Éves tartalom + Névmutató

Download (0)

Full text

(1)

STATISZTIKAI SZEMLE

72. ÉVFOLYAM 1994. Év

TARTALOM

ÁLTALÁNOS ELMÉLET. A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE Az angol Királyi Statisztikai Társaság jelene és jövője. — T. M. F. Smith—P. G. Moore . . . . Az Európai Statisztikusok Értekezletének 41. ülése. — Dr. Lendvai János ...

A nemmintavételi hiba az ipari kisszervezetek megfigyelésénél. — Dr. Marton Ádám ...

Beszámoló a Foglalkoztatás és statisztika című konferenciáról. — Harcsa István—Molnár Györgyné

—Varga Alajosné ...

A gazdasági jelzőszámok hasznosításának lehetőségei. — Dr. Hoás János ...

A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának alakuló ülése. _ Dr. Árvay János Történeti statisztikai adattárak az iparilag fejlett országokban. — Dr. Halkavics László

Az Európai Unió és hét kelet-közép—európai ország statisztikai hivatalainak közös nyilatkozata Az Európai Unió és hét kelet—középeurópai ország brüsszeli konzultációja. — Dr. V. Gy. . . , A Magyar Statisztikai Társaság 1993. évi tevékenysége. — Dr. Marton Ádám ...

Dr. Horváth Róbert (1916—1993). —— Dr. Balázs József ...

Amerikai elképzelések a XXI. század statisztikájáról. —— Dr. Szilágyi György ...

Információszabadság — Adatvédelem — Statisztika. (I.) — Dr. Lakatos Miklós ...

Az MTA Statisztikai Bizottságának 1994. március 21-i ülése. — Dr, Árvay János—Dr. Vértes András ...

Információszabadság — Adatvédelem — Statisztika. (II.) — Dr, Lakatos Miklós ...

Információszabadság — Adatvédelem —— Statisztika. (III.) — Dr. Bánszegi Katalin—Dr. Lakatos Miklós ...

Az MTA Statisztikai Bizottságának 1994. május 16-i ülése. — Vita László ...

A magyar agrármodell Csizmadia Ernő munkássága tükrében. —— Dr. Benet Iva'n ...

A T-STAR fejlesztési eredményei. —— Nagyné dr. Szauter Edit ...

Statisztikai válság Magyarországon, 1989—1994. —— Végvári Jenő ...

A T—STAR és a területi számjelrendszer. —— Nagyné dr. Szauter Edit ...

NÉPESSÉG—EGÉSZSÉGÚGY

Epidemiológiai válság Magyarországon a kilencvenes években. (I.) —— Dr. Józan Péter ...

A Közép-Tisza-vidék népességének egészségügyi helyzete. — Dr. Kiss Éva ... " . . A fővárosi lakásépítés. —— Balogh Károly ...

Igények és lehetőségek a felsőfokú képzésben. —— N.-né P. H... '.

A nyugdíjasok helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. —— M.—né P. M...

Epidemíológiai válság Magyarországon aikilencvenes években. (II.) —— Dr. Józan Péter ...

A nemzetközi vándormozgalom statisztikai megfigyelésének problémái. — Dr. Juhász Judit. . . Az önkormányzati bérlakásban élők lakásviszonyai. (I.) —— Farkas E. János—Szabó Márta . . . Az önkormányzati bérlakásban élők lakásviszonyai. (II.) — Farkas E. János—Szabó Márta Magyarok a Drávaszögben. —— Heka László—Szondi Ildikó ...

59 79 141 165 225 264 353 388 390 391 395 396 547 590 625 761 784 822 879 901 964

46 68 72 75 101 154 197 285 298

(2)

Emberközpontú helyzetkép Bács-Kiskun megyéről. — Kaszáné dr. Ágó Erzsébet—Sántha József—

né dr .... , , Felekezeti szerkezet, felekezeti reprodukció. —— Dr. Tomka Miklós. . . , . . . . ...

Kecskemét a gyermek városa. —— Merétey Sándor dr. ... . ...

Kecskemét város közoktatásügye. —— Asztalos József dr ...

Az időskorúak számának és összetételének alakulása, 1960—1990, —— Dr. Baranyai István

Adatok az 1850. évi erdélyi népszámlálás értékeléséhez. —— Dávid Zoltán ...

A háziorvosi ellátás Pest megyében. -— B, B.-ne' ... . . . ...

A víz- és csatornaellátottság Pest megyében. —— V. ]. ...

A serdülőkorban szülő nők családiállapot-változásai, 1983—1993. — S. Molnár Edit ...

A tüdőrák és a KALB-mortalitás területi gyakorisága. — Dr, Molnár D. László, . ...

Hasonlóságok és különbségek Budapest és Bécs lakásállományában. — F. L.-né M. I...

Csökkenő születésszám, növekvő halandóság. — F, L.—né M. I... . , . A pszichiátriai és szenvedélybetegségek gondozása a fővárosban, " B. B,-ne' , . . ...

A nők gazdasági aktivitása és a gyermeknevelés, -— Dr. Hoo'z István . . ... . . , A népszámlálások és költségeik. —— Rózsa Gábor ...

GAZDASÁGSTÁTlSZTIKA

A csődök mérhető kísérőjelenségei. _— Futó Péter ... . . , Az önkormányzati bérlakásban élők lakásviszonyaí. (I.) —— Farkas E, János—Szabó Márta . . . Beszámoló a Foglalkoztatás és statisztika címűkonferenciáról. —— Harcsa István—Molnár Györgyné -——Varga Alajosné ...

A gazdasági jelzőszámok hasznosításának lehetőségei, — Dr. Hoo's János. . . . ...

A foglalkoztatási helyzet statisztikai vizsgálata, —— Németh Zsolt ... . . . . . Milyen lakásokban élnek a főváros legnépesebb kerületében? —— N.—né P, H ...

Az önkormányzati bérlakásban élők lakásviszonyai. (II.) -—— Farkas E, János—Szabó Márta Emberkőzpontú helyzetkép Bács-Kiskun megyéről. — Kaszóné dr. Ágó Erzsébet—Sántha József-

né dr ... .

Az új foglalkozási osztályozási rendszer alkalmazása. —— Dr Fóti János—Dr Lakatos Miklós——

Mészáros Árpád ...

A külgazdaság stratégiai döntéseinek előkészitése. —— Dr. Kozma Ferenc ...

A magyar nemzeti számlák új adatforrásai és módszerei. _ Dr. Hüttl Antónia ...

A magánszektor és a rejtett gazdaság súlya Magyarországon —— Dr. Árvay János—Dr. Vértes András ... . . . . , ...

A háztartási szektor elszámolásának új módszertana. — Bedekovícs István ...

Külföldi érdekeltségű szervezetek Budapesten. — B K. ...

A vállalati szektor jövedelemelosztása. —— Fazekasne' Kovács Katalin ... . . . A kis- és középvállalati szektor kialakulása és számbavétele. —— Futó Péter—Kállay László . . . Szerkezeti változások a főbb gazdasági ágakban, 1989m—l993. — Dr. Pukli Péter ...

A kis- és középvállalkozások elterjedése és szerkezete. — Futó Péter—Kállay László ...

Munkaügyi jogviták az 1981—1993. években, — Dr, Vavro' István . ...

A termelési számla. ——— Dr, Pozsonyi Pál ...

A pénzügyi szektor elszámolása. —— Fazekasne' Kovács Katalin—Dr. Hüttl Antónia . . Gazdasági növekedés és munkanélküliség Ausztriában. —— Molnárné Venyige Júlia. .

IPAR w ÉPíTÖIPAR —— BERUHÁZÁS

A nemmintavételi hiba az ipari kisszervezetek megügyelésénél, —— Dr. Marton Ádám , . , , -. . A magyar bányászat'történeti statisztikai adatsorai. — Dr, Halkovícs László ...

A fővárosi lakásépitési kedv változása. —- E. K... —,

II

307 329 368 378 448 481 491 493 560 577 587 778 780 833 920

124 197 165 225 237 260 285 307

344 421 469 517 530 584 613 647 709 722 739 744 805 929

141 246 959

(3)

MEZÖGAZDASÁG

A hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségek. —— Dr. Fazekas Béla ... 21

Szemtől szemben Japán és Magyarország mezőgazdasága. —— Benet Iván . ; ... 114

A japán családi gazdaságok. — Benet Iván ... ' ... 214

A mezőgazdasági termelés alakulása, 1950—1992, —— Dr. Szász Kálmán ... 461

A magyar agrármodell Csizmadia Ernő munkássága tükrében. — Dr. Benet Iván ... 822

A Vállalkozó jellegű magángazdaságok. — Laczka Sándorné—Gros Iván-—Schindele Miklós. . . 851

A mezőgazdasági gépek külkereskedelmi forgalma, 1930—1944. _ Dr. Esto'k János ... 939

KERESKEDELEM -— KÖZLEKEDÉS Közlekedési balesetek a fővárosban. — F. L.—né M. I... , ... 70

Fővárosi idegenforgalmi körkép. — F. L.-ne' M, I. ... 385

A belkereskedelem fejlődési lehetőségei. —— Dr. Belyá Pál ... 433

A mezőgazdasági gépek külkereskedelmi forgalma, 1930—1944. — Dr. Estók János ... 939

TÁRSADALOMSTATISZTIKA A demográfiai-társadalmi tényezők és a bűnözés kapcsolata. — Dr. Vavro' István ... 35

Az Önkormányzati bérlakásban élők lakásviszonyai, (I.) — Farkas E. János—Szabó Márta . . . 197

Az önkormányzati bérlakásban élők lakásviszonyai. (II.) — Farkas E. János—Szabó Márta . . 285

Felekezeti szerkezet, felekezeti reprodukció. —— Dr, Tomka Miklós ... 329

Egyházi és hitélet. — Jánki Gyula dr. ... 363

A budapesti színházak látogatottsága. -—* Cs.-ne' V. J... 383

A vállalati szociális tevékenység az átmeneti időszakban. —— Dr. Lakatos Judit ... 637

A nők gazdasági aktivitása és a gyermeknevelés. — Dr. Haóz István ... 833

A főváros bűnügyi helyzete az 1990-es években. —— Cs.—ne' V. J... 876

Pillanatkép a főváros általános és középfokú iskoláiról. —— Cs—né V. ]. ... 961

TERÚLETI STATISZTIKA A hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségek. — Dr. Fazekas Béla ... 21

A Közép—Tisza—vidék népességének egészségügyi helyzete. — Dr. Kiss Éva ... 46

A fővárosi lakásépítés. — E. K... 68

Közlekedési balesetek a fővárosban. —— F. L.-ne' M. I... 70

Igények és lehetőségek a felsőfokú képzésben. —— N.—ne' P. H... 72

A nyugdíjasok helyzete Szabolcs—Szatmár-Bereg megyében. — M.-né P. M... 75

Milyen lakásokban élnek a főváros legnépesebb kerületében? —— N.—ne' P, H... 260

Magyarok a Drávaszögben. —— Heka László—Szandi Ildikó ... 298

Emberközpontú helyzetkép Bács-Kiskun megyéről. — Kaszo'ne' dr. Ága' Erzsébet—Sántha Józsefné 307 Kecskemét a gyermek városa. —— Merétey Sándor dr. ... ... 368

Kecskemét város közoktatásügye, —— Asztalos József dr... 378

A budapesti színházak látogatottsága. —— Cs.—ne' V. J... 383

Fővárosi idegenforgalmi körkép. —— F. L.-ne' M. I... 385

A háziorvosi ellátás Pest megyében. —— B. B.-né ... , . . , 491

A viz- és csatornaellátottság Pest megyében. — V. J. ... 493

Kistérségi területi vonzási rendszer. — Faluve'gt' Albert ... 496

A tüdőrák és a KALB-mortalitás területi gyakorisága. — Dr. Molnár D. László ... 577

Külföldi érdekeltségű szervezetek Budapesten. — B. K. ... 584

Csökkenő születésszám, növekvő halandóság. —— F. L.—ne' M. I... 778

III

(4)

A pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása a fővárosban. — B. B.-né ... 780

A főváros bűnügyi helyzete az 1950-es években. * Cs.—ne' V. J... 876

A fővárosi lakásépítési kedv változása. -— B. K... 959

Pillanatkép a főváros általános és középfokú iskoláiról. — Cs.-né V. J. ... 961

A T-STAR fejlesztési eredményei. — Nagyné dr. Szauter Edit ...... 879

A T-STAR és a területi számjelrendszer, —— Nagyné dr. Szauter Edit ...... 964

NEMZETKÖZI STATISZTIKA Az angol Királyi Statisztikai Társaság jelene és jövője. ———- T. M. F. Smith—P. G. Moore . . . . 59

Az Európai Statisztikusok Értekezletének 41. ülése. —— Dr. Lendvai János ... 79

Szemtől szemben Japán és Magyarország mezőgazdasága. —— Benet Iván ... 114

A nemzetközi vándormozgalom statisztikai megfigyelésének problémái. —— Dr. Juhász Judit. . . 154

A japán családi gazdaságok. — Benet Iván ... 214

Történeti statisztikai adattárak az iparilag fejlett országokban. — Dr. Halkovics László . . . . 353

/ Hasonlóságok és különbségek Budapest és Bécs lakásállományábari. —— F. L.—ne' M. I... 587

Gazdasági növekedés és munkanélküliség Ausztriában. — Molnárné Venyíge Júlia ... 929

TÖRTÉNETI DOLGOZATOK Statisztikusok egymás között: Thirring Lajos egy késői levele tükrében. — Demény Pál . . . . 170

A magyar bányászat történeti statisztikai adatsorai. —— Dr. Halkovics László ... 246

Történeti statisztikai adattárak az iparilag fejlett országokban. —— Dr. Halkovics László . . . . 353

Adatok az 1850. évi erdélyi népszámlálás értékeléséhez. — Dávid Zoltán ... 481

A mezőgazdasági gépek külkereskedelmi forgalma, 1930—4944. —— Dr. Estók János ... 939

JELENTÉSEK Tájékoztató az 1993. évi társadalmi—gazdasági helyzetről ... 666

ELTÚNT STATISZTIKÁK NYOMÁBAN Egyházi és hitélet. — Jánki Gyula dr ... 363

Kecskemét a gyermek városa. —— Meréley Sándor dr. ... 368

Kecskemét város közoktatásügye. — Asztalos József dr ... 378

STATISZTIKAI ,,EGYPERCESEK" A fővárosi lakásépítés. — B. K... 68

Közlekedési balesetek a fővárosban. — F. L.-né M. I... 70

Igények és lehetőségek a felsőfokú képzésben. ——— N.-ne' P. H... 72

A nyugdíjasok helyzete Szabolcs-Szatmár—Bereg megyében. —-— M.-né P. M... 75

Milyen lakásokban élnek a főváros legnépesebb kerületében? — N.—né P. H... 260

A budapesti színházak látogatottsága. — Cs.—ne' V. ]... 383

Fővárosi idegenforgalmi körkép. — F. L.—ne' M. I... 385

A háziorvosi ellátás Pest megyében. —— B. B.—né ... 491

A víz— és csatomaellátottság Pest megyében. — V. I. ... 493

Külföldi érdekeltségű szervezetek Budapesten. —— B. K. ... 584

Hasonlóságok és különbségek Budapest és Bécs lakásállományában. — F, L.-né M. I... 587

IV

(5)

Csökkenő születésszám, növekvő halandóság—F. L.-né M. I.. . . 778

A pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozása a fővárosban, —— B. B.-né ... 780

A főváros bűnügyi helyzete az 1990—es években. —— Cs.—né V. .]... 876

A fővárosi lakásépítési kedv változása. __ B. K... 959

Pillanatkép a főváros általános és középfokú iskoláiról. —— Cs.-né V. J. ... 961

SZEMLE Az Európai Statisztikusok Értekezlete'nek 41. ülése. —— Dr, Lendvai János ... 79

Beszámoló a Foglalkoztatás és statisztika című konferenciáról. — Harcsa István—Molnár Györgyné ——-Varga Alajosné ... 165

Statisztikusok egymás között: Thirring Lajos egy késői levele tükrében. —— Demény Pál . . . . 170

A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottságának alakuló űlése. —— Dr. Árvay János 264 Az Európai Unió és hét kelet-közép-európai ország statisztikai hivatalainak közös nyilatkozata 388 Az Európai Unió és hét kelet-közép-európai ország brüsszeli konzultációja. — Dr. Vukovich György 390 A Magyar Statisztikai Társaság 1993. évi tevékenysége. — Dr. Marton Ádám ... 391

Dr. Horváth Róbert (1916—1993). — Dr, Balázs József ... 395

Amerikai elképzelések a XXI. század statisztikájáról. —— Dr. Szilágyi György ... 396

Kistérségi területi vonzási rendszer. —— Faluvégi Albert ... 496

Az MTA Statisztikai Bizottságának 1994. március 21-i ülése. — Dr. Árvay János—Dr. Vértes András ... 590

Az MTA Statisztikai Bizottságának 1994. május 16—i ülése. —— Vita László ... 784

A T-STAR fejlesztési eredményei. —— Nagyné dr. Szauter Edit ... 879

A T—STAR és a területi számjelrendszer. —— Nagyné dr. Szauter Edit ... 964

Magyar szakirodalom Rechnitzer János: Szétszakadás vagy felzárkózás? (Faluvégi Albert) ... 882

Magyar nyelvű szakirodalom Az AIDS—gondolkodás. (Gábor Mária) ... 965

STATISZTIKAI HIRADÓ

Személyi hírek ... 81, 174, 267, 400, 499, 595, 686, 786, 886 Szervezeti hírek —— Közlemények ... 81, 174, 267, 400, 499, 595, 686, 786, 886, 971

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÖ

Külföldi statisztikai irodalom ... 84, 178, 269, 402, 501, 597, 689, 788, 888, 973 Bibliográfia ... 92, 276, 410, 605, 698, 894 Külföldi folyóiratszemle ... 187, 415, 510, 701, 798, 984

(6)

NÉVMUTATÓ

(A Statisztikai Szemle 1994, évi számaiban megielent cikkek szerzői)

Árvay János dr.

Asztalos József dr. ... 378

Balogh Károly ... 68, 584, 959 Bánszegi Katalin dr ... 761

Baranyai István dr, ... 448

Bedekovics István ... 530

Belyó Pál ... 433

Benet Iván ... 114, 214, 822 Bezerédj Béláné ... 491, 780 Csabáné Váradi Julianna ... 383, 876, 961 Dávid Zoltán ... 481

Demény Pál ... 170

Estók János dr ... 939

Faluvégi Albert ... 496, 882 Farkas E, János ... 197, 285 Fazekas Béla dr. ... 21

Fazekasné Kovács Katalin ... 613, 805 Fórika Lászlóné Molnár Ildikó . . . 70, 385, 587, 778 Fóti János ... 344

Futó Péter ... 124, 647, 722 Gábor Mária ... 965

Halkovics László dr. ... 246, 353 Harcsa István ... 165

Heka László ... 298

Hoós János dr ... 225

Hoóz János dr ... 833

Hüttl Antónia dr ... 469, 805 Jánki Gyula dr ... 363

Józan Péter dr ... 5, 101 Juhász Judit dr. ... 154

Kállay Laszlo ... 647, 722 Kaszóné dr. Agó Erzsébet ... 307

Kiss Éva dr ... 46

Kozma Ferenc dr, ... 421

... 264, 517, 590' Laszka Sándorné ... 851

Lakatos Judit dr ... 637

Lakatos Miklós dr. ... 344, 547, 625, 761 Lendvai János dr ... 79

Malakucziné Póka Mária ... 75

Marton Ádám dr ... 141

Merétey sandor dr. . , . . . . ,, ... 368

Mészáros Arpád ... 344

Molnár D, László dr. ... 577

Molnár Edit, S ... 560

Molnár Györgyné ... 165

Molnárné Venyige Júlia ... 929

Moore, P, G ... 59

Nagyné dr. Szauter Edit ... 879, 964 Németh Zsolt ... 237

Novotnyné Pletscher Hedvig ... 72, 260 Oros Iván ... 851

Pozsonyi Pál dr, ... 744

Pukli Péter dr. ... 709

Rózsa Gábor ... — . . 920

Sántha Józsefné dr ... 307

Schindele Miklós ... 851

Smith, T. M. F. ... 59

Szabó Márta ... 197, 285 Szász Kálmán dr ... 461

Szondi Ildikó ... 298

Tomka Miklós dr. ... 329

Varga Alajosné ... 165

Vavró István dr. ... 35, 739 Végvári Jenő ... 901

Vértes András dr ... 517, 590 Vida Judit ... 493

Vita László ... 784

Figure

Updating...

References

Related subjects :