• Nem Talált Eredményt

Őrtilos – Zrínyi-Újvár régészeti feltárása (2016–2017)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Őrtilos – Zrínyi-Újvár régészeti feltárása (2016–2017)"

Copied!
8
0
0

Teljes szövegt

(1)

Őrtilos – Zrínyi-Újvár régészeti feltárása (2016–2017)

Költő lászló

1

, Vándor lászló

2

és VArGA MátÉ

3

E-mail: 1koltolaszlo48@gmail.com; 2vandorlaszlo@gmail.com;

3rippl-rónai Múzeum, H-7400 Kaposvár, Fő u. 10., e-mail: vargamate12@gmail.com

Költő, l., Vándor, l. & Varga, M.: Archaeological excava- tions in Őrtilos – Zrínyi-Újvár (2016-2017).

Abstract: In őrtilos, at the őrtilos-zrínyi-Újvár archaeological site, between 25 July 2016 and 26 May 2017, archaeological excavations were performed supported by the national Cul- tural Fund (nKA) 207134/00284 project. In 2017, we have un- covered a 14.5 m deep well within the fortress. In the well there were human bones, military clothing and equipment remains found. during the exploration we could find a timber construc- tion, which is without parallel according to our previous knowl- edge. the shaft of the well is octagonal, lined with oak planks.

Keywords: early modern age, turkish era, earth fortress, wood-lined wells

Az őrtilos 0427/1 helyrajzi számon található, 48029 lelőhely azonosító számú, őrtilos-zrínyi-Újvár régé- szeti lelőhelyen 2016. júl. 25 – 2017. máj. 26. között folytattunk régészeti feltárást. Az nKA 207134/00284 azonosítójú pályázata keretében, a rippl-rónai Me- gyei Hatókörű Városi Múzeum, a Göcseji Múzeum, a nemzeti Közszolgálati Egyetem, őrtilos és Molnári köz- ségek támogatásával megvalósított program szakmai tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze:

A 2006-ban kezdett régészeti feltárások során koráb- biakban sikerült megtalálni, és azonosítani az 1661-ben létesült földvár sarkantyú-bástyáját, valamint az őrség el- helyezését szolgáló, cserépkályhákkal fűtött, hétosztatú építményt.1 2016. júl. 25. és júl. 28 között rövid szondázó kutatást folytattunk a korábban előkerült sarkantyú bás- tya maradványainak további megismerésére. Ennek so- rán megtaláltuk a sarkantyú-bástyának az Ény-i bástyá- hoz csatlakozó szakasza cölöpsorának maradványait.

A kutatás fő célja azonban a kút, már szondával kutatott, feltételezett helyének biztos lokalizálása, lehetőleg a kút szerkezetének megállapítása volt.

Az előzetes kisebb méretű fúrások, és a rippl-ró- nai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, és a nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatásával 2016-ban elvég- zett radaros leletfelderítés egyértelművé tette, hogy az 1661–1664 között létezett kút, a 2010-ben még csak feltételezett helyén, a 2010/3. szelvényben található.

A radaros mérések értékelésekor ugyanis kiderült, hogy a feltételezett kút helyén valóban egy mély objektum várható. A radar a felsőbb rétegekben a törmelékes feltöltődés miatt nem adott értékelhető képet, azonban kb. 7–8 m mélységben homályos, de többé-kevésbé szabályos kör, illetve sokszög-formát detektált. Ennek

1 A korábbi ásatások eredményeire és a kutatástörténetre vonatkozó- an lásd: Vándor 1992., 2012., 2014.; Hausner-négyesi-Papp 2005.;

Költő 2012., 2013., 2016; Költő et al. 2014. Költő et al. 2014.

alapján biztosra vehettük, hogy korábbi feltételezésünk helyes volt, és igen nagy valószínűséggel az egykori kút helyét találtuk meg. Ennek következtében a kutató fú- rástól eltekintettünk, és hagyományos kútásó-módszer- rel végeztük el az objektum feltárását.

A feltárás során egy olyan kútszerkezetet, építési módot ismerhettünk meg, amely az addigi ismereteink szerint párhuzam nélkül állt. A kútban talált leletek bizo- nyították az ostromról szóló egykorú leírások hitelessé- gét, valamint az új leleteknek a korábban talált leletektől való minőségi eltérése alapján következtetni lehet arra, hogy a feltehetően az őrség rangosabb tagjai számára épített barakkon kívül lennie kell egy még előkelőbb, valószínűleg a várkapitány szállásául szolgáló épít- ménynek is a váron belül, s a védőket ellátó bővizű kút valóban a várudvar közepe táján helyezkedhetett el.

A kút jelentőségét azon túl, hogy az egyetlen közvet- lenül zrínyi Miklóshoz köthető, bemutatható objektum a mai Magyarországon, az adja, hogy ennek a kútnak a kupoláján helyeztette el zrínyi azt az aranyozott zászló- díszt, melyet az ún. „téli hadjárat” során szulejmán szul- tán szigetvár melletti sírkápolnájának tetejéről hozott el.

A kútról Evlia Cselebi török történetíró is megemléke- zik, de fontosságát tovább emeli, hogy amint az a vár védelmében résztvevő gróf Esterházy Pál emlékirata- iból ismerhető, miután a törökök elfoglalták a várat, a nagyvezír bosszúból az elesett védők tetemeit a kútba szóratta.

A feltárás eredményeként előkerült a tölgyfapallók- kal bélelt, nyolcszögletű kút, melyben a korabeli tárgyi emlékek (muskéta golyók, bomba repeszek, zöld má- zas cserépkályha csempék töredékei, ács szekerce, szablya, katonai öltözet darabjai – sisak, bőr sapka, csizma-szár és csizmatalp) mellett az egykorú leírások- nak megfelelően emberi maradványokat is találtuk. Elő- kerültek továbbá a kútház fa szerkezetének a pusztulás során a kútba behullott (vagy bedobált) darabjai, vala- mint a kúthoz csatlakozó itatóvályú is (11-18. ábra).

Az eredeti kút építése egy kb. 3 méter átmérőjű akna mélyítésével kezdődött, melynek belsejében, ere- detileg a kút teljes mélységében (ez méréseink szerint a korabeli járószinttől kb. 14,62 m volt) 8 szögletű fa bé- lést építettek ki. A bélés oldalai jelen állapotukban nem egészen szabályos nyolcszöget alkotnak, az oldalak hossza 76 cm és 93 cm között változik. A közel párhu- zamos oldallapok távolsága 200–220 cm.

A fa leletek végleges konzerválásig történő állag- megőrzését a zala Megyei Vízmű tette lehetővé, a bőr- maradványok konzerválására, restaurálására a MnM

(2)

Költő lászló, Vándor lászló és VArGA MátÉ

196

országos restaurátor és restaurátorképző Központ- jában, a fa leletek konzerválására a Göcseji Múzeum- ban kerül sor. A fa leletekből dendrokronológiai- és fafaj meghatározásra mintákat vettünk. A feltárás közben en- gedélyezett állagmegóvási tervnek megfelelően az ere- deti állapotában megmaradt faszerkezetet rejtő részt az eredeti bélésszerkezet megtalált magasságáig (-14,62 és kb. -5,5 m között) az objektumból kikerült földdel visszatemettük. A továbbiakban a kút bemutatását az eredeti bélésszerkezetnek az egykori rekonstruált járó- szinttől számított, kb. 5–5,5 m mélységig fából történő rekonstruálásával, annak kb. 1 méterrel a felszín fölé hozásával, vasráccsal történő fedésével kívánjuk meg- oldani. A tervezett rekonstrukció elkészüléséig az ob- jektumot stabil ideiglenes fedéssel láttuk el.

A feltárt objektum rekonstruálható, részleges helyre- állítása, védőépület alatti bemutatása a feltárás közben

elkészített, és elfogadott, engedélyezett állagmegóvási tervek alapján megoldható.

Összefoglalás

őrtilosban az őrtilos-zrínyi-Újvár régészeti lelő- helyen 2016. júl. 25 – 2017. máj. 26. között az nKA 207134/00284 számú pályázata támogatásával folytat- tunk régészeti feltárást. 2017-ben sikerült feltárnunk a vár 14,5 m mély kútját. A kútban emberi maradványokat, katonai ruházat- és felszerelés maradványait találtuk meg. A feltárás során egy olyan kútszerkezetet, építési módot ismerhettünk meg, amely az addigi ismereteink szerint párhuzam nélkül állt: Aknája nyolcszögletű, me- lyet tölgyfapallókkal béleltek ki.

1. ábra. Zrínyi-Újvár régészetileg kutatott területének összesítő helyszínrajza

(3)

2. ábra. A kút felmérési rajza

(4)

Költő lászló, Vándor lászló és VArGA MátÉ

198

3. ábra. A feltárás előtti állapot

6. ábra. A bélés szerkezet jelentkezése

7. ábra. A bélés szerkezete

8. ábra. A feltárt kút

9. ábra. A feltárt kút belülről 5. ábra. A feltárás kezdete

4. ábra. A feltáráshoz szükséges kútásó felszerelés

(5)

10. ábra. Helyreállítási terv

(6)

Költő lászló, Vándor lászló és VArGA MátÉ

200

11. ábra. A kúthenger maradványa a tengellyel

13. ábra. A kúthoz tartozó itatóvályú 12. ábra. A kút bélésének darabjai

14. ábra. Emberi csontok a kútból

(7)

15. ábra. Huszár szablya a kútból

17. ábra. Bőr sapka a kútból 16. ábra. Huszár sisak a kútból

18. ábra. Bőr csizma maradványai (csizmaszár)

(8)

Költő lászló, Vándor lászló és VArGA MátÉ

202

Hausner G., négyesi l. és Papp F. 2005.: „Juhakol” a szőlőhegyen.

Kísérlet zrínyi-Újvár helyzetének meghatározására. – Hadtörté- nelmi Közlemények 118.évf. 2005/3: 835-862.

Költő l. 2012: A zrínyi-újvár kutatása során felszínre került ólom leletek elemanalízise (a vizsgálatok előzetes eredményei). – In: Hausner G. és Padányi J. (szerk.): zrínyi–Újvár emlékezete. Budapest, pp. 101-103.

Költő l. 2013: őrtilos/Belezna–zrínyi-Újvár. – In: Honti et al.: régészeti feltárások somogy megyében 2007–2011 között. – A Kaposvári rippl-rónai Múzeum Közleményei 1: 107-136.

Költő l. 2016: őrtilos–zrínyi-Újvár. – In: Honti et al.: régészeti kutatá- sok somogy megyében 2012-2015 között. – A Kaposvári rippl- rónai Múzeum Közleményei 4: 247–286.

Költő l., négyesi l., Bertók G., Padányi J. és szabó A. 2014: zrínyi- Újvár sáncának lokalizálása, feltárása és rekonstrukciója. – Had- történelmi Közlemények 127. évf. 2014/1: 91-102.

Vándor l. 1992: zrínyi Újvár helyének kérdése régészeti és történeti dokumentumok alapján. – somogy 1992/5. (A szigetváron tartott III. zrínyi tanácskozás anyaga)

Vándor l. 2012.: Előzetes jelentés zrínyi-Újvár 2011-2012. évi régé- szeti kutatásáról és az eddigi eredményekről. – In: Hausner G.

és Padányi J. (szerk.): zrínyi –Újvár emlékezete. Budapest, pp.

84-98.

Vándor l. 2014: zrínyi Újvár régészeti kutatása. Eddigi eredmények.

– In: rostás t. (szerk.): Költő, hadvezér, államférfi. zrínyi Miklós 1620-1664. pp. 78-95.

Irodalom

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Irwin Perceptions of the changes in the Finnish art education curriculum Mira Kallio-Tavin Teaching visual culture (and then doubting it) Kevin Tavin A zenei képességek összefüggése

Mielőtt azonban belemerülnék a Szuhay Péter által boncolgatott témakörökbe, szeretnék egy kicsit elidőzni a szóban forgó könyv cí- ménél (Sosemlesz Cigányország – „Én

Hát igénylik, igen.” (Tanár, fókuszcsoportos interjú). Az iskolai erőszakos magatartásformákkal kapcsolatos szerepek és a között, hogy szoktak-e szólni a tanulók egy

Ezért ezen készségek esetében lehet szükség intervencióra, hogy a jelenlegi érzelmi térképet egy későbbi vizsgálatban már úgy rajzolhassuk meg, amelyen nem csak a

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Nyíregyházi

Fazekas Erzsébet mint menyasszony jegyesemnek Lukács Istvánnak azon esetre ha az én magnélküli halálom előbb történne mint az ő halála, házához vitt vagyonomból

A gy ű jt ő körébe tartozó könyvek és elektronikus kiadványok gy ű jtése, feldolgozása és szolgáltatása, ezál- tal az intézmény szakmai és tudományos

január 1-jét ő l az egykori Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - új néven Rippl-Rónai Megyei Hatókör ű Városi Múzeum - új fenntartója megváltozott, a

Folytatjuk tudományos periodikáink megjelentetését. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2016. évi kötete Natura Somogyiensis 28. Dezs ő Eleonóra anyagának

Budapest : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016 Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatásával.. Az oroszok nemzeti költ ő je Puskin, Gogoly id ő sebb

térkép: A kis lilik előfordulás havi mintázata Magyarországon, 2016/2017 Map 8: Monthly distribution pattern of Lesser White-fronted Goose in Hungary,

„A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata

tanulmánya Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Rektorhelyettesi Iroda Irattára,

Harmadik hasonlóságként az eszközök gyakorlatban megvalósuló, tényleges célját emelném ki. Mind a 2016-os népszavazást, mint a 2017-es nemzeti konzultációt – valójában

számú melléklet: Sajtómegjelenések (HBPMK beszámoló 2017 A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a megyei hatókörű

Ennek megfelelően figyelembe kell venni a rekonstrukciónál, hogy a domb alsó részén, ahol 40–50 cm vastag a takaró réteg, eredetileg 5–6 méter magas sánc emelkedett,

6 KOVÁCS István (2016): A prostitúció jelensége és társadalmi kontrolljának vizsgálata empirikus módszerekkel PhD értekezés, Budapest, Nemzeti Közszolgálati

évi próbafeltáráskor során egy kelta objektum került elő, ugyanakkor a lelőhely déli részén nagyon sok késő középkori szórványlelet, ahol akkor a még itt álló

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár a 2016−2020 időszakra vonatkozó stratégiai tervének elkészítését a Minőségirányitási Tanács (MIT) működési

NAV évkönyv 2016, Tények, információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerve- zetéről és annak 2016. évi tevékenységéről,

Határidő: 2016. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával készítsen oktatási tananyagot a  NISZ Zrt.

halálakor részemre jutott hetven négy ezer frtba, mely summa közt az Őtsém Branyitskai részének ki váltási öszvege is foglaltatik, — Gr. Kendefi Ádám sógorom vette át 's

sunk, halála előtt pár hónappal az alább következő jegyzéket adta át közlés végett, azzal az ígérettel, hogy az akkor még nyers állapotban lévő anyagot még