MELLÉKLET S Z Á ^ I _ _ _ _ _ _ , ^ C . .... dnb,

Teljes szövegt

(1)

Van szerencsém Nagyméltóságoddal t i s z t e le t t e l közöln i, hogy Vasvármegye közigazgatási b izo ttsága az 1909. év első f e lé ­

ről szóló 2675/909. szám a la t t i jelentésében Nagyméltóságod tározó­

já t érdeklőleg a következőket te r je s z te tte e lő :

"A közigazgatás je le n le g teh etetlen a czigányokkal szem­

ben. Illető ségü k nagy ritkán és hosszú idő múlva lévén csak megái - la p íth a tó , a csavargás miatt e lő á lli t o t t czigányokat ille t ő s é g i he­

lyükre to lo n czo lta tn i nem le h e t, hanem néhány napi büntetésük k i­

tö lté se után szabadon k e ll bocsátan i. Legnagyobbrészt a czigányok maguk sem tud ják, hogy mely községhez tartoznak és azért a hatósá­

gok részéről folyton zaklatva lesznek annál is inkább, me"t minden bűntett gyanúja első sorban is rájuk irán y u l. Mindenki fé l őket munkára alkalm azni, de az ellenük fo ly ta to tt hatósági eljárások is akadályozzák, hogy rendszeresen dolgozhassanak, azért élelmüket le g ­

jobb esetben koldulással képesek beszerezni. Nézetünk szerint teh á t, a czigányügy rendezésénél két szempont veendő te k in te tb e . Egyik a hum anitárius, mely szerin t a czigányoknak megélhetése kóborlásaik

/

Nagyinál tóságu

Gróf A n d r á s s y G y u l a belső titk o s tanácsos, belügyi m .k ir. m inister urnák

B u d a p e s t .

(2)

nélkül is b izto síth a tó , a drákói szig o r, moly a kóborlást megaka­

dályozza, a czigányokat munkára kén yszeríti és a törvényellenes cselekményeket megakadályozza. Az első fela d a t pedig volna személy- azonosságuknak és bizonyos községbe való tartozásul nak m egállapí­

tá s a . Utóbbit csak úgy ta rtju k lehetőnek, ha illető ségü k az érvény­

ben levő törvénytől e lté rő törvénynyel kényszer utján h atároztatik meg.

A czigányügy rendezésénél egyik czélra vezető eszköznek véljük a czigány-gyermekek elhagyottá n y ilv á n ítá s á t.

Az a körülmény, hogy a 7-15 éves gyermekek gondozási k ö ltsé g e it a községek v is e lik : igazságtalan , egyrészt a zé rt, mert az elhagyott gyermekek megmentése állam i érdek, másrészt, mert a községekre e czimen eső teher egyenlő módon meg nem oldható. A pót­

adóval erősebben sú jto tt községek ugyan <—--- elhagyott gyermekeik költségének fedezéséhez a vármegyei segélyalapból, valamint a ma­

gas kormánytól segélyben részesülnek, de azon összeg, mely ezen se­

gélyekre fordítható oly csek ély, hogy abban csak a legalább 50 ^ o s pótadóval te rh e lt községek részesíth ető k . Vég ma is nagy a száma azon gyermekeknek, kik h ázilag gondozásban nem részesülnek és még­

sem lesznek elhagyottá n y ilv á n ítv a , mert a községek a reájuk há­

ramló teh ertő l való félelem miatt az ily gyermekeket e lt it k o ljá k , hozzátartozóikat m egfélem lítéssel is megakadályozzák, hogy azokat b e je le n tsék . A humánisrnussál és az osztó igazsággal ellenkezik azon intézkedés i s , hogy az elhagyott gyermekek csak kivételesen adatnak ki az édesanyjuknak vagy nagyszülőiknek. A jó anya inkább nyomor­

ban, nem gondolva arra, hogy gyermekének te s ti fe jlő d é sé t veszélyez­

t e t i , nagy kínnal inkább segély nélkül maga neveli gyermekét, mint­

sem beadja a gyermekmenhelybe, hogy onnan idegenekhez kerü ljö n . A hiábavaló anyaszeretet érzelmétől menten, gond nélkül bocsátja gyer­

mekét idegen kezekre és a gyermek gondozásától megszabadulva, köny- nyen é l i v ilá g á t . A rossz anyán segítve le s z , a jó anya sokszor

(3)

gyermekével együtt pusztul el a nyomorban. Nem-e jobban van b izto - sitv a a gyermek t e s t i és szellem i fejlőd ése szeretetteljes körben, mint közönyös, csak ta r tá s i d ij kedvéért a gyermekekkel foglalkozó

idegen emberek között.

Egyetlen érv, mely az e llen s z ó l, hogy a gyermekek szü­

lőiknek vagy hozzátartozóiknak kiadassanak az, hogy ellenkező e set­

ben többen kivánják gyermekeiket elhagyottá n y ilv á n íta n i és ez á l­

t a l a gondozási költségek szaporodnak. Ezt komoly indoknak elfogad­

n i nem le h e t, mert ha a hatóságok az elhagyottá n y ilv á n itá s i ügyek­

nél . szigorúan t e l j e s i t i k kötelességüket, mi könnyen e lle n ő rizh e tő , nem fordulhat e lő , hogy nem jogosan igénylők részesüljenek segély­

ben .”

t í u d a p e s t , 1909. évi augusztus hó 2P-én.

A m inisterelnök megbízásából:

(4)

M. KIR. B E L U C Y M i N ' .a

£

a

t

u M

É R K E Z E T T .' íW fl&CR-R.

118747 S z á m ^

^ O S Z T Á L Y

MELLÉKLET S Z Á ^ I _ _ _ _ _ _ , ^ C . .... dnb,

7

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :