• Nem Talált Eredményt

Magyar büntető törvények s bűnvádi eljárás az országbírói értekezlet szabályai szerint

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Magyar büntető törvények s bűnvádi eljárás az országbírói értekezlet szabályai szerint"

Copied!
160
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR

BONTETŐ TÖRVÉNYEK

S '

BŰNVÁDIELJÁRÁS

az országbírói értekezlet szabályai szerint.

IRTA

KASSAY ADOLF.

Második,

az időközben keletkezett kir. és udv. k a n e. r e u- d é l t e k k e l biivitott kiadás.

PEST, Xíitö. "

K I A D J A L A M P E L R Ó B E R T .

(2)

l'est, 1664. Nyomatott Vodianer F.-nsl.

(3)

Előszó az első kiadáshoz.

A fájdalmas tizenkét év után, a ma- gyar büntető törvények, és törvényes gyakorlat az 1848- i törvények által igé- nyelt módosításokkal visszaállitattak.

Az alkotmány sáncain kiviil álló népet a kiváltságos osztály magához emelte; s a korszellem által követelt osztály különbséget megszüntette.

Az 1848-i törvények az egyenlö'ség elvét kimondották, ennek folytán a bün- tető eljárásnál is meg kellett szűnni a magyar polgári, és büntető törvények- ben foglalt azon különbségnek, mely a nemes és nem nemes között létezett.

E mii tehát az 1848-i törvények elveit követő ideiglenes törvénykezési szabályok szerinti módosításokkal visz- szaállitott büntető törvényeket, és bűn- vádi eljárást adja elő.

Miután sajtó ügyeink az 1552-i osztrák sajtótörvény szerint ítéltetnek;

ezeket is mellékeltem, de összebason •

(4)

litva, az 1848-i sajtótörvényeket is elő- adtam, hogy mindenki láthassa, mikép sajtó ügyeinkben mily elveket állítot- tak fel az 1848 i törvények.

Számos a kir. itelő tábla hatósága alá tartozó bűntények annak hatósága alól kivétetvén, a hadi törvényszékek alá rendeltettek; függelékben ezeket is mellékeltem.

Előszó a második kiadáshoz.

' Az országbírói szabályok életbe ' lépte után számos felső rendeletek ke-

letkeztek, melyek a büntető törvény- kezési eljárásnál nélkülözhetlenek.

Az első kiadás elkelte után jónak láttam e müvet az időközben keletkezett rendeletekkel bővítve, második kiadás- ban adni a jogtudománynyal foglalko- zók kezébe, de hogy könnyebbségül szolgáljon a büntető törvénykezési el- járásnál is.

Pest lS64-ik évi junius hóban

a szerző.

(5)

I. Rész.

A bűntényekről, és büntetésekről.

I. FEJEZET.

A bűntényekről átalánosan.

1. §. A b ű n t é n y f o g a l m a .

_ A bűntény lelkünk szabadságától függő minden oly tény, melyre megkívántatik: '

1. C s e l e k v é s , azaz a törvény ren- deleteivel ellenkező tett elkövetése, úgymint lopás, rablá3, vagy

• 2. E l m u l a s z t á s , azaz, az elkövetett kárnak kötelességből származó meg nem gát- lása, midőn az lehetséges volt, igy például midőn a szomszéd kiraboitatásu meg nem akadályoztatott, vagy

3. A l n o l c v a g y r o s z a k a r a t , az az: midőn a törvényt megszegő álnok igyeke- zet a vétek elkövetésére kiviláglik, vagy

4. H i b a, midőn a sérelem eltávolitása

Kiv-sny, Magyar Süntetötö r-ünyek. 1

(6)

eszközöltethetett volna, de annak tevése el- mulasztatott.

A bűntény elitélésénél fő tekintetet ér- demel a lelki szabadság, azaz: bogy a bűnt elkövető észszel biró, s szabad tény végbevi- telére képes legyen, mert erőszak s kénysze- rítés által elkövetett tény, bűnténynek nem tekinthető, valamint természeti hiány, vagy észbeli tehetséggel nem birók, például cse- csemők, esztelenek által bár törvényelleuies tény követtetett is el, azt bűnténynek tekin- teni nem lehet- ^

Á ^ É n n t é ^ ^ ^ ^ ^ k ü l ő n f é l e s é g é h e z ké- pest Mjmg^M/gyilag véve '• _

N y i 1 v á^TptT^gfidőn! áz egész polgári társaság, v a ^ p R g gMggs/midőn egyes pol- gárok, vagj/y^ g - y ^ s a ^ p í mindkettő együtt véve sértetik^fflég^,;a^b'űntények elkövetése által.

C s e l e k v é s i , a mint a kitűzött bűntény valóságosan végrehajtatott, vagy m u l a s z - t á s i , midőn a törvény megtartására szüksé- ges igyekezet hiánya által történt.

S ú l y o s , a mint az elkövetett sérelem vagy igen nagy, vagy c s e k é l y , midőn kis- sebb veszélyt von maga után.

(7)

— 3 —

M i n ő s í t e t t (qualificatum), midőn kü- lönös igyekezet, s álnokság hozzájárultával

vitetik végbe, s ezen bün a többi bűntények felett keményebben büntetendő, vagy v é 1 e t- 1 e n, mely álnokság nélkül eszközöltetett.

A t a l á n o s és k ü l ö n ös,a mint a kö- telezettek, vagy ótalmazottak ellen átalnnos, vagy különös törvény megszegése által követ-

tetik el. . V é g r e h a j t o t t , midőn a bűnös által

célul kitűzött tény teljesültének bekövetkez- nie kellett, vagy v é g r e n e m h a j t o t t , midőn a bűntény elkövetésére! szándok meg volt, és készületek s lépések .is,történtek, de a szándokolt bűntény még is végre nem haj- tatott s ez b ü n k i 8 é r'l e t n e k (conatus de- linquendí) neveztetik. ., / .. .

3. §. A b ü n t é n y e k ' d ' e l ó Í z t ás ai.

A bűntény vagy á l no'k, midőn a rossz, a törvénynyel ellenkező szándok a bűnös ál- tal felfogva, elhatározva, s végrehajtva volt.

— Innen az álnokság, vagy v i l á g o s , a l a t - t o m o s , e l t ö k é l l e t t , r ö g t ö n i , k ö z v e - t e t t , vagy k ö z v e t l e n . K ö z v e t l e n ál- nokság az, midőn a bűnös céljául felvett tényt végre is hajtotta. K ö z v e t e t t pedig, mi- dőn a bűnös által végrehajtásra kitűzött tény-

1*

(8)

— 4 —

bői ellenkező következett, igy például, ki mást csak sebesíteni kívánt, s azt akaratja ellenére megölte. — K ö z v e t l e n álnokság továbbá t é n y e l ő z ő (antecedens), midőn a végre- hajtásra célul kitűzött tény a bűn előtt tör- tént, vagy t é n y a l a t t i (concomitans), mi- dőn az a bün alatt követtetik el. Yégre h a t á - r o z o t t , vagy h a t á r o z a t l a n , midőn egy vagy több bűntények közül valamelyik elkö- vetése kijeleltetett, vagy nem.

H i b á s , midőn az értelem munkássá- gának hiánya miatt történt, honnan a hiba vagy nem t e t tl.e g e s, midőn a bűntény más általi elkövetése, habár lehetséges volt is, nem akadályoztatott, vagy r o s z l e l k ű h i b á s - s á g (culpa dolo determinata), midőn a bűnös céljául kitűzött tények végrehajtásából szár- mazó eredményeket általláthatta, de a bünt még is elkövetni el néni mulasztotta.

3. Y a l ó di, mely lelki szabadság s ész- szel biró egyéu által követtetett el. Yégre

H i á n y o s bűntény az, mely lelki te- hetség, és külső ok hiánya miatt, p. o. csecse- mők, vagy esztelenek által követtetett el, me- lyet bűnténynek venni neim lehet.

(9)

— 5 -

II. FEJEZET.

A főbünösökről, bűntársakról, és ezek kűiönbíéleségeiröl.

4. §. A f ő b ü n ö s r ő l á t a l á n o s a n . Mind az, a k i a bün elkövetéséhez segéd- kezet nyújt, tágas értelemben b ű n t á r s n a k neveztetik. — Szoros értelemben pedig kü- lönbség létezik afőbünös, s bűntárs között. — F ő b ü n ö s az, ki a bűnt önmaga követi, vagy azt más által követteti el. — B ű n t á r s pe- dig az, ki a főbiinösta bűntény elkövetésében segitette.

5. §. B ű n t á r s a k r ó l .

B ű n t á r s a k több rendre osztatnak,u.

m.: T e 11 e l ő z ő (antecedens), t e t t a l a t t i (concomitans), s t e t t u t ó z ó k r a (subse- quens), a mint a bűntársak vagy tény előtt, például tanácscsal járultak, vagy tett alatt, p. o. lopott jószágot elrejtvén, vagy tett után, midőn vétek elkövetése után a fel nem fede- zés kieszkőzlésére nyújtottak segédkezet a főbünösnek.

(10)

— 6 -

6. §. A b fiútársaságról.

A büutársaság vagy t á v o l i , vagy k ö- 7. e 1 i, a mint a társak a bűntényt közvetlen cselekedettel, vagy más segéd készületekkel segítették elő. Innen fő- és al-büntársakra osztatnak; igy például, ki a gyilkosság vég- hezvitelére fegyvert adott, vagy a gyilkolás- nál őrt állott, a l b ü n t á r s , ki pedig a bünté- vőnek oly eszközt, mely nélkül a bűn végbe- vitele lehetetlen lett volna, nyújtott, f ő b ű n -

• t . á r s n a k mondatik. , Á t a l á n o s és r é s z l e t e s bűntársak,

a mint vagy az egész bűnténynek, vagy csak egy részének elősegítéséhez járultak.

T é n y l e g e s és n e m l e g e s bűntár- sak, a mint vagy t é n y, vagy e l m u l a s z - t á s által a bűn elkövetésére segédkezet nyúj- tottak. — Végre

E g y e z e t t vagy s z ö v e t s é g e s bűn- társak, a mint a bün elkövetésére megkíván- tató eszközök nyújtására előleges egyezés ál- tal magukat lekötelezték. — Ki a bűnöst tett- leg valami eszközökkel, úgymint a bűnösnek szállást adva, vagy a lopott jószágot magához hurcolva, ugy a bün nyomait, valamint a ke- rített holmikat eltitkolva elősegíti, az ilyen is b ű n t á r s , vagy is inkább orgazdának (fau- tor) neveztetik.

(11)

7. §. S z ö v e t s é g b ő l e r e d ő b ű n t e t t . Ha ugyan egy vétek elkövetéséhez töb- ben alattomosan járulnak, a z b ü n - s z ö v e t - s é g n e k (conjuratio) neveztetik, hol minden bűntárs t é t e t ő f ő b ü n ö s n e k ( a u c t o r i n t e l - lectualis) mondatik, bár ajbün elkövetésében részt nem is vett. — Ettől különbözik a több bűntények elkövetésére összeállott c s o p o r t (banda), midőn a bűntények bizonytalan idő:

beni véghezvitele végett többen egy csoportba összeállottak, itt mindkét esetben főbünös az, ki a bün elkövetésénél a többieket vezérli, s azokat kormányozza.

III. FEJEZET.

A fenyítő büntetésekről átaiánosan.

I. Szakasz.

A büntetés neme, s természetéről.

r

átaiánosan.

8. §. B ü n t e t é s f o g a l m a . , A büntetés oly érzéki rossz, melylyela bűnös az elkövetett bűntényért birói Ítélet foly- tán illettetik, hogy ez által az emberi akarat

(12)

— 8 -

a büntetéstől visszatartassék, s elrettentessék;

— minden ily érzéki rossz vagy is a büntetés egyedül csak fenvitő törvényszéki bűntényre alkalmazható; mert azon érzéki rosszak, me- lyek törvény rendeletein kivül 11. m. beteg- ség, lelkiismeret furdalásai esnek, ide nem számíthatók.

9. §. A b ü n t e t é s c é l j a . A büntetés célja kétféle ; a. m. t á v o li, mely a jogok fentartásán alapszik, és k ö z e- 1 e b b i, hogy a bűntényre szabott érzéki rossz, vagy is büntetés a sértőre visszaessék; to- vábbá m e l l é k e s , vagy is á 1 - c é 1 (accidens et secundarius), és ez a bűnös javulása, hogy az mint egy példa gyanánt szolgáljon a bűn- tények elkerülésére, s hogy a büntetésnek a biró által tett végrehajtása által mintegy féle- lem gerjesztessék az emberi akaratnak a hün elkövetetésétőli visszarettentésére, szóval: a büntetés célja az, hogy a polgári társaságban semmi olyas ne történjék, mi a józan ész, s törvénynyel ellenkezik,-azaz: hogy a jogok bátorsága biztosíttassák; csupán bosszúállást tűzni ki célul, az emberi nem méltósága, s a természet törvényével ellenkezik. '

(13)

10. §. A b ü n t e t é s b e s z á m í t á s á r ó l . A jog elvei szerint a büntetés egyedül a bűnöst, s az érző tehetséggel birót sújthatja, honnan következők folynak:

1-ör. A hol vétek nem létezik, ott bünte- tésnek helye nem lehet, p. o. a bűnösnek ár- tatlan utódjánál, igy azok is, kik büntévőknek nem tartathatnak, u. m. őrültek, csecsemők, nem büntettethetnek.

2-or. A büntetés egyedül érző tehetség- gel birokon hajtható végre, nem pedig a hol- takon, vagy észbeli tehetséggel nem birokon, kik a rosszat, melylyel illettetnek, ugy sem erezik. . 11. §. B ü n t e t é s k i t e r j e s z t h e t l e n s é -

g é r ő l .

•Büntetéssel egyedül a büntévő, nem pe- dig az ártatlan illettethetik, innen következik:

1-ör. Hogy a büntetés az örökösökre, kik a bűntényben részf nem vettek, sem sze- mélyeik, sem vagyonaikra nézve ki nem ter- jesztethetik — kivévén a felségsértés, és hűt- lenség! eseteket, hol az elitéltnek büntetést maga után vonó egyéni javait az örökös akir.

ügyvédnek általadni tartozik, erre nézve pe-

(14)

— 10 -

dig a p e r - e l v á l l a l á s (íitis contestatio) a nyilvános bűntényekben nem elegendő.

2-or. A büntetés vérrokonsággal össze- kapcsolt egyénekre sem terjedhet ki — kivé- vén a bűntársakat.

- 3-or. Fenyítő bűntényekben kezességnek helye nincs.

4-er. A bűntársak közül mindenki a ma- ga, nem pedig más vétkéért bűnhődjék. . 12. §. A b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s á r ó l .

• A büntetés végrehajtása az elkövetett bűntény után sokára ne lialasztassék, mert a rövid idő alatt végrehajtott büntetés a bünté- vőre is nagyobb hatást gerjeszt, s élénkebb példa gyanánt szolgál.

13. §. B ü n t e t é s h a t á s a . . A büntetés, hogy hatással birjon, szük- séges :

1-ör. Hogy a büntetést a büntévő mint rosszat érezze, ellenkezőképen az büntetésnek nem tekinthető.

2-or. Egyedül a főbünös, s bűntársakra szabassék, mert az ártatlan igazságtalanul nem szenvedhet.

3-or. Minden kegyetlenség a büntetés-

(15)

seli fenyítéstől távol legyen , mert ez az em- beri nem méltóságának lealacsonyitására szol- gál. Végre .

4-er. Hogy a büntetés a bűnös javulásá- nak akadályul ne szolgáljon.

II. Szakasz. .

Büntetések mineműségéről, és fajairól.

14. §. B ü n t e t é s e k m i n e m ű s é g é r ő l . A büntetés, mely a bűnösre fenyítékül rendeltetni szokott, vagy

1-ör. T ö r v é n y e s , melynek minősége és mennyisége a törvény által elhatároztatott, vagy ő n k é n y t e s , midőn a büntetés minő- ségét és mennyiségét a biró önkénye szerint

határozza meg. , 2-or. R e n d e s , mely a törvényben ki

van tűzve, vagy r e n d k í v ü l i , midőn a tör- vényes büntetés sulyósittatik, vagy gyöngitte- tik, innen az e n y h í t e t t r e , és n e h e z í - t e t t r e osztatik.

15. §. B ü n t e t é s f a j a i .

A büntetés a polgároknak vagy életökre, test, becsület, szabadság, vagy vagyonaikra terjesztetik, honnan az vagy - t e s t i , vagy s z e l l e m i .

(16)

— 12 -

T e s t i büntetések a h a l á l , verés,

•vagy a szabadság korlátozása.

S z e l l e m i pedig becsület; vagy pénz- beli veszteséggel járó.

16. §. A h a l á l b ü n t e t é s r ő l . A halálbüntetés az, midőn az ember élete a törvény által kijelelt büntényi esetek- ben elvétetik. Bár a halálos büntetést törvé- nyeink el nem törülték, azt biráink még is a kor eszméinek engedve a legsúlyosabb ese- tekben mondják ki.

A büntetésnek célja a javítás, s nem az, hogy a bűnös megboszultassék ; — a halálos büntetés megszüntet mindent, elzárja azon utat, mely a törvények céljához a javításhoz vezet, s az csökkenti a törvények iránti tisz- teletet, s a nép pedig a törvény ezen rémeitől borzadálylyal fordul el.

Törvényeink is azt rendelik, hogy a ha- lálos büntetés az igazság és szükség megkí- vánta eseteiben alkalmaztassák; mert külön- ben az kegyetlenséggé fajul.

17. §. E g y s z e r ü, s n e h e z í t e t t h a l á l - b ü n t e t é s e k r ő l .

Az ember élete elvétethetik fejvétel, akasztás, s agyonlövés által, ezen utóbbi bün- tetéssel a katonák szoktak fenyíttetni.

(17)

— 13 -

Ezelőtt m i n ő s í t e t t halálbüntetés is volt, a halálos büntetés más érzéki rosszal, u.

m. test eldarabolása, orr, fül, kéz elvágás, szemkivájás, keréktörés, karóba húzás, vagy megégetés által nehezíttetett, mely kinzó bün- tetések az emberi nem lealacsonyitását, s ir- tóztató kegyetlenséget foglalnak magukban;

azért ezen büntetés neme 1814. évi május 15-ki rendelet által eltöröltetett, s csak két.

büntetés nemére, úgymint p a l l ó s , és kö- t é l r e szoríttatott.

18. §. T e s t i b ü n t e t é s e k . A haladó kor az emberiség lealacsonyi-•

tására célzó testi büntetést kiküszöbölni s azt megszüntetni törekszik. Az egyenlőség elvé- nél fogva, mely az 1848-ki törvény által szen- tesittetett, a nem nemes a nemeshez emeltet- vén, a törvény azon kedvezménye, miszerint a nemest testi büntetéssel illetni nem lehetett, a nem nemesre is kíterjesztetett; az ország- bírói ideiglenes értekezlet 2. §. ezen egyenlő- ség elve szerint a testi büntetéstőli mentessé- get a kir. curia által 1848-ik évtől követett gyakorlatnál fogva — a bűntetteknél kitér- jesztette a nem nemesekre is ; azonban az or-.

szágbirói bizottmány ezen elvet következetes-, sen nem alkalmazta, mert az. 5. §.-ban a'me-

(18)

— 14 —

zei rendőri s egyéb kihágásokban a testi bün- tetést feltartván, ez alól csak a nemeseket, honoratiorokat, s azokat, a kik az 1848-ik 5.

t. c. szerint választói képességgel birnak, hova azon izraeliták is sorolandók, kik ezen vá- lasztói tulajdont kimutathatják, következés- kép a nem nemesek közül mind azok, a kik ezen képességgel nem birnak, mindig a testi büntetés alatt hagyattak ; mi az 1848. törvé- - nyek egyenlőségi elvével ellenkezik E nagy

érdekű 5. §. szövege következőleg szól: A me- zei rendőri kihágások tekintetéből az 1840-ik évi 9-ik törvénycikk által a testi büntetés fenn- tartva lévén és az 1848-ik évi törvények által sem töröltetvén az el egészben, de a testi bün- tetésnek fenntartása, mig más célszerűvel a törvényhozás által nem pótoltatik, a közfegye- lem fenntartása tekintetéből, a kihágások min- den egyéb nemeinél is nélkülözhetlenuek mu- tatkozván, a testi büntetés ovatos használata, kihágásoknál fennhagyatik ugyan; a mennyi- ben azonban az 1848-ik évi 22. törvénycikk a testi büntetést bizonyos qualificatiók létezése esetében megszüntette: ennélfogva az 1848-ik évi törvényhozás szelleméből indulva ki, a testi büntetés alóli teljes mentesség, a kihá- gás eseteiben is, a nemeseken és gyakorlati- lag azok sorába fölemelt honoratiorokou fölül mindazokra is kitérj esztetik, kik az 1848-ik

(19)

— 15 -

évi 5-ik törvénycikkely szerint politikai jogok gyakorlatára képesitvék. Ezen mentesség mind azon izraelitákra is kiterjesztetvén, kik bár politikai jogok gyakorlatával felruházva nin- csenek, az erre törvényileg megszabott egyéb qualificatióval birnak. A testi büntetés alól mentesitetteknek nejeik, özvegyeik és család- juk tagjaira ezen mentesség szintén kiterjed.

A testi büntetések azoknál, a kikre az megha- gyatott, következők szoktak alkalmaztatni.

V e s s z ő z ő s , p á l c á z á s , k o r b á c s o l á s , mely szokás, s törvényeink szerint különbfé-.

leképen a vétek minemüségéhez képest alkal- maztatik.

Ezen büntetések végrehajtásánál a tör- vények a birónak kötelességévé teszik, hogy a büntetendő egyén életkorát, nemét, polgári állapotját, s testalkotását méltó figyelembe vegye, mivel az ellenkezőleg könnyen halál- büntetéssé válhat. 1791: 43.

19. §. S z a b a d s á g o t k o r l á t o z ó b ü n - t e t é s e k .

Szabadságot korlátozó. büntetések kö- vetkezők :

1-ör. Száműzés, vagy országbóli k i t i l - t á s (exilium, relegatio), midőn valaki az or- szágból kizáratván, más helyre elköltözni

(20)

— 16 -

kényszeríttetik. — A s z á m ű z é s nem igen használható, mivel ez nem csak a bűnös job- bulásának eszközéül nem szolgál, hanem a kül nemzetek iránti kötelességgel és tisztelet- tel is ellenkezik. — Azért a száműzés helyére visszaküldendő külföldiek ellen szokott gya- koroltatni.

2-or. H e l y k o r l á t o 1 á s (confinatio), mi- dőn a bűnös bizonyos határ, s környékre köl- tözni rendeltetvén, onnan vissza jönni tiltatik, ezen büntetés csak azon bűntényekre alkal- mazható, melyek a bűnös jelenléte által ismét

megujittatnának. .

3-or. E l s z á l l í t á s (deportatio), mely az előbbeni büntetésekből keletkezik; midőn a bűnösök seregesen vitetnek valamely szi- get, vagy gyarmat lakosai közé, mely ámbár lakókkal telt, vagy puszta földre történik is,

a nemzetek jogával mindenkép ellenkezik, mert azon tér ártatlan lakói, hová a gonosz- tévők szállíttatnak,• büntettetnek, hol az ár- tatlanok mintegy martalékul a bűnösök eleibe vettetnek.

4-er. B ö r t ö n , liol a bűnösök fogva tar- tatnak. — Börtön pedig mind a hely, idő, s tartás végetti különbözés szerint, s bűntény- hez aránylag más büntetés nemével- pótoltát- hatik. — A börtönből a szabadság kirekesztve legyen, de nem az emberi szelídebb bánás-

(21)

— 17 -

mód. — Különbségnek kell azonban létezni azon börtönök között, melyekben a büntévők elitéltetésök alatt tartatnak, s azok között, melyekbe már az elitéltek büntetésök kiállása végett záratnak. Továbbá a börtönben lévő bűnösök munkára szoritandók, mert ellenkező esetben az nem jobbulás eszköze, hanem in- kább a bűnösök elrontója, hol tagjaiknak előbbeni ügyességét a hosszas henyélés által elvesztvén, még inkább rosszahhiija.

A börtönöket illetőleg figyelemre mél- tók az úgynevezett j a v i t ó f o g h á z a k , hol a bűnösök vagy külön szobákban tartat- nak éjjel és nappal is, mely m a g á n y r e n d - s z e r n e k neveztetik, vagy nappal együtt dolgoznak, de egymás között beszélni tiltat- nak,^ azért nagyobb felvigyázás okáért mel- léjök örök állíttatnak, éjjelre pedig külön szo- bákba záratnak, és ez h a l l g a t ó r e n d - s z e r n e k neveztetik. — A mi megyéink- ben ezen börtönrendszerek egyike sincs még eléggé kifejtve, azonban vannak nyomai már régóta azon törekvésnek; miszerint azon rend- szerek kiválóbb' előnyei kisebb nagyobb mér- tékben legalább megközelitessenek.

5-ör. Valamely életnem követésére való kényszerítés, ugy mint szerzetbe késztetett lépés, vagy katonasághoz adás; ezen büntetés neme nem helyeseltethetik azért, mivel azon

Kassay, Magyar büntető törvények. 2

(22)

— 18 -

osztály, melybe a bűnös kényszerítve áll, le- alacsonyittatik. Azért a helytartó1 tanácsnak 1799. évi május 25-én kelt intéző levele tiltja a súlyosabb bűnösöknek a katonák közé le- endő felvételét.

20. §• S z e l l e m i b ü n t e t é s e k . Szellemi büntetések azok, melyek által jog, vagy becsület vesztetik el, azok pedig kö-

vetkezők :

1-ör. N e m e s i c i m elvesztése.

2-or. B e c s ü l e t v e s z t é s , midőn a bűnös bizonyos esetekben, úgymint felségsér- tés, és hütlenségi bűntényekben becsületétől megfosztatik, hol mind a nemesség, mind az örökösödés a felségsértő, és rokonai között megszakad. Becsületvesztés több büntetést von maga után, mert a becstelen tanú nem lehet, mást nem vádolhat, hivatalt nem visel- het. — A becstelenitő büntetésekkel vagy soha, vagy azon esetekben jó élni, melyek túlságos becsületvágyból származnak: mert ellenkezőleg a becsületvesztett minden emberi társaságtól megfosztatván, előtte ajobbulás útja elzáratik.

(23)

— 19 -

21.§. P é n z b e l i , - s j ó s z á g b e li b ü n t e - t é s e k r ő l .

Pénzbeli büntetés az, midőn a büntévő a reá kimért büntetés mellett még bizonyos összeg pénzt is köteles fizetni; ezen büntetés neme azon bűntényekre, melyek túlzó fösvény- ség, vagy nyereségvágyból származnak, igen alkalmazható. "

J ó s z á g v e s z t é s pedig, midőn a bű- nös javai elkoboztatnak, mely vagy á t a 1 á- n o s, vagy r é s z l e t e s , " a mint a javak vagy egészben, vagy csak részben vesztetnek el. — Jószágvesztést pártolni nem lehet azért, mivel az által egy részről a büntévő élete fenntartá- sára szükséges eszközöktől megfoszíatik, más részről pedig, mivel a büntévő ártatlan örökö- sei bűnhődnek, s azok mintegy a büntetés ré- szeseivé tétetnek, ujabb törvények szerint kl- záratott, s egyedül csak a büntévő személyét illető javakra; — á felségsértés s hütlenségi, bűntényekben — terjesztetik ki, kissebb vét- kekre pedig pénzbeli büntetés szabatik,

III. Szakasz.

A büntetés enyhitése, s nehezítéséről.

22. §. B ü n t e t é s e n y h í t é s é r ő l . Büntetést enyhiteni csak a felségnek van joga, de szorosan véve a bírónak az 1715:48.

2*'

(24)

— 20 -

t; cz. szerint kötelessége. — A büntetést eny- hítő körülmények következők:

1-ör. K i t ű n ő e g y ü g y ű s é g p. o.

némák, és siketeknél.

2-or. Mély k o m o r s á g s elmerültség, vagy más észbeli tehetséget zavaró hibák, me- lyeknek megvizsgálására a bíró alkalmas, s tudós orvosokat használjon. .

3-or. G y e r m e k k o r , melyben a hün megkülönböztetésére itélő tehetség hiányzik.

A gyermekkor törvény által meghatáro- zandó, igy a bajor törvény a betöltött 16, az ausztriai pedig a 20-ik évig a büntetést eny-

hítni parancsolja. ^ 4-er. I g e n n a g y r é s z e g s é g . Mi-

vel ez által az észbeli tehetség felette megza- vartatik, — kivévén, midőn egyedül a végre- hajtás céljául kitűzött, s bátrabban véghez viendő bün miatt túlságos részegségre adta magát, itt enyhítésnek, — mely egyenes és eltökéllett vétkességnek tartandó, — helye nem lehet.

5-ör. O l y i n d u l a t , mely által az ész igen megzavartatik, azonban, hogy indulatból elkövetett téuybeli büntetés enyhittethesséb, szükséges, a) hogy a büatény ezen feliudulá3

alatt történt légyen, b) hogy a bűnös ellen túlzó sérelemből keletkezett, cjhogy ezen sé- relemre a bűnös okot nem adott.

(25)

— 21 -

6-or. F é l el em, melynél megkívánta- tik, hogy a félelemből eredt ijesztés tetemes

legyen, s hogy azon rosszat, melylyel a bűnös ijesztetett, kikerülni nem lehetett, s hogy erre a bűnös okot nem adott. — Ezen bűntény el- itélésénél a biró a félelem nagyságára, körül- mény, nem, s időkorra méltó figyelmet for- dítson. -

2 3 . § . B ü n t e t é s t e n y h í t ő t á v o l i okok.

Büntetést enybitő távoli okok:

1-ör. Igen nagy s z ü k s é g , mely a bű- nös vétke nélkül keletkezett.

2-or. E l c s á b í t á s , , mélyhez fenyege- tés is járult, vagy ha az elcsábítás részegség, vagy más elmezavar alatt történt.

3-or Felsőbbek által a bűntény elköve- tésérei kényszerítés.

4-er. Ö r e g s é g , melynél a test gyen- gesége, s a bűnös állapota tekintetbe veendők.

5-ör. A büntévő előbbi jó s feddhetlen életmódja, honnan javulása reménylhető.

6-or. Ha a büntévő büntetésével a ha- zára kár háromolhatnék, például midőn vala- mely jeles kézmű vagy mesterség tökéletesí- tése közbeni büntetésével akadályoztatnék.

Végre , 7-er. Ha a bünté vőnek számos kisded

(26)

— 22

- gyermekei vannak, a kik nélküle véginségre jutnának.

24. §. B ü n t e t é s s u l y ó s i t á s r ó l . A büntetés sulyósittatik, midőn a bűn- tény körülményeihez képest a törvényes bün- tetés még valamivel pótoltatik. — Büntetés sulyósitásának okai következők lehetnek :

1-ör. Ha ugyanazon bűntényt a bűnös ismételve követte el, — vagy olyan követte el, a kinek az már hivatásával is ellenkezett, vagy ha annak elkövetésére többeket is csá- bított. -

2-or. Ha köztiszteletet, vagy könyört érdemlő egyént sértett meg, például gyermek szülőit.

o-or. Midőn a bűntény szent helyen, gyü - lekezetben, vagy fellebbvaló jelenlétében kö- vettetett el. -

4-er. Ha a bűntény a nélkül is veszélyes időben, u. m. tüz, vizáradás, vagy lázadás ide- jében követtetett el.

5 őr. Ha kegyetlenség, vagy vakmerő- séggel, vagy számos cinkosok társaságában vitetett véghez.

Minden büntetés nehezítést maga után -vonó esetekben a biró a büntetést a jog el-

(27)

— 23 —

vei, vagy .törvényes bevett szokás szerint al- kalmazhatja-a (bűntényekre.

25. B ü n t e t é s t k i z á r ó . o k o k r ó l . A büntetés megszűnik:

1-ör. A b ű n ö s h a l á l á v a l , mert a holtakon végrehajtott büntetésből sem annak javulása, mi már a nélkül is megszűnt—¡nem következik, 'sem példa gyanánt nem szolgál.

2-or. B ü n t e t é s i i d ő e l t e l t é v e l . Midőn a büntévő a reá kimért büntetést kiál- lotta; mert igazságtalanság volna ugyan egy bűnért a bűnöst kétszeresen büntetni. .

3-or. I . t é l e t:f e l o l d á s á l t a l . Mi- dőn ellenkező bizonyítékok jönnek elő s a bűnös ártatlansága napfényre jő, s igy a per s vád alól felmentetik.

4-er. K e g y e l e m á l t a l . Midőn a bű- nösnek az elmarasztaló itélet után a büntetés elengedtetik, kegyelmet egyedül a felség ad- hat Zs. II. k. 5: 1725.

IV. FEJEZET.

A büntető törvények alkalmazásáról.

26. §. A b i r ó k ö r e .

A büntető törvényt a biró minden bűn- tényre szorosan tartozik alkalmazni, de van-

(28)

— 24 -

nak még is némely kétes esetek, melyekben a büntetések alkalmazása, a biró belátására hagyatott. — Hogy a biró ily esetekben, me- lyekben a büntetés a törvény által meghatá- rozva nincs, az igazság körét tul ne hágja: kö- vetkezők szükségesek:

1-ör. A bűntény ismerete, s annak ki- világlására szolgáló körülmények kifejtése, hogy a nyomozáshói mind á bűntény, mind a bűnös világosságra derüljön.

. 2-or. í t é l e t , váljon a bűnös megérdem- lette-e és mennyiben a büntetést ?

3-or. A bűntény kivilágosultával a tör- vénybeli büntetés aképeni alkalmazása, hogy az a bűnnel ne ellenkezzék. Végre

4-er. Arány legyen a bűn, és büntetés között, az az: hogy a büntetés se szigorúbb se gyengébb ne legyen, mint azt a törvény rendeli.

I. Szakasz.

A bűntények ismertető jeleiről.

27. §. B ü n t g s t r ő l .

A büntest tulajdon értelemben véve a bűntény elkövetései tanúsítja, t. i. azon esz- köz, melylyel a bün elkövettetett.

(29)

— 25 -

28. §. A b ü n t é n y g y a n u j e l e i r ő l . A bünténygyanu jeleit azon ténybeli kö- rülmények teszik, melyeknél fogva a bűn- tény elkövetése, vagy bűnös személye gya- nittathatik. Bünténygyanu jelei pedig követ- kezők :

1-ör. Természeti kapcsolat a jelek, s a végrehajtott bűntény között.

2-or. Világos igazlata azon ténynek, me- lyen a büntényjele alapszik. Innen a büntény- jelek különbfélék, úgymint á t a l á n o s a k , és r é s z l e t e s e k , a mint á) a büntest min- den büntévő, és bűnjelére alkalmazható, vagy b) r é s z l e t e s , a mint csak egy bün nemére terjesztethetik ki. K ö z e l e b b i és t á v o - l a b b i jelekre, a mint közöttök és az el- követett bűntény valósága között szorosabb, vagy tágasabb összeköttetés létezik. Végre a bűnjelek vagy e g y ü t t i e k , (concurrens) melyek a bűntett elkövetésével vannak kap- csolatban, vagy e l ő z ő k , melyek a bűntény, elkövetését megelőzik p. o. méreg, vagy fegy- verek vásárlása, vagy u t ó z ó k, a mik a bűn- tett elkövetése után hagyatnak hátra p. o.

v é r f o l t o k . .

(30)

. — 26 -

29. §. A b í i n á t a l á n o s k ö z e l e b b i j e l e i r ő l .

Átalános s közelebbi bűn jelekhez tar- toznak :

1-ör. Ha az elkövetett bün helyén oly eszközök találtatnak, melyek a vádlottnak tu- lajdonai. '

2-or. A büntévő gyanús egyénnek a bűntárs általi megnevezése, kiváltképpen ha ez s a bűntárs között semmi ellenségeskedés nem létezett.

3-or. Oly fenyegetődzés, mely után a bűntény azonnal elkövettetett.

4-er. A vétkeseknek bármi rnódoni se- gélyezése.

30. §. Á t a l á n o s t á v o l a b b i b ű n j e - l e k r ő l .

Átalános távolabbi bűnjelek következők:

1-ör. Az előtti rosz viselet, rosz liir, vagy az előtt elkövetett büntettbeni részvét. ',

2-or. Az elkövetett bün helyéni gyanús

jelenlét. . . 3-or. Rosz egyénekkel tudva, s minden,

alapos ok nélküli szoros szövetkezés.

4-er. A sértett, s gyanús egyén között létező ellenségeskedés.

5-ör. Halálosan sértettnek vallomása.

(31)

— 27 —

6-or. A bűntény valóságának kiviláglása utáni szökés.

7-er. Az elkövetett bűntény után annak végrehajtására alkalmas eszközök alattomos

•elrejtése.

8-or. A gyanús egyén saruinak a hátra- hagyott nyommali megegyezése.

. 9-er. Hazugság, reszketés, akadozás -a, törvényszék előtt.

10-er. Sértő eszkőzök alattomos bir- toklása.

11-er. Dühöngés, vagy külérzék hiányá- nak tettetése vallatás közben. Öltöny gyanús elváltoztatása, éjelen által hazúróli távollét, s több efélék. .

31. §. Á r t a t l a n s á g j e l e i r ő l . A bűnjeleivel ellentétben állanak az ár-

•tatlansági jelek, melyek következők:

1-ör. A hün végrehaj tásárá megkivántató eszközök hiánya.

2-or. A gyanús egyén, bűntárs, vagy a sértett haldokló általi ártatlanság nyilvá- nyitása.

3-or. Az az előtti jámbor élet, s sértet- len becsület, ezen alapos okok mellett a bűn- tény elkövetése végetti gyanú csökkenhet, ele- nyészik pedig végképen, ha azon bűntény el- követése lehetetlen volt.

(32)

— 28 -

V. FEJEZET.

A büntető törvényszéki biró köteles- ségéről és hatalmáról átalánosan.

32. §. A b i r ó . k ö t e l e s s é g e a b ü n t e - t é s b e s z á m í t á s á n á l .

A biró kötelesség^ abban áll, hogy a va- lósággal elkövetett bűntény bebizonyítása után a bűnöst a törvény rendeleteivel ösz- hangzó büntetéssel fenyítse meg. A bünte- tés pedig .

1-ör. A t ö r v é n y n y e 1, az az azon föld- tér törvényével, hol a bűntény elkövettetett, öszhangzó legyen, mert az ország más idegen nemzet törvényeit bevenni nem tartozik. Va- lamint ha bizonyos bűntényekre a törvény ha- tározott büntetést szabott, azt kiterjeszteni, vagy megszorítani a törvények ellen, hatalmá- ban nincs a bírónak. —

2-or. A büntetés oly arányban legyen a bünténynyel, mint az a tény, s igazlatokból ki- világlik.

3-or. Igazságos legyen tárgyára nézve, azaz büntetéssel csak erre méltó bűntény suj- tassék. — Ha pedig a biró magány tudomása

(33)

— 29 -

a bünténynyel ellenkezik, ily esetben az itélet- hozástól az igazság elvei szerint álljon el.

33.§. A b ü n t e t ő b i r ó h a t a l m a a t ö r . v é n y e s b ü n t e t é s e k a l k a l m a z á s á n á l .

A büntető biró hatalma az önkéntes bün- tetéseknél meghatároztatik:

. 1-ör. T ö r v é n y á l t a l , midőn a bűn- tényre a büntetést a törvény kijeleli, itt a biró törvény szerint ítélni tartozik. De

2-or. A biró törvények nem létében önként határozza meg a ténybeli körülmények, s az igazság elvei szerint a büntetést, vala- mint a törvényes büntetést más egyenlő, s cél- irányos büntetésre változtathatja, — más okok miatt a büntetést őfelsége változtathatja meg.

Végre . 3-or. A bírónak, ki a törvények szerint

ítélni tartozik, a büntévőt az egyszer megér- demlett büntetés alól felmenteni, vagy a bűn- tény megvallása végett büntetés alóli feloldást igérni hatalmában nincs.

VI. FEJEZET.

Kegyelem és elévülésről.

34. §. K e g y e 1 e m r ő 1.

A bűnösnek kegyelmet egyedül ö felsége adhat, honnan következik :

(34)

— 30 -

1-ör. Eltörölheti a biró által hozott Íté- letet, s á bűnöst a büntető törvény alól fel-

oldhatja. . 2-or. Kegyelmet adhat a bűnösnek a

•biró által hozott Ítélet után, mely kegyelem vagy t e l j e s, midőn a büntetés egészen elen- gedtetik, vagy n e m t e l j e s , mely a főben járó itélet kegyelemmeli enyhítésében áll.. — Továbbá a büntetést ő felsége eltörölheti vagy á t a l á n o s a n , midőn közboesánatot (amny- stia) ad, vagy r é s z l e t e s é n , mely bizonyos enyhébb büntetés nemére fordittatik. — Azon- ban semmiféle kegyelmi jog a bűnöst a sér- tettnek teendő elégtétel alól fel nem oldja.. — A kegyelem pedig az igazság elvei szerint csak ugy állhat meg, ha az a törvény, s köz- bátorság sérelmére nem szolgál.

Azért a kegyelemérti folyamodványban különösen kifejtendők azon körülmények, melyek a büntévő pártolására szolgálhatnak;

de azért nem kell eltitkolni a sulyósitó körül- ményeket sem; mert lia a büntévő egyedül a védokok mellett, a sulyósitó körülmények mellöztével, illetőleg eltitkolásával mintegy kicsalni látszott a kegyelmet, ily esetben a nyert kegyelem nem sokat fog neki használni.

A kegyelem levélnek kiadása az 1563:

35. és 1567: 40. t. c. szerint a magyar udvari kancelláriát illeti.

(35)

- 31 -

Sokan- a kegyelmi jogot a büntető tör- vény szellemével meg nem egyezőnek állít- j á k ; — ott minden ellentét elenyészik, a'hol

a polgári társalom üdve-azt meg kívánja p. o.

pártütés esetében, mert itt sokszor a kegyelmi jog a pártütést megszünteti; s a polgári- tár-

saimat a nyugtalanságoktól, s zavaroktól'meg- szabaditja.

35. §. E l é v ü l é s r ő l .

Európa minden nemzeteinek büntető törvénykönyvében találjuk az elévülést, az az a büntető eljárásnak, és büntetéseknek bizo- nyos idő lefolyása utánni megszűntét, vagy is midőn már sem büntetni sem vizsgálatot tartani nem lehet. — Az osztrák törvények az örökös börtönü bűntetteknél 20 évre szab- ták az elévülési időt. 10—20 éveseknél 10 évre, a többinél 5 évre, mely elévülési idő a bűntett napjától számitatik, vagy vizsgálat esetében a bűnöst felmentő Ítélet napjától, de megkívántatik, hogy ezen elévülési idő alatt semmi büntettet se kövessen el, a ki azzal élni akar, hogy törvényessen félbe ne szaki- tassék, vagy is, hogy ezen idő alatt ellene vizsgálat ne inditassék, — és hogy a bűntett- ből semmi haszon se legyen kezei között. Ha- lálos büntetéseknél azonban az elévülés itt is

(36)

— 32 -

kizáratik; mert ha 20 év telt is el, és a fen- tebbi elévülési kellékek, meg is vannak, a ha- lálos büntetés 10—20 évi börtönbüntetésre szeliditetik, — ha t. i. az örökös börtönbünte- tést maga után vonó bűntetteknél a büntevő annak elkövetésekor a 20 évet meg nem haladta.

A büntetés elévüléséről tőrvényeink hallgatnak, de annak néhány példáit azelőtt egyes törvényszékeinknél elő lehet mutatni, azonban ezen szokás átalánosan országszerte nem létezett.

Régenten divatozott az úgynevezett p e r- s z ü n t e t ő e g y e z k e d é s , vagy.is a felek- nek a büntettek iránti kiegyezésük; — ekkép a bűnügyek mintegy polgári szerződés tár- gyaivá váltak, ily egyezkedések úgyszólván majd az ujabb korig divatoztak — láthatni azt Sz. Istvány, Sz. László, s Kálmán királyok tőrvénykönyveiben, de Mátyás III. tör. 28. c.

és az 1563: 38. 1723: 10. t. cikkekben ; még a gyilkosssági bűntények is egyezkedés tár- gyai voltak. Ez a polgári társalom célját, u.

m.: a bűntényeknek a hüntetésseli elrettenté- sét, és igy a bűnös javítását kizárván; azt az ujabb kor szelleme megszüntette; mert a bű- nösnek elkövetett bűntényéért bűnhődnie kell.

Az elévülés, mind a büntetés megszün- tetésének egyik módja, nem csak kívánatos,

(37)

— 33 . -

de üdvös is; mert a több évi jó viselet a javu- lást igazolja; és igy a törvény célja — mely csak is a bűnösök javulásában rejlik, — el van érve — a bűnös megjobbulván, a polgári társalom hasznos polgárává válik; — ezt tehát azért, hogy az az érzéki rosszat érezze — bün- tetni, bosszúállás volna; mely a szelídebb kor szellemmel meg nem fér; de más részről annyi évek után a bizonyítékok alig megszerezhe- tők többé, már pedig a nélkül büntetni vala- lakit — a legnagyobb igazságtalanság lenne.

— Óhajtandó, hogy egyes törvényszékeinknek ez előtti gyakorlata az elévülésnél — az egész honban követtessék.

• VII. FEJEZET.

A büntető törvény visszaható ereje*

36.§. A t ö r v é n y v i s s z a h a t ó ereje.

Büntető törvényeinknek, melyek egy büntető törvénykönyvbe foglalva nem vol- tak, melyek országgyűlési rendeleteink, a be- vett szokás, királyaink, és községeinknek kü- lön rendeletei, s a kir. tábla Ítéletein alapul- nak; visszaható erejök nincs. Azonban ezen ősi büntető törvényeink is a beállt szomorú korban hatályon kivül tétettek, s azokat a sokkal szigorúbb osztrák büntető törvények

Kaaaay, Magyar büntető törvények. 3

(38)

u -

váltották fel; mig az 1860 évi octob. 20-i ok- levél folytán ősi hazai jogunk az 1848-i tör- vények által az uj viszonyok szerint keletke- zett módosításokkal előbbi érvényükbe vissza állitatott. — Az 1848. törvények a büntető jogban is lényeges változást tettek, különösen az osztály különbség eltörlése folytán, és épen ez okból az országbírói értekezlet szabályai is tetemes változást tőnek előbbi büntető tör- vényeinkben ; ezek az osztrák büntető törvé- nyeknél sokkal szelídebbek lévén , azokat a kívánt módosításokkal — s visszaható erővel visszaállította, s kimondta. „A magyar bün- tető törvények, és törvényes gyakorlat az osztrák büntető törvénynél szelídebbek lévén, azok szerint lesznek a magyar törvények visz- szaállitása előtt elkövetett büntettek, és kihá- gások is elítélendők." (Orsz. szab. II. 9. §.)

(39)

- 35 -

II. Rész.

A fenyitó' törvényszéki büntettek, -s ezek büntetéséről egyenként.

I. FEJEZET.

A polgárok életét illető büntettek.

' 1. §. A g y i l k o s s á g r ó 1.

A gyilkosság oly bűntény, melynél fogva az ember törvény ellenére erőszakosan éltétől megfosztatik. Honnan a gyilkosság lényegére megkívántatik, hogy az

1-.ör. Büntetést maga után vonó bűn- tény legyen, honnét véletlen eset, hüntelen ön- védelem, dühös vagy esztelen által elkövetett gyilkosság ide nem számitható.

2-or. Hogy ezen bűntény által a halál valóságosan bekövetkezett'legyen; mert ellen- kezőleg az gyilkosságnak nem tekinthető. — Továbbá gyilkosság tárgya lehet minden em- beri lény, legyen az bár beteges,- esztelen,

' . 3*

(40)

— 36 . -

nyomorult, béna, csecsemő, szóval: emberi lény legyen, mert holtakon nem követtethetik el bűntett.

3-or. A sértőnek oly tette, mely a halál bekövetkezésének egyedüli oka volt.

4-er. Akár k ö z v e t l e n , akár k ö z - v e t v e , megbizásból, parancs, vagy az ártat- lan ellen tett hamis tanúságból valaki éltétől megfosztatik, gyilkosságnak tekintendő.

5-ör. N e m l e g e s e n , midőn valamely cselekvés elmulasztása által történt a halál.

— Ellenben gyilkosságnak nem tekintetik azon tény, mely után ugyan halál, de nem a sérelem, hanem más valamely közbejövő ok miatt következett, p. o. gutaütés, vagy a gyó- gyítás elhanyagolása miatt.

2. §. S e b e s i t é s b ő l k e l e t k e z e t t h a l á l . Sebesitésből keletkezett halál esetében a sértő gyilkosnak csak akkor tekintethetik, ha az ejtett seb halálos, vagy is gyógyithat- lan volt, mely a megsebesített tag, hely, idő, körülállásaival együtt véve elkerülhetetlenül halált vont maga után. — Ellenben ha nem a sebesités, hanem más körülmények, úgy- mint orvos, vagy önmaga hibája, vagy más véletlen eset volt oka a halál bekövetkezésé- nek, az nem gyilkosság, hanem sehesitésnek

(41)

— 37 . -

tekintendő. — Ily esetekben a biró mindig az orvosok véleményét kövesse, s arról, váljon a sebesités volt-e egyedüli oka a halál kelet- keztének, vagy nem ? magának kellő tudo- mást szerezzen.

3. §. C s o p o r t b a n t q r t é n t h a l á l . A csoportban történt halál gyilkosság- nak csak akkor tekintethetik, ha az

1-ör. Ö s s z e b-e s z é l e s b ő l történt, hol minden tag, a segédek s bűntársakkal együtt véve főgyilkosoknak tekintendők.

2-or. Véletlenül veszekedés közben tör- tént gyilkosságnál gyilkosoknak csak azok tekintendők, kik a sértetten halálos sebet ej- tettek. . _

3-or. Ha a halálosan sebesítő ki nem vi- lágosodnék, vagy a halál többektől ejtett seb miatt, — mely halálos nem volt — követke- zett be, egyenként mint sebesitők büntettetnek.

4. §. B ü n t el en ön v é d e l e m r öl.

Bűntelen önvédelem az, midőn erőszakos megtámadtatásnál életvédelemből a megtá- madó élte elvétetik; s ez nem gyilkosság, s azért minden büntetéstől ment. — Bűntelen önvédelem valóságára megkívántatik:

(42)

—. 38 —

: 1-ör. Hogy a menekvés más enyhébb szerrel nem eszközöltethetett.

. 2-or. Hogy a megtámadtatás éltet, sze- mérmet, vagy más tag épségét fenyegette és ön magunk arra okot nem adtunk.

3-or. Hogy az önvédelem joga csak a megtámadtatás ideje alatt gyakoroltatott;

mert azontúl az önvédelem lenni megszűnvén, bosszuállássá válik. Miért puszta fenyegetőd- zésből történt gyilkosságot bűntelen önvéde- lem ürügye alá vonni л е т lehet; a fentebb előszámlált okokon kivül a szándokos, vagy vétkes ügyetlenség által a bűnös tette majd szándokos, majd vétkes gyilkossággá válik.

5. §. P á r v i a d a l r ó l .

Párviadal alatt két személy között bizo- nyos kijelelt helyen, és időben történt viadal értetik, mely vagy mások által megsértett tisztelet, vagy becsület érzetéből keletkezik.

Ez esetben a becsületes ember mások tiszte- letétől magát' megfosztva lenni látja, mely nála bármely büntetésnél is nagyobb hatást szül. — A párviadalból eredő büntéDyrei bün- tetés alkalmazásánál a biró által kellő figye- lembe veendő a sérelem nagysága, tény, ke- gyetlenség fokozata, viaskodó egyének minő- sége, s egymás iránti helyzetök, ezen bün-

(43)

- 39 -

tényre büntetés szabva nincsen, s az a biró . önkényétől függ a szerint, a mint vagy gyil- •

kosság, vagy csak test-sértés követtetett el.

6. §. G y i l k o s s á g n e m e i r ő l . ' Gyilkosság történhet vagy hirtelen ha- rag, vagy eltökéllett akarathói, az előbbi eset- ben vétkes gyilkosság, másodikban szándokos gyilkosságnak neveztetik.

A haragból történt gyilkosság- valósá- gára megkívántatik:

1-ör. Hogy az hirtelen harag, s felindu-

lásból keletkezett. . . 2-or. Hogy az ugyanazon hirtelen ha-

rag, s felindulás ideje alatt történt légyen, máskép szándokos, azaz eltökéllett gyilkos-.

sággá válik.

Mi a szándokos, vagy is eltökéllett gyil- kosságot illeti, annak különbféle nemei van-

nak, u. m. „ 1-ör. Szoros értelemben vett gyilkosság,

midőn éltétől valaki más által fosztatik meg.

2-or. Ö n g y i l k o l á s (autochiria), mi- dőn valaki önmagát gyilkolja meg.

" ' 3-or. R a b ló g y i l k o l á s, midőn a gyil- kosság nyereségvágyból, rablás hozzájárulta- val uton, vagy erdőben vitetik véghez.

' ' 4-er. B é r g y i l k o l á s , mely felfogadott

(44)

— 40 . -

s felvettek által, vagy megbízásból eredő bi- zonyos jutalomért történt.

5-ör. O r g y i l k o l á s . Mely alattomosan- tétetett. — Yégre a meggyilkolt személyek különbféleségéhez képest e g y s z e r ű , vagy s ú l y o s gyilkosságra oszlik.

E g y s z e r ű gyilkolás az, midőn vala- mely személy meggyilkoltatása minden nehe- zítés nélkül halállal büntettetik.

Súlyos gyilkosságnak pedig két fő neme van, úgymint

1 - ö r . R o k o n g y i l k o l á s , m i d ő n szülő, magzat, házas társ, testvér vagy más vérrokon gyilkoltatik meg. , .

Magzatgyilkolásnál különös nyomozás szükséges, váljon a magzatszülő eltökéllett akarata, véletlenség vagy elmulasztás által következett he a magzat halála, melynek va- lóságára igazlatul szolgálnak a gyanús sze- mély vallomása, s az orvosok által a test meg- vizsgálásáról adott bizonyítvány, végre a szü- lésbeli körülmények kifejtése s kinyomozása.

2-or. Olyan egyének, kik nyilvános ol- talomjog alatt állanak, ezek pedig követke- zők : megyei, kerületi, királyi, s hétszemélyes tábla birái, káptalan, konvent, nádori, báni, és király emberei, megyei főispányok, királyi tanácsosok, királyi fő- és alügyek igazgatója, midőn hivataíoskodáshan forognak. — Előbb

(45)

— 41 . -

ide tartoztak a főpapok, országnagyok, neme- sek, s azoknak az országgyűlésen jelen lévő követeik, s más hivataloskodásban forgó egyé- nek. Jelenleg itt az osztály különbséget meg- szüntető jog-egyenlőség elve, mint azt az 1848-ik törvények szentesitették,tartan dó szem előtt. Végre az országgyűlésen panaszolko- dók gyilkolói büntetése, halál (I.R. 15.,.1823.

11) volt előbb.

Ö n g y i l k o l á s a tisztességes temetés megtagadásával büntettetik, kivévén azokat, kik elmebéli tehetség hiánya miatt önmagu- kat meggyilkolták. •

R a b l ó g y i l k o l á s régenten karóra húzás, és kerektöréssel büntettetett, de ezen kegyetlen büntetés eltöröltetett, jelenleg ezen bűntény, ugy a bér s orgyilkolás büntetése á biró önkényétől függ. 1723 : 12.

R o k o n s más főbb egyének eltökéllett akaratbóli gyilkolásának büntetése a halál, azon kivül a gyilkos rész jószágából a meg- gyilkoltatott gyermekeinek, rokonainak, s özvegyének a törvényes v é r d i j kiadatik.

1723: 11. "

7. §. A l a t t o m o s g y i l k o s s á g ne-.

m e i r ő l . : ' Az élet elvétethetik oly alattomos esz-

közök által, melyek a halál bekövetkezésének

(46)

— 42 . -

egyenes s elkerülhetetlen okai, úgymint m é- r e g k e v e r é s , csecsemőkre pedig c s e c s e - m ő k i t é t e l , és m a g z a t e l ű z é s .

8. §. M é r e g k e v e r é s r ő l .

Méregkeverés oly szándokos bűntény, melynél fogva étel, ital, vagy az ember éle- tének fentartására szükséges eledel, vagy azon rét, kut, vagy legelő, hol marhák léteznek, megmérgeztetik, hogy az élet, vagy egészség- ben kár tétessék, — ide nem értvén azon ál- latok megmérgeztetését, melyek eledelül nem szolgálnak — vagy az orvosok s gyógyszer- készitők által gondatlanságból, vagy tudatlan- ságból az orvosság közé tett méregkeverést, ámbár ez is a vétek minőségéhez képest ön- kénytes büntetéssel fenyíttetik. — Méregke- verés általi gyilkosság létezik :

1-ör. Ha a méreg az embernek szándo- kosan adatott be, mely a halál bekövetkezé- sének közvetlen oka volt.

2-or. Ha a mérgezés által az ember éle- tére vagy egészségére oly veszély háromlott, mely elkerülhetetlenül halált vont maga után;

azon esetben a méregkeverés általi gyilkolás a kivégzett egyén minémüségéhez képest majd e g y s z e r ű , majd s ú l y o s gyilkos- sággá válik.

(47)

- 43 -

Méregkeverés általi gyilkolás igazlatára a test megvizsgálásáról és felbontásáról, az orvosok bizonyitványa szükséges.

9. §- M é r e g g e l i m e g é t e t é s g y a n ú j e l e i r ő l .

Méreggeli megétetés gyanú jelei követ- kezők :

1-ör. Ha a megétetettel ellenségeskedés- ben lévő egyén mérget venni, vagy forgatni

láttatott.

2 or. Ha a méreg vételét, mely már vi- lágosságra derült, a biró előtt titkolná, de ezen egyedüli büntetés közvetlen jel gyanánt nem tekinthető. Méregkeverés általi meg- étetés büntetése a gyilkosság büntetésével egyenlő.

10. §. C s e c s e m ő k i t é t e l r ő l . Csecsemő kitétel oly bűntény, melynél fogva a még életben lévő csecsemő elhagya- tik, vagy bizonyos, helyre kitétetik. — Ezen tény büntetésének meghatározása á bűntény minőségétől függ," a mint ezen bűntény vagy e g y s z e r ű , vagy s u l y o s b vétséget von maga után. — E g y s z e r ű pedig ezen'bűn- tény, midőn a csecsemő kitétel veszedelemtől-

(48)

- 44 -

ment helyen, móddal, és időben történt, ugy, hogy, ha ez esetben az elhagyott,vagy kitett cse- csemő véletlenül el is veszett volna, az elha- gyót, vagy kitevőt ez esetben gyilkosnak bé- lyegezni nem lehet. — Ezen tény sulyosb bűntényre változik akkor, ha a csecsemő ki- tétele veszélyes helyre, időben, és móddal tör- tént, mely kitevésből elkerülhetetlenül halál- nak kellett bekövetkeznie.

11. §. M a g z a t e l ű z é s r ő l . Magzat elűzés oly bűntény, midőn a még anya méhében lévő időtlen magzat a méhből kül vagy bel szerek által szándékosan elhaj- tatik. — Ezen bűntény büntetéséről törvé- nyeink hallgatnak, s ez a biró mérsékletétől függ. Ezen bűntény elitélésénél mindenkor tekintetbe kell venni, váljon a magzat elűzés az anya tudta nélkül véletlenség által, vagy más közbenjárása mellett történt-e vagy nem ?

H. FEJEZET.

Testet, s szabadságot sértő bűnté- nyekről.

12. §. T e s t s é r t é s é r ő l .

Testen ejtett sérelem oly tény, midőn valaki más által testiképen — de nem halálo-

(49)

— 45 . -

san — sértetik meg, mely sérelem betegség vagy más kisebb veszély bekövetkezésének oka. — Ezen bűntényre a nemesek között annak előtte hütlenségi büntetés volt szabva, 1848-ig pedig a sebesités, megverés, vagy tagok csonkításai nagyobb hatalmaskodási .bűntények közé soroltattak. (1723: 10.) Most

a jogegyenlőség elvénél fogva büntetése ön- kénytes.

Szülők sebesitői, megverői, vagy cson- kitói a ténybeli körülményekhez képest ha- lállal büntettettek; s ezen büntetésseli fenyi- tést csak a legsúlyosabb bűntényekben ren- delte gyakorolni a törvény. 1723: 11.

A nemtelen emberen elkövetett sérelem kisebb hatalmaskodási büntetéssel fenyítte- tett, most szinte birói belátás szerint fogsággal

13. §. L e t a r t ó z t a t á s r ó l . Letartóztatás alatt azon tény értetik, mi- dőn valaki igazságtalanul elfogatván, szabad- ságától megfosztatik. — Nemeseknek igazság- talanul s alapos okok nélküli letartóztatása az előtt nagyobb hatalmaskodási bűntény volt.

r— Letartóztatáshoz soroltatik az e m b e r l o - p á s (plágium), e l r a g a d á s , s erőszaktétel.

(50)

- 46 -

14. §. E m b e r l o p á s r ó l (plágium).

Emberlopás alatt azon bűntény értetik, midőn valaki embertársát alattomoss*an s erő- szakkal — 4e a buja vágy kielégítésére célzó akarat nélkül — elfogja. Emberlopásról tör- vényeinkben említés tétetett ugyan, nevezete- sen az 1647: 42. 1567 : 7. de a büntetés meg- határozva nincsen; s azért önkénytes.

15. 8. E l r a g a d á s r ó l .

Elragadás oly tény, melynél fogva vala- mely személy a bujaságnak akár természet rendje szerint, akár másképeni kielégítése vé- gett bizonyos helyről más helyre erőszakkal elvitetik. — Ezen bűntény a körülmények szerint vagy ö n k é n y t e s , vagy nagyobb ha- talmaskodási büntetést von maga után. —:

Mely bűntény lényegére megkívántatik az el- ragadott egyénnek önbeegyezése ellen egy helyről más helyre leendő áttétele. — E bűn- tényt elkövetni lehet akár nő, akár férfi sze- mélyen, erőszak, vagy csalárd körülvétel által és — a nőszemélynél — ha a buja vágy kielé- gítése he nem következett is; az elragadás va- lóságára az elragadott akaratja nélkül egy helyről más helyre történt áttétel elegendő.

(51)

- 47 -

E bűntényre törvényileg büntetés szabva nin- csen, s ennek büntetése az 1723 : l-ő. t. c.

szerint önkénytes.

16. §. E r ő s z a k t é t e l r ő l .

Erőszaktétel oly bűntény, melynél fogva nőszemélylyel a testi közösülés erőszakkal vi- tetik véghez.. — Ezen bűntény valóságára megkivántatik, hogy valóságos erőszak, s kényszerítés létezzék, mely vagy kegyetlen fenyegetődzésből, vagy ijesztésből' tétetett;

mert ingadozó ellentállás ezen bűntény való- ságára nem elegendő. — Erőszaktétel igazla- tára szolgálnak az elkövetett erőszaktétel je- leinek megvizsgálása, tanuk, s az erőszaktevő tulajdon vallomása, az egyén testi, s erkölcsi minémüségérőli előitélet, hely, idő, s mind- kettőjüknek tényei. Valamint figyelembe ve- endő az erőszaktételről a nőnek rögtöni, vagy későbbi, a biró eleibe nyújtott panasza. — Büntetése régenten halál volt, jelenleg pedig önkénytes. —

III. FEJEZET.

Vagyont érdeklő bűntényekről.

17. §. T o l v a j s á g r ó l .

Tolvajság oly bűntény, melynél fogva valaki más ingó vagyonát a tulajdonos tudta,

(52)

— 48 . -

.8 beegyezése nélkül haszon, és nyereségvágy- ból alattomosan, s álnokul elviszi. — Honnan tolvajság csak akkor létezik, ha más vagyona valósággal elvitetvén, az a tolvaj hatalma alá tétetett. — Azonban találás által birtokba ju- tott, bosszuállásból, vagy vétkes gondatlan- ságból elvitt vagyon tolvajságnak nem tekin- tethetik. A tolvajság a bűn nagysága, s ebből eredett kár minőségétől függ; azért a tolvaj- ság vagy n a g y o b b , vagy k i s e b b . — Na- g y o b b tolvajságnál nem csak a lopott jószág értéke, hanem a kár minősége is figyelembe veendő. - ^ - K i s e b b tolvajságnál pedig egye- -dül az elorzott vagyon értéke tekintetik. —

Továbbá a tolvajság vagy e g y s z e r ű , kö- z ö n s é g e s , m i n ő s i t e t t (qualificatum), .vagy s u l y o s.

. E g y s z e r ű atolvajság, midőn a vagyon a tulajdonos egyetértése ellen, de személymeg- támadás nélkül csupa nyereség, vagy haszon-

•vágyból tétetik.

" M i n ő s i t e t t , midőn a lopás felfegy- verkezve, ajtó, retesz feltöréssel, vagy lajtor- ján vakmerően és álnokul hamis kulcsokkal az épület belsejébe lopódzvá, követtetik el, vagy ugyanazon, egyszer már elkövetett bűn- tény ismételtetik. Végre '

S ú l y o s , midőn a lopás a nélkül is ve- .szélyes időben, úgymint igen nagy szükség

(53)

49 —

idejében, vizáradás, vagy lázadás idejében követtetik el.

A tolvajság r a b l á s r a változik, midőn csupa haszonvágyból elorzott ingó jószághoz még a személy megtámadása is járul, — de a futás elősegélése végett történt orzás utáni szemólymegtámadás, rablásnak.nem te- kinthető.

' Szent helyről, úgymint egyházból, vagy isteni tiszteletre szentelt helyekről elorzott vagyon s z e n t s é g t ö r ő t o l v a j s á g n a k

neveztetik. . 18. §• T o l v a j s á g b ü n t e t é s e .

A tolvaj sági bűntények Verbőczy szerint halállal büntetendők lennének I. R. 15. — De azt a törvény, s törvényes szokás a büntény- nyel arányban lévő mérsékelt büntetéssel szokta fenyíteni, halálos büntetést pedig a leg- súlyosabb tolvajsági bűntényekre sem alkal- mazzák már. — A lopott vagyon elrejtője pe- dig az 1659: 17. t. c. szerint, ha n e m e s 200 frt, nemtelen p e d i g é l ő d i j f i z e t é s é - v e l büntettetett az előtt; de most e különb- ség a jog egyenlőség folytán nincs érvényben s azért önkénytesen büntettetik.

R a b l á s büntetése a rablott jószág visz- szaadásán kivül, más a bűntényhez aránylag

Kassa,, Magyar büntető törvények. 4

(54)

- 50 -

mért fenyíték is, ú g y m i n t a z e l ő t t f ő - p a p o k , o r s z á g n a g y o k , n e m e s e k , s s z a b a d k i r á l y i v á r o s o k 200, n e m - t e l e n e k p e d i g 40 ft, h a t á r s z é l i b i r - t o k o s k a p i t á n y o k 500 f i z e t é s e , b i r - t o k t a l a n o k n á l p e d i g h i v a t a l e l - v e s z t é s e (1659: 17.1715:48.1723:11.)

— Most a nemesek mint nemtelenek önkény- tesen fenyitetnek fogsággal, és igen súlyos esetekben halállal.

Mi az űton, vagy erdőben elkövetett, s úgynevezett utonállásbeli rablás büntetését illeti, az I. R. 15 c. szerint keréktörés, és nyársra húzás büntetése rendeltetett, de ez az emberi nem méltóságának lealacsonyitá- sára szolgál, jelenleg egyszerű halállal bün- -tettetik. — A- rablás meggátlása végett pedig

az utak mellett lévő s sürü erdők 200 kö- nyöknyire kiirtatni rendeltetnek 1548: 49.

1597: 48.

Szentségtörő tolvajságra büntetés szabva nem létezik, s erre a büntetés a ténybeli kö- rülállások szerint a bűntényre aránylag alkal- mazandó.

19. §. G y u j t o g a t á s r ól.

Gyújtogatás alatt azon bűntény értetik, midőn valaki által rosz szándokból, vagyon,

(55)

— 51 . -

vagy személyre veszélyt hozó tiiz gerjesztetik, habár valaki önmaga vagyonát más vagyo- nára vagy személyére leendő kár bekövetke- zése végett gyújtja is fel. Honnan a gyujtoga.

tás vagy n a g y o b b vagy k i s e b b , a min^

vagy az egész község, vagy csak magános egyén vagyona a tüzgerjesztéssel kárositta- 'tott. N a g y o b b gyújtogatás büntetése ré-

genten elevenen megégetés, k i s e b b pedig halálos büntetéssel fenyíttetett. — Jelenleg pedig a halál büntetés a gyujtogatásnál csak a legsúlyosabb esetekben szokott alkalmaz- tatni, p. o. ha általa emberélet veszett el, és a gyújtogatás gonosz szándoku volt. Rendesen kisebb nagyobb terjemü fogság Ítéltetik. .A többiben a láng kiütés, s kár bekövetkezte által teljesedésbe ment bűntény kivilágosulta után, a törvénybeli rendszeres büntetés a bün minősége; s innen következett kár nagysága szerint szabatik. •

20 §. M a g á n v á r f e l a d á s , v a g y el- . f o g l a l á s r ó l .

Magán vár feladása, vagy elfoglalása alatt azon bűntény értetik, midőn tiszt, vagy szolga urának várát álnokul az ellenségnek általadja, vagy valamely honpolgárnak tu- lajdon várát ostrommal beveszi. I. R. 14. c.

4*

(56)

— 52 . -

szerint a hivtelenség bűne közé számíttatott, később pedig egyszerű halállal büntettetett.

Jelenleg jóformán csak történeti adatul szol- gálhat.

21. §. H a m i s í t á s r ó l .

Hamisítás oly bűntény, melynél fogva az igazság más kárára álnokul megváltozta- tik. Hamisítás nemei következők:

l'-ör. Pecsét, s okiratok hamisítása.

. 2-or. Más javainak elvétele végett a tor- vényszék előtt hamis levelekkeli tudva élés.

3-or. Uti vagy más levelek koholása.

4-er. Küldött levelek letartóztatása.

22. §. H a m i s i t á s b ü n t e t é s e . Pecsét,sokiratok hamisítói, ha-.ezenha- misitás élet, s egyszersmind javak elvétele végett lesből követtetett el, akarok és költsé- gek megtérítése mellett halállal büntettetnek

1723: 11. §. 10. • A törvény előtt hamis levelekkeli tudva

élő, pecsét, s okiratok hamisítási büntetésével fenyíttetik, de ha ezen hamisitás csak egye-.

.dül a javak elvétele végett tétetett, az okozott költségek megtérítésén kivül becstelenségi

büntetéssel fenyitetik 1723: 12. .

(57)

— 53 . -

• " U t i s más levelek hamisítói önkénytes büntetéssel fenyíttetnek 1723: 12. §. 1. • • •

Küldött -lé.velek l'etartóztatói pedig 1Ö0 forint büntetésben marasztatnak.

' -23. §. C s a l á s i b ű n t é n y . .. ' Csalás oly bűntény, mely által valaki- nek jó hiedelme rosz célokra használtatik, így például, midőn az adós a hitelezők kiját- szása végett javait' álnok engedmény utján másra ruházza, -vagy álnok .bukás által a hi- telezők kielégítésére magát hamisan képtelen- nek nyilványitja, vagy adósságokat csinál, — vagy csőd alatt — javait eltitkolja, vagy a kereskedői könyvek meghamisításával á hite- lezők kielégítésére szolgáló vagyont megkis- sebbiti. A bűnös és csalással párosult átru- házások eseteiben figyelembe veendő, váljon az ily átruházások a hatóságnál rendesen bé- jegyeztettek-e ? 1863. mart. 10. udv. rend.Csőd eseteiben a , bíróság, ha hamis bukás, ) vagy vétkes gondatlanság: derül ki, a bejelentett követelések valódiságáról hozandó ítéletet he sem várva, a hamis bukás "létét kimondani, s a/nyomozás eredményét a fényitő. birósággal eljárás végett'közleni tartozik. 1863. mart.10.

udv. rend. — Törvényeink szerint a hamisság aáöukottaknál' vagy vétkes gondatlansággál

(58)

— 54 . -

párosult, s igy csalássali bukás esetében félév- től három évig, vagy ha ezen csalás társakkal vitetett véghez, hat hóig terjedő börtön bün- tetés rendeltetik,' csalás bűntényéről vádolt egyén — ha elszőkésétől tartani lehetne, a biró által azonDal letartóztathatik. 1723: 12.

1807: 12. 1840: 22. 1844: 7.

IY. FEJEZET.

Esküszegési bűntényekről.

24. §. E s k ü s z e g é s r ő l .

Esküszegés alatt oly bűntény értetik, midőn az eskü alatt adott igéret feltöretik. — Esküszegésnek több nemei vannak, úgymint házasságtörés, vagy is nős paráznaság, és több nő s férjüség.

25. §. H á z a s s á g - t ö r é s r ő l , v a g y is n ő s p a r á z n a s á g r ó l .

Házasságtörés, vagy is nősparáznaság oly tény, melynél fogva a házassági hivség bontatik fel. — Az adott eskü megszegése, innen a család, s házi nyugalom zavarása fö- tényezői ezen bűnténynek. — Nősparáznaság-

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

Feltevésem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító, azaz Bartos zoltán jegyzi, mint az előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az ötvenes évek klímájában

Ennek alapján, ha az eltiltással érintett személy nem tudja kétséget kizáróan igazolni azt, hogy az elvárható minden intézkedést megtett a cég

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

táblázat: Az innovációs index, szervezeti tanulási kapacitás és fejlődési mutató korrelációs mátrixa intézménytí- pus szerinti bontásban (Pearson korrelációs

Az utasításellenes eljárás jó- váhagyását nem lehet pusztán azon az alapon megállapítani, hogy a megbízott eljárásáról jelentést tett és a megbizó ezt a jelentést

Ha tehát Hézag Antal azt mondja, hogy ö a váltót csak kétszáz ft erejéig fogadja el, ezt a bemutató Sovány Anta! el nem fogad- hatja, mert a váltó ötszáz ftról szóll;

Az OVSz a fegyelmi eljárás mellőzésével is felfüggeszthette a vitézi jogok gyakorlása alól mindazon vitézeket akik ellen bűnvádi eljárás volt folyamatban vagy

Az Országbírói Értekezlet 1861-ben elfogadta az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok című dokumentumot, amelynek szabályait az új kódex megalkotásáig zsinórmértékül

ban, könyvekben, szórólapokon vagy más nyomtatott kiadványban nem lehet hamis jelentést vagy nyilatkozatot közzétenni. Továbbá tilos volt olyan jelentést vagy nyilatkozatot

Az előbbi kapcsán rámutatott a hangsúlyt a misszióra helyező pápai bullákra, továbbá arra a helyzetre, hogy a spanyol ural- kodó mintegy a pápa vikáriusa

kifejezetten egy funkcionális római magyar történeti intézet hiányára igyekezett rámutatni, modellezve, hogy egy ilyen, online is elérhető inventáriummal mennyivel

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

A közös hadsereg büntetőbíróságának szervezeti kerete 1912 után (Forrás: Kelemen Roland: Katonai büntető igazságszolgáltatás szervezete az első katonai bűnvádi