• Nem Talált Eredményt

Pázmány Doktori Konferenciára

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Pázmány Doktori Konferenciára"

Copied!
8
0
0

Teljes szövegt

(1)

Irodalomtudományi Doktori Iskola I. tagozat, elnök: Sipos Lajos – Sophianum 111. terem

8.30 – 09.00 Dóbék Ágnes: Barkóczy Ferenc püspök egyházlátogatási körútja (1745) 9.00 – 09.30 Méry János: Jankovics Marcell pályakezdése

9.30 – 10.00 Marjai Éva: Rektor, püspök, bajnok, én – Németh László üdvösségfogalma teológiai megközelítésben

10.00 – 10.30 Szünet

II. tagozat, elnök: Horváth Kornélia – Sophianum 111. terem

10.30 – 11.00 Hajnal Géza: Emlékezet-változatok Gérecz Attiláról és költészetéről

11.00 – 11.30 Molnár Julianna: „Semmi biztosat, semmi többet...” – Kovács András Ferenc irodalmi alakmásai

11.30 – 12.00 Tanos Márton: Labirintusok regénye

12.00 – 13.00 Ebédszünet

(2)

2

Irodalomtudományi Doktori Iskola III. tagozat, elnök: Martonyi Éva – Sophianum 111. terem

13.00 – 13.30 Kontra Ágnes: Bibliai és műfaji ellentmondások John Grisham: Ha Ölni Kell jogi thrillerében

13.30 – 14.00 Sárdi Krisztina: „Párizsnak sosincs vége” – Egy irodalmi mítosz születése a húszas években

14.00 – 14.30 László Gabriella: A cambridge-i egyetemi élet hatása Virginia Woolf pályafutására

14.30 – 15.00 Szünet

IV. tagozat, elnök: Thimár Attila – Sophianum 111. terem 15.00 – 15.30 Prontvai Vera: Barakkból a végtelenbe

15.30 – 16.00 Sári Orsolya: A néma revolverek városa, avagy regény a képregényben

(3)

3

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Elnök: É. Kiss Katalin, társelnök: Takács László – Sophianum 112. terem

8.30 – 9.00 Keresztes Júlia: Pide-piping és [fókusz]-jegy: Egy empirikus kutatás eredményei

9.00 – 9.30 Turi Gergő: Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör- értelmezésében

9.30 – 10.00 Bánki Tímea: A spanyol és a magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása fordítástechnikai szempontok alapján

10.00 – 10.20 Szünet

10.20 – 10.50 Halm Tamás: A szabad választást kifejező elemek szintaxisa és szemantikája a magyarban

10.50 – 11.20 Pintér Lilla: A kimerítő értelmezés elsajátítása különböző fókusztípusok esetén 11.20 – 11.50 Szücs Márta: A metapragmatikai tudatosság fejlesztésének hatása

az irónia megértésére 4-7 éves korban

11.50 – 13.00 Ebédszünet

(4)

4

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Elnök: É. Kiss Katalin, társelnök: Takács László – Sophianum 112. terem

13.00 – 13.30 Huszthy Bálint: Cappuccinóba completát? A mássalhangzóhossz deviáns viselkedéséről a magyar nyelv jövevényszavaiban

13.30 – 14.00 Ligeti-Nagy Noémi: Főnévi csoportok és mondatvázak elemzésének lehetősége magyar nyelvű korpuszokon

14.00 – 14.30 Kéri Henriett Gyönyvér: A nagy illúzió? – az idősödés kérdésének vizsgálata a médiában a diskurzuselemzés és a vizuális retorika segítségével

14.30 – 14.50 Szünet

14.50 – 15.20 Szilágyi Laura: Orvos volt-e a mérgezések költője?

15.20 – 15.50 Kondákor Szabolcs: Pécsváradi Gábor Compendiuma és forrásai

15.50 – 16.00 Szünet

16.00 – 16.30 Teperics József: Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén

16.30 – 17.00 Mayer Edina: Tə Rici néni iarə Mau(n) – Részeshatározóval kifejezett birtokviszony a budakeszi német nyelvjárásban

(5)

5

Politikatudományi Doktori Iskola Társadalomtudományi Szekció, elnök: Győrffy Dóra –107. terem

10.00 – 10.30 Dávid Ágota: Magyar-osztrák részvétel az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjaiban

10.30 – 11.00 Herner-Kovács Eszter: Elméleti megközelítések a diaszpóra-politikák vizsgálatához

11.00 – 11.30 Szilvay Gergely: Az azonos neműek házassága kérdéskörének amerikai vitája, különös tekintettel a konzervatív érvek alakulására

11.30 – 12.00 Tikos Anita: Az információbiztonság fejlődése, szabályozása az Európai Unióban valamint a tagállamaiban - Európai integrációs elméletek áttekintése

12.00 – 13.00 Ebédszünet

Filozófiai Szekció, elnök: Hörcher Ferenc – 107. terem

13.00 – 13.30 Borbély Tamás: Dualizmus kori kegyúri jogi viták elméleti háttere 13.30 – 14.00 Gájer László: Politikai liberalizmus és a katolikus egyház - Lamennais fordulata

14.00 – 14.30 Huber Ágnes: Az utópia műfaja Morus Tamás után 14.30 – 15.00 Paár Tamás: Tomista etikák, pápai enciklikák

(6)

6

Történelemtudományi Doktori Iskola

1. szekció, elnök: Fröhlich Ida, társelnök: Kovács Péter – Sophianum 109. terem

9.30 – 10.00 Esztári Réka: Az istenkirályok korának mítoszai: Halál, rituálé és ideológia a sumer irodalomban

10.00 – 10.30 Rados Tamás: Boszorkányok a Római Birodalomban?

10.30 – 11.00 Korom Anita: A római-barbár kapcsolatrendszer vizsgálata a Soroksár, Vető dűlő császárkori temető kapcsán

11.00 – 11.30 Szücsi Frigyes: Településtörténeti "mozaikok" a népvándorláskori Mezőföldről 11.30 – 12.00 Bácsatyai Dániel: A magyar kalandozó hadjáratok az európai okleveles

forrásokban

12.00 – 13.00 Ebédszünet

Szekcióelnök: Medgyesy-Schmikli Norbert – Sophianum 109. terem 13.00 – 13.30 Mezei Emese: Késő-középkori kályhacsempék Budáról

13.30 – 14.00 Kardos Tímea: Familiaritás és udvari társadalom a 17. század második felében - Források és fogalmi rendszerek Thököly Imre udvarához

14.00 – 14.30 Hende Fanni: A királyi előterjesztések átadásának ceremóniája a magyar országgyűléseken a 18. század első felében

14.30 – 14.45 Szünet

14.45 – 15.15 Fazekas Ibolya: Magyar püspöki jelentések a bécsi udvarhoz a 19. század elején

15.15 – 15.45 Nagy Gyöngyi: A Nagy Háború emlékei Hódmezővásárhelyen

15.45 – 16.15 Szokolay Domokos: A visszaemlékezések és az "oral history" használatának problémái az 1944-es nemzeti ifjúsági ellenállás történetének kutatásában

(7)

7

Történelemtudományi Doktori Iskola

2. szekció, elnök: Őze Sándor, társelnök: M. Kiss Sándor – Sophianum 110. terem 9.30 – 10.00 Balázs József: Iszlámkép a kora-újkori Magyarországon

10.00 – 10.30 Bíró Kata: A párizsi lengyel emigráció apostola: Bogdan Janski 10.30 – 11.00 Bojtos Anita: Pálos novíciusok és nevelőjük a 17. század közepi Magyarországon

11.00 – 11.30 Fekete Krisztián: Kaigun, a második világháborús japán haditengerészet kialakulása és pusztulása

11.30 – 12.00 Gulyás Martin: "A demokrácia fellegvárának építői" 2.0 – A Kádár-kormány és a munkástanácsok elképzelései a politikai rendszer jellegéről 1956-ban

12.00 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 13.30 Kránitz Péter: Repatriáció vagy deportálás? A népszövetségi menekültügy kitelepítési stratégiái az első világháborút követően Délkelet- és Kelet-Közép-Európában 13.30 – 14.00 Majzik Dávid: A MOKAN-Komité szerepe a kommunista hatalomátvétel előkészítésében Miskolcon (1944-1945)

14.00 – 14.30 Méhes Péter: A "Kanizsa-ellen vetett" végvidék mindennapjai Batthyány I.

Ádám főkapitányságának ideje alatt a Wiener Hofkriegsrat Protokollumai alapján 14.30 – 14.45 Szünet

14.45 – 15.15 Paroda Rita: A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erők Háborús Határozványa a CIA-s dokumentumok tükrében

15.15 – 15.45 Szuromi Kristóf: Irgalmas ősellenség: A kora újkori oszmánkép európai aspektusai

15.45 – 16.15 Törtei Renáta: Emerico Tekeli, avagy a török kérdés spanyol szemszögből 16.15 – 16.25 Zárszó

(8)

8 A konferencia támogatói

A 2016. évi doktorandusz-konferenciát a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-15 kódjelű pályázati támogatása segítségével valósítjuk meg.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az 1997. évi adatok szerint Oroszország és az Egyesült Államok részesedése 7,3, il- letve 7 százalékot tett ki a finn összes exportban. E két ország szerepe meghatározó,

- vizsga: az eredeti vizsgaidőszakban, írásbeli vizsga lesz - online videokonferencia lesz konzultációs céllal.. - kérem, az eredeti órarendben a hétfő 10:15-12:00 közötti

Arra keresem a választ, hogy amennyiben a pozitív harmonizáció által szabályozott szűk területek átültetésre kerülnek egy nemzet jogrendszerébe, akkor

A Parlament állásfoglalásában megfogalmazta az Európai Bizottság számára azokat az ajánlásokat, amelyek a Parlament álláspontja szerint az Európai Unió

Gépi tanulás (pl.

A Fehér könyv a többszintű kormányzást a következőképpen definiálja: „az Unió, a tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partnerségen

- A magas biodiverzitású területek aránya az Európai Közösség tagállamaiban folyamatosan csökken.. - Általános jelenség az Európai Unióban, hogy a környezet károsodása,

Jelen előadást „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló