• Nem Talált Eredményt

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA"

Copied!
23
0
0

Teljes szövegt

(1)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

(2)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

Készítette: Kovács János Mátyás, Laki Mihály, Pető Iván

Szakmai felelős: Laki Mihály

2011. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

(5)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

8. hét

Zavarelhárítás – elnyomás, korrekciók, reformok

Készítette: Laki Mihály

Szakmai felelős: Laki Mihály

(6)

Az elnyomás

• Mivel a rendszer szerves része az elnyomás, ha a zavarokra reagálnak az elnyomás fokozásával, az nem érinti az előző alkalommal, öt elemmel leírt oksági összefüggési rendszert.

• A propagandában, akciókban az elnyomás részben reagálás a zavarokra

a klasszikus szocializmusban nincsenek hibák, tévedések,

problémák a rendszer működésében, csak aknamunka állhat a zavarok mögött,

nem mindig választható el az ellenséges aknamunka felmutatásánál a zavarelhárító, a mozgósító és a kohéziót erősítő szándék,

az állandó veszély hivatkozás, de érzet is,

az ellenséges aknamunka „bizonyított”, a szabotázsok, feketézők, kémek leleplezésével,

éberségi kampányok,

megfélemlítettség légköre

(7)

A korrekciók, reformok keretei

Ideológiaiak

engedmények, változások, tabuk feladása

Ismeretiek – tanulási folyamatról van szó

primeren ismeretiek: kortárs nyugati irodalom hosszú ideig nem

hozzáférhető – sem a kritikai, sem a modern piacgazdaságot elemző, a szocializmus híveinek végig kell járni a múltkori 5 hasábos ábra hasábjait érintő korrekciókat, az 5. hasábtól visszafelé – az illúziókkal való leszámolás útja

Politikaiak, a hivatalos ideológia által kijelölve

a változtatásokra irányuló alkunál betartandók, de tágíthatók és szűkíthetők,

bizonyos tabuk érinthetetlenek – de hogy melyek ezek, az az időben

előrehaladva változik

(8)

A változások mélysége, radikalizmusa

• Amíg a kommunista rendszer viszonylag stabil, a reagálások mércéje csak a rendszeren belül értelmes.

• A rendszer összeomlása, feladása után a reagálások különféle fajtája csak a tudomány számára érdekes.

• A korrekciók, puha módosítások, mélyebb reformok elhelyezhetők egy rendszeren belüli skálán.

• Hol a rendszer határa?

Amíg létezik a marxista párt osztatlan uralma?

Vagy amíg domináns a bürokratikus koordináció?

• Diktatúrában is létezik piacgazdaság, viszont a dominánsan bürokratikus koordináció csak diktatúrában, autokratikus rendszerben valósítható meg.

• Ha a vállalatalapítás és megszűnés szabad, jelentős a magántulajdon és az állami vállalat is piaci rendszerben működik, a magát marxistának mondó párt osztatlan uralma mellett is megváltozik a rendszer. A párt adja fel alapelvét, a kisajátítók kisajátítására épülő rendszert.

• Az alábbi táblázatban felsorolt változások csak részben követik egymást időrendben, a kevésbé radikálistól a radikális irányába, sokszor párhuzamosak, visszalépésekkel keverednek.

• Hatásuk sokszor áttételesen, kerülő úton is érvényesül, pl. a mérsékelten radikális változások is gyengíthetik az ideológiai alapokat, a politikai liberalizálás elindíthatja a dogmák erózióját.

(9)

A változások mélysége, radikalizmusa (folyt.)

Reagálás a zavarokra, mélység és radikalizmus

A változás megnevezése Mélysége Radikalizmus

(a … ábra hasábjai a rendszer szempontjából szerint)

1. Gazdaságpolitika 1., 5., mérsékelten radikális

erőltetett növekedés részleges feladása

2. Szervezés, átszervezés nem érinti nincs érdemi változás

3. Gazdaságpolitika 2,. 4., 5., közepesen radikális

reagálás az inflációra, eladósodásra

4. A szabályozás 3., koordináció nincs érdemi változás

tökéletesítése

5. Politikai szigor enyhítése 1., hatalom, ideológia közepesen radikális

6. Önigazgatás 3., 4., koordináció, közepesen radikális

magatartás

7. Magánszektor 2., tulajdon szűk sávban

engedélyezése radikális

8. Árreformok 3., 4., koordináció, mérsékelten

magatartás radikális

9. Tervutasítások eltörlése, 3., koordináció közepesen radikális

helyettük szabályzók

10. Privatizálás, vállalatok 1., 2., ideológiai radikális

szabad alapítása, fordulat, állami

megszűnése vállalat pozíciója

Forrás: Kornai 588. nyomán

(10)

Ideológiai változások

NEP: Új gazdaságpolitika, oroszul: Новая экономическая политика, НЭП,

– angolul: New Economic Policy

a nevétől függetlenül: ideológiai „visszalépés”,

Lenin hirdeti meg, az 1921. március, pártkongresszuson,

addig: hadikommunizmus, a pénz, áru „hagyományos” funkciójának kiiktatása, a kommunizmus a természetbeni elosztás rendszere jegyében,

a változás: áru és pénzviszonyok, magánkezdeményezés (részleges) rehabilitálása,

a húszas évek végén, a szovjet első ötéves terv kezdetén ideológiai és gyakorlati ellenoffenzíva:

átmeneti engedménynek minősül, amely után a tervszerűség dominanciája, kollektivizálás jön

Sztálin 1952.: az utókor olvasatában részben evidenciák, részben komolytalan

kinyilatkoztatások, de csak a katekizmus nyelvén lehet beszélni, hivatkozási alapot teremt:

léteznek ember által nem megváltoztatható gazdasági törvények, ugyanakkor ezek megismerhetők, felhasználhatók, hatáskörük korlátozható, az emberek nem tehetetlenek ezekkel szemben,

az éves és ötéves tervek nem összetévesztendők a tervszerű, arányos fejlődéssel; utóbbi objektív gazdasági törvény, előbbiek csak lehetőségek,

az értéktörvény sem önkényesen átalakítható, hatálytalanítható, de igen korlátozott a szocializmusban,

az árutermelés ≠ a tőkés termeléssel, helyes, hogy nem szűnt meg a hatalom megtartása után, másként működik, ha a termelőeszközök, magántulajdona, a bérmunka és a kizsákmányolás megszűnt

(11)

Ideológiai változások (folyt.)

Önigazgatás

a kizsákmányolásra alkalmas magántulajdonnal szembeni alternatív elméleti lehetőségként és gyakorlati próbálkozásként jelenik meg,már Marx előtt

Jugoszlávia:

a) csak az elnevezés azonos, szándékosan,

b) a bürokratikus szovjet államkapitalistának tekintett út alternatívájának felmutatására, c) a Szovjetunióval való szakítás után, 1950-től,

d) a kommunista párt hatalmi monopóliumának feladása nélkül, e) tervutasítások nélküli bürokratikus szocialista rendszer,

f) később kiegészül politikai liberalizációval, mint a szabad nyugati munkavállalás, annak minden következményével

A magyar reform legitimáló ideológiája, 1968

kezdetben (a kidolgozásakor, 1964–66) konform a többi európai szocialista ország törekvéseivel, de társak nélkül marad

mi a piaci elemekkel operáló, tervutasítások nélküli mechanizmus? új mechanizmus, új irányítási rendszer, gazdasági reform, a gazdaságirányítás reformja?

a szocializmus egy bizonyos fejlettségi fokán adekvát rendszer, az extenzív szakasz utáni intenzívre alkalmas technika, vagy alternatív megoldás, ki-ki maga dönti el hogyan kívánja ugyanazt (a kommunizmust) elérni?

(12)

Ideológiai változások (folyt.)

A reformok ideológiája általában

Középpontba kerül a hatékonyság, a nyereség, az eladhatóság, a piac vagy kvázi piac,

ugyanakkor az „eredeti”, tradicionális kommunista értékeket nem dobják ki,

marad a társadalmi egyenlőség, össztársadalmi érdek, a garantált biztonság, az ún. társadalmi juttatások széles köre,

eklektikus, amorf ideológia jön létre

Ideológiai tabuk

a kommunista párt a társadalom vezető ereje – hatalmi monopólium, a marxizmus-leninizmus változatlanul érvényes

a) a „hibák” oka az ettől történt eltérés (Sztálin, Rákosi, Mao),

b) de, hogy mi az eszencia, a tanítás lényege a nettó hatalom birtokláson túl, az egyre kevésbé látszik

a tulajdonrendszer

a) hierarchiája: állami (köz-), szövetkezeti, magán tulajdon, b) az állami tulajdon dominanciája axióma

a Szovjetunióhoz való feltétlen hűség, ennek felmondása, veszélyeztetése,

figyelmen kívül hagyása kiátkozással, direkt beavatkozással jár

(13)

Ideológiai változások (folyt.)

Bomlás, erodálódás

az eredeti elképzeléssel szembenálló tapasztalatok miatt, a rendszerrel való elégedetlenség miatt,

a Szovjetunió (és a szocialista országok) konzervatív birodalmi viselkedése miatt, a lázadások (NDK 1953, Lengyelország, Magyarország 1956, Jugoszlávia,

Lengyelország, Csehszlovákia 1968, Lengyelország 1980–81) hatására, a mindezekre reagáló represszió vagy éppen az engedmények, a korrekciós intézkedések, reformok miatt,

a fejlett világ kommunista pártjainak magatartása miatt a) betagolódnak a parlamenti rendszerbe,

b) a szovjet érdekeket képviselik,

c) vagy éppen a szovjet gyakorlattól határolódnak el

az emberi jogok normáinak kényszerű tudomásul vétele, a nyugat felé történő gazdasági nyitás, a két világrendszer versenyében való lemaradás

következtében, az eredeti dogmák fellazulnak, a folyamat visszafordíthatatlan

(14)

Gazdaságpolitika

• A zavarokra történő legkézenfekvőbb reakciók egyike

erőltetett fejlődés visszafogása: reálisabb, arányosabb tervek, a lakosság tűrőképességének újrakalkulálása,

Sztálin halála és Kelet-Berlin után (1953): meddig kell visszamenni?

Magyarország 1953–54: hol kezdjék újra, 1951-ben, az első ötéves terv felemelésénél vagy 1949-ben, a terv kidolgozásánál?; ugyanez az

1956-os forradalom után, 1945 fel sem merül,

a fogyasztási cikkek gyártása előtérbe kerül a termelő eszközökkel szemben, átmenetileg, Sztálin halála után,

beruházások leállítása, halasztása,

a rendszer ettől nem változik, viszont a kijelölt kényszerpálya marad – vö. Jánossy Ferenc cikke

az eladósodásra, külkereskedelmi mérleg borulására reagálva

a) exportkényszer, importkorlátozás – kézi vezérléssel is,

b) ciklikusan ismétlődik

(15)

Átszervezések

A zavarokra történő reagálás „ örök” módszere

a keret többnyire a meglévő rendszer tökéletesítése, a többlépcsős döntéshozatal egyszerűsítése,

a hatóságok és a vállalatok egymáshoz közelebb

hozása jegyében összevonások és szétszervezések egyaránt lehetségesek,

minisztériumok összevonása,

vállalatok területi, iparági igazgatóságok alá rendelése, trösztösítése,

vállalatok összevonása, máskor szétszedése

(16)

A tervezés és a direkt szabályozás fejlesztése

Matematikai módszerek a tervezésben

optimális esetben sem lehetséges matematikai eszközökkel a feladat elvégzése, a piac helyettesesítése,

a tervalku éppen az input adatok pontatlanságára épül, ami érdeke a szereplőknek

A tervmutatószámok rendszerének racionalizálása

tervmutatók számának csökkentése,

a kisebb számú, összevont mutató feltétlen teljesítendő,

nagyobb szerepet kapnak a mennyiségi, természetbeni mértékegység szerinti mutatókkal szemben az értékben előírt mutatók,

a bázis szemléletű mutatók megszüntetendők, mert teljesítmény- visszatartásra ösztönöznek,

a teljes termelési értéket jelző mutató pazarlásra, hajszára ösztönöz,

helyette jobb a nettó termelés vagy a vállalati nyereség, de utóbbi a bukás

kockázata nélkül, diktált árakon, feltételekkel

(17)

Politikai szigor enyhítése, liberalizálás

Szoros kapcsolatban áll az ideológiai változásokkal, de nem automatikusan kapcsolódnak össze.

A szigor enyhítését és a liberalizálást nem választja el éles határvonal, mert a rendszer végéig a hatalmi monopóliumra épül, ez a legkikezdhetetlenebb – ld.

fentebb tabuk,

többnyire nincs formálisan meghirdetve, mégis érzékeltetni kívánják a szándékot, mert a cél a feszültségek enyhítése,

lehet

a) politikai, ideológiai természetű kinyilatkoztatás,

b) egyszerű személyi változás a legfelsőbb vezetésben, c) ritkábban átfogó intézkedéscsomag

bármikor visszacsinálható

A gazdasági változások lehetséges kereteit is meghatározza, hogy milyen bizottságokat hoznak létre, kikkel és kiknek a vezetésével.

A három T, támogatás,tűrés, tiltás analógiája

a) hivatalosan nincs meghirdetve,

b) a besorolás esetleges, a besorolótól és a besorolttól is függ, c) maga a normarendszer is változik, átláthatatlan okok miatt

(18)

A magánszektor engedélyezése

• Nem teremtik, hanem tiltásokat enyhítenek, szüntetnek meg: létrejön

a vállalkozók oldaláról:

a) jobb anyagiak,

b) az autonómia reményében a hatalom oldaláról :

a) javítja az ellátást, csökkenti a hiányt,

b) a politikai engedmények szimbóluma, feszültség-levezető fusizás tűrése, fekete, illetve szürkegazdaság terjedése, VGMK (vállalati gazdasági munkaközösség): főként

kisegítő, szolgáltató tevékenységre létrejövő

magánvállalkozás, az állami tulajdonra épülve

(19)

A magánszektor engedélyezése (folyt.)

A mezőgazdaság

az egyetlen terület, ahol érdemiek a magántermelés engedélyezésének következményei, Magyarországon és Lengyelországban, valamint Jugoszláviában a szövetkezetesítés feladása, tsz-ből kilépés, feloszlás lehetősége,

Lengyelországban a rendszerváltásig marad az önellátó, piacra alig termelő, kisparaszti gazdálkodás

a) brutális adózással,

b) differenciálódás, piaci rendszer, kizsákmányolásra (komoly, legális bérmunkára) alkalmas méret tiltásával

Magyarországon

a) 1956-ban gyakorlatilag felbomlik a szövetkezeti rendszer, 1959-ig hasonló a lengyelhez, b) 1959-től erőszakos kollektivizálás,

c) de 1964-től új agrárpolitika: vállalatszerű szövetkezetek, a reform úttörői, létrejön egy viszonylag korszerű, hatékony nagyüzemi mezőgazdaság, ami sehol máshol nincs a szocialista országokban

Kína: radikális kollektivizálás után a reform felszámolja a kommunákat, családi kisüzemek kezébe kerül a termelés, a föld marad társadalmi tulajdonban, felelősséget vállal a család a művelésért

A háztáji és kisegítő gazdaság

a) kezdetben engedmény a „tulajdonhoz ragaszkodó” parasztság megnyerésére,

b) Magyarországon később engedélyezik, hogy a téeszek, állami gazdaságok segítsék vetőmaggal, gépekkel, c) a háztáji valódi szövetkezetként (egyes tevékenységekre szövetkező tagokkal) működő hatékony üzemmé válik, d) a „fejlettebb” állami és szövetkezeti termelés helyét részlegesen felváltja a részesművelés, gyakorlatilag

magángazdaság

(20)

Piaci szocializmus

• Az idea: a terv és piac előnyeinek kihasználása, hátrányaik nélkül.

• A végeredmény: sem terv, sem piac.

• Ez azonban nem azt jelenti, hogy rosszabbul működik a rendszer, mint a klasszikus szocializmus, pusztán azt: nem oldja meg a bürokratikus

koordináció problémáit.

• A megreformált magyar gazdaság nem lépi át a bürokratikus és a piaci koordinációt elválasztó határt.

• Deregulálás = az utasítások hatásköréből kikerülnek tényezők.

• Kritikus tömeg:

ha egyes elemek elkülönülve, időben elhúzódva kerülnek ki az utasítások rendszeréből annak összessége is gyengébb, mint ha

csomagként vezetnek be deregulálást – ez a ritka, a kivétel: Magyarország 1968.

• A vállalatok helyzete: ld. ideológiai változásoknál mondottak az eklektikus nézetekről:

félelem az „árak elszabadulásától”, a nyílt munkanélküliségtől,

a munkásosztály és más mítoszok kikezdésétől (Magyarország,

1972. 50 kiemelt nagyvállalat)

(21)

Piaci szocializmus (folyt.)

A piaci szocializmus gyakorlata

a vállaltok alapítás, felszámolás állami, bürokratikus döntés marad, a vezetők kinevezése állami vagy pártdöntés,

output, input:

a) Jugoszláviában 1950-ben, Magyarországon 1968-ban megszüntetik a termelés közvetlen szabályozását,

b) marad azonban felsőbb beavatkozásra lehetőség:

párt és állami szervek, vö. pl. ellátási felelősség, kinevezésekhez igazodó befolyás

bürokratikus engedélyek importra, anyagkiutalásokra

árak: részleges dereguláció, de marad hatósági ár, maradnak a politikai szempontok, bérek és foglakoztatás: sokféle kötöttség,

adók és támogatások: időnként vállaltra szabottak, a bankrendszer továbbra is jórészt bürokratikus,

beruházás: nő a vállalati döntési körben lévő hányad, de a valódi önállóság feltételei nem jönnek létre,

a beavatkozás nem közvetlen utasítás, hanem indirekt szabályozás, a költségvetési korlát keménysége, puhasága

a) a vállalat nyereségérdekeltsége erősödik, de korlátozott: megszűnés kockázata nem fenyegethet, a veszteséget az állam kipótolja, (a jót bünteti, a rosszat jutalmazza),

b) a nyereség jelentős részben nem a piacon, hanem a bürokráciában dől el, tervalku helyett szabályozó alku

(22)

Az óra tematikája

Zavarelhárítás – elnyomás, korrekciók, reformok

• A rendszer alapjáraton elnyomó. Nem mindig választható el a

zavarelhárító, a mozgósító és a kohéziót erősítő elnyomó szándék

• A korrekciók és reformok ideológiai, ismereti és politikai keretei, korlátai

• A változások radikalizmusa – a rendszer ismérvei alapján.

• Ideológiai változások

• Gazdaságpolitikai változások

• Átszervezések

• A tervezés és a szabályozás fejlesztése

• A politikai szigor enyhítése

• A magánszektor engedélyezése

• A piaci szocializmus

(23)

Kötelező

• Kornai János: A szocialista rendszer, HVG Rt, 1993, Budapest, 403–602.

• Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 1945–1985, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985, Budapest 239–368.

• Szamuely László–Csaba László: Rendszerváltozás a közgazdaságtanban – közgazdaságtan a rendszerváltozásban, Közgazdasági Szemle Alapítvány, 1998, Budapest 29–135.

Ajánlott

• [

J.V.] Sztálin: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban, Szikra, 1952, Budapest, [Eredetileg: Bolsevik No. 18 1952. szeptember, oroszul]

• Péter György: A gazdaságosság és a jövedelmezőség jelentősége a tervgazdálkodásban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956, Budapest

• Molnár Endre: Revizionista nézetek a szocialista állam gazdasági szerepéről, Társadalmi Szemle, 195, 7 2. sz., június, 44–59.

• Szamuely László: A magyar közgazdasági gondolat fejlődése (1954–1978), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986, Budapest

• Varga István: A Közgazdasági Szakértő Bizottság elgondolkodásai I–II., Közgazdasági Szemle 1957. október 907–1008., december 1230–1247.

• Wlodzimier Brus: A szocialista gazdaság működésének általános problémái, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967, Budapest, [kijelölendő részek]

Irodalom

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Az eredmények alapján elmondható, hogy a szülők éneklési szokásai közepes erősségű összefüggést mutatnak a szülők zenehallgatási szokásaival, azzal, hogy

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A CLIL programban résztvevő pedagógusok szerepe és felelőssége azért is kiemelkedő, mert az egész oktatási-nevelési folyamatra kell koncentrálniuk, nem csupán az idegen

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

„Én is annak idején, mikor pályakezdő korszakomban ide érkeztem az iskolába, úgy gondoltam, hogy nekem itten azzal kell foglalkoznom, hogy hogyan lehet egy jó disztichont

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Ehhez nem kell változó mágneses tér által keltett elektromos térről beszélni, elég, ha tudjuk, hogy a vezetékben álló elekt- ronokra a vezeték mozgatása miatt mágneses

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban