Február 21. és 22-én délelőtt pont fél 11 órakor t a r t j u k

Teljes szövegt

(1)

Február 21. és 22-én délelőtt pont fél 11 órakor t a r t j u k

^Gaün)oi)t>

ik országos bemutatónkat

Kamara-Hozgáképszinházban

(Dohány-utca é s Nyár-utca s a r o k ) A meghívókat már postára adtuk.

LEON GAUHONT

mozgófénykép és vetitögépgyár

B u d a p e s t , ¥963. k e r . ,

& ö k k S z i l á r d - u . 2 0 .

VIII. évfolyam, 8. szám.

1922. február 19.

Telefon: Jlózset 1—01 é s József 31-

SUrgónjcIm: ElGÉFiLMS -01. Megjelenik minden vasárnap.

ílt

(2)

VIII. évfolyam. 8. szám.

A legújabb szkeccse az

UNIÓ és PROlEGTOGRflPH-nak

VICTOR LEON bájos operettje

3 film- és 3 szinpadi részben

Rendezte: A Á R K U S L Á S Z L Ó

Megjelenik április ho 10-én n T I V O L H

Bemutató március havában

PROJECTOGRAPH

MOZGÓFÉNYKÉP ÉS GÉPGYÁR RÉSZV.-TÁRS.

BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 59. SZ.

Telefonsz.: J. 22-01 és 22-02. Sürgönyeim : Projectograph,

j w m

1 r ^

(3)

L E H Á R F E R E N C Z

világhírű z e n é j e

E l ő j e g y z é s e k e t a b e é r k e z é s s o r r e n d j é b e n m á r m o s t e l f o g a d u n k !

MŰVÉSZFILM-KÖLCSÖNZÖ-VÁLLALAT

DR. H O R O V I T Z ERNŐ É S T Á R S A

S ü r g ö n y e i m :

FILARTE BUDAPEST B U D A P E S T , U l i . , R Á K O C Z I - U T 4 0

T e l e f o n • JÓZSEF 1 0 3 - 9 7

mm

W

9 Fi tl

(4)

V

fl

« I

n

« / » f i

Vált. évfolyam. 8 szám

I I O Z I H

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

EGÉSZ ÉVRE 6 0 0 K EGYES SZÁM 2 0 K

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

FELELŐS SZERKESZTŐ: D Ö T S GÉZA S Z E R K E S Z T Ő S É G : V., PANNONIA-U. 9

T E L E F O N : 5 1 - 0 1 K I A D Ó H I V A T A L : V., CSÁKY-UTCA 12

T E L E F O N : 1 3 - 1 » ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

EGÉSZ ÉVRE 6 0 0 K EGYES SZÁM 2 0 K

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

S Z E R K E S Z T Ő :

VÁRNAI ISTVÁN

HELYETTES SZERKESZTŐ:

VÁCZI DEZSŐ

S Z E R K E S Z T Ő S É G : V., PANNONIA-U. 9

T E L E F O N : 5 1 - 0 1 K I A D Ó H I V A T A L : V., CSÁKY-UTCA 12

T E L E F O N : 1 3 - 1 » ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

EGÉSZ ÉVRE 6 0 0 K EGYES SZÁM 2 0 K

MEGJELENIK

MINDEN VASÁRNAP Budapest, 1022. évi február 19.

S Z E R K E S Z T Ő S É G : V., PANNONIA-U. 9

T E L E F O N : 5 1 - 0 1 K I A D Ó H I V A T A L : V., CSÁKY-UTCA 12

T E L E F O N : 1 3 - 1 »

És megint á filmcenzura

Az elmúlt héten a filmcenzura egyik fontos pozíciójában rezidealó hivatalnokának : Radnóthy Gézának szélhámosságát vissz- hangozták a moziberkek és áldozatain saj- nálkoztak, akik léprementek az ugy látszik, tényleg vezető-állásban manipuláló úrfi csa- lásainak és zavartalan okirathamisitásainak.

Ezzel szemben kevés szó esett magáról a filmcenzuráról, amelynek szervezetében annyi a defektus, a rendszertelenség s amely

— ugy látszik — szinte flagelláns módon kéjeleg a moziszakma tönkresilányitásának céltudatos munkájában. Megírtuk erről a cenzúráról, hogy egy letűnt forradalmi kor szüleménye, egy művészeti különítmény, a jobboldali terror ittfeledett emléke, amely terror kései megnyilatkozásairól éppen gróf K/ebe/sberg Kunó belügyminiszter jelentette ki a napokban, hogy kíméletlenül el fogja tiporni.

Pedig, Istenem, oly egyszerű módon lehetne elfogadhatóvá tenni a filmcenzurát, amelyről talán még azt is megengednők, hogy úgy- nevezett szükséges rossz. Mi, akik ennek az országnak a sorsát kétségtelenül jobban féltjük, mint a filmcenzura, mert hiszen a polgári mentalitást meg szeretnők óvni nem- csak a bal-, de a jobboldali szélsőségektől is, szívesen beleegyeznénk egy felügyeleti szerv létezésébe, amely programmjává az uralkodó humanizmust és nem a reakció sötétségét teszi. Az olyan cenzúrából nem kérünk, amely betiltja a filmet, ha abban az egyik szereplő okiratot hamisít, amikor ugyanannál a cenzúránál valaki zavartalanul hamisította az okiratokat. S ha erkölcsi testület a cenzúra, akkor ne mutasson ki a kor- mánynak busás hasznot abból, hogy a filmeket drága áron vizsgálja felül. A film- cenzura nem üzlet, a cenzúra nem állami jövedelmi forrás, miként a hirlapi cenzúra

sem volt az, amelynek revizorai szerény állami javadalmazás fejében végezték a sokkal felelősségteljesebb munkát és nyiltan megmondjuk, hogy a hirlapi cenzúra a konszolidáció korszaka előtt sem volt olyan önkényes, olyan elfogult s olyan személyes- kedő, mint amilyen a filmcenzura ma, egy megtisztult, lehiggadt korszakban.

Az az egészséges kiépülési folyamat, amely ma ebben az országban mutatkozik, le fogja radírozni a föld színéről a film- cenzurát, legalább az olyan értelmű film- cenzurát, mint a mostani, feltétlenül meg- semmisíti. Ha lesz cenzúra, az csak józan, belátásos, igazságos és hozzáértő szakférfiak- ból álló cenzúra lehet. Miért nem méltóz- tatik a filmcenzurának már most átlátni, hogy ez igy nem mehet sokáig és miért nem igyekszik legalább elfogadhatóvá tenni magát a filmszakmával, amelyben léte gyökerezik ? Miért hoz olyan betiltó végzéseket, amelyek- nek homlokegyenest az ellenkezőjét hozza a belügyminisztérium, ha a film dolgában hozzá felebbeznek s miért ad módot arra, hogy mindenek mulatságára a napisajtó abszurd filmcenzura-itéleteket mutathasson be? Miért károsítja súlyosan anyagilag a filmkölcsönzőket, amikor lehetetlen indoko- lással tilt be egy filmet, hogy azután ugyan- azt, sürgősségi dij fejében, engedélyezze?

A filmcenzura rendszabályai értelmében olyan filmeket kell a cenzúrának indexre tennie, amelyek a közerkölcsökbe, a nemzeti érzésbe, a hadviselés érdekeibe, a vallás: és osztály- elleni izgatásba ütköznek. Miéit tilt be akkor a cenzúra filmet azon a cimen, hogy abban két szereplő „Ízléstelenül civódik egymással" ? Pardon — meg kell bocsátani a külföldi százezrekkel dotált rendezőművésznek, hogy jóizlésl tanulni elfelejtett a pesti filmcenzu- rától. Miért pazarolja könnyelműen a cenzúra

%

m '9Á

A mesebeli herceg - Radius

(5)

Vili. évfolyam 8 szárti

a filmkölcsönzők pénzét, amikor a blank- filmekkel ellátott film feliratainak felolvasá- sát fölényes gesztussal azzal az indokolás- sal szakítja meg, hogy a felolvasó — mond- juk — náthás. A cenzúrában — bocsánatot

kérünk — feltételezünk annyi intelligenciát, hogy megért egy olyan feliratfelolvasást, amelyet minden négy elemit végzett választó- polgár is könnyűszerrel megért. A cenzúra ujabban gőgösen érezteti a szakmával, hogy a legutóbbi afférban tisztán maradt. Ugy bánik feleivel — akik elvégre busásan adóz- nak számára s még abba is belementek, hogy holmi teligépirt papírszalvétákat tíz- ezrekért abonnáljanak nála. Mintha nem a cenzúra és annak állami tisztviselői lenné- nek a polgárság szolgái, hanem megfordítva.

A köztisztviselői főerény eme brüszk negá-

ciója annál érthetetlenebb, mert a cenzúrá- nak az afférban való szűzi ártatlanságát mindenképpen sötéten árnyalja be az a szél- hámosság, amely tagadhatatlanul az ő Ró- kóczi-uti fellegvárában történt.

Ereszkedjék le a cenzúra a filmkölesön- zőkhöz és ne játssza ki magát vésztörvény- széknek. Mi, e szakma és a nyilvánosság tisztatollu harcosai, elszánt küzdelmet hirde- tünk a cenzúra ellen, amelyet meg fogunk kezdeni abban a pillanatban, amint látjuk, hogy a cenzúra nem hajlandó a szakmával megkezdeni az együttműködést. Viszont megfogadjuk, hogy boldog örömmel csatla- kozunk a cenzúra támaszai mellé akkor, ha észrevesszük, hogy végre meg akarja érteni a magyar mozit: a magyar kultura, a ma- gyar jövendő eme nevezetes fáklyavivőjét.

Az OMME évi közgyűlése

Szombaton, e hó I L én tar- totta meg idei rendes köz- gyűlését az OMME a Royal- szálló különtermében, amely ez alkalommal teljesen meg- telt egyesületi tagokkal. A közgyűlés egész lefolyásáról alábbi tudósításunk számol be. Ehelyütt örömmel álla- pítjuk meg, hogy a filmköl- csönzők szervezete az elmúlt évben is a szakma legfonto- sabb érdekeinek szem előtt tartósával, a sürgős és exisz- tenciális természetű kérdések egész sorozatát oldotta meg.

A régi vezetőség, a régi, is- mert és jól bevált szakérte- lemmel, lankadatlan szorga- lommal és önzetlenül végezte nehéz feladatát. Az elmúlt szezon talán a legsúlyosabb időszak volt a magyar film- szakma történetében, mind- azonáltal sikerült az Egyesü-

let elnökségének és választ- mányának olyan problémá- kat is megoldani, amelyek már-már ugy látszottak, hogy hajótörést szenvednek. Há- lásan emlékezünk meg az OMME példátlanul tevékeny munkásságáról és kívánjuk, hogy erejében csak növeked- jék az az ügyszeretet és lan- kadatlan szorgalom, amely az elmúlt esztendőben olyan komolyat, fontosat és mara- dandót produkált.

A közgyűlés lefolyásáról az alábbiakban számolunk be részletesen:

Kovács Emil elnök meg- nyitja az ülést és üdvözli a megjelenteket. Ajegyzőkönyv vezetésére Váczi Dezsőt, hi- telesítésére pedig Décsi Osz- valdot és Kaufmann Jenőt kéri fel. Rámutat arra, hogy az elmúlt szezon egyike volt

a Iegsulyosabbaknak. Annak dacóra, hogy a szakmának ezernyi nehézséggel kellett küzdenie, az! egyesület veze- tőségének mégis sikerült az eredmények egész sorát el- érni, amelyekre különben a titkári jelentés fog kiterjesz- kedni részletesen. Ha marad- tak még elintézetlen ügyek, ennek nem a vezetőség az oka, hanem az egyes tagok, akik még ma sem tudtak a helyzet magaslatára emel- kedni. Az illetők, ahelyett, hogy elősegítették volna az egyesület munkásságót, egye- nesen hátráltatták, sőt na- gyon sok esetben gáncsoltók azt. Ez nem akar rekriminó- ció lenni, csak azért emliti lel, hogy értsük meg végre egymásts a közös ügyelőbbre- viteléért szálljon sikra az egye- sület minden tagja. Ismétel-

C O N T I N E N T A L F I L M R. T. nyersfilmosztálya

Folyó évi február 2 0 - t ó l : pozitív film ára K 30.—

negatív film ára K 40.—

Continental Film r - t .

(6)

f A H ' fii-

i

.m

iSA

mtá

I

ten felhívja e r r e a figyelmet és reméli, hogy a jövőben a tagok megértő pártfogása mellett az egyesület még hathatósabb és eredménye- sebb tevékenységet fog ki- fejthetni.

A mult évi közgyűlés jegy- zőkönyvének felolvasásától a megjelentek eltekintenek.

Horovilz Richárd olvasta fel ezután titkári jelentését, amelyet egész terjedelmében itt közölünk :

Tisztelt Közgyűlés !

Amikor egy esztendővel ezelőtt az elmúlt évről szóló titkári jelen- tésemet a tisztelt közgyűlésnek előterjesztettem, az egész magyar- országi filmszakma a küszöbön álló nagy változásoknak jegyében állott. Az úgynevezett mozirendelet már közismert volt, a rendelet életbelépésével járó nagy rézkód- tatésok előérzete már lidércnyomás- ként nehezedett lelkünkre. Tudtuk, hogy az üzletfeleink személyében történő nagy változás megpróbál- tatást jelent a filmkölcsönzőkre is, mert a szakmának erre a két ágára teljesen ráillik Menenius Agrippa fabulája a gyomorról és az emberi test egyéb szerveiről.

Ha az egyik szerv meg van bé- nítva, vagy megbetegedett, — be- teg, béna a másik szerv is. De bármennyire komornak láttuk a szakma uj esztendejét, most amikor lezárjuk azt, meg kell állapitanunk, hogy a nehézségek még sokkai súlyosabbak voltak, mint ahogy gondoltuk. Az ország mozgókép- színházai túlnyomó többségükben gazdát cseréltek, az uj gazdák minden törekvésük mellett nem ismerhették még sem a szakmát, sem magét a mozit, « régi mozgó- képszínházak átvétele körül sok esetben anyagi nehézségek támad- tak, ugy, hogy még augusztusban sem volt megállapítható, hogy ősszel hány mozgóképszínház fogja kapuját megnyitni. A filmkölcsön- zőkre nézve mindebből az a baj hárult, hogy nem mertek elkészülni az idényre ugy, mint máskor, nem is szólva arróí, hogy az uj filmek bemutatását május helyett csak augusztus végén kezdhették meg, hiszen eddig az időpontig azt sem tudták volna, hogy kiknek mutassák be filmjeiket. Aszakm eme speciális válságán kivül fokozottan nyo- masztólag hatott reánk az úgy- nevezett általános gazdasági válság.

Amikor tavasszal a magyar korona külföldi értékelése javult, ez a kereskedelem teljes stagnálásét okozta, a közönség pénztelen volt,

VIII. évfolyam. 8. szám

a mozik üresek maradlak és a mozitulajdonosok egyre-másra megtagadták szerződéseik teljesí- tését, a lekötött műsorok átvételét.

Óriási veszteségeket szenvedtünk valamennyien, de anélkül, hogy e veszteségek ellenértékeként valami hasznunk is támadt volna, meit mire az uj idény szeptemberben megindult és ujabb pénz folyhatott volna a kölcsönző kasszájába. He- gedűs pénzügyminiszter korona- javító politikája felborult, a korona zuhanni kezdett és meg sem állt mindaddig, amíg körülbelül csak a felét érte annak, mint Hegedűs pénzügyi politikájának megkezdése előtt. Most tehái az a súlyos csapás ért bennünket, hogy az őszi és téli hónapokban történt bevételek, amelyek koronában kialkudott köl- csöndijból eredtek, értékben illető- leg nyugati valutában, felét sem érték annak, mint amennyit érték- ben illetve nyugati valutában film- jeinkbe invesztáltunk.

Egyesületi tevékenységünket, amely az elmúlt évben rendkívül >

sokoldalú volt és egészen szokat- lanul nagy munkateljesítményt kö- vetelt Egyesületünk vezetőitől, az imént ecsetelt gazdasági helyzet irányította. Engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy eléggé közismert tevékenységünk kimerítő ismer- tetését mellőzzem és csak röviden mutassak rá ama kérdésekre, ame- lyekkel foglalkoztunk és amelyek nagy részét meg is oldottuk.

A szakmai életben szinte kor- szakalkotó a filmbérleti és szú li~

tási feltételeknek a testvéregye- sülettel együtt történt letárgya- lása, mert ezzel évek óta foglal- koztunk, de kollektiv szerződés formájában csak ebben az évben tudtuk tető alá hozni. E filmbérlefi és szállítási feltételek a filmköl- csönzés szokványait foglalják ma- gukban és u j bennük csak néhány pont, amelyet az elmúlt évek ta- pasztalatai tették szükségessé. Ezek között első helyen szerepel az óvadék, illetőleg az ezt helyettesitő biztosítás, amely filmrongélások esetére a filmkölcsönzőknek leg- alább némi fedezetet nyújt. Lé- nyeges a választott bírósági in- tézmény életbeléptetése, bár ennek áldásait még nem élvezhettük, mert a belügyminiszter tudvalevőleg ha- tálytalanította a feltételeket, mint a két egyesület között létrejött megállapodást és pedig azzal az indokolással, hogy az MMOE-nek, még nem voltak jóváhagyott alap- szabályai, tehát a tárgyalások ide- jében még nem is működhetett.

Megsemmisítette a belügyminiszter a filmbérleti és szállítási feltéte- leknek azt a pontját is, amely a kötelező egyesületi tagságra vo- natkozik, mert ebben a szabad ver-

senyt korlátozva és az egyes mozi- engedélyesek létét is kockáztatva látja. Ujabban a belügyminiszter jóváhagyta a MMOE alapszabá-

lyait és a két egyesület által az e célra kiküldött bizottságok már újból tárgyalják a bérleti feltéte-

leket. Amig ezek a tárgyalások kedvező eredményre nem vezet- nek, addig a letárgyalt filmbérleti és szállítási feltételek a belügy- miniszter által megsemmisitettpont kivételével mint egyesületünk, ille- tőleg annak tagjai által megköve- telt feltételek vannak érvényben.

Itt jegyzem meg, hogy egyik leg- fontosabb kikötésünk; a tröszt- szerű kötések tilalma, még nem volt keresztülvihető és pedig a a filmkölcsönzők egy részének szembehelyezkedése folytán. Kollc gáinknak ez a része vagy nem látta be e feltétel rendkivüli fon- tosságát, vagy pedig értékesebb- nek tartotta azokat a pillanatnyi előnyöket, amelyek e pont figyel- men kivül hagyása az ő részükre jelentett. A filmkölcsönzőknek ez a része meddő küzdelemmé tette egyesületünk vezetőségének és a szolidaritást végsőkig követő cé- geknek önfeláldozó kitartását. A választmányi üléseken állandó gú- nyos kritika tárgyát képezte, hogy vannak elsőrendű és másodrendű tagok, elsőrendüek azok, akik min' denen tul teszik magukat, akiknek minden szabad, akik a másodrendű tagok rovására inkollegiáiis módon előnyökhöz jutnak. Büntető szank- ciókat mégsem alkalmazhattunk, mert ezek gazdaságilag tönkre- tették volna az emiitett cégeket.

Ehelyütt meg kell emlékeznem dr. Vári Rezső ur ügyészünk mel- lett dr. Lehel Antal ügyvéd • ur szakavatott jogi tanácsairól, ame- lyekkel a kollektív-szerződés és a forgalmi adó kérdéseinél támoga tott bennünket.

Nagyon üdvös munkásságot fejt ki egyesületünk szakértő mérnöke.

Székely Sándor, aki munkásságá- nak immár csaknem két esztendeje alatt mind a filmkölcsönző-válla- latok, mind a moziengedélyesek körében is elismert tekintélyre tett szert. Csak ennek köszönhető, hogy az ország gépeinek és gé- pészeinek állandó ellenőrzése tel- jes eredménnyel folyik és az ál- tala követelt gépjavítások és egyéb intézkedések mindenütt respektál- tattak.

Mielőtt jelentésemet befejezném, az egyesület vezetőségének renge- teg munkájáról némi statisztikával is óhajtok szolgálni. Az elmúlt esztendőben 21 választmányi és közgyűlést tartottunk, a választ- mányi ülések között' szerepelnek azonban folytatólagos ülések is, ab- ban az időben amikor a filmbérleti

'b Z.

w %

Egy kalandor véüete

Bűnügyi dráma 6 felvonásban. Megjelenik március 6-án a Tivoliban ADRIA-FILM

(7)

M M i

%

WAJr

w\

cs szállítási feltételeket szinte nap- nap után folytatólagos üléseken tárgyaltuk. Az év folyamán kü- lönböző bizottságok működtek, me- lyeknek feladata volt az egyes kérdések előkészítése vagy a térs- egyesülettel való letárgyalása. Ezek igen súlyos terhet jelentettek a bizottsági tagokra. Elég talán a Hazai Általános Biztosító R.-T 'gal folytatott tárgyalásokra utalnom.

Az egyesület Írásbeli és egyéb adminisztratív munkája is rend- kívül felszaporodott. A gépház- vizsgálatokkal összefüggő írásbeli munka átlag havonkint 200 levélre tehető. E munkálatok anyagi meg- terheléssel is járnak és nem hall- gathatom el, bár ez a pénztári jelentés tárgyát képezi majd, hogy tisztelt tagtársaink szinte határta- lan indolenciája itt is megnyilvá- nult, mert a tagsági dijak es já- rulékok behajtása rendkívül nehe- zen ment.

Titkári jelentésem végére értem és kérem a tisztelt közgyűlést, méltóztassék ugy nekem, mint az egész elnökségnek a felmentvényt megadni.

Pásztory M. Miklós java- solja, hogy a közgyűlés el- ismerését fejezze ki a pénz- ügyi bizottság két tagjának, Parkas Manónak és Gold- stein Leónak, akiknek fárad- hatatlan munkássága ered- ményezte azt, hogy a mult év végén úgyszólván az utolsó pillanatban három millió ko- ronát mentett meg a kölcsön- zők összességének. Oberlän- der Károly szintén kivette a maga részét, ebből a nagy munkából. (Helyeslés.)

Farkas Manó pénztáros az egyesület vagyonában történt változásokról szóló jelentése- ket olvassa fel.

Upor József ellenőr jelenti, hogy az egyesület könyvelé- sét átvizsgálta, azt a legna- gyobb rendben találta és kéri a felmentvény megadását.

Ba/Ja Sándor kéri a köz- gyűlést, hogy az egyesület vezetőségének jegyzőkönyvi köszönetet szavazzon az ered- ményes munkáért. (Helyeslés.)

Kaufmann Jenő a tröszt- szerű kötések ügyében be- adott indítványát ismerteti.

Egyesek, a filmbérleti felté-

telek idevonatkozó tilalma dacára még ma is trösztsze- rüen kötnek filmeket. Kéri a közgyűlést, hogy a szóban, forgó §-nak szerezzen érvényt-

Horovitz Richárd emlékez- teti a megjelenteket a mult évi közgyűlés alkalmával erre vonatkozólag hozott határo- zatra, amelyet azonban sajnos a tagok nem tartottak be.

Kéri a megjelenteket, hogy találjanak módot reá, miké- pen lehetne szankcionálni ezt a határozatot.

Ba//aSándor indítványozza, hogy ezt az ügyet a filmbér- leti feltételeknek a másik egyesülettel való újbóli tár- gyalása alkalmával szabá- lyozzák.

A közgyűlés akként hatá- rozott, hogy a szóbanforgó ügyet a választmányhoz uta- sítja, amely azt megtárgyalni és rendezni lesz hivatva.

Pásztory M Miklós meg- említi a trösztszerü kötések- kel kapcsolatban történt tit- kos pendlizéseket.

Kovács Emil elnök öröm- mel jelenti, hogy Horovitz Richárd titkárt, aki az elmúlt évben szinte emberfeletti munkát végzett, sikerült meg- maradásra birni. Nevezett visszavonta lemondását azzal a feltétellel, ha módot kap arra, hogy megnövekedett munka- körét megoszthassa mással.

Balla Sándor vállalkozott reá,

— a közgyűlés beleegyezé- sétől téve függővé — hogy segédkezni fog Horovitz Richárdnak a titkári teendők ellátásában.

A közgyűlés tudomásul vette az előterjesztést.

Kovács Emil elnök beje- lenti a megejtendő szavazást és szavazatszedésre Erdős Vilmost, Upor Józsefet és Roboz Aladárt kéri fel. Saj- nálattal adja tudomására a közgyűlésnek, hogy Farkas Manó pénztárost, akinek ki- tűnő szolgálataiért az egye- sület vezetősége ez uton is

m

Ai

Wmmwi

« T O

3! s

m j M a f l n t t a »

(8)

R A M

i T T i ' . 'X

mf

•"•^JCl

r e

v y n

«ír I

köszönetet mond, nem sike- rült továbbra is megnyernie.

(Szünet után.)

Erdős Vilmos bejelenti a szavazás eredményét, amely szerint a következők válasz- tattak meg:

Titkárhelyettes: Balla Sándor Pénztáros: Bársony Józset

Választmányi tagok:

Balla Sándor Antal József Farkas Manó

Heller Adolf Szigeti László Ungerleider Mór

Póttagok:

Schuchmann Antal Roboz Aladár

Járulékkivető-bizottság : Antal József

Balla Sándor Erdős Vilmos Farkas Manó Horovitz Richárd Ezzel az ülés véget ért.

*

A közgyülésvégeztével este a Royal-szólló mórtermében bankett volt, amelyen a szak- ma úgyszólván teljes számmal jelent meg. A résztvevők szó- ma majdnem százra tehető.

Kedélyes hangulatban telt a vacsora, amelynek előkelő vendégei közül Passay Károly nemzetgyűlési képviselő és P. Ábrahám Dezső volt állam- titkár mondtak igen tartalmas és érdekes beszédet. A szó- nokok közül megemlítjük még Kovács Emil elnök, Radó Ist- ván, Oberländer Károly és

Balla Sándor nevét, akiket nagy tetszés mellett hallgat-

tak végig a jelenvoltak. A bankett késő éjjeli órákig tar- tott, mindvégig vig, kellemes hangulatban, amelyet nagy- részben két kedves és várat- lan intermezzo segitett elő.

Kis Jenő szellemes konferán- sza volt a bevezetés, amelyet az alább közölt alkalmai vers követett. Pánczél Lajos ol- vasta fel szűnni nem akaró

kacagás közepette ezt a szel- amelyet Váczi Dezső társa- lemes, sikerült kis poémót, ságukban irt.

Szép hölgyek, jó urak bocsánatot kérek, Hogy nagyjaink után — íme én beszélek.

A szép nemhez szálljon első üdvözletem Es ami megmarad — az uraké legyen.

E terem : mór-terem. Komoly szó ez, nem vicc, Kiről elnevezték: THng erleidet Móric.

Van itt az asztalon jó bor, sör, pogácsa S amott ül az OMME szerencse-3Covdcsa.

Bizton halad rétbe egyletünk hajója, Ha alkormányosa JJuttmannék Manója, Az alkalmon kapva, üdvözölöm itt most A dán jegesmedvét, azaz Srdős Vilmost.

. . . Örvendezzük vígan, szóljanak harsonák, Megehetjük most már vígan a vacsorát.

Aggódni nincsen ok, se nagy és se kicsi, Titkárnak megmaradt jó 3foroviÍ3 Ricsi.

Ámde hull a könnyünk SFarßas Manó érted, Ki a tagdíjakai báránymódra kérted.

Utódod, reméljük, nem bosszant a vérig

S csak akkor kér dohányt — ha a szóló érik . . , Most a többieknek kerítem a sorát,

Hiszem, hogy egyik sem huzza fel az orrát.

Külön mellékletként álljon itt a JEsiga Tökéletes ember. Nincsen benne hiba.

Es hogyan tud írni! Soha el nem fárad, írja a — nyugtákat, irja a — számlákat.

Husz éves a múltja, bölcsebb, mint Szent Péter, Nagyok kőit a legnagyobb — majd hogy nem két méter Légy üdvöz Thália földi helytartója:

EDöts Géza J — Mozihét dicső kiadója.

Tudom, nem kedvelik a sokféle adót Szeressék legalább a Mozi-Hir-adót 1 Poharam most Sngel Fülöpre emelem, Jó lenne, ha tárcát cserélne énvelem.

Csikósok kertésze, virágok fokosa,

fPgs3tory M. Móric, szakmánk nagy okosa, Áldjon meg az Isten, áldatlan ne hagyjon, Eldorádóidnak magva ne szakadjon.

. . .Bíboros alkonyban jöttödet, hogy hívám Glazurkék köntösű, rettenetes Iván !

Kristályserlegemet ívelem magosra, Szakálladat Allah növessze nagyobbra 1 És mert üzánsz itt az előkelő tónus ER0603 Ali-babát is illesse trónus, Melyen merengjen el 1001 éjen át

S váltsa fel frankra a rossz magyar koronát.

Fakadván pedig termelésből jólét,

Termeljen most ER adó tíz—husz liter bólét.

Adjon erre választ jó Tßorßegyi Áron, Mikor vesz már filmet, végre — örökáron ? S mikor üdvözöljük Dubarry és Mntal Erdeknászotokat forradalmi lanttal?

Ne lássák azok itt csúfnak a világot, Kiket e versből a cenzúra kivágott.

Isten áldja őket Dunától—Tiszáig, 3? a dnóffjy- er dót ő l le az Máriáig!

—{. 1. ?

i3 • ilíHáüi . í • ;i .•

• . • •• ,' ?.', • . . • • : . . . <

. ae-ífenii,'

Egy kalandor végzete

•Onllgyl dráma 6 falvonásban. Megjelenik március 6-án a Tivoliban ADRIA-FILM

(9)

5

V

OberlánderHfőpróba

Idei negyedik országos zártkörű bemutatóját tartotta meg az Oberländer r.-t. e hó 12-én és 13-án az Omniában.

A kétnapos f őpróbán— mond- hatni — teljes számmal láttuk az érdeklődő szakközönséget, amely kíváncsian várta a kitűnő cég legújabb attrak- cióit. Sietünk kijelenteni, hogy

a vászonra került filmek mindegyike az igazi mestermű erejével hatott, ugy, hogy a megjelentek felcsigázott ér- deklődése teljes mértékben nyert kielégülést. A nagysi- kerű bemutató-előadást az alábbiakban ismertetjük.

A szerelem szigete Ez az amerikai történet a világhírű Vitagraph-gyár ver- senyenfelüli alkotása. Bátran állithatjuk, hogy ideális film, amely eredeti ötletekben bő- velkedik s a legszebb ren- dezői hatásokat demonstrálja.

Marguerite de la Motte és Wallace Mac Donald — két rokonszenves megjelenésű és talentumos művész — játssza a film főszerepeit. Alakitásuk mesteri alakítás.

Árvácska grófkisasszony A Hamupipőke örökszép meséje a francia kinema- tografiának mesteri feldolgo- zásában elevenedik meg ezen a filmen, amely minden izé- ben művészi teljesítmény. A két vezetőszerepben Simonne Sandré és Georges Lannes pompás játéktudását élveztük.

Az élőhalottak A legvonzóbb szüzsé a film- realizmus megrázó tökéletes- ségével vetitődik elénkebben a felejthetetlen, látványosságok- kal tarkított klasszikus mozgó- lényképben. Egy kalandor- társaság bűnös manipulációja keretében borzalmas hajó- katasztrófa, ártatlan utasok tragikus halála, mint valami félelmetes, rossz álom, pereg

le előttünk a Vitagraph- gyár e nagyszabású, sikerült attrakciózus művén, amely kiállítása tekintetében kritikán felül áll. Catherine Calvert játssza a film női főszerepét nemes, kiforrott, átérző mű- vészettel.

Fenséges szerelem Egy hercegkisasszony ka- landos szerelme játszódik le

ezen a mindvégig vidám, lebilincselő hatású filmen, amelyet a legjobb német Színművészek interpretálnak, élükön Harry Liedtke-\e\ és Käthe Doisch-a\.

Végül néhány amerikai burleszk került szinre a hires és közkedvelt Zigoto-val, Bi- gorno-va\ és Fridolin-nal a főszerepben. Ezeken kivül két igen érdekes kis artista- filmet láttunk.

ßß

Őfensége inkognitóban

E héten ismét egy szkeccs- bemutató zajlott le az Emke- moziban, ahol a Hajnal és Ligeti cég nagyszerűen sike- rült újdonságát, az Őfensége inkognitóban cimü énekes, táncos szketcset volt alkalma megtekinteni a meghivott szakközönségnek.

Deésy Alfréd és Harmatb Imre irták az originális szö- vegkönyvet. Egy kis állam trónörökösének inkognitóban történt éjszakai kirándulása adja meg a kiinduló pon- tot ahhoz a rengeteg kacag- tató helyzetkomikumhoz, me- lyek az első jelenetétől az utolsóig hallatlanul vonzóvá, érdekessé és mulatságossá teszik a szkeccset. -Ezernyi

Megírtuk a mult héten, hogy a filmklub régóta va- júdó problémája rövidesen megoldást fog nyerni. Az alapító tagok ugyanis gyüjtő- ivet köröznek s a részvé- nyek jegyzése szorgalmasan folyik. Ezzel egyidejűleg il- letékesek keresik a megfe- lelő helyiséget, amelyben végre állandó otthonra fog találni a magyar filmklub.

Addig is, amig ez a végle- ges helyiség rendelkezésre áll majd a tagoknak, a New- York kávéház souterrainjé-

m

ötlet, móka, fordulat pereg le ebben a kiválóan sikerült szkeccsben, amely minden bizonnyal a szezon legkere- settebb szkeccsei közé fog tartozni.

Deésy Alfréd rendezte a szkeccset sok-sok invencióval, friss ötlettel. Az énekszámok szövegét, a verseket Szécsen László, a zenét pedig Erdős László irta. Mindketten be- csületes műnkét végeztek.

A színészek — Róna A.

Olivér, Boháthy Lajos, Hó- dossy Erzsi és Szabó Sata — jeles művészek, akiknek nagy része van abban, hogy a be- mutató közönsége olyan rend- kívüli tetszéssel fogadta ezt az újdonságot.

%

A filmklub előkészítő munkálatai

'•"Wis

ben kezdte meg működését a filmklub. Itt gyűlik össze a szakma délutánonként és esténként, ahol teljesen sze- paráltan élheti társaséletét s ahol egyelőre, a viszonyok- hoz képest, megfelelő ké- nyelemre, otthonosságra és zártkörűségre talál. A szakma, mint az eddigiek bizonyít- ják, örömmel helyezte át éveken át megszokott tartóz- kodási helyét a kávéház lelső részéből az alsóba és reméljük, hogy ezt a válto- zást állandósitani lehet majd.

(10)

K 1

I I ybölLiJiét

%

hi w m\

r fjpSj a í l

Közben komoly munka fo- lyik abban az irányban, hogy az ideiglenes helyiségét a filmklubnak lelváltsa a vég- leges.

A filmklub alakuló köz- gyűlése legközelebb fog meg- tartatni, amelyen már rendes vezetőséget lógnak válasz- tani a tagok. Addig is egy öttagú bizottság intézi az ügyeket; ennek tagjai: Gutt- manrt Manó, Oláh-Gyár fás Mihály, Radó István, Fodor Bertalan és Váczi Dezső. Ez a bizottság lankadatlan szor- galommal fáradozik azon, hogy a filmklub provizórikus helyiségében jól érezzék ma- gukat a tagok. E célból kedélyes, családi összejöve- teleket rendez, társasvacsorá- val, tánccal, jazz-band-del, kabaréval egybekötve. Nem mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy a klub rengeteg ala- kuló munkálataiból milyen önzetlenül és mindenképpen elismerésreméltó módon veszi ki részét dr. Häuser Béla, kitűnő kollégánk, aki ez idő szerint a házigazda nehéz szerepét tölti be valóban szeretetreméltóan.

Megemlitjük még, hogy a klub ideiglenes helyiségét, amelyet mindenképpen inti- mussá, kedvessé, hangula- tossá és vonzóvá igyekszik tenni az ötlagu intézőbizott- ság, Pán József, a kitűnő festőművész fogja kifesteni, mulatságos gruppokat, em- blémákat, karrikaturisztikus jeleneteket helyezve el a

szabadon lévő falterületekre.

— A Gaumont-cég e hó 21-én és 22 én tartja meg idei harmadik országos fő- próbáját a Kamara-Szinház- ban. Ez alkalommal a kitűnő filmvállalat néhány újonnan érkezett és hir szerint verse- nyenfelüli attrakcióját fogja bemutatni meghivott szakkö- zönség előtt.

Gyárfás Gyula lemondott

Az elmúlt héten elterjedt a hire annak, hogy Gyárfás Gyula, a MMOE, nagy el- foglaltságára való hivatko- zással, lemondott ügyvezető- igazgatói tisztségéről. Meg- lepődve fogadtuk ezt a hirt, amelynek valódiságában egy pillanatra sem akartunk hinni.

Gyárfás Gyula olyannyira összenőtt a mozisok egye- sületével, az ő hallatlanul szorgalmas, ügybuzgó mun- kássága, szakértelme, önzet- len fáradozása annyi hasz- nosat produkált a szakma számára, érdemeinek száma szinte megszámlálhatatlan, hogy szinte nem is tudjuk nélküle elképzelni a MMOE vezetőségét. Ez ügyben meg- kérdeztük Kohlener Barnát, a MMOE elnökét, aki a kö- vetkező felvilágosítást volt szives adni:

— Sajnos, a hir valóban megfelel a valóságnak : Gyár- fás Gyula, kedves kartársam lemondott az Egyesületben viselt ügyvezető-igazgatói ál- lásáról. Ezzel azonban koránt- sincs elintézve az ügy. Gyár- fás lankadatlan munkaképes-

ségét ma már nem tudja nélkülözni az Egyesület. Az ő tevékenysége eddig oly sok hasznot hajtott a mozi- társadalomnak, hogy arról nem tudunk és nem is aka- runk lemondani. Távozása valósággal felborulását jelen- tené az Egyesület működé- sének s ha ó megy — ki- jelenthetem, én sem maradok

meg továbbra az elnöki székben. Remélem azonban, hogy Gyárfást sikerülni fog maradásra birni, ha más módon nem, hát olyképpen,

hogy — mint ezt legutóbb az ÓMME tette — helyettes ügyvezető-igazgatót állítunk melléje, aki megosztja vele az egyre szaporodó munkákat.

Mi a magunk részéről ismé- telten hangsúlyozzuk, hogy Gyárfás Gyulát mindenáron meg kell tartani a MMOE vezetőségében. És nem is kétkedünk abban, hogy az Egyesület elnöksége módját fogja ejteni annak, hogy Gyár- fás továbbra is kifejtse hat- hatós tevékenységét, amely eddig szinte hihetetlen ered- ményeket produkált.

Akció a filmszállitmányok kövezetvám- jának helytelen beszedése ellen

A Filmszállitási rt. nagy- szabású akciót inditott a film- szállitmányok után beszedett kövezetvám díjtételnek alkal- mazása ellen, a filmszakma jogos érdekeinek megvédése céljából. Tudvalevő, hogy a filmszállitmányok után ezidő- szerint a legmagasabb kö- vezetvámdijtételt szedik be, vagyis mm.-ként 100 K-át, amely díjtétel lehetetlen sú- lyossága még az által is nö- vekszik, hogy a kövezetvá- mot 5 0 kg. suly után kell minimálisan számítani, ami- hez képest a rendszerint 20 kg. körüli filmdobozkülde-

ményeket esetenként 50 K kövezetvám terheli. A vasúti közegek e vámtételt arra ala- pítják, hogy a filmeket lát- ványossági cikkeknek minő- sitik, más esetekben pedig művészeti cikknek és ezen az alapon a filmeket a Bu- dapest székesfőváros 132/1920.

kgy. sz. határozatában 20.

tétel sz. alatt felsorolt tárgyak közé sorozzák. A Filmszál- litási rt. által a filmszakma érdekében folyamatba tett ak- ciónak a sarkpontja ezzel szemben a körül forog, hogy a filmek sem művészeti cikk- nek, sem látványossági cikk-

|II mJ

I W / r f »

ffl]

t » / ß _ t • Jté /%£!

itfV?

G s 7

fí\

MMa!

•i 4 y

Egy kalandor végzete

BUnUgyi dráma 6 felvonásban. Megjelenik március 6-án a Tivoliban ADRIA-FILM

(11)

m sUŐZit

a,

f M

Wl iwjf

ff K

hek nem tekinthető, miután ma már nem művészeti cikk, mert hisz a filmipar az em- berek százezreit foglalkoztatja és igy közönséges iparcikké vált, már pedig iparszerüleg gyártott és a kereskedelmi forgalom tárgyát képező cik- kek lehetnek ugyan művé- sziesen előállítva, azonban a művészeti tárgyak sorából már fogalmilag ki vannak zárva; hasonlóképen nem te- kinthető a film látványossági cikknek sem, mert hisz maga a film nem látványosság, ha- nem miként a vetítőgép is, csak egyik eszköze annak, hogy bizonyos látványossá- gok reprodukálására eszközül felhasználtassék.

Ezen okfejtés alapján a Filmszállitási rt. a székesfő- város tanácsához intézett be- adványában arra utal, hogy a filmek a fentidézett köz- gyűlési határozat 20. tétel- szám alatt felsorolt tárgyak közé helyesen nem sorolha- tók. Miután pedig a filmek, mint ilyenek a vámtételeket tartalmazó kérdéses határo^

zatban kifejezetten felsorolva nincsenek, azok helyesen csak a 18. tétel szerinti díjtétel szerint vámolhatok el, miután a kérdéses közgyűlési határo- zat világosan előírja, hogy mindama tárgyak, amelyek a díjjegyzékben megnevezve nincsenek, a 18. tételszám al atti tárgyakra előirt mm.-kénti 20 K vámtétellel terhelendők.

(E vámtétel mellett tehát egy 50 kg.-os küldemény vámdija 10 K lenne, szemben a jelenleg beszedett 50 K-val.) A Filmszállitási rt. akciója egyidejűleg azon igazságta- lanság megszüntetésére is irányul, hogy a 20 kg. körül mozgó filmdobozok után a

vámtétel ne a tényleges suly, hanem mindig az 50 kg.-ra kikerekített suly után számít- tassák. A Filmszállitási rt.

beadványában arra is rámu- tat, hogy a mai állapot, ami-

KMM

SL,,,, gLwwS VflTl

Vlíl. évfolyam. 8 szátii MHMMMi

A u

o

2

HI V i

<

z

ü 3 t u M ©

J E 2

> m

I A

ÍÜ "55 Q 15 tÜ H

a Z JL.

w

( 0 J S S

* * • 1 1 « 2 I umm • M i »

V I 1 d 2

co

" C N WBBK* , J H

z <

>

m « Q « 0 4

O « t: ca

ft 1 ' I i * t>"'íml« Í \ I V V IIA«) A

dön a filmek több, mint a kétszeresére kikerekített áta- lány suly után a maximális díjtételű kövezetvámmal lesz- nek megterhelve, annál igaz- ságtalanabb, mert hisz egy és ugyanazon film tudvalevőleg a filmkölcsönzők utján évente igen sok alkalommal kerül szállítmányozásra és terhelte- tik meg minden egyes ilyen alkalommal kövezetvámmal, ami által a filmszakma a kö- vezetvám cimén tulajdonké- pen a forgalmi adónak egy ujabb burkolt alakját kény- telen elszenvedni.

A Filmszállitási rt. által folyamatba tett akció mi- kénti elintézése elé az összes filmszakmabeli érdekeltek fe- szült érdeklődéssel tekinte- nek. Mint értesülünk, a fővá- ros mértékadó köreiben meg- van a hajlandóság a kérdés jóindulatu elbírálására, annál

is inkább, mert hisz a filmek kulturális jelentősége ma már általánosságban el van is- merve és emellett a film- szakmára nehezedő súlyos terhek fokozásával épen azok exisztenciája veszélyeztetnék, akikről, mint arra legelső- sorban érdemesekről, a kor- mány gondoskodni kivánt akkor, amidőn a közelmúlt- ban a filmkoncessziók kér- dését újonnan szabályozta.

Megjegyzendő, hogy a Film- szállitási rt. jogtanácsosa ut- ján a főváros tanácsához in- tézettbeadványán kivül, egy- idejűleg panaszbeadvánnyal fordult az illetékes kerületi rendőrkapitánysághoz is az eddig helytelenül beszedett kövezetvámdijtételek tárgyá- ban, hivatkozással az úttör- vényre, mely az ilynemű sé- relmek elbírálására Budapes- ten a kerületi rendőrkapitány- ságokat "jogosítja fel. Az ér- dekes kérdés tekintetében a döntés a legközelebbi jövőre várható.

<S>

im

(12)

Ä --IBinjaA Li ^'iri';'I^^fl^iTWlíiBmá

« Ä M J . U f f l f f ]

VIII. évfolyam. 8. szám

íve A rendőri dijakról és ellenőrzésről szóló rendelet

7

[•• MdB»

H

A Mozihét mult heti szá- mában megírtuk, hogy a mozgóképüzemek rendőri di- jainak leszállítása és az el- lenőrzési szolgálat szabályo- zása tárgyában a belügymi- niszter körrendeletet bocsá- tott ki. A rendelet szövegét, amely legutóbbi számunkból helyszűke miatt kimaradt, alább közöljük:

8525/1922. B. M. száma körrendelet. VII.—a.

A m o z g ó f é n y k é p ü z e m e k b e n a r e n d ő r i ügyeleti és e l l e n ő r z é s i Szolgálat és ezek dijainak sza-

b á l y o z á s a t á r g y á b a n . A m. kir. államrendőiség vala- mennyi kei illeti kapitányának és a budapesti m. kir. államrendőrség

főkapitányán ak.

A mozgófényképüzemekben tel- jesítendő rendőri felügyeleti és ellenőrzési szolgálat szempontjából a következőket rendelem el : 7. Az ellenőrzési dij szabályozása.

Azok az engedélyesek, akiknek mozgófényképüzeme 250-nél ke- vesebb személy befogadósára al- kalmas, amennyiben mindennap tar- tanak mozgófényképelőadásokat, üzemük rendőri ellenőrzésének dija cimén havi 500 korona átalány- összeget tartoznak fizetni. A 250-nél több személy befogadására alkal- mas mozgófényképüzemnél, ha mindennap tartatnak előadások, havonkint a napi 50 korona alap- összeggel számított ellenőrzési dij fizetendő. Ha azonban csak a hét bizonyos napjain van bármely mozgófényképüzemben előadás, ak- kor esetről-esetre kell az üzem- napok után járó 50 - 50 korona rendőri ellenőrzési dijat fizetni.

II. Feliig> ele ti dij, illetve szolgalat szabályozása.

Ha a mozgófényképüzem 300-nál kevesebb személy befogadáséra alkalmas, felügyeleti szolgálatra csak rendőr (altiszt vagy közrendőr) vezénylendő ki.

A 300—400 személyig terjedő befogadásu képességű mozgófény- képüzemekben felügyeleti szolgá- latra hétköznap lehetőleg csak egy rendőr (altiszt vagy közrendőr), vasárnap és ünnepnap pedig a rendőrökön kivül egy rendőr- tisztviselő is vezénylendő.

A 400 800 személyig terjedő befogadóképességű mozgófénykép- üzemekben naponta egy tiszt- viselő és egy rendőr.

A 800-on felüli befogadóképes- ségű mozgólényképüzemekben pe- dig naponta egy tisztviselő és két rendőr (egy altiszt) teljesit felügye- • Ieti szolgálatot. A 600-nál több személy befogadására alkalmas mozgófényképüzemekbe ezenkívül a felügyeleti szolgálat teljesítésére még egy detektív is kirendelhető.

Minden felügyeleti és ellenőr- zési tisztviselő, detektiv vagy ren' dőr (altiszt) a mozgófényképüze- mekbencsak I —1 megfelelő ülőjiely igénybevételére jogosult. Páholy (legfeljebb 4 személyes) csakis a 400-nál nagyobb befogadóképes- ségű mozgófényképüzemekben ve' hető igénybe a felügyeleti és ellen- őrző tisztviselők részére a külön ülőhelyek helyett, feltéve, hogy ezt a nagyobb ellenőrzés szükségessé teszi. A mozgófényképüzem en- gedélyesétől ezenfelül díjtalan vagy kedvezményes jegy kiszolgáltatása nem kívánható.

Erről főkapitány urat tudomás és további megfelelő intézkedés végett azzal értesítem, hogy e rendeletem azonnal életbelép.

Budapest, 1922. január 19-én.

A miniszter helyett:

Nádossy s. k.

országos főkapitány

„A mozirendelet nem érintheti a magánjogi igények érvényességét

Érdekes birói döntés egy mozipörben

/ /

A moziengedélyek revíziója alkalmával többek között gaz- dát cserélt a Lipót-körut 16.

szám alatt lévő Elité mozi joga is. Rózsa Izidor volt a

mozi régi tulajdonosa, aki a mult év juniusában, amikor a mozirendelet értelmében helyiségéből ki kellett köl- töznie, mozija berendezését és felszerelését eladta az uj tulajdonosnak 400.000 ko- ronáért.

Rózsa Izidor évekkel ez- előtt, amikor moziját meg- nyitotta, szerződést kötött a Lipót-körut 16. számú ház tulajdonosával, amely szer- ződésben ó jogot kapott ana, hogy a házban levő bolt- helyiségeket mozivá alakítsa át. De benne volt a szerző- désben az is, hogy a szerző- dés lejárta után a helyiséget előbbi állapotában köteles a tu- lajdonosnak visszaadni, vagy- is az összes átalakításokat

vissza kell csinálnia és a mo*

zit ismét bolthelyiségekké kell átalakítania. Erre az átalakí- tásra Rózsa Izidornak a szer- ződés értelmében biztosítékot kellett adnia. Biztosítékul tud- ták be annak idején Rózsa Izidor összes vagyonát, kü- lönösen pedig a mozi beren- dezését és felszerelését.

Mikor most a ház tulajdo- nosa, dr.Légrády Imrénémeg- tudta, hogy Rózsa Izidor, a mozi berendezését és felsze- relését eladta az uj tulajdo- nosnak, pört inditott Rózsa ellen. Követelte, hogy a bí- róság mondja ki, hogy mi- vel a szerződés megszűnt, Rózsa köteles a helyiséget visszaállítani. Ha pedig a bí- róság ezt nem Ítélné meg, kéri, hogy legalább az átala- kitási költségeket biztosítsák birói Ítélettel. Az átalakítás költségeire elégnek tartja azt a 400.000 koronát, amennyi-

111

(13)

w #1 f Äa

lAäi

Q j M

t> 'Vt»-.**

tü*.

ért az uj tulajdonos a beren- dezést és felszerelést meg- kapta.

Rpzsa Izidor ügyvédje, dr.

Lehel Antal a tárgyaláson a mozireviziót elrendelő minisz- teri rendeletre és a vele kap- csolatban kiadott lakásrende- letre hivatkozott, amelyikben ki van mondva, hogy az uj engedélyes részére hatósági igénybevételnek van helye és a mozihelyiséget más célra igénybe venni nem szabad.

Hivatkozott a miniszteri ren- delet büntető rendelkezéseire, amelyek szerint, aki a ható- sági igénybevételt meghiu- sítja, a mozi helyiségét ron- gálja, vagy átalakítja, az bün- tetendő cselekményt követ el. Az ügyvéd álláspontja az volt, hogy a mozireviziós rendelet megszüntette a régi tulajdonos bérleti szerződését, ezzel természetesen megszűn- tek a mellékszerződések is.

— Nem lehet arra marasz- talni az alperest — mondotta indokolásában — hogy helyre- állítsa a helyiséget, mert ezt tiltja a rendelet. Büntetendő cselekmény elkövetésére pe- dig senkit sem lehet Ítélni.

Lutter Nándor járásbiró a mult héten hozott ítéletet eb- ben a pörben. ítéletében helyt adott Légrády Imréné máso- dik követelésének, amennyi- ben elrendelte a mozi felsze- relésének és berendezésé-

„PANNÓNIA"

mechanikai gépműhely

{Llptay Gyula oki. fépésimlrnSk vezetése alatt)

VII., Erzsébet-körut 48.

< > • > < • T e l e f o n : 182- 62 •> .> *

Mozik teijes berendezése

Vetítő-, felvevőgépek, lám- pák stb. javítása a legrö-

videbb idő alatt

M o t o r j a v i t ó s , v i l l a n y s z e r e l é s

nek eladási árából száimazó 400.000 K letétbehelyezését.

Érdekes az Ítélet indoko- lása, amely kimondja, hogy az alperes jogtalanul járt el, amikor eladta a biztosítékul szolgáló berendezést. A mi- nisztertanácsi rendelet — mondja tovább az indokolás

— nem érintheti a magánjogi igények érvényességét, csak azok gyakorlati foganatosítá- sát akadályozza meg egy

időre. Feltéve pedig azt, hogy helyes lenne az alperes állás- pontja s a moz helyiség hi- vatalos igénybevétele az előbbi tulajdonos szerződését tényleg megszüntette, a mi- niszteri rendelet ebben az esetben is csak a szerződés lejártát helyezte korábbi idő- re s ennek következtében a szerződés lejárta után esedé- kes kötelességek mór most lennének teljesitendők.

Az Angol^Magyar likvidálja érdekeltségeit*

Az Angol-Magyar Film- színház r.-t. megalakulása idején, amely tudvalevően a moziengedélyek revíziójával és Stead angol ezredes tető- pontra hágott népszerűségé- nek időszakával esik egybe, káprázatos remények, szédü- letesaspirációk közepette len- dült neki a magyar mozi- világ meghódítására. Egy rendkívüli méretű, angol és magyar tőkével hatalmasan megalapozott mozitröszt meg- teremtése volt a cél, hogy az uj engedélyesek, a mozi- hoz jutott különböző társa- dalmi és közcélú egyesületek finanszírozásával a maga ér- dekkörébe vonja a magyar moziiparnak csaknem egész területét.

Mindjárt kezdetben azon- ban bizonyos „átmeneti" jel- legű nehézségek mutatkoztak.

A részvénytársaság alaptőké- jét, amelyet egyelőre husz

millióban állapítottak meg, csak nagy üggyel-bajjal tud- ták összehozni. Stead ezredes hirtelen „fare well"-t mondott

— amint utóbb kiderült: ért- hető okokból — anyagi és erkölcsi sikerekben gazdag közgazdasági tevékenysége

* Ezt a cikket a Magyar Hírlap e hó 16-iki számából kivonatosan vettük át. Nevezett újság másnapi szamában megerősítette a cikkben foglalt összes állításokat.

színhelyének. Veleegyütt tünt el a kétségtelen homályba az angol tőke nagyarányú rész- vételének reménye. Az uj engedményeseknél vállalt kö- telezettségek, az invesztációk átváltása, az uj kezekbe ke- rült mozik üzemben tartásá- nak finanszírozása mindsulyo- sabb megterhelést róttak az Angol-Magyar Filmszínház r.-t.-ra. A husz millió csak- hamar elégtelennek bizonyult.

A favorizált mozi részvény- társaságnak, amelynek ked- véért a mozirendeletet meg- hozták — miután az állam a közvetlen támogatás elől elzárkózott —, a Nemzeti Hitelintézetsietett időről-időre egy-két-öt milliócskával segít- ségére. Ilyen módon apránként

HATSCHEK ES FARKAS

o p t i k a i , f é n y k é p é s z e t i é s

kinematográfiai szaküzlet,

Budapest, IV, Károly-körut 26

Mozgófényképszinházak

w

teljes berendezése.

Állandó nagy raktár az összes mozicikkekben

Telefon: 142—78.

i f i *

(14)

VIII. évfolyam. 8. szám

huszonnyolc milliót kapott az Angol-Magyar Filmszinház r.-t. a Nemzeti Hitelintézettől.

De mindez keveset segített.

A mozik a kellő szakértel- met nélkülöző vezetés hiá- nyában egyre-másra roppan- tak össze a hatalmas rezsi- költségek súlya alatt. Az Angol-Magyar minden segély- forrása kimerült. A Gresham- palotabeli helyiségből, amely- ért annak idején 600.000 K lelépési dijat fizettek, elköl- töztek a Dohány-utcai New- york moziba. Erre a mozira az Angol-Magyar névreszóló engedélyt kapott, de üzembe helyezéséhez már nem ren- delkezett tőkével. A pénztár úgyszólván teljesen kiürült.

Hogy valami pénzhez jussa- nak, a mozi előcsarnokát negyvenezer korona évi bér- ért, hátsó helyiségét pedig hatvanezer koronáért adták ki üzlethelyiség gyanánt. Az igazgatóság tagjai körében, akik közül többen már hó-

napok óta nem kapnak fize- tést, a tarthatatlan helyzet láttára mindegyre nagyobb fokra hág az elégületlenség.

A bajokért elsősorban a rész- vénytársaságvezérigazgatóját okolják, aki minden aggodal- maskodó hangot elnémítva, tőkeerejét meghaladó érdekelt ségekbe vitte bele a vállalatot.

Az Angol-Magyar itt áll- va üres pénztárszekrényekkel, minden hitelforrástól meg- fosztva, a milliós deficitek- kel, tartozásokkal küzködő, veigődő mozikkal, hogy vég- sőkig válságos helyzetéből kimeneküljön, szép csendesen, lehetőleg feltűnés nélkül az egyedüli kinálkozóutra lépett.

Takarodót fuj az elkobzott mozik felé és diszkréten, fi- noman kerülve a piaci mozi- kikiáltási lármáját, előkészíti visszavonulásának útját a „szá- raz" felé.

Az Angol-Magyar Film- szinház rt. nem tudván ele- get tenni vállalt kötelezett-

ségeinek, likvidálni akarja ér- dekeltségeit.

Amint értesülünk, az An- gol-Magyar rt. az érdekköré- be kaparintott, agonizálásba kergetett több mozitól ipar- kodik szabadulni. Ebben az irányban folytat tárgyaláso- kat, a legszigorúbb diszkré- ció jegyében több régi tulaj- donossal, hogy legalább tő- kéjének egy részét visszasze- rezve, a maga néhány mozi- ját megtarthassa.

Meg kell még jegyeznünk, hogy Szabó Ödön dr. vezér- igazgatónak eddigi tevékeny- sége a főrészvényesek köré- ben sem találkozik osztatlan helyesléssel. Ezzel áll össze- függésben az is, hogy Szabó Ödön dr., aki egyébként most szabadságon van, a napok- ban megvált az Uránia film- szinház igazgatóságában vi- selt állásától. Az Uránia ve- zérigazgatója ugyanis egy- szersmint az Angol-Magyar egyik főrészvényese is.

• 1

U P R I M N Y ÉS M I K L A S

BUDAPEST, VI., PODMANICZKY-UTCA 33. SZ.

Levélcím: BUDAPEST 6 4 1 - 4 3 .

Elektrotechnikai és mechanikai gépműhely, elektromos gépek és azok tartozékai.

T e l e f o n : 180-79.

Elektromos gépek

és készülékek javítása, átteker- cselése, átalakítása.

Ul k o l l e k t o r o k ,

indítók, szabályozók és kapcsoló- táblák készítése.

Dy n a m o k e f é k ,

kefetartók, stb.

pMfemtftfpMHpl

tut

A <3

Sürgönyeim :

Komutator

U J P S

•Li»* ...

í

l

~ '

(15)

i t e r s á t o *

Ä

M&zíl

?JBW-fJWK

Az ország legnagyobb plaKát-nyomdája

k V

•• • ., I

A nyomtatvány-árak az utóbbi idő- ben abnormis magasságra emel- kedtek. Saját érdeke tehát, hogy

rendeléselőtt

• • H H M M a

o k v e t l e n k é r j e n

árajánlatot

f i '

a

' • • i

T H A L I A N Y O M D A - T Ó L

BUDAPEST, V. KER.

CSÁKY-UTCA 12-14.

TELEFONSZÁM:

13-18

S z í n h á z és m o z i belépőjegyek

Oj

1

fm*

HMM

l p w f í 1 1 ff f f ( H U l i L

^hUSPM

^ilíítíuisKKi

Tíi

(16)

Az érdeklődés óriási mértéke előhírnöke a P R O J E C T O G R A P H ÉS UNIÓ

grandiózus szkeccse a

V O D p

.VT*

ES

/ e v V

A . m&

c. énekes, táncos, kalandos bohóság rendkívüli sikerének.

A legújabb táncok. Jazz-zenekar. Burleszk-vidámságok.

A színpadi részben:

VIOLA MARGIT

%

Megjelenik

március 6-án

a TIVOLI-ban

Előjegyzéseket ár most elfogad a

a pozsonyi színház primadonnája

SZIKLAY JENŐ

a Városi színház művésze

SOLYMOSSY SÁNDOR

a Renaissance művésze és

BALOGH JUCI

az Apollo-Szinpad tagja

lépnek fel.

Megjelenik

március 6-án

a TIVOLI-ban

Előjegyzéseket már most elfogad a

R O I E C T O G R A P H f „UNIÓ" FILMIPARI Rt.

S Ä Ä Ä . i JÓZSEF-TÉR 6.

elefonszámok : J Ó Z S E F 22-01 és 22-02. Sürgönyeim : PROJECTOMUI'H ( U K c b H A M - F A L O T A). T E L E F O N : 4 ß — 8 0 .

(17)

LEGUTÓBBI PIEG1BLENÉSEINK

.J<ar METRO - FILMEK jer

Január Zl. Uránia

Az éj rózsája

Amerikai történet 5 felvonásban A c í m s z e r e p b e n :

V I O L A D A N A

T V J

Február 4. | Renaissance

Amerikai játék 5 felvonásban A f ő s z e r e p b e n :

B E R T L Y T E L L

N O R D I S K FILMS Co.

BUDAPEST, VIII., KÖLCSEY-UTCA 4. SZ.

Telefon.: József 51—36. és József 28—73. •••••• Sürgönyeim: Nordfilm.

5T

S

(18)

f m m

t/111, évfolyam 8 szám.

ÜL

f U

m 8 Q

LEGKÖZELEBBI MEGJELENÉSEINK:

M E T R O - FILMEK „<er

Az a m e r i k a i kinematográfia mesterművei

ix pokol

Amerikai történet 5 felvonásban A f ő s z e r e p b e n :

ANNA N1LSSON

' ' I f A

Amerikai történet 5 felvonásban A c í m s z e r e p b e n :

V I O L A D A N A

$ -

A filmek megjelenési idejét és helyét l e g k ö z e l e b b tesszük közzé.

N O R D I S K FILMS Co.

BUDAPEST, VIII., KÖLCSEY UTCA 4. SZ.

T e l e f o n : József 5 1 — 3 6 . és József 2 8 — 7 3 . * • > S ü r g ö n y e i m : Nordfilm.

(19)

A Kinematográfia eseménye:

megjelenik

a Renaissance, Uránia és Helikon mozgóképszínházakban

Alphonse Daudet világhírű regénye filmen 5 fejezetben

DIMITRI BUCHOWETZKY

A „DANTON" zseniális rendezőjének legújabb bravúrja!

Grandiózus színjátszás!

Káprázatos felvételek!

A főszerepekben:

POLA NEGRI

Alfred Abel és Albert Steinrück

A „HINDU SIREMLEK"

technikai okok miatt később jelenik meg

R A D I I J S" K

ÖZ

ntÍ

iroda: VII., Rákóczi Ut 36.

SZ. Telefon: József

118-27, 28 ctmidVdi D T Raktár: VII. kerület, Munkás-utca 14. sz. Telefon: József 16-33. sz.

r l L M l r A K l K . - i . Sürgönyeim: PHILBURGER

(20)

m

Nem érdemes elolvasni!

.>••1 - í ) í'<

o

Végre sikerült a SZeZOVl legrOSSZ abb szkeccsét megcsinálni. Cime:

w. 1 -'j

** * J

2 film és 2 színpadi részben

Még e hónapb

• y>.

m - a

A bemutató helyét" és idejét pontosan közöljük a fövő véletlenül arra vetődjenek

A PAPÁVAL!

an bemutatjuk Irta: TÁBORI EMIL

a „Marci bajban van" szerzője

számban, nehogy a mozisok —

Zenéjét az „Ehtreprise de pom-

• . ' . < * . » . . .

'i.

^

'r ' • Vt

pes funébres" házikarnagya

Z. Kún Andor itta A táncokat betanította:

néhai B u Z e l k a

•0-. »4- ' I

amin*

I i £ I -V SÍ

A filmet rendezte: V

gaiántai Balogh Béla

Bemutatójegyekért nem érdemes sorba állni, U g y s e m é f a z e g é S Z S e m m i t

ALLOTRIA

-.*: -. ' Hí' .. ' vi

. i t t M - ü i t l á i t t i»v ,r«i

a gyászoló vállalat

tt

m

(o lOj

1

Wíi

(21)

A L O N F E G 7 E N C

I

• £ If " í

SCHWARZENBERG ÉS TÁRSA -

Budapest, VII., R*kóczi>ut 7«.

oi » 6 " ni " , """" r

ilrUirdn : Hinotchwan.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :