• Nem Talált Eredményt

Összefoglaló helyzetjelentés

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Összefoglaló helyzetjelentés"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

_5. szám —— 171 _—' 1944

Osszefoglaló helyzetjelentés.

Résume' de la situation en Hongrie.

]. 1943. év adatai. — th'ffres de 1943.

Népmozgalom. - Vetésjelemés. Munkapiac. -— Külkereskedelem. Közlekedés. Pénz és hitel.

Gazdasági jelzőtábla. "

Rajzok a gazdasági jelzötáblához.

ports. Mmmm": el crédit.

Tableau écouomigue.

Graphigues au tableau écanomigue.

Emtraít. En 1943, le nombre et la propor—

(108.700, 739110) ont un peu dépasxé les elni/res de l'année (Pavant ou 'celte propoption éiait de 7'1fl/oo. —-—— Le nombre des .naissances vivantes (281503, soit 19'1%o) a baissé

sensiblement par rapport ("1 1942, air la natalité représentait 2()'8%o. —— Lo mortalité a baissé no—

lablement: il y a eu 205182 déce's, soit 13'80/00, contre 15'3%o l'anne'e préce'dente. Elle a diminué

fion des nouveaux mariages

,surtoul parmi les nourrissons, oil il y aeu1'2'8 déeés pour cent enfants ne's viuants, contre 15'1 en 1942, ma' a été une tres mauvaise année sous cf' rapport. Et la mortalité par tuberculose (1'450/ou) a également baissé par rapport a l'année (I'llva'nt

(1-56%o), L'aceroissement natur-el (82'321 unites, SOil

5'50/60) étaít á peu prés pareil ;: celui de 1942.

Dans la premiere moitié de 1943, il laisait capricieuar: cela a été compensé par la seconde moitié (le l'année, Oil le temps était

un temps

]auormble. De sorte (lu'en général, les culturex n'ont pas ea beaumup de mal. " Au printemps, les V'planies, tres bien sorties de terre, oni souffert de la se'cheresse. Vers la fin de [*anne'e, on a en un- temps bien dour, (1in a permis (le faire les travaux agricoles habituels.

All—moment de mellre sous presse, nous nlavions pas encore de renseignemenls sur les membres obligatoiremenl assurés des organisations (Passzí- rance sociale, dont le nombre s'étnit eleve, de 1.661'5 mille en 19—41, ("1 1.823'9 mille en 1942.

Llannée derniére, daprés les Bureawc de placement offícíels, le nombre (les offres de travail

" grandi de 5'//%, el celui des demandes et des placements (liminuail.

A Budapest, calcul spécial, lex

moyennes pondére'es des salaires horaires offerts ont fort aagmenté dans les sept méliers considérés.

(l'apres un

Én 1943, par rapport a Pannée d'avant, notre commerce eite'rieur grandissait considérablement en valeur. _C'a été dü suttoul a la hausse des prix, et pour une moínrlre part au fait gue le tra/"ie !!

graudi en (Iuanfile'.

Monument de la population. —— Rapport sur les cultures, Marché du travail. Commerce extérieur, Trans—

Dans l'année 1943, le male'riel roulant [erro—

uiaire était utilise' plus gue pendant llannée d'avanl:

le trafic ferroviaire a augmenté pour les marchan- dises et les voyayeurs.

Le ir.-líic postal a également grandi. -— Le nombre des usagers de la Radio, augmentant no iablemenl, s'esi élevé a 897020.

Én 1943, (I'apres la Bangae Nationale de llon.

grie, par rapport a llannée précédente,_ la circulation (les billetx de bangue a grandi de 48'4%, Le mon—

lant (les e/iets lle escomptéx a

commerce, warrants et valeurx

alu/mente plus L'encaisse

muétalliouc a un peu grandi, le monla'nt (les devises

EHCOI'C.

et monnales étrnngéres s'e'lanl e'levé, (le 2'0 milliom- de pengős, () 3-6 millions, Le résel've d'or représen—

tuii, comme a la fin de d'avant, 100'1 millions de pengős. Le laua' (le l'escomple n'a pas"

l'anne'e change considérablement.

En 1943, les de'pöls en bangue eontinuaienl a augmenter fortement. IXElat a profite', pour ses besoins de credit, dinne partie de cette augmen- tatioln. — Les dépóts sar comptes eourants se son!

élevés de 377495; les dépóts d'épargne, éle 21'5'70.

A la Bourse de Budapest, il y a eu de grandes hausses, A la [in de. llanne'e, Pindice officiel (les

actions slest élevé á 415-6 H- 57'00/0).

On a enregistré 39 insolvabilite's, soit deux de moins gu*en 1942. II y a eu, notamment, 18 iailli- tes et 21 concordals privés ou judiciaires.

Aur Monts—de—piélé budapestois, le nombre des engagements a diminué, — il en était de. méme en 1942, — mais lc montam des préts a grandi;

*

Népmozgalom .

A gazdasági jelzőtábla az 1943. évi előzetes népmozgalmi eredményeket a megelőző évek vég- leges adataival veti egybe. Tekintettel arra, hogy a végleges eredmények mindíg nagydhhak, az össze- hasonlítás nem kifogástalan. Kővemkoző öSSZÚáwl'lí- 1943. év előzetes népmozgalmi lásunk ezért az

(2)

t,.

5

l s

t

4—5. szám

adatait az 1942. évre vonatkozó ugyancsak előzetes eredmények mellem tünteti fel.

Megnevezés 1942 1943

Házasságkötés . . . 104.566 108.700

, , ezer lélekre . . . ,_ 71 73

Elveszületés . . . 307.841 287.503 ezer lélekre ; . . 208 193 Egy éven aluli elhalt

. , ,, ,, száz élve-

szülöttre . . . 151 129 1—6 éves elhalt . . . 13.377 10.202

46.343 37.170 ,

7 évnél idősebb elhalt 165380 ] 157310 Elhaltösszesen . . . 225100 205182

,. , ezer lélekre . . 15'3 13'8

Gümökórban elhalt. . . 23.319 21.612

,, ,, ezer lélekre 158 145

Természetes szaporodás . . . 81.641 82.321

. , ezer lélekre 55 5-5

A bázasságkötéseknél az előző esztendöhöz vi- szonyítva némi javulás mutatkozik. Atrianoni terü- leten a házasságkötések ezer lélekre számított aránya (7'9%o) azonban némileg mégmmdígelmara-dabéke- óvek házassági gyakorisága mögött. A születéseknél érzékeny visszaesés mutatkozik, ez azomban nyilván- valóan a (katonai eseményekben leli magyarázatát.

Örvendetesen javult a halálozás és különösen a csecsemőhalandóság esett jelentékenyen vissza. Fi- gyelembe kell venni ugyan, hogy áll 1942, év ha—

lálozási, föleg csecsemőhalandósági viszonyai igen kedvezőtlenek voltak, de az 1943. évi eredmények _magyarországi vonatkozásban akkor is igen elő- nyöxseknek tekinthetők. Kisebb volt 1943-ban a gümőkórhalálozás is. A természetes szaporulat nagyjából az előző évi színvonalon mozgott, tek—in—

tett—el arra, hogy a születések számának apadása—t a halálozási viszonyok javulása kiegyenlítette.

Vetésjelentés.

Az 1943. év időjárása általánosságban —— elte- kintve néhány száraz, meleg hónaptól —— nem ár- tott különösen a mezőgazdaságnak.

Az év első negyedében csak január hónapban volt az átlaghoz képest túlnyomó részben hideg időjárás, a későbbi hirtelen olvadás árvizeket nem okozott s a már februárban beköszöntött me- leg idő lehetővé tette. hogy a külső gazdasági mun- kálatok megindulhassanak. A gyors kittavaszodás következtében az év második negyedében további meleg időre és csapadékra lett volna szükség, ez azonban nem következett be, mert április és május hónap csapadékban szegény és hűvös időjárása a vetések fejlödésének nem kedvezett, bár a talaj.

mívelési és egyéb gazdasági munkálatokat meg- könnyítette, Júniusban végre beköszöntött az eső-

zés, de sok helyen már későn. A búza a száraz

tavaszt a júniusi csapadék.—5, f's ellenére is megsínylette, bár június soka'í' javít'í'i a termés!

; 172 _ . 1944.

kilátásokon. A rozson azonban a júniusi esőzés sem segítettek, a vetések általában alacsonyak ritkák maradtak. Az árpa és zab teméskrílátá javultak, a tengeri, burgonya és takarmányrépa kapátlások után szintén fejlődésnek indult! és kerti veteményekre is jó hatással volt az eső.

rétek és legelők általában igen gyengék maradtak a megkésett júniusi esők pedig a széna betakarítá sát hátrálmtták. A gyümölcsfák közepes termés!

hoztak. A harmadik' évnegyed szokatlanul hid idővel kezdődött és csak július vége felé fordul hirtelen száraz melegre. Ez az átmenetnélküli id járás-változás általában nem kedvezett a mezőgaz daságnak, bár a betakarítási munkálatokat nagy mértékben megkönnyítette. Az év utolsó negyedei is inkább a meleg jegyében telt el. Októberben szántás-vetési munkálatokat a nagy szárazság atka—*

dályozta. A hó végén, beállott nagyarányú esőzés

viszont annyira feláztatta a talajt, hogyamunkála-l tokat sok helyen ezért nem tudták ' végrehaj-, tani. Az évszakhoz képest kissé enyhe, borult s csapadékos időjárás a megkésett őszi vetési mun.

kálatok befejezését lehetővé tette. A szárazság mintat megkárosodott őszi vetések rendbejöttek, an- nál is inkább, mert fagy nem fordult elő. Az enyhe idő folytán decemberben még vetni is tudtak s így sikeresen pótolhattátk az esetleg hiányos korai vetésekerh. Az 1943. évi őszi vetések tehát kedvező állapotban néztek az új év elé, csak a takarmányo- zásban mutatkozott szinte állandónak mondható hiány.

Munkapiae.

A társadalombiztosító szervek kötelezőleg biz- tosított évi átlagos taglétszáma 1942-1'61 1943-1'8 1.823'9 ezerről 1.872'0 ezerre emelkedett. Ebben az emelkedésben nemcsak a társadallomtbizbosttás mind szélesebb kiterjedése, hanem az onszágmegnagyob- botlás is szerepet játszott. 1942-ben két-szer annyi volt a kötelezőleg biztosított fénf'iak taglétszáma mint a nőké.

A hatósági munkaközvetítés (magánközvetítés nélkül) adatai szerint l943—ban az előző évihez ké- pest a munkahelyek száma, emelkedett. A munka—

kervsők számában csökkenés mutatkozott, a mun—

kapiac szempontjából tehát kedvezőbb volt a hely—

zet, mert az 1942. évi lül—gyel szemben 1943ban 84 munkakereső eset! 100 munkahelyre. A munkal-"ö.- vetílések szá—ma jelentéktelen mértékben csökkent, így 100 munkahelyre az 1942. évi 66'8-del szemben 1943-ban 62'8 közvetítés esett. Míg az utolsó három esztendőben a munkahelyek szalma állandó emelke- dést mutatott, (a munkakeresők számában pedig át- landó csökkenés mutatkozott, addig a munkaköz- vetítések felfelé irányuló számtsona 1943-ban meg—

torpant. Ezek a számsorok is arra mutatnak, hogy '

(3)

NÉPMDZEÁLOM —— MDUVEMENT DE LA POPULATIUN

Eíveszulp'rs

77

Á ,

Ments nes wants

A%§————MT E77§ Mein? —— Pour 1000 habxríants—T—WT— 25 ,

N ;?

i

N

1 ? L

Hafamzas

()!

Hazassacxwx *

' 5

" Décés

1

Slálmon utas

* § 40

Manages N——

"*o_.__o s

O TRAHC DES CHEMINS DE FER

f ——— mínons 200

muho .

60

vHM

Száttl'ton am _, March

O

37

r mmmns de I.. 4.0

30 20 '10

füSTAFDRGALDM —— TRAHC PO

' __W numonsa 4 1000

d?

4000

9 4200

/

§

. 1 ,, §, W,

1 1 1 11 11

i

!

?

1

""-Pf ;

200 Wmi—A — —— L—

Budapesh heiymeszelgemaek

. ..

Kozonséges es Hiánmtt öevelkuidemenyek

§ .

/

%%

1935 1936l1937 193911940 1941

(

800

600

1-100

8 Budapest

200 / /

// ? á/, //

0

1942 1943

70 60 50 LO 30 20

10

1200

4000

800

600

1100

200 250 200 450 100 50

""o

50 '100

20

15

20

15

" RAJZOK AZ ÉVI GAZDASÁGI JELZÚTÁBLÁHOZ — GRAPHIUUES MI TABLEAU ÉBONOMIUUE ANNUEL

Münwmc — MARCHE nu mvm

—ezer Éw aus? Movennes 3m1uejes—§—-———Aml§le !

3 1

! 1

Munkekeresnk § §

Demain; d'empm1_

i

x% x

"* ' 1

§ ?S

H ' 1 ' . 1——

0 resrerpjl'_, x

§ !

, 11

MurvkdhelLÉI—__;_—- 1-1 . _ _a

ő: f—T A § PIacements

Munkakozvü §

§ 1

; §

E 1

KÚLKERESKEDELM! FORGALOM CDMMERCE EXTÉRIEUR

—m'h!0 —————;——T———*7———m—w——T—mmmns de pengosá

§ § * 1 § §

rnmha

Kukeresxedelm: memeg Balanceou commerce exterwur

PDSTAFORGALDM — — TRAHC PUSTAL ,

1 1. .

%

) i I

vsrurbame

_,_,,,,_,_,__

eményew —— 00115 transpones 1._

193911940 1941 1942

(4)

4—5. szám

a munkaközvetítés egységes, állami megszervezése

—— kikapcsolva a magánmunka'közveltí't—éseket ——

igen időszerű.

Külkereskedelem.

Magyarország külkereskedelmi forgalmának ér-

téke 1943—ban lényegesen több volt, mint az előző

évben. Az értékemelkedésnek oka főleg a forgalom- ban szereplő árucikkek drágulásában keresendő. A behozatal értéke egy esztendő alatt 21'3%—kal emel- kedett, míg a kivitelnél ennél kisebb növekedést látunk, lil'9%-ot. Háborús gazdálkodás idején nem

mondható előnyösnek a kivitelnek a behozatalnál jóval nagyobb mértékű emelkedése. Ebből a szem- pontból az 1943. év az előző évhez viszonyítva ked-

vezőbbnek mutatkozik, mert kiviteli többletünk 64

millió pengővel esett vissza. Ez a 31'2%-ois vissza- esés arra mutat, hogy az illetékes szervek a hábo- rús viszonyokhoz alkalmazkodva mindent elkövet- tek külkereskedelmi mérlegünk egyensúlybantartá- sára.

Közlekedés.

Vasúti forgalom. Vasutainkat, illetőleg vasúti gördülő anyagunkat az 1943. év fokozottan vette igénybe. Mind az áruszállítás, mind pedig a sze- mélyszállítás a tárgyalt évben tOVább novekedett.

Bár 1943-ban többizben is szállítási korlátozásokat

léptettek életbe, vasutaink a tárgyalt évben le-

számítva a visszacsatolt területek forgalmát ——

eddig nem tapasztalt csúcsforgalmat teljesítettek.

Ha pedig a visszacsatolt területek forgalmára is tekintettel vagyunk, a csúcsteljesítmény értéke még

jobban kiidomhorodik, mert mint ismeretes, a terü-

letvisstzacsatoláwsok nem jelentették egyben azt is, hogy a visszakerült vasútvonalainkhoz mérten a szükséges mennyiségű gördülő anyagot is vissza- kaptuk. Vasútaink 1943—ban majdnem kétszer annyi árut és több mint kétszer annyi utast szállítottak, mint 1938-ban. Ha pedig az áruval megtett utak hosszát és az utasok által megtett út hosszát vizs- gáljuk, kitűnik, hogy HMS—hoz képest a tárgyalt év adatai megháromszorozódtak. Egyébként a vasúton szállított árúk mennyisége t942-ről i1943—ra 7'1' szá—

zalékkal 37.904 ezer tonnára emelkedett. Az elszállí- tott áruk tonnakilométere, vagyis az a teljesítmény, amely az elszállításra került árúk tonnasúlyát és a szállítási útvonal hosszát foglalja magában, egy

esztendő alatt 9'4%-kal 6.989 millió kilométerre

növekedett. Míg 1942—ben 2.451 ezer teherkocsit rak- tak meg áruval, addig 1943—ban 2.556 ezer, vagyis 4'3%—kal több áruval megrakott teherkocsít tar—

tottak nyilván. Az egész hálózaton közlekedett vona-

tokkal befutott út hossza, tehát az összes vonat-

R'ílométer—teljesítmény 5'4%-kal 72.434 ezer kilo—

méterre nőtt.

Az utasforgalmi számsorok alaknlásánál egy

———174—— 1944

esztendő leforgása alatt még az áruszállításiakénál is nagyobb emelkedéseket látunk. (A szállított uta- sok száma 1943-ban 181230 ezer főt tett ki, 22'4 százalékkal többet, mint az előző évben. Ennél is nagyobbarányű emelkedéstt mutat az utaskilomé- terek száma, vagyis az utasok által megtett út hossza, amely az előző évi 5.923 millió kilométerrel szemben 2i8'6%-kal növekedve, 7.616 millió kilo-

métert tett ki.

Postaforgalom. A postaforgalmi számsorok 1943.

évi alakulása —— hasonlóan a vasúti forgalomé- hoz —— emelkedést mutat. Különösen nagyarányú emelkedés tapasztalható a postautalványok érté—

kénél. A levélküldemények, a csomagküldeme'nyek, a táviratok és a helyközi beszélgetések nagyobb- arányú növekedése a postát erősen megterhelte.

A levélküldeme'nyek száma 1943-ban 15215360! ezer darab volt, ami 165817 ezer darabbal (14'7 száza—

lékkal) több az előző évinél. Még jellemzőbb ennek a számsornak emelkedő alakulására, hogy 1938—ban még 500000 ezer körül mozgott a feladott levél- küldemények száma. A csomagküldemények száma 26.889 ezerről 3.775 ezerrel (14'0'%-kal) 30.664 ezerre szökött fel. 'A jelentős mérvű emelkedésre jellemző, hogy 1938-ban a feladott csomagküldemé- nyek száma az 1943. évinek körülbelül egyharmada volt. A postautalványok száma kerek 9%-kal növe- kedett meg, értéke azonban ennél jóval nagyobb

mértékben, 441'9%-kal emelkedett. így 22.952 ezer

postautalványon 3.600 millió pengőt adtak fel, míg az előző évben 21.057 ezer darab utalványon 2.537 millió pengőt küldtek. Megállapítható tehát, hogy míg 1942-ben egy postautalványra átlag ill20'5 pengő esett, addig 1948-ban már 166'9 pengő. A posta—

utalványon feladott'összegeknek az előző évi ada- tokkal való összehasonlításából kitűnik, hogy 1938- [ban még körülbelül ötöddr—észnyi összeget adtak

fel, mint 1943-ban. A táviratok száma 1943-ban 1.408 ezer darabbal (15'9%-ka1') volt Atöbb az előző évinél 5 összesen 10.243 ezer darabot lett. Buda—

pesten 1943-ban 213640 helyibeszélgetést folytattak,

4'0%-kal többet, mint 1942—ben. Az emelkedés nem mondható nagymértékűnek, mivel a posta több- izben felszólította a közönséget, beszélgetéseit csak a legfontosabbra csökkentse. Ez a kérelem, sőt

később már korlátozás, különösen a budapesti helyi—

besze'lgetésekre vonatkozott. Ez kitűnik abból is, hogy a helyközi (interurbán) beszélgetések száma Wim-ről IMS—ra jóval nagyobb mértékben növe—

kedett meg H— 14'7%), mint a budapesti helyi- beszélgetéseke'. Abszolút számban azonban termé- szetesen a helyközi beszélgetések száma kevesebb.

mint a helyibeszélgetéseké és az 1942. évi 16.044 ezerrel szemben 1943—ban 18.401 ezret tett ki. így is azonban nagy teher nehezedett a távbeszélő-köz- pontokra, amelyeket az elmúlt években sem lehetett oly mértékben bővíteni, mint az szükséges lett

(5)

!EMZETI MIK " MIME MTIUMLE DE HMSRIE FÉZETÉSKÉPTELENSÉGÉK _ INSOLVÁBIUTÉS

5'0 mllhard P ; m;;havgg os pengos; 50 1000 ; _; ; ; ___. . ; 1000

: ; ; ; ! ;

. ; ; ? ; É ! '

Cucmalzon des bmms ge banaue f;;g-e§;g3;e.gn5e§ek

4—0 , ; ' 4-0 800 N, gsszesen W, , ;,_ _; _ 800

; ; Ensemble des insolvabilítes _

; ; I ; '

§ *

30 "M" —— ' ' ; " 30 600 Magan es kenyszéveayezseöek 500

; :; / ;

2—0 — a; L — 20 400 Ér 400

[ i

l; ;

; Bankpgyfurgaiom , ," ;: m . . A - ' "

1 O ' ; _ J' m !",íeu e etWe's 1 0 200 Concordats privés ou ;udmiaires 400

Vattmázca '; * !

—__._ __ A.,! ; ; ;

. '?' " § ; ; Csoaok ; §

; ; ' [Hame memU—cue _ .__.L--r.._._.f;.mes ' s.—

0 AM ; Erckeszielá ; —— ; ; ,; , A, 1 n 0 . í ; ; _ '—-"—7'0—;rű O

mém! —— nivors ZÁLGC'HÁZI FORGALOM _ mouvmm nes ments-oz-Mtré

4—0 mylhard P Wham denemes 4 0 30 mm p,—_,_,_.___MW —————;———;————— —— mmm;de pangas 30

; ; ; ; Buüaoes'en — A Budapest ;

; ; ;

; Za U"*c*dd€* ; ;

*emu'e GM depözs ; f

; ; 25 " 25

3 O —— j 3 O

20 —-—-—— ——— * 20

' ' ; i

; § ; É ;

2 0 v —— 45; — í—— ; § — — . —w—f—u ___; 45

; ; § ; ' I ; 1

* i ! I ? ;

Beigwn 08319591 í ;

,,f ; 'IO ' ,; '10

; i

10 —_.A ;.Fo yvgrawabetetew -7ÁZ ;

; r - ; ;

DJW-($- ; Deuözs o'epa;gne 5 '] UP; Vd "" 5

íakavekbelelek ; ; Za ogfewe'e; ;

§ ;

0 H— ; 0 0 : ; : o

TÚZSDE -— BOURSE RÉDWVEVÖBERENDEZÉSEK — PBST

500 ; 500 4000 ener ; ; , 1000

; ; -

19263100 ; *

; ; % í

; * 400 r — —— *novce des at?-055 400 800' ; / 800

' ; ; ; ; // // ,.

; ; ; ; /n Hongneí

300 300 600: % 600

200; 200 400 , 400

/ /

Reszvenymaex

;

,; oo ; I 100 200 200

X ; .

A Budapest

; ,

O ; ; 0

; 1934 1935 1936 1931 1938 1939l194oi1941 mama!; 1940ns41l1942i1943

4 1

)

m S! 57 HJM R.H deS! 19414

12*

(6)

4—5, szám ' _ 176 _— 1944

Évi gazdasági jelzőtábla. —— Tableau économigue ammel.

Megnevezés —- Désignation Figyi? 1938 1)1939-)1940 01941 019421

"168 !

1. Népmozgalom. — Mouvement de la population.

Népesség Populafian ... . ... 1.000 9.082 10.186 11.066 13.734 14.851

Bunágkötés Muriages ... . . . ... . . . . ... . . . ... szám — nombre 74.276 89.210 85.827 116354 101406 1 Hámúgkötés 1.000 lélekre —- Mar-inge: peut 1.000 hnbitarus ... . ,. ., 8-2 8'8 7-8 8-5 7'3 Élveuülött Enfanu né: visant; . . . ... . . . . ... . . ,, ,, 182.206 202.427 233314 288304 820549 Élveszülött 1.000 lélekre Enfanu nél vivanu. pour 1.000 babiloni: ... ,. ., 20-1 199 21 -2 21 'I 21 6 130.628 139.542 160.109 192308 231.102

Hulaom—Dau... ... .. ,, ,,

adnom 1.000 lélekre — Décé: pour 1.000 habitants. ... ., ,. 14'4 13-7 14-5 14-1 15-6 Egy éven .luli elhslt .- nem; izu-denen: d'un an ... . ... .. ,. ,. 23—933 24-714 31-446 36338 47.794

Egy éven aluli elhalt 100 élveszületéare. — Dleédéa de moim d'un an. pour 100

mfanls né: Vivaldi . ... ... ... .. ... .. n " 13'1 12'2 13'4 12'3 14'9

) Gümőkórhan elhalt — Due: par tuberculou... .. ,. .. 12-846 14—099 15-53? 20534 24.632 Gümőkórban elhalt 1.000161ekte _ Décéspartubacul.p.1.000hab. ... .. ,. 1'42 1'39 141 1'50 1'66

Természetes szaporodás —- Accroilumnt natural ... . ... .. " 51'578 62'885 73-805 95396 393147

Természetes szaporodás 1.000161ekrc _ Aocroiuem. nalurelp. 1.000 hab. ... .. 5'7 6'2 5'7 7'0 6'0

Kivándorolt Émigrés ... . . . ... . . . ... ' " ., 1'610 2'135 1'161 365 15 Visszavándorolt Emígrés reumás . ... . ... . . u " 233 178 152 71 28

2. Munkapiac, — Marche' du travail.

Társadalombiztosítás——Assumncesaociales: l

.. . 1, _ . . _

KOMJZSGÉmÉÉZfS'T 579571'ffgffuffl. WW??? 'f'ff'f'f'. f'f'f'lf'f'ff'. 1.000 1-159—6 1-250'3 1—319'0 1-661'5 lms-9 !

Férfi — Hommu ... ... .. 759-1 840'7 370'5 1'115'2 1—214'0 1

.— Femme. ... ,, 391 —5 409'6 448-5 545-3 509-9 Munkanélküli Chőmsun:

szám _ nombre 16.703 16.039 10.843 9.980 Szociáldem. szakszervezeti Aux syndieats locial—démocmte: ... .

Ker. szoc. szakszervezeti -— Aux Ayn-divat: elvét-ien: mc. . . . . u .. 1-093 867 594 688 Szakszervezeti munkanélküli együtt - Chőmoun de: synd., au tolul . . . . n .. l7'796 16'906 11437 10568 Hatá-ági munkaközvetítés —— Offices de placement:

Munkahely Offres d'emploí ... . . . . ... . . . . . . " ,. 87-20l 89'302 88-029 '121-043 141'825 149 Munknkcreső —- Demamles d'emploi . . . . ... n " 125—554 135'088 139-692 183'040 l47'44'3 124 100 munkahelyre esett munkakereső Demundcs pour 100 offru . . . _ n " 144 M' 153 151 104 Munkaközvetítés Pluesnmus ... . . . ... n .. (Só-883 65'779 64'807 88-312 94'776 100 munkahelyre esett közvetítés Placem. pour 100 offto: . . . _______ , " 76'6 73'6 73'6 73'4 66'8 Felajánlott áruból-5) Salairel horaires offer-ts:

Bádogos _ Ferblanlien ... .. ... ... ... ... Pengő - pengő: "'62 0'66 0'83 0'96 1'45 Amde; — Msnuisiors ... ,. ,. 0'55 ("53 0'71 0'87 1'14

Szabó Tailleun . . ... . " u 0'62 0.67 0'75 0'87 1.17

Mmm,, __ Mayo," . ' " " __ 0-70 0-81 0-92 1-00 1-44

Naplúmos Journalins ... . . . ... " " 0'39 ggg * 22; 323 32;

Gyári munkásnő — Oum'am de fabrígue ... . ... .. ., 0'24 ' O'; 0 4

Napszámosnő Joumaliéres ... . ... . " ., 0'33 0 36 0'4'5 ' 2 7

3. Kereskedelem. — Commerce.

Külkereskedelem Commerce anál-ien"

Behozatal — Importan'om ... . . . . l.ooo.ooo P 4106 489'9 602'5 739-7 9460 1 147'

Kivitel _ Emma.... ... . ... . ... .... ,. 522-4 603-7 514—9 796-7' mm 1.

Behozatali (——) v. kiv. ('*') többlet — Excéd. du ímp.(— )ou de: exp. ($)- . . . _, '1'111—8 '1'113'8 —87'6 $57-0 _'_ 205'3 4.141'

4. Közlekedés. —- Transports.

Vlsúti forgalom —- Trafic des chemins def":

Szállított Áru Marchandüas hamportées .. ... 1.000 ! 20.094 24-50? 27.897 33-773 35.396

Ámtonna-kilométer Torma kilom. ... . ... 1.000.000km 2.619 3.594 4.309 5.854 6.392 Megrakott teherkocsi —- Wagoml chargé: (de marchandises ... 1.000 1-367 1-671 1—829 2-264 2315l Vonstkilométcr -— Traim-kilom. .. ... . ... . .. 1.000 km 45-673 57-591 55.099 65-171 63.708 e) 724 Szúllított utas Voyageurs transpartés ... ... .. 1.000 30-695 ; 99-888 109-738 120 812 152352 611873 l,;taskilométer Voyageurs-kilométres ... . 1.000-000 km 2-431 : 3-252 3-750 4-408 5.923 46) 7.61

') Előzetes eredmények. Dannées provisoires.

!) A visszacsatolt Felvidékkel együtt. Y compr. la son: nord réincorpnréo.

2) A vislzncsatolt Felvidékkel és Kárpátnljával együtt,. —- Y mmpr. la nna noni et la Subcarputhie réincorporéex.

_ 3) A visszacsntolt Felvidékkel, Kárpátaljúval és a második bécsi döntés területével együtt. —— Ycompr. lu zone nord rőincorporéa. ln.

bubwrpulhie et le territoire réincorporé en vertu de la 23 Senuncs de Vienne.

') Magyarország mai területe (a visszafoglalt délvidéki területtel együtt). Hongrie actualle (avec les territoires méridionw repi-w)—

f) Mérlegen átlag. Moyenne pondéréc.

(7)

__ 177 __ 1944

Megnevezés _ Désignation EgYÉéjg 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Umtes ltaforgal om —— Trnfic poutul

Levélküldemény Correspondancea ., ... . ... . . .. 1.000 db.- 1.000 513345 601823 704434 850989 1,059.548 1,215.360 Csomagküldemény _ Colís ... . . . . ... ., ,, 10553 13.013 14.946 19.435 26.889 30.664

' ; n " 10.895 13.797 14.041 17.545 21.057 22.952

_ Postautalvány Muntlats-puue ... Il l,000.006 P 769 923 1.124 1.691 2.537 3-600 ' , Távirat Télégrommu ... . ... . . ... 1.000 db - 1.000 3.150 3.920 4.861 6.821 8 .835 10.243 Bud-pesti helyi beszélgetés — Convenutíom ráléph. locale: 6 Budapest. . 1.000 134.022 141.754 158380 183428 205.290 213.640 Helyközi beszélgetés Convermtíons !éléph. interurbaims . . . ... ,. 5.641 7.304 9.387 12.628 16.044 18.401 Rádióvevőberendezés —— Pasit; réccpttuu de T. 5, F. szám — nombre 419233 499368 609463 731-356 312357 2391.on Távbeszélő főállomá Pasit: !éléphoníguvs príncipaux . . ... . __ 123.775 133354 149349 170-150 133289 189330

5. Átalakulás?) —— Mouvement des prix?)

ingykereskedelmi árindex' ) _ Indice de: prix degrofl). ... 1939- 10" 86-8 (Já-3 zoo-3 122-7 149-5 _

őgazdaság és állattenyésztő. termékei — Produíu de l'agrimltura et de l'óleooge " 73-4 75 -2 96 '7 1 200 143'0 _

; Állni eredetű termékek Produits d'origine animale ... " 65'6 65-6 351 114 2 141'2 ' Növényi eredetű termékek —— Produits végétoux ... . ... " 76'9 79-5 101'9 1226 1437 _

%..agudmsi ipar termékei — Produit: a. l'índuuríc agn'colo. ... " 103-0 93-9 101-0 125 0 MW . ynrmatáruk — Denrée: coloniales ... . ... -- 122-1 154—9 2619 356-9 382'0

lni anyagok és termékek - Motiare: náceu. d l'tndust. nt prod- mdum.. " 93-3 931 1024 1233 153'8

Nymanyagok Matién: premiere: ... " 99-7 101 '8 "07 "17 138'9

, Gyártmányok — Objet: ]ubn'gué: ... . . . . " 92-55 914 1003 1231 1577 Tüzelőanyagok — Combuuiblu .. . . .. . . . . .. . . . .. 103-6 102-6 "35 129_-5 145'7 . Grál-olló .. Ciaaoux agricolea ... . . ., 20—6 18-0 3'6 2-5 9'1 .

[egélbetési index 5) Indica du coüt de la vk.-5)

Lakbérrel - Ycomprilleloyar ..._. . 3 ... 1913- 10" 103'1 101'6 110-1 130-0 151-3 Lakbér nélkül —_ Sons leloycr ... . . . .. ... " mm 106-4 1176 14312 171'8

Élelmezés _ Alimentatíon ... , ... . ... .. . . ... .. 95-4 92-3 105-1 132-0 153-0 _

Ruházat .. Vétements ... . . " 1350 1343 147-4 1817 2415 _ '

Fűtés, világítás —— Chauűage et écluirogs ... . . . . . . . " 138'1 1375 1417 155'6 130'3 _

Lakás _ Logrmen! ... . ... " 86'3 86'3 86'3 86'3 86'3 . 6. Pénz és hitel. — Monnaíe et crédit.

agyar Nemzeti Bank 3)— Banyus Nationulc de Hangn'eS)

Jegyforgalom — Circulotion de: billen de banana . . . ... . . . ... 1,000.000 P 863-4 97443 1-386-6 13844 2-953'3 4.391-7 Lelzámítolt váltók és előlegek — Eiffel: ucornptésetovoncu . . ... . . . .. " 511—4 sas-3 710-3 11903 2.107-0 3.585-6

Érckéazletl) - Encoiua Malliaual) ... ... . ... ,. 220'6 2014 1586 1176 102'1 103-7

Ebből : Dont:

Arany—Or ... . ... .. 1244 mm 1244 1004 mm No.;

Úeviza és valuta —— Devües et mormota . ... . . ... . , n 96'5 77'3 34 -5 17-5 2-0 3'6

Fedezetiaráuy— Propartiondalowuvamrnétalliguc % 30'0 24'8 17'2 8'3 4'2 2'6

Leszámitolási kamatláb _ Tome d'ueompta . . . .. ... ... .. . . .. 4'0 4-0 3'0 3 '0 3'0 3—0

Elsőr. üzl. váltók kamattétele — Taux d'gÚ'eu de comm. depnmier ordre. . . . . n 5'37 5'50 4'75 5-12 4'99 4'75

Betéti kamatláb lekötésre — Tour: de dápön d préuvil de 3 mois . . . ... n 3 '0 3'0 2-50 2—50 2—50 2-50 1

Betéti kamatláb lekötés nélkül _ Touzdedápötld vu. ... .. " 2'0 "50 1'50 1'50 1'50

etétállomány3) —Dépőu3)

Takarékbetét - Dápőts d'épargnc ... l,000.000 p 685-5 726'2 goa—2 831 -0 990-4 1.203'2 Folyószámlabetét —- Dépöls st compte! courants . . . . . ,, 747'7 872'3 1.035'2 1.350'3 1.739'3 2.390'4 Betétekegyütt — Ensembledu dépóu . . . . ... ,, 1.433-2 1.598'5 1.843'4 2—181'3 2.730'2 3.593'6 28 legnagyobb vidéki pénzintézet betétállománya Dépőts dans le.! 28

principaux établiuern. de crédít provinciuux.... ...-... " 117'9 120'9 1387 1430 177'7 217'6

') A forgalomban volt váltópénz nélkűl. Sons los mor-miez divis. en cin—ulni.

?) Évi átlagok. Moyennes annuelles.

3; Évvégi adatok. _ A la jin de l'onnée.

. 4) ,Az'lndeX kiszámításánál a kereskedelmi forgalomban ezidőszerint behozatali, vagy termelési nehézségek miatt nem szereplő árűcikkek áradata) ,—mmoségű árucikkekaz indexszámokáradataiyalfolytonosságánakbelyettesíttetnek.és összebasonlítbatóságánakAhol ez nem vihető keresztül,fenntartásaott aérdekébenforgalombólhiányzólehetőlegárúcikkll VClüklegutolsólegjobbanténylegesmegegyezőára vezettetik ,tovább, ha pedig nebány árnoikk hiánya tartósnak bizonyul, akkor a mérlegelési arányszámok esetleges módosításának egyidejű szuksegessege mellett. f' az ilyen _áruclkkek árjegyzéaei az index alakulása szempontjából nem vétetnek figyelembe". —- "Pour le calcul de lrndtoe, .les articles gut, a cause de dtf/Zlcultés d'importation ou de produm'on, monguent maintenan! nu commerce, ont été, en vue de la comparabilitá des tndJces: remplacéshautant gue posstlzle, par des marchundises dont la gualr'té correspondaít le míeux á celle des articles en guesti'on. ait

cela nélott pas F().S-ilble, on a tenu rompte du dernier prix réel de l'article faisant défau: au commerce; et si celui-ci mangue lengtemps d'une Éxrxátize'z'rrz ne nen! pas compte, PDI" l'indice, de la tmotion d'une telle marchandise, en rnodyiant. en cas de besoin, les nombre; proportionnel:

! .

5) ,A közellátási korlátozások több élelmezési cikkből az elfogyasztbató heti mennyiséget az index kiszámításánál alapul vett mennykő gektőkeltérően szabályozzák. A közszükségleti cikkek átmeneti és időközönkínt változó adagolápát az indexszámok folytonossága érdekében figyel- men kivűl kellett hagyni. Az indexszámok ezenfelül természetszerűen kizárólag a hatóságilag megállapított, budapesti fogyasztási árak alapján számíttatnak". "Pour plusieurs objeta d'olimentotion, la guontité consommbla par remaine fixés par les restrictions alimentaire: dilfére ds celle ulni :: álá pnselcomme base pour le calcul de l'indice. En vue de la continuité dos indíces, on n'a pas term compte ici du rationmmnt de: articles de consommutzon courznte. rationnement temporníre et gui se modtfe dl temps ln temps. D'ailleurs, les índices sont calculés uniguement d'apré: les prix

officiellemenl fixés pour la consommation de Budupest." *

(8)

4—5. szám

1944

volna. így, míg ugyanarra a berendezésre 1942—ben a helyközi és helyibeszélgetésekkel együtt 221384 ezer beszélgetés, addig 1943-ban 232.041 ezer beszél- getés jutott. A távbeszélő-főállomások száma 1942—

ről 19w4i3pra 3'3%-kal 1-89.3130—ra emelkedett. A

magyarországi rádióelőfizetők száma 1942-ről 1943—ra 9'7%-kal nőtt és az év végén már 89102—0—at tett ki.

Itt az emelkedés kisebb, mint 194iltről 194t2-re, ami—

kor egy év alatt 1'1'1%-kal növekedett meg a rádió- előfizetők száma.

Pénz és hitel.

A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma az 1943.

évben további jelentős emelkedést mutato—tt. A bank- jegyálllomány 1943 december 31-én 4.301'7 milllió pengő volt, szemben az előző évvégi 2.958'3 milllió pengős állománnyal. A bankjegyforgaloxm emelke- dése, arányszámmal kifejezve, egy esztendő lefor—

gása alatt 48'4%—ot tett ki, tehát közel annyi volt

l942—irői; 1943-ra, mint 1941-ről 1942-re. Bankjegy-_

állományunk a tárgyalt évben már ötször annyi volt,

mint 1938—ban. A leszámítolt váltók, közraktári je—

gyek és értékpapírok összege a tárgyalt év végén az előző évvégi 2.107'0 millió pengős állománnyal szemben 3.585'6 millió penngőot eredményezett. Ez a 70'2%—os növekedés velejárója a bankjegytforgmlom emelkedésének. Az érckészlet a forgalomban volt váltópénz nélkül 1943. év végén 103"? millió pengő volt, szemben az 1942. évvégi 102'1 milllió pengővel.

Az érckészletnek 1'6%-os növekedése a deviza— és

— 178 — '

_

' , , . E _ . 1

Megnevezes —- Deszgnatton gj'seg 1938 1939 1940 1941 1942

Umtes

l Nude Bouru:

Réazvényindex Indico du action: ... 19263100 III-1 921 108-5 233-4 264'7 Eladott részvény —- Action: ver-duo: ... . ... 1.000 drb. — act. 2.350.9 1.480-5 1_071.4 43054; 934, Slillítűsokól átvétele]: összege -— Montam du livmüom .: dea récepliom . . LOOO-OO 0 ? 147'1 100'9 91-8 545-5 213-1 Hitolbiztongág Sécun'tá du cródil:

Fizetésképtelenségek Magyaroruégon —- Imolmb. en Hongrie ... nám — nombre 950 725 167 72 4]

Ebből : Dan!: '

Csőd Fnillilu ... ,, ,, 39 37 19 23 21

Magán-énkényluregyeuég — Concordulsprivé: ou judiciaíros . . . . ,, ,, 911 688 Ha 49 20 Magán- én hányan-egyezség — Concord. privát Oujudiciaz'ra: í lktiva — umf- :. 1.000 P 22.002 40.118 9.506 4.725 13.256

l pls—ziv— — pun]! .. 34.658 49.744 11.682 6.037 14. 409

Óvlthváltók M aron on _ Leurndecha , mm;" anon - ] nám — nombre 40.102 33.993 15.403 6.894 450

agy úg ng P K'" i 1.000P 17.372 16.532 9.405 5.313 1.046

Óvatolt váltók Budapesten — Lenn: de dumgo prot. :) Budapest ... ! "Ám "" MM" "485 14-306 5-342 233" 48

( 1.000 P 8.970 8.681 4.031 2.171 349

Zálogfelvétel Budapesten — Engage"). aux moMo-de—piétéda Budape" . . . ! 1'000 d'b' ' m'ann. 3-064 2-636 2511 23" 2-133

l 1.000 P 61.479 54.523 55.962 52.695 60.203

Zilogkívíltás Budapenen -— Dégugcm. au: mnle-do-piété de Budupug , _ , l 1.000 drb. -nconn. 3.132 2.874 2.514 2.488 2200 l 1 .000 ? 63.143 58.195 54.760 55.864 57 090 Lálogálhdék Budapesten!) —- Effect. du 5636! mm moMI-de-píéü do ! 1.000 drb. —noorm. 1.275 1.038 1.034 822 754 Budapul ... l 1.000 P 25.786 22.115 23.317 20.148 23.260 Kén _ rétre került Budapesten me par oonmu'nlo aux monu-

do-pllté de Budapest ... db. __ "nem"? 98.622 74.464 50_971 39_731 27309

1) Évvégi adatok. A la fin de llannée. i*) A váltőóvások bejelentése szünetelt. La déclaration des protéts éluil suspendue.

valut'aállomány gyanapodásával van összefüggésben, mert az aranykészlet a tárgyalt év végén éppen annyi volt, mint 1941. és 1942. év végén: 1001 mil—

lió pengő. A deviza- és valutaállomány azonban 1942-ről 1943-1—3 80'O%—kal, 20 millió pengőről 3'6 mil-idő pengőre emelkedetll. Ez az emelkedés azonban másképen esik latba, ha az 1938. évi 96'5 milllió pengős, az 1940. évi 34'5 milllió pengőis és az az 1941. évi 175 miütltió penigös deviza—_ és William- állományokkal állítjuk szembe. Az a körülmény mindenesetre biztató, hogy a tárgyalt évben vala- mit emelkedett deviza- és velullaáltltománynnk. mert 1938-tól l942—íg csak nagymértékű vissza—esést lát- tunk.

Betétállomány. A PK budapesti tagintézeteinél és a postatakarékpénztárnál elhelyezett betétállo- mány az 1943. év folyamán további jelentős emel- kedést tüntet fel. Ez a betétemelkedés mindenesetre nagymértékben fedezte az állami hiteligényeket,'bár nem teljes mértékben és így a pénzintézeteknek más belföldi refinanszírozási forrásokatisigénybe kellett venniök. A takarékbetétek állaga az 1942. évvégi 990'41m'tlió pengős összeggel szemben az 1943. év vé- gén 21'*5%-kal többet, 1.203'2 millió pengőt mutat.

tehát hosszú évek.óta a legnagyobbat. A folyó- számlabetétek állománya egy év alatt 37'4%-ka1 emelkedett s évvégi összege 2.390'4 millió pengőt tett ki.'Ennek az emelkedésnek a hatása mutatko- zik meg főleg az összes betétállomány 1943. évi, alakulásában, amikor is az összes betétállomány

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

millió pengőt tett. A pamutszöveteknél ér- demes felemlítenünk, hogy a nyersszövet aránya közel 55%—ra nőtt az előző évi 476 százalékkal szemben. A lenfonál és

hozott pamutszövetek értéke 109 millió pengőről 48 millió pengőre esett vissza, a gyapjúszövetek értéke pedig az előző évi 8'6 millió pengővel szemben 4'7 millió

ttéke 21'8 millió pengőről 88 millió pengőre esett -vissza, a gyapjúszövetek értéke pedig az előző évi 13'9 millió pengővel szemben 7'7 millió pengőt tett.. Ha

gyalt időszakban is tovább tartott A pamutszövru tek értéke 34 millió pengőt-ől ll'9 millió pengőre csökkent, a gyapjúszövetek erteke pedig az előző évi 23'8 millió

évi kis— és kézműipari terme- lés értéke 756'7 millió pengőt tett ki (lásd 6. számú táblát), amelyből csak 895 millió.. A kisipari termelés értéke tehát még a

1925; évi egységértékek alapján kereken 197 millió, a még mindig kedvező 1929. évi értékek alapján pedig kereken 149 millió pengő értéket kaphatott volna a magyar

lal, 393'2 millió P értékű kivitellel és 94"? millió pengős kiviteli többlettel zárult. A behozatal értéke 46'4 millió pengővel maradt el az 1937. évi első kilenc

évi bruttó értéke 1.936'3 millió pen'gőben állapítható meg, míg ugyanakkor a mezőgazdasági iparok gyári jellegű üzemeinek termelési értéke 9216 millió pengőt tett..