• Nem Talált Eredményt

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2014. május 27., kedd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2014. május 27., kedd"

Copied!
6
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 74. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2014. május 27., kedd

Tartalomjegyzék

17/2014. (V. 27.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 10036

15/2014. (V. 27.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat

módosításáról 10037 16/2014. (V. 27.) OGY határozat Dr. Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 10037 17/2014. (V. 27.) OGY határozat Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 10038 18/2014. (V. 27.) OGY határozat Dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 10038 19/2014. (V. 27.) OGY határozat Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 10038 20/2014. (V. 27.) OGY határozat Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 10039 190/2014. (V. 27.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról 10039

(2)

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2014. (V. 27.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 2,40%.

2. § (1) Ez a rendelet 2014. május 28-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

(3)

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 15/2014. (V. 27.) OGY határozata

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014.

(V. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba dr. Vadai Ágnest (független)

a bizottság tagjává megválasztja.

2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Törvényalkotási bizottságba Fodor Gábort (független) a bizottság tagjává megválasztja.

3. Az OGY határozat a következő 2a. ponttal egészül ki:

„2a. Az  Országgyűlés az  Ogytv. 14.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján nemzetiségeket képviselő bizottságot alakít, annak elnevezését az alábbiak szerint határozza meg, valamint tisztségviselőivé a következő képviselőket választja:

Magyarországi nemzetiségek bizottsága (13 fő) Elnök: Fuzik János (nemzetiségi szószóló) Alelnök: Farkas Félix (nemzetiségi szószóló)”

4. A Magyarországi nemzetiségek bizottságának megbízatása e határozat hatálybalépésekor kezdődik.

5. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k., Pócs János s. k.,

az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 16/2014. (V. 27.) OGY határozata

dr. Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Pesti Központi Kerületi Bíróság 9. B. 32.737/2013/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k., Pócs János s. k.,

az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el.

(4)

Az Országgyűlés 17/2014. (V. 27.) OGY határozata Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Jászberényi Járásbíróság 8. B. 20/2014/5. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k., Pócs János s. k.,

az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 18/2014. (V. 27.) OGY határozata

dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Bajai Járásbíróság 12.Bpk.24/2014/6-I. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k., Pócs János s. k.,

az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 19/2014. (V. 27.) OGY határozata

dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Miskolci Járásbíróság 8.B.336/2014/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k., Pócs János s. k.,

az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el.

*** A határozatot az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el.

(5)

Az Országgyűlés 20/2014. (V. 27.) OGY határozata

dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budai Központi Kerületi Bíróság 14.B.1875/2013/7-1. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k., Pócs János s. k.,

az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. május 26-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 190/2014. (V. 27.) KE határozata

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 36. § (4) bekezdése és 53. § h) pontja alapján – a belügyminiszter javaslatára  – megállapítom, hogy dr. Fülöp Valter rendőr dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya 2014. május 2-ai hatállyal megszűnt.

Budapest, 2014. május 14.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. május 20.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02460-1/2014.

(6)

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell, a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. április” szövegrész helyébe

A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után meg kell felelniük a szigorodó, költségoptimalizált követelményszintnek, amelyet a 2010/31/EU európai

d) az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 3 500 052 ezer forint összegű, a  XII.

A projekt célja a projektben érintett épület energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezeteinek hőszigetelésével, illetve

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Alsóerdő komplex megújításának,

Ávr. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok

Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Turisztikai célelőirányzat alcímmel

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára 326,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását,.. Felelős: