• Nem Talált Eredményt

E R D E LT NEVEZETESEBB CSALÁSAI.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "E R D E LT NEVEZETESEBB CSALÁSAI."

Copied!
284
0
0

Teljes szövegt

(1)

E R D E L T

NEVEZETESEBB CSALÁSAI.

KŐVÁRI LÁSZLÓ.

K O L O Z S V Á R T T , 1 8 5 4 .

B A R R Á N É és S T E I N B I Z O M Á N Y I .

(2)

Magnus sangvis, nisi magna o m e t u r v i r t u t e : oprobrio est, non

M. N. M U Z E U M •

Levéltári Osatálya ,

Cs. Sándor Imre'

g y ű j t e m é n y

1934. év 40 8*áa. *

Nyomatott az ev. r e f . fótanoda betűivel.

splendori.

Katona Hist. Critic. 11. 684. 1.

(3)

A / / 4

/ 4 /

ERDÉLY

m m m E B B CSALÍDAI.

(4)
(5)

A T A L Á K O S S Á G O K .

1. §. E m u n k a k ö r e .

Nyitom E r d é l y g a z d a g , de i s m e r e t l e n , eszményi muzeumának harmadik o s z t á l y á t : az ü g y n e v e z e t t l o v a g t e r m e t .

Midőn a torténettani kalauzolás e l e g k é n y e s e b b s z e r e p é t jónak láttam elvállalni: a birálgatás e z e r é r d e k é t mind elléptettem k é p z e - tem előtt; s a végén is azon m e g g y ő z ő d é s r e j ö t t e m : mikép igazságos maradhatok a nélkül, hogy a k ö z b e c s ü l e t e t compromittálnám.

A történész elhivatását f e l f o g v a , senki se f o g j a tőlem azt várni, h o g y családát m e g é n e k e l j e m . Igazság minden áron, ez vala j e l s z a - vam. Innen lesz magyarázható azon h é z a g o s s á g , mely mindenütt ki f o g tűnni, hol adataim hiányzottak.

M e g e n g e d n e k a z é r t az a r i s t r o c r a t g o n d o l k o d á s ú a k , ha Horacius előitéletes v e r s é t :

F o r t e s c r e a n t u r fortibus et bonis ! Est in j u v e n c i s est in equis, patrum

V i r t u s : n e q u e imbellem f e r o c e s P r o g e n e r a n t aquilae columbam. a )

a mily igaznak tartom , n e m z e t r e , e g y e s családokra nézt oly c s a l h a - tatlannak nem tarthatám.

De m e g e n g e d n e k a democraták is, ha k e d v ö k é r t a történész aranybányái bizonyos aknáit nem h a g y j a f e l ; annál k e v é s b é teszi azt, hogy a multakra a f e l e d é k e n y s é g vízözönét óhajtsa, mely a g y o m o k - kal a szép, jó és nemes csiráit is elszokta iszapolni.

Nem óhajtanék a nyomasztó válaszfalakra ú j téglákat rakni, a n - nál k e v é s b é új falakat húzni. Meglehet, igazuk van azoknak, kik a

családok tömeges befolyását a j ö v ő r e kétségbe hozzák, á t e n g e d v e l á t - va a talapot lábuk alól; s tán annyi bizonyos, hogy korunktól fogva

egyéni é r d e m e k s z e r z é s é r e kell t ö r e k e d n ü n k . . . ha igy van, k é t s z e - r e s e n van hivatva a történészet a m e g f u t o t t s pusztán maradt p á l y a - tért vizsgálat alá vetni. Attól se tartok, mitől sokan tartanak, hogy

a ) H o r a c . L i b . I V . C a r m . I V . Erdély nev. csalódni.

(6)

9 E MUNKA K Ö R E .

lesznek családok, melyek csak azért, hogy nevezetesebb családaink közé látják magukat sorozva, a fényt fel kívánva tartani, magukat méginkább ruinálják. Egyesek nem számítanak. De ha ily könnyű f e - j ű lenne a nemzet nagy tömege, akkor különben is tünkre jutottunk volna.

Nam genus et proavos et quae non fecimus ipsi,

Vix ea nostra puto. Ovidius.

Hazánk eddigi története a családok szereplésével annyira össze- függ, hogy családleirás hiányában a jövőkor alig fogná azt érteni. E családnevek voltak hazánk alapitói, megtartói; tagjai voltak tisztvi- selőink, hadvezéreink: ök képviselték az akkor még kiskorú nemze- tet. Az ök dicsöségök, gyalázatuk: a nemzet dicsősége gyalázata.

Magfák voltak ök hazánk annyi felöl irtott e r d e j é b e n , melyek annyi viharnak, villámnak voltak kitéve. Vissza kell magunkat h e l y e z - ni a multakba, ini előtt bár az egyesek felett is pálczát törni sietnénk.

Menteni sem jövök hibáikat. Azonban ily elferdített, történet- irat mellett, mint a miénk: egyes családokra bélyeget nyomni még nem lehet.

Egy közös családkép működött napjainkig e nemzet. Ha Ádám- hoz nem megyünk is fel, hogy a köz rokonságra emlékezzünk; ha fajunk közös vérére se hivatkozunk: e hazában oly közös rokonságot látunk, hogy alig van jó hangzású családnév, melyet ki lehetne f e - lednünk egy közös törzsfából. A mily közel áll a nemzet szó a n e m - zetség s z ó h o z , oly szoros viszonyban áll a családok története hazánk történetéhez. S van-e a földnek egy hazája, melynek múltja több szép, nagy és dicső tetteket, magasztalandúbb jellemeket állított volna elő? Erdély történetirója inkább tarthat attól, hogy az ecsetlés ragyogó színeiből fog előbb kifogyni, mint az árnyoló színek festékéből,

így vagyunk a családokkal is . . .

Honnan részemről azon meggyőződésben vagyok, hogy csekély müvem nem hogy válaszfalakat emelne, hanem egészen ellenkezőleg, a nemzet közös vonszalmát, atyafiságos közérzületét fogja előmozdí- tani ; bélátva, hogy nemcsak egy haza, de csaknem egy közös csa- lád az egész Erdély; bélátva a boldog emlékezetű gr. Kemény Sámuel nemes szavajárásának mély igazságát, mikép: nem is ember Erdélyben, kinek excellentiás és kék nadrágos rokonai nincsenek. a ) Nem tartom tehát az elvet, hogy az ember a bárónál kezdődik.

Hogy egy köztiszteletben álló családot beléptessek, czimerét se f o - gom előkérni, mint hajdan a lovagjátékoknál a belépőtől. Ha lesz p l e - bejus család, mely nevet alkotott, s áldást hoza körére, jogosan nem zárhatjuk ki. Hisz azon családok, kik egész szerénységgel: procul negotiis paterna colunt rura, vagy pedig az iparmezején segítik elő a közvagyonosodást: ép oly jó polgárai a hazának, mint a kik csillago- kat fűztek fényök koszorújába.

a) A közrokonság egyik példájául felmutathatjuk Ilosván a Sóscsaládot, mely ma el van ugyan esvç ; de azért sogorsági családfáját a magyar kirá- lyokéba viheti.

(7)

C S A L Á D I R A T U N K K Ú T F E J E I ' 3

2 . §. C s a l á d i r a t u n k k ú t f e j e i .

E tárgyban igen sokan és igen sokat összeirtak e hazában; de többire kéziratban maradt.

N y o m t a t á s b a n e tárgyra mindössze egy munka jelent meg, b.

M i k o l a L á s z l ó é 1 7 3 1 - b e n ; melyben negyvenhárom családról tesz e m l i t é s t 5 8 lapon, a) Ezekröli iratát nem okadatolja; a meg nem emlí- tettekről bevallja, mikép róluk se nem olvasott, se hitelesen nem hallott.

A Magyarország é r d e k é b e n kijött könyvek közül: H o r v á t I s t - v á n „Magyarország gyökeres régi n e m z e t s é g e i r ő l " irt f ü z e t e , ô) mind a mellett is, hogy E r d é l y r e nézt inkább csak negativ világot d e r í t , figyelmünket igényli. Történetünk azon tételét kivánja m e g - oldani, mely 108 nemzetséget hoz be Ázsiából: s 68 ily nemzetséget mutat fel a történet homályából; melyek köztt azonban egy erdélyi család nevét se látjuk, mint nemzetségét.

L e h o c z k i Stemmatographiája, c) valamint a W a g n e r K á r o l y által kiadott családok g y ű j t e m é n y e is igen kevés erdélyi családot vesz f e l : s az utolsó csak is olyakat, melyek kihaltak.«0

A nyomtatott munkák ily hiánya mellett igen ohajtottuk volna a családi levéltárok héllakatos zárait megzörgetni. De az ősiség k é r d é - sének még fenmaradt néhány tétele, önként visszaléptetett ez a k a r a - tunktól. 1853. sept. 1 - é n megszűnt ugyan, de míg tisztába jövünk v e - le, idő kell reá.

A másod rendbeli kútfőket vevők tehát igénybe. A nyomottak közül a h a l o t t i b e s z é d e k e t és s z o m o r ú j e l e n t é s e k e t , m e l y e k - nek a mult századról egész halmazát birjuk még. A mult század k ö l t - séges temetései egyik fökelléke a sok predikátio volt; némelyik f e - lett n é g y - ötöt látunk. De mindezek közt főgond az úgynevezett o r a - tiora fordítaték, mely néha latinul tartatott, s benne a család e r e d e - tét, történetét és kiágozását volt divat elmondatni. Mint ily közhelyen ismételt tárgytól, a hitelesség bizonyos szinét megtagadnunk nem lehet, e)

Míg a protestáns papok igy e l f e l e d k e z t e k a szent könyv a l a p - eszméjéről, a jesuiták sajtó útján kivánták felekezetök nagyjai t ö r z s - fáját bámultatni: gyakran mind kettő a történeti igazság rovására.

Egyébiránt is e tudományt azon század teremté ; s oly nagyra vitte, hogy a levéltárok megnyíltáig jóval többre vinni nem l e h e t /

a) Czime : História g e n e a l o g i c o - t r a n s i l v a n i c a stb. T r i e n n a l i l a b o r é . . . ad c a l c e m p e r d u x i t L a d . Mikola L . B. de Szamosfalva . . . 1 7 3 1 . 4-o.

b) Czime : Magyaror. gyökeres régi nemzetségeiről stb. értekezik Horvát I s t - ván. Pest 1820.

c) C z i m e : Stenmatographia n o b . familial". Reg. H u n g . Per A n d r e á m L e b o c z - ky. Pozsonii 1796. 4 - o .

d) Czime: Collectanea geneálogico-liistorica 111. H u n g . f a m i l i a r u m , q u a e j a m interciderunt, erűit Carolus Vagner. Festini 1802.

c) Egyik íoórálónak látszik Verestói György kolozsv. prof. g k é s ő b b ref. p ü s - pök, k i n e k oratioi két nagy kötetben jöttek ki i l y czimmel : H a l o t t a k - kal való barátság. Kolozsv. 1783. 8. l é t .

(8)

4 CSALÁDIRATUNK. K Ú T F E J E I .

Két nevezetes családügyi kérdés merüle a mult században fel.

Egyik vala az, hogy jobb hangzása családainknak kedve jött czimet és k a m a r á s s á g o t keresni, s mindkettő megnyerése végett, a k é r e l m e s - nek ki kelle mutatnia, hogy öt ízig törvényes ágyból s nemes vérből szármozott. A kereső családok hányták, vetették a levéltárokat, s a nem keresők se akarták családukat homályban hagyni.

A más kérdés az volt, hogy Szathmári György feladást tett, m i n t - ha Erdélyben igen sok család bitorolná a nemesi kiváltságot. E végre b. Bruohenthal egy bizottmány élére neveztetett, s 1767—70. között a kétség alá hozott nemeseknek producalniok k e l l e . « ) A feladás sok szomorú zavart okozott; de a történettan n y e r t : adatok jöttek n a p - fényre, melyek különben tán örökre elvesztek volna.

Az ekkor felmerült adatokat mindenfelé kezdék gyűjteni a h a - zában. Nincs egy könyvtár, melyben feles családi táblázatok ne t a - láltatnának; s alig van család, mely táblázatát — tán egy új p r o - ductiotól félve, s az ősiségét ellenőrizve — igen gondosan ne ápol- ta volna.

Ezen feladás, s a reákövetkezett tárgytisztázás a kormányt azon gondolatra hozá, miszerint 1770. apr. 10-én elrendelte, hogy a k é t - ségtelenné lett nemesek egy liber a u r e u s - b a , a r a n y k ö n y v b e , Íras- sanak. c) Azonba ugy látszik, a nemzet humanitása ezen aranykönyv létesítését előbb halogatta, végre egészen feledékenységben hagyá.

Mígnem félszázad múlva, 1836-ban a kormány a könyv létesítését ú j - lag meghagyá a főkormányszéknek; de most se több sikerrel. S igy következett be, hogy létrehozását a kormánynak 1853 novemberéről újra kelle sürgetnie.

Mind a mellett is, hogy a nyilvános kútfőkkel ily vékonyan á l - lunk, be kell vallanom, hogy Erdély csáládirója r e n d e l k e z é s é r e igen terjedelmes s igen becses magán kútfők állanak. S e szerencsében m a - gam is részesültem. Parlagban levén történetünk e mezeje, minden történeti búvár szoros kötelességének ismerte családirati adatokat is

gyűjteni.

Tudományos szempontból legnagyobb búvárunk, B e n k ö J ó z s e f k e z d é mivelni e tant a mult században. Specialis Transilvániájában azon falu rovata alatt, melyről valamely család magát irja, igen sok családról hagya némi jegyzeteket. E jegyzetek okozták, hogy e b e - cses földirati munkája kéziratban maradt; de egyszersmind a tovább gyűjtésre ösztönt ada.

E gyűjtemények legterjesbike ma kétségkívül nagy törté- nészünk gr. K e m é n y J ó z s e f é , ki mintegy 16 ily kötetet s z e r k e z e

a ) T e l e k i könyvtárban többek köztt Cartofilacaennj 1 147, m e l y b e n a 85. laptól láthatni a ketségesek laistroniát ; van dolgozat a foliok 1028 számában C o l l e c t a n e a Hungarica czim alatt.

b) Fejérvári piisp. k ö n y v t á r b a n : T r a n s i l v a n i a c e l e b r i s czim alat! stb. K ö n y v - laistrom 31. 1.

c) L. T e l e k i könyvtár CarteGlacaeumai 1147. sz.

(9)

már össze, s minden kötetében 50 táblát, vagy is ötven erdélyi s m a - gyarországi család-törzsfát bir.

Az utána következők r e n d e s e n e g y - k é t orjási kötetben láthatók.

Első, melyet láttam s használtam, a tudományos s közbecsülésben álló kir. al-ügyigazgató F ü l ö p J ó z s e f úr g y ű j t e m é n y e , ki hivatalánál fogva a leghitelesebb adatok birtokába j ü h e t e . E m e l l e t t tán 1 8 3 8 - b a n a fejérvári káptalanbeli ily tárgyú oklevelek átvizsgálására ki levén k ü l d v e : arról teljes kivonatot készített, mi néhány kötetben, t ö r t é n e - tünk nagy n y e r e s é g é r e , egyik közlevéltárunkban fel van állítva. Az innen n y e r t , s oklelevelekkel okadatolt közlemények ritka b e c s ü e k valának előttem is.

Második kútfőm vala 1 8 3 8 - b a n meghalt történetbuvárunk, k á n o - nok F a n c s a l i D á n i e l gyűjteménye, mi j e l e n l e g egyéb kézirati j e g y - zeteivel együtt a fejérvári püspöki könyvtárban látható, a ) E g y ű j t e - mény főleg gr.Toldalaghi László 1760. táji dolgozatán, s a gr. E s z t e r h á - zi család ügyigazgatója, Ágotha F e r e n c z , és Száva Pétertől nyert t á b - lázatokon alapszik. Különösen két ágban találtam ezt gazdagnak: a székelyföldi családok gyűjtése, s a f e j é r v . káptalani oklevelek k i v o - nata s t e r j e d e l e m b e n i összeírása tekintetében. S ez annyival b e c s e - sebb vala , mert az ősiség s urbériség kérdése miatt e g y ű j t e m é n y közhasználata nekem jutott először.

Harmadik egy nem kevésbé becses, s Erdély északnyugoti c s a - ládait részletező gyűjtemény, melynek m e g n e v e z é s e ellen szerény birtokosa előre tiltakozott. Két nagy kötetet bir, megyéjét s környékét érdeklő oklevelek lehető complet oklevél-gyűjteményével, mit sajtó útján nem soká bírhatni remélünk. Azon vidék családaira nézt a k i -

egészítő adatokat innen nyertem.

Negyedik kútfőm vala a főkormányszéki levéltár aligazgatója M i k e S á n d o r úr könyvtára, gyűjteménye, j e g y z é k e s e m l é k e z e t é - nek káptalana, kinek e munka előállításában oly sokat köszönök, m i - kép csak kötelességemet teljesítém, mikor felkértem, hogy e mü czim- lapjára nevét odatehessem; s mit sajnálattal kell említenem, hogy b e - .cses közleményeit kicsinyelve, megtagadott. Mike úr 1 8 1 9 - b e n k e z - dé családirati táblázatai gyűjtését, s néhány kötetre fogja felvinni. E mellett a fölmerült productios perek, s más a fökormányszéknél m e g - fordult ügyek nyomán, össze kezdé Erdély minden családait írni, s minden betűnek külön kötete van. Mindezek felett még egy i n e g b e - csülhetlen gyűjteményt is tára fel előttem, mit 1 8 3 2 - b e n k e z d e : az o r - szággyűlési végzések, felsőbb rendeletek, nevezetes helyek, s z e m é - lyek stb. felett tett jegyzeteit, hasonlóan annyi kötetben, mint m e n - nyi betűnk van. b) S ezek annyival becsesbek s hitelesebbek v a l á - nak, hogy a reá vonatkozó okleveleket tisztelt buvárunk azonnal elö-

mutathatá.

a ) F a n c s a l i hagyományai : 3 8 . 39. 40. szám alatt.

b) Ez utolsó czime : I n d e x Articulor. D i a e t a l i u m , ordinat. n o r m a l i u m , rerum, personaium, locorum inagni P r i n c i p a t u s T i a n s i l v . c o l l e c t , ab A l e x a n - dra Mike 1 8 3 2 — 4 8 .

(10)

6 CSALÁDIRATUNIÍ K Ú T F E J U .

A volt főkormányszéki levéltár egyéb kútforrásai között, nem hallgathatom el a székelyek lustralis könyveit, melyek a székely c s a - ládok történetére nem minden hiány nélküli, de a közlöttekben a l e g - hitelesebb adatokat nyújtják. Legrégibb használt lustralis k ö n y v ü n - ket Mike úr magán könyvtára birja 1604-ből, Udvarhely, Marosszék van benne. Agubernium levéltárában a legrégibb 1619. jul. 13-dikáról a d a t o l v a , Háromszék, Csik- és Udvarhelyszéket tartalmazza. Az azután költ szemlekönyvek 1635. 1643. 1681. 1685-ről k e l n e k ; s családiratunk leghitelesebb eredeti kútfejei közé számithatók, c)

S midőn a ferinebbi gyűjtemények közléseért az illetőknek t ö r - ténészetünk nevében köszönetemet és hálámat nyiltan kifejezni k ö t e - lességemnek ismertem: néhány magán könyvtár tulajdonosának h a - sonlót nem hozni, szinte nein tehetem; nem egyéb czélból, csak mint- egy búváraink figyelmeztetésein. Ilyen vala nekem gr. M i k ó I m r e ő exlja, b. A p o r K á r o l y , « ) G e d ő J ó z s e f urak hazai tárgyú n a g y b e - csű könyvtára. S itt is különösön gr K e m é n y S á m u e l urnák kell k ö - szönetet szavaznom, kinek ritka emlékezőtehetsége biztos kincseiből, mondhatni, felolvasásokat nyertem.

Hogy egyes c s a l á d o k - s ügybarátoktól is igen sokat kaptam: b e - vallani örömemnek tartom.

Az annyi felöl böngészett adatok halmazát, mennyire lehetett és sikerült bírálat alá vetnem, s a kiszemelteket r e n d e z n e m : azt o l - vasóimra bizom. b) A kútfők megnevezésével munkám é r d e k é n e k s hitelének tartoztam

a) Ezekben a primőr szó nem jön elő, nemes áll helyette ; a p r i m i p i l u s e's lófö, p i x i d a r i u s . . . százados, tizedes folytonos használatban.

b) A b. A p o r névnek k ü l ö n ö s köszönettel tartozik a családirat i r o d a l m a . T ö b b Apor dolgozott rája : i l y e n b. Apor Péter Lusus m u n d i c z i m ü k é z i r a t a ; i l y e n előtte Apor Lászlótól Synopsis mutationum T r a n s . E g y - n a p l ó 1676 — 1703. T e l e k i könyvtár Collect. Hist. fol. nro. 1028.

c) A f e l e s zavart előidéző k ö r ü l m é n y e k közül e l é g megemlíteni a z t , m i t az elönevek fel nem jegyzése előidézett : i g y p l . Kovács nevii c s a l á d van vagy 4 0 , P a p v a g y 100 f é l e : k i m o n d j a meg egy Kovács vagy P a p m e - lyik ághoz tartozott. ?

(11)

L

3. §. A B A F I C S A L Á D .

LNagy-abafalvi, kihalt a XVIII. században.]

E család-név egész nevezetességét Józsika „ A b a f i " czimti r e - gényének köszöni; mind a mellett is, hogy azon id-öben, melyben a regény játszik, e család még nem jött vala be E r d é l y b e .

Eredetét Abáig vagy is Aba fiáig viszi fel. Magyarországon Gö- m ö r - és Árvamegye volt hazája: onnan jött a XVII. század vége f e - lé be Abafi János, az András fia; s itt a székelyföldön családot alapíta.

A bejött J á n o s csernátoni Domokos E r z s é b e t e t vette el. Há- rom fia volt: L á s z l ó , G á b o r és S á n d o r , s ugyan annyi leánya.

A Rákoczi-forradalom idején már mindenik nös, de ugy látszik egyik ge hös ; s mint Cserei irja, magukat az egész háború alatt Brassóba vonták el. Sőt Lászlót a kuruczok eleinte Kövártt fogságban is tárták, a )

E fiak közül Lászlónak csak leányai voltak. Sándornak van két fia: M i h á l y és I g n á c z , kik a mult század közepén az Abafi nevet sirba vivék. A leányág Háromszéken a Túri, Boros s más családokban él.

Vannak ugyan a székelyföldön most is Abafiak, de a f e n n e b b i e k - keli összeköttetésök előttem ismeretlen.

4 . §. A L M Á D I C S A L Á D . [Szávai.]

Czimere: fészekben ülő pellikán, mely fiait önvérével táplálja.

E család lakozási helye a Mezőség, melynek egyik falvától k a p - ta elönevét is. A XV. században már látunk Almádiakat. Az előttünk ismeretes családfa törzse: Almádi B á l i n t s n e j e kozmatelki Jankafi Kata ( 1 5 3 0 — 7 8 . ) . Ennek fia volt azon néhány faluval liiró Almádi G á s p á r , kinek — Mikolakint — leánya volt A n n a , a Kendi Sán- dor n e j e . Mikola által emiitett másik Almádi Anna, a küküllöi főispán Sulyok István a n y j a , hogy ki leánya v o l t , nem tudjuk, b.) Almádi I s t v á n n a k , a mostan élő ág törzsének I. Apafi Mihály 1 6 7 2 - b e n j o s z á - got adományozott.

E család a Szalánczi, Zsombori, Barcsai s más családokkal s o - gorosodva jön le napjainkig. A most élő Almádi S a m u n e j e gr. Vas Amália, fiók Viktor. A más ág végén G á s p á r áll két fiával.

a) Cserei Históriája. Pest. 3 6 6 . 4 1 0 . 4 3 4 . 1.

b) M i k o l a : Hist. Genealog.. 6 6 . 1.

(12)

8 A L S Ó . A L V I N C Z I .

5. §. A L S O C S A L A D .

J -

[Nagy-pestyéni.]

E család Dézs vidékén székel. Régibb családaink egyike. T ö r z s - fájokat a vajdák korában kezdi meg László, kinek fia Mihály, ennek Idul, ennek István, kitől a család több ágban, ismeretes rendben jön lefelé. Az említett István két lia, Mihály és Miklós maradéki, kihaltak:

a harmadik fiú J á n o s , n e j é v e l Sáfár Évával, terjeszté tovább a most is élő A l s ó családot. Ennek fia Mihály, kinek neje Torma Éva, ezek fia azon Alsó J á n o s ( f 1693.), kinek neje P. Horváth Kata, s ki 1 6 8 6 - b a n azon deputatioban, melyben majd minden jobb családból voltak nevezve, részt vett. Mihály másik fia András, ennek Péter, e n - nek István, kinek Gámán Esztertől Ferencz és László a Kabós Ágnes f é r j e , ki korunkra hozta le családját most is élő László fiában.

A Kabos, Mara-családokkal sogorosodva jöttek le napjainkra.

Többnyire megyei hivatalokat viseltek Belső-Szolnokban. A most élő Alsó S á n d o r , ki mint törzstiszt tette le fegyverét, egy más ág végén áll: apja volt Farkas.

6. §. A L V I N C Z I C S A L Á D . [Borbereki, kihalt mint báró 1810.]

Ugy látszik, az Enyeden született Alvinczi Pétertől jőnek le, ki a XVII. század elején papságot és tanárságot viselt, a ) Állítólag e n - nek fia Péter, ennek József, ennek azon Alvinczi Péter, ki a f e j d e l - mi kor végén oly j e l e n t é k e n y szerepet kapa.

Sajátlag ezen Alv. P é t e r alapítja e család nevét. Első neje Lip- csei Éva, utolsó Hosdáti Kata. Már 1 6 8 2 - b e n ott van a jus ligatum elégetésénél. £) Később itélőmester, s mint ilyen Erdély Austria alá menetele okmányai szerkesztése végett sokáig mulat az udvarnál.

Apafitól 1 6 8 9 - b e n kapja K i s - v a j d a f a l v i , Leopoldtól 1693-ban a Drombári részjoszágokat; s családát birtokossá teszi.

Péternek három fia volt: S a m u , ki 1 7 1 4 - b e n referendarius lett, ( i 1732.); G á b o r , főkormányszéki titoknok, neje gr. Gyulai Kata ( t 1771.), e lett báróvá 1746-ban ( f 1 7 5 1 ) ; harmadik fia M i h á l y , ki katona vala. Leánya ugyanannyi mint fia.

Gábornak G á b o r fia van (+ 1788.), neje volt gr. Teleki Kata.

Mihálynak, a katonának egyik fia, a hadszertárnokságra e m e l k e - dett b. Alvinczi J ó z s e f , (szül. 1735. t 1810.); c) a másik Á d á m , kikben a fiuág kihalt.

ü) L . é l e t e t Magy. A t h e n . 5. 1. Ismét W o l f de Betlen T o m . VI. 4 6 2 . I.

b) 1 6 8 2 . l. aug. art. 1.

c) L. é l e t é t Erd. Múzeum. 1. 52 — 6 5 . 1 .

(13)

t / í

7 . §. A N D R Á S I C S A L Á D . . [Csik-szentkirályi, gróf.]

X

A régi család-leirók szolgai-lelküsége gyakran tévösvényekre vezet. Oly ősöket állítanak, kik a krónika előtt meg nem állhat- nak, oly hősöket csatáztatnak, kiknek mi nyomuk sincs a t ö r t é n e t - b e n : és mind ezt a nélkül, hogy egy oklevélre hivatkoznának.

E mezőn találjuk Budai F e r e n c z e t az Andrási-család l e í r á s á - ban; a ) e mezőn találjuk a családfa leszármoztatását. Andorást állítják fel családtörzsnek sz. István idejéből, s egy s e r e g Andrásit csatáztat- nak, s ejtenek el még azon időben, mikor a vezeték neveknek híre sincs: kik ha mind Andrásiak voltak is, oklevelek nélkül ugyanazon családhoz számítanunk, vakon, nem szabad.

Ezt egyszer mindenkorra, a több családokat érdeklöleg is, jónak láttuk m e g j e g y e z n i .

A hiteles történeti folyam e családra nézve i s , mint m i n - denikre nézt, a nemz. fejdelmek föllépte óta kezdődik. Itt e családot valóban hatalmasabb székely családaink sorában látjuk. Andrási M á r - t o n t 1 5 4 8 - b a n Martinuzzi, 1 5 5 7 - b e n Petrovics kormányzósága mellé látjuk a székelyek részéről, mint biztos hazafit, tanácsosnak k i n e v e z - ve, £) Cf 1562 tájt.)

Utódai 1 5 5 0 - b e n , c) ismét 1 5 6 9 - b e n csik-szentkirályi j ó s z á - g u k r a , mely szent-imrei birtokukkal együtt 42 jobbágyot tett: d ) kir. adományozó levelet vesznek, s jószágukat az eredeti s z é k e l y b i r - tok természetéből kivetkeztetik. Azonba az ellenkező táborhoz s z e - gődnek, s az adományoztatás árát jószágukkal fizeték. Ugyanis M á r - t o n és P é t e r a fejdelmek ellenében trónkövetelő Békés Gáspár t á b o - rában a hazafiak pártjával szembe szállnak: Békés 1 5 7 5 - b e n S z e n t - Pálnál csatát veszt, s kifut a hazából. Andrási Péter, ki Békés mellé 2000 lovas, s feles gyalog székelységet hoza mint pártvezér: e) k i - futa Magyarországra, itt pedig jószágát elkobzák.

Azonban Maximilián említett s ú j szolgálatiért Krasznahorka vára adományozásával kárpotolta veszteségét; s igy Péter Magyar- honban hatalmas családat alapit, mely 1 7 2 2 - b e n a Serédi család iiága kihaltával Serédi Zsófia házasságán a görcsöni uradalom b i r t o - kába jő, igy ismét Erdély földe felé közeledett; s ma mint gr. A n - drási család virágzik túl a K i r á l y h á g ó n , / ) mely a magyarhazának több népszerű fiai kí ztt, a hazafisága s irodalmi munkáiért tisztelt gr. A n -

d r á s i G y ö r g y ö t és M a n ó t adá.

a) Budai Fer. P o l g . L e x i c o n a I. 5 9 — 4 8 . 1.

b) Kállai Székelyek eredete 2 2 0 . 1.

c) Kállai 115. 1.

d) Kolos. Konvent i569- II. 57.

e) W o l f de Betlen Histor. T o m . II. 5 0 S . 5 2 2 . 1.

t ) Szegedi Synopsis Reg. Belae IV. 5 2 6 . 1.

_ f A/V ' ' PU. v '

y i(T . fi l

(14)

10 A N T O S . A P A F I .

.UA

8. §. A N T O S C S A L Á D . / [Rétyi.]

Székely ismertebb családaink egyike. Törzsöke A n t j s G y ö r g y , ki 1591-ben primipilaris levelet « ) , fia M á t é pedig 1628-ban czimeres levelet vesz. Czimerök lett egy pyramis, melyen egy kar nyugszik, markában három nyílvesszőt tartva. Ennek fia B á l i n t , 1635-ben mint nemes, lóval l u s t r a l . E n n e k fia G y ö r g y , s ennek fia, kitől a család elágozik, az itt következő: György. (1654-ben á r v a )

» — ^

György. István. Máté.

(Elekesi Kata.) (Szacsvai Éva.) I

- — > 1

Samu. József. Mária. István. Sára.

(Zöldi Kata.) (Balku 1.) (Túri Lász.) (Tompa Ágn.) (Gávai Zsig.) György. István. Ferencz.

(Antos Zsuzs.) (Rákosi Eszter.) (Pal. Horváth Teréz.)

I — ^ I

György f . Samu. István. Ferencz. József, ( t 1843.) (Vajna Anna )

- A - -

F e r e n c z . J ó z s e f . L á s z l ó . J á n o s . K á r o l y . A n n a . T e r é z . (Zechentmeyer Kár.) (b. Radák Kata.) (Pócsa Fark.)

— ^ — —s

József. Károly. Ferencz. Kata s egy figyerek.

E családnév az Apafiak kora után aligha volt egyszer népszerűbb, mint jelenleg, mit János és Ferencz kardja idéze elő.

, j y s . 9 . §. A P A F I C S A L Á D . [Apa-nagyfalusi; mint herczeg t 1713.]

Nincs Erdély családai köztt egy, mely kihatóbb emlékezetet h a - gyott volna maga után, mint ez. Megszoktuk a gyűlölet sajnálatával említeni; megszoktuk pálczát törni f e l e t t e : azon kor okmányait, m e l y - ben szerepeltek, kiejté kezéből a haza, s valódi Ítéletet tenni e név felett a jövőnek van fentartva.

Eredetét a nexust vadászó mult század elején Betlen Elek Sa- roltáig, a sz. István nővéréig, más szusszanással Atilláig viszi. Hogy Sarolta Aba király n e j e volt, azt t u d j u k ; de hogy a gyerektelen Aha után kihez ment f é r j h e z , s mily családfát hagyott hátra, az még o k l e - velek támogatására vár. c ) Betlen szerint az Apafi- és Betlen-család egy nemzetség sarjadéka, melynek élére az Abától szármozó Marhar- dot teszik. Marhard egyik fia Betlen nevet h o r d , s alapítja a közös családot. Ezen Betlen unokája János, jóságáért Betlen-Apának n e v e z -

el) Mon. Convent. T o m . I. pag. 170.

b) 1 6 3 5 - k i l u s t r a l - k ö n y v 4 8 — 4 9 . 1.

<•) Caroli Vagner Collectanca g e n e a l . Hist. 111. l l u n g . familiarum. 1802.

Dec. IV. 1—15. 1.

(15)

tetett, ennek fia Miklós pedig apjáról, Apafinak: s igy kapák az Apafi nevet. A reá következett Miklós czimerül a kigyós Betlenektöl e l t é r ö - l e g : egy feltűzött siskát vett fel, mely át van ütve, s mi s z ö l ö f ü r t ő k - kel van árnyékolva, a )

A leszárinozás hitelesebb kimutatására a családfa itt következik, még pedig a közös törzsen kezdve, melyben a Betlenek tovább ágozása ki lesz mutatva. Marhard fia Lörincz.

« ^

Bochon. Boncz. Betlen. Bencze. Csák. - • Péter- Olivér. Miklós.

*

Apa János. .

A p a f i Miklós. B e t l e n Jakab.

' , , (Itt megv tovább a Betlen-család.)

Gergely (1305). S J '

János (1364).

Péter (1386). László f .

— ^

G e r g e l y t . Miklós ( 1 4 1 3 ) - .A.

László (1435). Anna.

^ (János vajda neje.) Mihály ( 1 4 4 7 ) .

Ferencz. Lénárd 1506. Zsigmond f . Miklós ( 1 4 9 0 ) . 1 l (Monostori Kata)

Miklós György. László. Farkas. Gergely.

^ ^ (Ikt. Betlen Anna) (Sarmasági Ilona) (három neje)

Ferencz. Gábor f . Gáspár f . Imre f . István f . Lénárd. M i k l ó s i , k ! (Károlyi Klára.) (Kenderesi Er )(BánfiAn.)(OrbaiMarg.) Magdolna. Frusina. r ) Farkas 1 1603. Erzsébet. G y ö r g y . F e r e n c z f . (Mikó Bálás) (Siger János) (Erdélyi Ist.) (Petki Bor.)

. * — — — | | II J MII I • II !•• - f^ I IM— I — — — I — • ^ Kristin Erzséb István. Boldizsár Margit. Anna I.Ap Mihály Borbára.

(Toldi (Lázár (Lorándfi (Barcsai (Toldalagi(Henter (Bornemissza (Gyeröfi István) György) Kata) Éva) Ferencz) János) Anna) János)

> I i

Miklós f . Ferencz f . II. Mihály f 1713.

(Betlen Kata) (8 testvére volt.)

a) Budai Fer. P o l g . L e x . I. 52. 1.

b) E családfa alkotásánál a Betlen E l e k után d o l g o z o t t W a g n e r (dec. I V . ) Benkö (Gen. T r a n . II. 3 6 9 . ) s több törzsfa f e k ü d t e l ő t t e m : l e g h i t e l e - sebbnek v é l e m kir. ügy-igazgató F ü l ö p táblázatát, m i t . a l k a l m a s i n t a Bet-

lenek per-okmányul adtak be.

c) W o l f , de Betlen V . 407.

(16)

12 APAFI. A P O R .

E család a nemzeti fejdelmek föllépésével kezdé s z e r e p é t : n é - hánya az ország főbb hivatalait viselé. Apafi G e r g e l y , a Miklós fia, Izabella alatt dobokai főispán s f ő u d v a r m e s t e r ; fia Apafi M i k l ó s kü—

küllői főispán. I s t v á n a Farkas fia Déva vár főkapitánya ( f 1584.);

Apafi G y ö r g y , a Miklós fia, ki 1 6 3 5 - b e n halt el, s Almakereken nyugszik, tanácsos és küküllöi főispán; mignem ennek fia Apafi M i - h á l y 1 6 6 1 - b e n Erdély fejdelme l ö n . . . A fejdelem, fiát, II. Apafi M i - h á l y t , 1 6 8 1 - b e n következőjének vállasztatá: azonban a török, m e l y - nek protectorsága alatt álla hazánk, Budát elveszti, el magyarhoni uralmát: s I. Apafi Mihály alatt 1688-ban Erdély is visszatért a m a - gyar korona alá, mit Austria horda már fején . . . I. Apafi Mihály e l h u n y - tával ( 1 6 9 0 . apr. 15.) gubernátorságra bizaték hazánk, fiatal levén II. Apafi; és gubernátorság alatt marada. II. Apafi Mihály felviteték Bécsbe, a fejdelemség helyett berezegi czimet kapa, s ott hala el 1713. febr. 1 - é n , s családával együtt, Erdély független fejdelemségét is, sirba v i t t e . . . A felebb említett Apafi Gergely volt a z , ki, midőn Báthori Zsigmondot tevék trónra, a gyermek fejdelem ellen kikölt; s im végzetteljes jóslatát az ö utóda liozá meg Erdélynek.

Ezen család ösfészke Küküllö- és Dobokamegye. Mint A l m a k e - rék urait, gyakran A l m a k e r e k i előnévvel látjuk a vezetéknévtelen őskorban előjőni. P é t e r és L á s z l ó , a János fiai, nyerték Dobokában Borgót 1 3 8 6 - b a n . à ) Apafi M i h á l y fejdelem Ebesfalvi kastélyában lakott, mikor fejdelemmé tevék. E család már az előtt is birtokos, de míg Erdély tronán ült, sok joszágot kaparított kezére. Ministerei a k i - sebb joszágokat s közjövedelmeket falták fel ; a nagyobbakat I. Apafi n e j é n e k s fiának tartá ; az egyes telkeket pedig cselédei köztt osztá el. Mind e mellett az udvar is utalványozott II. Apafinak a szászok t i - zedéből 10,000 ftot; s mégis mikor az utolsó Apafi Bécsben meghalt, 1 9 0 , 0 0 0 forint adósságot hagyott.

Apafiné 1 7 2 4 - b e n történt halálával, a fiscus az összes Apafi-bir- tokra rá akarta tenni kezét. Azonban vérség s tán azon 1667—diki szerzödvény következtében, mely szerint I. Apafiné maradék nélkül leendő elhalása esetében Ebesfalvát, Almakereket, Katonát, Borgót sat. Betlen János, György, Farkas és Eleknek a d j a : a Betlen család a joszágokat nemcsak követelte, de per útján magáévá is tette. 0)

1 0 . §. A P O R C S A L Á D .

%

/

lAltorjai, báró és nemes.]

Nincs egy család, melynek történetét a szemlélődés hiánya e k - kora zavarba hozta volna. Azon számtalan Oupour, Opour, Upor és Oport, kik krónikáink, okleveleink és történeteink rendén felmerültek,

a) Hodor Doboka Ism. 46. 1.

b) L. Coniides Reg. H u n g . Gen. 60. 1. jegyzetét- — N e m z . Társ. 1852. 11.

1 5 2 — 9 . 1. Mikola Gen. llistor. 7. 1. A n e v e z e t e s e b b Apaíiakat 1. B u - dai F o l g . L e x i c . I. 5 2 — 5 6 . 1.

(17)

hivatott és hívatlan történetbuváraink mind ugyanazon egy törzshez számíták. Nem figyeltek arra, hogy e név ezredünk elején mint kereszt- név jött elö. Bevallom, mikép egyelőre magam is utánok indultam ; de a tévutakkal végre is föl kelle hagynom.

Az ismeretes csiki krónika a) az első Opourt, mint a székelyek rabonbánját mutatja be: ettől szokták e családot leszárinoztatni. A r a - bonbánság bukta, s a keresztyén vallás behozatala után, a traditio e csa- lád által építeti a székelyföldi Bálványos várat, hogy a család benne az í)s vallást l'entarthassa.

Az Árpádházi királyok alatt ogy Opor 1220-ban II. Andrással a szent földre megy.

Később László erdélyi vajda, ki az Árpád-fiág hihaltával m a g á - hoz ragadta a koronát, s ki egy Laczk előnevü családot látszik alapítani:

e családból lenni mondatik. De miután Eder ezt kétség alá vonta, 6) kétség alatt maradt. E szerint a Laczkok és Laczkfik, kik e vajda á g á - hoz száinítatnak, s kik Magyarhon történetében Turoczinál oly hazafi- atlan szerepet játszanak a hon ellenében: c) e családfával igen kétsé- gesen függenek össze.

Hasonló kétely merül fel azon Opur-család ellen is, melynek élén Opur nádor (1304.) látszik állani. Ezen ág használta ugyan veze- téknevül az Opur nevet, de ugy tetszik, fészkök Magyarhon, hol ily nevű falut látunk, d )

E zavarba a szerény Apor-családot p. Szegedi jezsuita hozta, <?) ki a katholikus családokat hitelének csökkentésével is emelni kivánta.

Pedig az Apor-családnak épen nem vala szüksége idegen tolakra, m e - lyek a jó adatokban is kételkednünk indítanak; mert a magyarhoni Aporok fénye nélkül is e család egyike marad legszebb családfáinknak.

A történetileg felmutatható családfő J á n o s , kinek négy fia van, s kiknek Opor Balázs 1311-ben kelt véghagyománál fogva a családfé- szek közelében, szárazpataki jószágát hagyományozta, f ) Régibb ada- taink közös hiánya miatt, ez egy is elég kimutatni e család ős b i r - toklását.

Az itt bekövetkezett korszakból két történeti hagyomány maradt fen a családról. Nyomtatásban a mult század elején élt Szegedi hagyta és ez azon ismeretes leányrablás, mit Apor István két testvérével kö - vetett el, mit a Régiségekben előadtunk g )

A másik hagyomány szerint, a Mike leányt elragadó Apor István- nak szép zsákmányától csak egy leánya, Apor Ilona született, s igy

a) S utána M i k o l a : H i s t ó r i a Geneal. 51. 1.

b) Edcr ad F e l m e r u m 25. 1.

c) Turoczi F. III. et IV. f

d) Egyik tudósunk n e m soká m e g j e l e n e n d ő munkája az e d d i g mondottakat o k l e v e l e k k e l fogja b e b i z o n y í t a n i .

e) Synopsis Reg. H u n g . 3 1 6 — 3 2 . 1.

/ ) Fejérvári k á p t a l a n szerint. H o n és K ü l l ő i d 1847. 9 0 . sz.

g ) Erdély Régiségei. Test 1852. 19J.1.

(18)

14 AL'OK.

benne az Aporok fiága kihalt. « ) Ezen Apor Ilona először Mihálcz Be- nedek neje, kinek halála után Burczia Mátéhoz ment férjhez, ki saját nevét a fiu-leány Apor Ilona nevével cserélte f e l , s igy az A p o r - családot tovább folytatá.

A család tagadja ugyan e kihalást, de miután e tény oly rég áll czáfolatlanul irodalmunk napfényén : nem marad egyéb hátra, mint visszapillantani az eddig megnevezettek családfájára :

N. N.

János. Balázs. (1311.) Demeter. István. Miklós. Péter.

t

Péter. (1369.) Sándor. (1373.) János f . István. András f .

(Mike Kata.)

I

Ilona.

(Mihálcz Benedekné.) (Burczia Máténé.)

Hogy itt a család történetének folyamát a kihalás tagadói és v é - delmezői meglehetős zavarba h o z á k , tagadhatatlan. Annyi áll, hogy ezen korból a családnak közlevéltárainkban adatai vannak, s azt annyi- val könnyebb volna kitisztázni, mivel e korban a névvel is tisztában vagyunk, mennyiben itt egyéb különbözés nincs, mint hogy 1414-ben még Upor, 1479-ben pedig már tisztán Aporoknak kezdetnek iratni.O Azok, kik a kihalást tagadják, a következő családfa homlokára nem Apor Ilonát, hanem Ilona apja testvérét, Jánost teszik, s igy folytatják :

János.

László. » Sándor.

István. (1506. agyagfalvi gyül.)

Sándor.

S István.

t

László. Mihály. (Egy Ap Miklós not. 1575.) I (Andrási Borb.)

Sándor. András. (Egy Apor János 1603.

(Lázár Borb.) elesik.) d) Imre. Balázs. Lázár, t 1643.

a ) E hagyományokat b. Apor P é t e r , ki Szegedivel egy időben é l t , Lusus mundi czínni kéziratában valónak hiszi»

b) Egy evocatoria a leleszi kápt. Act. anni 1-414. nro. 4 8 . c) Kendi A n t . alvajda o k l e v . Szegedi Synopsis 324. 1.

d) W o l f . d. Betlen V . 4 0 9 . 1.

(19)

E két utolsó névvel egy korszak végződik s egy másik kezdődik e családra nézt. A család, melyet eddig mint az ős vallás bálványzóját mutatják be, ezentúl a legbuzgóbb katholikus. András 1584-ben oda- hagyja bálványosvári sasfészkét, a legféktelenebb szenvedélyekkel lejő Torjára lakni. A vadon vár völgybe szállt ura s asszonyának szük volt a t é r : jobbágyaikhoz kegyetlenek, vadak minden irányában; végre A n - drás két fejdelmi Írnokot megver, s ez által jószágát is elveszti. S mind a mellett, hogy e jószágok egy részét sikerült visszaszerezni, e nö mi- dőn meghalt, 14 éves fiára Torján egy elpusztult házat, s a magtárban két véka rozsot hagyott, ö ) E vallási hajiamat hihetőleg a buzgó Lázár-család leánya hozta á t ; mert ugyanezen Aporné volt az, ki mi- dőn a feltorjai templomot más vallásbeliek el akarák sajátítani, amazoni indulattal fegyvert ragadott, s kiáltva : Szent asszony ugy segéljen, ha ide jösz, meg kell halnod ! a templomot megvédelmezte.

Azonban a lázárilag hagyott Apor L á z á r . takarékosság s házas- ság által jószágát s családját újra helyreüté. Ezen Lázártól a család k ö -

vetkezőleg ágozott le a mai n a p i g : ^ J C k j ú

Lázár (f 1643).

(Nagy Frusina.)

Ilona András. István (gróf), János. « / Ä V ^ / ^

-

(Cserei Ján.) |(Sándor Jud.) (Farkas Zsus.) (Vajna Kata.) cjCíC^.

t t 1

Ferencz (nemes ág). Péter (báró lett).

(Zsidó Anna.) (gr. Káinoki Borb.)

Lázár. János (f 1773). Zsuzsán. László (f 1770).

(Kapi Teréz.) (Mihálcz Sus.) (gr HallerJán.) (Székely Jul.)

r — . 1 — * — *

Éva. Lázár. Judit. Péter. József. István (Diószegi (Gyulai (Túri (Székely (apát f 1813 ) (Henter Éva.)

Zsigmond ) Klára.) Mihály.) Anna.) i Lázár. Pál. J ó z s e f . L á z á r .

(Czobel Erzs.) (gr. Betlen Borb.) (Boros Anna.) (Szeliczki Sarolta.)

1 - .^.-í—^ ^ - «—

Lázár. Miklós f . G e r g e l y t . Miki. Zoltán Ján. Károly Sánd. György +.

(Berzenczei (gr Haller

Klára.) Bozália.) János. G y u l a .

Ezen korszakban A p o r I s t v á n ( f 1706.) családja nevét még egyszer kiemelte. Mint eszes ember az Apafiak, főleg I. Leopold alatt nagy befolyást gyakorolt, nagy hivatalokat viselt, s mint szerző ember roppant gazdagságot horgászott össze Grófságot is szerze; de utódok nélkül halván el, czimét magával vitte, jószágait pedig rokonaira r u - házta át. b)

a) Lusus Muncli b. P e t r . A p o r . M . S.

b) Cserei Hislor. Test 1 8 5 2 . 1 0 1 . 109. 4 3 5 . 1.

(20)

Apor István egyik testvére gyermeke, Apor P é t e r , k i n e k több történeti becses kéz- iratai maradtak; mint megyei főnök s eszes ember, befolyását báróság szerzésre használ- ta, mit 1712-ben meg is nyert Tőle jő le a báró Apor-család; mig nagyapja testvé- rétől egy nemes Apor-ágot kapunk. S ha István gróf ki nem hal: ma gróf, báró és nemes Aporokat számlálnánk.

A család czimere, az ide mellékelt fametszvényböl láthatólag: egy görbe k i - vont kardat tartó kar, melyet egy kereszt látszik a királyi koronára szegezni. A k o - rona zöld mezőn n y u g s z i k , a e z i m e r p a - izs fennebbi mezeje, mint a vonalok menete mutatja, piros, a )

A most élők között b. Apor L á z á r folytathatá a tekintély és

\ v í ^ á g s z e r z q s t ; ki 1824-ben itélőmesterségből udvari tanácsosságra vemeik^flve, maÇ^'is Bécsben él. Fia K á r o l y , a történeti buvárlat csa-

ládi szenvedélyének áldozva, 1848 előtt királyi táblai ülnök, jelenleg vxH tartományi törvényszéki elnök. A mellékágból b. Apor J ó z s e f , 1 8 4 1 -

^ • ^ b e i ^ mint Háromszék országgyűlési követe vonta magára szónoklataival a figyelmet.

1 1 . §. Á R T Á N D I C S A L Á D . [Ártándi.]

Volt egy század, melyben Lippa, Lúgos, Várad s más várak s azok környéke szorosan Erdélyhez tartoztak: ez időben azon vidék családai igen bejátszodtak Erdély történetére. Ilyen ezen család is.

Szereplések a Zápolyaház idejében folya le. P á l t és B a l á z s t Gritti sújtatja le 1530-ban, mivel a bitorlónak főkormányzósága ellen mertek szavazni.

Később K e l e m e n és D e m e t e r Izabella mellett vívnak; s a győzelmes I. Ferdinánd pártjának Kelemen vala egyik főbuktatója Iza- bella részére. A)

a) Egyszer mindenkorra jónak látjuk k i j e l e n t e n i , mikép a czimerek azon l e - írását, m e l y a diplomákban á l l , n e m m i n d e n czimcrnél s i k e r ü l t m e g - k a p h a t n i .

b) W o l f de Betlen Libr. IV.

(21)

Ii.

1 2 . §. B A L Á Z S I C S A L A D .

[Sz.demeteri, kászon-impérfalvi, csik-vacsárcsi.]

J e l e n l e g is, valamint hajdan többféle Balázsi családot találunk Erdélyben.

A sz. demeteri s véczkei Balázsiak Báthori Zsigmondtól, Betlen / <

Gábor koráig virágzának, idősb és ifjabb Balázsi F e r e n c z b e n . Az u t o l - f só Balázsi leányt Erzsébetet, ugyanazon században Gyulafi László v e - *

szi el, s a kihalt családnak örököse lett. a ) E család aligha M a g y a r - * honból nem j ö t t : ugyanazon Balázsiak lehetnek, kiknek Makovicza

nevű várát az 1 6 0 6 - k i szerződés biztosítani kívánta. £) ' A j e l e n l e g élő Balázsiak köztt legjobb hangzású a k á s z o n - i m ^

4>árfqlyi Balázsi család neve, mint a melyből Balázsi J ó z s e f e t , mint y ^ Csikszék volt utolsó főkirálybiráját említhetjük. Honnan hozza le e

család magát, ismeretlen. Mint öscsalád a mult századi productiokor elő nem szólítatván, adatai n a p f é n y r e nem kerültek.

Ezeken kivül Kállai egy s e r e g Balázsit említ a székelyföldön, c)

1 3 . §. B A L D Á C S I C S A L Á D . iBáró.J

Baldacci-nak is irják, honnan olasz e r e d e t ű n e k látszik. Két test- vér alapítja meg e család szerencséjét e század elején, kiknek e g y i - k e az udvarnál viselt hivatala által báróságot szerzett. A más testvér J ó z s e f Ci 1808.) mint katona, s illetőleg őrnagy, Erdélybe jő, itt báró Toroczkai Borbarát elveszi, s több gyermek atyjává lesz.

Az említett özvegy az 1 8 1 % - i országgyűlésen családjának h o n - fiusításaért folyamodott, d> S ennek következtében az 1841—ki o r - szággyűlés czikkelyei köztt azt meg is nyerte, e)

Mielőtt azonban e honfiusítás létrejött volna, a fenérintett n a g y - bátya bárósága ez ágra is átruháztatott, 1835 táján, melyben a fenirt Józseftől: A n t a l , Manó ( f 1852.) és F r a n c z i s k a (magyarhoni i t é - lömester Földvári F e r e n c z n é ) részesülnek. Ugy látszik, Antalban ki

fog halni.

a) L. rólok W o l f Betlen V. T . 4 6 3 . V I . 3 6 . stb.

b) W o l f . il. Betlen V I . T . 4 2 2 . 1.

c) Székely nemz. Eredete 2 2 3 . 24. 2 5 . 1.

d ) Országgy. jegyzők. 1 7 5 - 6 . 1.

e) A kinyomott c z i k k e l y e k köztt nincs ugyan m e g ; do azon országgyűlés iro- mányai köztt a megerösilés látbató.

Erdély nev. csalúdai. 2

(22)

18 BÁLINTIT.

a) Kútfőnk : Gr. Kemény József értekezése a Bálintit családról. Kovácsoczi Árpádiája. I I . 137 — 170. és Mikola 46.1.

b) Nagy Lajos oklevele szavai. Kelt í349. L . Árpadia I I . 160— 166.

c) E három férfiura vonatkozókról lásd az o k l e v e l e k e t : Árpádia I I . 166—170. 1.

d) Cserei Hi«t. 347. 3S8.

JH "7"7. J HZ 'aSL , T "ÖA

Magyarországról szakadt Erdélybe a Hédervári nemzetségből.

A Héderváriak egy Újlaki családot ágaztatának ki, melynek egyik sarja, Újlaki György, Fridrich austríai herczeg megöléseért Újlaki Nagy nevet vett fel, ennek volt sarja Újlaki Nagy Bálint I. Lajos kir.

alatt, ki a Bálintit családot alapítá. a)

B á l i n t i t nevét azon hadjáratban szerezte, melyet I. Lajos Olasz- országban f o l y t a t o t t . . . A győztes magyar tábor egy része sátraiban csendesen pihent, míg Nagy Bálint egy részével másfelé járt. Azon- ban az olaszok a táborra rontanak, s kétségbeesett harcz kerekedik.

Ekkor érkezik meg Nagy Bálint mint mentő angyal: „Elérkezett a s e - gítség, itt van Bálint, i t t ! " hangzott minden ajkon; a harcz meg- újult, s győzelemmel végződött. Mely tetteért nagy Lajos király 1 3 4 9 - ben nevét előttünk fekvő oklevele által Bálintit névre változtatá, s bá-

£Ó~*ag.y is zászlós úri czirnmel ruházta fel.

Hogy e család mikor telepedett Erdélybe, ide való volt-e már- Nagy Bálint: megmondani nem lehet. Mint kétségkívül erdélyi l e g e - lőbb Bálintit K r i s t ó f jön elő, mint olyan, kit 1520-ban II. Lajos kir.

Budára hivott, hogy vele Erdély ügyei felett tanácskozzék. Kristóf fia I s t v á n egyelőre Zápolya híve, később Ferdinándé lett, miért nótát kap, s jószágait veszti. Sünivel fia T i v a d a r elapasztott birtokából a zászlós uraság terheit nem hordozhatá: 1552-ben arról lemondott. S ezen lemondását János Zsigmond oly hozzáadással fogadta el, hogy maradéka n a g y s á g o s - n a k ne neveztessék ugyan; de ha a zászlós uraságot felvenni akarnák, azt felvehessék, c)

A fejdelmek alatt nem igen szerepeltek. Erdélynek Austria alá menésével látjuk újra gyakrabban. Z s i g m o n d 1682-ben adeputatio- nak tagja. 88-ban a császári sergeknek szénát, zabot gyűjt. Később kir. tábl. ülnök, végre torda-megyei főispán. Fia G y ö r g y a Bák. for- radalom elején Szebenbe menekül; onnan nem soká kikéredzik, hogy

Oláhországba menjen; s átmegy Rákoczihoz. A forradalom vége felé elfogják, d) Később a kormány kegyébe jő, s kormányszéki titoknok lesz. Fia Z s i g m o n d szerzette a báróságot 1755-ben.

Ez időtől többire a kir. táblán viseltek ülnöki hivatalt, milyen volt J á n o s , ki 1784-ben halálos ágyáról adá sajtó alá Korneck Kod- rus czimü drámáját, a korhoz képest versekben szépen fordítva. Táb- lai ülnök lett F e r e n c z is 1804-ben.

(23)

/

BÁLINTIT. BANFI. 19 Egyébiránt az említettek családfája K r i s t o f - t ó l így következik:

Kristóf fia I s t v á n (1545), ennek T i v a d a r (1552), ennek J á n o s , ennek Logofet Safirától G y ö r g y , ennek Kovácsoczi Katától

Zsigmond, (f 1700. körül.) (Angyalosi Krisztina.)

Í

György. (1704—42.) (Petki Teréz.)

s* N

István. Zsigmond (báró), (b. Józsika Borb.) (Prinyi Klára.) (Ezen a'g napjainkban halt ki.) f

János, (f 1784.)

Ferencz. György.

(1804.) (gr. Lázár An.)

Teréz.

(Gál József.) Zsigmond f . György.

(gr. Petki Mari.)

Mari.

(gr. Kornis Imre.) Károly f . J ó z s e f .

(Katona 1.)

15. §. BANFI CSALÁD.

[Lozsonczi, gróf és báró.] í <v ;iU<-i jrf c

E család, mely Magyarhon Lozsoncz városáról látszik íratni ma- gát, újabb s nem sokká napvilágra kerülendő történeti felfedezések nyomán, mielőtt Lozsonczi lett volna : már Erdélyben volt, s itt a Lápos vidéke nagy részét birta. E szerint Erdély Őscsaládai egyike.

Ismerem a regét, mely a Bánfia- kat Tarquiniusoktól szármoztatja. a) Igen azt, mely Hahold nevű ösüket970- ben vándoroltatja be a magyar földre.

Azonban adatok hiánya miatt, alá nem írhatom. Ellenben hogy a Haholdoktól jönekle, hogy Dénes Croatia bánja Ta- más nevü fiát hívák legelőbb Bánfinak, s hogy ez alapítá a Bánfi-családot, mi- ként Mikola állítja, az lehetséges. £)

Ösi czimerök: egy grifmadár, mely királyi korona felett áll, ezüst mezőben, s egyik lábában kivont kardot tart. Né- mely rajzokban farkkal van festve, néha még kettővel is.

Többféle nemes Bánfiak voltak Erdélyben; de hogy össze- függnak-e a lozsonczi Bánfiakkal, nem tudom. Így volt a Bánfi név a régi időkben is. így látunk a magyar királyok alatt Erdély vajdai szé-

t . í , / f o f , nc f - / 3 V

a) P. Eszterházi Hist. geneal. fol. 26.

I) L. Mikola Hist gen. Trans. IG. 1.

(24)

20 B Á N F I .

kén lindvai Bánfiakat, kik ma már csak emlékben é l n e k . . . A későbbi időben látunk nagyfalusi, bánfi-lmnyadi, magyaró-almási Bánfiakat is; de ezen utóbbiak mind a lozsonczi Bánfiak általunk felvett á g a - zatait jelelék, kik magukat lakhelyeikről n e v e z é k i g y , azon idő divat- ja szerint.

A család törzsfája az Erdélybeni szereplés korszakától kezdve következő: Bán vagy Bánfi D é n e s , ennek Genyö Annától, kivel a Krasznamegyében fekvő valkóvári uradalmat kapják, fia L á s z l ó , ennek I s t v á n , ennek L á s z l ó , ennek fia I s t v á n ennek kitől az elágozás kezdődik :

I. István (vagy is Bánfi Kata.)

II. György (1468). László. Mihály. János.

! (Ezen ágozalok alább jőnek.)

•A.

III. Ferencz. István.

L (Báthori Zsófia )

. A —

IV. Kristóf. László. István. Mihály. János +.

(Váncsa Erzs.) > (1548.)

. . A . .

V. Farkas. Kristóf.

(Betlen Klára.) (Bocskai Judit )

(

VI. István. Mihály. Dénes (1606).

(Károlyi Zsuzs.) (Kapi Judit-) (Báthori Anna.)

VII. Zsigmond. György. Zsuzsa. Dénes (lefejezt. 1674 ). Borbára.

(Nemes Anna ) (Kende Gáb.) (Bornemissza Kata ) (Keresztes And.) VIII. Farkas (báró 1. 1699). György. (Gróf lett. + 1709.)

(Barcsai Erzsébet ) (Betlen Klára.)

, A.

IX. Farkas. Kata. Klára. Mari. György. Zsuzsa, ( i l 761.) (Wess. (gr Betl. (gr Gyulai (Toroczkai (b. Józsika (BagosiErzs.) István ) Ádám ) Ferencz.) Á g n e s ) Imre) X. Farkas. Mihály. György ( t 1805 ). Kata. Dénes Ágnes.

(+ 1794.) (Kemény (Wesselényi (b Szentke- (Barcsai (b. Daniel Teréz ) Zsuzsanna ) reszti Samu.) Ágnes.) István.)

1 • —. ^ —A. — »^» r -n

XI. László (f 1806). Pál. Farkas. György Á d á m György. Agnes.

(Betlen , (b. Miske (b Naíáczi (+ 1 8 2 2 ) (gr. Eszter- Borbára.) I T e r é z ) Kata) (gr Palm Jos.) h á z i j á n ) XII. Gerg. Lászl. M i k l ó s . P á l . A l b e r t D é n e s J ó z s e f . György és (+1825 )(+1839.)(Ikt.g. Betlen (gr Eszterh. (b Schilling Ferencz f .

Kata.) Ágnes.) Jozéfa.) XIV. B é l a . G y ö r g y . Á d á m . G y ö r g y .

(25)

Ezen család férti ága a XV. század elején Bánfi I s t v á n ( 1 ) személyében kihalt. Egy leánya maradt, kit egy Lozsonczi vesz el, ezt az akkori magyar király törvényeink értelmében íiu-leánynyá tevé, s igy Lozsonczi Bánfi nevet véve fel, a Bánfi-család nevét s jószágait is örökölte, s a töle szármozott négy fiu, a családot megalapítá. a )

Ezen kihalást Mikola igen hibáson teszi I. Ferdinánd korára, mert annak egy századdal kelle hamarább esni. Ezt igényli a család maga; ezt bizonyítja a családfa; ezt az, hogy a táblázat második n e m - zedékéből György és Mihály testvérek, az István liai, 1 4 6 8 - b a n a k o - lozsmonostori konvent előtt már mutua fassiot tettek, hogy meg nem

osztoznak, à)

Magyarhonra gyakorolt béfolyásuk nem tartozik k ö r ü n k b e : csupán az Erdélyben élt Bánfiakon sikamlunk végig. A nemzeti f e j d e l - mek fölléptével ott látjuk őket minden ünnepélynél, ott János Zsig- mondnak Szolimánhoz, ott Báthori István lengyeltronra menete a l - kalmával. Már a XVI. század végén oly hatalmasok, hogy midőn 1578.

apr. 9 - é n új adomány levelet vesznek javaikra: Krasznában Valková- ra, Kolozsban Sebesvára és Hunyad, Dobokában Vállaszút és Bonczi- da, Tordában Magyoró és Holtmaros, Belszolnokban Zemesnye m e l - lett, egy s e r e g falut és részjószágot számit elő az adománylevél, táblá- zatunkban az V. számmal jegyzett nemzedék, úgymint Farkas, Kristóf, György, Tamás, Gáspár, László, Boldizsár és Gábor részére, c)

Mint a táblázatból láthatni, a család a r e g e n e r a t i o után mindjárt többfelé ágozik. A fennebb látott törzsfa az ú g y n e v e z e t t f ő k o r m á n y - zói vagyis b o n c z i d a i ágot hozá le.

A nemzeti fejdelmek alatt többire orsz. t a n á c s o s i , s F e j é r , Kraszna, Belsőszolnok, Doboka, s Kolozsmegyei föispánságot v i s e l - tek. A fejdelmi kor végével az ág is kétfelé szakada. M i h á l y (VI.)

két fia, Z s i g m o n d és D é n e s t ő l , két agozat álla elő: az elsőnek fia F a r k a s (VIII.) báró, a másodiknak fia, G y ö r g y , gróffá lett. S ezek mai napig is szép joszágokat birnak.

Nincs egy család, mely hazánk történetében döntőbb részt vett volna a fejdelmi kor után, mint ez. Két fökormanyzót ada E r d é l y n e k : I. II. Bánfi Györgyét. Az első alatt ment Erdély Austria alá, alatta f o - lya l e a R é k o c z i forradalom egy része. A második alatt látók a n a p o l e - oni háborúkat, az utolsó insurrectiot, és utolsó éhséget stb.

Ezen ágozat szerencséjét Bánfi Dénesnek köszöni, ki I. Apafi fejdelemnek sogora levén, sok joszágot beszerzett, d ) tekintélyes á l - lást víva ki. Mint a törökpárt egyik buktatója, már Kemény János b u k - tával nótát kap, é) 1 6 7 4 - b e n épen lefejeztetik: de később jószágai a

a) M i k o l a gencalog. i 7 . 1.

b) Kolozsm Conv. i 5 . n. 112- Hasonló o k l e v e l e k k e t egész terjedelemben láss.

F a n c s a l i liagy. 38. 39. sz.

c) Másolatát 1. liscal. A r c h i v , fasc. 3 2 4 . A.

d) Igy kapá Gyalu várát is 1 6 6 2 . sept. 2 4 - é n 25,0U0 forintba , mire 6 4 - b e n még 1 0 , 0 0 0 - t ada

e) Görgényszentimrén mart. 1662.

(26)

nota alól felmentetnek, «) s fia, I. gr. B á n f i G y ö r g y , mint vértanú g y e r m e k e az austriai ház nagy k e g y é b e jö. A fejdelmi kor buktával ö leve főkormányzó, s 1696-ban grófi czímet vett fel, s alapítá a gr.

Bánfi ágot.

Ennek fia, gr. Bánfi G y ö r g y , dobokai főispán (+ 1735.).

Ennek fia D é n e s az akkori nagyok példájára kath. hitre tért át.

Ennek volt fia az úgynevezett II. gr. Bánfi G y ö r g y főkormány- zó, ki miként az első, ugy maga is Erdély legkritikusabb korában álla a kormány élén, 1787 — 1822. között.

Négy fiat hagya maga után. G y ö r g y katona volt, s az 1 8 0 9 - k i nemességi felkelés tábornoka. Szép férfi. Végre pénzzavarai miatt 1 8 3 2 - b e n Kolozsvárit a hídkapu mellett magát a Szamosba vetette.

F e r e n c z hasonlóan katona, lovas a l e z r e d e s : a franczia háborúban egy erdőbe bevágva, golyó által esett el. D é n e s , a harmadik testvér, elbetegesedve Bécsben él. J ó z s e f roppant cselédségétől tiszteltetve, mint egy Utolsó Báró bonczidai jószágán éli végnapjait. így e család, mely a kormánynak annyi szolgálatot tett, maholnap sirba száll.

A grófi ággal szemben egy b á r ó i á g jött le, mit Bánfi F a r k a s alapit, 1698-ban szerzett báróságával. Ezen ág a mult században a kir. táblán viselt iilnökség s táblai elnökség s kincstárnokság által s z e r - ze érdemeket.

Ugyanezen ág egyik sarja volt (XII.) b. B á n f i L á s z l ó , ki az 1839—ki pozsoni o r s z á g g y ű l é s e n , az ellenzék kifejezett fájdalmára hala el. a )

Az élők közül b. Bánfi M i k l ó s , volt alsófejérmegyei főispán, r e n d j e l l e l s kegyelmes czímmel van felruházva.

Mint a fennebbi táblázat homlokán látható (II. sz.), a regenerált családnak csak egy ágát mutatók fel. A más három testvér is á g o z a - tokat alkota; de melyek közül kettő idő folytán kihalt. Az alább k ö - vetkező táblázaton láthatólag a legkisebb fiu nem messze vitte családát.

Az előtte álló László ága is csakhamar kihal, és aligha nem L á s z l ó b a n , ki 1605-ben egyike azoknak, kik Szamosujvárt Bocs- kai részére beveszik, b)

A M i h á l y (II ) ága korunkra jött, s idővel messze elágozván, a b o n - czidai Bánfiakon kívül, minden most élő Bánfiak másod törzsökévé lön.

Táblázatunk VII. nemzedékénél láthatólag Báníi Z s i g m o n d , I. Apafi tanácsosa, táblai elnök és fejéri főispán, ki Marosszentkirályt

birta, egy Prinyi leánytól egy ágozatot alkota és i n d í t a l e , mely B o l -

a) Másodszor notázt. Fejérvártt 1 6 7 4 . nov. F e l m e n t i k Fejérvártt 1678 oct. és Fogarason 1681. mart. Mint Cserei Históriájából láthatni, BánG Dénes lefefeztetését Teleki Mihálynak t u l a j d o n i t á k , m i n t I. Apafi első m i n i s - terének : h o n n a n a két család köztt bizonyos idegenség fejlett ki, mi odáig terjedt, hogy a k é t család össze nem igen házosodott. E g y é b i r á n t Bánfi ü é n e s r e lássd Cserei 12. 6-1. 7 0 — 8 2 . stb. Györgyre Cserei 4 0 8 .

4 7 7 . stb. 1.

b) L. Életét új közh. Ismeretek Tára B. betíí.

(27)

d i z s á r és P á l két fiában tovább folyt, s korunkra jött, korunkban azonba kihalt, s javait ezen ág örökölte.

Báróságot e Bánfiak VI. Károly alatt szereztek. A hely szűke miatt nem levén hatalmunkban az oly széles kiterjedésű család kihalt ágozatait besorolni: elégnek tartandjuk azon ágozatok folyamát b e - mutatni, melyek mai napra lejönek, s sajnáljuk, hogy óhajtásunk s z e - rint a leányokat nem adhatjuk, a )

I. István.

.A.

II. György. Mihály. László. János.

(Ezen ágozatat láttuk felebb.) j i i

A» 1 ^

III. Imre. Péter. András. László. János.

i (Harinai F. An.)

1 — :

IV. Gáspár. Miklós. Pál (1564). 6) (Telegdi Ors.) >

V. Tamás. Gáspár. György (1573). Boldizsár. Péter.

László. Miklós. (Surányi Sof.) Gábor. László.

VI. János. György.

(Lonai Frus.) (Ugrón Sofi.)

VII. Kristóf. Zsigmond (1680).

(Betlen Anna.) (Prinyi 1.)

VIII. György. László. Zsigmond. Pál. Boldizsár.

(Daniel Jud.) (Füstik Kata.) i i

^ — ^ 1 "

IX. Ferencz. Boldizsár. Imre. Gábor. Zsigmond. Péter.

(b. Kemény Zs.) (Széki Már.) (Mikó Zs.) L

( i

X. László. József. Elek. Péter.

(Betlen Borb.) (Kun 1.) (Györfi Mar.)

I l <

XI. János. István. Z s i g m o n d . (b. Kemény Zs.) (Márjási Ágn.) (gr. Betlen Anna.)

> "

XII. Ferencz Mihály. Samu. János E l e k . K á l m á n , ( t 1835.) (gr. Lázár (Herczeg (Herczeg Ágn.)

(Zeyk Zsuzs.) Klára.) Zsuzs.) j

XIII. J á n o s . D a n i . D é n e s . F e r e n c z . J á n o s ( f l 8 5 2 ) . L á s z l ó , (b. Wess. Jos.) (Gyárfás An )

a ) Lásd t ö b b e t e családról : Ederi Scriptores rer. T r a n s . T o m . I. Ruiiiae Pan. v é g é n . Ismét N e m . T á r . 1 8 5 2 . í . î-iG-7. 1. Benkő special. T r a n - silv. Ms. T o m . I. Bonczidánál. L. 1794-i ország gy. jegyzőkönyv 142.

322. 324. lapját , hol a Bánfi fiág Somlyó városa azon k é r e l m é n e k , m i - szerint őket a megyei tisztek, a földesurasági befolyás alól f e l m e n t v é n , városi kiváltságába visszahelyezzék : az országgyűlésen e l l e n e m o n d . b) K á l l a i : Székelyek Eredete. 2 2 7 . 1.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

1. §-ában meg ha tá ro zott fel - té te le i nek, ille tõ leg ezen fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don

Ahogy a fürdőszobaszekrényt kinyitottam most az előbb, láttam, ott a pohár – ilyesképp jöttem rá, hogy álmom, gyötört kis mozzanat, becsapott, a' vagy épp boldogított

[r]

A faji sajátosságot azzal adjuk meg, hogy rámutatunk arra, hogy itt három egyenes oldal által határolt síkidomról van szó.. Ezzel elhatároljuk a háromszöget a nemfogalom

1 F ő t i t k.. segéd igét lesz veti, р. voltam-lesz 's több effélék. Az egyes szavaknál jobb választást óhajtanánk, különösen: a' melly idegen szóra magyar

a „M.”, három évvel fiatalabb tőlem, ő ő egy ilyen hát nem tudom pedagógiai szakközépiskolát végzett, ott érettségizett, majd az mellett még egy ilyen OKJ-s

In 2007, a question of the doctoral dissertation of author was that how the employees with family commitment were judged on the Hungarian labor mar- ket: there were positive