ÁRA: 1 PENGŐ

Teljes szövegt

(1)

ícasM

AWEBBcBRAvriS

11. sz.

ÁRA: 1 PENGŐ

(2)

1928 június 16.

ELSŐ M A G Y A R REKORD-

NAP

2 K O C S I S T A R T O L

oo

H m

k !

üo

cr>

H m

c/) fö H m

2 ORSZÁGOS REKORD

Verseny kocsi-kategóriában:

Wolfner László úr 181*49 km-es átlag- sebességgel a nap legjobb idejét futja.

Országos rekord.

Sportkocsi-kategóriában:

Delmár Walter úr 172'95 km-es átlag- sebességgel a sportkocsi-kategóriában országos rekordot állít fel.

S T E I I MÍVKK

M 1 I I A I K E I E f l E I E I M I l É S l f E N I I A R I I S A I

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. Telefon: 219-45

(3)

SUNBEAM a világ legüzembiztosabb gépe folytatja győzelmi sorozatát 1928. évi

SENIOR ANGOL TOURIST TROPHY Győztes: H. A. Dodson

SUNBEAM

10 km sebességi verseny Nyíregyháza—Rakamaz

Magyar motorkerékpárbajnokság Győztes: Balázs László

SUNBEAM

V. MAGYAR TOURIST TROPHY 1928 Abszolút győztes: Balázs László

SUNBEAM Rekordátlag Vezérképviselet:

J 5 ö c k i i J á n o s

Budapest, VI., Hajós-utca 15 Opera mellett

A 8 hengeres

ELCAR

11MI

a legszebb és legtökéletesebb automobil- konstrukció

Y m ^ m m i m t m t m t ^

ELCOSIN

IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III"

a legkitűnőbb versenyüzemanyag Divo (Bugatti), Campari (Alfa-Romeo) és Chiron (Bugatti), valamint az összes Targa Florio győztesek és helyezettek Elcosin-

nal futottak

VISCOSOL

liiiim

a legnagyobb viscositású amerikai autóolaj

Az összes amerikai versenykocsik Viscosolt használnak

Vezérképviselet:

FARM Gazdaságfelszerelő Részvény-Társaság

Budapest, VII., Erzsébet-körút 27

T e l e f o n : J ó z s e f 4 4 0 - 4 7

(4)

4 AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1928 június 16.

1928. ÉVI JUNIOR ANGOL TOURIST TROPHY

A világ legmértékadóbb motorkerékpárversenye

Allec Bennett 348 kcm ohc.

VELOCETTE

uj rekorddal ismétli meg két év előtti győzelmét — 1., 2., 5. helyen V E L O C E T T E Team--díj: V E L O C E T T E - Rekordkör - Uj útvonalrekord

Magyarországi vezérképviselet: Lantai Ede

Budapest, IV., Magyar-utca 40 és 2T

(5)

U & N O M Ars

rWKn py A legjobb és

^ legolcsóbb

kétüléses kocsi

>-

Motor: egyhenger 50Ü ccm. Kap- csoló: egytárcsás száraz. Sebesség- váltómű : fogaskerék 3 sebesség előre, 1 hátra. Fék: 1 kézi-, 1 lábfék.

Abroncsok: 27X3Vs". Hűtés: ther- mos.vphon vízhűtés, v e n t i l á t o r r a L Gyú/tás: Bosch. Súlya : kb. 400 kg.

Benzinfogyasztás: 100 km. után kb.

4 liter. Gyorsasága: 60 km. óránként

M a g y a r o r s z á g i v e z é r k é p v i s e l e t e :

LIGO RT. Bpest, V., Alkotmány-u 31

MAC II. FUTÁRVERSENYE

az automobilok klasszikus erőpróbája.

team - díj

győztes a

Hotchkiss

csapat

Schmalcz Józsefné és Schmalcz József

Vezérképviselet: Schmalcz József Budapest, VII., Dohány-utca 22

Telefonszám: József 425-68

Ismét 5°| 0 -kal olcsóbbak lettünk!

A 2 literes, 8/38 lóerős

MERCEDES-BENZ

csak 5% luxusadót fizet

5

5

5

a

Mercedes-Benz Automobil r.-t. Budapest, IV,, Váci-utca 14

iiiiiiíiiiiin

(6)

4 AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1928 június 16.

Tiszántúli Automobil Club versenye, 1928

A magyar oldalkocsi-bajnokság első pontszerző versenye.

Rostás István

596 kcm

DOUGLAS

oldalkocsin a nap legjobb idejét futja

3 Douglas a startnál 3 Douglas a célban

Vezérképviselet:

Budapest, VI., Podmaniczky-u. 18

£ M

Horváth és Kiss autójavító

pontos precíz

olcsói

Garancia mellett vállal min-

dennemü javítást. Budapest, VI. ker., Szabolcs-utca 6. s z . Teleionszám: Lipót 995-91.

A . D . A . C. L a n d e r f a h r t 1928.

a motorkerékpárok eddigi legnagyobb próbája.

1 Horex

1

a c é l b a n !

Horex vezérképviselet:

„ S P f l l i V X "

G A H A G E .

Budapest, VI, Aradi-utca 58.

(7)

T T I C T V H 4 t / T J 4 1 9 2 8.

A

v t a g G X

Bauer József 500 kcm-es

motorkerékpárona túraút oldalkocsis kategóriáidnak győztese é s o öomok- verseny abszolút tea jobb motorkerék- párideiét luifa. Vegy n 4MEC-I !

Gyors í Olcsó t Vzembizios!

Vezérképviselet:

n A U E n J Ö Z . S E . F

Budapest Vtí., Elemér-utca 41.

Dr Feledy Pál 500 köbcm-es királytengelyes

N O K I O N *

géppel az első magyar ktlométernapon 150 kilóméteres sebességgel győz és új magyar- rekordot állít fel az 500 kcm-es kategóriában

N O O T O N

KOVAI ENNEM

M I 0 K R - X

M O T O R K E R É K P Á R O K

Wollemann és Társa

Budapest, VI., Andrássy-út 67. szám.

i m Motosacoche Zamecsnik Gyula

B U D A P E S T , VI., J Ó K A I - U T C A 14

250 cm3 túragép (i. o. e.) P 1550.—

350 cm3 túragép (i. o. e.) P 1710.—

500 cin3 túragép (i. o. e.) P 1893.—

250 cm3 supersport (ohv.)

doubleport P 1900.—

350 cm3 supersport (ohv.)

doubleport P 2050.

500 cm3 supersport (ohv.)

doubleport P 2350.-

U. S. A. C l e v e l a n d négyhengeres, oldalkocsis modell világítással, kompletten felszerelve P 3700.—

Kedvező részletfizetési feltételek

(8)

6 1928 június 16.

A M A C f u t á r v e r s e n y e bebizonvította a Magosix

megbízhatóságát. MAGOSIX

MAGOSIX MAGOSIX

MAGOSIX MAGOSIX MAGOSIX MAGOSIX

A TTAC 10 kilométeres sík sebességi versenye bebizonyította a Magosix gyorsaságát, munkabírá-

Magyar ember csak Magosix-et vásárol. sát és tizembiztosságát.

Eladási központ: Budapest, IV., Váci-utca 1—3.

(9)

A u i o m o b i l - M o i o r s p o r í

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP

M e g j e l e n i k m i n d e n hó 10-ón ós 25-ón Feleifis szerkesztő : D É V Á N I S T V Á N Helyettes s z e r k e s z t ő : D Á R D A Y - A B R I A N I D E Z S Ő

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

B u d a p e s t , VI , R ó z s a - u . 111 sz, II. em.

Telefon : Terez 136-64 H l v a t a l o * orak délelőtt 9—1 -l^..

Postatakarékpénztári c s e k k s z á m l a : 34240, Előfizetési d i j a k :

Budapesten és vidéken évi 20 pengő Ausztrlaba évi 35 sllllng J u g o s z l á v i á b a : évi 300 dinár C s e h s z i o v á m á b a : evl 160 cseh Korona

R o m á n i á b a : évi 120u lei

A külföldi előfizetésekben a postaköltség Is bennfoglaltatlk.

'•f j|[i"l tliL t"'iNM"ilill»' <H1it"< III11 ">NII 'r'MliM"l|| lii,,>lll jir*"i| III l" <11 jl >" • 11 lli"iil !!•'

Versenyeredmények

A Mugello verseny

Firenze mellett június hó 3-án futották a Masetti-emlék- serlegért a Circuito de Mugellot 370.800 kilométeres távon.

A versenyben eleinte Campari vezetett szédületes iramban kis 1.5 literes Alfa-Romeoján, majd defekt miatt kiválván, helyét a multévi bajnok, Materassi vette át, aki Talbotjával végre egy versenyt be is tudott fejezni. A verseny leggyor- sabb körét Campari futotta 49:58-as idővel, ami 74.189 km.

sebességnek felel meg. A verseny pályája egyenlő nehéz volt a Targa Florió circuitjával. Részletes eredmény: 1100 kcm:

1. Fagioli (Salmson) 5:48:25. 2. Cattaneo (Amilcar) 5:58:11.

— 1500 kcm: 1. Materassi Emilio (Talbot 5:14:54. Átlag- sebesség: 70.651 km. A nap legjobb ideje. 2. Presenti Bruno

(Alfa-Romeo) 5:17:59. 3. Ferrari Enzo 5:18:14. — 2000 kcm: 1. Borzacchini (Maserati) 5:51:30. 2. Alvera (Bugatti) 6:09:59. Mind a három kategóriagyőztes Dunlop-pneumatikot használt.

Kriens-Eigenthal hegyi verseny

A svájci automobilbajnokság elsó hegyifutama. Luzern.

Távolság: 6.5 km. Start: 540 m. Cél: 1030 méter. Magasság- különbözet: 490 méter. Átlagos emelkedés: 7.5%. Legnagyobb emelkedés 14%. A verseny abszolút győztese a német Austro- Daimler-vezető Stuck lett, aki a távot 6:21.4 új útvonalrekord alatt tette meg. A tréningfonnák alapján a Bugatti Grand Prix-kocsival induló, biztos győztesnek tippelt kitűnő Probst egy fordulóban mindkét első kerekén pneudefektet szenve- dett. Ennek dacára 8:47 alatt befutott a célba. A túrakocsik legjobb idejét Büttikofer (Martini) 7:22.4, míg a sport- kocsiknál Favre (Alfa-Romeo) 7:23.8 futották.

Szenzációs eredménnyel végződött a franciaországi Limonest hegyiverseny

Eddoura egy 1000 kcm. Koehler-Escoffier szólómotor- korékpáron l:48.2-re javította a Chiron (Bugatti-kompresz- szor) által a mult évben felállított 1:49.6-os rekordot.

Eddoura eredménye 124.436 km. átlagsebességnek felel meg.

Kitűnő időt ért el még Durand (Terrot), aki l:59-et futott.

A kocsik legjobb idejét Casse futotta Salmsonján 2:03.2-es időt érve el.

Pojlák József f

Nemcsak szerkesztőségünk, hanem az összes magyar motoros őszinte barátja, Pojlák József földbirtokos, néhány nappal ezelőtt elhúnyt. Mindenki, aki résztvett a húsvéti versenyen, aki csak egyetlen egyszer beszélt ezzel a vérbeli magyar földesúrral, mindenki, akivel csak egyszer kezet fogott ós a szemébe nézett, őszinte és mély sajnálattal fog gondolni arra, hogy ő már nincs az élők sorában. Életében sokat vesztett. Először forrón szeretett kisleányát, majd hónát, Erdélyt, néhány nap- pal ezelőtt pedig hitvesét. Ez már sok volt egy ember- nek és az életerős, tettrekész öregúr másfél nappal ké- sőbb bánata okozta izgalmában meghalt. Egyáltalában nem érezzük magunkat méltónak arra, hogy méltassuk érdemeit. M i csak kimondhatatlan hálát érzünk iránta, mert oly nagylelkűen, oly önzetlenül és oly páratlan érdeklődéssel segített nekünk versenyünkkel kapcsolat 'ban, mint ahogyan csak egy ilyen jószívű, vendég- látó, régi magyar úriember segíthet embertársain.

Drága emléke számunkra és hisszük, minden barátja és ismerőse számara felejthetetlen marad, példaként le- begve mindannyiunk előtt. És aki elhalad a leányfalusi remek birtok lábánál lévő országúton, gondoljon arra, hogy e birtok hajdani ura mindannyiunk kedves, jó barátja, szerető bátyja volt.

Rupert Karner f

Már ő is bevégezte. A „lila ördög" — ahogyan lila- színű öltözete után, melyben legelső versenyeit nyerte, nevezték — halott. Szerencsétlen kimenetelű balesetét követő rövid betegsége alatt az emberek százai érdek- lődtek állandóan a halállal versenyt futó ember ál- lapota iránt. Ez az őszinte érdeklődés hűen fejezte ki azt a szeretetet, aggódást és gondoskodást, mellyel itt- hon is és hazájában is körülvették. Jóformán el sem tudjuk hinni, hogy Karner meghalt. Hiszen nélküle magyar nemzetközi versenyt éveken keresztül el sem képzeltünk. Idetartozott ő a magyar motorosok közé és amikor idén ismét eljött Tourist Trophynkra, már mint régi ismerőst üdvözöltük. Itt kellett bevégeznie. Mint versenyző egyike volt a legjobbaknak. Fölényes tech- nika, elszánt, de észszerű merészség, biztos vezetés jelle- mezték. Külföldi és hazájaheli versenyeken elért ki- magasló eredményei hű tükrét adják kivételes ké- pességeinek. Mint ember egyike volt a legkedvesebbek- nek. Közvetlen, szerény és szimpatikus. Lehet-e ennél több egy versenyző, egy híre® ember, akit emberek ezrei, embertömegek ünnepeltek, éljeneztek és akit megrajzol- tak, sőt szoborba véstek?

Hazafi volt, valódi hős. A monzai Grand Prix alkal- mával, dacára, hogy a verseny elején súlyosan bukett és kulcscsontját törte, végigfutotta azt és kitűnő helye- zettként ért célba. Ez hőstett volt, hasonló azokhoz, melyeket a harctéren véghezvittek. Többízben súlyosan megsérült, de felépülése után ismét nyeregbe ült. Ret- tenthetetlenségére elég jellemzők halálos ágyán elsut- togott szavai: Üjra fogok menni!

Rupert Karner mintaképe a jó hazafinak, derék em- bernek és a tökéletes sportembernek.

F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz.

(10)

1928 június 16.

Alkatrész és útjelzőháromszög

A napokban egy régi olvasónktól a következő levelet vettük. Az elkeseredett levél (tartalma igen megszívle- lendő és jellemző a viszonyokra. Képviseletek alkatrész nélkül, vasúti vágányok jelzés nélkül. Nevek elhagyásá- val közöljük a levelet. Akinek nem inge, ne vegye magára.

Igen tisztelt Főszerkesztő ú r !

M á r régóta készülök, hogy soraimmal felkeressem, de m i n d i g j ö t t valami közbe. Egyszer halaszthatatlan más elfoglaltságom volt, máskor Főszerkesztő ú r volt távol, — amiért nem kevesen irigyeltük; — így levelem csak elmaradt.

No de kezdem a panaszkodásom, mert ugyan mi másért fordulnánk a mindenkitől független „Automobil- Motorsport"-hoz.

Nem tudom, hogy meg vagyok-e babonázva, vagy az ördög incselkedik velem; de a legerősebb elhatározásaim dacára sem tudok egy versenyen sem indulni, mindig jön valami váratlan akadály.

A húsvéti versenyről lemaradtam, m i n t már közöl- tem, azért, mert nem lett kész a gépem, dacára annak, hogy még.febr. 2-án felküldtem Pestre. No, gondoltam, majd jön a M A C futárversenye, nagyjában hasonló zsá- nerű a húsvétihoz, ott úgyis becsületbeli kötelességem in- dulni, m i n t M A C tagnak, majd kárpótolom magam ottan.

De m i t tesz Isten, akarom mondani az ö r d ö g ; a lehetetlen utainkon kissé megnyúlt első villarúgóm, egy hirtelen kanyarból előbukkanó vasúti vágányon, — bár láttam, hogy a sínek a talajból mintegy 10 cm-re kiállanak, a rövid távolság miatt nem volt időm lépésre lelassítani s a hirtelen zökkenő elszakította az első villarugót. Hogy mit kívántam a KMAC-nak, azt nem írom ide a károm- kodási rendeletre való tekintettel. Ámbár, sine ira et studio, azt is kénytelen vagyok konstatálni, hogy nagyon sok helyen megjelentek az utóbbi hónapokban a régvárt háromszögek, ahol azelőtt hírük-hamvuk sem volt.

Hogy miként értem haza, arról jobb nem is beszélni.

A lehető leglassúbb tempóban menve, ahol kicsit rosz- szabb volt az út, tolva, miközben nem egy ismerősöm kérdezte csúfolódva. — hány lóerős a gépem, — célozva az én erőlködésemre; állandóan úgy tartottam a kor- mányt, m i n t h a a levegőbe akarnám emelni az egész gépet.

Ennek dacára összevissza horpadt az első keréksárhá- nyóm, a kormánytengely verődésétől.

Amint hazaértem, azonnal írtam egy expresszlevelet

a vezérképviseletnek és kértem egy pár ú j rugót azonnal küldeni. E l m ú l i k egy hét, két hét, semmi hír. Erre meg- eresztettem egy hosszú táviratot, melyben sürgettem és ú j r a kértem a rugókat. Minden hiába. Ennek ma több, m i n t egy hónapja, de választ még ma sem kaptam.

íme a mi vezérképviselőink, tisztelet a kevés — egy kézen megszámlálható — kivételnek. Mindenik arra fek- teti a fősúlyt, hogy minél több ú j gépet lerázhasson a nyakáról, de nem arra, hogy a vevő meg is legyen elé- gedve a masinájával. Mert ha egyszer eladta, a menny- dörgős ménkű is belevághat abba a gépbe ő miattuk. Ha valami baj van, vagy azt akarja az ember, hogy szóba á l l j a n a k vele, tessék ú j gépet venni. Röviden a nóta vége az, hogy m a sincs ú j rúgóm s így maradtam én le a M A C futárversenyéről is.

Jellemző a vezérképviselet felületességére, hogy sem idegen, sem magyarnyelvű leírást nem szerez be a gépek- hez s így a legelemibb kérdésekre sem tud felvilágosítást adni, bár „nagy" j a v í t ó j a is v a n ! Méltóztatik emlékezni a kuplungcsúszási panaszaimra? ő k semmi felvilágosítást sem tudtak adni a k u p l u n g kezelését illetőleg. A m i t csak úgy hasból oda mondtak, homlokegyenest ellenkezett a helyes móddal. És én nyolc hónapog j á r t a m és kínlódtam csúszó kuplunggal, m í g töméntelen bosszúság és renge- teg próbálgatás á r á n rájöttem magamtól a helyes módra.

Most megint tele vannak a lapok az ő hirdetésükkel.

S tekintve, hogy csábítóan olcsóak az áraik és kényelme- sek a feltételeik, többen lépre is fognak menni. Erre a csábító a j á n l a t r a én egy latin közmondással válaszolok,

„timeo Danaos et (si) dona ferentes."

De hogy odysseám teljesen kárba ne vesszen, mivel Főszerkesztő úrhoz bizonyára sokan fordultak ta- nácsért, hogy milyen gépet vegyenek; Főszerkesztő ú r út"

j á n azt üzenem motorostársaimnak: akinek nincs sok ki- dobni való pénze, az magyar gépet vegyen, mert jó, má- sodszor mert minden porcikáját kicserélheti és megkap- hatja azonnal. Nem úgy m i n t én, aki közvetlenül a gyár- hoz — ezelőtt három hónappal az ő nyelvükön •— írott levelemre még választ sem kaptam. Aki pedig speciál- gépet akar, az csak olyan képviselőtől vegyen, akinek műhelymunkáját előzőleg már kipróbálta. Mert, hogy mit jelent egy rossz műhelyre utalva lenni, azt olyan t u d j a értékelni, m i n t én, aki egy lámpaszerelésért 5 napig vesz- tegeltem Pesten és egy hengerköszörülést két hónapig nem csináltak meg, m í g a végén egy másik műhelynek kellett megcsinálni.

Szíves türelméért hálás köszönetet mondva, marad- tam Főszerkesztő úrnak őszinte tisztelője.

C e r e

C á s z z l ó és K e p e s

Ferenc

motorkerékpáron a MAC futár versenyén a győztesek közölt végez.

/tsz év l e g n e & e x e b b v e r s e n y e i !

Magyarországi vezérképviselet:

ROTHOLCZ FRIGYES

Budapest. V.. Vilmos-császár-út 66

1 eleron : T. 128-29

Raktárról azonnal szállíthatók.

Kedvező fizetési feltételek.

(11)

B u g a t t í n

a T a r g a F l o r í ó n

Mennyibe kerül egy 5000 kilométeres túra ? Napoli-Palermo — Ca- labria-Taormina és az Aetna — N á p o l y b a n a világ legrosszabb köve- zete - H á r o m FIA r 520

n y o m á b a n Messináig I r t a : Déván István

A Palais de Justice előtt Rómában. (TJ. S. Royal-Cord.J Dél-Olaszország. Őszintén szólva n a g y o n f é l t ü n k

tőle. Ú t i t á r s a i m m i n d e n á r o n r á a k a r t a k b i r n i , hogy g y e r ü n k N á p o l y b ó l P a l e r m ó b a h a j ó n . É n azon az á l l á s p o n t o n voltain, hogy h a m á r a u t ó n j ö t t ü n k Ná- polyig, folytassuk u t u n k a t t o v á b b is a u t ó n . A z utak- ra v o n a t k o z ó l a g a legellentétesebb híreket k a p t u k . A z A u t o m o b i l K l u b b a n a t i t k á r a fejét csóválta és kijelentette, h o g y a e a l a b r i a i u t a k n e m a legjobbak, a F l o r i ó h a j ó s t á r s a s á g n á l s u n y i a n összenéztek, ami- kor a délolasz u t a k i r á n t é r d e k l ő d t ü n k . E g y s z ó v a l m á r - m á r azon t a n a k o d t u n k , hogy m é g i s h a j ó v a l vá- g u n k n e k i az ú t n a k . A véletlen a z o n b a n m á s k é p p e n a k a r t a . K i d e r ü l t , hogy a h a j ó n csak k é t - h á r o m n a p m ú l v a lehet kocsink s z á m á r a helyet reserválni, m e r t előbb a Tanga F l ó r i á n és a T u r de S i c í l i á n i n d u l ó versenykocsikat s z á l l í t j á k el. Ezzel a z u t á n a kocka el volt vetve és m i d é l u t á n 2 ó r a k o r n e k i v á g t u n k Dél-Olaszországnak, a m i r ő l sokan ú g y beszélnek, m i n t a B a l k á n r ó l . Hossz u t a k , b i z o n y t a l a n szállás- lehetőségek, b r i g a n t i k , m a f f i á k stb. H ó d o s s y n a k volt egy B r o w n i n g j a , ebben t e h á t n e m volt h i á n y éó el- h a t á r o z t a t o t t , hogy csak n a p p a l m e g y ü n k .

A kezdet n a g y o n rossz volt. J ó s i k a b a r á t u n k ki- jelentette, h o g y h a mégegyszer azt olvassa a z Auto- mobil-Motor sport-haii, hogy a b u d a p e s t i és k ö r n y é k i u t a k a legrosszabbak a v i l á g o n , a z o n n a l f e l m o n d j a az előfizetést ós m i n d e n b u d a p e s t i l a p b a n nyilatko- zatot tesz közzé, m i s z e r i n t a l a p v a l ó t l a n t á l l í t . Töké- letesen i g a z a t k e l l n e k i a d n o m . N á p o l y és P o m p e i között v a n a v i l á g legrosszabb és legrettenetesebb kövezetje. A r e m é n y csak az, liogy megkezdték a j a v í t á s á t . Á l t a l á b a n a r r a a k o n k l ú z i ó r a j u t o t t u n k , hogy n e k ü n k k é t év m ú l v a kellett v o l n a e l j ö n n i a T a r g á t m e g n é z n i , m e r t a d d i g r a I t á l i a u t a k szem- p o n t j á b ó l egy m e n n y o r s z á g lesz. M á r m a is az, de ínég b i z o n y v a n n a k helyek, a h o l rossz és ahol rossz, ott a z u t á n igen rossz. E l ő s z ö r m á r m a g a a kövezés n e m e rettenetes volt. I d é t l e n k ö d a r a b o k e g y m á s mellett, k ö z t ü k t á t o n g ó l u k a k , de n e m ú g y , m i n t B u d a p e s t e n a v i l l a m o s sínek mellett, h a n e m 25—30 c m m é l y e k . V o l t e g y n é h á n y k i l o m é t e r , a m i a szó szo- ros értelmében j á r h a t a t l a n volt és egy a l á a k n á z o t t és p e r g ő t ű z a l a t t levő csatatérhez hasonlított. M i t volt m i t t e n n i , lassan, lépésben keresztül kellett ma- g u n k a t dolgozni. Legjellemzőbb az esetre, liogy a 21.

kilométert a n á p o l y i öböl mellett, szűk u t c á k o n más- fél óra a l a t t t u d t u k csak m e g t e n n i , a m i csekély 14

Garibaldi szobra Rómában. A szobor előtt az 5000 kilo- méteres túraút U. S: Royal-Cord-al abszolvált 1.5 literes

Bugatti túrakocsi. Auqustus diadalíve és a Colosseum. (TJ. S. Royal-Cord.J

(12)

10 AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1928 június 16.

kilométeres ó r a á t l a g n a k felelt meg. E l v o l t u n k kese- redve. A többiek m á r 21-szer v i s s z a a k a r t a k f o r d u l n i . N e m engedtem. V a l a m i azt súgta, h o g y v á r j , ez csak a kezdet. Lesz m é g rosszabb is! Es lett, de j o b b ! I'ompeil H e r c u l á n u m o t e l h a g y v á n , egyszerre friss

Y i

Kocsinkat, beemelik Palermóban a Nápolyba induló ha- jóra. (Báró Jósika Jenő felvétele.)

m a k a d á m o n t a l á l t u k m a g u n k a t . H a t á r o z o t t a n k i t ű n ő volt az út. És az igazat m e g v a l l v a , az 576 k i l o m é t e r S a n G i o v a n n i i g , a hói a m e s s i n a i h a j ó r a b e f u t o t t u n k , a lehető l e g k i t ű n ő b b á l l a p o t b a n volt. A m á s f é l n a p o s úl egyike volt é l e t ű n k legszebb n a p j a i n a k . Termé- szetesen a helyzetet k i h a s z n á l v a , siettem f é l ó r á n k é n t t u d t á r a a d n i a t á r s a s á g n a k , hogy m é g i s csak j ó az öreg a h á z n á l , és ha m á r l e j ö t t ü n k Olaszországba, n e m azért j ö t t ü n k le, h o g y a tengert n é z z ü k tizenkét ó r á n át. A r r a m é g r á é r ü n k , ha egyszer á t r á n d u l u n k az ú j v i l á g b a .

C a l a b r i a . E z Dél-Olaszország. Jellemzésül csak a n n y i t , h o g y n i n c s benne 101) m é t e r n é l több egyenes i s nincs benne 100 m é t e r n é l több sík útrész. 800—

1200 m é t e r m a g a s d o m b o k és h á g ó k v á l t j á k e g y m á s t .•>70 k i l o m é t e r e n keresztül. K é s z a k a r v a m o n d o m , hogy dombok, mert a l e g t ö b b j e l a k a t l a n és s i v á r , úgy- hogy az ember 15- 20 k i l o m é t e r r e előre l e l á t j a , h o v á kell m e n n i e . L e g t ö b b n y i r e fel. Néhol e n y h é b b fordu- lók, néhol egészen meredek Stilfser J o c h szerű szer- pentinek. H a a z ember felér, ú j b ó l u g y a n a z . Meglát- j u k , h o v á kell l e m e n n ü n k , de csak azért, hogy a z u t á n

Feldíszített kétkerekű taligák Palermóban.

ú j r a fel a v e l ü n k szemközt levő ú j a b b dombtetőre, v a g y a m a g a s a b b 1500—1800 méteres csúcsok közötti kis h á g ó r a . És így m e n t ez egy egész n a p o n keresz- tül. A szép, de az idegekre m e n ő ezer és ezer fordu- lót, csak a F I A T - t e a m m e l v a l ó kellemes és néhol elég érdekes p á r h a r c u n k tette érdekessé és mond- h a t j u k , kissé i z g a t ó v á . H o g y is t ö r t é n t !

#

A Targa F l o r i ó v a l egybekötve, a s z i c í l i a i Auto- mobil C l u b , a „ P r i m a v e r a S i c i l i a n a " (Tavasz Szicí- l i á b a n ) ü n n e p é r e egy c s i l l a g t ú r a ú t a t rendezett, ami- ről n e k ü n k természetesen f o g a l m u n k sem volt. N e m azért v a g y u n k a u t o m o b i l s z a k l a p í r ó k , h o g y t u d j u k , defacto, csak a k k o r t u d t u k meg, a m i k o r S a l a Consi- Iinából reggel 5-kor e l i n d u l v a (felkelés pont 4), fél h é t k o r az 50.7 k i l o m é t e r n y i r e f e k v ő L a g o n e g r ó n át- h a l a d v a , az ottani k i s AJbergó előtt 3 p o m p á s ú j

F I A T 520-ast l á t t u n k á l l a n i , a m e l y e k e n elől n a g y b e t ű k k e l volt olvasható, hogy a p a l e r m ó i Csillag- t ú r a ú t résztvevői. A 2—2 személlyel f u t ó g y á r i F I A T - o k , m e l y e k b ő l egy csukott, k e t t ő n y i t o t t volt, éppen t a n k o l t a k és vezetőik r e g g e l i j ü k e t fogyasztot- t á k . A z egyik kocsiból egy szőke szerelő k a n d i k á l ) ki, a k i r ő l később m e g t u d t u k , hogy a n o r v é g F I A T vezérképviselő öccse és n é m e t ü l p e r f e k t ü l beszélvén.

Tehénfej és Palermfaegwik főutcáján.

k i d e r ü l t , hogy m é g a m a esti h a j ó v a l M e s s i n á b a n kell l e n n i ö k , tehát meglehetősen sietni fognak. Ki- k é r t ü k e n g e d e l m ü k e t , hogy m ö g ö t t ü k m e h e s s ü n k és így többé az útkérdezősködéssel nem l é v é n elfog- l a l v a , t é r k é p e i n k e t b e r a k v a a t á s k á b a , a F I A T - o k sorsára b í z t u k m a g u n k a t . M é g több, m i n t 400 kilomé- t e r ü n k volt h á t r a . Ők 2—2 személlyel a 2.3 literes m o t o r j a i k k a l , m i négyen 1.5 litei-rel. M e g p r ó b á l t u k .

E l e i n t e igen j ó l m e n t a dolog. A F I A T - o k veze- tője, a híres Cagno, a m á s o d i k T a r g a F l o r i o győztese (1 !)0(i A l e s s a n d r o Cagno-Itala), közepes t e m p ó t dik- t á l t , a m i t m i n d a n n y i a n k ö n n y e n t u d t u n k t a r t a n i . De rendszerint s e m m i sem t a r t sokáig. É p p e n egy meglehetősen meredek útszakaszon, egyszerre c s a k leállt a m o t o r u n k . A jelek d ü z n i d e f e k t r e engedtek következtetni. A z o n n a l l e u g o r t u n k , de m i n d e n igye- kezetünk h i á b a v a l ó volt. B á r gyorsan s biztosan m e g t i s z t í t o t t u k a c a r b u r á t o r u n k a t , a m i r e elindul- t u n k , a F I A T - o k n a k m á r h ű l t helye volt. H o g y m i következett most, a r r ó l jobb n e m beszélni. Minden- áron behozni az elvesztett 4--5 k i l o m é t e r t . Meglehe-

(13)

S P H I ^

VA<

Motorkerékpárjának legnagyobb teljesítőképességét és gazdaságos üzemét éri el, ha Sphinx-benzint

töltet a sárga kútból!

Gargoyle Mobiloil a cél- szerű 1-literes kannában.

Budapest, V., Zrínyi-u. 7. Tel.: T 216-24, T 221-67, T 142-81, L 920 51.

(14)

12 AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1928 június 16.

tősen soká tartott. Végre egyszerre egyikünk felfe- dezte őket. őszintén szólva, volt egypár forduló, ahol a gyengébb nem időnként fel-fel szisszent, no, de azért sikerült baj nélkül helyreállítani a kap- csolatot.

Egy óra m ú l v a azonban ismét le kellett marad- nunk. A z olajnívó némileg esett és a B u g a t t i meg- k i v á n j a a teljes olajmagasságot. Tekintve, hogy az

újbóli elmaradáson úgysem segíthettünk, egy füst alatt ebédünket is elköltöttük, az olajszitát is meg- tisztítottuk és újból hozzáfogtunk a menéshez. Búbá- natunk hamarosan ö r ö m m é változott, amikor egy kis falu Osteriája előtt megpillantottuk az ebédelő F I A T társaságot. Hamarosan benzint vettünk és be-

biztosítani ó h a j t v á n m a g u n k a t esetleges újabb el- maradásokra, sietve elstartoltunk. A Nieastro előtti elágazásnál természetesen a nehezebb és a hosszabb utat sikerült elcsípnünk, úgyhogy pont abban a pil- lanatban, amikor a két főút ismét találkozott, a há- rom FIAT-ot, akik az utat tökéletesen ismerték, is- mét m a g u n k előtt láttuk néhány kilométerrel. Nem- sokára azután sikerült ismét felzárkóznunk és nyo- m u k b a n haladni.

San ö i o v a n n i előtt volt t ú r á n k legnehezebb része. A tengerparton futó főút a nagy esőzések foly- tán több helyen beomlott és emiatt egy 20—25 kilo- méterei kerülőt kellett tennünk, be a hegyek közé.

Egy keskeny és meredek sziklák közé szorított szer- pentinen vitt fel az út. A két személlyel futó 520-asok könnyen felértek, nekünk azonban minden erőnket és tudásunkat latba kellett vetni, hogy feljussunk.

A legtökéletesebb hajtűk, igen erős emelkedővel, al- kalmasint hátasöszvérek és kis szamárkordék szá- mára, de semmi esetre sem automobil részére konstruálva. De megúsztuk. A z 520-as FIAT-ok ki- tűnően mentek, de tekintve, hogy m i is a nyomuk- ban voltunk, m i sem m e n t ü n k rosszabban. Végre is.

inét kiértünk a főútra, ahol azonban olyan por volt, hogy kénytelenek voltunk megállani és várakozó ál- láspontra helyezkedni. M i u t á n időnk még bőven volt, elengedtük vezetőinket és 5—6 perc m ú l v a i n d u l t u n k újra. Itt m á r n e m lehetett eltévedni. Tíz kilométerre lehettünk a kikötőtől, amikor megpillantottuk a Messinából jövő hajót. A z t hivén, hogy m i n d j á r t i n d u l és m i lekéstünk, őrületes i r a m b a kezdtünk.

A m i t kilehetett venni hármassal a kacskaringós ten- gerparti úton, azt m i kivettük. Vollgáz és fékcsikor-

gás. Egyszerre értünk a kikötőbe. A hajó, a FIAT-ok és mi.

*

A z átkelés igen jól ment. A tenger nem hábor- gott, csak az eső kezdett időnként szemetelni. Hatal- mas vonatot toltak be előttünk a hajóba. A m i hely maradt, oda jutott három F I A T és a Bugatti. A z át- kelés a kocsi és 4 utas számára kerek 1(10 líra volt.

Egy-egy utasra 2 líra esett, a többi a kocsi díja volt.

Megtettünk reggel öttől este hétig 440 kilométert.

Benzin, olajtöltés, szita ós karburátortisztítás, ebéd, valamint Cosenzában olajkeresés és egy kő által ki- lyukasztott benzintankunk állandó szappanozásával bizony j ó másfélórát le kell számítani a menetidőből, úgy, hogy a tiszta menetidőátlag 38 km., az effektív átlag 33 km. volt. Természetesen két személlyel átla- g u n k a t könnyen emelhettük volna 40 km. fölé.

#

Messinán meglátszik, hogy n é h á n y éve a földren- gés teljesen elpusztította. Igen egyszerű házak, semmi nevezetesség. Tekintettel arra a körülményre, liogy még három n a p u n k volt a Targáig, elhatároz- tuk, hogy egy kis kerülővel megnézzük a v i l á g h í r ű T a o r m i n á t és az Aetnát. A z úttal itt sem j á r t u n k jobban, m i n t Nápolyban. Egész Szicília u t a i úgylát- szik kitűnőek, a látottakból ítélve, csupán a Messina- Taormina-út rettenetes. E n n e k főoka, hogy nagyob- b á r a falvakon vezet keresztül, ahol rendszerint pokoli kövezet és lyukak fogadják az automobilistát. A z u t á n u n k jövők azonban m á r itt is remek utat fognak találni, mert m i n d e n ü t t ott a k ő és látszik, hogy nagy restauráció előtt áll minden. A délolasz és szicíliai u t a k általában kitűnőek. 90 százalék hegyi ú t és így amellett, hogy kevésbé romlik, az utánpótlás min- denütt közel van. A z utakat szegélyező olajerdők, kaktuszok és hatalmas áloék, amelyeket különösen a laposabb részeken és a tengerparton látni, festői szí- nezetet adnak az utaknak. Taormina pompás. A ten- gerparton fekszik a hegyoldalban 200—250 méterrel a tengerszín felett, ahová pompás bitumenszerpentin vezet. I t t is kis híja, hogy m e g j á r t u k egy robbantás- sal. Felfelé igyekezetünkben egyszerre egy ember ug- rik elénk és kétségbeesetten k i a b á l valamit. A z út szabad lévén, azonnal nem értettük meg, m i t akar.

P á r méterrel odébb azután egy vöröszászlós ember ugrott elénk, úgy, hogy megállani kénysze- rültünk. Éppen ideje volt. A következő pillanatban

Vezérképviselet: APART AUTOMOBIL R.-T.

P

(15)

hatalmas dörrenés ós csak ú g y röpültek a mázsás szikladarabok le az útra. Percekig kellett azután v á r n u n k , m í g a kövek között á t tudtunk jutni. M i n t később kiderült, egy villaépítésnél robbantottak. H a a vöröszászlós ember nem vesz észre, pont a robba- nás pillanatában érünk a veszélyeztetett részhez.

Taorminában egyébként magyarokkal is találkoz- tunk. Igen kellemesen hatott, mikor egy nagyobb tár- saság „Szerencsés u t a t ! " k í v á n t elhaladó kocsink után.

*

A z A e t n á v a l nem volt szerencsénk. Teteje be voit burkolódzva. A csúcsát fedő hóból azonban láttunk valamit. Utunk i t t a 4 év előtti kitörés ha- talmas 6—80ü méter széles, 25—30 k m . hosszú láva- tömegén vezetett keresztül. Érdekes, hogy a l á v a még m a is, négy év u t á n füstölög és amikor a felsőbb réteget l á b u n k k a l szétrugdostuk, alatta egész forró lávatömegre bukkantunk. A z A e t n á t azután két n a p m ú l v a Polizzinél sikerült a távolban felfedeznünk, illetve J ó s i k a báró sasszemei vették észre 200 kilomé- ter távolságból. R o p p a n t érdekes hegy. D a c á r a 3200 méteres tengerszínfeletti magasságának, alacsony- nak látszik. Nagyon laposan emelkedik és csupán a vége hasonlít egy cukorsüvegre. A lábától 25—30 kilométert mehet az ember alig észrevehető emelke- désen. A megmászása tehát inkább fárasztó és hosz- szadalmas, m i n t nehéz. B á r tervbe vettük t ú r á n k elején, hosszadalmas és sok időt rabló hozzájutása miatt, a tervet elejtettük. Szicília belseje mesés. Min- den hegy. 1500—2200 méter k ö r ü l i alpesi fűhavas- szerű hegyek. H a hó volna rajtuk, pompás síterepek lennének. E g y 1270 méter magasan fekvő falun, Florestin mentünk keresztül. A l á t v á n y egészen kü- lönös volt. A hőmérő nem mutatott többet, m i n t 3—4 fok Celsiust a 0 felett. Határozottan metsző hideg volt. A z emberek, férfiak és nők nagy fekete ken- dőkben j á r n a k az utcán. M i n d e n k i csendes és olyan színezete volt a falunak, m i n t h a el lett volna át- kozva. Ez volt az egyetlen falu, ahol a gyerekek m á r messziről nem kiabálták, hogy „Bugatti." V a l a m i egészen különös nép lakhatja. M i n t h a az egész falu gyászban lett volna.

*

A Targa Florio előtti pénteken, délelőtt 10 órakor értünk Termini-Imerésébe. I t t volt a Targaindulók főfészke. A tengerparton, félig a síkon, félig a hegy-

oldalban épült fürdőhelyen igen élénk volt az élet.

Minden nyitott ajtóban egy versenykocsi. Imitt- amott a tréningre igyekvő B u g a t t i k és Maseratik.

Őrületes hangok a keskeny, alig 5 méteres utcákon.

A Hotel Terme á r k á d j a i alatt 4 versenykocsi. Mind- a n n y i kék Bugatti. V a l a m i v e l odébb ott áll svájci számmal Heusser kocsija rozsdabarna színnel. A ho- mokban kis leánykák játszanak. Egyiknek kezében kicsi, kékszínű G a n d P r i x types. Tologatja jobbra- balra és m i k o r m i megállunk előtte, felnéz, m a j d a hároméves kisgyermek h a n g j á n megszólal „Bugatti."

Roppant aranyos volt. Hogy itt micsoda intelligen- cia van az emberekben az autó iránt, az kimondha- tatlan. A hotelben természetesen m i n d e n el volt fog- lalva. D e még h a lett volna is hely, akkor sem men- t ü n k volna ide. Csak a szobáért 80 lírát kértek egy személyre, a m i m a g y a r pénzben a harmada. Egy- szóval itt is értik, hogyan kell az embereket meg- vágni. A j a v u k r a billenti a mérleget, hogy csak egy- szer v a n egy évben Targa Florio. A horribilis árak m i a t t azután kénytelenek voltunk a 37 kilométerre fekvő Palermóba menni, ahol a Panormusban a Ga- zetta dello Sport hirdetése révén azonnal kaptunk szobát, illetve penziót, n a p i 50 líráért (18.20 pengő).

E z sem olcsó. De h á t most van a P r i m a v e r a Sici- liana. És ez megbocsájt mindent.

Palermo nagyon szép város. A piszkos, mocskos Napoli u t á n határozottan üdítőleg hat. Modern, szép, széles utcák. Pompás terek és boulevardszerű utcák.

Remek pálmaiigetök és gyönyörű fekvés. Érdekes- sége minden városnak van. I t t reggelenként a falusi nép bevonul teheneivel és csenget a házak előtt.

Sorban szaladnak le a cselédek, magánosan lakó nők, férfiak, gyermekek az üveggel és a tehenész ott a helyszínen feji k i mindenkinek a pénzéért j á r ó meny- nyiséget. Ideális állapot. I t t a z u t á n biztos az ember benne, hogy nem szódával konzervált és nem kemé- nyítővel megfehérített vizet kap, m i n t Budapesten.

T a n u j a voltam egyébként, a m i n t az egyik tejest le- fogták, mert 5 centimessel drágábban mérte az isteni nedűt, m i n t a m a x i m á l t ár. Azonnal bevitték tehe- nestül együtt. N á l u n k a tejhamisításért m á r ötször büntetett tejeskofák még m i n d i g vígan árulnak to- vább. Egyébként tiszteletünket tettük a Siciliai Automobil Clubban, melynek elnöke lovag Flório maga fogadott és melegen gratulált lapunkhoz, mély

u

Budapest, VI., Andrássy-út 37. Telefon: T. 289—44.

(16)

14

s a j n á l a t á t fejezve ki, hogy sajnos, nem t u d j á k olvasni és a k l u b t a g j a i csupán a képeket t a n u l m á n y o z z á k . N a g y o n szimpatikus 45 k ö r ü l i fekete sziciliai, a k i tö- mérdek vállalat, köztük az A g e n z i a N a v i g a t i o n e Florio,a legnagyobb olasz hajóstársaság tulajdonosa is. A p a l e r m ó i vezértitkár ú r meglehetősen megkö- tött kezű ember lehet, mert F l ó r i o lovag k ü l ö n en- gedélye volt szükséges, hogy l a p u n k s z á m á r a sajtó- t r i b ü n jegyet adhasson ki. Így csak csekélységem és Ilodossy I m r e barátom k a p t u n k jegyet és bizony J ó s i k a kénytelen volt megvenni jegyét. E g y é b k é n t a t r i b ü n ö k á r a i a világversenyhez viszonyítva, megál- lották helyüket. 100 l í r a (33 pengő) volt egy tribün- jegy. Ezzel ellentétben az állóhelyek közönsége csu- p á n 5 l í r á t fizetett.

Szicíliában is igen sok az automobil. I t t l á t n i , hogy versenyeknek m i l y e n h a t á s a v a n a kereskede- lemre. M i u t á n a B u g a t t i m á r háromszor megnyerte a Targát, a siciliai B u g a t t i képviseleteknek igen j ó l megy a dolguk. U t u n k alatt B u g a t t i túrakocsit igen elvétve l á t t u n k . E n n e k ellenében Szicília tele v a n kis 4 hengeres B u g a t t i túrakocsikkal. Természete- sen temérdek a F I A T i t t is, m i n t m i n d e n ü t t . A F I A T j a v í t ó m ű h e l y b e n csináltattuk meg l y u k a s benzin- t a r t á l y u n k a t , a m i é r t csak 30 l í r á t kértek. A kisebb apróbb javításokért semmit sem számítottak. Caval- lieri Florio-nak egy mesterien karosszált nagy 61-es I T A L Á - j a van, a m i csaknem m i n d i g a Club előtt áll. Ugy látszik, a lovag főfoglalkozása az automobil és a N a v i g a t i o , m í g a Marsala Florio csak mellék- üzlet. Á l t a l á b a n Szicíliában a B u g a t t i t kivéve, ide- gen g y á r t m á n y ú kocsit nem l á t t u n k .

K ü l ö n fejezetet kell szentelnem a pneumatik- j a i m n a k . Emlékeznek t a l á n még olvasóink a m u l t évi N ü r b u r g r i n g t ú r á n k alatt tett pneu tapasztala- t a i m r a , a m i k o r s i m á r a koptak p n e u i n k 3000 kilomé- ter u t á n és visszatérőben n a p o n t a 6—8 szögdefek- tíink volt. A z idén a m e r i k a i pneuval kísérleteztem. A P n e u m a t i k Á r u s í t ó r.-t. á l t a l képviselt US-Rubber

„ R o y a l Cord" n e v ű g y á r t m á n y a i t szereltem kere- keimre. A z eredmény k i t ű n ő volt. A több m i n t 5000, országúton egyfolytában megtett kilométerek u t á n p n e u i m teljesen ép állapotban tértek vissza. A z egész t ú r á n összesen 8 szögdefektem volt (4 lefelé, 4 vissza- jövet), egyszóval durchdefekt, vagy m á s kellemetlen incidens nem fordult elő. Tekintetbe kell azonban venni, hogy az á l t a l u n k megtett 5000 kilométer itt- hon a háromszorosának felel meg, hiszen t u d j u k , hogy a folytonos hegyiszakaszok, a sok fékezés, az erőltetett kapaszkodás, a sok-sokezer forduló m i n d , m i n d eszik a g u m i t . Voltak esetek, ahol bizony olyan meredeken ereszkedtünk le huzamosabb ideig, hogy kénytelenek v o l t u n k á l l a n d ó a n a kézfékkel is dol- gozni és a kerekek alig mozogtak. P n e u i m állapotá- ról k ü l ö n b e n m i n d e n k i meggyőződhet személyesen is.

*

No de t é r j ü n k á t a t ú r a a n y a g i részére. E z úton azt hiszem, sok a u t o m o b i l i s t á n k n a k fogok szolgálni, hiszen a n y á r f o l y a m á n bizton ismét sokan fognak l e r á n d u l n i I t á l i á b a . I t á l i á b a csak az menjen, akinek sok a pénze és v a l a m i t okvetlenül meg a k a r nézni.

Üdülésre nem a j á n l o m , különösen, h a gyenge a gyomra. Olaszországban ki van z á r v a a lehetősége

T T A C T Ű R A Ű T J A 1 9 2 8

10 km sebességi verseny

a magyar sportkocsi bajnokságért I-ső Szini János

AUS TRO-DAIMLER

165 km átlagsebességgel

Vezérképviselet: VI., LISZT FERENC-TÉR 9

k.'mr J k^r^Ht. w A

I I T A T I T A ^ I T A r 1 T Á T I T A T 1 LlZSTJ 1 A T 1/s.l A T 1 A 1 ITAT1 I T A T I T A T I k g X j i J

(17)

l ármérséklés i

• mindennemű javításnál g

1 április 15-től 1

SciDtilla, Bosch, North East, g j Marelli, Ford, S. E. V., Delco, j j Paris Rhone, D u c e 1 1 i e r, j j Soubitez stb.

( mágnesek, j d i n a m ó k , j

| indítómotorok, |

| akkumulátorok |

szerelése és javítása eredeti m alkatrészekkel gyorsan, olcsón § § pontosan, g a r a n c i a mellett

| U R N E R 1 BERKOVITS 1

1 5 C I N T I L L A i

INDEX, FENAG vezérképviselet m

1 Budapest, V., Pozsonyi-út 4/f. 1

• Telefon: T E R É Z 148-84 •

annak, hogy valaki úgy élhessen, m i n t Ausztriában, Németországban, Svájcban, ahol m i n d e n kis faluban van rendes „Gasthaus", ahol 3, m a x i m u m 4 pengőért k a p lakást, de megesik, hogy 2—2.50 pengőért is ki- t ű n ő szobát k a p az ember. Olaszországban a falvak- ban igen r i t k a az „Albergo", h a azonban van, az rendszerint igen h a r m a d r a n g ú és m i n d e n szempont- ból rossz. H a tehát valaki valahol meg akar hálni, azt csak nagyvárosban teheti meg. U t u n k alatt Bologna, Firenze, R ó m a , Napoli, Messina és Palermo voltak az éjjeli szállásaink. M á r a hegyek között fekvő Sala Consilina és különösen a siciliai St. A g a t a igen gyenge hely volt. A vidéki helyek között egyedül a R ó m a előtti Acquapendente felelt meg. A nagy vá- rosokban is csak az európai n i v ó n álló Grand Hote- lek és Penziók felelnek meg. Ezek azonban drágák.

N a p i 45—55 líra a legolcsóbb, ami 17—18 pengő. Ezért a pénzért sokkal jobban élek az Alpokon két napig.

A vigasztaló még, hogy nincs borravalórendszer és 10 százalékot automatice vágnak hozzá a számlához, ez azonban ismét alaposan drágít, mert tegyük fel 2 napért nem 100, hanem 110 l í r á t fizetek. A koszt a legtöbb helyen gyenge és nem tápláló. J ó é t k ű és erősgyomrú ember vagyok, de az olasz út alatt há- romszor voltam igen kellemetlen körülmények kö- zött, a m i előző u t a i m alatt sohasem fordult velem elő. A k i m a g a vezet háztartást, az talán megkíméli magát, de aki a szállodák kosztjára van utalva, az nézetem szerint nagyon rosszul jár. H a az ember á l a carte eszik, nagyon kell vigyázni. Bolognában egy vacsoráért fejenként 40 l í r á t fizettünk, mert a két kis szelet húst agyongarnírozták mindenféle ehetetlen zöldséggel és azt m i n d külön felszámították. Még a legjobb, h a az ember m e n ü t kér. Ott nem csaphatnak be. Egyébként sehol sincsenek fix árak és m i n d e n ü t t lehet alkudni. Volt eset, hogy egy szobáért 50 l í r á t kértek és a végén megkaptuk 30-ért. A m i olcsó és jó, az a különböző makaróni és spaghetti, de viszont ezt három n a p m ú l v a ú g y meg lehet u n n i , hogy örökre m e g ú t á l j a az ember. A sör nem jó Olaszországban, az ásványvíz pedig drágább, m i n t a bor.

«

A m i a benzint illeti, itt is nagy az árkülönbség.

A z olcsó m a g y a r és osztrák benzin u t á n , az olasz benzin literje 2 líra, a hegyek között 2.10 líra, a m i 66—70 fillér, tehát az út csaknem a d u p l á j á b a kerül, m i n t idehaza, vagy Ausztriában és a többi európai államban. A garage aránylag szintén drága. A leg- olcsóbb 10, de m á r nagyobb, 5—6 üléses kocsinak 15 líra. A kocsi mosása kiskocsinak: 15, nagyobbnak: 20 líra. E z bizony igen drága. De megjegyzendő, hogy még a garage-okhan is lehet alkudni. Palermóban például egyszerűen á t í r t a m a tulajdonos előtt a számlát és a római árakat í r t a m be, m a j d ú j r a össze- adtam és a végén 110 líra helyett kifizettem 70 lírát.

A z útijelzés nemcsak Felsőolaszországban ki- tűnő, hanem Szicilia legelhagyottabb részén, a he- gyek között is. Hyenkor m i n d i g a m i helyzetünk j u t az eszembe. Magyarország a trükkök és a driblik ha- zája, ahol minden csak érdek. Eszembe jut a h a t á r Szentgotthárdnál. Hol vagyunk? K i itt a legfelsőbb automobil fenhatóság? J a igen, a K M A C ! Ezzel az- u t á n meg is m o n d t u n k mindent. Olaszországban eb- ből a szempontból bámulatos az organizáció. Még a

(18)

16 AUTOMOBIL — MOTORSPORT hidaik feljárójánál a folyók nevét is pontosan jelzik a

táblák. N á l u n k ezt is meg kell kérdezni és h a az ide- gen nem tud magyarul, akkor soha sem tudja, hol jár. No de liogy is k í v á n h a t u n k intenzív m u n k á t egy Automobilclubtól, melynek erejét felemésztik a Touringclubalakítások és a sajtóperek. Többet kel- lene dolgozni, akkor kevesebb lenne a sajtóper. Olasz- országban minden térkép nélkül eljut az ember oda, ahová akar. Csak a városok sorrendjét kell odahaza felírni egy cédulára, vagy h a jó eszünk van hozzá, a fejünkbe és akkor alig kell kérdezősködni. A méteres F U L G O R reklámtáblák mindent megmondanak. A benzin és olajellátás a lehető legtökéletesebb. Minden faluban van m á r benzinkút. Igen okosan jelzik egyes társaságok m á r előre a kútjaikat. Például „Riforni- mento F U L G O R 500 méter", ami azt jelenti, hogy FTTLGOR töltőállomás 500 méternyire van. E z azért jó, mert akkor az ember m á r előre készül a megál- lásra és m á r előre keresi a kutat, m í g ha hirtelen veszi észre és túlszalad rajta, rendszerint tovább megy a másikhoz, mert a hátramenetet az ember lusta bekapcsolni és ezzel is időt veszít.

A m i általában az egész túrát illeti, dacára a kel- lemetlen, néhol hideg és esős időnek, kellemes volt.

Néhol bizony a b u n d a is elkelt és a sál alig került le a n y a k r ó l vezetés közben. A m i pedig a fehér vászon- ruhákat illeti, azzal alaposan megjártuk. Egész Pa- lermóban m i képviseltük a lenge n y á r i öltözetet. A nők javarésze még bundákban j á r t R ó m á b a n , Ná- polyban, de még Palermóban is. A m i pedig a fürdést illeti Szicília kék ege alatt, egy pillanatig sem kíván- tuk. H a v a t ellenben láttunk éppen eleget, sőt vissza- felé Pontebba előtt k a p t u n k olyan jeges esőt, meg havat, hogy jobban beillett volna decembernek, m i n t májusnak. A k i azonban szépet akar l á t n i és van 3, de még i n k á b b 4 hét ideje, az menjen le Szicíliába és nézze meg a Targa Floriót.

Visszafelé elhatároztuk, hogy h a j ó n j ö v ü n k Paler- móból — Nápolyig. Tekintve, hogy némi hegy- és kanyarundorom volt, most szó nélkül belementem a dologba, b á r a kocsi szállítási költsége ugyancsak borsos volt. Délelőtt megváltottuk jegyeinket, dél- u t á n 3-kor pedig m á r ott kellett államink az Agenzia Navigation Florió kikötőjében. A kocsit egy hatal- mas darú segítségével felhúzták a hajóra, m a j d le- ponyvázták és m i négytől hétig, m í g a h a j ó indult, meghaltunk. Azért mondom hogy meghaltunk, mert autó h i á n y á b a n hénák lettünk. Erre könnyen azt m o n d h a t j a valaki, hogy „kiskorunkban megvertek és az asztal körül kergettek, h a nem autón j á r t u n k " , de hiába, úgy volt .Most lehetett látni, m i a különbség az autón és vasúton való utazás között. Autóbusz, hordárok, folyton pénzkiadás, taxi, lesni a menetren- det, várás, stb. A különbség óriási és m o n d h a t n i meg- fizethetetlen. A h a j ó ú t igen kellemes volt. E n y h e szellő, nyugodt tenger. Előkelő társaságban utaztunk, a volán arisztokratáival. Divó, Minoia, Foresti, Ohi- ron és még n é h á n y a n voltak a hajón. Kocsijaikat Florió lovag direkt hajóval küldötte Génuába, ahon- nan viszik vissza Molsheimbe vasúttal. A megérke- zés igen szép volt, b á r a Vezúv ismét szégyelte ma- gát. Űgylátszik, a nápolyi kövezetet szégyelte. Mind- azonáltal Capri és a gyönyörű tenger nagyban kár- pótolt. Este pont hétkor i n d u l t u n k Palermóból és reg-

Ilyen biztosan és kényelmesen utazik

REITHOFFER

BALLON CORD-on

Reithoffer autopneu Reithoffer tömörgumi Reithoffer légkamrásgumi

Viasz Testvérek, Budapest VI., Jókai-u. 3.

* * *

I S M É T J Ö T T E G Y VAGON-- S Z Á L L Í T M Á N Y A N G O L

SPEEDWELL

O L A J

M O S T M Á R M I N D I G L E S Z ! J Á R J O N SPEEDWELL--LEL, M O T O R J A

T O V Á B B É L !

* *

*

V E Z É R K É P V I S E L E T : B I R Ó J E N Ő B U D A P E S T

VI., L I S Z T F E R E N O T É R 3 ( U J H E L Y I S É G E K )

(19)

ISÉ B E £

SZIRMAI ÉS

modern, hatalmas méretű

AUTOMOBIL

JAVÍTÓ MŰHELYE

VI., Leöel -Ulca 17/a szám alatt június- ban n y í l i k meg Széles nagy kapu és +

tágas, 40 kocsi befo-

gadására alkalmas helyiségek

Szenzációs részletfize- tési kedvezmény foly- tán mindenki vehet ma már rendkívüli i o l c s ó á r o n

otorkerékpárt

Kérjen ajánlatot!

Meg lesz lepve!

Havi részlet 40—50 pengőtől

GILLET SAROLÉA MOTO GUZZI WINDHOFF

Vezérképviselet:

PETRÁKOVITS TESTVÉREK Budapest, IV., Királyi Pál-utca 8 Telefon: József 431-93

gel félnyolckor értünk Nápolyba. D é l u t á n kettőkor folytattuk u t u n k a t zuhogó esőben és este 8-ra benn voltunk R ó m á b a n . Mondanom se mkell, hogy bőrig ázva. E z a sportkocsi, amiről D e l m á r W a l t e r megál- lapítása szerint el lehet mondani, hogy „Rassig, un- bequem u n d unzuverlassig." B á r a sportkocsira való élcek, m i n t „Magas fordulatszám, kis teljesítmény!",

„Nagy sebesség, kis átlagok!" igen helyénvalók néha, mégis megállapítottuk, hogy kis 1.5 literes Bugattink ezúttal is megállotta a sarat és úgy a síkon, m i n t a meredeken jól végezte dolgát.

*

Mennyibe került az út? Ezt kérdezi minden em- ber! A z alantiakban leírom. Először azért, hogy azo- kat, akik azt gondolják, hogy csak benzin kell és más semmi, kissé felvilágosítsuk, másodszor azért, mert v a n n a k emebrek, akik azt gondolják, hogy egy ilyen t ú r a horribilis pénzbe kerül. Nézetem szerint nem!

Négyen mentünk. Részemről tekintve, hogy nem tar- tozom a békemilliomosok büszke táborába, sem hét- szilvafás földesúr nem vagyok, fejenként 500 pengő hozzájárulást kértem társaimtól, a m i megegyezik a Il-ik osztályú gyorsvonati útiköltséggel. K a p t a m tehát 1500 pengőt és én adtam a kocsit teljesen fel- szerelve. Nézzük, m i k é n t alakultak a kiadások.

M e n t ü n k kb. 5000 kilométert és tekintve, hogy az u t háromnegyed része hegyeken ment keresztül, bi- zony 100 kilométerenként 16 liter benzint és 0.9 liter Castrol X L olajat fogyasztottunk. E z összesen 800 liter benzin és 48 liter, vagyis 12 gallon olajnak felel meg. A kocsi átszállítása San Giovanniból Messinába a személyjegyekkel együtt 100 lírába került, m í g visszafelé Palermo és Nápoly között a tengeri út a kocsinak 634, egy személynek 85 lírát tett ki. (össze- sen 974 líra). Garage naponta: 10—12 líra. E z húsz- szor véve, 200 líra. A kocsit ötször mosattuk, a m i minden egyes alkalommal 15 líra volt, összesen tehát 75 lírát tett ki. A 10000 kilométer garanciára adott 0 köpeny ára 740 pengő volt, amiből 5000 kilométert le- futván, 370 pengő számítódik az útra. A javítási költ- ségek (rugólap provizórikus helyrehozása, lyukas benzintartály megforrasztása, kopott lökhárítóten- gely autogénnel való kijavítása, pneuragasztások, ön indító rugó és annak kicserélése) kb. 50 pengőt tett ki. ami részletezve, a következőképpen m u t a t : 160 lit. benzin itthon és Ausztriában á 44 fill. 70.40 P.

640 lit. benzin Olaszországban á 66 fillér 422.40 P.

7 gallon Castrol X L fogyasztás és 2 gal-

lon a kicserélésnél, összesen 9 gallon 180.— P.

Átkelés Szicíliába (100 líra) 33.— P.

J a v í t á s i költségek 50.— P.

Garage és mosás, pneujavítás 275 líra 90.— P.

H a j ó ú t Palermo—Nápoly 974 líra 325.— P.

Triptique és nemzetk. útigazolvány, biztos. 78.— P.

6 ú j P n e u m a t i k 5000 kilométerre 370.— P.

1598.80 P.

Természetesen ehhez j á r u l még egy alapos javí- tás a t ú r a u t á n . í g y az accumulátor rendbehozása szelepcsiszolás és kikormozás, az eltörött rugólap teljes pótlása, a karosszéria kijavítása, mely a cso- magoktól sokat szenvedett. A karosszéria belsejének kijavítása, a bőrök tisztítása, az egyik eltörött szél- védő üveg és a benyomott sárhányó kijavítása. Mind-

(20)

18 1928 június 16.

ezt csak azért részletezem oly behatóan, hogy min- denki tiszta képet nyerjen egy ilyen, a r á n y a i b a n meglehetősen nagy út költségeiről.

A fenti költségekhez Olaszországban b á t r a n szá- m í t h a t u n k n a p i 70 lírát, sőt többet is, a m i 20 n a p r a számítva, ú j a b b 500 pengő személyenként. Ezzel azt hiszem, mindent elmondottam, sőt talán többet, m i n t kellett volna.

„Motor Cycle film"

1928 junius 27-én a Radíus filmszínházban

M á r mult számunkban közöltük, hogy az „Auto- mobil-Motorsport" szerkesztősége megszerezte a világ- hírű angol Motor-Cycle filmet Magyarország számára.

A film nemcsak a szorosan vett motorkerékpárversenye- ket mutatja be, hanem kiterjed a nagyobb automobil- versenyekre is. A megbízhatósági triálok, a híres angol 'homokversenyek, a Tourist Trophy, az 1927. évi

Angol Grand Prix mind a szemeink előtt fog- nak leperegni. A kitűnő filmet szerkesztőségünk több kísérőfilmmel a Nagymező-utcai Rádius film- színházban mutatja be június 27-én este fél 7, 8 fél 10 órakor. Aki a mult évben a Coreó-ban előadott Motor-Cycle fdm egy töredékét látta, annak fogalma lehet a teljes film kitűnőségéről, mely nemcsak Angliá- ban, hanem a kontinensen mindenütt nagy tetszést ara- tott. A jegyek már most kaphatók elővételben a Rádius jegypénztáránál, valamint szerkesztőségünkben.

Amerika harca

az angol gumímonopólíummal

Anglia, amely igen hosszú időn keresztül gyarmatai révén a gumitermelést illetőleg abszolút monopolisztikus helyzettel bírt, 1922-ben törvényt hozott, hogy a gumiterme- lést mintegy 50%-kal korlátozza. Minthogy Amerika a gumi- szállításokban Angliától függött, ezen törvény világosan megmutatta, hogy célja Amerika pneumatikipárát, amely a nyersgumi főátvevője volt, fékezni, másrészt, hogy a gumi- árakat teljesen szuverén módon diktálja, illetve azokat meg- felelő módon felemelje. Anglia azonban Amerika leleményes- ségét és szívósságát igen lebecsülte. Egyetlenegy ember:

Harvev S. Firestone, a világhírű Firestone-pneumatikok gvártója vetette fel állami támogatással a harcot Anglia ellen, amely végül teljes sikerrel az ő javára dőlt el. Amidőn Harvey S. Firestonenak ,.a világnak tett különleges szolgá- lataiért" az arany kitüntetést Floridában, Miami Beach leg- előkelőbb polgáraiból alakult 100-as bizottság átnyújtotta, Mr. Firestone röviden és érdekesen vázolta az angol mono- polium ellen folytatott 5 éves harcát és többek között a kö- vetkezőket említette: „1922 november 1-én az angol gyar- mati hivatal a gyarmatok gumitermelését kb. 50%-ra kor- látozta. Ezen intézkedés folytán a gumi ára fontonként azonnal 15 centről 37 centre emelkedett. Erre én haladék- talanul a washingtoni kormányhoz fordultam, hoprv tilta- kozójegyzéket nvuitson át, mert, az Egyesült-Államok a világ termelésének 70%-át szükséglik. Ha egy font gumi árát csak egy centtel emelik, ez az amerikai automobilistákat évenként 8 millió dollárral terheli. A helyzet komolysáeának megismerésében az 1923. évi kongresszus 500.000 dollárt aiánlott fel. hotry úi beszerzési forrásokat találjak és elő- mozdítsak. Ebből 400.000 dollárt a kereskedelmi osztálynak.

100.000 dollárt pedig a mezőgazdasági osztálynak bocsátta- tott rendelkezésre. Ezen nénz eevrésze Miamiban, Chanman- Fieldben még mindicr felhasználás alatt van. Az én kísérle- teim igen lassan haladtak előre és mindenekelőtt Washinc- tonban egv irodát nvitva, privátim kezdtem érdeklődni. Új guminlantázsok létesítése céljából mef"vizsgáHuk a délame- rikai Philippinákat. és sok eevéb országot, míg végre libé- riában igen nagy haladást tudtunk elérni. Az ane-olok kez- detben. mikor működésemet mee-kezdtem. kinevettek és azt állították, hogy gumiültetvények ott nem érhetnek meg. Az

államilag támogatott gumiültetvények azonban, melyek egy- millió acret képviselnek, ma már igen nagy eredményeket mutatnak fel és 5 év alatti termésükkel a világ piacát immár lényegesen befolyásolják. Az angol kormány nyugtalan lett és a gyarmatok gumiültetvényipara súlyos bonyodalmakba került. Ekkor az a hír hallatszott, hogy Baldwin miniszter- elnök ezen törvény felülvizsgálására egy bizottságot küldött ki. Abban az időben a gumi ára 42 cent volt és kilátás volt áresésre. Az ár tényleg 28 centre esett és a korlátozó törvény megszüntetése után a gumi ára 2134 cent lett. Ha az ember 5 évi szakadatlan, súlyos munka után célját elérni látja, akkor a megelégedettség igen jóleső érzése tölti el. Angliában heves ellenkezésekre találtam és ellenkezők voltak itthon azok is, akik kezdetben azt hitték, hogy a korlátozó törvény által elért magasabb árak előnnyel fognak járni és a pneumatik- árak megfelelő emelkedése által nagyobb haszon keletkezik.

Ez azonban csak a szerencsére alapozott üzlet, amit egy gyár nem folytathat. A gyáraknak a közönséggel szemben egye- düli kötelessége, hogy azok szolgálatára legyen és az a mély meggyőződésem, hogy a gyáros ,aki ilymódon kötelességét teljesíti, a legjobban jár."

Karner emlékoszlop

Jeney László, az ismert autombil-és motorkerékpár- versenyző ajánlatára elhatároztuk, hogy gyűjtést indí- tunk egy a Budakeszi-úton, Rupert Karner szerencsét- len kimenetelű bukásának színhelyére állítandó emlék- műre. Az emlékmű egy bronzból készült fejvédő- sisakot ábrázolna, mely egy márvány alapzaton foglalna helyet. Felhívjuk a magyar automobilista- és motor- kerékpárostársadalom azon tagjait, kik kegyeletüknek kifejezést óhajtanak adni, hogy járuljanak hozzá ado- mányaikkal, bármily csekély összeg legyen is az, a meg- boldogult Karner emlékének megörökítésére szolgáló emlékmű felépítéséhez. A z adományokat lapunk hasáb- jain nyugtázzuk. Lapunk 100 pengővel nyitja meg az adományozók sorát Az adományokat szerkesztőségünk címére (Rózsa-utca 111.) „Rupert Karner emlékmű" jel- igével kérjük beküldeni.

; ' 1 ' : | ' ' ' : ' J I' ' (i ' ' " ' "

CapxártaTcor

A Z A N G O L TT. E R E D M É N Y E I

Szenior Angol TT: Távolság: 427 kni. t. Dodson (Sunbeam). 2. Rowley (AJS). 3. Hatch (Scott).

Junior Angol TT: A. líennett (Velocette) 3:50:52.

2. J . Villis (Velocette). 3. K . Twemlow (Dot-Jap).

Lightwelght Angol TT: 1. F. A. Longman (OK- Supreme) 4:11:50. 2. Barrow (Royal-Enfield) 1:20:01.

3. E. Twemlow (Dot-Jap) 4:29:26.

Az Angol Tourist Trophyról jövő számunkban rész- letesen beszámolunk.

AZ „AUTOMOBIL-MOTORSPORT" hiisvéti verse- nyének díjai június hó végén kerülnek kiosztásra. A ké- sedelem oka, hogy az adományozók egy része többszöri felszólításunkra mindezldcig nem küldte be a felaján- lott díjat. Ezúton is felkérjük mindazokat, akik verse- nyünkre díjakat ajánlottak fel, hogy a lehető legsürgő- sebben küldjék be szerkesztőségünkbe.

Szegeden a Délmagyarországi Automobil Club ala- kuló közgyűlése volt május 17-én, a szegedi városháza nagytermében. Az egyesület elnöke dr. Shvoy K á l m á n tábornok lett. A titkári teendők vezetését Matolcsy Ele- mér századosra bízták. A megválasztottak között 4 fő- védnök, 9 védnök, 11 díszelnök, 1 elnök, 2 társelnök, 3 al- elnök, 9 tagú igazgatóság, 31 tagú választmány, 6 póttag, valamint 9 a titkári hivatalba beosztott személy szere- pel. Lett választva még 5 tagú számvizsgálóbizottság.

6 tagú sportbizottság, 4 tagú műszaki bizottság és egy 3 tagú gazdasági bizottság.

(21)

187.090 Km.

A magyar aulomobilbajnokságok első pontszerző futama — Egy nap Nyíregyházán — Fantasztikus sebességek — Kilunö rendezés - /J Bugatti,

az luslro-Daimler és a Steyr vezet a bajnokságokban

Albrecht kir. herceg Steyr-kocsiján a célban 150 kilométeren felüli sebességben.

Szombaton délután szerkesztőségünk teljes felkészült- séggel, egy Bugatti túrakocsin, egy Sunbaam-sidecaron és egy solo Arielen elindult Budapestről, hogy tanuja legyen a TTAC ezidei versenyének, melynek főszáma a 10 kilo- méteres síkverseny a Nyíregyháza—Rakamaz közötti mű- úton, a magyar automobil és motorkerékpár bajnokságok pontszerző versenye volt. Ismerve a multat, okosabbnak tf.rtottuk, ha Debrecenben töltjük az éjet. A vidéki váro- sokban ilyen nagy események idején bizony az ellátási viszonyok nem a legrózsásabbak és gyakran megesik, hogy a nyugalomra és pihenésre vágyó versenyzők kény- telenek a földön tölteni az éjszakát. Mint értesültünk,

most sem volt másként. Ez- irányban az organizáció úgy- látszik még nem volt egészen jó. Ajánlatos lenne a ver- senyzők egy részét a jövőben magánházakban is elhelyezni.

Félnégykor indultunk Buda- pestről és este nyolcra mind- annyian Debrecenben állot- tunk az Arany Bika Szálloda előtt. Az utak terén határo- zottan javulás észlelhető. A henger igen sok helyütt dol- gozik és az utak 85 száza- léka az automobil számára már jónak volt mondható.

Szerkesztőségünk motorke- rékpáros tagjai már ellen- kező véleményen voltak és nézetük szerint, részükre még igen sok volt a rossz út- szakasz. Ütközben igen érde- kes esetünk volt. Megállot-

tunk egy az országúton ál'.ó automobil mellett, megkér-

dezve, van-e valamire szük- . Gróf Zichy Tivadar Bugattijának első tengelyén várja a verseny startját.

ségük. A koc3Í vezetője az ,,AUTO" című automobilszaklap egyik főszerkesztője volt. „Nsm kell s e m m i ! " volt a lako- nikus válasz, amit egy pár kínos másodperc múlva a

„köszönöm" szó is követett. Mint később megtudtuk, ben- zincsőtöréssel álltak a nyilt országúton és csak úgy tud- tak Nyíregyházára jutni, hogy állandóan töltögették a benzint a szerelékfalon lévő kis tartályba. Véletlenül a nálunk lévő flexibilis benzincsövekkel könnyen segíthet- tünk volna rajtuk, ha kértek volna, dehát hogy is kép- zelhető, a konkurrens lap szerkesztőitől „segítséget kérni." A jelzéshiány ezen a vonalon is nagyon érezhető.

Több igen fontos elágazásnál sokszor nagyon kétes, hogy merre vezet a jó út. Ilyen- kor megállani, térképet elő- szedni, vagy kérdezősködni, bizony nagyon sokat levesz a kitűzött jó átlagból és egy 200—250 kilométeres útvo- nalon 15—20 perc mindig el- vész a tájékozódásra. Eszem- be jut ilyenkor egy Párisból a minap hazatért jó bará- tom nyilatkozata, mely szó- szerint így szólt: „Pista mindig szidtalak, mért bán- tod már azt a KMAC-ot, de most, hogy hazajöttem Fran- ciaországból és Szentgott- hárdnál átléptem a Balkán határát, mert Balkán va- gyunk a szó szoros értelmé- ben automobilistikus szem- pontból, azt mondom, hogy le kellene bunkózni őket ezért a nemtörődömségért, amivel 8 éven keresztül a magyar utak jelzését elha- nyagolták." „De azért ne

(22)

20 AUTOMOBIL - MOTORSPORT 1928 június 16.

Az előtérben Kovács Sándor (17), a kitűnő Ariel-vezetö. Mögötte a 11-es Josef Stelzer (BMW), a verszny abszolút második helyezettje. Radicke Helmuth felvétele.

Balázs László, az V. Magyar Tourist Trophy győztese Sunbeamjével a rakamazi sebességi verseny után, ahol ismét a nap legjobb motorkerékpár idejét érte el. (Déván István felvétele.)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :