• Nem Talált Eredményt

A stratégiai tervezés jelentősége a regionális folyamatokban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A stratégiai tervezés jelentősége a regionális folyamatokban"

Copied!
22
0
0

Teljes szövegt

(1)

The importance of strategic planning in relation to regional processes

A stratégiai tervezés jelentősége a regionális folyamatokban

Tatárné Varga Ivett

SZIE, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

(2)

Budapest főváros mind makro-regionális szinten, mind az Európai Unión belül új megközelítésben alakítja nemzetközi kapcsolatait. Az előadás bemutatja a főváros korábbi nemzetközi szerepvállalásának kereteit, a 2010-ig alkalmazott uniós várospolitikai módszereket, a főváros Duna makro-regionális térségben elfoglalt szerepét és az együttműködések formáit.

Ismerteti a főváros új uniós várospolitikáját, annak intézményi és koncepcionális hátterét, területi és nemzetközi együttműködésének új megközelítéseit, az uniós képviseleti rendszer átalakítását, Budapest térségi és tágabb értelemben vett nemzetközi szerepét is.

Az új stratégiai tervezés alapja, összhangban az új városüzemeltetési modellel, olyan integrált szemlélet bevezetése, mely a továbbiakban az önkormányzatot annak vállalati struktúrájával, teljes intézményi hálózatával együtt értelmezi, ide értve az egyetemekkel, kutató intézetekkel és a KKV-szektorral történő mind szorosabb együttműködés lehetőségeit.

(3)

Anyag és módszer

• Henry Mintzberg által bevezetett szervezeti modellek és stratégiaalkotási módszerek vizsgálata

• A stratégiai tervezés, a McKinsey féle 7S modell Robert H. Waterman Jr and Thomas J. Peters, Julien R.

Phillips(1980)

• Az EU hivatalos dokumentumainak és adatainak

elemzése (különös tekintettel a városi agendára), hazai joganyagok és szabályozások, valamint Budapest

főváros és a Fővárosi Közgyűlés dokumentumainak elemzése

• A Duna Stratégia dokumentumainak elemzése

(4)

Felhasznált modellek

• Henry Mintzberg szervezeti modellje

• A 7S modell

Forrás: Business Horizons (1980)

(5)

Operatív szint II.

Operatív szint I.

Stratégiai vezetés Önkormányzat Fővárosi

EU Iroda Budapest

EU Iroda Brüsszel

Egyéb

önkormányzat i ügyosztályok

Studio

Metropolitana Nonprofit Kft.

Az EU vonatkozású projekt tevékenységek

egyszerűsített szervezeti modellje 2010-ig

(6)

Budapest EU-forrásallokációs kilátásai a 2014-2020 közötti költségvetési időszakra

Közös Stratégiai Keret (Common Strategic Framework-CSF)

– A különböző alapok kombinációjának lehetősége a támogatások során, a forrásfelhasználás

hatékonyságának növelésére – Integrált tervezés

– Régiós célok és integrált projektek annak érdekében, hogy az 5 támogatási alap jobb koordinációja

valósuljon meg (ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA)

(7)

Henry Mintzberg stratégiai tervezési modellje

Forrás: http://www.strategy-keys.com/strategic-planning-samples-amazon-part-2.html

(8)

A fővárosi uniós stratégia helye és kapcsolati rendszere

Európai Uniós Programok

• EU 2007-2013 Költségvetési Időszak

• EU 2020 Stratégia

• EU 2050 Roadmap

Hazai Programok

• Széll Kálmán Terv 2.0

• Magyarország Nemzeti Reform Programja

Regionális és helyi Programok

• Budapest Gazdasági Programja

• Fővárosi Környezeti Program

• Városfejlesztési Koncepció (folyamatban)

Helyi szintű Ágazati Stratégiák

• Budapest Főváros Európai Uniós Stratégiája

(9)

A 2011-es felújítás és fejlesztés forrásmegosztása

32%

39% 9%

20% Főváros saját forrásai és hitelei

Fővárosi hozzájárulás

Állami vagy EU hozzájárulás Állami vagy EU hozzájárulás

BKV könyveiben aktivált tételek:

84 Mrd állami vagy EU hozzájárulás 20Mrd fővárosi hozzájárulás

A Főváros és intézményei könyveiben aktivált tételek:

70 Mrd főváros saját forrásai és hitelei 44Mrd állami vagy EU hozzájárulás

forrás: Fővárosi Gazdasági Program

(10)

A Duna Régió Stratégia 4 pillére

A Duna Régió összekapcsolása: mobilitás fejlesztése, a

fenntartható energiák használatának támogatása, a kultúra és a turizmus támogatása;

Környezetvédelem a Duna Régióban: vízminőség megőrzése, a környezeti kockázatok kezelése, a biodiverzitás megőrzése;

Fejlődés elősegítése: kutatási kapacitás növelése, oktatás és IT, a vállalkozások versenyképességének támogatása, szakképzés támogatása;

Duna Régió megerősítése (intézményi kapacitás fejlesztése, a szervezett bűnözés elleni együttműködés támogatása).

(11)

Duna-menti együttműködések

ARGE Donauländer 1990-ben alapították

DonauHanse 2003-ban alakult, az Európai Bizottság támogatásával az INTERREG IIIB CADSES projekt keretében. A 4 Prioritás Terület a következő volt: területfejlesztés, közlekedés és IT, természeti-és kulturális örökség, valamint a környezetvédelem.

Donau Büro Ulmban alapították

DunaLog- a dunai párbeszéd

(12)

Duna-menti együttműködések

• A Duna-menti Városok és Régiók Tanácsát

2009-ben alapították Budapesten. A fő cél a

tagok és az uniós intézmények közötti

együttműködések erősítése, mint az Európai

Bizottság, az Európai Parlament, az Európai

Tanács és a Régiók Bizottsága. A szervezet

támogatta a Duna Stratégiát a Magyar EU

Elnökség ideje alatt is.

(13)

New approaches in DMRS at the level of public administration-the 4 pillars

• Rethink of governmental co-operations

• Introduction of a new city management model in 2010

• Improving relationships between the municipality, its institutions, the universities and research centres

• Brussels Office of Budapest was converted to

the Representation of Budapest to the EU

(14)

A Fővárosi Önkormányzat projektjeinek kapcsolata a Duna Stratégia Prioritási

Területeihez (Priority Area-PA)

PA 1A: A mobilitás és multi-modalitás fejlesztése/ vízi utak. Budapest 2011-ben írta a lá az Európai Folyó menti Fővárosok Kartáját

PA2: a fenntartható energiák mind szélesebb körű használatának elősegítése szintén fontos Budapest számára. Ez a terület több társasághoz is kapcsolódik, mind a közlekedés, mind a többi közszolgáltatás területén. Emellett, ez a harmadik pillérhez is kapcsolódik, nevezetesen a város intézményeihez, egyetemeihez és a kutató központokhoz.

(15)

A Fővárosi Önkormányzat projektjeinek kapcsolata a Duna Stratégia Prioritási Területeihez

• Budapest az EHTTA (European Historic Thermal

Town Association: Európai Történelmi Termál

Fürdővárosok Szövetsége) tagja elkötelezett a

kulturális örökség megőrzése, a teljes Duna Régió

turizmusának fejlesztése iránt. A kulturális

útvonalak fejlesztése, a Duna kulturális

identitásának fejlesztése, a múzeumok

hálózatának támogatása nem csupán a PA3,

hanem Budapest kiemelt célja is.

(16)

A Fővárosi Önkormányzat projektjeinek kapcsolata a Duna Stratégia Prioritási Területeihez

• Az Önkormányzat folyamatosan támogat és valósít meg fejlesztéseket a szennyvízkezelés területén annak érdekében, hogy a PA4 céljaival is összhangban, hozzájáruljon a vízminőség javításához.(BKSZT és BKISZ projektek)

PA5: a környezeti kockázatok kezelése, különösen az árvízi kockázat egy valóban Duna-vonatkozású feladat, melyben minden érintett ország és város együttes munkájára van szükség annak érdekében, hogy megelőzzék a súlyos károkat. A Fővárosi Önkormányzat folyatatja az árvízvédelem érdekében végzett munkáját, a gátak folyamatos építését.

(17)

A Fővárosi Önkormányzat projektjeinek kapcsolata a Duna Stratégia Prioritási Területeihez

PA6: biológiai sokszínűség megőrzése, a táj, a levegő- és vízminőség is új értelmezést kapott az Önkormányzatnál. Budapest Környezeti Programját 2012-be fogadta el a Fővárosi Közgyűlés, ezzel párhuzamosan, az előkészítés és megvalósítás alatt álló projekteket is a kiemelten környezettudatos szemlélet jellemzi. A Világörökség részét képező belvárosi területek és a város parkjai is központi helyet töltenek be a várostervezésben.

54/2012. (01. 25.) Fővárosi Közgyűlés

(18)

A Fővárosi Önkormányzat projektjeinek kapcsolata a Duna Stratégia Prioritási Területeihez

PA7 és PA9: a tudásalapú társadalom, a kutatás,

az oktatás és IT, valamint a szakképzés jelentősen

fejleszthető az egyetemekkel, oktatási és kutató

intézetekkel való szorosabb együttműködés

révén. Ennek megvalósítása érdekében számos

együttműködési megállapodás áll fönn az

intézményekkel. Az önkormányzatok egyik fő

feladata a K+F tevékenységek elősegítése az által,

hogy ezeket az intézményeket bevonják a

különböző projektekbe.

(19)

A Fővárosi Önkormányzat projektjeinek kapcsolata a Duna Stratégia Prioritási Területeihez

PA8: Bizonyos értelemben a vállalkozások, különösen a KKV-k nagymértékben meghatározzák egy adott régió versenyképességét és jövedelmezőségét. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt a Fővárosi Önkormányzat alapította.

PA10: az intézményi kapacitás és együttműködés fejlesztése, az e- közigazgatás megvalósítása valódi kihívás a városok számára is. A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztésével mind uniós, mind regionális szinten, Budapest sokat tanulhat a jó gyakorlatokból.

PA11: A Fővárosi Önkormányzat csatlakozott a SMART CIBER (System of Maps Assessing Risk of Terrorism against Critical Infrastructures in Big Events Rallies, a terrorizmus által veszélyeztetett, nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínekként megjelölt kritikus infrastruktúrák feltérképezésére alkalmas rendszer) projekthez.

(20)

Összefoglaló

• Integrált megközelítés bevezetése mind a

városüzemeltetés, mind a stratégiai tervezés területén

• A fejlesztések összehangolása

• Szinergiák kihasználása

• Projekt partneri vagy társult partneri státusz

(21)

Budapest Főváros Önkormányzata

Önkormányzat Főosztályai

Főváros Brüsszeli Képviselete

BKK

BVK Egyetemek

és kutató központok

Civil szervezetek

Az EU vonatkozású projekt tevékenységek

egyszerűsített szervezeti modellje 2010-től

(22)

Köszönöm a figyelmet!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

52 GSXEU2MBNE GSXEV2KBNE EU vállalat és vállalkozás MMVS KMN 53 GSXSU1MBNE GSXSR4GBNE Stratégiai és üzleti tervezés MMVS GMV 54 GSXSZ2MBNE GSXSM2GBNE Szervezésmódszertan MMVS GMV

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

Az egyidejű folyamat-mérés természete szerint viszont az innovációs eredményességi mutató a MIS-ben egy olyan érték, amelyet az innováció résztvevői aszerint

Előzetes vizsgálati eljárás: Az a jogi eljárási szakasz, melyben az érintett környezetvédelmi hatóság dönt arról, hogy a tervezett tevékenység környezeti

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Ennek során biztosítani kell, hogy a vállalat egészében a tervezési mechanizmus zavartalanul

Az állam szerepe az olajárakkal összefüggő kockázatok kezelésében Az  alacsonyabb  olajárakkal  összefüggő  kockázatok  és  sokkhatások  kezelése 

Megideologizálni persze ezt is lehet, a legkülönfélébb történelmi, gazdasági, etnikai, politikai, jogi elvekkel és érvekkel, ám nem kell különösebb éles látás hozzá,