• Nem Talált Eredményt

az „energiaválság&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "az „energiaválság&#34"

Copied!
2
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

hanem a koreszmékét. Mindezekhez a feltevé­

sekhez fölösleges Engelset (igen gyakran és hosszan), valamint Plehanovot idézni.

A fó'hibának mégis - s ebben kerül Lukács Györgyhöz közel - azt látom, hogy a világnézet (adott esetben a hit), a filozófia és a műalkotás kritériumait ismételten keveri. Utóbbi témában (142-3.) elveti a „drámai költemény" bevett minősítését, hogy a Tragédiát egyértelműen drámának állítsa, amiből újabb problémák származnak (az I. szín politikai pamfletjének ötlete, Lucifer tendenciózus történelemláttatá- sának tagadása vagy a Tragédia időtechnikájának kérdése), amelyek egyébként a drámai köl­

temény műfajából adódnak.

Az (egyébként túlírt) esszének ugyanakkor igen szép, megkapó részletei vannak Madách eszmeforrásairól (187—8.), európaiságunkról (212-3.), Jean Rousselot nyomán a fogalmi nyelvhasználat modernségéről (272.), az

„energiaválság" kapcsán a mai értelmezések lehetőségeiről (279.). András László könyve jóféle szellemi izgalmat kínál: kétségkívül egyike lesz és marad a könyvtárnyira duzzadt Madách- irodalom értékesebb hányadának. Ám fölösleges régen várt remekműként és főként filológia- ellenes kiáltványként ünnepelni, mint ahogyan azt a napi kritika (Tarján Tamás a Népszabad­

ság, Varjas Endre az Élet és Irodalom hasábjain) megtette. Hiszen Madách szellemi örökségének teljes és méltó birtoklásáért az előrelépés első­

sorban mégis a művészettudományok és a tör­

ténettudomány révén történik.

Kerényi Ferenc

Hubay Miklós: A dráma sorsa. Bp. 1983. Szép­

irodalmi K. 728 1.

A négy fejezetre tagolt, mintegy 75 írást tartalmazó kötetben a szerzőnek az elmúlt negyven év során publikált, a magyar dráma sorsával foglalkozó cikkeit, tanulmányait, esszéit, valamint konferenciákon elhangzott fel­

szólalásait és rádiós sorozatait olvashatjuk. A sokműfajú, mélységükben és terjedelmükben heterogén írások közös jellemzője, hogy Hubay Miklós mindenütt a jelenre orientált, érvé­

nyesség szempontú értelmezéssel nyúl a vizsgált művekhez, legyen szó a Balassi Menyhárt árui- tatásától, a Magyar Elektrától, vagy Móricz

Zsigmond, Lengyel Menyhért drámáiról. Talán

ez a jelenközpontúság mondatja a szerzővel azt, hogy „a drámával való foglalkozáshoz nem tartom elegendőnek a puszta irodalomtörténészi felkészültséget, kell hozzá valami különös fogé­

konyság is." (55-56.1.) Mivel minden cikkben a megíráskor - tehát a negyvenes, ötvenes stb.

években — aktuális műalkotásbeli tartalmakat emeli ki (és emeli át változtatás nélkül ebbe a kötetbe) a szerző, ezért az írások nem is csekély része mára már jó, ha dokumentum értékű. így a Móricz Zsigmond drámái című 1952-ben írott tanulmánynak az a megállapítása, mely szerint a Pacsirtaszó c. darabnak Kismadár c. átdolgozása azért jobb az eredetinél, mert ez utóbbiban

„Miska nem a katonaságtól jön vissza, hanem onnan, ahol közben megtalálta, ami eddig hiányzott nála: a bátorságot, az öntudatot.

Gyári munkás lett Pesten, és esténként tanul hogy szakmunkás válhasson belőle" (430.1.), nos, ez ma kevésbé tűnik a dráma erényének, mint tűnt jó harminc évvel ezelőtt. Ugyanígy, a változtatás nélküli újraközlés révén a kötet jelentős része csupán krónika értékű, mert például egyes drámabemutatók, melyeket a szerző számon kér a színházaktól, azóta megvaló­

sultak (pl. Füst Milán: Boldogtalanok); vagy egyes műfajok, melyeket hátrányos helyzetűnek ítélt, azóta részben más pozícióba kerültek (az egyfelvonásos.)

A kötet jelentős részét kitevő alkalmi írásokból (felszólalások, vitacikkek, színi­

kritikák, nekrológok) is kirajzolódik egy sajátos értékrend, a magyar drámairodalom különös hierarchiája. A múlt századi három legjelentősebb színdarab közül Az ember tragédiájának szenteli Hubay Miklós a legnagyobb teret és figyelmet.

Századunk drámaírói közül Móricz Zsigmond és Lengyel Menyhért, valamint Sarkadi Imre válik a szerző értékelésében klasszikussá, a kortársak közül pedig a legtöbbször szereplő író Vészi Endre. A klasszikusok közül egy vagy két írás foglalkozik Bornemisza Magyar Elektrájával, a Bánk bánnal, a Csongor és Tündével, Csikyvel, Heltai Jenővel, Barta Lajossal, Károlyi Mihály Ravelszkijével, Illyés A tű foka c. drámájával. A névsorban szerepel még Füsi József, Szász Imre, Somlyó György, Illés Endre, Csurka István. Az értékrendet szervező esztétikai, illetve ízlésszem­

pontok mellett kiemelkedő szerepe van annak a szociológiai aspektusnak, hogy a méltatott mű színpadra került-e már vagy sem. Még azoknál a szerzőknél is azonban, akik rendszeresen jelen vannak színpadjainkon, Hubay Miklós azokra a

139

(2)

drámáikra irányítja a figyelmet, amelyek - szerinte - méltatlanul hevernek íróasztalfió­

kokban vagy kötetekben.

Ily módon a szerző „kétfrontos" harcot vív gyűjteményes kötetében: egyfelől bizonyos

irodalomtörténeti besorolásokkal áll perben, másfelől a színházak műsorpolitikájával vitázik.

Az irodalomtörténeti evidenciák megkérdőjele­

zése igen sok esetben hasznos és gyümölcsöző lehet, s új eredményekhez vezethet, ha a vitat­

kozó a megállapításait tudományosan megala­

pozza, bizonyítékait differenciált érveléssel támasztja alá. Mindezt csak gazdagíthatja, ha az esztétikai okfejtéshez szépírói elfogultság is párosul (ami egy író esetében több, mint ter­

mészetes.) De ha csak a szenvedély és a személyesség marad, s a mérlegeléshez szükséges távolságtartás hiányzik, akkor a mégoly helyén­

való megállapítások sem válnak hitelessé. Az ember tragédiájának megítélésében az eltelt ötnegyed század sem hozott egységes irodalom­

történeti álláspontot. Hubay Miklósnak a Tragédia melletti feltétlen kiállásában a központi érv nem műbeli, hanem az érvényesség szempontú interpretációnak megfelelően művön kívüli, nevezetesen az, hogy „kereken kimondva:

a kor bejött Madách utcájába." (379.1.) Ebben a korszerűségben pedig alapvető párhuzamot vél fölfedezni - többek között — Madách műve és Camus filozófiája között. Mint írja: „a Tragédia - amely Hegel-illusztrációként naiv volt és fogyatékos - Camus-illusztrációként egyszeriben értelmet nyer." (386.1.) Móricz színpadi műveinek vizsgálatát a következőkkel vezeti be a szerző: „Móricz Zsigmond drámáival kapcso­

latban kezdettől fogva szögesen ellentétes kritikai értékelések voltak forgalomban. Mindig akadtak, akik tagadták Móricz drámaírói tehet­

ségét, és voltak, akik éppen ezt tartották sokra benne." (399. L) Talán mondanunk sem kell, hogy Hubay Miklós ez utóbbiak közé tartozik, és álláspontjának kifejtésében közvetlenül is vitatja Nagy Péternek az övétől eltérő nézetét. E tanulmány summázata - mely szerint „Lope de Vega teremtő kedve lakott Móricz szívében,

csakhogy az aranykorhoz nemcsak író kell, hanem színház is" — átvezet a színházakkal folytatott vita területére.

A kötet címében jelzett sors, mely a magyar drámákra várt és vár, azért mostoha, mert hiányzik a színházak differenciálódása, túlzott szerepe van a rendezőnek (a szerző rovására), és hiányoznak a kortársi drámáért felelősséget érző színiigazgatók. A színházak, továbbá, kiszol­

gálják a közönséget, melyre az a jellemző, hogy

„bár anyakönyvileg, tetteikben és frizsiderjük révén öntudatos honpolgári a XX. század második felének: ízlésben, erkölcsben mégis a

kor szintje alatt élnek, valahol a múlt század­

ban." (93.1.) Ily módon arra a kérdésre, hogy

„kire számíthatunk", a drámaírók nevében így felel a kötet vége felé, egy 1980-as cikkében: „a közönségre nem. Vagy alig." Majd hozzáteszi:

„A kritikára sem számíthatunk. Vagy alig." (678.1.) Fölényes érdektelenségnek nevezi a színházak viszonyát a drámaírókhoz, és ebben a látleletben nemcsak a mai magyar drámairodalom fogadtatására gondol, hanem a magyar drámára - szerinte - kezdetektől jellemző színpadon kívüliségre is. A kötet egésze azt a képet rajzolja meg, hogy a hazai dráma­

irodalom sorsa mindig is kedvezőtlenül alakult, és ezt a képet még ott sem rajzolja át, ahol kortársi bemutatókról ír. A kép egyneműségéhez az is hozzájárul, hogy Hubay Miklós nem, vagy alig törődik a színpadi sikereket is elérő, rend­

szeres színpadi bemutatókat felmutató szerzőkkel. A dráma sorsa ily módon a drámát (azaz Hubay számára döntően a tragédiát) szervező sorsot a mű saját sorsává növeszti, mely külső végzetként áll az alkotás betelje­

sülésének útjában.

Az összeállításnak hasznára vált volna egy erős rostálás. Nemcsak a színházi változások nyomán érvényüket vesztett írások esetében, hanem azoknál a cikkeknél is, amelyek jórészt egymás ismétléseinek tekinthetők. Ezenkívül néhány pontatlanság is kigyomlálandó lehetett volna. A májusi párizsi diáklázadás száz évvel korábbra helyezése, vagy az „Irodalmi szín­

padok" (611.1.) címnek a tartalomjegyzékből való kihagyása tekinthető a szedők hibájának, de Örkény Sötét galamb című drámájának feketére történő átkeresztelése (230. 1.) már nem.

P. Müller Péter

Szilágyi János: A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 között. Bp. 1979. Akadémiai K.

217 1. (Irodalomtörténeti füzetek 96.)

Az 1924 és 1929 között folyóiratokban, napüapokban publikált József Attila-versek csaknem fele a Népszavában jelent meg.

1934-35-ben, amikor a költő mozgalmi- és élet­

lehetőségei beszűkültek, és tragikusan magára 140

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Érdekes mozzanat az adatsorban, hogy az elutasítók tábora jelentősen kisebb (valamivel több mint 50%), amikor az IKT konkrét célú, fejlesztést támogató eszközként

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

A mű megosztható és átdolgozható, de a szerzőt megfelelően fel kell tüntetni, hivatkozást kell létrehozni a licencre, és jelezni, ha a művön változtatást hajtottunk

A könyv élén álló bevezetés érdekes és jegyzékét, hanem csupán a napilapok felsoro- gazdag (s persze furcsaságokban is bővel- lására szorítkozik. Bármilyen apróság, hadd

(Persze úgy, hogy a művön kívüli, a világkép előzetes és utólagos is. Amikor előzetes, még a szerzőé, még nem esztétikai, még csak elindítja a művet. Amikor utólagos,

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

gyógyítja meg, hogy segítsen rajtuk, hanem önös érdekekből? A szenvedő embereket Isten csak megfelelő eszközként használta volna – hogy bemutasson néhány csodát rajtuk,

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

Az ELFT és a Rubik Nemzetközi Alapítvány 1993-ban – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával – létrehozta a Budapest Science Centre Alapítványt (BSC, most már azzal

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

Feltevésem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító, azaz Bartos zoltán jegyzi, mint az előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az ötvenes évek klímájában

Például az, hogy az ember élete objektív és feltétlen méltósága révén minden körülmények között védendő ʻbüntetőjogi jogtárgy’, amely jó érv, ha

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A törzstanfolyam hallgatói között olyan, késõbb jelentõs személyekkel találko- zunk, mint Fazekas László hadnagy (késõbb vezérõrnagy, hadmûveleti csoportfõ- nök,

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

4 Together with the Young Reporters scheme and the Youth Panel, the New Perspectives project (through which IWM challenged young people to take a new perspective on lesser