• Nem Talált Eredményt

G.Kristó - F. Makk - L. Szegfű, Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez, I-II, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae XLIV, XLVIII, Szeged 1973, 1974.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "G.Kristó - F. Makk - L. Szegfű, Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez, I-II, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae XLIV, XLVIII, Szeged 1973, 1974."

Copied!
1
9
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

i

y -

I

í

l

ii

• £ * - Y ri 5•

G. K ristó—F. Makk—L. Szegfű, ADATOK „KORÁD' HELYNÉV* • *: — f r * - ^ RÉTÉHEZ I—II, Acta B niversitatis Szegediensis de A ttila Joz ;om ! : XLIV; X LVIII, Szeged 1973; 1974

H cropujeKa reofpa<j>nja je y Mabapcicoj oöAacT KojoM oe eh Aenenn- ja \ia 6aBe <|>HÁö3o4>n, Heiopiinapu, apxeoA03H. PaAOBH A- HanKitja (D. Csánki), B. MopaBMHKa (Gy. M oravcsik), M. BoHiija (M. Gyóni), B. Bepcjnija (G. Györffy), Aa noMeHeMO caMo Hajno3HaTtija HMeHa, y3 n o cT o jatte H ioa kophchhx iipn py^HHKa, cH rypna cy ocHOBa 3a AaA>a ncTpa>KiiBan,a. IIoA pynje cpeAifcOBe- KOBHe YrapcKe je y3 to B eoiia 3axBaAH0 3a c Annira Hcxpa>KHBaita. Pa3ne CTiniMKe rp y n e Kője cy y npouiAocTH naiBeAe Ha tóm TAy, hchb perHOHaAHtt pa3Boj nojeAHHHx oöAacTH, mhoiutbo ahhhocth Kője cy ocTaBHAe Tpara y TonoiiHMJtjH h Apyro — CBe j e to Ha oApebemi n am n i HcnHcaAo cBojy HCTopujy h 3a6eAe>KHAO CBoje n o cT o jatte y pa3HHM TonoHHMHMa. Y M abap- cKoj ce BOAe HciiBe AHCKVCnje Ha tóm noA>y. Tpyna ayTopa OKynA>eHa oko OAeA>etba 3a Hcropiij v YHHBep3HTeTa „JozKeijj ATHAa” y CereAHity npHCTynHAa je KopncHOM paAY — Aa npiiKyiiH noAarKe o TonoHHMHMa koíh nvBajy ycno- MeHy n a nojeAHHe HapoAe, erom nce rpyne,„ nojeAHHe A^jfÖtScTH (poaobckc crapeiutiH e, paTHHice h Apyre). IIoAa3ehH oa cxB aTaita

Ap< f$&caBu

noMeHy- ih x HMCHa y TonoiutMHjn n e Mory 6hth CAVHajHH, ayTopn. eM áTpajy Aa TeK caecT pana npoynaB atba cBaicor nojeAHHor cAynaja h nojaB d y iteAHHH Morv AaTH oATOBope Ha Ba>KHo nH T aae — Kanan cy ricTopujcKH H3Bop npm tyn- A>eHH TonoHHMH. CBaKH nojeAHHH TononHM je npeAMeT noceS ne öeAeiiiKe y Kojoj ce caonm xaB ajy H3BopHH noAann, reorpaijicKa pacnpocTpait>eHOCT c a ochobhom AHTepaTypo.vt. H a icpajy je npHAO*ena n a p r a y Kojoj ce Mory Habn cbh TonoHHMH Kője cy ayropH oöpaAUAH, Y o6jaBA>eHOM MaTepujaAy HCTpaBCHBann Hauie n p o iiiA o c m írah it h e KopucHe noAaTice n e caMo 3a MecTa Koja ce HaAa3e y Harnoj 3eMA>H, a y cpeAtt>eM Beicy cy 6hab y cacTaBy Yrap- ckc, itero h y n y re rAe ce CBe jaBA>ajy cahhhh tohohhmh. ÁyTopn cy cboj paA cxsaTKAH Kao' jeAiiy oa c ra n a y npoyvaűaifiy TonÓHoMacTHHKor MaTe- pHjaAa. Hhhh ce Aa cy ohii Táj hha> y obom ip e n y ric y y cneiuno ocTBapHAH.

J. Kcuiuh

E. R. Labande, HTST0IR1E DE . L’EUROPE OCCIDENTALE X le - X I V e s„

V ariorum R eprints, London 1973

Y eBponcKój ncTopujcKoj n a v u n AoSpo je no3HaTo HMe E. P. AaGaira (E. R. L ab an d e). PbcroB nayHHH HHTepec n a n o npBeHCTBCHO OKpeHyT npo- y n asaib v npouiAocTH <I>paHitycKe HHKaAa ce HHje Ty ii HCupnA,iiBao. CacBHM y CKAaAy c a cxBaxaiLUMa <j>pamjycKe mcahcbhcthke oh ce Cbbho TeMaMa he HCTopíije Apyrux seMaA>a, npBeHCTBeHO HTaAHje, MeAHTepaHa. PberoBii paAOBH H3 OÖAaCTH nOAHTHMKC, npHBpeAHe, KVATypHe HCTOpHje yBpCTHAH cy r a y caM Bpx tjjpannycKe HayKe. E. R. L ab an d e, nporjiecop yHHBep3HTeia y ü o a T je y no3HaT je h Rao

noKperan

qacom ica „C ahiers d e o iv ilisa tio n m édi- év a le”, a bhaho j e AonpHHeo je ocTBapeH>y kophchc nyoAHKamrje „ R é p e rto ire in te rn a tio n a l d es m é d ie v iste s”.

Y obom tomv je noHOBO o6jaBA>eHo oko TpnAeceTan ibctobhx CTyAHja.

Höhxobo npHKynA>aH>e n a jeAHOM MecTy im a ABojaKH uha>. JeAaH je Aa ce caBpeMeHOM n m a o n y O A a K i n a nponaAa>KeH>e h KopnmheH>e paAOBa oöjaB- a>chhx necTO y MaAO npHCTvnanHHM cnettHjaAHCTHHKHM naconHCHMa. A p y m je cBojeBpcHo oAaBame n p io ita ita jeAHo»» ,,<iynnnKy, H3BecHa peTpocneKTHBa.

M eby paAOBHMa Kojn cy OBAe o 6 j a B A > e H H 3a Hauie npHAHKe je najBpeAHHjH oHaj nocBebeH Aahbhoph AKBHTaHCKoj, Koja je Kao >Keaa tJjpanitycKor KpaA^a 145 10 HcTOpHjcKB rnaCHHK

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Kulcsszók: Castellum Guntionis, Hungarus, Ungar, Unger-féle helynevek Ausztriában, korai helynévtípusok, magyar honfoglalás, székelyek.. Acta Universitatis Szegediensis, Acta

Ebben az idõszakban mind a magyar kormányszerveket, mind a magyar küldöt- teket alapvetõen a kivárás jellemezte. Volt azonban néhány jel, ami elõre vetítette a magyar

Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA.. Philologica

A teljes intézmény, szervezet, illetve annak valamely részegységének meg- szólítása olyan esetben, amikor a címzett, a megcélzott befogadó feltételezhe- tően egy személy,

„Ezekben az években ismertein fel életemet, e g y f e l ő l mint tényt, másfeléd mint szellemi létformát, pontosabban az e g y bizonyos túlélést már túl nem élő,

tár évkönyve. — Annales universitatis scientiarum Budapesti-ensis de Rolando Eötvös nominatae. Kovács Sándor, Osváih Béla, Ilia Mihály, Varga József, Sziklay László,

A nukleáris kérdésekkezdetj szabályoása soí|án n€m szerepel( elsődleges célkitíjzésként a kömyezeti kérdések mtegrálása A veszélyes tevékenységek halísai

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. HERNÁDI László Mihály. a] Központi Statisztikai Hivatal. Központi Statisztikai Hivatal, Könyvtár és

Az ezen krystályokon két távcsővel ellátott goniometer segélyével eszközölt vizsgálatok azon eredményre vezettek, hogy a W o l f r a m i t csakugyan e g y h a

Az Ároktő–Csík-gát lelőhelyen megállapított továbbéléssel szemben a Hajdúná- nás–Fürj halom járás 6. sír esetében Hajdu és munkatársai szerint a koponyatorzítás

Egy f dinamikus rendszer Cr -strukturálisan stabil, ha van olyan e &gt; 0, hogy minden g dinamikus rendszer, amelyre dr(f, g) &lt; e, g topologikusan ekvivalens f-fel.. Ha

La renovación teatral fue interrumpida por la Guerra Civil Española (1936-1939), aunque durante la contienda se desarrolló cierta vida teatral, sobre todo con

Sin embargo, nuestro prejuicio se desvaneció muy pronto –ya durante la lectura del prólogo–, y después de leer todo el libro quedamos convencidos: esta colección

+DVRQOyWtSXV~]DEOiNNHUOWHNHOĘ*RURGVNRMEyO8NUDMQD$ +0('29 3O±.RPDURY,,NXUJiQ MiEyO8NUDMQD= $6=(&amp;.$-$ .DW.HUFVEĘO.UtP$ +0('29 3O&amp;LELOLXPVtUMiEyO. $EKi]LD$

Por desgracia, en el marco del presente ensayo no nos queda espacio para un análisis detallado de la obra de Bánó, aunque consideramos que los tres libros son de

El instituto peruano se creó en 1946 (el primer congreso indigenista nacional se celebró en Cuzco, en 1934), el guatemalteco y el boliviano llegaron a ser

A 2003. törvény – a jogharmonizáció kapcsán .talán a Vtv.-t mó- dosító jogszabályok közül ez volt; alegfontosabb jogszabály, ami azért .bír nagy jelentőséggel, me rt

A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae Paedagogi- cae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó,

Mindezek mellett az is jól látható, hogy Gergely értékes javak megszerzé- sébe fektette pénzét, hiszen csak egy esetben vásárolt rétet - valamennyi szerzeménye közül ez volt

A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se- ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó,

Szeged megyei jogú város Somogyi-könyvtárának igazgatója.. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE.. ACTA JURIDICA ET POLITICA Tomus I—L. Török Katalin

E helyütt érdemes röviden kitérni a Korai Magyar Történeti Lexikonban foglaltakra is, amelyben az Árpádok gene- alógiai táblája Kristó Gyula és Makk Ferenc, 47 a