A főiskolai hallgatók az 1926/27. tanévben

12  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

11. szám.

Ez évi szaporodásunk abszolút számánál 'csak az 1924. év 9 hónapjának szaporo—

dása volt alacsonyabb. Ezer lélekre szá—

—- 1019 ;

1927;—

mítva, az idei év szóbanforgó szakaszának

79 volt az aránya. (

Sz. B. dr.

A főiskolai hallgatók az 1926/27. tanévben.

_E'tadiants de la Hongrie dans Résume'. Dans la deuxieme moitié de lannée scolaire 1926—1927, y compris les Hautes Ecoles diagriculture et autres, il y amit 39 Hautcs Ecolesl) en Hongrie;

le nombre eles étudiants e'tait en chiű'res rends de 1 5 . 0 0 0.

Le tableau N" ] présente la répartition ele ce nombre suivant les differentes Hautes

Ecoles, faculte's et sections; le tableau II et le gra—

phigue ,,Nombre et repartition oles étudiants"

donnent les cliiffres relatifs auec anne'es anté- rieures. On voit par ces données gue, guoigue dans certaines branches (rtroit, philosophie, etc.) le nombre des étudiants se soit accru ofannée en année, toutefois, á partir de llanne'e scolaire 1922—1923, il diminuait en général, car dans les deux branches les plus peuple'es, (facultés de médecine et Polytcchniaue), leur eűectif décroissait progressibement. (Le tableau III présente les Universités a part.) Malgre' cela, il y

a eu presgue autant diétucliants gue dans la Hongrie ancienne dans la elerniére année scolaire cl1avant- 9 u 6 r r e; aussi, semble-t— il nécessaire de limiter le nombre des étueliants, et de le re'duire méme

éventuellement.

ll y a eu 6'2"/.. eltétudiants extraordinaires el 10'6"/o d'étudiantes. Le nombre de celles-ci augmentait légtrement; ce sont les Universités . (tableau IV) gu'elles [réguentaicnt le plus, surtout les facultés ele philosophie et de méde- cine. Les étudiants venus des territoires honarois transférés aux Etats successeurs et ressortissants de ces Etats, ne forment plus (luc 7'60/0, contre 1/5 il y a guetgues années.

Guant aux étudiants nlayant pas le hongrois pour langue maternelle, ils repré- sentaient á peine plus de lo/u. Le tableau est cl'autant plus varié au point de vue des confessions (voir le relevé V et le (;raphigue presentant la répartition oles confessions).

La loi sur le numerus clausus allant étre modzflée, faisons ressortir les chi/fres relatifs aux étudiants israélites:

1) Dans ce nombre figure comme unité distincte la Faculte' des Sciences écanomigues de l' Université de

l'anne'e scolaire 1926—1927.

Diapres le troisieme graphigue gui présente ceux-ci par branclies (l'étude, d a n 8 l a derniere année de la guerre la proportion eles étudiants israe'lites était de 32*'/o (51'60/0 a la faculte' de médecine). Ouoigue la loi sur le nume- r u s e l a u s u 9 ait, conformément a la pro—

portion ele population, fixé a 6' 0/o le nombre des étudian ts israélites, dans le tleuecieme semestre de 1926 —1927 a certaines faculte's celui-ci clépassait 1 0/o.

A főiskolai hallgatók számára nézve legutóbb (l. a Statisztikai Szemle 1924. évi 7—8. számát) közölt adatok részletes tá- jékoztatást nyujtottak az 1923/24. tanévre s ezzel kapcsolatban a háború előtti és utáni viszonyokra nézve. Ezúttal a hallga—

tókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés- nek, mely évente a II. félévi beiratkozás alkalmával történik, a legutolsó (1926/27.) tanévre vonatkozó eredményeit közöljük.

(L. az I. sz. táblát.)

Az 1926/27. tanévben e szerint, beleszá—

mítva a középfokú iskolák testnevelési ta- nárainak kiképzése céljából 1925/26-ban alakult ú. n. testnevelési főiskolát, össze- sen 38 főiskolánk működött, ha pedig a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi kart is külön egységnek számítjuk, 39-nek mondhatjuk a főiskolák számát ú. m."

4 tudományegyetem, a közgazdasági kar, a műegyetem, 17 hittudományi főiskola, 3 jogakadémia, 5 gazdasági és 8 egyéb fő—

iskola. Eltérő jellegük miatt nem szerepel- nek itt a főiskolák közt a katonai főiskola (Ludovika Akadémia), a zeneművészeti fő- iskola, a színművészeti iskolák, a gyógy—

pedagógiai tanárképző intézet, valamint a felsőfokú tanfolyamok (közigazgatási, ke- reskedelmi, közlekedési, rendőrtiszti, szőlő-

és borgazdasági stb.) sem. _

A multra (1880/81-ig) visszamenőleg a főiskolai hallgatók számát és megoszlását (a főiskolák három csoportja közt) a ha- sonló című grafikon szemlélteti. A régi Magyarországon a főiskolai élet élénksé-

(2)

11. szám. , , , _ __ 1020 — . , , 19271

l. A főiskolai hallgatók Etudiants des Haufes Ecoles, lle moitie'

A hallgatók közül

i 2

Ha; " )) § ug .), - vas i ;

$$$ %%É rend- Ig §§§ §§ §: 25 Eg

Az egyetem, ill. főiskola TaZ—§ _ÉÉ rendes kivüli §? i§§ ! § §JN*—rá §§ ? §;

:) ;: ; , , L ; § * A 8 ,. *— _ § . :: §

és tudománykar (szak-)megnevezése §6§ § !"3 regulzers extm— ago-Én: §"; ut E É; § E: É §

. §2 sms amit". ami; 733 %a Nem 73, %

§E§ 7353 75 u _ m o E

ifi 31— 5315, 2751. 727155, úrfi,); ,, 1 1 a m n n 1 g az r

__ 2, , : E,, _ 1 -. _, , , , ),

Tud.-egyetemek § §

Pázmány Péter tud.-egyetem, Budapest 1 4 §

Róm. kath. hittud kar . - . . . . . 1057 94 —— 11 —— 98 3 E —— -— 1 Jog és államtud. kar , . , . , . . 2.237 2.133 —— 143 21 2 231 2) 28 —— 1 2 Orvostudomanyi kar , . . . . , , . . 15331484 44 5 1.349 57 95 23 3 6 Bölcsészeti kar. , . , . . . . . 1.253) 536§ 444 128 145 1.194 23 31 2 2 1

Gyógyszerészeti tanfolyam . . . . , 2 5 14?) 63 4 I 184 3 21 4 —— ——

Összesen . . . , . . 1 53934 362 553 291 [li/7 5.058§ 109 181 2.9 (5 10

Közgazdaságtud. kar . . . . , . . . . l,084 779 404 193, Hl.(),l7§ 11; 43' 4 3 1

Tisza István tud.-egyetem, Debrecen § , § ,

Ref, hiltud. kar . . , . . , . . . , . 100 98 2 —— ———— 93 4 1 —— —— *—

Jog- és állammá. kar . , . . . , . . , 383, 368 ____ 1 13 1 369 4 10 —— —— ——

Orvostudumányi kar . . . . . . , . , 317 275 42 298, 5 14 —— ——

Bölcsészeti kar. . . , . . . . . . . . 152 102 46— 3 1 144§ 1 7 ——

Összen'en. . . , 1 952 843 91 17; ,a, 906 14 32 _ _ ——

Erzsébet tud.-vgyetem, Pe'cs §: §

Ág. hitv, ev. hittud kar . . . , , ', 765 74, 1 1 —— 72 _" 3 1 _ _

Jog- és álla'utud. kar . . . . , . . . , 420 405) —— 10 1; 417 1 2 ., —- ——

Orvosmdományi kar . . . . . . . . . 398 323 79; —— 358 9 24 6 1* ——

Bölcsészeti kar. . . . . . . . , . . . 111 52 46§ 1 12 m 1 2 -— 1 —

Összesen. 131005 858 1225 12 13 954 11 31 7 2 ———

Ferencz József tud.-egyetem, Szeged .

log— és államtud. kar. . , . . . '5 565 540 1 24 _ 526 3 27 7 1 1

Oriostudományi kar . . , . .! 334 272 57 4 If 247 ——— 76 10 —— 1 Bölcseszeti nyelv- és történettud. kai .-' 84; 37 46 2 1 81 M 5 ——

Mennyiséwn és természettud. kar. , . . 91 51 39 1 % 80 —- 8 3 —— ——

Gyógyszerészeti tanfolyam . . . , . , 59 451! 3 —— 31 1 21 i —— 4

Összesen , . . . . , ] l.135§ 945 154 34 2 968 4 137 23 1 2

Tudományggyetemek összesen . . . 49.56: "7.5071.024 546 192 8.903 154 424 63 12 13 József műegyetem, Budapest ,

Vegvészmérnöki és egyetemes osztály . § 138 138 —— —— 7— 1241 6 7 —— 1

Epítészi osztály . , . . . _ . . . . .? 279 175 2 2 , 248 6 19 1 2 3

Mérnöki osztály . . . . , . . . . . .3 297 297 e— —— 246 16 29 5 —— 1 t , Gépészmérnöki osztály . . . . . . , . 1 1.029 1028 —— 1 —— 881 38 89 7 6 8 ;

Közgazdasági osztálv . . . . . . . . -l§ 60 59 ] —— 55 1 2 2 ;

Összesen. . . . . ,1 11.803 1.797 3 3 _ 1.554 67 14.) 13 s 15

Hittudományi főiskolák . '

Róm. kath. . 13 460 460 —— —— 438 13 1 1 7 ——

Református , 5 193 172 10 8 3 1— 4 24 1 3 1 ——

Izraelita , , , . . . . , . I 2! 21 —— 18 3 ——

Összesen . . . . . . 17 674 653 10 8 3 620§ 40 J 4 8 ——

]ogakadémiák " § ; '

Róm. kath, Eger. . 1 201 198 —— 3 —- 198, 1 2

Református Kec—kemét ! 488 488 —— 483 2 2 1 ——

Ag, hitv, ev., Miskolc . . 1_ 359 350 9 —— 28 B ——

Összesen. . § 31.0481.036 — (I 121 _ 1.002! 31! 10_ ( '5 —, __

, , A , , ' *

(3)

11. szám.;

az 1926/27. tanév II. felében.

de t'anne'e scoluire 1926—27.

'Etudiants

' . .,. _- 1

. 2 m ") ? to 3 § ; ! --1 §

5 4.7 ' 5 3 0 § _.§ "' ") "3 7 53

§ ; § § §§ s-É § 3 ÉÉ 5§ § § ! (, 1 E 52 De'signation des nniversités,

- . A 'vs fm ; ": e ::119 2—2 , p a"; * a .

' 5203 _5 :, § § %%; faj-"§ § § E. :. ; üli—§ N- ? Hautes ELOlES et facultés (sections)

3 §

v a l l á. s (1 53 $,

:; — "mí ——————— _,, A, , 3.111 %

; : ; Universités

; § ! _ Univeraite' Pierre Pázmány, Budapest

97 7 ———— -—— 1 ————— —— —— —— —— F(multé de théologie cat/z. r.

1.467 38 386 221 * 5 10 158 —— 2 —, ,, ,, droit _

961 23 269 160 .) 16 94 —— 13 ,, ,, médecine

7943 10 192 122 3 7 121 ———— 2 " ,, ,, philosophie .

139 2_ 351 18 3 2!) —— C'nnrs de phurmacie

3 460 80 880 .521 18] 36] 3932; _ 5 _ § Total

(HI 10 184 100 5; G l351 2 7 v— Faculte' de sciences e'conomignes

! : ! Université Etienne Tisza, Debrecen

—- -—- f 100 —— _ § —— : m —— —— 7 Facnlle' de théotogie calviniste

81 15 223 13 _ ; 1 51 _ _ _ , _ droit _

74 18; 183 17 —— i 1 24. —— —-— —— e ,, médecine ,

36 _ ; 81 13 _ J 1 211 _ _ _ _, ,, philosophie

191 33 586 73 _ § 961 _ § _ § _ ff Total

? ' ; í; :

! ! * ' * ; ! Université Elisabeth, Pécs

§ ' _— 1 76 § _, ——— ; v ———A Facultv' de théolnyie lnthe'rienne

2973 23 54 22 —— § 1 44 ' . ,, ., droit

209' 2' 42 21 2E 2 130 —— ', —— —— _ ,, mrdf'cine

71) _ 10 m _ § _ 12 _ ' _ ! _ !; - " philowonhie

585 41 106 129 9 :; 176 _ — 55 Total A

i ! , Université Francois Joseph, Szeged

3345 7;— 118 32 2 6 66 _ ! _ _ Famtlte' de droit

1901 2§ sw 16 1; :- 35 _ ' _ _ 5 , , médecine -

54 i 15 6 * —— 11 —— ; ,, ,, plzilos.,d.languesetdescienc.his—tor.

5?) 1 11 9 1 1 13 —— —— —— í ,, ,, mat/temat. et de Sciene. natur.

33 —— 11 1 1 i 10 ; Cours de phm'nmcie

666 10 242 64 5 13 135 _ ; _ §! _ ) Toral

5.543 137 1.998 , 857 30 61 935j 2! 65? —-- ?; Universités an total , "

L ; § ( Polytechnizlue Joseph, Budapest

75 3 27 24; —— ; 3 6i ( —— ' Section d'inge'nieurs chimistes et univers.

[, 184 1 41 21 1' 2 27 _ 2 _ ,, d'arclutect.

;— 180 2 51 88 1 2 23 —— —— * -— ,, dyingénieurs

605 16 _ 201, 110 2 7 87 ——- —— 1 É ,, ,, me'canic.

28 2 44 81 —— 6 2 ; ,, d'er'onomie 7).

1.072 24 334 201 4 14 149 —— u 4 IE Total _

* ; Hautes. Ecoles de the'ologie

448 12 —— -— —— —— E Oath. r.

—— —— 190; .3 —— -— —— —— Ca vinistes

—— —— § —— —— 21 —— ; ls_r_uélites

_ 448 12 190! ;; _ _ 21 _ _ _ Total

! Acade'mies de droit

163 3 19 4 —— —— 12 —— ,_ —— Oath. r., Eger

250 ! 5 152 32 1 1 47 —— —— ' Calvinisfe, Kecskemét 'a

99 15 139 73 / 1 1 31 ' —— —- Luthérir'nne, Misknlc '

* ! Tatat

(4)

"11. szám. — 1022 — 1927

Éé Ahallaarók közül .—

N 3: m x; V: [ . ' to

Esmeg § §.J,.l-7JW§ ls

gr %a: rend— ts ige s; _3— 3—— zas

Az egyetem, ill. főiskola ;É á§§ rendes kivüli ti?-§ $$$ T§ Uff.; 1 § §;

,, ;: s , . *- ; N s e . § :! E' :

és tudomanykar (szak-)megnevezése 33 § IK regulzers már? 3); $$$-§ 53" : § gk Égi "Ég

§ ;? ordm- ges Én És sem: ga gs

ÉÉ ; $$$—1.532?! [cirill 151331. felén, á' ll 3. '" pw0 1g á' 1

_,.,,_M__New—.H— l l __ ? 1. WV":

Gazdasági főiskolák ' ; § : , 1

M. kir. állatorvosi főiskola, Budapest . 1 281 261 —— 226 16! 11 7 1

M. kir bányamérnöki és erdőmérnöki ,

főiskola, Sopron ] 16L 161 _- —— 135 10 13 1 —— 2—

M kir. gazdasági akadémiák ? 692 677 2 3 625 33 16 2 5, 1

Összesen. 5,—1104lz.u99l ? 3! — ; esel 594 40 Jol : 4

l 3 ! ,

Egyéb főiskolák , § ? j

Orsz m kir. képzőművészeti főiskola * § i ; l § : . ;

Budapest . . . 1 342 142 50 %i 55l 310 12i 121 33 9 3

llami polg. iskolai tanárképző főiskola,; ! l ;

Budapest. . . . . 1 182 182 l ', 176 —— 2 4! ——

Állami polg. isk tanárnöképző főiskola, * i § % l

Budapest . 1 103 _ 103 —3 _ 1 101 _! 2 ——l H 1 —

Római katholikus polgári iskolai tanai-nő 'l *

képzők . . 4 95 _ 88 _l 12l 91 M ' :— 1I —— , _

M. kir. testnevelési főiskola Budapest 1 100 48 mi l l 98 l 2 ——— l —— ; v—

Egyéb föisk. összesen 8 822! 372 ess 9.5 67 776 ze 21 8] el 3 Mindössze 38 15.020; 12 764 1.327_ 6671 262138" 363 643 103l 3.'1 35

ború megszakította, de a háború végén és utána annál erősebb volt a főiskolák láto-

gatottsága, ami az elmulasztott tanulmá-

nyok pótlása miatt történt. A mai Magyar-

ország adatait tekintve, két ellentétes áram—

latot láthatunk a hallgatók számán'ik alaj kulásában, ami két egyenlő időszakra osztja a legutóbbi nyolc évet: 1919/20-tól 1922/23—ig állandóan emelkedik a hallga—

tók száma, nagyrészt még mindig a há—

ború alatt tanulmányaikban elmaradtak, továbbá a menekültek nagy száma miatt s így a legmagasabb színvonalat 1922/23—

ban érte el; ezzel szemben _az 1922/23 tanév után eleinte rohamos, később mérsé—

keltebb visszaesést látunk, ami viszont a ,,numerus clausus" hatásúnak, de nemkü- lönben a nehéz megélhetési és elhelyezkedési viszonyoknak a következménye. Feltűnő mindenesetre, hogy még a legutóbbi tan—

évben is általában ugyanazon a színvona- lon állott a hallgatók száma, mint a háború előtt (_az 1910-es évek elején) a régi, egész Magyarország főiskoláin. Ez a körülmény is amellett szól, hogy még mindig átme—

neti állapotokkal kell számolnunk és jelen- legi társadalmi viszonyaink mellett to- vábbra is szükségszerű a hallgatók számá—, nak megszorítása.

A hallgatóknak tudományágak szerint (azaz az egyetemek egyes karain, ill.

gyógyszerészeti tanfolyamain, a műegye—

temen és a többi főiskolákon) való meg—

oszlásáról a II. sz. tábla nyujt képet.

A legutóbbi öt év adatait tekintve, év—

ről—évre erős visszaesést látunk az orvosi karnál; ez a csökkenés csak az utolsó tan—

évben mérséklődött. Hasonló, évről-évre ismétlődő az apadás a közgazdasági karon s ugyancsak —— a legutóbbi tanévet kivéve

—— a gyógyszerészeti tanfolyamon is; a mű—

egyetemi hallgatók száma öt év alatt több, mint felére fogyott s végül állandóan apadt a gazdasági főiskolák hallgatóinak száma is. A jelentékenyebb csoportok közül viszont

emelkedést látunk _ 1924/25 óta __ a jogi,

valamint a bölcsészeti szakon, a kevésbbé

nópesek közül pedig -——— 1926/27—től kezdve

—— a hittudományi karon, ill. főiskolákon s végül — szintén 1924/25—től —A az egyéb főiskolákon.

Az egyetemek, a hittudományi főisko- lák és jogakadémíák adatait külön cso—

portositva, ezek hallgatóinak együttes száma 1926/27—ben 11.291-et tett. Ebből a létszámból 3/4 rész —— összesen 8.485 fő jut a négy egyetemre, 9'6% a közgazda—

sági karra, 6'0% a hittudományi főisko—

(5)

; ll. szam.

_— 1023 '

E L u d L

. -- § § _

. .s a: "J ; ," '5 * ? ._. ;

E ** ' 5 %" o s — 53 ": % ne 1 T'a

:? § § 3 46-3- 5-3 § 3 ?g 235 53 § § a, ; % Désígnation des univers'ités,

** . m. _E§ rz—É beé C: :"33 _gzg§n§ x% ,

"5 ÉS 8: 53 "38 EE § ; ** '*D § . : Hautes Ecolcs et faculte's (sectzons)

53 -o§ 9—8 803 .01— 3— __r. §$§É3 Nu

*S* 'm'** 339 —e* Eza 33 ES pa§ aaa §?

§ 0 §

_ e

v a 1 1 a s ú § e %

?;Á _Z'ZL * i . ' " ' ' ' ' ' ' 7 7 —"——— 7 7, í— —— T;

§ " Huu/es Ecoles d'Agriculture

179 5 48 19 — § 3 7 _ ' — _ Ecole véte'rinoire, Budapest

110 2 14 ?; 2 ! 2 ,_ —— § 1 —— ,, des mines et (les foréts, Sopron

435 5 151 70 1 2 14 § 1 A rarle'míes rl'Aam'c'ulture

724 12 7310 119 3 7 21 —- § 2 —— Total

§ § § § § Aut'ros Hames Ecolos

! § § §§

§ l *;

191 5 55 38 ' 1 51 —- ! 1 Enola des Beatty-Arts, Budapest,

§ —— Ecole norm. (PE/at p. e'col. bourgeoises

119 3 44§ 7 -— 9 —— A de gate, Budapest

' Ecolvsvnorm. d'Etat p. écoles bourgeoises

56§ 4 31 11 _ _ 1 — — _ de j. füles, Budapest

Ecoles norm. cath. r. p. 660 es bourgeoiscs

85 2 3 2 —— 3 —— de jeunes füles

64 1 19 9 —— 3 4 —— —— §§ École royazleh.dul'éducationducorps,Bpest

515 15 152 67 * 68 _ § —— § Umm u. Ecoles au total

8.814 223 3.200 1.356 39 88 1.284 2 § 12 § 2 § Total général

[ § § § §

§ ! § § § !

lákra és 9'3% a jogakadémiákra. Az egye—

temi hallgatók létszáma az 1922/23. tanév után állandóan csökkent s csak a legutóbbi tanévben emelkedett ismét; a közgazdasági karnál —— mint láttuk —— az utolsó négy tanév mindegyikében apadt a létszám, míg a hittudományi főiskoláknál a két utolsó, a jogakadémiáknál pedig a három utolsó tanévben emelkedett.

A hallgatók szakok szerint való meg- oszlásának vizsgálatát egy szűkebb cso—

portra, vagyis a tudományegyetemekre szorítva s itt is számításon kívül hagyva a közgazdasági kart (l. a III. sz. táblát), nagyjában ugyanazt a képet nyerjük, mint fentebb a II. táblán közölt adatokból, az- zal a különbséggel, hogy arányszámaink így sokkal élesebben világítanak rá a hall- gatóknak az egyetemi tudománykarokon való megoszlására. Az utóbbi tanévek fo- lyamán eszerint az orvosi kar és a gyógy- szerészeti tanfolyam hallgatóinak az összes hallgatók számában való részesedése foko- zatosan esett, míg a többieké ezzel pár—

huzamosan emelkedett. A legutóbbi tan- évben így' a négy egyetemen már 43170 volt a joghallgató]; után;/(l' az orvostanhall-l

szemben, gatók 30'4%-os részesedésével

tott s aránylag kis hányad a hittudományi és gyógyszerésztanhallgatókra.

A hallgatók számának az egyes szakok közt való, most vázolt eltolódása többféle, többnyire nehezen kutatható okra vezet—

hető vissza, tény azonban, hogy általában

mindegyik szakon a korábbi évek vissza- hatásaként jelentkezik a növekedés vagy a csökkenés. Igy mindenekelőtt a jogi és or—

vosi kar között legutóbb mutatkozott el—

tolódás (az előbbi javára s az utóbbi hát-

rányára) könnyen érthető lesz, ha a háború utáni éveket vesszük vizsgálat alá, amikor az orvosi kar hallgatóinak száma állan—

dóan messze felülmulta a jogi kar hallga—

tóinak számát. A fordulat csak 1924/25—

ben következett be; eddig a tanévig úgy abszolút- mint arányszámukat tekintve.

az orvostanhallgatóké volt az előny. Ugyan—

ilyen alapon magyarázható a hittudományi és bölcsészeti hallgatók számának emelke—

dése; az előbbiek a háború előtt, de főkép a háború alatt igen tekintélyes számmal szerepeltek, míg a háború után megcsap—

pant a számuk; az utóbbiak számaránya is állandóan alacsony volt a háború után.

A gyógyszerésztanhallgatók száma az'

1919/20. tanévet követőleg 1922/23-ig ál—

(6)

n fűlSlmlM HnllliMÚll SZÁMA ÉS MEGIISZlÁSH .;

Nombre et répartition des étudiants de Haute Ecole

RÉGI MAGYARORSZÁG MAI MAGYARORSZÁG

Hongrie ancienne Hongrie actuelle

EZBI'ÉMIIIE.

21

20

19

18

17

16

15

11.

13

12

11

1880/1390 ISM/1900 l900/l910 ISM/ll Mil/l? l912/13 IMS/H 1914/15 191516 1916/17 1917/18 1918!!!) 191900 1920/21 1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27

EGYETEME . JOGAKADÉMIÁK,

HITTUDOMÁNYI FÓISKOLAK MÚEGYETEM EGYÉB FÓISKOLAK

Universités, Académies de droit Polytechnigue Autres Hautes Ecoles

Hautes Ecoles de théologie M Sr. Sz. 1927

Jegyzet: Az 1917/18. tanévig bezárólag a gazdasági és kereskedelmiiőlskulák, az 1918 19. tanévtől kezdve a gazdasági főiskolákon kivül a képzőművészeti, a polg. isk. tanár és a polg. isk. tanárnőképző, továbbá a testnevelési főiskola. —— Jusgu'á l'zmrne'e scol. (191718 (mclusivement), H Ecoles d'agm'cu iure et A de commerce,- a partir de l' cm. sc. 1918/19, outre les H. Ecoles d'agric., la, H. Ecole das Regnum-Arts, les

Ecoles normales p. e'col. bourgeoises de gargons et de jeunes füles, la H. Ecole de l'éducation du corps.

(7)

11; szám. _- 1025 ; * 19230__'

no

II. A touskolaí hallgatók neme és tudományágak szerint való megosztásuk.

Seme et fe'parliiion par branches de sciences des étudiants.

, s (,, A hallgatók száma A'outbre rles étudumts

._e. % ___,

a % § tn - . N*— ; §) . - v; ez; _ ' 0)

iss : § seas .w'a 5-5 is is: 5 Ha aA

_ , zc§4§ * : x 3432 $$$; ***- N'ö.§* '%s-S ** ÉÉÉ": É-

Hnev %% § § g'm'É tás § %% $$$ §Z§ '-§ $$$ T§

Anne'e scola'ire gimi? ] ki *Éíef ;ÉÉ, § %? 33333 ÉÉÉ §É§ §§ uár—ÉSÉÉ § §

_ m .9 s: 0; V); sü'M (l.—_— 03 N .OE )- .

ZÉÉ s ; mi Égi gs 3—5— is sem es,

N t : V) 3 s; tm *; : r', .N M N : *

a: "'S É Z LE ' '*N .if'm'L '5 § ÉHS gge Ú'N ÉR főiskolák ')

§ ,. __, . '

§ § 1913/14 16.760 16.062 698 1 927 5 759 3.524 1.377 '— 377 2.450 1.346

% 53 "'n 1000 95'8 4'2 .11'5 34'4 21 0 82 —— '2'3 14'6 8 0 ——

:! § 1917/18 20.593 19.182 1.411 1.383 6.616 5.716 1 851. —— 453 3 115 1.509

§ § % 100 931 09 0-5 32-1 27'8 9—0 — 2—2 151 7-3 _

UD

§ ; . _,

I ( §

1922/23 20.815; 18.950 1.965 796 4.348 5.039 1.393 2.208 483 4'048i 1.791 65 ;

3393 (V,, 1009 911 9' 38 20 9 24 ,? 671 11 1 2 1 15) 4 86 3'2i

ÉÉ 1923/24 173291 15.749 1.580 788 3.863 4.092 1.156 1.815 382 3.038 1.613 5 1 :

55 § 0 (, 1000 90"!!! 9'1 4'6 22 3 231) 6'71— 10 4 2 2 17'5 9'3 3'4-

; § " 1924/25 15.5H2! 14.121 1.438 781 4254 3382 1.198: 1.356 324 2.213 1.474 60

És 1 tv., 10 0. 90 a 0-4 50 27-51 21 7 7 7, 87 3—1 14 3 9—5 3'81

§ És 1925/26 , 15.200 11.698: 1.5U2 834 4.4' 17 2.954 1.398! 1 185 258 2.124? 1 3515 725

._ § % ; 1000A 90-1 90 5-5 29401 194 9-2 78 , 1-7 14- s 1; 40

§ § 1926/27 15.0204 13.431 1.589 955 4.713 2.582 1.6!!3l 1.081 274 1.803 1.114 822 ,

% 100—0J 894; 10 0 0-4 , 31-3 17-2 .11 el 7 2. 18 120 7-3 55'

i l :

1) Gazdasági főiskolák a leánya és erdőmérnöki. az állatorvosi főiskola, továbbá a gazdasági aka- démiák; kereskedelmi főiskolák a keleti kereskedelmi, a kiviteli és a tengerészeti akadémia; (a mai Magyar- országon nincs kü ön kereskedelmi lőiskolánk, minthogy azok helyét a közgazdaságtnd. kar pót'lia);

az . egyéb föisknlák közt a képzőművészeti főiskola. a polgári isk. tanár- és a polgári isk. tanárnöképző főiskola, továbba (1925,2G—tol) a testnevelési f: iskola szerepel. —— En Hongrie, les Hautvs Enolrs d'agrzeult.

sont: [a H. e'coLe des mincs et des feréts1 la, H ővele de 'e'e'lé'inaiws: les Aradémies drlgricu/t Les ff.

, Jroles de co'mnwrce sont; l'Acar/e'miv (ir/em! rle commerce ert tí—lmrfe'n'uíe d'expm-tar. et nana/e (ta Huugrie' actuelle n'a pas de H. Ecole speeiule de cnmmero', car la lam/té rlws SUZFTL'PS écnnomigues y supp/ée.) PHTMW les autres H. Ewles, figurent celle rlws Brawn-Arts; les e'Cnl/Js norm. p. e'rolvs bithl/lfiiőcs de gargons et 7).

át:. bowg. de Jeuncs [illes ; á parti?" dc 1925—1926, la H. Ecole de lieducatton du corps.

.

tem hallgatóinak száma a kar felállítása után két tanéven át szaporodott, mig a mű—

egyetem hallgatóinak száma 1921/22-ig mu—

tatott állandó növekedést. Úgy a műegye—

temen, mint a közgazdasági karon és az egyetemek gyógyszerészeti tanfolyamain tehát könnyen érthető a hallgatók létszá—

mának visszahattisként legutóbb jelentke—

zett csökkenése.

A hallgatóknak szakok szerint való megoszlásáról szólva, megemlíthetjük, hogy a műegyetem hallgatóinak több, mint fele- része (57'()%) a gépészmérnöki osztályra jutott, további két népesebb osztály a már—

nöki (16'50/0) és az építészeti (15'5%), míg a vegyészmérnöki (7'7%) és a közgazda—

sági (3'3%) osztályon már jóval" kisebb a hallgatók aránya. Az egyetemi közgazda—

ságtudományi kar szintén szakesoportokra oszlik s köztük a legnépesebb a kereske—

delmi (62 6195); jelentékeny a hallgatók szama amezőgazdasági (18'3%)", valamint

az egyetemes közgazdasági és közigazgatási (14'7%) szakon, mig a külképviseleti (kon—

zuli) szakra csak 3'7 % és a Keleti intézetre (*r'i % esik. A kereskedelmi szak hallgatói—

nak 1/1 fésze kereskedelmi iskolai tanár—

képzésben részesült.

Az összes főiskolai hallgatóknak 6'2013—11 volt rendkivüli hallgató; a tudományegye—' temeken' nagyobb (7796) volt az arány. A műegyetemen és a többi főiskolán elenyé-' szően csekély (összesen alig egy százalék—

nyi) a rendkívüli hallgatók száma, kivéve

a képzőművészeti főiskolát, amelyen közel

feles arányban (4'3'9%) szerepeltek.

A nők részesedése a főiskolai hallgatók számában különösen a háború alatt volt igen nagy, a háború után csökkent, de az

1919/20. tanév óta ismét évről évre nagyob-

bodik- (l. a II. sz. táblát) s a legutolsó tan- évben 10'6%—ot tett. Az egyetemeken ter—'

(8)

11. szám.

_ V'1026 —

III.A tudományegyetemek hallgatói karok szerint, Etuditmts d' Université par faculte's.

Az egyetemi hallgatók számal) Nombre des éludiants d'Unizversíté ')

:: : 173373 e %

Tanév *, : ' 5 5 l _ *? §

, s "2 ; § %% ÉÉ

, Annee 2 és) ?g ; És % $ §

( scoluire i Ég § §; Ég ? ÉÉ ÉcÉ

§ :: t %S, §: ? És: $$$

% § - m * l s ** —o : %—

;; ————— * ,, ege

% k a r o un §"; **

j 1922/93 10.335 159 3.311 5 039 1 393 483 0/0 100'0 I'ő 32'0 48'7 13'5 4'2 1923 24 9.030 242 3.158 4.092 1.156 382

* 0," 100'0 2'7 350 453 12'8 4"?

" 19 24/25 8.544 245 3395 3.382 1.198 324 , 0/0 1000 2'9 39'7 [ 39 6 i 14 0 3 8 1925/26 8.257 240 3.407 i2.954 1.39'4 25

0/0 100'0 2'9 41'3 35'8 1639 3'1 1926/27 8.485 281 1 3.655 2.682 1.693 274

0/0 1000 3-3 i 431 304 200 32

!

') Akülön'jogkörrelbirókőz 'azdaságfudományikar hallgatói nélkül. —— Non compris [a faculte' des sciences éconormgues, ayant des attributions particuliéres.

mészetesen nagyobb (12'7%) az arány, míg a többi főiskolákon ( itt egyébként csupán a képzőművészeti főiskola és a polgári isk. ta- nárképzők jöhetnek számításba) aránylag kevés (6'8%). A rendkívüli hallgatók közt _jóval nagyobb (28'2%) a nők aránya, mint

a rendes hallgatók közt (9'2%).

Mivel a nőhallgatóknak főként az egye—

temeken van jelentősebb szerepük, ide- vonatkozó kimutatásunk is (1. a IV. sz.

táblát) csak ezekre vonatkozik. Egyete- meinken a háború alatt (1916/17-ben) a '26%—ot is elérte a nők aránya, csak a há—

ború végén, amikor a hadbavonultak pót- szemesztereken folytatták tanulmányaikat, szorult le ez az arány 10'4%-ra. A háború

után is —— 1918/19-ben —— még rendkívül

sok (1.659, azaz 12'9%) nő iratkozott be az egyetemekre.

A legutóbbi tanévben az egyetemeken számbavett 1.216 nőhallgató közül 84'2%

volt rendes és 15'8% rendkívüli hallgató.

Kimutatásunk (l. a IV. _sz. táblát) karok

szerint csak a rendes nőhallgatókat rész—

letezi; az orvosi karon itt is visszaesést lá- tunk, míg a bölcsészeti karon és a gyógy- szerészeti tanfolyamon emelkedést. Fel- tűnő jelenség mindenesetre, hogy néhány év óta a hittudományi karon is szerepelnek nők, természetesen csak a protestáns fele- kezeteknél. (Hasonlóan, de szintén csekély

i

számmal a protestáns hittudományi főisko- lákon is találunk nőhallgatókat).

A hallgatók állampolgárságát feltüntető adatokból az tűnik ki, hogy az elszakított területekről való (ottani honos, nem csu- pán lakos) hallgatók száma az 1923/24.

tanév óta megfogyott. Az emlitett tanév—

ben a hallgatóknak még közel 1/5 része az utódállamoknak az elszakított területeken lakó állampolgáraiból került ki, míg 1926/27-ben mindössze 7'6%-0t tett ezek- nek a legnagyobbrészt román és cseh-szlo—

vák területről jött hallgatóknak az aránya.

Kevesbedett ugyanezen idő alatt az egyéb külföldiek aránya is és pedig 0'7%-ról _ 0'2 % -ra.

Anyanyelvre nézve a hallgatóknak alig több, mint egy százaléka nem magyar (né—

met és más) anyanyelvű. Változatosabb ké—

pet mutat a vallás szerint való tagozódás, amelyet érdemes szakok szerint is vizsgál—

nunk és a korábbi évekkel is összehason—

lítanunk. (L. az V. sz. táblát és a vallási megoszlást feltüntető megfelelő grafikont), Az ország összes népességében elfoglalt arányszámukat e szerint a hallgatók lét—

számában a róm. katholikusok, a refor—

mátusok, hasonlókép az egyéb felekezetűek alatt összefoglalt gör. katholikusok, gör.

keletiek, unitáriusok, stb. nem érik el, míg az ágostai hitvallású evangélikusok és izraeliták meghaladják. A százalékos arány- szám természetesen szakok szerint igen különböző. A róm. katholikusok aránya ugyanis a gazdasági és egyéb főiskolákon, a gyógyszerészeti szakon, a bölcsészeti ka—

ron a legkedvezőbb, feltűnően kevés ellen—

ben az orvosi karon. A reformátusoké a jogi és az orvosi karon, az evangélikusoké a műegyetemen, a gazdasági és egyéb fő- iskolákon, a bölcsészeti karon a legnagyobb, míg az izraelitáké az orvosi és bölcsészeti karon, a gyógyszerészeti szakon, de külö- nösen a közgazdasági karon magas, kisebb a jogi karon és a műegyetemen és feltű- nően kevés a gazdasági és egyéb főiskolá—

kon. A régi Magyarország hasonló arány- számaihoz képest mindenesetre igen jelen—

tékeny eltolódásokat látunk; leginkább szembetűnő ez az izraelitáknál, akiknek aránya 1917/18-ban a jogi karon a 20%-0t, a műegyetemen a 37%—ot, az orvosi karon pedig az 50%-ot is meghaladta. Kisebb el- tolódásokat azonban a legutóbbi öt tanév

folyamán is észlelhetünk; így az 1926/27.

tanévet az 1922/23. tanévvel összevetve, a róm. katholikusok aránya a jogi és orvosi

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :