MultiPlatter hálózat a Bostoni Egyetemen megtekintése

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Finnország

P A T H - 4 0 0 0 0 f i n n s z a b a d a l o m 1 9 7 9 ó t a .

K u k a k u k i n o n - K i k i c s o d a F i n n o r s z á g b a n ? 4 0 0 0 s z e m é l y a d a t a i v a l . A n y o m t a t o t t k i a d v á n y o n l i n e v á l t o z a t a .

S O V E X , S N T L - A f a k t o g r á f i a i a d a t b a n k a s z o v j e t k ü l k e r e s k e d e l m i s z e r v e z e t e k r ő l , t e r m é k e k r ő l , s z a ­ b a d a l m a k r ó l é s l i c e n c e k r ő l i n t o r m á l .

U u d e t y r i t y k s e t - A f i n n b e t é t i t á r s a s á g o k r ó l é s a r é s z v é n y t á r s a s á g o k r ó l t á j é k o z t a t . 1 0 0 0 0 c é g r e t e r j e d k i , a d a t a i 1 9 8 4 - i g m e n n e k v i s s z a .

/RATZEK, W.: NORDIMFO, S C A N N E T und IANI - Tore zum Informationspotential der nordlschen Lánder. - Nachrichten für Dokumentation. 4 0 . köt. 2. az. 1 9 8 9 . p. 1 1 3 - 1 1 5 /

ÍPapp István)

MultiPlatter hálózat a Bostoni Egyetemen

A S i l v e r P l a t t e r c é g C D - R O M h e l y i h á l ó z a t á t - Mul­

tiPlatter n é v e n - e l s ő k é n t a B o s t o n i E g y e t e m k ö n y v t á r i r e n d s z e r é b e n p r ó b á l t á k k i . Az e g y e t e m ( B o s t o n C o l l e g e ) á l t a l á n o s p r o f i l ú . (A m ű s z a k i t u d o m á n y o k o n k í v ü l s z i n t e m i n d e n t o k t a t n a k . ) K b . 1 5 e z e r h a l l g a t ó l á t o g a t j a . Az o n l i n e i n f o r m á c i ó k e r e s é s itt 1 9 7 4 - b e n k e z d ő d ö t t e l ( N L M , D i a l ó g , O r b i t s t b . ) . 1 9 8 5 ó t a a f e l h a s z n á l ó k k ö z v e t l e n k e r e s é s e k e t is v é g e z h e t n e k ( B R S / A f t e r D a r k , I n f o T r a c k s t b . ) , a G E A C r e n d s z e r p e d i g 1 9 8 3 ó t a é r h e t ő e l . 1 9 8 9 v é g é n m á r a N O T I S - r a v a l ó á t t é r é s k e r ü l t n a p i r e n d r e . A C D - R O M - t ó l azt v á r t á k , h o g y a l e g f r e k v e n t á l t a b b o n l i n e s z o l g á l t a t á s o k ( E R I C , P s y c h o l o g i c a l A b s t r a c t s , S o c i - o l o g i c a l A b s t r a c t s ) h e l y e t t e z e k o p t i k a i l e m e z e s v á l t o ­ z a t á t f o g j á k h a s z n á l n i , a m i n a g y r é s z t m e g is v a l ó s u l t . A m e l l e t t a C D - R O M ú j f e l h a s z n á l ó k a t is v o n z o t t , a k i k m o s t e g y é b s z o l g á l t a t á s o k i r á n t is f o g é k o n y a b b a k ,

A MultiPlatter 1-et 1 9 8 7 j a n u á r j á b a n v e z e t t é k be, n é g y I B M m i k r o s z á m í t ó g é p p e l , n é g y C D - R O M l e j á t ­ s z ó v a l , v e z é r l ő e g y s é g g e l . M i n d e g y i k m u n k a á l l o m á s ­ h o z n y o m t a t ó is c s a t l a k o z o t t . A S i l v e r P l a t t e r c é g h a s z n o s v i s s z a j e l z é s e k e t k a p o t t a k ö n y v t á r t ó l , a m e ­ l y e k e t f i g y e l e m b e v e t t e k a h á l ó z a t t e r v e z é s é b e n . E g y e s a d a t b á z i s o k ( P s y c L i t , ERIC) t ú l t e r h e l t e k v o l t a k , e z e k h a s z n á l a t á t n a p o k k a l e l ő r e elő k e l l e t t j e g y e z n i , a r é g e b b i a n y a g t a n u l m á n y o z á s á h o z g y a k ­ ran k e l l e t t a l e m e z e k e t c s e r é l n i . A l a p í t v á n y i t á m o ­ g a t á s s a l ( 5 0 e z e r U S D ) é s s a j á t f e j l e s z t é s s e l ( 7 5 e z e r ) , t o v á b b á az I B M - t ő l k a p o t t e s z k ö z ö k s e g í t s é g é ­ vel a h á l ó z a t 1 9 6 8 ő s z é n é p ü l t k i . A b e r e n d e z é s e k : I B M P S / 2 M o d e l 5 0 é s 7 0 m i k r o s z á m í t ó g é p e s m u n k a ­ h e l y e k ( 3 0 , III. 6 0 m e g a b á j t o s m e r e v l e m e z z e l ) , T o s h i ­ b a C D - R O M m e g h a j t ó k , I B M Q u i t w r i t e r III t í p u s ú n y o m t a t ó k . A h á l ó z a t i s z o f t v e r a N o v e l l IPX 2 . 1 2 v e r z i ó j a .

Az ú j r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s h í r v e r é s v i s s z a f o g o t t volt, n e m a k a r t á k , h o g y az o l v a s ó k m e g r o h a n j á k ő k e t . Az e g y e t e m i l a p o k b a n j e l e n t e k m e g i s m e r t e t é s e k , k ö n y v t á r l á t o g a t á s o k a t , b e m u t a t ó k a t s z e r v e z t e k . M a m á r a C D - R O M - o n v a l ó k e r e s é s t s o k t a n á r is m e g k ö ­ v e t e l i . A b e v e z e t é s ó t a m á r m á s C D - R O M t e r m é k e k r e is i g é n y t á m a d t , a r e n d s z e r t b ő v í t e n i k e t e t t ( O x f o r d E n g l i s h D i c t i o n a r y , C I R R , M e d l i n e , C I N A H L ) .

A v á l l a l k o z á s t a r e f e r e n s z k ö n y v t á r o s o k i z g a l o m ­ m a l , e g y b e n i d e g e n k e d é s s e l f o g a d t á k , m e g k e l l e t t n e k i k m a g y a r á z n i , h o g y ez c s a k k í s é r l e t , é s f e n n a k a ­ d á s o k k a l l e h e t s z á m o l n i . (Az e l s ő h é t e n t ö b b s z ö r ú j r a is k e l l e t t i n d í t a n i a r e n d s z e r t , d e r ö v i d e s e n " b e á l l t " , és a t t ó l k e z d v e s i m á n m ű k ö d ö t t . ) A h o g y a h í r e t e r j e d t , e g y e t e m e n k í v ü l i h a s z n á l ó k is é r d e k l ő d n i k e z d t e k i r á n t a .

A f e l h a s z n á l ó i k é p z é s n a g y r é s z e a h e l y s z í n e n t ö r t é n i k , é s 1 0 - 1 5 p e r c e t v e s z i g é n y b e . A b i l l e n t y ű ­ zet á t t e k i n t ő á b r á j a m e l l e t t e g y ú t m u t a t ó s e g í t e t t e a f e l h a s z n á l ó k a t , ú j a b b a n p e d i g o k t a t ó v i d e o k a z e t t á t is k é s z í t e t t e k . A B R S / A f t e r D a r k s z o l g á l t a t á s k a p c s á n m á r v o l t e g y t a n f o l y a m s o r o z a t u k , e z m o s t k i b ő v ü l t .

A t e r v e k k ö z ö t t s z e r e p e l t o v á b b i m u n k a á l l o m á s o k é s l e m e z m e g h a j t ó k b e s z e r z é s e , m á s C D - R O M e l ő á l l í t ó k ( p l . U M I ) o p t i k a i l e m e z e i n e k h a s z n á l a t a , a h a s z n á l a t i e n g e d é l y e k k é r d é s é n e k r e n d e z é s e , a h a s z n á l a t i s t a t i s z t i k a a u t o m a t i k u s r ö g z í t é s e , a z a d a t ­ b á z i s o k n a k az e g y e t e m i n a g y s z á m í t ó g é p k ö z v e t í t é s é ­ vel v a l ó h a s z n á l a t a , a h a l l g a t ó k M a c i n t o s h s z e m é l y i s z á m í t ó g é p e i v e l k e z e l h e t ő v á l t o z a t o k , e s e t l e g M a c i n ­ t o s h m u n k a á l l o m á s o k b e s z e r z é s e .

/GR A NT, M. A . - S T A L K E R , J . C : The MultiPlatter C D - R O M n e t w o r k at Boston College. - Laserdlsk Pro­

fessional, 2. köt. 5. sz, 1 9 6 9 . 1 2 - 1 8 . /

(Mándy Gábor)

3 1 2

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :