AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 1775 FT

TARTALOM

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

Köz le mény szak mai ki tün te té sek, el is me ré sek ado má nyo - zá sá ról ... 3738

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ

Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

36/2009. (XI. 3.) EüM ren de let az egy sé ges egész ség ügyi ága za ti hu mán erõ for rás-mo ni tor ing rend szer mûködé - sének rész le tes sza bá lya i ról ... 3740 37/2009. (XI. 5.) EüM ren de let a ter mé sze tes gyógy té nye -

zõk rõl szó ló 74/1999. (XII. 25.) EüM ren de let mó do sí tá - sá ról ... 3741 38/2009. (XI. 6.) EüM ren de let gyógy szer, gyó gyá sza ti se -

géd esz köz és gyó gyá sza ti el lá tás ren de lé sé vel, va la mint gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer te té sé vel össze füg gõ egyes egész ség ügyi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról ... 3744 39/2009. (XI. 19.) EüM ren de let a fer tõ zõ be teg sé gek és a

jár vá nyok meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges jár vány - ügyi in téz ke dé sek rõl szó ló 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let mó do sí tá sá ról ... 3747

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ Közlemények

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um köz le mé nye az Egész ség - ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet ál tal to vább - kép zé sek tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá zat ról ... 3748 Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

köz le mé nye or vos tech ni kai esz kö zök idõ sza kos fe lül - vizs gá la tát vég zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl ... 3749 Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

köz le mé nye or vos tech ni kai esz köz for gal ma zá sá nak fel - füg gesz té sé rõl ... 3750

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal köz le mé nye or vos tech ni kai esz köz for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sá ról ... 3750 Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um és az Or szá gos Egész ség -

biz to sí tá si Pénz tár köz le mé nye az Or szá gos Egész ség - biz to sí tá si Pénz tár ál tal tel je sí tett ki fi ze té sek rõl ... 3751 Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet FoNo VII.-3/2009.

szá mú köz le mé nye a Szab vá nyos Vény min ták VII. ki adá - sá nak mó do sí tá sá ról ... 3753 Az Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet pá lyá za ti fel hí -

vá sa „HIV/AIDS meg elõ zé se a ci vil szer ve ze tek kel”

cím mel ... 3761 A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Ka rá -

nak köz le mé nye gaszt ro en te ro ló gia, gyer mek-gaszt ro - en te ro ló gia szak or vosje löl tek szá má ra szak vizs ga elõt ti kö te le zõ tan fo lyam meg hir de té sé rõl ... 3780 A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Ka -

rá nak köz le mé nye and ro ló gia szak or vosje löl tek szá - má ra szak vizs ga elõt ti kö te le zõ tan fo lyam meghir de- té sérõl ... 3780 A Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi

Cent rum köz le mé nye to vább kép zé si prog ram ja i ról a 2010. év I. fél évé re ... 3781 A Lel kün kért Men tál hi gi é ne Ala pít vány köz le mé nye a sze -

mé lyi jö ve de lem adó ból be folyt tá mo ga tá si összeg fel - hasz ná lá sá ról ... 3837 A XXI. szá zad Ge ne rá ci ó já ért Ala pít vány köz le mé nye a

sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2008. év ben be folyt tá mo - ga tá si összeg fel hasz ná lá sá ról ... 3837 Az Au tiz mus Ala pít vány köz le mé nye 2008. évi köz hasz nú -

sá gi je len té sé rõl... 3837 VI. RÉSZ

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ

Vegyes közlemények

Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok ér - vény te le ní té sé rõl ... 3838 Pá lyá za ti hir det mény be tölt he tõ ál lá sok ra ... 3840

F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét

a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2010. évi elõ fi ze té si ára ink ra!

(2)

I. RÉSZ Sze mé lyi rész

K ö z l e m é n y

szak mai ki tün te té sek, el is me ré sek ado má nyo zá sá ról

Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter 2009. október 29-én 14.00 órakor, Batthyány-Strattman László születésének 139. évfordulója alkalmából szakmai kitüntetéseket adott át.

Semmelweis-díjban részesült:

Az anatómia és a szövettan területén több évtizeden át végzett példaértékû, kiemelkedõen eredményes munkássága elismeréseként Dr. Földes István, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézet professor emeritusa.

A hazai belgyógyászat és a kardiológia területén több évtizeden át folytatott példaértékû, kiemelkedõen eredményes elméleti és gyakorlati munkássága elismeréseként Prof. Dr. Jánosi András, a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak–budai Egyesített Kórházai III. számú Belgyógyászati-Kardiológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa.

Az orvosképzés és a gyógytornászképzés fejlesztésében, egyetemi oktatásában végzett példaértékû munkássága elismeréseként Dr. Mészáros Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika professor emeritusa.

Batthyány-Strattmann László díjban részesült:

Több évtizeden keresztül végzett, kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Prof. Dr. Barkai László, a Borsod –Abaúj–Zemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjának osztályvezetõ fõorvosa, Prof. Dr. Sonkodi István, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara Szájsebészeti Tanszék Orális Medicina Részlegének egyetemi tanára,

Prof. Dr. Szabó György, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának egyetemi tanára,

Dr. Kiss Margit, a Budapest Fõváros XI. kerület Gyógyír XI. Kft. Gyermek Szakrendelés vezetõ fõorvosa, Dr. Szabó Ildikó, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának osztályvezetõ fõorvosa,

Dr. Szipõcs Jenõ, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház Foglalkozás-egészségügyi Szakellátásának vezetõ fõorvosa,

Dr. Váradi István, Kerta, Iszkáz és Kamond községek vállalkozó háziorvosa,

Prof. Dr. Zeher Margit, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézete III. sz.

Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára,

De Blasio Antonio, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének fõtitkára, az Egészséges Városok Program magyarországi elindítója.

Kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate díjban részesült:

Dr. Barta Károly Béla, Téglás Város vállalkozó háziorvosa,

Dr. Bors Katalin, a Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdõ fõigazgatója, Dr. Brandhuber Ferenc, Tét Város nyugalmazott háziorvosa,

Dr. Gagyi Dénes, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház Csecsemõ és Gyermekgyógyászati Osztály Perinatalis Intenzív Centrumának nyugalmazott vezetõ fõorvosa,

Dr. Gajdos Vilma, Kozármisleny Város II. számú Gyermekorvosi Körzetének gyermekorvosa, Dr. Gyõrfi Ernõné, Vásárosnamény Város Önkormányzata Védõnõi Szolgálatának iskola-védõnõje, Dr. Kerekes Tünde, Szécsény Város Fogszakorvosi Rendelõjének fogszakorvosa,

Kiss Mária Éva, a Fejér Megyei Szent György Kórház ápolási igazgató-helyettese,

Dr. Kostyál Erika, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának fõorvosa,

Mátyási Erika, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet fõigazgató ápolási helyettese, Dr. Mihályi Margit, az egri Ezerjó Patika gyógyszerésze,

Dr. Nád Márta, a Kanizsai Dorottya Kórház Újszülött Osztályának vezetõ fõorvosa,

Dr. Pánczél Gyula, a Bács–Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Tüdõbeteggondozó Intézetének osztályvezetõ fõorvosa, Dr. Rácz Ferenc, a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórház Belgyógyászati Osztályának fõorvosa,

Dr. Rurik Imre, a Budapest, XX. kerület Vörösmarty utcai Háziorvosi Rendelõ vállalkozó háziorvosa, a Debreceni Egyetem Családorvosi Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi docense,

(3)

Dr. Szabó Gyula, a Sárvári Önkormányzat Kórházának orvosigazgatója,

Dr. Szél István, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet osztályvezetõ fõorvosa, Dr. Tánczos Frigyes Attila, Komló Város Egészségcentrum Nonprofit Kft. fõigazgatója.

Az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült, több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékû tevékenységéért, életmûve elismeréseként:

Dr. Bertalan Mária, a Bács–Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának fõorvosa,

Dr. Tausz Tamás, a Budapest Fõváros XV. kerületi Szakrendelõ Fogászati és Szájsebészeti Osztályának osztályvezetõ-szak - felügyelõ fõorvosa,

Dr. Rostás Julianna, a Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza Gyermekotthoni Osztályának szakorvosa, Dr. Varga Emõke, a Budapest, XV. kerületi Egészségügyi Intézet iskolaorvosa,

Skaliczky Zoltán, a gyõri Aranyalma Gyógyszertár gyógyszerésze,

Csötönyiné Benkõ Éva, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Intézetének vezetõ védõnõje,

Piskor Józsefné, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház mûtõs szakasszisztense, Varga Istvánné, Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Lelki Egészségvédõ- és Gondozó Intézetének vezetõ asszisztense,

Zsigmond Józsefné, a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház fõmûtõs-helyettese, Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült:

A magyar egészségügy területén végzett példaértékû munkája, valamint a társadalmi felelõsségvállalásban betöltött szerepe elismeréséül Mario Gattino, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. leköszönõ ügyvezetõje

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként:

Prof. Dr. Tósaki Árpád, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi tanára, Berta Attiláné, a Bugát Pál Kórház osztályvezetõ fõnõvére, ápolási igazgató-helyettese, Dr. Bódis István, Mohács Város vezetõ háziorvosa,

Dr. Dombi János Péter, a Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Onkológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,

Csík Miklósné, a Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórháza Onkológiai Gondozójának vezetõ asszisztense, Horváth Istvánné, a Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályának osztályvezetõ fõnõvére,

Horváth Sándorné, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Osztályának megbízott osztályvezetõ ápolója,

Katona László, a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Jósa András Oktató Kórház Patológiai Osztályának csoportvezetõ boncmestere,

Kiss Ágnes, a Parádfürdõi Állami Kórház Fizio-mozgásterápia részlegvezetõ fõnõvére, Dr. Kovács Nóra, a Jakabszállás Községi Önkormányzat háziorvosa,

Dr. Kuczka Mária, a Bács–Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Neurológiai Osztályának fõorvosa, Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai fõigazgató-helyettese,

Péter Zsuzsanna, a Kanizsai Dorottya Kórház Aneszteziológiai Osztályának vezetõ asszisztense, Petercsák Lászlóné, Pálháza Egészségügyi és Szociális Közös Intézmények területi védõnõje, Dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház fõigazgatója,

Dr. Saada Eyad, a Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztálya osztályvezetõ fõorvosa,

Szabó Mária, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának osztályvezetõ ápolója, Dr. Szalay Ilona, a veszprémi Kígyó Gyógyszertár szakgyógyszerésze,

Szedmák Józsefné, a hatvani Albert Schweitzer Kórház Csecsemõ- és Gyermekosztályának osztályvezetõ fõnõvére, Tóth Istvánné, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ügyintézõje.

Felelõsségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként az Egészségügyi Miniszter Elismerõ Oklevele elismerésben részesült:

A Budapest XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Egynapos Sebészetének kollektívája,

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. számú Sebészeti Klinika Intenzív Terápiás Osztályának munkacsoportja, A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház Nonprofit Zrt. Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Osztály Hematológiai Részlege.

(4)

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ

Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

Az egészségügyi miniszter 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelete

az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer mûködésének részletes szabályairól

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § E rendeletet kell alkalmazni az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továb biak ban: Eütv.) 114. §-a szerinti egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszerrel (a továb biak ban: HMR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során.

Adatszolgáltatás

2. § Az Eütv. 114. §-a szerint adatszolgáltatásra kötelezett szerv adatszolgáltatási kötelezettségének az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továb biak ban: EEKH) honlapján, valamint a kormányzati portálon is közzétett formanyomtatványon elektronikusan vagy azzal azonos tartalommal, más módon tesz eleget.

3. § (1) Ha az adatszolgáltatásra kötelezett szerv a rá irányadó – az Eütv. 114. § (5) bekezdése szerinti – határidõben nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, az EEKH a határidõ leteltét köve tõen haladéktalanul – új határidõ tûzésével – felhívja az adatszolgáltatás teljesítésére.

(2) A határidõ ismételt elmulasztásának tényérõl az EEKH haladéktalanul értesíti a mulasztó hatóság felügyeleti szervét.

(3) Az EEKH éves beszámolója tartalmazza az adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdésben említett felhívás ellenére sem teljesítõ, illetve az Eütv. 114. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget nem tevõ szervek megnevezését, illetve az elõírt adatszolgáltatás elmaradásának tényét.

Adatfeldolgozás, -elemzés és -értékelés

4. § Az EEKH az Eütv. 114. §-a alapján kapott adatokat az adatkezelés megkezdésétõl számított 30 napon belül feldolgozza és beépíti a HMR részét képezõ adatbázisba.

5. § Az EEKH a HMR-ben szereplõ adatokról – megkeresés esetén – 22 munkanapon belül tájékoztatást nyújt.

6. § (1) Az EEKH évente egy alkalommal, a tárgyévet követõ év január 31-ig éves beszámolót készít a HMR adatai alapján az ágazati humánerõforrás helyzetérõl.

(2) Az éves beszámoló tartalmazza különösen:

a) az egyes egészségügyi szakmák vagy szakmacsoportok korfáját,

b) kistérségenként, megyénként, régiónként, valamint országosan az egészségügyi dolgozók számát, megoszlását földrajzi és szakmai területenként, a munkavégzésre irányuló jogviszonyok típusát,

c) a tárgyévben egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésre felvettek szakma vagy szakmacsoport szerinti megoszlását,

d) az adott évben szakvizsgát tett személyek számát szakképesítés szerinti megoszlásban,

e) az egészségügyi szakképzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevõk számát és a képzés típusát, f) az adott évben egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésre felvettek és szakvizsgát tett személyek számának

és a regisztrált üres álláshelyek számának arányát szakma szerinti bontásban,

g) az egyes egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatokat,

(5)

h) az egészségügyi ágazatban regisztrált üres álláshelyek számát, szakma szerinti bontásban,

i) a szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatokat a célország és szakképesítés szerinti bontásban, a hatósági bizonyítványok kiadására irányuló kérelmekhez kapcsolódó ügyféli nyilatkozatokban foglaltak alapján,

j) a Magyarországon dolgozó, külföldön megszerzett és Magyarországon elismert vagy honosított egészségügyi szakképesítéssel, vagy honosított tudományos fokozattal rendelkezõ egészségügyi dolgozók arányát szakképesítésenként, a diploma vagy oklevél megszerzésének helye szerinti bontásban,

k) az egészségügyi dolgozók tekintetében az idegen nyelvismerettel rendelkezõk arányát nyelvenként, a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatok alapján,

l) a korlátozottan alkalmas egészségügyi dolgozók számát,

m) az egészségügyi tevékenységüket egy évet meghaladóan szüneteltetõ személyek számát és a szüneteltetés idõtartamát,

n) az EEKH-hoz a HMR-rel kapcsolatban érkezett megkeresések számát a megkeresõk jellege szerinti bontásban (kormányzati, nem kormányzati szerv),

o) a 3. § (3) bekezdése szerinti adatokat.

(3) Az éves beszámolót úgy kell összeállítani, hogy – az adott évre jellemzõ, vagy külön célelemzések mellett – az adatsorok és elemzések évrõl évre összehasonlíthatók legyenek.

7. § (1) A 6. § szerinti éves beszámolót az EEKH elnöke terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyi miniszternek.

(2) A miniszter jóváhagyását köve tõen a beszámolót az EEKH internetes honlapján haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

8. § Az EEKH évente egy alkalommal – szakorvosi szakképesítésenkénti bontásban – az országos, regionális és megyei

szakorvos-létszámra vonatkozó jelentést küld az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés keretszámait meghatározó, külön jogszabály szerinti bíráló bizottság részére.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése és a 6. § (2) bekezdés o) pontja 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) A HMR adatbázisának teljes feltöltéséig a 6. § (1) bekezdése szerinti éves beszámolót a HMR-ben ténylegesen rendelkezésre álló adatok alapján kell elkészíteni. A hiányzó adatokra tekintettel a 6. § (2) bekezdésében foglaltaktól el lehet térni, de az eltérés tényét és annak okát a beszámolóban fel kell tüntetni.

(4) A (3) bekezdés 2011. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2011. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 37/2009. (XI. 5.) EüM rendelete

a természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában, valamint a 12. § (3) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továb biak ban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyógyhely megnevezés egy terület megjelölésére akkor használható, ha azt – a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továb biak ban: ÁNTSZ) Országos Tisztifõorvosi Hivatala (a továb biak ban: OTH) gyógyhellyé nyilvánítja.”

2. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyógyhellyé nyilvánításra vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerõre emelkedésétõl számított huszadik évben ellenõrzi.”

(6)

3. § (1) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A megnevezés használatának engedélyezésére irányuló kérelemhez két példányban csatolni kell:

a) a gyógyfürdõ és klímagyógyintézet törzsadatlapjának kitöltött példányát és az abban megjelölt iratokat, b) a létesítmény építési, használatba vételi engedélyét,

c) a létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyét,

d) az éghajlatnak vagy a barlangi klímának tulajdonítható gyógyeredmények orvosi értékelését,

e) a létesítmény gyógyászati részlegének szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint az alkalmazott természetes gyógytényezõk, a kezelési eljárások, a kezelt betegségek és az ellenjavallatok felsorolását.”

(2) Az R. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, az OTH adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a (3) bekezdésben meghatározott adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

4. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyógyfürdõ, illetve klímagyógyintézet elnevezésére vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerõre emelkedésétõl számított huszadik évben ellenõrzi.”

5. § (1) Az R. 14. § (3) bekezdés felvezetõ szövege és a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az elnevezési engedély iránti kérelemhez két példányban csatolni kell

a) az elismert természetes ásványvíz, gyógyvíz, ille tõ leg a természetes gyógyiszap törzsadatlapját és az abban megjelölt iratokat,

b) ásványvíz vizsgálatára akkreditált laboratórium egy évnél nem régebbi helyszíni akkreditált mintavételen alapuló, teljes körû ásványvíz, gyógyvíz, ille tõ leg iszapvizsgálat mikrobiológiai, teljes körû kémiai vizsgálatának eredményét,”

(2) Az R. 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A természetes gyógytényezõ elnevezés engedélyezésének eljárásában szakértõként az OTH az ÁNTSZ Országos Környezetegészségügyi Intézetét (a továb biak ban: OKI) veszi igénybe a gyógytényezõ felhasználhatóság formájára (külsõleg, belsõleg), feltételeire, a korlátozással fogyasztható vizek fogyasztási elõ írásaira, valamint az esetleges víz- és iszapkezelési technológiai eljárásokra vonatkozóan.”

6. § (1) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerint elismert természetes ásványvíz, ille tõ leg gyógyvíz elnevezés használatára vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerõre emelkedésétõl számított a) hatodik évben ellenõrzi, ha az engedély szerinti víz belsõ felhasználásra,

b) tizedik évben ellenõrzi, ha az engedély szerinti víz külsõleg történõ (fürdõvízkénti) felhasználásra alkalmas.”

(2) Az R. 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A víznyerõhely üzemeltetõje idõszakos minõségellenõrzõ vizsgálatot köteles – saját költségére – végeztetni a 14. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsgálat idõpontjától számított]

„b) kétévenként, ha az elnevezési engedély szerint az elismert természetes ásványvíz vagy gyógyvíz belsõleg és külsõleg történõ felhasználásra is alkalmas. A vizsgálat eredményét nyolc napon belül másolatban meg kell küldeni az OTH-nak.”

7. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Azt a gyógyvizet, amely az elnevezési engedély szerint belsõleg történõ felhasználásra alkalmas – az engedélyben foglalt elõ írások betartásával – az OTH engedélyével lehet palackozni, és forgalomba hozni. Az ügyfél kérelmére egy eljárásban kell elbírálni az elnevezési engedélyre, a palackozásra és a forgalomba hozatalra vonatkozó kérelmet.”

(2) Az R. 16. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A gyógyiszap elnevezésére vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerõre emelkedésétõl számított tizedik évben ellenõrzi.”

8. § Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerõre emelkedésétõl számított tizedik évben ellenõrzi. Az idõszakos minõségellenõrzõ vizsgálatok fajtáit és gyakoriságát a 4. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálatok elvégzése vagy elvégeztetése a felhasználó kötelezettsége.”

9. § Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az orvosi megfigyeléseket akkor lehet megkezdeni, ha annak a víz, iszap, klíma vagy más természetes anyag elõ ze tes minõség-meghatározása és mikrobiológiai jellemzõi alapján nincs akadálya, és a megfigyelések lefolytatását az ÁNTSZ regionális intézete engedélyezte.”

(7)

10. § (1) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az importáló a külföldi palackozott gyógyvíz elõmintáját – a (2) bekezdésben meghatározott iratokkal együtt – vizsgálatra az OKI-nak küldi meg. Az OKI a vizsgálati eredményt és értékelõ szakvéleményét negyvenöt munkanapon belül közli a kérelmezõvel, és egyidejûleg az iratokat a forgalomba hozatal engedélyezése érdekében az OTH-hoz továbbítja.”

(2) Az R. 21. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A forgalomba hozatalra vonatkozó engedélynek való megfelelést az OTH szükség szerint, de legalább az engedély jogerõre emelkedésétõl számított tizedik évben ellenõrzi.”

11. § (1) Az R. 6. §-ában az „OGYFI-t” szövegrész helyébe az „OTH-t” szöveg, 7. §-ában az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH”

szöveg, 10. § (1) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 11. § (1) bekezdésében az „OGYFI”

szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 11. § (3) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 12. § (3) bekezdésében a „fürdõ-” szövegrész helyébe a „gyógyfürdõ-” szöveg, 13. § (1) bekezdésében az „OGYFI”

szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, az „ille tõ leg – külön jogszabályban elõírt engedéllyel – palackozni” szövegrész helyébe az „ille tõ leg palackozni” szöveg, 13. § (2) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 13. § (3) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 18. § (1) bekezdésében az „OGYFI”

szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 19. § (2) bekezdésében az „orvosbiológiai kutatásokra” szövegrész helyébe az

„emberen végzett orvostudományi kutatásokra” szöveg, 19. § (4) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az

„OTH” szöveg, az „az ille té kes szakmai kollégium véleményének” szövegrész helyébe az „a feladatkör szerinti szakmai kollégium szakvéleményének” szöveg, 21. § (1) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH”

szöveg, 21. § (4) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, az „a gasztroenterológiai szakmai kollégium véleményének” szövegrész helyébe az „a feladatkör szerinti szakmai kollégium szakvéleményének”

szöveg, 21. § (7) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 21. § (8) bekezdésében az

„OGYFI-nak” szövegrész helyébe az „OTH-nak” szöveg, 22. § (1) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az

„OTH” szöveg, az „iránti kérelemhez” szövegrész helyébe az „iránti kérelmen” szöveg, 22. § (2) bekezdésében az

„OGYFI-nak” szövegrész helyébe az „OTH-nak” szöveg, 23. § (1) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az

„OTH” szöveg, 23. § (2) bekezdésében az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 24. § (4) bekezdésében az

„érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, 2. számú melléklet II. rész 4. pont b) alpontjában az „OGYFI” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 3. számú melléklet 3.1. pontjában a „területileg ille té kes környezetvédelmi felügyelõségnek és vízügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek az” szöveg, 4. számú melléklet 2. pont a) alpontjában az „az OGYFI által megjelölt vizsgáló intézetek egyikének hivatalos” szövegrész helyébe az „egy akkreditált laboratórium egy évnél nem régebbi helyszíni akkreditált mintavételen alapuló” szöveg, 4. számú melléklet 6. pontjában az „ÁNTSZ regionális intézete – a megnevezés engedélyezéséhez adott szakvéleményében –” szövegrész helyébe az „OTH”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja, 5. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdés c) pontja, 21. § (2) bekezdés bf) alpontjában az „(OGYFI forg. eng. szám:…)” szövegrész, 22. § (3) bekezdése, 2. számú melléklet III. rész „Mellékletek (két példányban kell benyújtani):” alcím 3. pontjában az „ , ennek hiányában a vízügyi igazgatóság elõ ze tes hozzájárulásának” szövegrész, 2. számú melléklet III. rész „Mellékletek (két példányban kell benyújtani):” alcím 6. pontja, 4. számú melléklet 2. pont b) alpontja, 4. számú melléklet 4. pont b) alpontja.

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott kérelmek elbírálása vagy megismételt eljárások során kell alkalmazni.

(2) Az R. e rendelet 2. §-ával megállapított 5. § (2) bekezdése, e rendelet 4. §-ával megállapított 12. § (2) bekezdése, e rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított 15. § (2) bekezdése, e rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított 16. § (3) bekezdése, e rendelet 8. §-ával megállapított 18. § (2) bekezdése, e rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított 21. § (5) bekezdése szerinti rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépése után kiadott engedélyekre kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (1) bekezdésének második mondata.

(4) E rendelet 1–11. §-a és e § (3) bekezdése 2009. december 1-jén hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

(8)

Az egészségügyi miniszter 38/2009. (XI. 6.) EüM rendelete

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésével összefüggõ egyes egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés j) és n) pontjában, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában, továbbá a közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –

a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a)–c) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör vények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –

az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –

a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól szóló 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – a gyógyszerészeti magántevékenység gyakorlásáról szóló 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva –

a következõket rendelem el:

(9)

1. § (1) Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továb biak ban: R.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vényen fel kell tüntetni:)

„a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló tör vény 14/A. §-ában meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat,”

(2) Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja.

2. § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továb biak ban: R1.) 7. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a (3) bekezdés jelenlegi d)–h) pontjának jelölése e)–i) pontra változik:

(A vényen az orvosnak fel kell tüntetni:)

„d) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló tör vény 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat,”

(2) Az R1. 7. § (5) bekezdésében a „(3) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés f) pontjában” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R1. 7. § (3) bekezdés c) pontja.

3. § A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló 7/2004.

(XI. 23.) EüM rendelet 7. § (3) bekezdésében a „– két példányban, az üzlet helye szerint ille té kes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továb biak ban: ÁNTSZ) kistérségi (fõvárosi kerületi) intézete által hitelesített számozott oldalú –” szövegrész helyébe a „két példányban – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továb biak ban: ÁNTSZ) üzlet helye szerinti kistérségi (fõvárosi kerületi) intézete által hitelesített, számozott oldalú –” szöveg lép.

4. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ

rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továb biak ban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Gtv. 32. § (1) bekezdése szerinti kérelmet

a) az orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására az 1. számú mellékletben,

b) az önellenõrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására a 2. számú mellékletben, c) a nem orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására a 3. számú mellékletben,

d) a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történõ közfinanszírozás alapjául elfogadott áfa nélküli nettó kölcsönzési díjához (a továb biak ban: kölcsönzési díj) nyújtott támogatás megállapítására a 4. számú mellékletben,

e) az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására az 5. számú mellékletben

meghatározott formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani. Nem elektronikus kapcsolattartás keretében benyújtott kérelem esetén a mellékletben meghatározott adatokat CD-n kell benyújtani.”

(2) Az R2. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A kérelmezõ a nem kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján benyújtott kérelmében nyilatkozik a kérelemben foglaltak és a CD-n becsatolt adatok azonosságáról és hitelességérõl.”

(3) Az R2. 2. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Ha az ügyfél a (4) bekezdés i) és l) pontja szerinti dokumentumokat nem csatolja, az OEP a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

(4) Az R2. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vényen az orvosnak fel kell tüntetnie:)

„a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló tör vény 14/A. §-ában meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat;”

(5) Az R2. 2. § (7) bekezdésében a „beadásakor” szövegrész helyébe a „benyújtásakor” szöveg, 11. § (4) bekezdésében az

„alkalmazását” szövegrészek helyébe a „végrehajtását” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R2. 2. § (3) bekezdése, 2. § (4) bekezdés n) és o) pontja, 5. § (1) és (2) bekezdése, 8. § (2) bekezdés g) pontja, 10. § (1) bekezdésének második mondata, 13. § (3) bekezdés e) és g) pontja.

(10)

5. § (1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet (a továb biak ban: R3.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha az ügyfél az (1) bekezdés l) pontja szerinti dokumentumot nem csatolja, az OGYI a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.

(3) Az OGYI a határozat meghozatala elõtt helyszíni szemlét tart, amely során megvizsgálja, hogy a kérelmezõ rendelkezik-e a nagykereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint megfelelõ dokumentációs és minõségbiztosítási rendszerrel.”

(2) Az R3. 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „ille té kes” szövegrész helyébe a „hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ”

szöveg, 3. § (2) bekezdésében az „OGYI igazolását” szövegrész helyébe az „OGYI által kiállított hatósági bizonyítványt”

szöveg, 3. § (3) bekezdésében az „igazolásokat” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványokat” szöveg, 15. § (1) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész helyébe a „hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg, 19. §-ában az

„ille té kes” szövegrész helyébe a „ , hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg, 20/A. §-ában az „ille té kes”

szövegrész helyébe a „hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg, 2. számú melléklet 10.1. pontjában az

„az ille té kes” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 5. § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében a „2 példányban” szövegrész, 5. § (1) bekezdés a) pontja, 6. § (6) bekezdése, 16. § felvezetõ szövegében a „3 példányban” szövegrész, 16. § a) pontja.

6. § (1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (a továb biak ban: R4.) 3. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Nem felel meg a minõsítés feltételeinek az a szoftver, amely)

„d) a felhasználó által kikapcsolható módon tartalmazza a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti „extra vonalkód”

képzésére és nyomtatására szolgáló funkciót.”

(2) Az R4. 5. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:)

„c) harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult képviselõ aláírási címpéldányát, valamint”

(3) Az R4. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.”

(4) Az R4. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Felügyelet a minõsített szoftver engedélyét visszavonja, ha a szoftver nem felel meg az engedélyezéshez szükséges feltételeknek.”

(5) Hatályát veszti az R4. 5. § (1) bekezdésének harmadik és negyedik mondata, 5. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (4) bekezdés a) pontja, 6. § (1) bekezdése.

(6) Az R4. 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „tartalmaz.” szövegrész helyébe a „tartalmaz;” szöveg lép.

(7) Az R4. 1. számú melléklet 2. g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az „extra vonalkód” adattartalmának kódolása:)

„g) A felírt gyógyszer mennyisége: jobbra igazított, vezetõ nullákkal feltöltött, 3 karakter hosszúságú numerikus adat, bontott mennyiség esetén „000”.”

7. § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet (a továb biak ban: R5.) 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ismertetési tevékenységet folytató a Gyftv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a jogviszony keletkezését követõ öt munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenti. Az ismertetési tevékenységet folytató a jogviszony megszûnése esetén öt munkanapon belül a megszûnést bejelenti a Felügyeletnek és az ismertetõ igazolványt visszaszolgáltatja.”

(2) Az R5. 6. § (1) bekezdésében az „ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 6. § (2) bekezdésében az „ismertetést végzõ személynek” szövegrész helyébe az „ismertetõ személynek” szöveg, 6. § (5) bekezdésében az „ismertetést végzõ személy” szövegrészek helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 6. § (6) bekezdésében az „A gyógyszerismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „Az ismertetõ személy” szöveg, az

„ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 6. § (7) bekezdésében az

„A gyógyszerismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „Az ismertetõ személy” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 7. § (3) bekezdésében az

„ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 7. § (4) bekezdésében az „ismertetést végzõ személy” szövegrészek helyébe az „ismertetõ személy” szöveg, 8. § (1) bekezdésében a „vagy az ismertetõi tevékenység végzésére a Gyftv. 12. §-a szerint kiadott engedély jogosultjával (a továb biak ban: engedély-jogosult)”

(11)

szövegrész helyébe a „vagy a Gyftv. 12. §-a szerint bejelentett ismertetési tevékenységet folytató (a továb biak ban:

ismertetési tevékenységet folytató)” szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „az engedély-jogosulttal” szövegrész helyébe az

„az ismertetési tevékenységet folytatóval” szöveg, 8. § (4) bekezdés c) pontjában az „az engedély-jogosult” szövegrész helyébe az „az ismertetési tevékenységet folytató” szöveg, az „ismertetést végzõ személy” szövegrész helyébe az

„ismertetõ személy” szöveg, 8. § (6) bekezdésében az „engedély-jogosult” szövegrész helyébe az „ismertetési tevékenységet folytató” szöveg, a „8 napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 10. § (2) bekezdésében az „az engedély-jogosult” szövegrész helyébe az „az ismertetési tevékenységet folytató” szöveg, 10. § (3) bekezdésében az „engedély-jogosult” szövegrész helyébe az „ismertetési tevékenységet folytató” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R5. 8. § (4) bekezdés a) pontja.

8. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba. A 6. § hatálybalépése elõtt már minõsített szoftver 2010. január 1-jét köve tõen akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzõi vagy felhasználási jogaival rendelkezõ szervezet a szükséges szoftvermódosítás teljesítésérõl 2009. december 31-ig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítás Felügyelethez.

(3) A 2009. október 1-jét megelõzõen kiállított vényekre az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény 36. §-a alkalmazandó.

(4) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „születési dátumát (év/hó/nap)” szövegrész helyébe a „születési évét” szöveg lép.

(5) A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól szóló 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet 3. §-ának felvezetõ szövegében a „július 1-jétõl” szövegrész helyébe a „III–IV. naptári negyedévében” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a gyógyszerészi magántevékenység gyakorlásáról szóló 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet.

(7) Ez a rendelet 2010. október 1-jén hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 39/2009. (XI. 19.) EüM rendelete

a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.

(VI. 3.) NM rendelet 16. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az országos tisztifõorvos járványveszély esetén úgy rendelkezhet, hogy a járványveszélyt kiváltó betegség elleni védõoltásban az 5. § (1) bekezdése szerinti személyek részesülhetnek.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

(12)

IV. RÉSZ

Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ Közlemények

Az Egészségügyi Minisztérium k ö z l e m é n y e

az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet által továbbképzések támogatására kiírt pályázatról Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (a továbbiakban ETI) az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján továbbképzések támogatására pályázatot ír ki.

1. A pályázat célja:

Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ szakdolgozók továbbképzésének támogatása, az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott továbbképzési formának megfelelõen.

2. Pályázók köre:

Pályázhatnak a szakmai képzés biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatást nyújtó, egészségügyi szakképzést folytató intézmények, szakmai szervezetek, valamint az egészségügyben mûködõ szakmai kamarák, amelyek az egészségügyi szakdolgozók részére, pályázati forrás felhasználásával a hivatkozott rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott továbbképzést kívánnak szervezni.

3. Pályázati témakörök:

Pályázni lehet támogatásért az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság (ESZTB) állásfoglalása szerint a következõ továbbképzési témakörökben:

1. Felnõtt és gyermek ápolás és gondozás

Betegbiztonság a felnõtt és gyermek ápolásban és gondozásban 2. Sürgõsségi ellátás

A BLS és ALS gyakorlata 3. Laboratóriumi diagnosztika

Minõségbiztosítási rendszerek a laboratóriumokban Személyiségi jogok és adatvédelem a diagnosztikában 4. Képi diagnosztika

Invazív eljárások a képi diagnosztikában 5. Általános és elektrofiziológiai asszisztencia Informatika az elektrofiziológiában

6. Fogászati ellátás A szájüregi elváltozások 7. Rehabilitáció

FNO szerepe a rehabilitációban

Gyógyászati segédeszközök támogatási rendszere 8. Mûtéti ellátás

A mûtõk technikai berendezései a XXI. században Fertõtlenítés és sterilizálás

9. Szülészeti ellátás

Alternatív szülésvezetési technikák 10. Higiéné, fertõtlenítés

Munkabiztonság

11. Egészségügyi menedzsment

Projektmenedzsment az egészségügyi ellátásban

(13)

4. Pályázati követelmények:

A pályázó vállalja, hogy

– a pályázatra már – elõzetesen – ESZTB által minõsített és továbbképzési pontot kapott továbbképzési programot nyújt be, – a pályázaton nyert összegbõl az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a pályázat elbírálását követõ 3 hónapon belül továbbképzést szervez,

– a megszervezett továbbképzésrõl szakmai és gazdasági beszámolót készít.

5. A pályázatra fordítható összeg:

50 millió forint, az Egészségügyi Minisztérium ETI-nél elkülönített forrásából biztosított.

6. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye, egyéb követelmény:

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Egészségügyi Közlönyben való megjelenését követõ 30 nap.

A pályázat elbírálásának legkésõbbi idõpontja: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 nap.

Munkaszüneti nap esetén a határidõket követõ elsõ munkanap.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A pályázatot 2 példányban az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet címére kell beküldeni: 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

A pályázat benyújtásához szükséges Pályázati adatlap az Internetrõl letölthetõ www.eti.hu.

A pályázati adatlap ára: 2 000 Ft, mely összeg az ETI bankszámlájára fizetendõ.

Számlaszám: 10032000-00281478-00000000.

7. A pályázat elbírálása, eredményérõl történõ értesítés módja és ideje:

A támogatásra illetve annak mértékére Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek tagjait a következõ intézmények és szervezetek delegálják:

– Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet, – Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság, – Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, – Ápolási Igazgatók Egyesülete,

– Szakképzõ intézmény.

Az értékelés szempontjai:

– ESZTB által megítélt minõsített továbbképzési pont mértéke,

– pályázó (tényszerûen bemutatott) továbbképzés szervezési tapasztalatai, – továbbképzés szervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte, – elõzetes szakértõi értékelés eredménye.

A pályázók a döntésrõl írásban kapnak értesítést a pályázatok elbírálásától számított 15 napon belül.

A támogatásban részesülõ pályázók neve az Egészségügyi Közlönyben közzétételre kerül.

8. Információk:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad az ETI Tanácsadó Irodája:

– telefonszám: 06 (1) 411-3760/200 – e-mail: info@eti.hu.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal k ö z l e m é n y e

orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek kijelölésérõl

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 17. § (3) bekezdésének alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében, az idõközben bekövetkezett módosítások átvezetésével az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

DDKKK Zrt.

cég székhelye: 7632 Pécs, Móra Ferenc u. 72/A.

e-mail: santa@ddkkk.pte.hu telefonszám: 36 (72) 526-042.

(14)

Az eszközcsoport megnevezése Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

13. Lézer készülék 20601/2009/13 2014. október

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal k ö z l e m é n y e

orvostechnikai eszköz forgalmazásának felfüggesztésérõl

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a

Hartmann-Rico Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.) által gyártott és forgalmazott:

Steril mûtéti kötszer szett, Fül-Orr-Gége VI. (LOT 090473),

és a Paul Hartmann AG által gyártott Hartmann-Rico Hungária Kft. által forgalmazott:

PTE Traumatológiai szett I. (LOT 800106254) és (LOT 900105256), PTE Traumatológiai szett II. (LOT 800106254) és (LOT 900115255), PTE Traumatológiai szett III. (LOT 800106254) és (LOT 800240255), PTE Traumatológiai szett IV. (LOT 800107251) és (LOT 80023525), PTE Traumatológiai szett V. (LOT 700126253),

FOG VI. Arc-koponya szett (LOT 700137259) FOG V. Fül szett (LOT 800141255)

termékek itt meghatározott gyártási tételeinek forgalmazását a jogszerû forgalmazás igazolásához szükséges iratok bemutatásának hiánya miatt felfüggesztette.

***

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal megállapította, hogy a Cardo Matrac termékcsalád tagjai: Memory, Engergy, Opal és C777 (a továbbiakban: termékcsalád) nem rendelkeznek olyan, az orvostechnikai eszköz definiciójában meghatározott célkitûzéssel, ami a termékeket orvostechnikai eszközzé minõsítené, továbbá olyan, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott követelményeket kielégítõ klinikai értékelési adatokkal sem, amelyek bizonyítanák a termékek orvostechnikai célkitûzéseknek való megfelelését, azaz az orvostechnikai eszközök esetében elõírt hatásosságot, így az R.-ben foglalt elõírásoknak való megfelelés igazolásáig a Cardo Matrac termékcsalád forgalmazását orvostechnikai eszközként az R. 16. § (2) bekezdés értelmében, az R. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 2009. november 6-án kelt határozatával felfüggesztette.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal k ö z l e m é n y e

orvostechnikai eszköz forgalomból történõ kivonásáról

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megállapította, hogy a Kaschmir-Gold Kft.

által gyártott és forgalmazott Kaschmir mágneses gyapjú derékalj nem rendelkezik olyan, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott követelményeket kielégítõ klinikai értékelési adatokkal, amelyek bizonyítanák a termék orvostechnikai célkitûzéseknek való megfelelését, azaz az orvostechnikai eszközök esetében elõírt hatásosságot, így a fenti termék nem tekinthetõ orvostechnikai eszköznek.

A Hivatal ezért a Kaschmir-Gold Kft. által gyártott és forgalmazott Kaschmir mágneses gyapjú derékalj terméket orvostechnikai eszközként az R. 16. § (2) bekezdése alapján, 2009. október 12-én kelt határozatával a forgalomból kivonta.

***

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megállapította, hogy az Ionos Energia Karperec elnevezésû eszköz tekintetében az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) elõírásainak való megfelelõség, nem igazolt.

(15)

A Hivatal ezért, az R. 15. § (2) bekezdése értelmében, az R. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2009. november 6-án kelt határozatával az Ionos Energia Karperec elnevezésû eszközt orvostechnikai eszközként a forgalomból kivonta, és használatát megtiltotta.

Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár k ö z l e m é n y e

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának 2009. november havi teljesítése*:

ezer Ft-ban

Megnevezés

2009. évi tv. szerinti elõirányzat

2009. évi módosított elõirányzat

Tárgyhónapot megelõzõ

idõszak összesen

Tárgyhavi kifizetés (november)

Kifizetés összesen

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 68 361 100,0 67 591 500,0 56 310 897,7 5 632 460,5 61 943 358,2

Eseti ellátás díjazása 413 000,0 520 000,0 425 864,6 43 089,4 468 954,0

Ügyeleti szolgálat 8 837 400,0 9 500 000,0 7 929 044,4 795 812,5 8 724 856,9

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen

77 611 500,0 77 611 500,0 64 665 806,7 6 471 362,4 71 137 169,1

Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 789 500,0 1 863 800,0 1 552 977,5 155 411,3 1 708 388,8

Védõnõi ellátás 16 092 800,0 16 012 400,0 13 342 508,9 1 334 945,0 14 677 453,9

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 457 300,0 455 000,0 374 468,6 37 415,5 411 884,1

MSZSZ: gyermekgyógyászat 120 300,0 124 500,0 103 750,0 10 375,0 114 125,0

MSZSZ: nõgyógyászat 94 400,0 98 600,0 82 166,3 8 216,9 90 383,2

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

18 554 300,0 18 554 300,0 15 455 871,3 1 546 363,7 17 002 235,0

3. Fogászati ellátás 23 152 200,0 22 652 200,0 18 892 445,0 1 879 877,5 20 772 322,5

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 541 400,0 541 400,0 440 214,7 44 121,5 484 336,2

Tüdõgondozás 2 151 200,0 2 151 200,0 1 755 629,4 176 047,8 1 931 677,2

Pszichiátriai gondozás 1 119 100,0 1 119 100,0 912 820,1 91 178,3 1 003 998,4

Onkológiai gondozás 548 700,0 548 700,0 441 613,3 44 124,9 485 738,2

Alkohológia és drogellátás 375 000,0 375 000,0 279 059,0 28 415,8 307 474,8

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 4 735 400,0 4 735 400,0 3 829 336,5 383 888,3 4 213 224,8 5. Betegszállítás, és orvosi rendelvényû

halottszállítás összesen

6 061 100,0 5 861 100,0 4 878 384,7 490 765,5 5 369 150,2

6. Mûvesekezelés 23 433 500,0 22 933 500,0 19 120 614,9 1 906 765,7 21 027 380,6

8. Otthoni szakápolás 4 630 200,0 3 830 200,0 3 154 076,9 310 618,5 3 464 695,4

9. Mûködési költségelõleg 500 000,0 9 050 000,0 49 816,3 -24 911,0 24 905,3

Célelõirányzatok

Felülvizsgáló orvosok díja 45 000,0 45 000,0 43 828,6 0,0 43 828,6

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 12 100,0 12 100,0 10 400,0 1 040,0 11 440,0

Méltányossági alapon történõ térítések 39 200,0 39 200,0 16 048,0 0,0 16 048,0

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

526 700,0 376 700,0 293 913,1 23 573,1 317 486,2

10. Célelõirányzatok összesen 623 000,0 473 000,0 364 189,7 24 613,1 388 802,8

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :