MAGYAR KÖZLÖNY

76  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2018. november 29., csütörtök

Tartalomjegyzék

221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet A légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költségek

megtérítéséről 34245 222/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról 34246 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet Sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő

kormányrendeletek módosításáról 34247

224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé

nyilvánításáról 34253 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével

kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé

nyilvánításáról 34255 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás

igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek

módosításáról 34260 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás

2018. évi igénybevételének feltételeiről 34261

Köf.5022/2018/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 34283 Köf.5025/2018/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 34289 511/2018. (XI. 29.) KE határozat Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről 34296 1623/2018. (XI. 29.) Korm. határozat Az Európai Tett és Védelem Liga (APLE – Action and Protection

League of Europe) létrehozásáról 34296

1624/2018. (XI. 29.) Korm. határozat Az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” program folytatásáról 34297 1625/2018. (XI. 29.) Korm. határozat Garanciához kapcsolódó állami készfizető kezesség nyújtásáról 34298 1626/2018. (XI. 29.) Korm. határozat A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi

C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról 34311 1627/2018. (XI. 29.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról 34311 1628/2018. (XI. 29.) Korm. határozat A 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő

megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről 34313

(2)

1629/2018. (XI. 29.) Korm. határozat A 2022-ben Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Debrecenben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok

ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 34314 1630/2018. (XI. 29.) Korm. határozat Cigánd Város sportinfrastruktúra-fejlesztési célú támogatása kapcsán

szükséges intézkedésekről 34315

1631/2018. (XI. 29.) Korm. határozat A Terror Háza Múzeumot és a TIT Budapesti Planetáriumot érintő fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő

támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról 34317 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat A mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i

kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről 34317

(3)

III. Kormányrendeletek

A Kormány 221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete

a légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költségek megtérítéséről

A Kormány a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (3)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a  Magyar Honvédség (a  továbbiakban: MH) légvédelmi készenléti valós repüléseinek végrehajtásában, biztosításában vagy szervezésében közreműködésre kötelezett szervezetre, személyre,

b) Magyarország légterében, a  polgári légiforgalomban részt vevő magyar polgári légijárműre, a  légijármű üzemben tartójára és az azzal összefüggő tevékenységekben részt vevő személyekre,

c) Magyarország légterében, a  polgári légiforgalomban részt vevő külföldi állami és polgári légijárműre, a légijármű üzemben tartójára és az azzal összefüggő tevékenységekben részt vevő személyekre.

(2) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  bajba jutott légijárműnek nyújtandó segítségnyújtás érdekében végrehajtott légvédelmi készenléti valós repülésre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) légijármű elfogása: légvédelmi készenléti valós repülés során a  légteret megsértő vagy jogosulatlanul igénybe vevő, az  azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést végző vagy ott ellenséges tevékenységet folytató, repülési szabályt sértő légijármű elfogása,

b) légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költség: a  légvédelmi készenléti valós repülés végrehajtásában részt vett légijármű a  légvédelmi készenléti valós repülés végrehajtásából eredő üzemanyagköltsége,

c) légvédelmi készenléti valós repülés: a  Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 2. § a) pontja szerinti repülés.

3. § A légvédelmi készenléti valós repülés végrehajtásáról az MH légi vezetéséért és irányításáért felelős szerve a katonai légügyi hatóságot azonnal tájékoztatja. Ha az  elfogott légijármű magyarországi repülőtéren történő leszállítása indokolt, az MH légi vezetéséért és irányításáért felelős szerve a rendvédelmi szervek kiértesítésére haladéktalanul intézkedik.

4. § (1) A légvédelmi készenléti szolgálat riasztásból eredő költség megtérítésének a légiközlekedési hatóság által hatósági eljárásban megállapított légiközlekedési szabályok megszegése esetén van helye.

(2) A  légiközlekedési hatóság a  légiközlekedésre vonatkozó szabályok megsértése miatt indult eljárásában hozott döntéséről a  katonai légügyi hatóságot tájékoztatja, továbbá az  eljárás lezárását követően az  ügy érdemében keletkezett alábbi iratokat, adatokat azok rendelkezésre állása esetén megküldi:

a) az  érintett légijármű esetében a  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a  továbbiakban: ICAO) azonosító szerinti típusa,

b) az érintett légijármű hívójele,

c) a riasztást kiváltó légijármű lajstromjele,

d) az egyezményes koordinált világidő (a továbbiakban: UTC idő) meghatározott riasztás ideje, e) a légijármű elfogása esetén annak pontos helye és magassága,

f) a  riasztás kiváltó légijármű repülési tervét, a  repülési terv szerinti indulási és érkezési repülőtér ICAO azonosító szerinti adatai,

g) az  ICAO azonosító vagy Világszintű Geodéziai Rendszer szerinti (WGS) koordináta szerinti magyar légtérbe történő be- és kilépés helye,

h) a magyar légtérbe történő UTC időben meghatározott be- és kilépés ideje,

(4)

i) a rádióösszeköttetés közleményváltásai, j) a riasztás kiváltó légijármű útvonaltérképe és

k) a légijármű üzembentartójának székhelye és elérhetősége.

(3) A  katonai légügyi hatóság a  légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költség megállapítására irányuló eljárásban döntést hoz arról, hogy a  légvédelmi készenléti szolgálat riasztására a  légiközlekedési hatóság 4.  § (1) bekezdése szerinti döntése alapján a légiközlekedési szabályok megsértése miatt került sor.

5. § (1) A légiközlekedési szakszemélyzet általi légiközlekedési szabályok megszegése miatt bekövetkezett riasztás esetén a katonai légügyi hatóság véglegessé vált döntésének végrehajtását a Honvédelmi Minisztérium rendeli el.

(2) A légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költséget a légijármű üzembentartója téríti meg, ha a riasztást eredményező eseményt a légiközlekedési szabályok megszegése eredményezte.

6. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 222/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 6. §-sal egészül ki:

„6.  § A  Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás, valamint a  Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése szerint 2018. december 31. napjával beolvad a Hivatalba.”

2. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 7. §-a.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(5)

A Kormány 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete

sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3.  § és 6.  §, valamint az  1. és 2.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés  a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § és 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó

sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet] a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A.  § Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

2. § A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 3/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet]

14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

5. § A 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. §-át a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § A 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(6)

3. A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] a következő 4. §-sal egészül ki:

„4.  § A  Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

8. § A 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

„7.  § E  rendeletnek a  sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérő

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási formát csak kivételesen indokolt esetben alkalmazhatja, vagy

b) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén eltekinthet az  a)  pont szerinti indokolástól, ha a  Kormány az  adott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletben kifejezetten ekként rendelkezik.”

10. § A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a következő 36/A. §-sal egészül ki:

„36/A.  § E  rendeletnek a  sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 14.  § (2)  bekezdését a  Módr.

hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet] a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

12. § A 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 8/A.  §-át a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(7)

6. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

„a) 2., 3., 9., 13–20. és 24. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója,”

(kizárólagos joggal a  Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.)

14. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A.  § Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

15. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

„12.  § E  rendeletnek a  sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 6. § (1) bekezdés a) és c) pontját, valamint 6/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

16. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „akkreditált” szövegrész helyébe a „felelős akkreditált” szöveg lép.

7. A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

18. § A 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 4/A.  §-át a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(8)

1. melléklet a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1.) (A beruházás megnevezése) (Kedvezményezett neve) (A beruházás azonosító adatai)

16. Nyíregyháza labdarúgó

sportlétesítmény-fejlesztése Nemzeti Sportközpontok

Nyíregyháza közigazgatási területén fekvő, belterület 1391 helyrajzi számú ingatlan, illetve ezen földrészletből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészlet

2. melléklet a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai

2. tornaterem-fejlesztés Mohács közigazgatási területén fekvő, belterület 563/4 helyrajzi számú ingatlan

3. tornaterem-fejlesztés Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, belterület 3008 helyrajzi számú ingatlanok

4. tornaterem-fejlesztés Arló közigazgatási területén fekvő, belterület 1388/3 helyrajzi számú ingatlan

5. tornaterem-fejlesztés Mezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő, belterület 569 helyrajzi számú ingatlan

6. tornaterem-fejlesztés Nyírmeggyes közigazgatási területén fekvő, belterület 627/1 helyrajzi számú ingatlan

7. tornaterem-fejlesztés Pilisborosjenő közigazgatási területén fekvő, külterület 0135/11 helyrajzi számú ingatlan

8. tornaterem-fejlesztés Öcsöd közigazgatási területén fekvő, belterület 260 helyrajzi számú ingatlan

9. tornaterem-fejlesztés Mezőszilas közigazgatási területén fekvő, belterület 452/6 helyrajzi számú ingatlan

10. tornaterem-fejlesztés Csákánydoroszló közigazgatási területén fekvő, belterület 589 helyrajzi számú ingatlanok

11. tornaterem-fejlesztés Besenyőtelek közigazgatási területén fekvő, belterület 403 helyrajzi számú ingatlan

12. tornaterem-fejlesztés Esztár közigazgatási területén fekvő, belterület 76 helyrajzi számú ingatlanok

13. tornaterem-fejlesztés Rum közigazgatási területén fekvő, belterület 472/2 helyrajzi számú ingatlan

14. tornaterem-fejlesztés Tomajmonostora közigazgatási területén fekvő, belterület 249/3 helyrajzi számú ingatlanok

15. tornaterem-fejlesztés Csengele közigazgatási területén fekvő, belterület 44/1 helyrajzi számú ingatlan

16. tornaterem-fejlesztés Hajmáskér közigazgatási területén fekvő, belterület 616/9 helyrajzi számú ingatlan

(9)

17. tornaterem-fejlesztés Földeák közigazgatási területén fekvő, belterület 21 helyrajzi számú ingatlan

18. tornaterem-fejlesztés Maroslele közigazgatási területén fekvő, belterület 17 helyrajzi számú ingatlan

19. tornaterem-fejlesztés Nyírpazony közigazgatási területén fekvő, belterület 16 helyrajzi számú ingatlanok

20. tornaterem-fejlesztés Ajak közigazgatási területén fekvő, belterület 970 helyrajzi számú ingatlan

21. tanuszoda-fejlesztés Budakeszi közigazgatási területén fekvő, belterület 2415/2 helyrajzi számú ingatlan

22. tanuszoda-fejlesztés Cigánd közigazgatási területén fekvő, belterület 1108/2 helyrajzi számú ingatlanok

23. tanuszoda-fejlesztés Encs közigazgatási területén fekvő, belterület 546/140 helyrajzi számú ingatlan

24. tanuszoda-fejlesztés Heves közigazgatási területén fekvő, belterület 1213/6 helyrajzi számú ingatlan

25. tanuszoda-fejlesztés Kapuvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1323/4 helyrajzi számú ingatlan

26. tanuszoda-fejlesztés Kisbér közigazgatási területén fekvő, belterület 1027/6 helyrajzi számú ingatlan

27. tanuszoda-fejlesztés Kisvárda közigazgatási területén fekvő, belterület 2487/2 helyrajzi számú ingatlanok

28. tanuszoda-fejlesztés Letenye közigazgatási területén fekvő, belterület 1668/3 helyrajzi számú ingatlanok

29. tanuszoda-fejlesztés Mosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1727/13 helyrajzi számú ingatlan

30. tanuszoda-fejlesztés Orosháza közigazgatási területén fekvő, belterület 45 és 46/4 helyrajzi számú ingatlanok

31. tanuszoda-fejlesztés Pásztó közigazgatási területén fekvő, belterület 2362/2 helyrajzi számú ingatlan

32. tanuszoda-fejlesztés Pétervására közigazgatási területén fekvő, belterület 135 helyrajzi számú ingatlan

33. tanuszoda-fejlesztés Pilisvörösvár közigazgatási területén fekvő, külterület 097/120 helyrajzi számú ingatlanok

34. tanuszoda-fejlesztés Rétság közigazgatási területén fekvő, belterület 356/61 helyrajzi számú ingatlan

35. tanuszoda-fejlesztés Sarkad közigazgatási területén fekvő, belterület 4320/2 helyrajzi számú ingatlan

36. tanuszoda-fejlesztés Szentlőrinc közigazgatási területén fekvő, belterület 152/55 helyrajzi számú ingatlan

37. tanuszoda-fejlesztés Szécsény közigazgatási területén fekvő, belterület 2802/1 helyrajzi számú ingatlan

38. tanuszoda-fejlesztés Tapolca közigazgatási területén fekvő, belterület 3437/79 helyrajzi számú ingatlan

39. tanuszoda-fejlesztés Tét közigazgatási területén fekvő, belterület 1704/6 helyrajzi számú ingatlanok

40. tanuszoda-fejlesztés Tiszakécske közigazgatási területén fekvő, belterület 3696/8 helyrajzi számú ingatlanok

41. tanuszoda-fejlesztés Várpalota közigazgatási területén fekvő, belterület 141/2 helyrajzi számú ingatlan

42. tanuszoda-fejlesztés Vecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 367/14 helyrajzi számú ingatlan

43. tanuszoda-fejlesztés Zirc közigazgatási területén fekvő, belterület 1904/3 helyrajzi számú ingatlan

(10)

44. tanteremfejlesztés Balatonfüred közigazgatási területén fekvő, belterület 3088 helyrajzi számú ingatlan

45. tanteremfejlesztés Budajenő közigazgatási területén fekvő, belterület 132 helyrajzi számú ingatlan

46. tanteremfejlesztés Budapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 7281 helyrajzi számú ingatlan

47. tanteremfejlesztés Budapest II. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 11658/12 helyrajzi számú ingatlan

48. tanteremfejlesztés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 148113 helyrajzi számú ingatlan

49. tanteremfejlesztés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 155607/6 helyrajzi számú ingatlan

50. tanteremfejlesztés Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 140482/5 helyrajzi számú ingatlan

51. tanteremfejlesztés Dabas közigazgatási területén fekvő, belterület 3865/50 helyrajzi számú ingatlan

52. tanteremfejlesztés Felsőörs közigazgatási területén fekvő, belterület 94/2 helyrajzi számú ingatlan

53. tanteremfejlesztés Göd közigazgatási területén fekvő, belterület 4362 helyrajzi számú ingatlan

54. tanteremfejlesztés Herceghalom közigazgatási területén fekvő, belterület 242 helyrajzi számú ingatlan

55. tanteremfejlesztés Kerepes közigazgatási területén fekvő, belterület 504/3 helyrajzi számú ingatlan

56. tanteremfejlesztés Penc közigazgatási területén fekvő, belterület 329/2 helyrajzi számú ingatlan

57. tanteremfejlesztés Perbál közigazgatási területén fekvő, belterület 4 helyrajzi számú ingatlan 58. tanteremfejlesztés Szada közigazgatási területén fekvő, belterület 4423 és 918/2 helyrajzi

számú ingatlanok

59. tanteremfejlesztés Szárliget közigazgatási területén fekvő, belterület 1 helyrajzi számú ingatlan

60. tanteremfejlesztés Szentendre közigazgatási területén fekvő, belterület 2969 helyrajzi számú ingatlan

61. tanteremfejlesztés Sződliget közigazgatási területén fekvő, belterület 30 és 35 helyrajzi számú ingatlanok

62. tanteremfejlesztés Telki közigazgatási területén fekvő, belterület 722/5 helyrajzi számú ingatlan

63. tanuszoda-fejlesztés Csorna közigazgatási területén fekvő, belterület 208/15 helyrajzi számú ingatlan

64. tanuszoda-fejlesztés Tamási közigazgatási területén fekvő, belterület 1875/8 helyrajzi számú ingatlan

(11)

A Kormány 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3.  § tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § és 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Kézilabda Munkacsarnok- fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

4. § A Beruházások járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § Hatályát veszti a  Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 121/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(12)

1. melléklet a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű Beruházások

A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai

2. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Békés közigazgatási területén fekvő, belterület 2290/1 helyrajzi számú ingatlan

3. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Sümeg közigazgatási területén fekvő, belterület 544/1 helyrajzi számú ingatlan

4. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Lenti közigazgatási területén fekvő, belterület 526/3 helyrajzi számú ingatlan

5. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő, belterület 376/4 helyrajzi számú ingatlan

6. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Bácsalmás közigazgatási területén fekvő, belterület 1980/7 helyrajzi számú ingatlan

7. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Demecser közigazgatási területén fekvő, belterület 214/4 helyrajzi számú ingatlan

8. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Vecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 3430/11 helyrajzi számú ingatlan

9. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Komló közigazgatási területén fekvő, belterület 3798/2 helyrajzi számú ingatlan

10. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Makó közigazgatási területén fekvő, belterület 8054/2 helyrajzi számú ingatlan

11. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Hőgyész közigazgatási területén fekvő, belterület 435 helyrajzi számú ingatlan

12. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Túrkeve közigazgatási területén fekvő, belterület 3633/10 helyrajzi számú ingatlan

13. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Csongrád közigazgatási területén fekvő, belterület 4927 helyrajzi számú ingatlan

14. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Hévíz közigazgatási területén fekvő, belterület 1455/8 helyrajzi számú ingatlan

15. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Debrecen-Pallag közigazgatási területén fekvő, belterület 66003/9 helyrajzi számú ingatlan

16. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Budapest XXII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 228805 és 228808 helyrajzi számú ingatlanok

17. kézilabda munkacsarnok-fejlesztés Nagyhalász közigazgatási területén fekvő, belterület 1603/3 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások, 2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, 4. területrendezési hatósági eljárások,

(13)

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások, 12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások, 15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások, 17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások, 19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete

a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

az 1.  § (3)  bekezdése tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 4. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 4. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában, 17., 24. és 27. pontjában,

a 4.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés c) pontjában,

a 4. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában, a 4. § (1) bekezdés e) pontja, a 4. § (2) bekezdése és az 5–7. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában, a 10. § és a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest I. kerület, belterület 6531, 6588, 6590, 6592, 6593, 6634 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon megvalósuló, a  Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő új elhelyezését szolgáló beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(14)

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkák megvalósításához szükségesek.

(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A Beruházás helyszíne az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok területe.

2. § A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § A Kormány

a) az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát,

b) az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

jelöli ki.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, b) nincs helye településképi véleményezési eljárásnak,

c) nem kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni, d) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

e) a településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

(2) A  Beruházással érintett műemlék épület azon részeinek bontása (ideiglenes építés, ideiglenes bontás), mely épületrészek, illetve szerkezetek helyébe a Beruházás megvalósításához szükséges épületrészek, illetve szerkezetek kerülnek beépítésre, engedély, tudomásulvétel, illetve bejelentés nélkül végezhető.

(3) A Beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás és a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  7.  § l)  pontja szerinti eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(4) A Beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a  tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az  eljáró közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

5. § (1) Az  1.  melléklet 1.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja és 18. § (3) bekezdése szempontjából a Beruházással érintett, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az  esetben is, amennyiben az  e  telkeket érintő – a (2) bekezdésre figyelemmel – telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2) A  Beruházás és a  későbbi közfeladat-ellátáshoz szükséges épületvédelem megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a  vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 43. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

6. § A Beruházás megvalósítása keretében

a) a Budapest I. kerület, belterület 6590 helyrajzi számú ingatlanon álló építmények esetében azon épületrészek és építmények építhetők át, illetve bonthatók, amelyek műszaki, különösen, de nem kizárólagosan tartószerkezeti, tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, élet-, és egészségvédelmi, akadálymentesítési, valamint üzemeltetési okokból az új funkcionális igényeknek nem tudnak eleget tenni,

(15)

b) a fa homlokzati nyílászárók energetikai jellemzőinek meg kell felelni az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásoknak, függetlenül az  épület műemléki jellegétől,

c) az épületek energetikai jellemzőire, illetve a  munkahelyek természetes megvilágításának biztosítására vonatkozó előírásokat csak abban az  esetben lehet alkalmazni, ha azok a  d)  pontban és a  7.  §-ban meghatározott követelményekkel nem ellentétesek, illetve ezen követelmények érvényesítését nem akadályozzák,

d) az építmény funkciójához kapcsolódó és a  működéshez szükséges technikai elemek, berendezések a  tető udvari oldalára eső síkjára kerülhetnek,

e) az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, berendezések az építményen és a környezetében elhelyezhetők,

f) a meglévő épületrészek az építmény funkciójához és működéséhez szükséges belső udvari új épületrésszel kiegészíthetők,

g) a szükséges homlokzat- és tetőrekonstrukció és a  rizalitok visszaépítése során a  Fellner Sándor 1903-as tervei alapján megépült homlokzatot és tetőt a Kötv. 43. § (5c) bekezdés b) pontja tekintetében a korábbi és jelentős korszak maradványának és hiteles állapotnak kell tekinteni.

7. § Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat – Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, a  Szentháromság tér (Budapest I. kerület, belterület 6531 helyrajzi szám), valamint a Fortuna köz (Budapest I. kerület, belterület 6592 helyrajzi szám) területén az elbontott rizalitok visszaépítése –, valamint ezzel összefüggésben a  korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében elkészítendő új tervek szerint megvalósuló Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet és a  hatályos településrendezési eszközöket a  következő eltérésekkel kell alkalmazni, valamint a  következő építési követelményeket kell érvényesíteni:

a) a Beruházás keretében megvalósuló új önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához személygépkocsi elhelyezését nem kell biztosítani,

b) a Budapest I. kerület, belterület 6590 helyrajzi számú ingatlanon álló főépület eredeti építészeti arculatának kialakítása és a  hozzá kapcsolódó Beruházás során nem kell a  helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet készíteni,

c) a Budapest I. kerület, belterület 6590 helyrajzi számú ingatlanon álló valamennyi épület tetőtere akár több szintben beépíthető, és a  beépítés során változhat az  építmény belső udvari homlokzatmagassága, a gerincmagassága és a tetőidom hajlásszöge,

d) a Budapest I. kerület, belterület 6590 helyrajzi számú ingatlanon álló valamennyi épület esetében a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,

e) a Beruházással a telekalakítás során kialakítható telek legkisebb területe: 300 m2, f) a Beruházással a telekalakítás során kialakítható telek legnagyobb területe: 15000 m2, g) a telekhatárok megváltoztatásához az örökségvédelmi hatóság egyetértése nem szükséges, h) a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 100%,

i) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke megegyezik az  e  § szerint megvalósítandó építmény magasságával,

j) a zöldfelület legkisebb mértéke: 0%,

k) építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja,

l) az 1.  § (1)  bekezdése szerinti valamennyi ingatlan vonatkozásában a  terepszint alatt ezen ingatlanok által érintett barlangrendszerben az  épületrekonstrukcióval összefüggő tartószerkezeti megerősítések elvégezhetők, azzal, hogy az ehhez kapcsolódó engedélyezés határideje öt nap,

m) terepszint feletti parkolóhely a belső udvaron létesíthető,

n) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon álló építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, o) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértékére és a  közhasználat céljára átadandó területekre

vonatkozó, településrendezési eszközökben rögzített előírásokat nem kell alkalmazni,

(16)

p) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon álló valamennyi épületen tetőablak és tetőbevilágítási lehetőség létesíthető,

q) közterületről látható távközlési, adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető,

r) az 1.  § (1)  bekezdése szerinti ingatlanokon a  burkolt felületek aránya nem illeszkedik a  megszűnő belső kertek méretéhez,

s) az 1.  § (1)  bekezdése szerinti ingatlanok vonatkozásában építési helynek kell tekinteni a  telekhatár- rendezéssel kialakuló telket.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § Hatályát veszti a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások, 5. útügyi hatósági eljárások,

6. a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások, 8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások, 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások, 11. hírközlési hatósági eljárások,

12. bányahatósági engedélyezési eljárások, 13. tűzvédelmi hatósági eljárások,

14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás, 15. közegészségügyi hatósági eljárások, 16. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

17. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési eljárások,

18. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

19. azok az  1–18.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

(17)

2. melléklet a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások)

„28. a  Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a  beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti beruházás.”

(18)

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 32/2018. (XI. 29.) AM rendelete

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

1. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] a következő 21. §-sal egészül ki:

„21.  § E  rendeletnek a  Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban:

32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

2. § Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9.  § (3)  bekezdésében a  „2018. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. május 31-ig” szöveg lép.

2. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

3. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:

„18.  § E  rendeletnek a  Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban:

32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

4. § A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2018. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. május 31-ig”

szöveg lép.

3. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

5. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] a következő 23. §-sal egészül ki:

„23.  § E  rendeletnek a  Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban:

32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

6. § A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2018. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. május 31-ig”

szöveg lép.

(19)

4. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

7. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet] 10. alcíme a  következő 16/A.  §-sal egészül ki:

„16/A.  § E  rendeletnek a  Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban:

32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

8. § A 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2018. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. május 31-ig”

szöveg lép.

5. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

9. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet] a következő 19. §-sal egészül ki:

„19.  § E  rendeletnek a  Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban:

32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

10. § A 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2018. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2019. május 31-ig”

szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Az agrárminiszter 33/2018. (XI. 29.) AM rendelete

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések 1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alföldi tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun- Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi és Vecsési járása;

(20)

2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

3. állategység: az  egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az  állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM  rendelet 5. számú melléklete alapján meghatározott, a  különböző állatfajok állományának együttes számbavételére alkalmas egyenérték;

4. beruházás: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: számviteli törvény) 3.  § (4)  bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

5. csekély összegű támogatás:

a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,

b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke, vagy

c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke

alapján nyújtott támogatás;

6. egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

7. fejlesztendő járások: a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon belül azok a  legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az  ország kumulált lakónépességének 15%-a él;

8. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint az immateriális javak beszerzése;

9. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

10. gazdaság: a  termőföld, az  állatállomány, továbbá a  mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

11. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;

12. helyi vállalkozó: a  fejlesztés helyszínéül szolgáló településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó;

13. jelentős munkanélküliséggel sújtott település: a  kedvezményezett települések besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 1. § a) pontjában meghatározott település;

14. kedvezményezett járások: a  290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően azok a  járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga;

15. komplex programmal fejlesztendő járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a  kedvezményezett járásokon belül azok a  legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él;

16. mezőgazdasági állatfaj: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott fajok;

17. mezőgazdasági termék: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés I.  mellékletében felsorolt termékek, kivéve a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek;

18. ökológiai gazdálkodás: az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és a  2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység;

19. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít bele, kivéve a  támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :