• Nem Talált Eredményt

L_ Pál Judit műveinek bibliográfiája

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "L_ Pál Judit műveinek bibliográfiája"

Copied!
10
0
0

Teljes szövegt

(1)

L_ Pál Judit műveinek bibliográfiája

Könyvek

1. Procesul de urbanizare in scaunele secuie§ti in secolul al XlX-lea. Cluj-Napoca, Presa Universitará Clujeaná, 1999. 489 p.

2. Városfejlődés a Székelyföldön 1750-1914. Csíkszereda, Pro-Print, 2003. 655 p.

3. Armeni ín Transilvania. Contribujii la procesul de urbanizare dezvoltare economicá a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanization and the Economic Develop- ment of the Province. Cluj-Napoca, Románián Cultural Institute, Center for Transylvanian Studi- es, 2 0 0 5 . 1 7 4 p.

4. Román Holec, Pál Judit: Aristokrat v sluzbách státu. Gróf Emánuel Péchy (Egy arisztokrata az ál- lam szolgálatában. Péchy Emánuel gróf). Bratislava, Kalligram, 2006. 400 p.

5. Bibliográfia istoricá a ora§elor din Románia. Szerk. Vasile Ciobanu, Anda-Lucia Spánu; szerzők:

Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Judit Pál. Bucure§ti, Editura Academiei Románé, 2007.

505 P-

2. kiad. Bibliográfia istoricá a ora§elor din Románia. Szerk. Vasile Ciobanu, Judit Pál, Anda-Lucia Spánu; szerzők: Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Judit Pál, Anda-Lucia Spánu. 2. javított és kibővített kiadás, Bucure§ti, Editura Academiei Románé, 2008. 461 p. (Cont- ributii privind istoria ora§elor, vol. VI)

6. Unió vagy „unificáltatás"? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872). Kolozsvár, Er- délyi Múzeum-Egyesület, 2010. 496 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 267.)

7. András Vári, Judit Pál, Stefan Brakensiek: Herrschaft an der Granze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert. K ö l n - W e i m a r - W i e n , Böhlau, 2014. 397 p. (Adelswel- ten, 2.).

8. A Habsburg Monarchia története, 1526-1848. Kolozsvár, Mega, 2014.

Szerkesztett kötetek

1. Pál Judit, Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print, 2001.

279 p.

2. Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő (szerk.): Studii de istoria moderná a Transilvaniei. Omagiu profe- sorului Magyari András Emlékkönyv. Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Cluj- Napoca/Kolozsvár, Presa Universitará Clujeaná, 2002. 401 p.

3. Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. 564 p.

4. Ionuj Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Ora§e §i orá§eni. Városok és városlakók. Cluj-Napoca / Kolozsvár, Argonaut, 2006. 437 p.

5. Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára.

Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010. 431 p.

6. Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit (szerk.): 140 de ani de legislajie minoritará in Európa Cent- ralá de Est. Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritátilor Nationale, Kriterion, 2010. 439 p.

7. Pál Judit, Vlad Popovici (eds.): Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918).

Frankfurt am Main etc., Peter Lang, 2014. 286 p.

8. Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.): A Székelyföld története. III. 1867-1990. Székelyudvarhely, Ma- gyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016. 859. p.

(2)

Pál Judit műveinek bibliográfiája Folyóiratszámok szerkesztése

1. Political and Administrative Elites in Central Europe in the Early Modern Period. Colloquia.

Journal of Central European History. XTV. évf. (2007) Cluj, 2008. 5-99.

2. 140 év kisebbségi törvényhozása Közép- és Kelet-Európában. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai szemle. Új sorozat. XIV. évf. 2009.1-2. (51-52.) sz. 1-366.

Könyvfejezetek

1. Perioada 1800-1872. In: Ovidiu Ghitta (coord.): Istoria Universität Babe$-Bolyai. Cluj-Napoca, Mega, 2012.59-68.

2. A városok és céheik. In: Egyed Ákos - Hermann Gusztáv Mihály - Oborni Teréz (szerk.): A Szé- kelyföld története. II. 1562-1867. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészet- tudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016. 344-356.

3. A Székelyföld metamorfózisa. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.): A Székelyföld története. III.

1867-1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóköz- pont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016. 27-104.

4. Városok a kiváltságok és a modernizáció kihívásai között. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.):

A Székelyföld története. III. 1867-1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Böl- csészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016.

242-300.

5. Oktatás és művelődési élet. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.): A Székelyföld története. III. 1867- -1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016. 301-341.

6. Székely identitás és önkép. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.): A Székelyföld története. III. 1867- -1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016. 341-361.

Tanulmányok

1. Egy (rög)eszme genézise. Korunk. 1993.10. sz. 8 0 - 8 8 .

2. Comer(ul, factor de conflict interetnic intr-un tárg din secolul al XVIII-lea (Gheorgheni). Analele Bräilei, vol. I, Bräila, 1993. 287-300.

3. O legenda a istoriei: probléma originii hunice a secuilor. In: Mitu, Sorin - Gogältan, Florin (coord.): Studii de Istorie a Transilvaniei. Specific regional 51 deschidere europeanä. Cluj, Asocia- (ia Istoricilor din Transilvania §i Banat, 1994.97-103.

4. Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (bis 1848). Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Bd. 37 (1994) Heft 2.19-32.

5. Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (II). Forschungen zur Volks- und Lan- deskunde. Bd. 38 (1995) Heft 1-2.111-122.

6. Rolul drumurilor in via[a tärgului Brejcu in prima jumätate a secolului al XIX-lea. História Urba- na. Tom III (1995) nr. 1-2.119-123.

7. Importan(a factorului demografic in procesul de urbanizare in scaunele secuie§ti. Anuarul Institu- tului de Cercet&ri Socio-Umane Sibiu. Tom II (1995) 37-58.

8. Az erdélyi örmények és beilleszkedésük a magyar társadalomba. Limes. 1996. 3. sz. 45-51.

(Ugyanaz kötetben is megjelent: L. Balogh Béni (szerk.): Kötődések Erdélyhez. Tatabánya, 1999.

6 4 - 7 3 )

9. írástudás a Székelyföldön a XVIII. században. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik szü- letésnapjára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996. 421-433.

10. Örmények a Székelyföldön a 19. század közepéig. Acta 1995. Sepsiszentgyörgy, 1996.161-172.

11. Convie(uirea armeano-maghiarä in tárgurile din scaunele secuie§ti. In: Mitu, Sorin - Gogältan, Florin (coord.): Viafá privatá, mentalitáti colective 51 imaginar social in Transilvania. Ed. Asoci- a(ia Istoricilor din Transilvania Banat, Muzeul fárii Cri§urilor, Univeristatea din Oradea, Uni- versitatea Babe§-Bolyai, Seria Istorie, XI. Oradea-Cluj, 1995-1996. 224-228.

(3)

12. Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig. In: Lipták Dorottya, Ring Éva (szerk.): Tradíciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektívák. Budapest, 1996. 35-50.

(Gazdaság és társadalomtörténeti füzetek, IV)

13. Cuno§tin(ä de carte §i inväfämänt in scaunele secuie§ti in secolul al XVIII-lea. Anuarul Institutu- lui de Istorie Cluj-Napoca. XXXV (1996). 78-88.

14. Az 1863-64-es választások a székelyföldi városokban. Acta. Sepsiszentgyörgy, 1996. 241-246.

15. Imaginea celuilalt §i imaginea de sine la un grup etnic din Transilvania, armenii. Anuarul Institu- tului de Cercetäri Socio-Umane Sibiu. Tom III (1996). 91-96.

16. Organizarea regimentelor de granifä societatea targurilor secuie§ti. História Urbana. Tom IV (1996) nr. 1-2.143-152.

17. Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a 18. században. Erdélyi Múzeum LIX (1997) 1-2. sz. 104-120.

18. Transportul §i dezvoltarea urbaná in scaunele secuie§ti in secolul al XIX-lea. In: Anuarul Institu- tului de Cercetäri Socio-Umane Sibiu. Tom IV (1997). 67-84.

19. Urbanism, sistematizare, servicii comunale in ora§ele secuie§ti, inainte de primul räzboi mondial.

ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I. Sepsiszentgyörgy, 1998. 255-272.

20. A székelyföldi vasutak kezdetei és jelentőségük. ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I.

Sepsiszentgyörgy, 1998. 273-278.

21. A székelyföldi városok a dualizmus alatt. Limes. 1998. 2 - 3 . sz. 101-114.

22. Das Bild der Armenier in Siebenbürgen. Siebenbürgische Semesterblätter (München). Jg. XII (1998) Nr. 1-2. 68-76.

23. Me§te§ugurile in ora§ele din Transilvania in prima jumätate a secolului al XIX-lea. História Ur- bana. Tom VI (1998) nr. 1-2. 85-94.

24. Comerful institufiile de credit in tärgurile din scaunele secuie§ti. Anuarul Institutului de Cer- cetäri Socio-Umane Sibiu. Tom V-VI (1998-1999). 149-189.

25. Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a XIX. század első felé- ben. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1999. 391-408.

26. A románok háromszéki betelepülésének néhány kérdése (1614-1850). In: Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály (szerk.): A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történeté- ről. Csíkszereda, Pro-Print, 1999. 25-97.

27. Armenier im Donau-Karpaten-Raum, im besonderen in Siebenbürgen. In: Löwe, Heinz-Dietrich - Tontsch, Günther H. - Troebst, Stefan (Hrsg.): Minderheiten, Regionalbe-wusstsein und Zent- ralismus in Ostmitteleuropa. Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2000.121-138.

28. Träsäturile specifice ale evolufiei targurilor din scaunele secuie§ti. Revista istoricä. 2000. nr. 1—2.

115-121. (Ugyanaz: Transilvanica. 1999. nr. 1. 53-63.)

29. A városi funkciók átalakulása az újkorban a székelyföldi városokban. In: Egyed Ákos - Magyari András (szerk.): A székelység története a 17-19. században. Csíkszereda, Pallas Akadémia, 2001.

237-265.

30. Városfejlődés a Székelyföldön az I. világháború előtt. In: Papp Kincses Emese - Kassay János - Kánya József (szerk.): Székelyfold 2000. A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben.

Csíkszereda, 2001. 201-209.

31. Modernizáció a Székelyföldön a 19. században. Az állam és a helyi autonómiák viszonya. In: Pál Judit - Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print, 2001.

178-223.

32. Städtewesen im Szeklerland vor dem ersten Weltkrieg. In: Papp Klára, Barta János (ed.): The First Millennium of Hungary in Europe. Debrecen, Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002.451-456.

33. Kereskedők és boltok a Székelyföldön a 19. század közepéig. In: Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő (szerk.): Studii de istoria moderná a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András Em- lékkönyv. Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Cluj-Napoca/Kolozsvár, Presa Universitäre Clujeanä, 2002. 248-256.

(4)

34. Hadsereg és városok a Székelyföldön a 19. század végéig. In: Armáda, mesto, spolocnost' od 15. sto- rocia do roku 1918. Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. Bratislava, VHU, 2002.

235-247-

35. Der Österreich-ungarische Ausgleich von 1867 in der ungarischen und rumänischen Geschichts- schreibung nach dem zweiten Weltkrieg. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Jg. 25 (96) (2002) Heft 2.171-185.

36. Compromisul austro-ungar din 1867 in istoriografia maghiarä §i romänä de dupä al doilea räzboi mondial. In: Boc§an, Nicolae - Ghitta, Ovidiu - Radosav, Dorn (red.): Tentajia istoriei. in memo- ria profesorului Pompiliu Teodor. Cluj-Napoca, Presa Universitarä Clujeanä, 2003. 411-428.

37. Der Urbanisierungsprozeß in den Szekler Stühlen. In: Ungarnjahrbuch (München). 2002-2003.

Heft 1-2.173-193.

38. Az erdélyi kormánybiztos kinevezése 1867-ben. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolc- vanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003.417-432.

39. Várostörténeti kutatások Erdélyben a második világháború után. In: Vonyó József (szerk.): Város- történet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 2003. 87-94.

(Tanulmányok Pécs történetéből, 14.) (megjelent még: Pál Judit, Fleisz János (szerk.): Erdélyi vá- rostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print, 2001. 9-19.)

40. Szatmárnémeti szabad királyi város közigazgatása és írásbelisége a 18. század elején. Református Szemle. (In memóriám Tonk Sándor) XCVI. évf. (2003. nov.-dec.) 6. sz. 668-674.

41. A székelyek eredetének kérdése a történetírásban a 17. század végéig. In: Bessenyei József - Hor- váth Zita - Tóth Péter. Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Miskolc, 2004. 289-296. (Studia Miskolcinensia, 5.) Új kiadás: Publicationes Universitatis Miskolciensis.

Sectio Philosophica. Tomus XIII, fasc. 3. Miskolc, 2008. 393-404.

42. Városok, városkép a Székelyföldön a 18. század vége és a 20. század eleje között. Limes. 2004. 1.

sz. 31-47. (Megjelent még: Cziprián-Kovács Loránd, Kozma Csaba (szerk.): Háromszékiek Há- romszékről. Társadalomtudományi írások. Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda, Státus Kiadó, 2007.

47-68.)

43. Verwaltung und Schriftlichkeit in der freien königlichen Stadt Sathmar am Anfang des 18. Jahr- hunderts. In: Nazare, Daniel - Nazare, Ruxandra - Popovici, Bogdan Florin (red.): In honorem Gernot Nussbächer. Bra§ov, Foton, 2004. 417-423.

44. Erdély népeinek eredetmítoszai: a székelyek hun eredetének mítosza. In: Jankovics József - Nyer- ges Judit (szerk.): Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai. II. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004.

814-822.

45. Städte und Städtebilder im Szeklerland. In: Almanach, Bd. II (2003-2004), Deutsch-Ungarische Gesellschaft/Német-magyar társaság (Selbstverlag), Berlin, 2004.133-154.

46. Kiegyezés és unió. In: Pál Judit - Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. 344-355.

47. Pál Judit, Roman Holec: Emánuel Péchy ako zupán Abova a Kosíc. In: Historica Carpatica.

Zborník Vychodoslovenského Múzea v Kosíciach. 35. évf. (2004) Vydalo Vychodoslovenské múze- um v Kosiciach, 2004. 55-72.

48. Siebenbürgens Integration nach 1867. In: Sládek, Kamii - Skvarna, Dusán (ed.): Hl'adanie novej podoby strednej Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú voj- nu). Bratislava, 2005.117-125.

49. Der Preis der Freiheit. Die freie königliche Stadt Szatmátnémeti am Anfang des 18. Jahrhunderts.

In: Stefan Brakensiek-Heide Wunder (Hrsg.): Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsver- mittlung im alten Europa. Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2005.123-143.

50. A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén. Regio. 16 évf. (2005) 1. sz. 3 - 2 6 .

51. Erdély uniójának ügye az 1860-as években. Erdélyi Múzeum. LXVII. évf. (2005) 1-2. sz. 122-132.

52. Sprawa unii Siedmiogrodu z W^grami po roku 1867. In: Cetnarowicz, Antoni - Pijaj, Stanislaw (red.): „W^gry i dookola W^gier...". Narody Europy Srodkowej w walce o wolnosc i tozsamosé w XIX i XX wieku. Materialy z konferencji naukowej dotyczqcej problematyki narodowosciowej w

(5)

Europie Srodkowej zorganizowanej z okazji 10. rocznicy smierci Prof. Waclawa Felczaka (Kraków 12-13. XII. 2003). Kraków, s. a. (2005). 137-146. (História Iagellonica)

53. Planuri de reorganizare a Transilvaniei, inainte §i dupá Compromisul de la 1867 (Plans to Reorga- nise Transylvania before and after the Compromise of 1867). In: Studia Universitatis „Babe§- Bolyai", História. Vol. 50 (2005) nr. 2. 8 0 - 9 0 .

54. A szabadság ára. Szatmárnémeti harca a szabad királyi városi rangért a 18. század elején. Urbs.

Magyar várostörténeti évkönyv. I. Bp. 2006. 203-226.

55. Örmények Erdélyben a 18-19. században. In: Őze Sándor - Kovács Bálint (szerk.): Örmény diasz- póra a Kárpát-medencében. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006. 27-38. (Művelődéstörténeti műhely. Felekezet és identitás)

56. Magyarország és Erdély uniójának gondolata 1848 előtt. In: Emlékkönyv Fülöp Miklós születésé- nek ötvenedik évfordulójára. Szerk. Andrássy György, Nemessányi Zoltán, Varga Tamás. Pécs, Pé- csi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2006.189-200.

57. Stadtegeschichte und die Forschung der bürgerlichen Eliten in der ungarischen Geschichtsschrei- bung. In: Obcanské elity a obecní samospráva 1848-1948. (Polgári elitek és önkormányzatok) Ed.

Lukás Fasora - Jirí Hanus - Jirí Malir. Brno, 2006. 84-93.

58. Az Erdélyi Főkormányszék és a „Királyi Biztosság" működése (1867-1872). Levéltári Szemle. LVL évf. (2006) 4. sz. 23-34.

59. Pál Judit, Román Holec: Styri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emánuel Péchy). In: Acta Historica Historica Neosolensia, tomus 9, Banská Bystrica, Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela, 2006. 65-80.

60. Ridicarea la rang de ora§ liber regal a localitafii Satu Mare. In: Ionuf Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Ora§e §i orá§eni. Városok és városlakók. Cluj-Napoca / Ko- lozsvár, Argonaut, 2006. 227-237.

61. Péchy Manó - a „mintahivatalnok". Erdélyi Múzeum. LXIX. évf. (2007) 1-2. sz. 33-61.

62. Probléma limbii oficiale §i nafionalitáfile din Transilvania la mijlocul secolului al XlX-lea. In:

Bisericá, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Boc§an. Cluj-Napoca, Presa Universitará Clujeaná, 2007. 305-313.

63. „Leopoldinum" und „ A u s g l e i c h " . Diploma Leopoldiná §i pactul duálist. In: Horea Balomiri, Irene Etzersdorfer (Hg.): Imperiul la periferie. Ürme austriece in Transilvania. Impérium an der Pe- ripherie. Österreichische Spuren in Siebenbürgen. Wien, Prohistoria, 2007.130-149.

64. Administrafia §i elita ora§ului Satu Mare ín príma jumatate a secolului al XVIII-lea. In: Laurenfiu Radvan (ed.): Oragul in spafiul románesc intre Orient 51 Occident. Tranzifia de la medievalitate la modernitate. Ia§i, Editura Universitáfii,Alexandra Ioan Cuza", 2007.115-129.

65. Városfejlődés a Székelyföldön 1750-1914. Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylvester Zoltán (szerk.): Háromszéki kutatók doktori disszertációi. I. Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megyei Műve- lődési Központ, 2007. 96-117.

66. Pál Judit, Román Holec: Gróf Emánuel Péchy ako král'ovsky komisár Sedmohradska (1867-1872).

In: Historické stúdie. roc. 45 (Bratislava, 2007) 169-203.

67. Karrier a „tudatlanság földén". Egy főúri kliens a 18. század közepén Kelet-Magyarországon. Szá- zadok. 141. évf. (2007) 6. sz. 1407-1454.

68. Az örmények integrálódása és az örménységkép változásai Erdélyben a 18-19. században. In: Őze Sándor, Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. II. Pázmány Péter Ka- tolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2007. 77-94. (Művelődéstörténeti műhely.

Felekezet és identitás)

69. Régi és új hivatalnokok Erdélyben a kiegyezést követően. Történelmi szemle. 2007. 4. sz. 519-530.

(A Lajtán innen és túl. Jenseits und diesseits der Leitha. Elektronikus ünnepi tanulmányok Somo- gyi Éva 70. születésnapjára. Szerk. Ress Imre, Szabó Dániel, Budapest, Történettudományi Inté- zet, 2007.153-164.)

70. The Survival of the Traditional Elité: The Transylvanian Lord Lieutenant Corps in 1910. Colloquia.

Journal of Central European Studies. Vol. XIV. (2007). 75-87.

(6)

71. Probléma modernizärii administrafiei §i justi(iei in Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea.

In: Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan (szerk.): Schimbare 51 devenire ín istoria Romániei. Cluj- Napoca, Academia Romänä Central de Studii Transilvane, 2008.103-116.

72. The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian Compromise. In: Victor Karády, Borbála Zsuzsanna Török (ed.): Cultural Dimensions of Elite Formation in Transylvania (1770- 1950). Cluj-Napoca, Ethnocultural Diversity Resource Center, 2008.138-158.

73. „Méltó föld" a koronázási dombhoz. Erdély és az 1867. évi koronázási ünnepségek. In: Czoch Gá- bor, Horváth Gergely Krisztián, Pozsgai Péter (szerk.): Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest, Korall, 2008. 447-470.

74. Pál Judit, Roman Holec: Karol II. Schwarzenberg a Sedmohradsko (1851-1858). In: Martin Gazi (ed.): Schwarzenbergové v ceské a stredoevropské kulturní historii. Ceské Budéjovice, Národní Památkovy Ústav, 2008. 439-474.

75. Erdélyi főispánok a századfordulón (1900-1901). In: Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008.

211-223.

76. A közigazgatás és az igazságügy átszervezése Erdélyben a 19. század közepén. Levéltári szemle.

LVIII. évf. (2008) 4. sz. 4 8 - 6 2 .

77. Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén (1890-91). I. Korunk, harmadik folyam, XX. évf. (2009. már- cius) 3. sz. 5 4 - 6 2 ; II. (2009. április) 4. sz. 67-76.

78. Zur Frage der städtischen Kommunalverwaltung und der mehrfachen Gerichtsbarkeit im Szekler- land. In: Harald Roth (Hg.): Die Szekler in Siebenbürgen. Vor der privilegierten Sondergeme- inschaft zur ethnischen Gruppe. Unter Mitarbeit von Paul Niedermaier und Gabriella Orosz, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2009.195—226. (Siebenbürgisches Archiv, Band 40)

79. Ambivalente Modernisierung im Szeklerland im 19. Jahrhundert. In: Harald Roth (Hg.): Die Szek- ler in Siebenbürgen. Vor der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe. Unter Mitarbeit von Paul Niedermaier und Gabriella Orosz, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2009.

236-257. (Siebenbürgisches Archiv, Band 40)

80. Katolikus bíró a református város élén. Egy városi bíró karrierje a 18. század közepén Szatmárné- metiben. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. III. Budapest, 2008. 205-226.

81. Aspecte urbanistice §i imaginea ora§elor din Secuime in sec. XIX. In: Monumentul. Lucrárile Sim- pozionului National Monumentul - Tradifie viitor. Edifia a X-a. Coord. Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Lucian-Valeriu Leiter. X. 2. Ia§i, 2009.135-146.

82. The Economic Elite „in the Service of the Nation". Three Careers from l9th Century Transylvania.

In: Ales Záricky (ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Cent- ral Europe 1800-1914. Contributions for the XVth World Economic Histoiy Congress in Utrecht, the Netherlands, from 3 to 7 August 2009 (Session 19: Public Activity of Businessmen at a Local and Countrywide Level in 1800-1914). Ostravská Univerzita v Ostravé/University of Ostrava, Ost- rava, 2009. 36-54.

83. „Vlasf v malom". Koranovacné slávnosti v období dualizmu a symbolika koranovacného vrsku.

Historicky casopis. 57. vol. (2009) nr. 3. 29-54.

84. Regionalbewusstsein und nationale Identität in Siebenbürgen um 1867. Die Szekler zwischen Eigenständigkeit und Magyarentum. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Jg. 32 (103) (2009) Heft 1.14-19.

85. Lupta dintre reformaji §i catolici pentru conducerea ora§ului Satu Mare. História Urbana. XVII.

évf. (2009) 87-97.

86. Unió vagy autonómia? Erdély uniójának törvényi szabályozása. Magyar Kisebbség. Nemzetpoliti- kai szemle. Új sorozat. XIV. évf. 2009.1-2. (51-52.) sz. 6 4 - 8 0 .

87. Erdélyi főispánok a kiegyezés után. Aefas. 24. évf. (2009) 4. sz. 8 0 - 9 9 .

88. Elita politicä din Transilvania la cumpána secolelor XIX §i XX: comijii supremi. In: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.): Cál&tor prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la implinirea värstei de 70 de ani. Cluj-Napoca, Academia Romána Central de Studii Transilvane, 2010. 4 9 3 - 501.

(7)

89. Az identitás változásai: az 1848-as forradalom és a szamosújvári örmények. Pál Judit - Sipos Gá- bor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdé- lyi Múzeum Egyesület, 2010. 237-247.

90. Erdélyi főispánok az 1876. évi közigazgatási reform után. In: Political, Social, Economic and Cul- tural Elites in the Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hunga- rian-Bulgarian History Conference, Budapest, May 14-15, 2009. Papers. Ed. Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia-Budapest, 2010.124-140. (Auxiliary Historical Disciplines, vol. VI) 91. „mind jobban kezd divatba hozatni Erdélybe a Király-hágón túli képviselőjelölti bécsempészés".

Magyarországi képviselők Erdélyben a kiegyezés után. Történelmi Szemle, LII. évf. (2010) 4. sz.

571-584-

92. Az állam és a patrónus szolgálatában. Egy Károlyi-kliens a 18. század elején. Korall. Társadalom- történetifolyóirat, 11. évf. (2010) 42. sz. 179-205.

93. Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und Karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahr- hundert. Ein historiographischer Überblick. História Urbana, torn XVIII (2010) 91-100. (História Nova, 2010, Nr. 1)

94. Die Pläne zur Neugliederung der Verwaltung in Siebenbürgen. Zu den Anfängen der Aufhebung der Siebenbürgisch-Sächsischen Autonomie nach dem Ausgleich von 1867. Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bd. 53. (2010) 87-98.

95. Uniune sau autonomie? Reglementarea legalá a uniunii Transilvaniei in 1868. In: Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit (szerk.): 140 de ani de legislate minoritarä in Europa Centralä §i de Est.

Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritäjilor Nationale, Kri- terion, 2010. 81-102.

96. Armenian Society in 18th Century Transylvania. In: Gyöngy Kovács Kiss (ed.): Studies in the His- tory of Early Modern Transylvania. Social Sciences Monographs, Boulder, Colorado, Atlantic Re- search and Publications, Highland Lakes, New Jersey, 2011.151-178.

97. Urban Development and Infrastructure in Transylvanian Cities in the Dualist Period. In: The Spa- cial Planning in Southeastern Europe (until the Second World War), ed. Bojana Miljakovié-Katié, Strjan Rudié, Belgrade, Institute of History, Institute for Balkan Studies SASA, Faculty of Geography, University of Belgrade, 2011. 203-218. (Institute of History, Collection of Works, vol.

24, Institute for Balkan Studies SASA, Special editions, 114.)

98. Der Zerfall der siebenbürgischen Aristokratie im Spiegel der Erinnerungen. In: Zdenék Hazdra, Václav Horcicka, Jan Éupanic (eds.): Slechta strední Evropy v konfrontaci s totalitnimi rezimy dvacátého stoleti. Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20.

Jahrhunderts. Praha, Ústav Pro Studium Totalitnich Rezimű, FFUK, 2011. 73-86.

99. Polgárok vagy politikusok? Az erdélyi városok országgyűlési képviselete a kiegyezés után. In: H.

Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád (szerk.): A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen meg- rendezett konferenciájának kötete, Budapest, Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, 2011. 346-360.

100. Armenian Imgage - Armenian Identity - Assimilation of the Transylvanian Armenians in the 18th and 19th Centuries. In: Agnieszka Barszczewska, Lehel Peti (eds.): Integrating Minorities:

Traditional Communities and Modernization. Cluj-Napoca, The Romanian Institute for Research on National Minorities, ¡Criterion, 2011.13-32.

101. Az utolsó székelyföldi királybírók és az első főispánok. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Szerk.

Kelemen Imola, VII, Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum - Pro-Print, 2011.145-154.

102. Unió vagy „unifikáltatás"? Elképzelések Erdély helyzetéről a kiegyezés körül. In: Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Ablakok a múltra. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Tár- saság, 2012.186-203. (Egyetemi füzetek, 14.)

103. The Local Exercise of Power in Sátmar County at the Beginning of the 18th Century. Transylva- nian Review, vol. XXI, Supplement no. 2. (2012) Institutional Structures and Elites in Sálaj Regi- on and Transylvania in the I4th-i8th Centuries. Ed. András W. Kovács. 237-251.

104. Ünnep és emlékezet. A dualizmus korának koronázási ünnepségei és a koronázási domb szimbo- likája. Korunk, harmadik folyam, XXIII. évf. (2012) I. rész. 9. sz. 85-91; II. rész. 10. sz. 59-65.

(8)

105. Az erdélyi társadalomtörténet-írás helyzete 1945 után. In: Erős Vilmos, Takács Ádám (szerk.):

Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. (Tálentum sorozat) 43-56.

(korábbi változat: Néhány gondolat az erdélyi újkori társadalomtörténet-írás helyzetéről. Erdélyi Múzeum. LXXII. évf. (2010) 1-2. sz. 10-16.)

106. Integrarea Transilvaniei in Imperiul Habsburgic la sfârçitul secolului al XVII-lea. In: Austrian Influences and Regional Identities in Transylvania. Eds. François Bréda, Valentin Trifesco, Lu- mini(a Ignat-Coman, Giordano Altarozzi, Bratislava, AB-ART, Frauenkirchen, Grenzenlose Litera- tur, 2012.18-25.

107. The Liquidation of the Transylvanian Aristocracy as Reflected in Memory. In: Attila Gábor Hu- nyadi (ed.): State and Minority in Transylvania, 1918-1989. Studies on the History of the Hun- garian Community. Social Sciences Monographs, Boulder, Colorado, Atlantic Research and Publi- cations, Highland Lakes, New Jersey, 2012. 331-350.

108. Armjane Transil'vanii v XVIII - XIX vekach. In: Chacatrjan, Karen - Aleksanjan, Ovanes (eds.):

Iz istorii armjano-ukrainskich, vengerskich i moldavskich otnosenij. Jereván, Institut istorii, 2012.115-122.

109. Assimilation and Identity of the Transylvanian Armenians in the 19th Century. Studia Univer- sitatis „Babe$-Bolyai", História, vol. 57, Special Issue: Transylvanian Identities in the Modern Epoch, December 2012. 142-158. - megjelent még: Sorin Mitu (ed.): Building Identities in Transylvania. A Comparative Approach. Cluj-Napoca - Gatineau, Argonaut - Sypmphologic Publishing, 2014.143-163.)

110. Märkte und Urbanisierung in einem Berglanschaft (Ost-Siebenbürgen / Rumänien) im XIX. Jah- rhundert. In: Jean-Luc Fray, Pierre Cornu, Patrick Fournier (eds.): Petites villes en montagne de l'antiquité au XXe siècle. Europe occidentale et centrale. Clermont-Ferrand, Presses Universita- ires Biaise-Pascal, 2013. (Collection Histoires croisées) 181-196.

111. Az erdélyi arisztokrácia felszámolása az emlékezet tükrében. In: Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Deb- recen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2013. 313-326. (Speculum Históriáé Debrecenien- se, Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványai, 12)

112. 'The Struggle of Colours': Flags as National Symbols in Transylvania in 1848. In: Anders E. B.

Blomqvist, Constantin Iordachi, Balázs Trencsényi (eds): Hungary and Romania Beyond Natio- nal Narratives. Comparisons and Entanglements. Oxford etc., Peter Lang, 2013. 93-123. (Natio- nalism across the Globe, vol. 10)

113. Színek „háborúja". A zászló mint nemzeti jelkép Erdélyben 1848-ban és az erdélyi politikai elitek.

Századok, 147. évf. (2013) 3. sz. 689-710.

114. Erdély autonómiájának felszámolása és az erdélyi elitek. Századvég, új folyam, 2013, 1. (67.) sz.

5-17-

115. Armenians in Transylvania: From Settlement to Integration. In: Bálint Kovács, Emese Pál (eds.):

Far Away from Mount Ararat. Armenian Culture in the Carpathian Basin. Budapest, National Széchényi Library, Leipziger Universitätsverlag, Budapest History Museum, 2013. 9-16.

116. Az erdélyi örmények a betelepedéstől a beilleszkedésig. In: Kovács Bálint, Pál Emese (szerk.): Tá- vol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Történeti Múzeum, 2013. 9-16.

117. Korrupció vagy „hazafias cselekedet"? Választási korrupció Erdélyben a dualizmus kor elején. In:

Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Budapest, Országgyűlés Hivatala - Argumentum, 2013. 388-404.

118. The Representation of Transylvanian Towns in Parliament in the Period 1878-1910. Transylva- nian Review /Revue de Transylvanie, vol. XXII (Winter 2013) No. 4 . 4 6 - 6 7 .

119. Representation of the Transylvanian Towns in the Hungarian Parliament and Town MP's after the Austro-Hungarian Compromise (1866-1875). In: Pál Judit, Vlad Popovici (eds.): Elites and Poli- tics in Central and Eastern Europe (1848-1918). Frankfurt am Main etc., Peter Lang, 2014.

2 2 5 - 2 4 8 .

(9)

Pál Judit műveinek bibliográfiája

120. Felekezet és politika Erdélyben a 19. század közepén. Gyulai Éva (szerk.): Úr és szolga a történet- tudomány egységében - Társadalomtörténeti tanulmányok / Lords and Servants in History's Unity - Studies on Social History. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 2014.104-117.

121. Electoral Corruption in Austro-Hungarian Transylvania at the Beginning of the Duálist Period (1867-1872). In: Frédéric Monier, Olivier Dard, Jens Ivo Engels (eds.): Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine. 2. Les coulisses du politique á l'époque contemporaine XIXe-XXe siécles. Paris, Armand Colin (Recherches), 2014.107-126.

122. Roman Holec, Pál Judit: „Die Märchenhaften Bergspitzen" und „die verräterischen Italiener".

Zwei Offiziersschicksale und zwei Ansichten des Krieges. Patrick Gasser, Andrea Leonardi, Gunda Barth-Scalmani (eds.): Krieg und Tourismus im Spannungsfeld des Ersten Weltkrieges. / Guerra e turismo nell'area di tensione della prima guerra mondiale. Innsbruck-Wien-Bozen, Studien- verlag, 2014. 399-419.

123. Pál Judit, Roman Holec: Dvaja vysokí státni úradníci - dva integracné pokusy - dve „imperiálne kariéry"? (knieza Karl Schwarzenberg a gróf Emánuel Péchy v S edmohradsku). Two high State of- ficials - two integration attempts - two "imperial careers"? (Prince Karl Schwarzenberg and Count Emánuel Péchy in Transylvania). Historicky casopis, vol. 62 (2014) nr. 3. 447-470.

124. The Study of the Hungárián Elites of the I9th and 20th Century. Historica. Revue pro historii a príbuzné védy (Ostrava), vol. V. (2014), nr. 2. 221-237.

125. Arisztokraták a császár és király szolgálatában: Erdély két „kormányzója" a 19. század közepén.

In: Bárány Attila - Orosz István - Papp Klára - Vinkler Bálint (szerk.): Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában / Learning, Intellect and Social Roles:

Aristocrats in Hungary and Europe. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2014.

501-518.

126. Az erdélyi városok képviseletének átalakulása a kiegyezés után - a képviselők helyi kötődése. In:

Őri Péter (szerk.): Szám- (és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. Budapest, KSH Népességtudományi Intézet, 2014. 77-92. (Demográfus könyvtár, 3.)

127. Staatsbeamter oder Klient? Ein „Vermittler" aus Ostungarn zwischen verschiedenen sozialen Normen. In: Karl-Peter Krauss (Hg.): Normsetzung und Normverletzung. Alltägliche Lebenswel- ten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des ig. Jahrhunderts. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2014. 125-142. (Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Lan- deskunde, Bd. 19.)

128. Háromszéki képviselők a dualizmus korában. In: Nóvák Csaba Zoltán (szerk.): Elitek Háromszé- ken a 19-20. században. A politikai, gazdasági, egyházi és kulturális élet szereplői. Tdnulmá- nyok. Csíkszereda, Háromszék Vármegye - Pro-Print, 2015. 58-81.

129. A Királyföld rendezésének kérdése a kiegyezés előtti években. In: Jakab Albert Zsolt - Kinda Ist- ván (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, Kriza János Nép- rajzi Társaság - Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Székely Nemzetei Múzeum, 2015.

849-854-

130. Pál Judit, Vlad Popovici: O perspectivä comparativä asupra cercetärii elitelor politice din secolele XIX-XX in Ungaria §i Románia. Analele fjtiinjifice ale Universitáfii „Alexandra Ioan Cuza" din Ia?i (serie nouä). Istorie. Tom LXI, Ia?i, Editura Universitäfii .Alexandra Ioan Cuza" din Ia§i, 2015.

585-608.

131. Volebná korapcia v Sedmohradsku na zaciatku obdobia dualizmu (1867-1872). In: Soltés, Peter - Vörös, László et alii (eds.): Korupcia. Bratislava, Veda - Historicky ústav SAV 2015, p. 180-208.

132. Marosvásárhely felzárkózása az erdélyi városok élbolyához. In: Pál-Antal Sándor - Nagy Miklós Kund - Fodor János (szerk.): Bernády, a városépítő. Csíkszereda - Marosvásárhely, Alutus - Dr.

Bernády György Közművelődési Alapítvány, 2015.13-26.

133- Választók, választási részvétel és választói magatartás Székelyföldön a dualizmus korában. Aetas, 30. évf. 2016.1. sz. 45-75.

134. A „legmesszebb menő titoktartás", avagy a főispáni bizalmas iratok kezelése a 19-20. század for- dulóján. In: Dáné Veronka - Lupescuné Makó Mária - Sipos Gábor (szerk.): Testimonio lit-

(10)

terarum. Tanulmányok Jaká Zsigmond tiszteletére. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016.

321-332.

135. Veroispovedanie i politika v Transilvanii v ceredine XIX v. In: K.A. Kocezarov, L. K. Novoselceva, A. Forgó, O. V. Khavanova (eds.): Vzaimodejstvija i konflikty na konfessionalno i étniceski sme- sannyh territorijah Central'noj i Vostocnoj Evropy, 1517-1918. Moskva - Sankt Petersburg, Nes- tor - Istorija, 242-258.

Kisebb közlemények

1. A Székely Nemzeti Múzeum. Aetas. 1993/3. 212-219.

2. Szász kutatások a nagyszebeni Társadalomtudómányi Kutatóintézetben. Erdélyi Múzeum. LVI (1994). 3-4- sz. 87-91-

3. Az örmények beilleszkedése, szerepük a Székelyföld magyar társadalmában és gazdasági életében a XIX. század közepéig. In: Issekutz Sarolta (szerk.): Az erdélyi magyarörmények társadalmi sze- repe, örmény-katolikus egyháza és identitása régen és ma. Budapest, 2000, 55-73. (Erdélyi ör- mény múzeum, 3)

4. Gróf Emánuel Péchy. História (Bratislava). 2003 september-október, nr. 3. 35-36. (Roman Ho- leccel közösen)

5. Vera Bácskai, 'Grande Dame' of Central European Urban History. Colloquia. Journal of Central European History. Vol. XVIII (2011) 175-185.

6. Interview with the Histórián Vera Bácskai. Colloquia. Journal of Central European History. Vol.

XVIII (2011) 186-195.

7. Az örmények Erdély gazdasági életében. Napút, XVII. évf. (2015. április-május) 3. sz. 68-70.

8. A betelepedéstől a beilleszkedésig. Az erdélyi örmények. Rubicon, XXVI. évf. (2015) 5-6. sz. (282- 283. sz.) 42-45-

Közreműködés, szerkesztés:

1. Buletinul informativ al Comisiei de Istoria Ora$elor din Románia - a Román Várostörténeti Bi- zottság havonta megjelenő hírlevelének szerkesztései993-i998 között

2. Mitteilungen aus dem Siebenbürgen-Institut - a gundelsheimi Siebenbürgen-Institut hírlevele magyar oldalának szerkesztése 1997-2001 között

3. Roth, Harald (Hrsg.): Siebenbürgen. Stuttgart, 2003. (Handbuch der historischen Stätten) 4. Machat, Christoph (Hrsg.): Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Köln,

Rheinland-Verlag, 1999.

5. Machat, Christoph (Hrsg.): Denkmaltopographie Siebenbürgen. 4.1. Stadt Schäßburg. Köln, Rheinland-Verlag, 2002.

6. Niedermaier, Paul (ed.): Atlas istoric al ora$elor din Románia. Seria C. Seöej / Städtegeschich- teatlas Rumäniens. Broos. Ed. Academia Romänä, Comisia de Istoria Ora§elor din Románia. Bu- cure§ti, Ed. Enciclopedicä, 2004.

7. Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16-19. században. Szerk. Papp Klára, Gorun- Kovács György, Jeney-Tóth Annamária. Debrecen, 2005.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

BÁnattyát n e m e k e t szóllani szívünknek Keserve felettébb nagy lett bús sej inknek Mert eddig nagy híven kit tisztelünk vala Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

Valóság volt néki élete íblyáfa, Valóság és nem szin Háza kormányzáfa Mint vifeli magát Múzeum a’ Méh meleg nyárban, Haáz Rezső Tudományos Könyvtára Tsendes,

így élt vala ezen buzgó Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Lelkű Uri Afifiony mind addig, mig nem utoljára terhes nyaSzékelyudvarhely valyákban esvén, Te lében

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely... Haáz Rezső Múzeum Tudományos

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely... Haáz Rezső Múzeum Tudományos

Virtus nifi prae­ mio ornata, non plus ed vulgo, quam vitia, quae in mores Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely... Sed dum tituli bene meritorum communes

Regias cujus celebrare laudes' Mufa fi tendat» prius aut arenas Colligat Ponto, aut numeret fereno' Sidera calo.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos

M ivel a’ ternaészeti dolgokat maga, hogy úgy mondjam az lilén tselekeszi mindenekben, azok mind jó k , tsak a’ szabadakatattól Haáz Rezső Múzeum Tudományos