A közgazdasági szakirodalmi információs rendszer felé megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Huszár Ernöné

B u d a p e s t i K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m K ö z p o n t i K ö n y v t á r a

A közgazdasági szakirodalmi információs rendszer felé

Valami van, de még nem az Igazi - ajánljuk ezt a cikket Rajkfn-módra. Ennek ellenére: ami van, az nem kevés, különösen ha a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának eredményei felől nézzük az ügyet

A j ó l s z e r v e z e t t i n f o r m á c i ó - e l ő á l l í t á s , - f o r g a l m a z á s é s - e l é r é s a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i - g a z d a s á g i r e n d s z e r z a v a r t a l a n é s h a t é k o n y m ű k ö d é s é n e k a l a p k ö v e t e l ­ m é n y e , a j ó l é t n e k é s a d e m o k r á c i a é r v é n y e s ü l é s é n e k a z e r ő f o r r á s a . A z e g y é n e k é s a s z e r v e z e t e k n a p m i n t n a p d ö n t é s e k r e k é n y s z e r ü l n e k , é s h o g y e z e k a d ö n t é s e k o p t i m á l i s a k l e g y e n e k , a d ö n t é s h o z ó k n a k a m e g f e l e l ő i d ő p o n t b a n k e l l h o z z á j u t n i u k a r e l e v á n s i n ­ f o r m á c i ó h o z . A z a d o t t t e v é k e n y s é g h e z s z ü k s é g e s i n ­ f o r m á c i ó a z e g y é n é s a s z e r v e z e t f o r m á l i s é s i n f o r m á ­ lis r e n d s z e r é b ő l , t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t é ­ b ő l , t o v á b b á a s z a k i r o d a l o m b ó l s z e r e z h e t ő b e . A v e z e t ő k n e k , d ö n t é s h o z ó k n a k , d ö n t é s - e l ő k é s z í t ő k n e k s z ü k s é g ü k v a n ( l e n n e ) á t f o g ó i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r r e , a m e l y e g y a r á n t t a r t a l m a z h á t t é r - i n f o r m á c i ó k a t , j e l e n t k ö z v e t í t ő é s j ö v ő b e v e t í t e t t i n f o r m á c i ó k a t .

N á l u n k a k ü l ö n b ö z ő ( v á l l a l a t i , v e z e t ő i s t b . ) I n ­ f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k k i é p í t é s é b e n m i n d e z i d e i g n e m k a p t a k k e l l ő f i g y e l m e t a t u d o m á n y o s s z a k i r o d a l ­ m i t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e k , f o r m á k é s t e v é k e n y s é ­ g e k . E z z e l s z e m b e n a f e j l e t t i p a r i t á r s a d a l m a k b a n m i n d e n n a p o s d o l o g a z o l y a n i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e ­ r e k f o g l a l k o z t a t á s a a s z e r v e z e t e k n é l , v á l l a l a t o k n á l , a k i k a d ö n t é s e k h e z s z ü k s é g e s s z a k i r o d a l m i i n f o r m á ­ c i ó k a t i d ő b e n b e s z e r z i k , é r t é k e l i k , e l e m z i k , a z a z h o z ­ z á j á r u l n a k a d ö n t é s e k k e l l ő m e g a l a p o z á s á h o z .

A szakirodalmi ellátottság és információ helyzete - visszatekintés

A k ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y i s z a k i r o d a l m i e l l á t o t t s á g é s t á j é k o z t a t á s f e j l e s z t é s é n e k k o m p l e x u m á v a l m á r é v t i z e d e k ó t a f o g l a l k o z n a k h a z á n k b a n , d e i g a z i á t t ö r é s t , a k á r c s a k m á s t e r ü l e t e k e n , e d d i g i t t s e m s i k e r ü l t e l é r n i . A k ü l f ö l d r e v a l ó h a g y a t k o z á s n e m o l d j a m e g a p r o b l é m á t , u i . a z o n n a n s z á r m a z ó t á r s a ­ d a l o m t u d o m á n y i , e z e n b e l ü l k ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l t a t á s o k á t v é t e l e n e m h e l y e t t e s i t ­ h e t i e g y h a z a i t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r á t g o n d o l t k i é p í t é s é t .

B á r a k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l m i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r a t e r m e l é s , o k t a t á s , k u t a t á s i n f r a s t r u k ­ t ú r á j á n a k s z e r v e s r é s z e , j ö v e d e l m e z ő s é g e , h a t á s a k ö z v e t l e n ü l n e m m u t a t h a t ó k i . T a l á n e z i s a z o k a

a n n a k , h o g y f e j l e s z t é s e n á l u n k k o r á n t s e m k a p o t t a k k o r a t á m o g a t á s t , m i n t m á s , a t e r m e l é s t k ö z v e t l e n ü l e l ő s e g í t ő , h a m a r a b b é r z é k e l h e t ő e r e d m é n y t h o z ó b e ­ r u h á z á s o k .

Az 1 9 7 0 - e s é v e k k ö z e p é n k e l e t k e z e t t t u d o m á n y ­ p o l i t i k a i b i z o t t s á g i ( T P B ) h a t á r o z a t o k a t á r s a d a t o m t u ­ d o m á n y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k i a l a k í t á s á r ó l a z é r i n ­ t e t t k ö n y v t á r a k a t a r r a i n d í t o t t á k , h o g y a z e g y e s s z a k ­ t e r ü l e t e k h e l y z e t é t f e l m é r j é k , é s v á z o l j á k e l k é p z e l é ­ s e i k e t a z e g y s é g e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k i a l a k í t á s á ­ r ó l . A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a ( M T A ) s z e r ­ v e z é s é b e n t e v é k e n y k e d ő Társadalomtudományi In­

formációs Munkacsoport ( T I M ) k e r e t é b e n a Közgaz­

daságtudományi Egyetem Központi Könyvtára ( K E K K ) 1 9 7 7 - b e n f e l m é r é s t v é g z e t t a h a z a i k ö z g a z ­ d a s á g i g y ű j t ő k ö r ű k ö n y v t á r a k k ö r é b e n d o k u m e n t u m ­ b á z i s u k r a , a n y a g i , m ű s z a k i é s s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á ­ g u k r a , a d o k u m e n t u m o k f e l d o l g o z o t t s á g i f o k á r a , a k ö n y v t á r a k s z é t s u g á r z ó s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g é r e , e g y ü t t m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó a n , m e l y n e k n é h á n y f ő b b m e g á l l a p í t á s a a z a l á b b i v o l t : 1 . A k ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y i s z a k i r o d a l o m t ú l n y o m ó

r é s z e a m i n d e n k i s z á m á r a e l é r h e t ő n y i l v á n o s k ö n y v t á r a k b a n , k i s e b b i k r é s z e p e d i g a k o r l á t o z o t ­ t a n - c s a k k u t a t ó k , o k t a t ó k s z á m á r a - e l é r h e t ő i n t é z e t i k ö n y v t á r a k b a n v o l t m e g , é s a f ő v á r o s r a k o n c e n t r á l ó d o t t . A h a z a i k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m v i d é k e n e l s ő s o r b a n a k ö z m ű v e l ő d é s t k ö n y v t á r a k ­ b a n , a m a g y a r é s a k ü l f ö l d i a v á l l a l a t i m ű s z a k i k ö n y v t á r a k b a n é s n é h á n y f e l s ő o k t a t á s i k ö n y v t á r ­ b a n á l l t r e n d e l k e z é s r e - k o r á n t s e m a z i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n .

A k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l m i e l l á t o t t s á g v i z s g á l a t a s o r á n k ü l ö n f i g y e l e m b e n r é s z e s ü l t e k a k ü l f ö l d i f o ­ l y ó i r a t o k . A b u d a p e s t i k ö n y v t á r a k e z i d ő t á j t t ö b b m i n t 1 0 0 0 0 k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o t s z e r e z t e k b e , k ö z ü l ü k s o k c í m m u l t i p l i k á l ó d o t t . { É p p e n e h e l y z e t ­ f e l m é r é s k a p c s á n b o n t a k o z o t t k i a k ö n y v t á r a k k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó i g é n y e a f o l y ó i r a t o k , i d ő s z a k i k i a d v á n y o k b e s z e r z é s e t e r ü l e t é n a v á l a s z t é k b ő ­ v í t é s é r d e k é b e n . Ez a z e g y ü t t m ű k ö d é s a z ó t a i s é l ő m u n k a k a p c s o l a t o t j e l e n t a k ö z g a z d a s á g i f o l y ó i r a ­ t o k a t b e s z e r z ő k ö n y v t á r a k k ö z ö t t . )

A f e l m é r é s a d o k u m e n t u m e l l á t o t t s á g o t n e m t a l á l t a k i e l é g í t ő n e k , m i v e l a k ö n y v t á r a k n e m i g e n t u d t á k

(2)

Huszár E -né: A közgazdasági szakirodalmi Információs-

m a r a d é k t a l a n u l b e s z e r e z n i a z o k a t a k é z i k ö n y v e ­ k e l , f o l y ó i r a t o k a t , a m e l y e k e t a l a p v e t ő n e k í t é l l e k m e g s a j á t g y ü j l ő k ö r ü k é s a z o l v a s ó i i g é n y e k k i e l é g í t é s e s z e m p o n t j á b ó l , d e t ú l s á g o s a n k ö l t s é ­ g e s e k v o l t a k k e r e t e i k h e z k é p e s t .

2 . A k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s f o r m á i , m ó d s z e r e i r e n d k í v ü l t a r k a k é p e t m u t a t t a k : n e m v o l t e g y s é g e s m ó d s z e r a l a p j á n t ö r t é n ő f e l t á r á s , n y i l v á n t a r t á s , n e m l é t e z e t t e g y s é g e s t á j é k o z t a t á s ­ p o l i t i k a , k i a d v á n y p o l i t i k a . M i n d e n k ö n y v t á r , i n t é z e t s a j á t s z o k á s a i , e l g o n d o l á s a i a l a p j á n d o l g o ­ z o t t , g y a k r a n m é g a r r ó l s e m t u d v a , m i t c s i n á l n a k m á s o k . E z t r e n d k í v ü l k á r o s n a k k e l l e t t m i n ő s í t e n i , m e r t - a t a p a s z t a l t k u t a t ó k a t k i v é v e - a z e l f o g l a l t g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k á l t a l á b a n a h o z z á j u k l e g ­ k ö z e l e b b e s ő k ö n y v t á r a k h o z f o r d u l n a k , a h o l h a k a p n a k v a l a m i f é l e f e l v i l á g o s í t á s t , a z t h i s z i k r ó l a , h o g y á l t a l a j ó l t á j é k o z o t t a k , p e d i g e s e t l e g f é l r e t á j é ­ k o z t a t t á k ő k e t .

A k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r ű é s r e n d e z e t t s é g ü k ö n y v t á r i k a t a l ó g u s o k o n k í v ü l a 7 0 - e s é v e k b e n a t á j é k o z ó d ó k e s z k ö z e i v o l t a k m é g : s z i n t e v a l a ­ m e n n y i k ö n y v t á r a d o t t k i v a l a m i l y e n g y a r a p o d á s i j e g y z é k e t , k u r r e n s f o l y ó i r a t j e g y z é k e t ; e g y e s k ö n y v t á r a k f e n n t a r t ó i n t é z e t ü k d o l g o z ó i n a k s z a k ­ i r o d a l m i m u n k á s s á g á r ó l b i b l i o g r á f i á t , i l l e t v e f o l y ó i r a t á l l o m á n y - k ö t e t k a t a l ó g u s t i s m e g j e l e n t e t ­ t e k . A d o k u m e n t á c i ó s k i a d v á n y o k e s o k a s á g a a z i n f o r m á c i ó i g ó n y l ő k e t a b e l s ő t a r t a l m i , g y ű j t ő k ö r i , m ó d s z e r t a n i s t b . ö s s z e h a n g o l t s á g h i á n y á b a n i n k á b b e l b i z o n y t a l a n í t o t t a . V é g ü l i s . a k i e s e t l e g m i n d e n k i a d v á n y t k é z b e v e t t , n e m t u d h a t t a , h o g y j ó l t á j é k o z o t t - e , t ú l h a j t o t t a - e m a g á t a t á j é k o z ó d á s ­ b a n , v a g y e s e t l e g é p p e n a n e k i s z ü k s é g e s i n f o r m á ­ c i ó m a r a d t k i a z i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á k b ó l . 3 . A k ö n y v t á r a k n e m f o l y t a t t a k t u d o m á n y o s a n m e g ­

a l a p o z o t t p i a c k u t a t á s t s e m a z i n f o r m á c i ó s i g é n y e k r ő l , s e m a m e g l e v ő s z o l g á l t a t á s o k f o g a d ­ t a t á s á r ó l . A s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s " f e j l e t t s é g i "

s z í n v o n a l a , s z é t a p r ó z o t t s á g a s t b . e g y a r á n t a b b ó l a d ó d o t t , h o g y a z i g é n y e k n e m f o g a l m a z ó d t a k m e g , a p o t e n c i á l i s v a g y l á t e n s i g é n y e k n e m v á l t a k t é n y ­ l e g e s k ö v e t e l é s s é , t á r s a d a l m i m é r e t e k b e n n e m t á m a s z t o t t a k a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y e k e t a s z a k i n ­ f o r m á c i ó v a l s z e m b e n .

A z 1 9 7 7 - e s h e l y z e t k é p a l a p j á n k e r ü l t s o r a köz­

gazdasági információs rendszer koncepcióiénak k i m u n k á l á s á r a . E k o n c e p c i ó n a k - a t ö b b i t á r s a d a ­ l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s a l r e n d s z e r h e z h a s o n l ó a n - a f ő k ö v e t e l m é n y e a z v o l t , h o g y b i z t o s í t a n i k e l l a z o r s z á g b a n m e g t a l á l h a t ó d o k u m e n t u m o k r ó l a s z a k ­ s z e r ű , g y o r s t a r t a l m i - e l e m z ő t á j é k o z t a t á s t , i l l e t v e a s z a k t e r ü l e t e k v i l á g i r o d a l m á n a k a z á t t e k i n t é s é t . E z é r t a k ö z g a z d a s á g i I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k o n c e p c i ó j á n a k c é l j a i k ö z ö t t a z a l á b b l a k s z e r e p e l t e k : a d o k u m e n t u m ­ e l l á t o t t s á g j a v i t á s a , a d o k u m e n t u m b á z i s g y a r a p í t á s á ­ n a k k ö z p o n t i é s f e n n t a r t ó i f i n a n s z í r o z á s a ; a d o k u ­ m e n t u m o k t a r t a l m i f e l t á r á s á n a k e g y s é g e s í t é s e é s a p á r h u z a m o s f e l d o l g o z á s m e g s z ü n t e t é s e ; a s z á m í t ó ­ g é p e s i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t l é t r e h o z á s a ; a k ü l f ö l d i

a d a t b á z i s o k s z o l g á l t a t á s a i n a k k ö z v e t í t é s e : a z a u d i o ­ v i z u á l i s d o k u m e n t u m o k é s m á s k ü l ö n l e g e s i n f o r m á ­ c i ó h o r d o z ó k h a s z n á l a t á n a k m e g h o n o s í t á s a a k ö n y v ­ t á r a k b a n : n y e l v e k e t t u d ó i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k k é p z é s e m i n d e n s z a k t e r ü l e t e n .

A k o r s z e r ű e n s z e r v e z e t t s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r k i é p í t é s e - a c s ú c s t e c h n i k a b e k a p c s o l á s á ­ v a l - r e n d k í v ü l k ö l t s é g e s . G y o r s m e g t é r ü l é s é t , g a z ­ d a s á g i h a t é k o n y s á g á t k ö z v e t l e n ü l n e m l e h e t k i m u t a t ­ n i . A j ó l m ű k ö d ő t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s h a s z n a az a z i d ő , a m i t a k u t a t ó n a k , o k t a t ó n a k , d ö n t é s h o z ó n a k , g y a k o r l a t i s z a k e m b e r n e k n e m k e l l k e r e s é s r e , s z e l e k ­ t á l á s r a , u t á n j á r á s r a s t b . f o r d í t a n i a . T e h á t a z i d ő m i n t h a t é k o n y s á g i t é n y e z ő j e l e n t k e z i k p l . a p o l i t i k a , a g a z ­ d a s á g , a v á l l a l a t r u g a l m a s a b b a l k a l m a z k o d á s á b a n a v á l t o z ó p i a c i , g a z d a s á g i k ö r n y e z e t h e z . M i n d e z h i á b a v o l t n y i l v á n v a l ó m i n d a m e g v a l ó s í t á s o n m u n k á l k o d ó k ö n y v t á r o s o k , k ö z g a z d á s z o k s z á m á r a , m i n d a f e n n ­ t a r t ó k s z á m á r a , a k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r m e g s z e r v e z é s e n e m é l v e z e t t p r i o r i t á s t a z á l l a m i p o l i ­ t i k á b a n .

A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r ü g y e a 8 0 - a s é v e k b e n c s a k a p r ó l é p é s e k b e n j u t o t t e l ő r e , é s így a z e l m a r a d á s a f e j l e t t o r s z á g o k h o z k é p e s t t o v á b b n ő t t .

A közgazdaság-tudományi

szaktájékoztatás a 8 0 - a s évektől

A K E K K - k i i n d u l v a a b b ó l a f u n k c i ó b ó l , a m e l y e t a f e n n t a r t ó j a a h a z a i k ö z g a z d á s z k é p z é s b e n b e t ö l t ö t t é s b e t ö l t , i l l e t v e a k ö n y v t á r i t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t é s a n n a k v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s a á l t a l r á r ó t t f u n k c i ó k b ó l (ti. h o g y e g y e t e m i k ö n y v t á r é s o r s z á g o s f e l a d a t k ö r ű t u d o m á n y o s s z a k k ö n y v t á r ) - b e l s ő e r ő f o r r á s a i r a t á m a s z k o d v a k e z d e t t h o z z á i n f o r m á c i ó s é s k i a d v á n y ­ p o l i t i k á j á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z , i l l e t v e ú j j á f o r m á ­ l á s á h o z . E h h e z t e c h n i k a i l a g k e d v e z ő f e l t é t e l e k e t n y ú j t o t t a z e g y e t e m i r e k o n s t r u k c i ó , a k ö n y v t á r ú j é p ü l e t e , s z a k m a i l a g p e d i g a k ö z g a z d á s z k é p z é s r e f o r m j a , új a l a p o k r a h e l y e z é s e , az e g y e t e m é s v e l e e g y ü t t a k ö n y v t á r n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i n a k é l é n k ü ­ l é s e .

A k ö z g a z d á s z k é p z é s k o r s z e r ű s í t é s é n e k k ö n y v t á r i f e l a d a t a a k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó k u l t ú r a m e g h o n o s í t á ­ s a , t e r j e s z t é s e . E n n e k k e r e t é b e n r e n d s z e r e s s é v á l t a könyvtérhasználati i s m e r e t e k o k t a t á s a a z e l s ő é v e s h a l l g a t ó k s z á m á r a p r o s z e m i n á r i u m i f o r m á b a n , t o v á b b á a szakirodalmi forráskutatás o k t a t á s a - e h h e z t a n s e g é d l e t i s k é s z ü l t - a s z a k d o l g o z a t o l k é s z í t ő h a l l g a t ó k n a k . A z ú j é p ü l e t b e k ö l t ö z é s , a j o b b e l h e l y e z é s l e h e t ő v é t e t t e a könyvtár-gépesítósi prog­

ram e l i n d í t á s á t , m e l y n e k k e z d ő l é p é s e a m i k r o f i l m - l a b o r a t ó r i u m f e l s z e r e l é s e é s a m á s o l ó g é p e k b e s z e r ­ z é s e v o l t .

A z i n f o r m á c i ó k u l t ú r a m e g h o n o s í t á s á n a k é s t e r ­ j e s z t é s é n e k s t r a t é g i a i c é l j a a s z á m í t ó g é p e s i n f o r m á ­ c i ó s r e n d s z e r m e g s z e r v e z é s e , a s a j á t a d a t b á z i s l é t r e

(3)

T M T 38. 6 v t . 1 9 9 l . 9 - 1 0 . az.

h o z á s a , a k ü l f ö l d i a d a t b á z i s o k s z o l g á l t a t á s a i n a k k ö z ­ v e t í t é s e l e t t . E c é l e l é r é s e é r d e k é b e n i n d u l t a k et 1 9 8 1 ő s z é n a d o k u m e n t u m o k t a r t a l m i f e l t á r á s á t é s t ö b b s z e m p o n t ú v i s s z a k e r e s é s é t b i z t o s í t ó r u g a l m a s tdrgyzz-jrendszer f e j l e s z t é s i m u n k á l a t a i . E t á r g y s z ó - r e n d s z e r a l k a l m a s s á g á n a k p r ó b á j a a k ö n y v t á r h a v i b i b l i o g r á f i a i k i a d v á n y á t k i e g é s z í t ő k u m u l á l t i n d e x s z e r k e s z t é s e v o l t . A h a z a i é s k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m új r e n d s z e r ű t a r t a l m i f e l t á r á s a , a z a d a t o k s z á m í t ó g é p i t á r o l á s a , a k u r r e n s é s r e t r o s p e k t í v t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r t u d a t o s ö s s z e h a n g o l á s a p á r h u z a m o s a n f o l y t a r é g i s z o l g á l t a t á s o k f e n n t a r t á s á v a l .

A t á r g y s z ó r e n d s z e r k i m u n k á l á s a s o r á n s z e r v e z ő d ­ t e k m e g a szakreferensi m u n k a k ö r ö k , é s k o r s z e r ű ­ s ö d t e k a m u n k a f o l y a m a t o k i s . A s z a k r e f e r e n s e k m u n ­ k a k ö r ü k b e n t ö b b f e l a d a t o t l á t n a k el ( e l ő s z e r - z e m é n y e z n e k , f e j l e s z t i k a t á r g y s z ó r e n d s z e r t , t a r t a l ­ m i l a g t á r j á k f e l a d o k u m e n t u m o k a t , k i a d v á n y o k a t s z e r k e s z t e n e k , e s e t i é s s z é t s u g á r z ó t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n a k ) , s e z é r t e t e v é k e n y s é g e k ö s s z e f o g á s a , i r á n y i t á s a f e l a d a t o n k é n t m á s é s m á s v e z e t ő h ö z t a r t o ­ z i k . A m á t r i x t í p u s ú s z e r v e z e t e r e d e n d ő e n s o k m u n ­ k a h e l y i k o n f l i k t u s f o r r á s a l e h e t . H a t é k o n y a n c s a k a k k o r m ű k ö d t e t h e t ő , h a a s z e r v e z e t n e k j ó a k o n f l i k ­ t u s m e g o l d ó k é p e s s é g e . E t í p u s ú m u n k a s z e r v e z é s é s s z e r v e z e t h o z z á j á r u l t a s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z ö t t i m e r e v , b ü r o k r a t i k u s e l v á l a s z t ó f a l a k l e b o n t á s á h o z i s , m i k ö z b e n f ő c é l j a a h a t é k o n y a b b t á j é k o z t a t ó m u n k a v o l t .

A z e g y e t e m i k ö n y v t á r a k á l t a l á b a n n e m c s a k a s z ű k e n v e t t e g y e t e m i o k t a t ó - k u t a t ó m u n k a i n f r a s t r u k ­ t ú r á j á t a d j á k : n y i t o t t s á g u k n á l , g y ű j t e m é n y ü k ö s s z e ­ t é t e l é n é l f o g v a s z e r e p ü k j e l e n t ő s v a g y k i z á r ó l a g o s l e h e t a z e g y e t e m f a l a i n k í v ü l i t e r ü l e t , e s e t l e g e g y - e g y t u d o m á n y á g s z a k i r o d a l m i e l l á t á s á b a n i s . így a K E K K ¬ n e k n e m s z a b a d m e g f e l e d k e z n i e a v o l t h a l l g a t ó k , i l ­ l e t v e k ö z g a z d a s á g i m u n k a k ö r b e n d o l g o z ó k s z a k i r o ­ d a l m i é s i n f o r m á c i ó e l l á t á s á r ó l s e m .

A z i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r s t r a t é g i á j á t n e m l e h e t a n é l k ü l m e g f o g a l m a z n i , h o g y n e t u d n á n k , k i n e k k e l l a z i n f o r m á c i ó , é s k i n e k m i l y e n t í p u s ú i n f o r m á c i ó k e l l . A j e l e n l e g i f e l h a s z n á l ó k s z o k á s a i n , i g é n y e i n k í v ü l m e g k e l l i s m e r n i a p o t e n c i á l i s i n f o r m á c i ó s i g é n y e k e t is, v a g y i s e l v á r h a t ó , h o g y a t u d o m á n y o s s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s i i g é n y e k f e l m é r é s e r e n d s z e r e s e n , s z e r ­ v e z e t t k e r e t e k k ö z ö t t t ö r t é n j é k , t o v á b b á h o g y a z i g é n y f e l m é r é s I g é n y f e l k e l t é s s e l p á r o s u l j o n .

M a g y a r o r s z á g o n t ö b b t í z e z e r r e t e h e t ő a z o k s z á m a , a k i k k ö z g a z d a s á g i v e z e t ő i m u n k a k ö r b e n d o l ­ g o z n a k , i l l e t v e k ö z g a z d á s z d i p l o m á j u k v a n . E h h e z j ö n n e k m é g a z o k a z I g é n y l ő k , a k i k n e k p o l i t i k u s i f e l ­ a d a t a i k e l l á t á s á h o z s z ü k s é g e s a g a z d a s á g i i n f o r m á ­ c i ó . E d d i g i f e l m é r é s e i n k é s t a p a s z t a l a t a i n k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó :

• A g y a k o r l a t b a n - a z i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i , k e r e s ­ k e d e l m i , s z o l g á l t a t ó s t b . v á l l a l a t o k n á l - d o l g o z ó k ö z g a z d á s z o k i n f o r m á c i ó i g é n y e g y a k r a n t é n y e k ­ r e , a d a t o k r a i r á n y u l , ú n . ü z l e t i i n f o r m á c i ó k r a . A f a k t o g r a f i k u s i n f o r m á c i ó k m e l l e t t i g é n y m u t a t k o z i k a k ü l f ö l d i i r o d a l o m f o r d í t á s á r a , a m a g y a r g a z d a s á g i i r o d a l o m é s g y a k o r l a t s z e m l e s z e r ű i s m e r t e t é s é r e .

• A z o k t a t á s - k u t a t á s t e r ü l e t é n d o l g o z ó k s z i n t e m i n d e n t í p u s ú i n f o r m á c i ó r a " é h e s e k " ( b i b l i o g r á f i a i , r e f e r á l ó , f a k t o g r á f i a i , e l e m z ő s t b . } .

• A k o r m á n y z a t i , v a l a m i n t g a z d a s á g p o l i t i k a i , i r á n y í t á s i d ö n t é s e k e l ő k é s z í t ő i i g é n y e i t f ő k é n t s z e m l é k , e l e m z é s e k , t é n y a d a t o k e l é g í t i k k i .

• A z i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e k , k ö n y v t á r a k s a j á t o l v a ­ s ó i k k é r é s é n e k m e g f e l e l ő e n i g é n y l i k a k ö z v e t í ­ t e n d ő i n f o r m á c i ó k a t .

J ó l l e h e t a z i n f o r m á c i ó s i g é n y e k c s o p o r t o n k é n t d i f ­ f e r e n c i á l h a t ó k , m é g s e m l e h e t é l e s v á l a s z t ó v o n a l a t h ú z n i a z e g y e s f e l h a s z n á l ó i c s o p o r t o k i g é n y e i k ö z ö t t . A z i g é n y m i n d i g a t t ó l f ü g g , h o g y m i h e z k e l l a z i n ­ f o r m á c i ó , ' o v á b b á m i l y e n a f e l h a s z n á l ó i n f o r m á c i ó s k u l t ú r á j a .

A K E K K s z e r v e z e t é n e k é s s z a k m a i m u n k á j á n a k k o r s z e r ű s í t é s é v e l p á r h u z a m o s a n a r r a i s t ö r e k e d e t t , h o g y e g y ü t t m ű k ö d é s j ö j j ö n l é t r e az a z o n o s v a g y h a s o n l ó g y ű j t ő k ö r ű k ö n y v t á r a k k ö z ö t t a g y a r a p í t á s i é s a z i n f o r m á c i ó p o l i t i k a f o r m á l á s á b a n . Ez a z o n b a n a m á r k o r á b b a n e m l í t e t t k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t - r e n d e l é s i k o o p e r á c i ó n á l n e m j u t o t t t o v á b b . A z ö n t e v é k e n y i n ­ f o r m á c i ó s k o o p e r á c i ó t n e h e z í t e t t e , h o g y a k ö n y v t á r a k k ü l ö n b ö z ő é r d e k e l t s é g ű f ő h a t ó s á g o k h o z t a r t o z n a k , s m i n d e g y i k k ö n y v t á r a f e n n t a r t ó i g é n y e i t k i e l é g í t ő t á j é ­ k o z t a t á s t v o l t k é n y t e l e n m e g v a l ó s í t a n i . T ö b b e r e d ­ m é n y t e l e n k í s é r l e t e z é s u t á n v i l á g o s s á v á l t , h o g y e r e d m é n y e s e n e g y ü t t m ű k ö d n i c s a k a k k o r l e h e t , h a (1) a k ö n y v t á r a k i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g e i k o m p l e ­ m e n t e r e k , e g y m á s t k i e g é s z í t ő j e l l e g ű e k , i l l e t v e k é s z n e k m u t a t k o z n a k i l y e n i r á n y ú v á l t á s r a ; (2) a z o n o s m u n k á t t ö b b k ö n y v t á r e g y m á s k ö z t m e g o s z t v a v é g e z e l , e h h e z v i s z o n t a z s z ü k s é g e s , h o g y a t a r t a l m i f e l t á r á s m ó d s z e r e i e g y s é g e s e k l e g y e n e k . A k o o p e r á c i ó m i n d k é t e s e t é b e n s z a k m a i l a g f e l k é s z ü l t , n y e l v e k e t i s m e r ő k ö n y v t á r o s - i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e ­ r e k n e k k e l l d o l g o z n i u k a z e g y ü t t m ű k ö d n i k í v á n ó k ö n y v t á r a k b a n .

A 8 0 - a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n , h a a z i n f o r m á c i ó s e g y ü t t m ű k ö d é s t e r ü l e t é n n e m i s j u t o t t a k e l ő b b r e a k ö n y v t á r a k , g y ű j t e m é n y ü k , t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g ü k g y a r a p o d o t t . A Soros-, m a j d a Soros/Sabre-alapIlvány r é v é n a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m á r a d a t a i n d u l t m e g a k ö n y v t á r a k f e l é . E g y e s e g y e t e m i k ö n y v t á r a k a z e g y e ­ t e m e k k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i b ó l i s p r o f i t á l h a t t a k . A z I n ­ f o r m á c i ó s I n f r a s t r u k t ú r a F e j l e s z t é s i P r o g r a m (IIF) a N e d i x - v o n a l a k b e k ö t é s é v e l i m m á r k é z z e l f o g h a t ó k ö z e l s é g b e h o z t a a k ü l f ö l d i s z á m í t ó g é p e s a d a t b a n ­ k o k e l é r é s é t . A z ú j f i n a n s z í r o z á s i m ó d o z a t o k b e v e ­ z e t é s e , p á l y á z a t o k k i í r á s a l e n d ü l e t e t a d o t t a k ö n y v ­ t á r a k s z á m í t ó g é p e s í t é s i p r o g r a m j a i e l i n d í t á s á h o z , így a K E K K i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k , a H u n g A L I S - n a k é s a r á é p ü l ő E C O N I N F O a d a t b á z i s o k n a k a k i f e j l e s z ­ t é s é h e z i s . L á s d a T M T e s z á m á b a n Alföldiné Dán Gabriella- Demmler Walternécikkét: p. 3 8 8 - 3 9 4 . ) .

A k ö n y v t á r a b e s z e r z e t t s z a k i r o d a l o m s z á m í t ó g é p i n y i l v á n t a r t á s á v a l é s t a r t a l m i f e l t á r á s á v a l e g y i d ő b e n l e h e t ő v é t e s z i a z o k t a t á s h o z , k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m l e k é r d e z é s é t i s , e l s ő s o r b a n a D I A L Ó G ó s a D A T A - S T A R a d a t b á z i s o k b ó l . A c s ú c s ­ t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k l e g ú j a b b á l l o m á s a a K E K K -

(4)

Huszár E.-né; A közgazdasági szakirodalmi információs..

b e n a z e g y s z e r r e t ö b b ( e l h a s z n á l ó t k i s z o l g á l ó " M u l t i - p l a t t e r " C D - R O M h á l ó z a t ü z e m b e h e l y e z é s e ( 1 9 9 1 . j ú n i u s ) az o l v a s ó t e r e m b e n .

A CD-ROM adatbázisok b e v o n á s a a t á j é k o z t a t á s b a a k ö v e t k e z ő t ö b b l e t e t n y ú j t j a :

• a b i b l i o g r á f i a i , r e f e r á l ó a d a t b á z i s o k , m i n t a m i l y e n a z E c o n l i t é s a z A B I / I N F O R M , f e l e s l e g e s s é t e s z i k a z e d d i g d o k u m e n t á l t f o l y ó i r a t o k t a r t a l m i f e l t á r á ­ s á t :

• a z a d a t b á z i s o k o l y a n új i n f o r m á c i ó k a t i s s z o l g á l t a t ­ n a k , a m i l y e n e k e d d i g n e m s z e r e p e l t e k t á j é k o z ­ t a t á s i m e n ü n k b e n ( p l . a S E C o n l i n e t ő z s d e i , v á l l a ­ l a t i , a z a z ü z l e t i i n f o r m á c i ó k a t ; a M e g a s t a t a d a t b á ­ z i s s t a t i s z t i k a i i n f o r m á c i ó k a t , g r a f i k o n o k k a l é s s z á m í t á s o k k a l ; a z E u r o p e a n T a x T r e a t i e s k é t a d a t ­ b á z i s a p e d i g a z e u r ó p a i a d ó - , v á m e g y e z m é n y e k e t é s a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó e g y é b i n f o r m á c i ó k a t ) . A z a d a t b á z i s o k ( C D - R O M l e m e z e k ) k i v á l a s z ­ t á s á n á l f ő s z e m p o n t u n k a z v o l t , h o g y e l s ő s o r b a n a z o k t a t á s t , k u t a t á s t , a v á l l a l k o z á s o k a t , a k ü l g a z d a s á g o t é l é n k í t ő , s e g í t ő i n f o r m á c i ó k k a l l á s s u k e l a k ö z g a z d á ­ s z o k a t .

M i n d a s a j á t s z á m í t ó g é p i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b e n v a l ó k e r e s é s , m i n d a C D - R O M l e m e z e k e n k e r e s g é l é s ú j f e l a d a t o k e l é á l l í t o t t a é s á l l í t j a a k ö n y v t á r o s o k a t é s s z a k r e f e r e n s e k e t a f e l h a s z n á l ó i k é p z é s b e n .

Az o k t a t á s k o r s z e r ű s í t é s e á l t a l t á m a s z t o t t k ö v e t e l ­ m é n y e k , a k ö n y v t á r o s o k - k ö z g a z d á s z o k t ö r e k v é s e i é s a f i n a n s z í r o z á s i f e l l é t e l e k v á l t o z á s a i e g y ü t t e s e n e r e d ­ m é n y e z t é k a k ö z g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó e l l á t á s j a v u l á ­ s á t . A z e d d i g i e r e d m é n y e k n e m a z t j e l e n t i k , h o g y m e g o l d ó d o t t v o l n a a h a z a i k ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s m i n t r e n d s z e r p r o b l é m a , c s u ­ p á n a z t , h o g y v a l a m i e l k e z d ő d ö t t .

A k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s l e g f o n ­ t o s a b b t e e n d ő i a z e l k ö v e t k e z ő é v e k b e n : l é t r e k e l l h o z n i a s z a k t e r ü l e t e n t e v é k e n y k e d ő k ö n y v t á r a k , i n ­ f o r m á c i ó s i n t é z e t e k s z á m í t ó g é p e s h á l ó z a t á t , m e l y b e n e g y s é g e s m ó d s z e r e k k e l t á r j á k f e l a s z a k i r o d a l m a t , é s e z á l t a l m e g t e r e m t ő d i k a k ö z g y ű j t e m é n y e k b e n t a l á l ­ h a t ó k ü l f ö l d i k ö n y v e k , f o l y ó i r a t o k f e l l e l h e t ő s é g e ; a C D - R O M t e c h n i k a m e g h o n o s í t á s á v a l a g y ű j t e m é n y e k k a t a l ó g u s a i t h o z z á f é r h e t ő v é k e l l t e n n i a h á l ó z a t b a n e m k a p c s o l ó d ó k ö n y v t á r a k s z á m á r a i s ; b i z t o s í t a n i k e l l a t á j é k o z t a t á s t a t á j é k o z t a t á s r ó l ; r e n d s z e r e s s é t e n n i a h a s z n á l ó k k é p z é s é t a s z a k i r o d a l m i f o r r á s k u ­ t a t á s b a n ; b e k e l l v e z e t n i a z o n o k t a t ó k k é p z é s é t , a k i k a f e l h a s z n á l ó i k é p z é s t i r á n y í t j á k , s z e r v e z i k ; l e h e t ő v é k e l l t e n n i , h o g y a v i l á g o n b á r h o l m e g l e v ő s z a k i r o d a l m i d o k u m e n t u m , i n f o r m á c i ó h o r d o z ó g y o r s a n a z o l v a s ó r e n d e l k e z é s é r e á l l j o n m á s o l a t b a n v a g y e r e d e t i b e n .

A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k ü g y e - t e r m é s z e t e s e n - n e m l e h e t e g y - e g y e g y e t e m m a g á n ü g y e , m é g h a e z e n i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k g e r i n c é t a z e g y e t e m i k ö n y v t á r a k g y ű j t e m é n y e i , s z o l g á l t a t á s a i a l k o t j á k i s . A z e g y e t e m e k n e m f I n a n s z í - r o z h a t j á k é s n e m i s t u d j á k f i n a n s z í r o z n i a z o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s f u n k c i ó k a t , é s m i v e l j ó p á r é v e l f o g t e l n i , a m í g f i z e t ő k é p e s k e r e s l e t a l a k u l k i az i n f o r m á c i ó p i a ­ c o n , a s z a k i r o d a l m i i n f o r m á c i ó p o l i t i k á t n y i l v á n v a l ó a n k o r m á n y z a t i - f ő h a t ó s á g i s z i n t r e k e l l e m e l n i .

InformációtÖrvény - információpolitika

A s z a k i r o d a l m i , i l l e t v e a s z a k m a i t á j é k o z t a t á s v a l a ­ m e n n y i l é n y e g e s k é r d é s é t é r i n t ő t ö r v é n y v a g y ö n k o r m á n y z a t i i r á n y e l v , á l l á s f o g l a l á s m é g n i n c s . A z U N E S C O 1 9 8 6 - b a n B u d a p e s t e n r e n d e z e t t i n f o r m á ­ c i ó p o l i t i k a i s z e m i n á r i u m a k í v á n a t o s n a k t a r t o t t a , h o g y o l y a n n e m z e t i i n f o r m á c i ó p o l i t i k á k a t f o g a l m a z z a ­ n a k m e g , a m e l y e k ö s s z e h a n g o l j á k a z i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e k , a t ö m e g t á j é k o z t a t á s s t b . t e v é k e n y s é g é t , é s a s a j t ó t ö r v é n y h e z h a s o n l ó a n , a z i n f o r m á c i ó t ö r v é n y m e g a l k o t á s á v a l é s p a r l a m e n t i e l f o g a d á s á v a l b i z t o s í t ­ v a l e g y e n a z i n f o r m á c i ó p o l i t i k a é r v é n y e s ü l é s e , f e l t é t e l - é s k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a .

A h a z a i i n f o r m á c i ó - t ö r v é n y t e r v e z e t i s m e r e t e i n k s z e r i n t a z a d a t s z o l g á l t a t á s , - v é d e l e m , - á r a m l á s k é r d é s e i t s z a b á l y o z z a m a j d a z i n f o r m á c i ó s ö n r e n d e l ­ k e z é s é s i n f o r m á c i ó s z a b a d s á g k é t a l a p e l v é n e k f i g y e ­ l e m b e v é t e l é v e l . M a m é g n e m t u d n i , m e n n y i r e f o g j a é r i n t e n i a s z a k m a i , t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó g y ű j t é s t , - f e l d o l g o z á s t é s - s z o l g á l t a t á s t , a n e m z e t k ő z i i n f o r m á ­ c i ó c s e r é t , v a g y i s a z i n f o r m á c i ó i p a r t é s - k e r e s k e d e l ­ m e t .

A z U N E S C O 1 9 8 5 . é v i n e m z e t i i n f o r m á c i ó s p o l i t i ­ k a i i r á n y e l v e i m e g á l l a p í t j á k , h o g y a z i l y e n p o l i t i k a h i á n y á b a n p á r h u z a m o s s á g o k f o r d u l n a k e l ő a z e g y e s o r s z á g o k i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g é b e n , m í g m á s t e v é k e n y s é g e k e l l á t a t l a n u l m a r a d n a k , é s m i n d e z a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k p a z a r l á s á h o z v e z e t . E z a z " á l t a l á ­ n o s s z i n t e n t a r t o t t " d o k u m e n t u m e g y é b k é n t t a r t a l ­ m a z z a a n e m z e t i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á ­ n a k l e g f o n t o s a b b t e n n i v a l ó i t i s ( j o g i s z a b á l y o z á s , f e l t é t e l r e n d s z e r , a z i r á n y í t ó s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s a ) . E v o n a t k o z á s b a n h a n g s ú l y o z z a , h o g y " c s a k é l e t ­ k é p e s n e m z e t i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k k e l b i r ó o r s z á ­ g o k h ú z h a t n a k h a s z n o t a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó c s e ­ r é b ő l é s s z o l g á l t a t á s b ó l " .

A m o d e r n i z á c i ó s e l m é l e t e k s z e r i n t s z o r o s ö s s z e ­ f ü g g é s v a n a k o m m u n i k á c i ó é s a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö z ö t t . " A z új i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k k a l k a p c s o l a t o s a l k a l m a z k o d á s i k é n y s z e r e k e g y é r t e l m ű m o d e r n i z á ­ c i ó s k i h í v á s t j e l e n t e n e k " K e l e t - E u r ó p a s z á m á r a I s , é s

" a z i n f o r m á c i ó k u l t ú r a k é r d é s e , a t á r s a d a l o m b a n a d o t t i d ő p o n t b a n l é t e z ő i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k k e z e l é s e k ö z p o n t i e l e m é v é v á l h a t m i n d e n f é l e v á l t o ­ z á s n a k " - á l l a p í t j a m e g c i k k é b e n Tamás Pál s z o c i o ­ l ó g u s . A z i n f o r m á c i ó k u l t ú r a , a z i n f o r m á c i ó p o l i t i k a ú j r a f o g a l m a z á s a é s / v a g y m e g f o g a l m a z á s a m e g h a ­ t á r o z ó t é n y e z ő j e a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s n e k , é s h a e z t a z á l l a m i p o l i t i k a e l m u l a s z t j a , a k k o r ó h a t a t ­ l a n u l f é k e z i a m o d e r n i z á c i ó t , a t á r s a d a l m i i n n o v á c i ó t . A z á l l a m v e z e t ő s z e r e p é n e k h a n g s ú l y o z á s a a z i n ­ f o r m á c i ó p o l i t i k a a l a k í t á s á b a n , s z a b á l y o z á s á b a n n e m c s a k a b b ó l a d ó d i k , h o g y f ő k é n t a z á l l a m m i n t a l e g n a g y o b b i n f o r m á c i ó t e r m e l ő é s e g y ú t t a l - f o g y a s z t ó f i n a n s z í r o z z a a z i n f o r m á c i ó t , h a n e m a b b ó l a f e l i s ­ m e r é s b ő l , h o g y a z I n f o r m á c i ó r é v é n t u d á s r a , h a t a l o m ­ ra l e h e t s z e r t t e n n i , é s í g y a z I n f o r m á c i ó n e m c s a k e r ő ­ f o r r á s , h a n e m s t r a t é g i a i f e g y v e r i s .

A z i n f o r m á c i ó t e r m e l é s , - á r a m l á s ó s - f o r g a l m a z á s j o g i s z a b á l y o z á s á n a k k o m p l e x k e z e l é s e s z ü k s é g e s s é

(5)

T M T 3 8 . évf. 1 9 9 1 . 9 - 1 0 . SZ.

t e s z i a k ö n y v t á r i t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t ú j r a a l k o t á s á t i s , f i g y e l e m b e v é v e a k ö n y v t á r a k b e t ö l t ö t t , i l l e t v e b e t ö l t e n d ő f u n k c i ó j á t a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b e n .

A z e g y e t e m i k ö n y v t á r a k n a k a j ö v ő s z á m á r a o l y a n d o k u m e n t á c i ó s - i n f o r m á c i ó s - k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t ­ t á k e l l v á l n i u k , a m e l y b e n i n t e g r á l ó d i k a b i b l i o g r á f i a i , a t e l j e s s z ö v e g e s , (a m o z g ó ) k é p i s t b . a d a t g y ű j t é s a z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s s a l ( t a r t a l m i f e l d o l g o z á s é s n y i l v á n t a r t á s , a h a s z n á l ó á l t a l i m ó d o s í t á s l e h e t ő s é g é ­ vel) é s a k o m m u n i k á c i ó v a l , a m i n e k r é v é n a h a s z n á l ó a s a j á t a s z t a l á n á l j u t h o z z á a k u t a t á s h o z , t a n u l á s h o z s z ü k s é g e s b á r m i l y e n i n f o r m á c i ó h o z , b á r h o l i s l e g y e n az. A z e g y e t e m e k , e g y e t e m i k ö n y v t á r a k s z á m í t ó g é ­ p e s - k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t a a z M T A ó s m á s k ö z ­ p o n t i f e l a d a t k ö r ű i n t é z m é n y e k k ö n y v t á r i h á l ó z a t á v a l e g y ü t t l e h e t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b á z i s a .

I r o d a l o m

DIENES I s t v á n - S Z A B Ó J Ó 7 s e f - NÁDUDVARI Z o l t á n : A magyar i n f o r m á c i ó g a z d a s á g helyzete, v á r h a t ó fejlődése.

= G a z d a s á g és Statisztika, 1 9 9 0 . 2. sz. p. 3 - 2 0 .

FÖLDI T a m á s ; A közgazdasági s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s helyzete és továbbfejlesztése. B u d a p e s t , 1 9 7 1 , gépirat.

HUSZÁR E r n ö n é : A k ö z g a z d a s á g i d o k u m e n t á c i ó és t á j é k o z ­ tatás j e l e n l e g i helyzete. Készült a TIM s z á m á r a . B u d a ­ pest, 1 9 7 7 . 1 9 p.

információ és t á r s a d a l o m . H u n n i á b a n valami k é s z ü l ? B e ­ szélgetés S ó l y o m László j o g á s z p r o f e s s z o r r a l . = Számí­

t á s t e c h n i k a , 1 9 8 7 . szept. 9. p. 1 0 - 1 1 .

Az i n f o r m á c i ó s t ö r v é n y r ő l . « Számvitel és Ü g y v i t e l t e c h n i k a . 1 9 9 0 . 1 0 . SZ. p. 3 4 8 - 3 5 0 .

T A M Á S Pál: I n f o r m á c i ó - p o l i t i k a ós t á r s a d a l m i m o d e r n i z á c ó . - J e l - K ó p . 1 9 8 6 . 2. sz. p. 5 - 2 3 .

A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i információs r e n d s z e r k i a l a k í t á s á ­ nak elvi k é r d é s e i és központi l e i a d a t a i . T I M - t e r v e z e t . B u ­ d a p e s t . 1 9 7 7 . 2 0 p.

Tézisek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i információs rendszer k i a l a ­ kításáról. MTA T P B - e l ö t e r i e s z t é s B u d a p e s t . 1 9 7 7 . d e c . 1 0 p .

V Á S Á R H E L Y I P á l : Az U N E S C O Irányelvei a nemzeti i n ­ f o r m á c i ó p o l i t i k a kidolgozására és v é g r e h a j t á s á r a . M u n ­ k a a n y a g . B u d a p e s t . 1 9 8 8 . I n f o r m á c i ó p o l i t i k a i s z e m i n á r i ­ um.

W A L L E S H A U S E N G y u l a - HUSZÁR E r n ö n é - HEGEDŰS Pé­

ter: A MKKE Központi K ö n y v t á r a : j e l e n és jövő. = Egye­

temi Szemle. 1 9 8 5 . 1 . sz. p. 1 3 3 - 1 5 5 .

®

I ÍXJÍH

Igényeseknek időtakarékos irodatechnika

Modulrendszerű számítástechnikai tárolóeszköz-család

Floppyk és egyéb adathordozók tárolására alkalmas összekapcsolható elemek;

Mikrofilm- és mikrofish-tárolók;

Leporellók rendszerezett tárolására alkalmas mappák és állványok;

Floppyk és CD-k szállítására használható diplomatakazetták;

Mindezek egymással tetszés szerint kombinálható és bővíthető egységek.

Vevőszolgálat és termékbemutató:

S O R T I M E N T K e r e s k e d e l m i K f t . E X P O N E N T I r o d a

1 1 3 3 B u d a p e s t , Kárpát u . 1 6 . 1 . 2 . T e l . : 1 2 0 - 6 2 6 4

F a x : 1 8 7 - 2 4 - 0 3

Ábra

Updating...

Kapcsolódó témák :