. A világháború végén és u t á n ez a vállalkozás is félbenmaradt, de nem akadt meg Veress E n d r e kutató kedve és munkatervének további kidolgozása.

A M. Tud. A k a d é m i a áldozatkészségéből most végre megjelenhetett ez az 54 ív terjedelmű, hatalmas kötet: olasz egyetemeken járt magyar ta­

nulók kódexe. Tizenhárom olasz egyetemi város anyagát gyűjtötte össze és ismerteti benne, az egyetemek keletkezésének történeti rendjében.

Föl lehetne vetni a kérdést, hogy magyar szempontból nem volna-e jobb sorrend, ha a szerint következnek a városok, hogy mikor, hová jutott el időrendben az első magyar diák. Ezt azonban pótolja a bevezetésben és ekkora anyagnál és ennyi adatnál nem is ez a lényeges: a szerző szempontjait a bírálónak tisztelnie kell. Több mint háromezer ember múltjából nyüzsögnek itt az adatok és épen Olaszország a magyarázata, hogy ezeknek javarésze nem jelentéktelen ember volt. J a n u s Pannónius- tól Kovacsóczy Farkasig, Dudith A n d r á s t ó l Oláh Miklósig a humanisták, Istvánfí Miklóstól Brodarícson vagy Sámboky Jánoson át Szamosközy Istvánig a történetírók, Bogáthy Miklós és Bornemisza Péter, Gyalui T o r d a Zsigmond és Somsich Lázár, Cybeleus-Hagymási Bálint, Kakas

(2)

KÖNYVISMERTETÉS 97

István vagy, mondjuk, Ferenczfy Lőrinc érdekesnél érdekesebb nevek;

találkozunk Deseritzky Incével és Horányi Elekkel, Enyedi Györggyel és Istvánfí Pállal, hogy P á z m á n y t vagy Faludi F e r e n c e t ne is említsük.

Élükön ott áll a bolognai magyar dömés, Paulus Hungarus, akit még Szent Domonkos személyesen ismert, az első világhíres magyar tudós.

Soraikban ott van a pálos Michael de Ungaria, akiről Gyöngyösi Ger­

gely, a rendnek ugyancsak Olaszországot járt egyik krónikása elmondja, hogy Mátyás király jelenlétében sikerrel vitatkozott a szeplőtelen fogan­

tatásról (1459). Azonos-e ez a Padovában 1752-ben járt Michael Gyön­

gyösinek Párizsban tanult hitszónokával, itt nem dönthetjük el. Az sem bizonyos, hogy a Sermones X l I I - n e k egész E u r ó p á b a n ismert szerzője, Michael de Ungaria, akiről Veress szól, dominikánus volt-e, és a Bolog­

nát járt döméssel egy-e Erről még sokáig lesz sub iudice Hs: hiszen Eggerer A n d r á s a d a t á t is számítva, most már nem is két, hanem három, sőt talán négy Michaelt js ösmerünk s ez nem is valótlanszínű, m e r t a megnevezésekben P e t r u s Hungarus ,,legtöbbször csak valami Magyaror­

szágból jött P é t e r t jelent". De így is egy adattal gazdagabb a k u t a t á s mezeje. Egyetlen ilyen kikapott a d a t is, íme, mond valamit az irodalom­

történetnek. A kitűnő bevezetés — maga is tíz ív — nagyon sok k u l t ú r ­ történeti adatot hoz vagy érint. Csak példának említem meg a tanulás költségeinek vagy a magyarországi orvos-viszonyoknak érdekesen megvi­

lágított kérdéseit, a nápolyi gályaraboknak — köztük Otrokocsi Fóris Ferencnek — történetét, F a l u d i F e r e n c római t a r t ó z k o d á s á n a k k é r d é ­ seit. De főanyaga természetesen mindenütt az egyetemi életnek, ahol kell, statútumoknak, a doktoravatás módjainak s általában a magyar diákok ottani visszhangjának ismertetése. Egy Beroaldi Fülöp vagy egy Ficino alakja, tudománya és h a t á s a minket is sok vonatkozásban és nagyon érdekel. Ez a jól megírt, sok-sok utánjárással készült bevezetés már alaposan bevilágít az adat-rengetegbe. Egészében azonban, ismétlem, maga a gazdag gyűjtemény az, amibe az irodalomtörténet búvárai — természetesen más tudományokéi is — életet fognak önteni. Ezekből a szárazaknak látszó adatokból szellemi áramlatok története és irodalom­

történeti jelenségek ismerete fog kisugározni a későbbi vizsgálódók tevé­

kenységében.

Tudjuk, egy emberélet munkája sem lehet teljes és tökéletes.

Maga a szerző mondja el bevezetésében, hogy a bolognai Memóriáit gyűjtemény (1265—1436) 322 kötetből áll s ebbe minden 20 lírán fölüli adásvételi ügyletet be kellett jegyezni, tehát az érkező és távozó diákok könyvvásárlásait vagy könyveladásait is. Ebből csak mintegy 10 k ö t e t jelent meg nyomtatásban s máris gazdag forrása volt szerzőnknek: egy ember a 322 kötet kéziratot még a k k o r sem dolgozhatja föl, ha csak a bolognai magyar diákok adatainak szentelné életét. Bizonyára egyebütt és más források is m a r a d t a k kiaknázatlanul. De mindennek t u d a t á b a n is meg kell állapítanunk, hogy Veress E n d r e most megjelent munkája 1.

minden hasonló magyar munka közül az első, amely lehetőleg teljes és Összefoglaló mű, 2. mindenha alapvető kódexe m a r a d az Olaszországot j á r t magyar diákok — ifjak és öregek — ismeretének.

Irodalomtörténeti Közlemények. LII. 7

(3)

9 8 GÁLOS REZSŐ, ZSIGMOND FERENC

Külön kiemeljük Bakócz Tamás bolognai és ferrarai t a r t ó z k o d á s sának adatait, s rámutatunk a r r a az érdekes mozzanatra (Piccolomini bíboros leveleiből), amely bizonyossá teszi, hogy Zrednai Vitéz J á n o s járt Olaszországban.

A kötetet kiegészíti az ismeretlen (incertael egyetemeken fölava­

tott magyar doktorok jegyzéke. Megszerzi Veress Endre a kiadványt iratok és levelek gyűjteményével is. Elsősorban olasz t a n á r o k n a k magyar maeccnásaikhoz vagy magyar tanulókhoz írt leveleiről (pl. Beroaldo Fülöp levele Bakócz Tamáshoz), diákoknak egymáshoz írt leveleiről (pl. F o r t u n a t u s Máté levele Saluzzó hg. padovai tanulóhoz), egy-egy diák (Brenner Márton, A l á r d i Mihály) naplójáról van szó, de érde­

kelnek minket Rovetta följegyzései is Paulus Hungarusról, Fabinyi Dániel padovai sírfölirata, Forgách Ferenc levele stb. — sok becses művelődéstörténeti adat lelőhelye mindez. Egy Régi magyar Latin Ver- selők Tárát kezdi meg Veress Endre magyarok olaszországi latin versei­

nek közrebocsátásával: a közel kétíves gyűjteményben H u n y a d i -Ferenc­

nek, Szamosközy Istvánnak latin rigmusai is szerepelnek s a s o r t Faludí Ferencnek a Nemzeti Múzeumban őrzött, Omniarium néven ismert füzetéből egy latin epigrammája rekeszti be. A kötet végén hatalmas bibliográfia és tárgy- és névmutató van. Az előbbi kapcsán fölvetjük a gondolatot, hogy milyen hasznos lenne egy, a nemcsak Olaszországban, hanem általában külföldön t a n u l t magyarokról szóló magyar irodalomnak teljes bibliográfiája. Veress E n d r e címjegyzéke is mutatja, milyen gazdag az idevágó irodalmunk; a tudomány jó h a s z n á t l á t n á egy teljes át­

tekintésnek.

Veress E n d r e nagy életművét illő tisztelettel köszöntjük. Nem a buzgó történetírónak, nem a lelkes és ki nem fáradó búvárnak, hanem elsősorban e h a t a l m a s kötetbe foglalt eredményeinek jár ki ezúttal ez a köszöntés.

GÁLOS REZSŐ.

Otrokocsi Nagy Gábor: Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. Öntudatlan népiesség kéziratos gyűjtemény-iro­

dalmunkban. Debrecen, Nagy Károly 1942, Nagy 8-r. 89 lap.

M u n k á j á n a k első két fejezetében megismertet bennünket a szerző azokkal a szempontokkal, melyek őt a többi fejezet anyagának kiválasz­

tásában vezetik. Az 1780, és az 1835. év közé eső időszak magyar szel­

lemi életének egy sajátos darabkája érdekli, A főcímben „diák-iro- dalom"-nak, az alcímben ,,gyüjtemény-irodalom"-nak nevezi dolgozatá­

nak tárgyát, s e kifejezéseken azokat a kéziratos köteteket kell érte­

nünk, melyeket református kollégiumi diákok í r t a k tele k e d v ü k r e való, ízlésüknek megfelelő szépirodalmi termékekkel. E legnagyobbrészt verses szövegű termékeknek nemcsak összeírói, azaz másolói, hanem majdnem kivétel nélkül a szerzői is diákok voltak. A k a d t a k kiváló tehet-, ségű költök is, de a többség természetesen nem ilyen volt, s különben

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

a „M.”, három évvel fiatalabb tőlem, ő ő egy ilyen hát nem tudom pedagógiai szakközépiskolát végzett, ott érettségizett, majd az mellett még egy ilyen OKJ-s

Az egyenesen róla szóló írásban pedig hallhatunk szelíd házi lázadásairól, „kalucsniforradalmáról", arról, hogy milyen kedves volt számára saját

MAGYAR HADTÖRTÉNELMI EMLÉKEK A KÜLFÖLDI MUZEUMOKBAN. században is az alsó ausztriai tartományok a védelem szervezése főhelyéül a hadászati szempontból kiválóan

a művek címei- nek egy része a magyar esetében egyébként problémát jelent abból a szempontból is, hogy míg maga a cím jobb fejűnek tekinthető (lévén kívülről nézve

Az előbbi kapcsán rámutatott a hangsúlyt a misszióra helyező pápai bullákra, továbbá arra a helyzetre, hogy a spanyol ural- kodó mintegy a pápa vikáriusa

kifejezetten egy funkcionális római magyar történeti intézet hiányára igyekezett rámutatni, modellezve, hogy egy ilyen, online is elérhető inventáriummal mennyivel

Ugyanő felhívta a figyelmet arra a tényre is, hogy a bizánci források nemcsak mint történeti kútfők jelentősek, hanem a magyar föld és a magyar nép

Természetesen minden vers sajátja a hang, amelyen megszólal, ám úgy gondolom, a társalgó versek abban különböznek a monologikus beszédtől, hogy az előbbiek hangja

(Jelen könyvben ezt mindig Horvátország nélkül értjük.) Mindössze nyolcan születtek ezen a területen kívül. Közülük öten bécsi szüle- tésűek, akik többnyire

hát az eltén vagyok magyar szakos és ö ezt elsősorban az irodalmas része miatt választottam a dolognak mert m hát amikor középiskolás voltam akkor még sokkal inkább az irodalom

Egyúttal megjegyezzük, hogy a mai nagy e-könyvtárak, mint a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 35 és a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 36 az alapvető

Feltételezhető az is, hogy a kitöltött szünetek észlelését más jelenségek is befolyásolják, vagyis a hallgató hezitálást jelölt ott, ahol más megakadás fordult

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

táblázat: Az innovációs index, szervezeti tanulási kapacitás és fejlődési mutató korrelációs mátrixa intézménytí- pus szerinti bontásban (Pearson korrelációs

KT: Ott is különböző magatartástípusok voltak, de azt gondolom, hogy a dezertálók – ha ez dezertálásnak nevezhető – vagy a behívót megtagadók százaléka a

leges kiadása művelődés- és könyvtártörténeti szempontból is indokolt lenne. 18 ) A nem magyar vagy nem magyar vonatkozású anyagokat (már amennyiben 1820 előtti

munkájában Zöllner ezt írta: „Das Kernstück der josephini- sohen Gesetzgebung bilden die kirchcnpolitischen Massnahmen und Verordnungen." (Geschichte Österreichs.. József

„súlyos term ész etű veselobja” szegezte hosszabb időre ágyhoz.. n yakcsigolyája pallosvágási

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették

Magyar Önkéntes Császári Hadtest. A toborzás Ljubljanában zajlott, és összesen majdnem 7000 katona indult el Mexikó felé, ahol mind a császár védelmében, mind pedig a

A nyilvános rész magába foglalja a francia csapatok létszámát, és csak az van benne, hogy akkor hagyják el Mexikót, ha a mexikói császár már meg tudja szervezni

Soha nem tudjuk meg, hogy pontosan mi motiválta második házasságuk elıtt František Kabinát és Katona Sándort, de nem is ez a lényeges, hanem az, ahogy az unoka, Gábor