Dr, Ujpéteri Elemér: Az olasz korporativ törvényhozás, A világ- háború befejezése óta eltelt 18 év alatt megváltozott a világ közgaz-r dasági képe

Teljes szövegt

(1)

218-

A korlátolt felelősségű társaság megalakulása, működése és meg- szűnése- címmel jelent meg dr. B e r n h a r d M i k s á n a k új könyve.

A munka rendszer és kommentár egyben. A Kft. törvény életbeléptét közvetlenül követően megjelent ismertető mü (Glücksthal—Huppert) kiadása óta eltelt 6 év joggyakorlata a könyvben bő feldolgozást nyert és ugyancsak feldolgoztatott a . cégbírósági eljárási rész eddigi gya- korlata is. E beosztás a könyvet a. gyakorlati életben is nélkülözhetet- len kézikönyvvé avatja.

Dr, Ujpéteri Elemér: Az olasz korporativ törvényhozás, A világ- háború befejezése óta eltelt 18 év alatt megváltozott a világ közgaz-r dasági képe. De megváltozott sok helyen, a közgazdasági élettel leg- szorosabban összefüggő közjogi struktura is. A közjogi struktúrának e megváltozása viszont a magánjog területeire hatott sok helyen visz-, sza. A közgazdaság és közjog e dynamikus erőik hatása alatt ma is állandó forrásban és fejlődésben van. Hazai közgazdasági és közjogi életünket elsősorban érdekli Olaszország strukturális helyzetének meg- változása annál is inkább, mert a magyar-olasz szellemi kapcsolatok évszázados múltjából következően. Olaszország és Magyarország jogi és közgazdasági életének e megmozdulásai mindenkor nagy kölcsönös befolyást gyakoroltak egymásra. A z olasz parlamentarizmus helyébe lépett és 1927. évben. kiadott Carta del Lavoro alapján életrehivott új korporativ törvényhozás merőben megváltoztatta Olaszország belső berendezését és e berendezés belső megváltozásának hatásait úgy po- litikai, mint jogi és közgazdasági téren reflexiv, hatásaiban • Európa minden állama érzi.

Dr. Ujpéteri Elemér most megjelent munkájában behatóan is?

merteti a fenti szempontokra-való tekintettel a korporációk munkájá- nak erkölcsi, gazdasági és társadalmi jelentőségét, céljait és eddig mutatkozó hatásait. A római jog klasszikus országának e jogi és struk- turális változásai méltók arra, hogy a jogászvilág a legélénkebb figye- lemmel kisérje. E megfigyelésnek hasznos eszköze dr. Ujpéteri Elemér könyve. S. F.

Melléklet a gazdatartozásokra irányuló teherhatárok helyesbítése tárgyában kiadott 180011936. I. M. számú

rendelethez.*)

K é r v é n y m i n t a .

(használata nem kötelező, csak tájékoztatásúl szolgál.) A VÉDETT BIRTOKOK KÖZFELÜGYELETÉT ELLÁTÓ H E L Y I

BIZOTTSÁGNAK

Alulírott a .10.000/1935. M. E. rendelet 8. §-a alapján kérem a z alább pont alatt megjelölt védett ingatlan tekintetében a ka- taszteri tiszta jövedelem negyvenszeres szorzatával jelzett teherhatár

") Lásd a 164. oldal °4) jegyzetét.

(2)

219- helyébe magasabb (alacsonyabb) teherhatárt, mégpedig

pengőben megállapítani.

1. A helyesbítést 'kérő neve (cége), foglalkozása, lakása:

2. A helyesbítést milyen minőségben (mint hitelező, adós stb.)

kéri ; ; 3. A védett birtokká nyilvánítást melyik bíróság rendelte el, az

-elrendelő végzés száma és .kelte '

4.. Igénybevette-e az adós a 14.000/1933. M. E. rendelet 6. §-ában meghatározott fizetési kedvezményt és ha igen, melyik helyi bizott- ságnak jelentette ezt be

5. A védett birtokhoz tartozó ingatlanok felsorolása (község, területe, telekkönyvi betétszáma, kat. tiszta jövedelem, házadóalap)

6. A védett birtokhoz tartozó ingatlanon található épületek, üzemek . ,

; 7. A védett birtokkal együtt védett élő és holt felszerelés rövid ismertetése

8. Melyik ingatlanra tekintettel látszik indokoltnak a teherhatár helyesbítése

9. A helyesbítési eljárás alá eső ingatlanon a kataszteri felvétel

•óta történt-e a művelési ágban olyan változás-, mely a kataszteri birtok - iven nincs feltüntetve

10. A 8. pontban megjelölt ingatlan terméseredménye és egyéb hasznai több évre visszamenően, haszonbérbeadás esetében az évi ha-

szonbér összege . 11. A 8. pontban megjelölt ingatlan alapján kivetett évi adó és

•egyéb közterhek

12. Ha az adós kéri a helyesbítést, az adóst terhelő nem jel- zálogos adósságok a hitelezők nevének és lakásának megjelölésével.

13. Egyéb adatok, amelyek alapján a kérelem előfeltételeit "és -a kért helyesbítés indokoltságát meg lehet állapítani

14. Költségátalányként befizetett összeg :.. pengő.

A kérvényhez mellékelem a költségátalány befizetéséről szóló bizonyítványt -és következő bizonyítékaimat:

(aláírás.) Igazoljuk, hogy a kérvényt a kérvé-

nyező írta a'lá (látta el kézjegyével).

(két tanú vagy községi elöljáróság.)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :