A főiskolai hallgatók száma az 1930/31–1937/3. tanévekben

10  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

] ? NÉPESSÉG, KÖZEGÉSZSÉG (

A főiskolai hallgatók száma az 1930/31—1937/38. tanévekben.

Le nombre des étudia'nts des écoles supém'eures en Hongrie en 1930/31—1937/38.

Résumé- Abstraction faite du début de lyapre's- guerre oil le nombre des étudiants a été extra- ordinairement augmenté par dlanciens combattants, etest en 1930—31 gue les Ecoles supe'rieures avaient le plus dtéle'ves (16.053). Depuis, l'e/fectif des étuidiants descendait de plus en plus, baissanl en 1937—38 a 13.228, soit de 17'6%. Le nombre des étudíants de Ire année, étant tombe' le plus bas en 1935—36, stélevait légérement pendant les

deux dernie'res années scolaires.

La régression, á lagnelle I'aggravation de la situation économígue a contribué aussi pour une certaine part, a été due surtout a la dénatalite' des années de guerre: c'est dans ces derniers temps gue les Ecoles supe'rieures ont eu des éléves

nés pendant les hostilités.

Dans Pannée scolaire prochaine, l'effectif des étudiants accusera probablement un changement notable. Le nombre des bacheliers gui, on le soit, est en étroit rapport avec celui des étudiants de ll'e année, a fort augmenté cette année, depos- san! méme le maximum note' depuís la guerre. Il est donc () prévoir gue, particuliérement au début de llannée scolaire 1938——39, le nombre des étudiants s'élévera notablement.

%

A főiskolai hallgatók számának éven- kinti változása a szellemi munkapiac vár- ható alakulása szempontjából különös fi- gyelmet érdemel. Az évtizedforduló körüli évek aránylag magas hallgatólétszáma, va—

lamint a gazdasági élet tartós pangása ugyanis olyan nagyarányú szellemi munka- nélküliséget eredményezett, hogy annak enyhítése érdekében messzemenő kormány- intézkedések váltak szükségessé.

A főiskolai hallgatók száma önmagában természetesen nem enged biztos következte—

tést arra nézve, hogy az értelmiségi népes—

ség felsőbb rétege utánpótlásának mértéke helyes-e, illetőleg sok-e vagy kevés. A min—

denkori munkaerő-kereslet részben az álta—

lános közgazdasági helyzetnek is függvénye (elsősorban az ú. n. szabadpályákon); az I.

évfolyamokra beiratkozott hallgatók túl- nyoimórésze pedig csak 5 6 év multával jelentkezik mint munkxakereső, amely idő alatt a munkapiae felvevőkiépessége lénye—

gesen módosulhat. A mult gyakorlati ta—

pasztalatai alapján azonban megközelítő tá-

jékoztatást csupán .a hallgatólétszám alaku- lása is nyujthat a munkapiac jövőbeli való—

színű alakulásáról.

Az összes hallgatók, valamint külön az I. évfolyamra beinatkozottak számának ala—

kulását főiskolák és tudományszakok sze—

rint az 1930/31—1937/38. tanévekrőwl az 1.

és 2. sz. táblák ismertetik.

A hallgatók összes száma —— a háború utáni évektől eltekintve, amikor a hadviselt ifjúság végezte tanulmányait s ennek követ- keztében a hallgatólétszám átmenetileg

rendkívül felduzzadt —— az 1930/31. tanév—

ben volt a legmagasabb, 16.053. Azóta a lét—

szám az 1937/38. tanévig fokozatosan 13.228—ra csökkent, a visszaesés tehát 176

%. Évfolytaimok szerint nézve .a változást,

az 1. éves hallgatók száma 1935/36—ban

mélypontra jutott és az utolsó két tanévben már mérsékelt emelkedés észlelhető. Az összes többi évfolyamokon azonban a lét—

szám az előző tanévhez, illetőleg tanévekhez képest csökkent s így valószínű, hogy a kö- vetkező 1—2 tanévben még a hallgatók Összes száma kis mértékben apadni vagy legalább is stagnálni fog, feltéve, hogy az I.

évfolyamok benépesedése nem fokozódik olyan erőteljes mértékben, hogy az a maga—

sabb évfolyamok további veszteségeit ellen- súlyozná. Az V. évfolyamon a hallgatók száma csupán az utolsót tanévben esett, nyolc év távlatában azonban számottevő emelke- dés mutatkozik. Ennek oka elsősorban a római katolikus hittudományi főiskolák túl—

nyomórészének öt évfolyamúvá való átszer- vezése, részben pedig a képzőművészeti fő—

iskola V. évfolyamának erőteljes-ebb bené—

pesülése.

A hallgatók száma az ismertetett nyolc tanév folyamán főiskolák, illetőleg tudo- mányszakok szerint különbözőképen vál—

tozott. A négy tudományegyetem együttes hallgatólétszáma 24'2%—kal csökkent; a leg- nagyobb veszteség a szegedi (35'3%-os) s a legkisebb a pécsi (9'7%-os) tudomány—

egyet—emet érte. A József nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetemen az összes hallgatók száma 28'6%—ka1 esett. A főisko—

lák benépesedése a jogakadémiák, a hittu- dományi főiskolák, a gyógypedagógiai ta—

nárképző, valamint a képzőművészeti fő-

57

(2)

8. szám

iskola kivételével általában fokozódott. A hallgatók számának változása tudomány—

szakok szerint is lényegesen eltér. A tudo- mányegyetemeken csupán az államszámvi—

teli tanfolyamok hallgatólétszáma gyarapo—

---778— 1938

amennyiben az 1932/33. tanévi mélypont-

hoz képest megnégyszereződött; az egyes tudománykarok hallgatólétszáma azonban

— főkép azt orvosi és bölcsészeti karoké ——

az utolsó években rohamosan csökkent.

dott újabban különösen gyors ütemben, A József nádor műszaki és gazdaságtu-

1. A főiskolai hallgatók összes száma az 1930/31—1937/38. tanévekben.

Nombre total des étudiants aux Ecoles supérieures, de 1930-31 a 193738.

._'. !: Ni

Főiskolák, tudoniánykarok gin-ga

Ecoles supe'rieures et facultés § § § § § § § § ggg—'S

% s a 52 a es a Ez saga

03 O? O) 03 03 CD a U) ; "4 N

v—í v—í v—( " v—O v—d *" v—1

Tudományegyetemek Universités

Budapest . . . . . . . . 5.198 5.226 5.265 5.230 4.919 4.625 4.348 4.016 22'7

Debrecen . . . . . . . . 1.393 1.408 1.400 1.412 1.319 1.185 1.139 971 — 30'3

Pécs . . . . . . . . . 1.417 1.416 1.478 1.555 1.521 1.469 1.400 1.280 —— 97

Szeged . . 1.779 1.770 1.707 1.630 1.545 1.380 1.250 1.151 —— 353

Összesen Totanx . . . . . . 9.787 9.820 9 850 9.827 9 304 8.659 8.137 7.418 —— 24'2 Tudománykarok -— Faculte's

Hittudományi —— Facultés de théologie . . . . . . . . . 406 440 451 466 452 404 394 388 —— 4'4 .log- és államtudományi -— Faculte's de droit et des Sciences palit. 4.289 4.398 4.448 4.487 4.338 4.033 3.767 3.512 18'1 Allamszámviteli tanfolyam —— Cours de comptabilite pubi. 198 95 78 110 146 195 254 318 %— 60'6 Orvostudományi —— Facultés de médecine . . . . 2.202 2.170 2.191 2.128 1.997 1.845 1.709 1.451 — 34'1 Bölcsészeti —— Pacultés de philosophie . . . . . 2.457 2.502 2.466 2.430 2.175 1.977 1.813 1.576 — 3529

Gyógysz. tanfolyam —— Cours de pharmacie 235 215 216 206 196 205 200 ___—173 25'4

Összesen Totaux . . . . . . 9.787 9.820 9.850 9.827 9.304 8.659 8.137 7.418 ..4'2 József nádor műszaki és gazdaságtud. egy. —— Université des seien-

ces technigues et économigues, portant le nom án patulin Joseph

Mérnöki osztály Section d'inge'nienrs . . 477 428 315 268 244 178 145 168 —— 64'8

Építészmérnöki oszt. —- Section dlarchitecture . . . 232 197 143 135 117 91 101 106 —— 54'3

Gépészmérnöki oszt. Section d'inge'níenrs me'caniciens. . 614 571 503 450 426 385 377 423 —— 31'1 Vegyészmérnöki oszt. —— Section djingénieurs chimistes . . . 46 53 63 67 72 107 107 129 44805 Bánya- és kohómérnöki oszt. Section d'inge'nienrs miniers

et ine'tallnrg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 52 61 71 72 79 118 131 4—162'0

Erdőmérnöki oszt. Section d*íngenieurs forestiers . . 88 84 82 77 81 80 96 95 —1— 8'0

Mezőgazdasági oszt. Section d'agi'icultnre . . . . . . 227 201 177 193 169 135 162 163 —— 28'2 Allatorvosi oszt. Section veterinaire . . . . . . . . 299 302 283 294 304 321 342 338 -1— 130 Közgazdasági és keresk. oszt. —— Section d'éeonomie palit. et

de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 851 799 806 717 623 676 616 — 32'9

Közigazgatási oszt. —— Section d'administrat. pubi. . 209 187 137 193 169 163 168 144 —— 31'1

Közgazdasági tani. Cours diéconomie pol. . . . . . . 58 57 53 25 21 18 14 15 74'1

Revizori és keleti intézet Cours pour éléues reuisenrs et In-

stitnt ,,orieníal". . . . . . . . . . . . . . . 43 48 21 11 9 4 —— —100'0

_ Összesen Totaux . . . . . . 3.261 3.026 2.687 2.590 2.401 2.184 2.306 2.328 -—— 28'6 Hittudományi főiskolák Eeoles supérieures de théologíe

Róm. kat. Cathol. r. . . _ ,. . . 700 804 877 869 886 854 881 876 —1— 251

Reform. Calvinistes . . . . . . . . . . 209 243 _238 243 234 215 180 166 — 20'6

Izraelita —— Israe'lites . 33 41 36 38 40 40 46 51 4— 54'5

Összesen —- Totanx 942 1.088 1.151 1.150 1.160 1.109 1.107 1.093 4— 16'0 Jogakadémiák —— Academies de droit

Jogi karok Facultés de droit . . . . . . . . . 898 888 944 942 918 874 820 822 8'5

Államszamviteli tanfolyamok — Cours de cainptobilite' publ. 16 16 9 8 13 14 27 19 %- 18'8 Gazdaságiakade'mia'k —— Académies d'agrienlture . . . . 358 288 274 305 376 403 405 458 —1— 279 Kéng'irnuveszeti főiskola —— Ecole Supérieure des Bennie-Arts 866 349 355 354 336 346 311 322 12'0

Polgari isk. tanár (nő) képző—főisk. Ecoles normales snpé- ' '

rienres d'enseignem. primaire pour hommes et femmes . 252 319 324 339 390 452 506 581 4—130'6

Gyógypedagoglai tanárképző főisk. Ecole normale super. dc

medicope'dagogie . . ,. . . . . . . . . . . . . . . 44 69 69 83 80 59 39 17 —— 61'4

Testnevelési főiskola _ Ecole snp. d'édncation physigne 129 139 103 96 110 116 163 170 4— 318 Mindössze —— Total général . . . . 16.053 16.002 15.766 15.694 15.088 14.216 13.821 13.228 —— ]7'6 Ebből Dont femmes 2.193 2.278 2.225 2.211 2.033 1.951 1.889 1.714 — 21-8 Évfolyamok szerint —— Par année d'étude

1. évfolyam —— unnée d*e'iudes . . . . . 5.229 4.760 4.700 4.599 4.180 3.984 4.049 4.125 — 21-1 11. évfolyam -— année diétudes , . . . . . . . . . . 4.154 4.322 4.134 4.108 3.959 3.579 3.413 3.320 201 111. évfolyam —— année d'études . . . . . . . . . . . 3.425 3.569 3.560 3.576 3.559 3.422 3.099 2.849 —'16'3 IV. évfolyam année d'études . . . . . . . . . . . 2.674 2.740 2.747 2.738 2.717 2.519 2.546 2.293 14'/

V. évfolyam année d'études . . . . . . . . . . . 571

611 625 673 673 712 714 641 %— 12'3

(3)

8. szám — 779 —-— 1938

dományi egyetem egyes osztályainak elnép- munkaerők utánpótlása ugyanis az elmúlt telenede'se már jóval az általunk ismertetett évtized végén —— egyéb egyetemi tudomány- évek előtt kezdődött. A műszaki képzettségű szakokkal szemben —— nem emelkedett,. ha-

2. Az 1. évfolyamos főiskolai hallgatók száma az 1930/31—1937/38. tanévekben.

Nombre des étudiants de Ife anne'e aux Ecoles snpérieures, de 1930—31 61 1937—38.

Változás

v—i N CG !" ID CD b— oo .

Főiskolák, tudománykarok § § § § § § § § 1%tg?8§'g

Ecoles supérienres, facultés 23 $ § § § § § § 217113???

H H 7-1 H H H H H 1938, 0/0

Tudományegyetemek —- Universités:

Hittudományi karok — Facultés de théologie . . 96 133 111 119 113 93 85 90 6'3 Jog— és államtudományi karok Faculte's de

droit et des sciences palit ... 1.575 1.492 1.474 1.414 1.343 1.249 1.194 1.132 28'1 Államszámviteli tanf.—— Cours de comptabilite'pnbl. 198 95 78 110 146 195 254 318 4— 606 Orvostudományi karok — Faculte's de médecine 417 434 479 392 316 296 257 272 —— 34'8 Bölcsészeti karok —— Faculte's de philosophie . . 762 740 714 692 558 504 471 414 —— 45'7 Gyógyszerészeti tanf. —— Cours de pharmacie . . 105 107 94 97 76 107 82 66 -— 371 Összesen —— Totauw . . . 3.1533.001 2.950 2.824 2.552 2.4442.3432.292 —— 27'3 József nádor műszaki és gazdaságtudományi egye-

tem —— Université des sciences technigues et économigues, portant le nom du palatin Joseph

Mérnöki oszt. —- Section dyinge'nienrs . . . . . 148 93 70 45 46 33 28 58 60'8 Építészmérnöki oszt, Section d'architecture . . 54 34 29 32 23 21 31 35 —— 3532 Gépészmérnöki oszt. —- Section d'inge'nieui's mé-

caniciens ... '. 165 119 143 121 115 101 114 169 J,— 2'4 Vegyészmérnöki oszt. — Section d'ingénieurs chi—

mistes ... 20 20 23 25 22 43 34 40 4—100'0

Bánya- és kohómérnöki oszt. —— Section d'ingé-

nieurs miniers et métallurg, ... 11 21 24 23 27 21 34 47 4—327'3 Erdömérnökioszt.— Section d'inge'nienrs forestiers 28 18 17 23 28 24 20 26 -— 7'1 Mezőgazdasági oszt. —— Section d'agricultnre . . 81 51 52 86 39 16 62 70 —- 13'6 Állatorvosi oszt. —— Section vétőrinaire ... 110 _112 88 108 120 129 126 124 %— 12'7 Közgazdasági és keresk. oszt. —— Seat. d'e'con.

palit. et de commerce ... 332 265 259 258 227 176 255 249 —— 25'0 Közigazgatási oszt. — Section d'administrat. publ. 87 55 66 72 45 43 48 46 —— 47'1 Közgazdasági tanf. —— Cours d'écon. palit. . . . 47 35 40 20 18 11 11 10 —— 78'7 Revizori és keleti intézet —— Cours pani- éléves

revisenrs et Institut ,,o'riental" ... 40 41 21 11 9 4 —— -—— ——100'0 Összesen -— Totanm . . . 1.123 864 832 824 719 622 763 874 -— 22'2 Hittudományi főiskolák —— Ecoles snpe'rieures de

the'ologie

Róm. kat. —— Cathol. r. ... 230 232 214 197 186 179 217 192 -—- 16'5 Reform. Calvinistes ... 75 76 64 62 54 41 40 36 52'0 Izraelita —— Israe'lites ... 8 9 5 9 13 12 14 10 —l— 250 Összesen Totauac . . . 313 317 283 268 253 232 271 238 24'0

Jogakadémiák Acade'mies de droit

Jogi karok -— Faculte's de droit ... 268 270 345 282 233 229 217 234 12'7

Államszámviteli tanf. — Cours de comptabilite' ,

, publigue ... 16 16 9 s 13 14 .27 19 % 18-8

Gazdasági akadémiák —— Acade'mies d'agricultnre 109 66 114 139 147 169 152 183 %— 67'9 Képzőművészeti főiskola —- Ecole supe'rieure des

Beaum—Aits ... 85 83 68 71 72 68 55 71 —— 16'5

Polgári isk. tanár(nö)képző—föisk. Ecoles nor— -

males snpe'rienres d'enseignem. primaire pour

hommes et femmes ... 87 96 78 107 125 163 171 167 %— 92'0

Gyógypedagógiai tanárképző főisk. —— Ecole nor- ,

male snpe'r. de médicope'dagogie ... 18 23 21 28 18 —— —100'0 Testnevelési főiskola —— Ecole supérieure d'éduca-

tion physigue ... _ ... 57 24 —— 48 48 43 50; 47 17'5 Mindössze —— Total général . . . 5.229 4.760 4.700 4.599 4.180 3.984 4.049 4.125 —— 21'1 Ebből —- Dont femmes . . .

718 668

584

640 506 539 519 454 36'8

57*

(4)

8. szám —780— 1938

2 000 hallgato

1 4800 p" ;9

v

X X

1600

I

1 .400 s

(non compns les cours de comp'labilite pubi.)

1.200

1 .000

800

Facultés de nhilosophie et

sug. pour la formation des professeurs de l'enselgnemi second.

200

, / !

mum mm./az ; /

lanévekben— années scolaires

Hlttudományu karok és főiskolák _ Facultés el écoles supe'rieures de lhéologie Orvostudományi karok

Facullés de médecme Műszaki osztályok Sections technluues

Állammal nszláty

Section véténnayre

!. AZ EGYES TUDUMÁNYSZAKOK HALLEATOINAK SZÁMA AZ !. ÉVFOLYAMON

NDMBRE PAR FACULTÉ DES ÉTUDlANTS DE lRE ANNÉE 192128 -— 1931 %

Jog— és államtud. karok és akadémiák (államszámvi nélkül)

Facultés de dfOll et des smences politloues et écales supe'n'eures de dron— ,

Bölcsészeti karok és tanárképzőitőuskolák

' o

! 1936' 193138

Közgazd, keresk. és közigazgi osztályok

Sections d'économie a., de commerce el d'administration

emu. akadémiák és mezőgazd. osztály ""m—

Académies d'agriculture et section agric.

nár— és tanárképző főisko- lák hallgatóinak a száma 5 újabban fokozódott a test—

nevelési főiskola, valamint a gazdasági akadémiák be- népesedése is.

A főiskolai hallgatók összes számának várható , jövőbeli alakulásáról az I.

évfolyamos hallgatók száma alapján tájékozódhatunk.

Következtetéseink helyessé—

gét azonban több körülmény nagymértékben befolyásolja.

Figyelembe kell ugyanis vennünk egyrészt, hogy a különböző tudományszako- kon a tanulmányi idő tar- tama eltérő, másrészt, hogy 800 az emelkedő évfolyamokban a hallgatólétszám átlagos vesztesége különböző, to- vábbá, hogy az összes le't- szám jövőbeli alakulását 400 nagymértékben befolyásol- hatja az I. évfolyamok be- népesülésének mérve. Ez utóbbira nézve pedig ——

mint erre később még bő—

vebben kitérünk— ismét csak becslésre vagyunk utalva.

Ezért megközelítően helyes képet az összes hallgatók számának várható alakulá—

sáról az I. évfolyamos hall—

gatók száma alapján csak tu—

étudxants 2 .000

1.800

1 .400

1.000

600

200

". St. 81. 1938.

nem a közvetlen háború utáni évek magas szintjéről csaknem töretlen vonalban csök- kent. A multban legnépesebb három mű- szaki osztály elnéptelenedése a folyó évtized alatt is tovább tartott s az utolsó hét év fo- lyamán a legnagyobb veszteség az összes tudományszakok közül .a mérnöki osztályt érte. A vegyészmérnöki, valamint a bánya—

és kohómémöki' tanulmányokat folytató hallgatóság száma ezzel szemben nagymér—

tékben gyarapodott, az utolsó hét év alatt csaknem megháromszorozódott. Kedvezően alakult még az állatorvosi osztály' hallgató—

létszáma, míg a mezőgazdasági, közgazda- sági és kereskedelmi osztályok népessége fogyott.

Az egyéb főiskolák csoportjában igen erőteljesen gyarapodott a polgári iskolai ta-

dományszakok szerint való részletezésben alkothatunk.

A 2. sz. tábla és az I. sz. grafikon több évre visszamenőleg tudománysz—akok szerint ismerteti az első évfolyamok benépesűlését.

Az adatokból azt látjuk, hogy (a hittudo—

mányi karok kivételével) az összes tudo- mányegyetemi karok hallgatóinak utánpót—

lása az évtized folyamán nagyobbrészt fo—

kozatosan és nagymértékben csökkent. Az összes I. éves hallgatók száma hét év alatt 27-3%-kal esett, az államszámviteli tanfo- lyamok figyelembevétele nélkül pedig 33"?

%—kal. A tudományegyetemeken tehát az utánpótlásnak ez a nagyfokú gyérülése az összes hallgatólétszám kialaklulásánál még több éven át éreztetni fogja hatását.

, )A József nádor műszaki és gazdaságtu- dományi egyetem legtöbb osztályán az után—

R. M. de St. 1938

(5)

8. szám ——78l-— 1938

3. Az érettségi vizsgát tett tanulók és a főiskolák elsőéves hallgatóinak megoszlása az érettségi vizsgák alapján az 1931/32—1937/38. tanévekben.

Bacheh'ers et ceux admis pour la ITe anne'e una: écoles snpérienres, suivant le diplóme de baccalaure'at,

de 1931—32 á 1937—38.

Sikeres ér?".Ségí Vizsgát A főiskolák 1. évfolyamára iratkozott hallgatók közül B a C h e z i e "

tett —— Eleves recus . . . , , , . A

bacheliers Etudumts mscnts pour la Ire annee aux ecoles superum'es " , felsőkeresk.

A kozep— v. mezőgazd.

dans les ayant un diplóme de bachelier érettségi bizonyítványát d'établissem. d?c_oles

% felső , ( felső ayant passé leur bacca- d'enseígnem. dseujggfxzííí'e

, § écoles á, § d'école lanréat second. on d'ag: ,_

Tanev ÉÉ (il—tes § §) . . 3 v cult.

' '!f §upé— sgt; "" § .) N .. ' ' n' tt ' ' tt kk" "1

Amfm § mm a. § És ; § ugyan. 1 2 fobb ligyfíaíiíífífévbí?

scolawes E 5 § _a u ! § ! u 15 §§ ** abban 1 an 2 ans 3 0" foiskolára iratkozott

§ *" s: § _ § __ . 355. l az évben plus de entrés aux Ecoles supé:

! §, u En is)? 733 §: 3 g"; § : dans la 3 ans rzmres dans l'année ou l . g; .55 § ssh-§ § § % % § §, § 3430 ?; méme ils ont passé leur baccal.

§ %% § % § § .k. 8 33 x': § E 5'3 § année évvel korábban szám szám

§ § PG § % E 23 iskolai fg plus tot leur % leur %

m nombre nombre

*0 iskolában érettségi bizonyítványa volt szerezte absolu absolu

1930/31 8.299 6.184 2.026 89 —- -——- —— ——- -—-— —— —— ——

1931/32 8.855 6.357 2.394 104 4.172 334 23 4.529 2.812 731 288 698 2.680 433 132 6'2 1932/33 8.314 6.111 2.104 99 4.197 300 12 4.509 2.751 884 266 608 2.627 411? 124 5'0' 1933/34 7.435 5.486 1.853 96 4.028 317 30 4.375 2.615 782 338 645 2.484 40'7 131 5'9 1934/35 6.747 5.184 1.493 70 3.647 295 22 3.964 2.292 703 312 657 2.203 402 89 4'6' 1935/36 6.542 5.082 1.380 80 3.464 225 25 3.714 2.089 561 283 781 2.032 392 57 3'7 1936/37 7.198 5.433 1.673 92 3.465 287 32 3.784 2.104 554 268 858 2028 40'7 76 5'2 1937/38 —— —— —— 3.504 320 40 3.864 2.294 487 264 819 2189 403 105 6'0'

pótlás mérve az, utolsó 2—3 tanév óta erős- bödött, a mélypont azonban, ahova az egyes osztályok utánpótlása az évtized folyamán eljutott, rendkívül alacsony volt. A mérnöki

osztályra pl. 1930/31—ben még 148 1. éves hallgató iratkozott be, 1936/37-ben pedig

csak 28.

A műszaki képzettségű munkaerők ked—

vezőbb elhelyezkedési lehetőségére való te—

kintettel az utánpótlás további fokozódása valószínű. Az adatok szerint a műegyetem nem műszaki osztályaira újonnan iratkozó hallgatók száma is túljutott már a mélypon- ton s így a jövőben az egyetem erőteljesebb benépesedésével számolhatunk.

A hittudományi főiskolákon az után—

pótlás általában csökkenő irányú, különö- sen a református főiskolán. Az egyéb főisko- lák közül erőteljes fejlődés mutatkozik a gazdasági akadémiák, továbbá a polgári is—

kolai tanár- és tanárnők—épző főiskolák első évfolyamainak benépesedése tekintetében, a többi főiskolák hallgatóinak utánpótlása pedig újabban meglehetősen kiegyenlített, kiveve a gyógypedagógiai tanárképző főis—

kolát, amelyre az utolsó három tanévben új hallgatókat nem vettek fel.

Az egyes tudománysz—akok 1. éves hall- gatólétszáma alapján úgylátszik tehát, hogy az ifjúság érdeklődése újabban tokozódó

mértékben fordul az elsősorban szabadpá—

lyákra képesítő tudományszakok felé, ami—

ben bizonyána nagy szerepe van a kormány széleskörű felvilágosító munkájának is.

4. A középiskolák !. és VII. osztályát végzett, valamint az érettségi vizsgát tett tanulók

száma az 1918/19—1936/37. tanévekben.

Nombre des éléves ayant fait la [" et la VIIe classc dans les établissements d'enseignement secondaire et nombre des éléves ayant passé lem- baccalaure'at, de

1918-19 (71 1936-37.

E l é v e s

Az 1. osztályt A VII. osztályt

végzett végzett

ayant faií la ayant fait la [re classe VIIe classe

Az érettségi vizsgát tett

recus

Tanév bachelíers

Années scolai-

res

jeunesjílles osszes antotal jeunesnlles jeunesfüles összes autotal

leány leány leány

;

tanulók száma —— leur nombre

1918/19 1919/20 1920/21 1921/22 1922/23 1923/24

1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 .

!932/33 * 1933/34 1934/35 1935/36

1936/37 10.154! 5.526 1.922

7.4 . . .

(6)

8. szám —-782——-— 1938

A II. sz. grafikonon bemutatjuk a népe- sebb tudományszakok 1. évfolyamos és ősz- szes hallgatólétszámának egy évtized óta be- következett változását az index eltérések alapján, 100-nak véve az 1927/28. tanévi

létszámot. Az ábrák jól szemléltetik egyrészt ax hallgatólétszám fejlődését, másrészt pedig az első és az összes évfolyamok benépese- désének változása között levő összefüggést.

Mint láthatjuk, a hallgatók összes számának alakulása bizonyos időbeli eltolódással nyo- mon követi az I. évfolyamos létszám válto—

zását, viszonylag nagy tömegében azonban az utánpótlásnak gyakran éles hullámverése elsímul, mozgásának iránya határozottabb, irányváltoztatása mérsékeltebb.

A hittudományi hallgatókra vonatkozó grafikonnal kapcsolatban meg kell jeg yez- nünk, hogy az I éves és összes hallgatók számának változása időbelileg és a létszám—

nagyság tekintetében is lényegesen nagyobb különbséget mutat, mint amilyen az egyéb tudományszakoknál általában észlelhető.

Ennek oka a már előbb is említett körül- mény, hogy az évtized folyamán a hittudo- mányi főiskolák túlnyomó részén a tanul- mányi idő 4 évről 5 évre emeltetett, aminek következtében a hallgatók összes száma az I. évfolyamok benépesedésétől függetlenül is számottevően gyarapodott.

Az adatok áttekintése után tehát vég—

eredményben azt látjuk, hogy a főiskolák

felé való törekvés általában az 1931/32. tan- évtől kezdve az 1935/36. tanévig lényegesen csökkent, a három utolsó tanévben pedig (az államszámviteli tanfolyamok hallgatóit nem számítva) egyforma színvonalon áll.

Az utánpótlás csökkenésének kétségkívül az az alapoka, hogy ezekben az években a háború alatt született gyérebb népességű korosztályok kerültek a főiskolákra, de fé—

kező hatását a kedvezőtlen közgazdasági helyzet is éreztette. A következő években tehát az évenkint kiadásra: kerülő oklevelek száma is csökkenni fog, vagyis az ú. n. ,,dip- lomatermés" apadásával számolhatunk.

Figyelembe kell azonban vennünk, hody a főixskolákia beiratkozó hallgatók és az éven—

kint oklevelet szerző egyének tömege között állandóan az ú. n. ,,szirgorlók" igen tekin—

télyes rétege van. Ennek a tömegnek nagy- ságáról és létszámhullátmzásáról nem ren- delkezünk adatokkal, kétségtelen azonban, hogy összetétele abból a szempontból rend- kívül változatos, hogy melyik évben zárult a hallgatási (főiskolára való beiratkozási)

kötelezettségük, vagyis sok tanév volt utolsó éves hallgatói torlódnak itt össze. A beirat- kozási kötelezettségnek már eleget tett (ab-

szolvált) hallgatók (szigorlók) jelentékeny

része ugyanis a még hátralévő tanulmányi követelményeknek az átlagosnál (vagy sza- bályszerűnél) sokkal hosszabb idő alatt tesz eleget. Ennek oka rendkívül változatos, le-

5. A nőhallgatók száma a főiskolákon tudományszakok szerint az 1930/31—1937/38. tanévekben.

Nombre des étudiantes aux Ecoles supérieures, sui'vant les branches dlétudes, de 1930—31 21 1937—38.

Tudományszakok —— Branches d'études 1930/3 1 1931/32 1932/83 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38

Hittud. karok és főiskolák —— Faculte's et Ecoles supérieures pour lenseignement de la the'ologz'e Jog— és államtud karok és akadémiák — F-acul tés et Académies pour l'enseignem. du droit et des sciences politz'gues

llamszámv. tanf. Cours de comptabilite'

publigue ...

Orvostud. karok Faculte's de médecine . . . Gyógysz. tanf. —— Cours de pharmacie . . . Bölcsészetí karok és tanárképző főisk. —— Facul—

te's de philosophie et Ecoles supér. pour la for—

mation des professeurs de l'enseignem. second.

Műszaki osztályok — Sections technigues . . . Gazd. akadémiák és mezőgazd. osztály —— Aca-

démies d agriculture et section d'agríc. . . Közgazd. keresk. és közígazg osztály -— Sec-

tionsdéconomiepolitv de commerce et d'admi—

25 24 21 19 16 13 13 8

2 1 2 1 1 -— __ _

17 1 5 8 16 3 12 6

217 241 254 275 282 284 251 221

88 82 73 82 77 87 86 76

1.489 1.570 1.529 1.504 1359 1.298 1.242 1.13§

21 21 22 29 35 37 42 41

m'str. publ... 202 205 178 161 120 101 120 104

llatorvosi osztály Section vétém'naire . . . —— 2 2 2 3 ——

Képzőművészeti főiskola. — École des Beam-Arts 131 131 139 127 123 129 115 , 118

Összesen —— Totaum 2.193 2.278 2.225 2.211 2.033 1.951 1.889 1.714

(7)

[ ' .

II. A HALLBATÚLÉTSZÁM VÁLWIÁSA TUDOMÁHYSZAKGK SZEM ll, VARMTION DU NOMBRE DES ÉTUDIANTS SUIVANT LES FACULTÉS

u. Joe és humanum" nm Es mammut

:. mmm—Anyu mém ts FGISKUIÉÁK 1927/20 2100 V. "23.53 §???

!. F R! R E TH OLOSIE V. 8 H ! U 8

460 ACULTÉS Eí ÉCOLES SUP ] EU EIS 0 460 400 __ 100

450 450 90 90

_

440 440 50 80

430 430 70 70

420 ili—§ 420 60 § : 60

** ___—J L'

440 *— 440 50 n.! 50

§ '*S

R 4' *

400 'v' ** 400 40 40

vu. GAZDASÁGI mmm Es uezúnzmm oszmv

90 90 VI. ABADÉMIES D'AüRlc ET SECI AGR.

440 440

li. FACULTÉS DE DROIT ET DES SCOENGES POLITWUES ET ACADÉMIES DE 08320

440 ; . _ ._ . , ,

Átlamslámvntah 'tanmlyamok nelkül Sans le cours de comptabilíté pubiinue

'IOO

430 430 90

420 :— 420 80

" Vád—**

440 . 440 70

400-_- 400 SO

_

§

90 § *L— 90 50

80 50 40

III. DRVUSTUDBMÁIV; KAROK

m. FACULTES DE MEDEGWE VII.SECTIOHS D'Econou. P., DE comme; EID'ADMINISTMA

440 440, .

400 400

90 90

; eo 50

90 70

*-

60 k* 60

v"

50 50

IV. nbtcsészm man Es TAMÁRKÉPZÚ FőISKOLÁK

IV. FAcunEs DE PHILOSOPHIE EI Easue mm. DES mor.

420 420

! vm. Mmmm mm!

vm. semm verémmat

440 440 440 ? 440

"§...

' P.

400 400 430 'a —— 430

",

90 a. * — 90 420 ,... 'T 420

4 5 s l

*.o % 'I I

60 50 440 440

x__

. _ "5. k

70 Sh.. 70 400 —- * , 400

4D*. ?

Boncza Neue-taal— 60 gone-e Neu—fuzet— 90

ssságss§s§§ sss§§sssss§

N N N " "! e " N N N 63 G'! el: a: e': e': G':

a G! a 63 6! a G: a m 8! " !! G! a- a a a a G: 6! a: a

1— !— .— 1— v— 1— '— u— 1- 9 v— '— 1— 1— 1— !— —— 1— v— 1— '— e-

Összes hallgatók !.évfolyamra buímimzntt hallgatók

HStB Waldo: étudíants ._.-_- Etudíants ínscrits pour la !" annúe

. moss. museum.

" .

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :