PILM, SZIN HÁZ ÉS RÁDIÓ HETILAP II. é v f o l y a m , 15. s z á m

Teljes szövegt

(1)

51201

ttiniföRADiÖ

(2)
(3)

PILM, SZIN HÁZ ÉS RÁDIÓ HETILAP II. é v f o l y a m , 15. s z á m

1947 április 11.

FELELŐS SZERKESZTŐ :

P Á N C Z É L L A J O S

tJxvdalem:

Új kollektív szerződést kötnek a színészek és a színigazgatók

Gorbatov szovjet író a filmről és a regényről

Nagy képes riport a Fehér Hollók nagypénteki kirándulásáról Képtávirat a hét bemutatóiról Lantos Olivér a Mozi Élet katedráján

Változás a Vígszínház igazgatóságá- ban

Nincs elnökválság a Színészek Szakszervezetében

A Mozi Élet mozijában lepergetj&k Biró Lajos új filmjét

Bemutatjuk Nádassy Annát, az új operettprLmaidonnát A Nemzeti Színház legközelebbi

programm ja

Rejtvény, humor, mozi-, színház-, hang- verseny-, sport- és teljes rádióműsor

o r t u t a y g y u l a KULTUSZMINISZTER:

Rövidesen tárgyalok * a filmszakma képviselőivel! /

Néhány nappal ezelőtt tette le a hi- valfcaíli esküt Ortutay Gyula, az ú j val- lás- és közoktatásügyi mindszitier, aki széles látókörrel és nagy ambícióval látott Magyarország kulturális ügyei- nek rondezétséhez. Htveutalbalépése után az ú j vallás- és közoktatásügyi minisz- ter fogadta a sajté képviselőit és be- számolt azokról a legfontosabb fel- adatokról, amelyokköll kapcsolatban a minisztérium sürgős intézkedéseket tesz- Most, hogy a film rendelet meg- jelent, a magyar filmszakmán élénken foglalkoztatja az a kérdés, hogy a kor- mányzat és az illetékes tényezők mi- Ilyen további segítséggel támogatják

a filmgyártás megindítását- ^ A sajtóérte-

kezleten

a Mozi Elet M munkatársa

kérdést; intézett ez ügyben Ortutay Gyula vaillás és közoktatásügyei mi- niszterhez, aki a következőket vála- GBolta:

— A magyar filmszakma ügyének jelenlegi állusót még nem ismerem.

Rövidösen tárgyalok a filmszakma képviselőivel és azután nyilatkozom majd arról, hogy milyen lépéseket te szünk a filmgyártás megindítására.

feltűnő távirata

Budapestre

A Mozi Élet legutóbbi szánva közölte Tamás István, az Amerikáiba ni Mő kitűnő magyar író Jávorról irott cikké', amely megsemmisítette azt a hajszaszerű támadást, amelyet Jávor ellen odaát volt menedzsere') anyagi okokból indítottak, s amelynek nagy meglepetésre idehaza is hangot adott néhány lap. A Mozi Élei cikke, amely megvilágította a támadások hátterét, nagy feltűnést keltett film- és színházi körök- ben. Lapzártakor a Jávor-ügy hátteréről újabb érdekes adatokat kaptunk. Várkonyi Zoltán, a Művész Színház igazgatója, a következő levelet intézte a Mozi Élet szer- kesztőjéhez:

»örömmel lálom, hogy a, Mozi Élet, a Jávor Pál ellen megindított hajszára megkezdte a viszonválasz megadását. Engedd meg, hogy ebből az alkatomból egy most íkkezett táviratra iés az amerikai magyar Szinészszövetségnek a Magyar Sziné- szek Szabad Szakszervezetéhez intézett levelére hívjam fel figyelmedet.*

A távirat, amelyet Várkonyi Zoltán' mellékelt leveléhez, Nagyszombati napján érkezett a Művész Színház igazgatójához s szövegét eredetiben reprodukáljuk:

biaaj diffü te

Kelre,ó klem) A táeiret eeime Se* II* le eip úea. (.ere

elíf orc o s

fILT VÁ

-.fa, féilafe-

b-n-. b e v e s z t i ^ t í z

• f M . ' f a - i' C1 iéTC ,1

Irányúi.

AHrtGZ b ' j ' i ) P I X A S 2 EMf.fcHcK KEQ NE f< AGAL VteZT ANAK K TUL SOKAT ' KEKETío i .'' -rllrloZ n o o f E l tl a l g a 7 as3'AM okfc'T NC v ELE3ET JTQP

' — _ VI P AMAN O l L L • JÁVOR P L t

Igen érdekes a Hungárián Actors and Artista Association of America and

Canada, Inc„ 1946 november 9-én kelt és Budapestre 1946 december 5-én érkezett át-

iralta, amely a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetéhez szól s a többi között n következőket mondja:

»Tudomásunkra jutott, hógy sürgöny érkezett Önökhöz Newyorkból. amely szerint szövetségünk Várady (Márton volt tagunk ellen kizárási határozatunkéit ér- vénytelenítette. Tudomásukra hozzuk, hogy a Várady elleni határozatot nem vontul:

össze és ilyen értelmű sürgönyt nem küldtünk önöknek. Várady továbbra is fekete listán van és a vele, vagy általa szerződők fellépését az Egyesük Államok területén jogaink értelmében megakadályozzuk.*

Nos, ez a hivatalos átirat eléggé bizonyítja, hogy inilyeu ember az a Várady

Márton, aki a Jávor elleni hajszát elindította... Persze, nem sok eredménnyel, mert

Jávornak a legújabb jelen lések szerint is Amerika magyarlakta vidékein, ahol fel-

lép, igen nagy sikere van, szeretettel halmozzék el mindenütt, nem akarják haza

e n g e d n i . . . A. felelőtlen támadásokat pedig éppen a Mozi Étet múltkor és most közölt

dokumentumai süllyesztik a méltó szintre.

(4)

ÚJ KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST KÖTNEK A SZÍNÉSZEK ÉS AZ IGAZGATÓK

A MOZI ELET értesülése szerint a Színészek Szabad Szakszervezetében és a Budapesti Szánigazgatók Testületé- ben folynak az előkészületek az új kollektív szerződév el kapcsolatban.

Mint ismeretes, a jelenleg érvényben lévő kollektív szerződés csak a színészi létminimumot állapította meg, de a színészi gázsik felső határát csak tervezte, de nem szabta meg. Az új kollektív- szerződé® — minden valószínű- ség szerint — egyéb kisebb változások mellett megszabja a sztárgózsik maximumát is.

Budapestre érkezett a Rhapsody in Blue

Rhapsody in Blne, az egyik legnagyobb zenésfilm, amely George Gershwin életéről szól, Budapestre érkezett és szerdán meghívott közönség előtt vetí- tették le. Budapest népszerű zeneszerzői és jazz-interpretáto- rai vettek részt ezen a házi vetítésen ós mindannyian nagy elragadtatással! nyilatkoztak a pompás zenei filmről, amelyben Róbert Aida játssza Gershwin alakját. A két női főszereplő:

Joan Leslie és Alexis Smith, igen érdekes, hogy előfordul a darabban Al Joleon alakja is s ezt maga Jolson, az első világ- sikerű hangosfilm hőse játsz- sza.

Heltai Jené Gentbe utazik

Hetltai Jenő, a kiváló magyar iró, aki az utóbbi hcteJ:b<"

gyengélkedett, egészségi ál lapu- ta azonban rövidesen rendise, jölt, a közeli napokban Genfbe utazik, ahol egy uemze A ízi szerzői konferencián vesz rrf

Z

t.

M O D E R N TECHNHtA

A Fehér Hollók Fészek-boli ban- kettjén, a fehér asztal mellett a modern technika vívmányairól folyt a szó, a többi között a szé- dületes iramban leUödött reoülés- ről. A tómét Székely Mihály in.

ditotta el. aki amerikai repül S- útjál ecsetelte pompás etbeszólo- kéazsórrel, s mindenkiben lel- ' ébresztette á v á z val az óceán- repülés iráni. Később Nagypál

László. az Opera fiatal tenorig- tája odafordult Rózsahegyi Kál- mánhoz és megkérdezte:

— Kálmán bácsi repült már?

— Hogyne repültem volna. — bólintott Kálmán bácsi — még fiatal lfiifénv korom ha n . . .

— Dle Káhnán bácsi, akkor még nem volt repülőgép!

— Persze hogv nem volt. de én nem te azt mondtam, hogv masinával repültem . . . Ördö- göt . . . Egv kocsmából röpül- tem . . .

B A J O R GIZI BASTI LAJOS TOLNA A' K L Á R I SOMLAY A R T Ú R Pető: VÁRKONYI * (Foto: Botári

Vízkereszt, Sartre, Kaméliás hölgy

A Nemzeti Színház legközelebbi programmja A Nemzeti Színház vezetőségre az eredetileg tervezett megoldástól eltérően úgy döntött, hogy a Kaméliás hölgy nagysikerű felújítását, nem a Magyar Szinhazba, hanem a Nemzeti Kaimara Színházba viszi át, ahol Bajor Gizivel és Básti Lajossal április 18 tói kezdve előrelát- hatóan szezon végéig müsoroin marad. A Magyar Szín- házban a Nemzeti eredeti bemutatót hoz, még pedig Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó utcalány című drama ját, amelynek Tolnay Klári. Somlay Artúr, Ladányi Ferenc és Pataky Miklós lesznek a főszereplői'. Ugyan, ezen az estén kerülne felújításra Shaw régen játszott szatírája: Androkles és az oroszlán Somogyi BogyovaJ, Sitkey Irénnel ós Rátkay Mártonnal a főszerepekben.

A Nemzeti Színházban viszont Shakespeare: Vízkereszt című vígjátékának felújítására készülnek. A Shakespeare repríz első számú érdekessége az újszerű díszletmegoldas.

Főszereplői: Mészáros Ági, Gábor Miklós, Makláry Zo'.

tán, Ungváry László, Lukács Margit-

HORVÁTH JENŐ SZERZŐI ESTJE

ómekllésnelk nemcsak nálunk, halnem európai viszonylat- ban is. Horváth Jenő három legnépszerűbb dalát (Gyere ülj kedves malilém, Te vag>

a fény. Munka után) énekel- te el. Nagy sikere volt Lan- tos Olivérnek iis és nagyon tetszett Cziffra György gershwini hatású zongoraát-

írásta a Szeretlek én ... című dalból. Az esitét, amelynek egyik meglepetése volt hogy Vadas Zsuzsa konferált, — nagy siker kísérte.

Horváth Jenő. a fiatal ze- neszerzőgárda legtehetsége- sebbje, húsvéthétfő délután- ján "tartottal meg szerzői »esit- jét«, amelyet Zerkovitz Béla

vezetett be. Közvetlen, szelle- mes szavai sok szeretetet su- gároztak a fiatal utódra, aki- nek szerzeményeit ia legnép- szerűbb pesti énekesek és enekesnők szólaltatták meg.

A legnagyobb sikere termé- szetesen ezúttal is Karády Katalinnak volt. akii vitatha- tatlan rangelsóje a dal-

Egy nagy színész Hét arca

i

Otthonra V1TAOT szépitőkúra arcnak, szájnak, kéznek, hajnak.

Leirés, VITACIT-mlulAli Ingyen :

jCocáud lU&uciiUa

Bejáratnál Jó! ügyeljünk a fik t n f M n - t á r 1 Loránd-Vttadt névtáblákra UMUIJUII ICI 0

Halph Rlchardson • mai a n c d «zi- nésznemzedék esrvik temarvobb ervó- uisére. Különösen klasszikus szerepe- ka* Utazik előszeretettel learutóbb veor déffsrerenoll Newvorkbas éa az ameri-

kai közönség: is narv elismeréssel adó- zott művészetének. A MOZI ÉLET kél (elvételben mutatta be Ralpb Richárd

•otv a marvar körön .vérnek. az é r v i k Fatetaff, a másik Crraao de Berrerac maszkjában ábrázolja.

(Foto: John Vlckorv, Londoni

Eyy, maadat

Szőke Szakáll, a Holly woudban élő népszerű ma- gyar színész Bilty Wilder, az új nagy amerikai rendező egyik filmjében vezető sze- repet kapott-

*

Szentes Reginald: Az úr- hatnám kovács című vidám mesejátéka, amelyet a Nem- zeti Kamaraszínház studió- előadásai során mutattak be, a Szikra kiadásában köny v alakban is megjeleni,

*

Mexikó 1947 es filmgíjúr tási programmjában negyven film készítése szerepel.

*

Gombaszögi Frida és Jób Dániel a Három nővérről, Marton Endre Nyemirovics Dancsenkóról tartott elő- adást szerdán a Magyar Szovjet Művelődési Társd- ságban.

*

The Other Love címmel új film készül Amerikában, amelynek két magyar közre működője is van: Tóth Endre, a rendező és Rózsa Miklós, a zeneszerző.

A Nemzeti Színház eredeti *

tervétől eltérően a jövő sze- zonnyitó darabjául halasz-

totta Az ember tragédiája felújítását.

*

Angliában 5100 mozi van üzemben.

*

Nagyszombaton az óbudai Korona-téren megkezdte elő adásait a. nemrég megszűnt Budai Színház Siliga Fe- renc: Dankó Pista című ope- rettjével.

*

Lendületesen fejlődik az olasz filmgyártás: Genová ban és Szicíliában új műter- mek építését kezdték meg.

Amíg a nap süt... címmel m érdekes film készül Angiid ban, főszereplője Ronald Ho- ward, a tragikus körűimé nyek között elhunyt Leslie Howard fia.

Az orosz szellem nyugafo- *

sodása a XI'//. században

címmel tart előadást április

11 én, pénteken 4 órakor

dr• Kmezsa István egyetemi

tanár a Magyar-Szovjet Mű-

velődési Társaság szellem-

tudományi szakosztályán.

(5)

vS** m

wmá

e*

6\a

A&

fe

\é9 rt»

C*

teM e

es fesi

e

<o

„o

taM

G

otfl

\6

• t t *0 FES teO

1. Gombaszögi Frida, Dayka Margit. Mezen Mária

• Ti már József, Szakáts Miklós, Birdy György 2. Justh Gyula, üayka Margit

VÍGSZÍNHÁZ: HÁROM NŐVÉR

t. Kállay Ferenc, Kiss Manyi, Bársony István I. Soltész Anni, Kis* Manyi, Romváry Gertrúd

Kállay Ferenc, Tamás József, iSimonyi Mária, Kés.

márki Kálmán, Pápay Klári.

BELVÁROST SZÍNHÁZ: A FEHÉR SZOBA

5. Bellák Miklós és Erczkövi László 6. Hlajky Edi', Lugossy György

KAMARA V A R I E T É : CSAK FELNŐTTEKNEK!

(6)

z k a i e p r & j a j

A MOZI E L E T p é p s z e r ű k a t e d r á j a s o r o z a t o s a n f e l v o n u l t a t t a a s z í n h á z t v i l i é l a m a n a l a k j a i t «a n é v l o l e n d o l g o z ó i t , a k i k b e s z á m o l t a k . s z a b a d - e g y e t e m ü n k . róKBMevdhiek m e s t e r s é - g ü k é s m ű v é s z e t ü k k u H o s z a t i t k a l r é l .

A MOZI E L E T e l ő a d ó t s o r á b a n moat e e v . • s z í n h á z v i t á é i t ó l n e m n a g y o n m e s s z e e s ő m ű f a j o r a s ó e o - n e i s m e r t k é p v i s e l ő i é t s z ó l a l t a t t u k

m e r , a k i n e m s z í n p a d o n , h a n e m p ó - diumról s z ó r a k p z t a t t a a k ö z ö n s é g e t . A p ó d i u m o n s z e r e p l ő t a z z é n e k e s o k s o r i b a n ax e g y i k l e g i s m e r t e b b n e - v e t L a n t o s O l i v é r v í v t a k i . a k i e l ő a d á s á b a n e l m o n d t a o l v a s ó i n k n a k a j a x z ó n s k l ó e m f i h e l v t i t k a f t .

— Hölgyeim ée Uraim!

— Téves az a megállapítás, hogy a jazz- éneklés, a komoly értoletmbemi vett jazz- éneklés, alsóbbrendű műfaj, mint az ének- lés egyéb formái. Legfeljebb csak aanayi engedményt lehet tenni ebben a kérdés- ben, hogy a jazzénekeaneik nem szükséges olyan hanganyaggal rendelkeznie, mint egy operaénekesnek. Hangjával azonban legalább annyira kell tudnia bánni, mint a komoly zenét művelő kollégájának.

— Amíg egy szám eljut odáig, hogy slá- ger lesz belőle, ahhoz rengeteg fokozaton kell átesnie. Először, amikor a szám még teljesen ismeretien, akkor csak óvatosan adagolható, hogy a közönség fülének ideje és módja legyein arra, hogy megszokja.

— A közönség, mint egy érzékeny szeiz- mográf reagál az új számra, leméri, a maga Ízléséhez viszonyítja. Egy-tkétszeri előadás után már a jazzénekes el tudja dönteni azt, hogy a közönség szeretettel fogadta-e a számot, avagy közönnyelT

— Hölgyeim ée Uraim I Az, hogy a kir

Tavaszi

I menetrend a légiforgalomban

Felvilágosítás, helyelőjegyzés és jegykiadás:

MASZOVLET UTAZÁSI IRODA

Budapest, V., Dorottya utca 7.

Telefon: 180 990,187-526.

Á R U F E L V É T E L :

Budapest, V., Dorottya-uíca 9.

Telefon: 58A183.

MAGYAR-SZOVJET

POLGÁRI LÉGIFORGALMI RT.

ERIK A BUDAI SZÍNHÁZ ÜGYE

Hetekkel ezetlőtt a Mozi Elet emlé- (keaett meg elsőinek arról, hogy Budán komoly mozgalom indult állandó színház létesítésére. Az ügyben az el- múlt napokban fontos lépés történlt, elhatározták a Budai Színházpártolók Egyesülete megalakítását, amely a közeljövőben nagy társadalmi akciót indít, hogy mielőbb megtegyem Buda állandó színháza.-

a W W W W M W W M M W W W t W W

Vannak egészen

furcsa dolgok ^KTIÁJ*

KÉL EB

!f A LÜK A

zönség hogyan fogad egy számot, ekkor állapítható meg a legjobban, amikor a jazzénekes bekonferálja. Mindnyájain is- merjük azt, amikoar a közönség némán hallgatja a szám címének bemondását, de azt is, amikor a közönség soraibél egy hölgy ábrándosan felsóhajt. Ha a közön- ség harsogó tapssal fogadja a bekonferrá- lást, az a szám kétségtelen sikerét jelenti.

— A jazzénekesnek mindig vigyáznia kell arra, hogy olyan számokat válasszon ki, amelyeik egyéniségének és előadóké-

pességének a legjobban megfelelnek. A jó szám félsiker. Minél kevésbé ismert az énekes, annál ianarbebb számokkal kell pódiumra állnia és megfordítva.

— A jazzénekes, ha egyéniség, formálni tudja a közönség ízlését. Természetesen mindehhez szükséges az is, hogy az énoKes tisztában legyen saját képességével és no becsülje azt túL

— Sok színésztői hallottam olyan véle- ményt, hogy a színpadon való szereplés nehezebb, mint a pódiumon előadott pro- dukció. Véleményem szerint ez nem telje- sen helytálló. Nagyon sok esetben láttam kiváló színészeket a pódiumon, akik szín- padi sikerük kis töredékét érték csak el akkor, amikor nem színpadon szerepeltek.

A pódiummávészét sokkal nagyobb köz- vetlenséget kíván, állandó játékot három irányban, mert nem szabad elfeledkezni a kétoldalt ülő közönségről sem.

— Kívánatos lenne a jazzénekes és elő- adóművész nagyobb megbecsülése érdeké- bea, ba csak megfelelő előképzettséggel és művészi érzékkel rendelkező egyének, ke- rülhetnének erre a pályára, akiknek zenei tudása nem merül ki a C-durban. Ilyen körülmények között bekövetkezhetne az, hogy ha az ember kompromisszumra is kényszerül a közönség szórakoztatása ér- dekében, végső fokon mégis az lenne az eredmény, hogy a jazzénekesek igazi mű- vészetet produkálnának...

E g y amerikai fiimvezér kitüntetése

A MOZI ÉLET megemlékezett mór "Tél. hogy »s Egyesült Államok elnöke nevében H. H- Aroold, " a m e - rikai hadseres parancsnoka a polkán w ^ á l y e k számár, létesített legmagasabb kitüntetéssel, a Medál tor Merb- tel tüntette ki JnJCk L Warnert. a.híres Warner Bros- gyór egyik igaigalóját és produkciós "nőké A világ- háború alatt Jack L- Warner volt as Egyeanlt Államok háborús lilmszolgálaáának megszervezője é e / r á n v i t ó i a s ozt a feladatát kiválóan látta el. A kitüntetést a Marcfc Pieldben megtartott ünnepassap tiizték M u amerikai filmvezér mellére s eit a pH apátot örökíti meg a MOZI ÉLET amerikai riportféPvköpóssénok leivé. elé.

gyere ki, h a m e r s z !

(7)

NEVE:

NÁDASSY ANNA

Nádusgy A n n a ( F o t o : Csiszár

és Sárdl)

Szorgalmasan folynak a próbák a Fővárosi Operett Színház soron- következő újdonságá- ból: a Rigó Jancsiból.

Chimay Klára hercegnő : Nádassy Anna éppen duettet énekel Sár- dyval, Nádassy Anna — mert ő a felfedezett új primadonna — nagyon szépen énekel. Szőke haja és égszínkék szeme van.

— Hol kezdte pályáját? — kérdezzük a párpcrces szünet alatt.

— Négy évvel ezelőtt végeztem a Színiakadémiát. Azután Sze- gedre, majd Pécsre kerültem. A Pécsett vendégszereplő Sárdy János- sal énekellem együtt a Luxemburg grófjában. Sárdy Jánosnak meg- tetszett a hangom és felhívta rám Fényes Szabolcs igazgató figyelmét.

Ezután minden álomszerűén következett. Próbát énekeltem a Fő- városi Operettszínházban és leszerződtettek.

— Boldog?

— Hát van ennél nagyobb boldogság? Ugye megért engem. Még most sem akarom elhinni, hogy mindez igaz.

— Mit vár a pesti közönségtől?

— Vidéki szerepléseim alatt, úgy hiszem mindenhol sikerem volt.

A pesti közönség persze más, drukkolok is, de azért bízom !

— Mit játszott edaig? •

— Prózát, drámát, ami adódott. A legutóbbi időben azonban már csak nagyoperettek primadonna szerepét énekeltem : Víg özvegy,

Éva, Cigányszerelem stb.

-— örül a szerepének?

— Nagyon ! Remek szerep, remek muzsika. És nem utolsó sorban ragyogó partnerek : Sárdy János, Zentay és Gozmány. Hárman sze- relmesek egyszerre belém . . . Remélem jól oldom meg a reám bízott feladatot. Éjjel-nappal szorgalmasan tanulok. Mondatról mondatra dolgozom ki a szerepemet és lázasan készülök a pesti érettségimre:

a Rigó Jancsi primadonna szerepére . . .

G a m á s i n é l i a l n i y S á r i

l

A Rlflá J a n e t l próbáján ; Sárdy J á n o e és Nádnssy A n n a

( F * U : K á l m á n )

A

Gorbatov

szovjetiro

a regény és a Ilim iker

testvériségéről

O O R B A T O T

* V.

Már egy érve annak, hogy Gorbatov, a világhírű szovjet író Magyarországon járt. Nagy műve: Akiket nem tehet leigázni, akkor jelent meg magyarul, ugyancsak 1945-ben készült el a kievi filmstúdióban regényének filmváltozata, amelynek forgató- könyvét maga az író írta.

Felhasználtuk akkor az alkalmat és megkérdeztük az írót: a friss benyomások hatása alatt mondjon véleményt arról, hogy viszonylik egymáshoz szellemének két ikerterméke: a regény és

a filmi

Gorbatov magas, szélesvállú ember, rendkívül kemény, hatá- rozott vonásokkal, élespillautású szemekkel. Beszélgetésünk egész ideje alatt most látsv.utt szemeiben némi határozatlanság:

— Tudja, — kezdte habozva — mind a két mun'ka az é'n alkotásom. Miiül a kettő a maga módján maradéktalanul vissza adja azt, amit ki akartam fejezni. A regény — a maga sajátos műfajt követelményeinek megfelelően — részletesebben, el ága - zóbiban adhatja Vissza a cselekményt, az egyes személyek jel- lemzése is sokkal aprólékosabb benne, mint a filmbon. És mégis

— és ez számomra is a legnagyobb meglepetést jelentette — a filmem valahogy meggyőzőbb alkotás a nagyközönség számára, mi'nt a regény. Ez nyilván a film sajátos műfajából követke- zik. Pedig — lette hozzá moso- lyogva — én elsősorban regény- író vagyok, és jobban esnék, ha _ ^ ^ h^^^^^mr" ugyanezt a regényemről mond- L i ' f * halnám el.

Ez az utolsó megjegyzés a ' w B h filmművészet barátai számára

csak annál értékesebbé teszi az i t f ^ ^ ^ M t '

r

ó vallomását nagy munkájának I J ^ L kélt változatáról. A nagy Gorha-

• tov-film főszerepeit egyébkén'

I jeles szovjet művészek játsszák:

- Bucsina, Szagai, Szlavina és Zi movec, a film rendezője: Don- szkaj, operatőrje: Monasztirszky.

Csurgat László

K*t k é p torkain*: A k i k e t nem lőhet l e l r á i n l cimü

f i l m j é b e n

( StorjeWilin, f o r g e l o m b a *

*

(8)

1942 Júniusában va- gyunk. Rommel előretörő csapatai T o b r u k b ó l Egyiptom felé szorítják vissza az angolokat. Az előnyomuló német csa- patok Sitii Halfayalioz érkeznek, amelynek félig rommálőtt

szállodáját, az Empress of Britaint szemleli ki Schwegler hadnagy Rommel tábor- nok hadiszállásául.

2.

Az Empress of Britain teljesen elhagyott. Csak Farid maradt meg benne, a tulajdonos és Mouche, a szobalány. Bavost, a sánta szobapincért meg ölte az előzönapi légi- támadás. De percekkel a németek bevonulása előtt halálos kimerülten tán- torgott a szállodába Bramble angol káplár s a hallban összerogyott.

Ml történjék vele? H a a németek felfedezik, men- ten végeznek vele! Farid és Mouche elrejti s az- tán a szállodatulajdonos

megoldást talál: Bram- ble beöltözik az előző nap meghalt Davos r u h á j l b a , átveszi az iratait 8 hogy minden egyezzen, fel- húzza Davos ortopéd- cipőjét is és vállalja a pincér szerepét

4 .

Mouche, a szobalány francia, de gyűlöli az angolokat. Azt m o n d j a : Dunquerquenél cserbtem hagyták a franciákat, itt esett német fogságba a fivére, Bramblc kéri, hogy legyen segítségére, de Mouchet csak a fivé re érdekli, az a terve.

Uegj a most bevonu't németek között keres összeköttetési, hogy ki szabadíthassa.

A németek átfésülik az Empress of B r i t a i n t : nincs-e elrejtőzött ellen- ség? Bramblenál hosz- szasan időz Schwegler hadnagy, a káplár pon- tosan t u d j a az e l h ú n y t Davos adatalt, egy pil- lantás az ortopédcipőre:

a sántaság is egyezik, Schwegler mégis rászól a pincérre: Kövessen!

Bramble megdöbbentve engedelmeskedik.

i I

HinuAZRADIÖ

b e m u t a t j a

Bíró lujos öilvtéhől írta • Charles Brachel! és Billy Wilder. Rendezte: BUly Wilder SZEREPLŐK:

Bramble káplár . FRANCHOT TONE Farid, az Empress of Britain tulajdonosa

Mouche szobalány . Kömmel tábornok . . -

Schwcgíer hadnagy, a segédtisztje . . • Fitzhame angol ezredes

(P a r a m o u nt - M o p e x f i l m )

AKIM TAMIROFF A N N E BAXTER

ERICH VON STROHEIM I'ETER VAN EVCK MILES MANDER

Lenn, az Empress of Britain halljában a most érkezett Rommel tábor nok t a r t megbeszélést a tisztjeivel. Fölényes, ma- gabiztos, a siker mámo- rában V. Aztán tekin- tete a lefelé vezető lép esőn közeledő Schweg-

lerre és » pincérre esik.

Mindenki feléjük n é z . . . Schwegler csak ennyit mond: Davosl

Rommel elküldi a tiszt- jelt, leveti zubbonyát.

H á r m a n maradnak.

Bramble csupa rettegés és feszültség. Rommel cigarettára g y ú j t , az- tán felteszi első kér- dését: H á t Davos,

mi njságf Bramble ész- bekap, a döntő pillana- ton átsegíti l o g i k á j a : m á r tudja, ml a hely- zet — Davos pincér a német ötödik hadoszlop embere v o l t . . .

8.

Bramble a g y a lázasan dolgozik . . . Pontosan fe- lel Rommel minden kér- désére és a tábornok szavaiból sok mindent megtud, ami a múltban történt. Rommel bízik

•j-De.vosi-ban, aki ügye- s e t látta el feladatát és közű vele, hogy a sidi- h ' H a v a i misszió teljesí- tése után ú j feladatot k a p : Kairóba kell eljut- ni, a németek ú j cél- pontjához

Á kihallgatás véget ért.

»A titkos német megbí- zott* ú j r a visszavediik szobapincérré. És bol- dog; amikor Schwegler elvitte, a legrosszabb sejtelmek gyötörték, s ime, — milyen nagysze- rű fordulat állott elő.

Rommel közelébe került, ott állt a haditérkép előtt, ahol Rommel ter- velt fejtegette — újsá- golja Mouchenak.

A következő napon Fa- rid figyelmezteti Bram- blet, hogy angol foglyok érkeztek, közöttük Fitz- h n m e ezredes, aki meg- előzőleg az Empress of Britainben lakott és is- merte az igazi Davost.

Bramble alkalmat talál, hogy felfedje kilétét Fitzhume előtt, aki megbízza, hogy fürkész- sze kl Rommel terveit.

l é g i t á m a d á s Sidl Hal f a y a ellen! És aime Rommel vezérkarával az óvóhelyen tartózko- dik, Bramble fellopód- zik a szobájába s meg- fejti Rommel haditérke- pének öt titkos jelét: a németek, mint régiség kutatók évekkel ezelőtt őt titikos inunielóraktári létesítettek a Kairó felé vezető úton. Ez egyik erősségük a mostani of- fenzívára.

Bramble m e g f e j t e t t e a titkot, de Schwegler meglepte a kutatásánál.

És Schwegler már azt is j t u d j a , hogy a pineér ; nem Davos, hogy az igazi Davos meghalt Bramble sorsa beteljese- dett, vége mindennek, most, amikor olyan ér- I tékes adatokhoz jutott... 1 De nem, — győz a gyor- sabb! És Bramble lelövi \ S c h w e g l e r t . . .

-Négy nyomozás in al Schwegler halála mi.

Rommel s/e. élv.-.em ' zetf a nyomozást.

amikor g y a n ú j a r - m á r Bramblera í -r- dik, Mouche magár: v; ' laljn » gyilkosság • •

megölte Schweglert. isii

o i.émet tiszt meglgéru

hogy kiszabadítja öcc

a németországi fogoj táborból, de megcsalt., cs félrevezette.

1 4 .

Bramble Rommel pa- j r a n e s á r a elindult Kairó- L ba . . . C t j a azonban ' Montgomery seregéhez v e z e t e t t . . . Az öt ki- rálysír titkos muníció- í r a k t á r a felrobbant, a brit 8. hadsereg pedig ' megindította offenzívá- ját, kergeti Rommelt és

halad előre a végső győ- zelem felé vezető úton ...

Sidl Hal faya ú t j á u m á r

b r i t tankok dübörög-

nek . . .

(9)

Nincs elnökválság a Színészek Szakszervezetében!

A napi- ós. üotisaj tóiban időközönkJánt föl- bukkan a üiír, Ihogy Abcrnyi Géza, a Színé- szek Szabad SzaikBzerveaestének elnöke sze- gedi színházigazgató lesz és lemond a Szí;

neszek Szabad' Szakszervezetének elnöki tisztségéről,

A Mozi Élet imtunjkatánsa érdeklődött ille- tékes helyen arról; hogy tényleg fennáll-e a Színészek Szabad Szakszerveztóben az elnökválság! Kégdésünkne illetékééi helyein

a következő információt kaptuk:

— A napi- és hetisajtéban megjelent köz- lemények a szinészszakjszerveaati elinökvál- ságról, minden tárgyi alapot nélkülöznek.

Abonyi Géza, a szakszervezet elnöke még csak neffn ie tárgyalt arról, hogy szegedi színigazgató lesz. Ilyen körüllmények között szó sincs arról, hogy megválna a Színészek Szabad Szakszervezetének, elnöki tisztségé- ből, amelyet közmegelégedésre tölt be.

C H / P C K A *

* KERESTETIK

A magyar kö- zönség előtt is népszerű Bari dir Biggers r e g é n y figurája: Gharltiio

Ohom, a ikinai de- tektív, aki a leg- bonyolultabb rej- télyt is megoldja.

A népszerű detek- tívregényeket film-

re is vitték s eleinte Warner Oland, a régi idők híres színésze sze- mélyesítette meg a kinai detektívet.

Warner Oland azonban meghalt s ekkor Siduey Tú- lér kapta meg a szerepet. Most Sid- uey Toler is elköltözött az élők világából s új Cbarlie Chan ke- restetik. A sorozatot gyártó vállalatnak az az elgondolása, hogy Cbarlie Chan alakját meg- fiatalítja s mint elsőszámú je- lölt, a magyar származású Pe- ter Lorre került kombi/nációba.

Pf.TL H L O l t H R

Az Országo l S'/.ínész • képzőTskola most tar- totta háromszázadik vizsgaelőadását Ba konyi — Heltai — Ka csóh daljátéka, a Já- nos vitéz került elő adásra Dr. Rédey Ti- vadar mondott heve zetőt, a darabot Széli József rendezte és a fiatal gárdából Ro- hoska József — jólle- het lázas betegen ala- kította Kukorica Jan- csit — Halassy Ma- rika, Szamosi Ilona, Koós Olga, Ireghy Tlona és Herczogh Juli ka tel szett.

A Pesti Izraelita IT i t k özség g i mn ázin - ma és leánygimuá ziunia Rfloi-ne: "Eszter

dAluipadoii,

1 m l W

\ T

f t ^ m

Szamosi Ilonc é» Rohoska Jóxaet:

Jón os Vitóz

Zongoránál a szerző

Dr. Breitner János, a kitűnő fiatal zeneszerző és Szterényi Dénes húsvéthétfőn tartotta a Zeneakadémia nagytermében szerzői matinéját.

A népes szereplőgárda élén Kapitány Anny, Fényes Kató, Bilicsi Tivadar, Kiss Manyi, Ke- rosztesey Mária, Fekete Pál, Sztámaiy Márton és mások léptek fel.

Koós Olga, Herczegh Juli ka éa Ireghy Ilona:

János vitéz-

című drámáját adta elő a Koyal Színilázban. VL, VII. Ós VIII.

o.-ztályos tanulók voltak a szerep- lők. Az előadásiból Salome szere- pében gyönyörű, kulturált hangjá- val Bániky (Spierer) Éva emelke- dett ki- Jó volt a diákok zenekara Ádám (Rnttmann) Emil tanár ve- zetésével. P. Gy.

Bánky-Spierer S v a : Salome (Foto: Várkomyi Stúdió.)

Szerénytelen kívánság

Jancsi néhány nap múlva lesz nyolc óvna. Szülei sokáig törik a fejüket, hogy mát vegyenek szü_

Ictósaepjára, de nem tudnak meg- egyezni- Amit a papa mond;, azt a mama nam bolyaik, amit padig a mama javasol, azt a papa vett el. 'Vógül is elhatározzák, hogy Öt magát kérdezik meg.

— Na, Janczi — mondja neki az apja, amikor délben hazajön az lakóiéból — mondd meg, mit kivánaz a születésnapodra?

Jánosi rövid ideig gondolkodik, ezután így tolat:

— Legjobban azt szeretném, hogy holnaptól kezdve hatszor nyolc ötvenhat legyen é s hatva-, háromban a kilenc nyolcszor le- gyen meg.

A papa elcsodálkozva kérdezi:

— De bál miért?

— Azért, — sóhajtott Jancsi — meri ma dolgozatírás volt szám an-

ból és é a azt írtam

KITÜNTETTÉK A KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET JUBILÁLÓ TAGJAIT

A Rádió a napokban közvetítette a Magyar Közlekedési Alkalmazottal:

Szabad Szakszervezete 25 éves tagjai tiszteletére « Városi Színházban ren- dezett ünnepi előadást'. A díszelőadás utolsó száma a jubileumi diszoklevt - lek kiosztása volt.

Tóth Mihály, a Magyar Közlekedési Alkal mazottak Szabad Szakszervezetének

főtitkára ünnepi beszédeit mond TóUl Mihály főtitkár a szakszervezet egyik

legrégibb tagjának. Kopt a Károlynak nyújtja át a díszoklevelet

(Fotó Központi Híradó.)

(Foto: Marirt)

felszabadulás

A Károlyi-palotában lévő Fő várost Képtár helyiségében

nagy érdeklődés kíséri a II. Sza- bad Nemzeti Kiállítást. A Id állítás egyik feltűnő szobra La- boréi Ferenc szobrászművész f elszabadulás című műve, ame lyet a művész Egerváry Beáról, az, ismert színésznőről és tehet- séged táncosnőről mintázott.

írók, művészek, tudósok s z ö v e t k e z e t e

Ha az euiber művészkörök- ben forog, utóbbi időben mind gyakrabban hullja ezt a szót:

Universal. A szóval együtt ér- dekes és különleges művészi törekvésekről, majdnem azt mondhatjuk, vállalkozásokról hallunk. Az »Universal« új vál- lalkozás, teljes nevén «Uni- vereal Általános Kultúrszövet- kezet«. Kereskedelmi jellegű alakulat! ugyan, de oélja az irodalom, tudomá'ny és művé- szet minden ágának erkölcsi és anyagi felvirágoztatása. Tag- jai egyelőre írók, tudósok és művészek, de tagja lehet min- denki, aki a három kulturális ág iránt érdeklődik. Alapelve a szövetkezetinek, hogy minden- kinek csak egyetlen szavazati joga lehet a szövetkezetben, ilyen -körülmények között va- lóban nem kapitalista vállalat- ról van szó, hanem a művé- szek, írók és tudósok szövetke- zetéről.

A szövetkezet jövedelme az általa rendezett hangverse- nyek, -tárlatok, kiállítások, ál- tala kiadott tudományos, iro- dalmi- és zeneművek, valamint filmek gyártása, találmányok finanszírozása és esetleg később színházi és inozi vállalkozások megnyitása alapján származó jövedelem. Az írók, tudósok és művészek m unkájukért meg- kapják a szabályos honoráriu- mot, de mint tagok, részjegyeik arányában részesülnek a szövet- kezet hasznából

1

is.

A szövetkezetnek eddig 500

itagja van. Az Universal kultJúr-

szövetkezet április 27-én a Zene-

akadémián hangversenyt rendez,

amelyre a vezetőség Tildy Zol-

tán köztársasági elnököt és a

vezető államférfiakat is meg-

hívja.

(10)

április lO—16-ig

A mozi A film címe F6s7.ercplók A m o z i A film címe Főszereplők

\ DY VII., Somogvi Béla-út 3. T.: 220-230

3, 5, 7 sz. v. ü. 1 Csitri am.) Kay Milland, Ginger Rogers

KÖRÜTI HIRADÓ VII., lírzsébet-krt 13. T. 222 499, reggel 9—este 10-ig

Színes rajzfilm, Nemzet- Négy híradóban a világ közi aktualitások | legújabb eseményei ALFA X., Kápolnn-ntca

3/b. '/,6, 7,8, sz. 4. C, 8

v. ü. 2 A szerető két arra (am.) Joan Crawford, Melvyn Douglas

KULTUR IX.. Kinizsi-u.

28. T. 389-175. 7 4 , 7 6 .

7 8 Lapzártáig a műsor nem érkezett be

ALKOTÁS I,Alkotás-u. 11 T. 257-063. 5, 7, sz. 7 4 .

7 6 , >48, V . '1,2 is Tarzan titkos kincse (am ) Johnny Weissmüller I LOYI) V., Fürst Sán-

•te dor-u. 7. T. 123-013.

7 4 . 7 6 . 7 8 , v. ü. 7 2 ö t lépés Kairó felé (am.) lírich von Stroheim ASTÓHIA X.,Szt. László-

tér 14-15. 5. 7, sz. 7,4.

7 . 6 , 7 . 8 , v. 7 2 is

10—13. Kétszer ketló 14—16. Fekele bandita*

(am )

Várkonyi 7... Buttykai E.

Johnny MacBrown M A 1 I O S VIII.Harminc-

l T 1 kettesek-tere 2. T.

136-571. 7 4 , 7 0 , >48 10—13. Villámlovas (am.) Johnny MacBrown. Bob Baker ÁTRIUM 11.. Mártirok-

útja 55. >4 L 7 6 , >48, sz

v. ü. 7 2 Kétarcú nő (am.) Greta Garbó, Melvyn

Douglas MARX VII., István-út

39. 7 4 , 7 6 , 7 8 v . ' / , 2

10—13. Asszony az őr- vényben (ír.) 14—16. Diadalmas Péter

Erich von Stroheim, Annlc Duccaux N. Simonov. Cserkaszov R É K E XIII.. Szt. László-

út 48. '1.6, '1,8, V. ii.

7 , 4

10 -13. Modern Pimpernel (ang.)

11 16. Préri az én hazám

Leslie Howard Bob Raker

IKJÉP XIII., Váci-út 76 ' V Telelőn: 101-827. 7 6 ,

7 8 , v. n. 7 4

10—13. Chaplin cirkusza (am.)

14—16. Rákóczi nótája

Charlie Chaplin Tolnay, Jávor BELVÁROSI IV, Irányi-u.

21. T. 184-099. 4, 5,v 7.

v. ü. 3. 4, 5 , 6 , 7

10- 13. Rejtélyes

asszony (am.) Ella Kaines.FranchotTone I ^ H U D A III., Selmcci-

* * út 11. ",4, >1,6, ",3 |Gályarab (am.) Charles Laughton, Fredric March BETHLEN VII., Bethleu-

tér 3. T. 225-003. 4, 6, S,

v. ü. 2. Casablanca (am.) Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann

OLYMPIA VII., Erzsé-i Asszony az örvényben (Ir.) bet-krt 26. 2 , 4 . 6 , 8 ,

d. e. 10—2-igfolyt.elon A háború előjátéka

Frich von Stroheim

BODOGRÁF VIII. József krt 63. T. 139-173. 7 4 , 7 6 . 7 8 , v. ü. 7 1 2 , 7 2

Népek ltélőszérfe (or.) Iijúság ünnepe (or.)

Német háborús bűnösök tárgyalása

Színes sport film

OMNI A VIII., Köicsei-u.

2. T. 139-693. '1,4,'!,6,

'1,8, sz. v. ü. '1,2 is

Tom Tyler, a vadnyugat

királya (am.) Tom Tyler BÓLYAI Riadó-utca

4, 6 v. 0. 2 Lapzártáig a műsor nem érkezett be OTTnON VI11., Benicz- ky-u. 3. 7 4 , 7 6 , 7 8

10—13. A vadon lia - Hatosfogat (am.) 14—16. York órmester

Lala bar Claire Trcvor BUDAI VIGADÓ II.. Cor-

vin-tér 8. T. 257-007. 7 4 .

'1,6, 7 8 v. U. '1,2 Nagy hazugság (am.) liette D a v i s DALACF. VII., F.rzsé-

» bet-krt 8. T. 222-426.

11, 1, 3, 5, 7, 9 Aloma (am.) Dornlhx I.auioor, John Hali

tar APITOL VII., Baross- tér 32. 3, 7 , 6 , 8 , v. ü.

7 1 is Mrs. Miniver (am.) Greer Garson, Walter Pidgeon

DALACF. VII., F.rzsé-

» bet-krt 8. T. 222-426.

11, 1, 3, 5, 7, 9 Aloma (am.) Dornlhx I.auioor, John Hali

tar APITOL VII., Baross- tér 32. 3, 7 , 6 , 8 , v. ü.

7 1 is Mrs. Miniver (am.) Greer Garson, Walter

Pidgeon PARTIZÁN IX., Üllöi-út 101. 7 4 , 7 6 , 7 8 , v. ö.

7 2

10—13. Asszony az örvényben (tr.) 14—16. Az operától a

jazz lg (or.) A méhek élete (or.)

Érleli vön Stroheim, Annié Duccaux

Zenés kisfilm Kuttúrfilm CITY V„ Bajcsy Zsl-

Iinszky-út 38. T. 128-

129. 3, 7,6. 7 8 , v. ü. 1 Egész évben farsang (am.) Fred Astairc, Bing Crosby

PARTIZÁN IX., Üllöi-út 101. 7 4 , 7 6 , 7 8 , v. ö.

7 2

10—13. Asszony az örvényben (tr.) 14—16. Az operától a

jazz lg (or.) A méhek élete (or.)

Érleli vön Stroheim, Annié Duccaux

Zenés kisfilm Kuttúrfilm COltSÓ IV., Váci-utca 9.

T. 182-818. 7 4 , >46, 7 8 Kétarcú nő (am.) Greta Garbó, l l e l w y n Douglas

PÁTRIA VIII. Népszin-

i i a z- u . 1 3 . t , 6 , 8 .

s/.omb., v. 0. 2 Casablanca (am.) Ingrid Bergman

C O R V I N V i l i . , U M O l - I l l

40 T. 330-033 4. 6. ö t lépés Kairó felé (am.)

8. v. ü. 1 1 , 2 Erir.li von Stroheim PIIÖN1X VII., Rákóczi-

ut 68. 11, 1, 3, 5, 7 F i ú vagy lány Sárdy János, Szem ere Vera rfcAMJAMCH VIL.Daui 10—13. Kelet leánya (sp.)

I ' janich-u. 1. 7 4 , >46. 14—16. Páris rejtelmei lmpcrio Argentino Constant R e m y

R Á D A Y IX., Rádav-u.

32. 7 6 , 7 8 , v. 0. 7 1 L a p z á r t á i g a m ű s o r n e m é r k e z e t t be

>48,

r . ö. 7 2 (ír.)

lmpcrio Argentino Constant R e m y

BOXY VII., Rákóczi-út 82. T. 225-119. 2 , 4 , 6, 8 v. ü. \',12, '1,2, '1,4, 'Ifi. 8,

10—13. Tavasz a Broadwayn (am.) 14—16. Az operától a

jazzig (or.) A méhek élete (or.)

Mickey Rooney, Judy Garland

Zenés klslilm Kultúrfilm DftCSI VI., Tcréz-krt 28.

T. 121-313. 4, 6, 8 Elvesztett boldogság (fr.) Michcle Morgan, Pierrc Blanchar

BOXY VII., Rákóczi-út 82. T. 225-119. 2 , 4 , 6, 8 v. ü. \',12, '1,2, '1,4, 'Ifi. 8,

10—13. Tavasz a Broadwayn (am.) 14—16. Az operától a

jazzig (or.) A méhek élete (or.)

Mickey Rooney, Judy Garland

Zenés klslilm Kultúrfilm DÓZSA XIII., Hóberl 10—13. Az ezerarcú hós Siskin, Violinov

Ágay Irén, Ráday Imre

BOXY VII., Rákóczi-út 82. T. 225-119. 2 , 4 , 6, 8 v. ü. \',12, '1,2, '1,4, 'Ifi. 8,

10—13. Tavasz a Broadwayn (am.) 14—16. Az operától a

jazzig (or.) A méhek élete (or.)

Mickey Rooney, Judy Garland

Zenés klslilm Kultúrfilm Károly-krt 59-6Í ',6.14—10. c i m z e i i isinerei-

V.8. sz. 7 4 . v. ü. >, .3 len

Siskin, Violinov

Ágay Irén, Ráday Imre ItOYAl, APOLIJ) VII..

Krzsébet-krt 45. T. 223-

699. 4, 6, 8 sz.v. ü 2 A kétarcú nő (am.) Greta Garbó, Melvyn Douglas

R L D O H Á D Ó VIlI . N é p ! L a p z á r t á i g a műsor

•"te szinhaz-11. 31. 4.6, S | nem érkezett be

ItOYAl, APOLIJ) VII..

Krzsébet-krt 45. T. 223-

699. 4, 6, 8 sz.v. ü 2 A kétarcú nő (am.) Greta Garbó, Melvyn Douglas

R L D O H Á D Ó VIlI . N é p ! L a p z á r t á i g a műsor

•"te szinhaz-11. 31. 4.6, S | nem érkezett be

AVOY VIII., Üllői-út 4.

® T. 138-125. 7 4 , 7 6 , 7 8

v. ü. 7 2 Az ezerarcú hős (or.) Siskin, Violinov ELIT V, Szt. Islván-krf Casablanca (am.)

16 >44 '16. 'ÁS. v 0. 7 2 Ingrid Bergman

AVOY VIII., Üllői-út 4.

® T. 138-125. 7 4 , 7 6 , 7 8

v. ü. 7 2 Az ezerarcú hős (or.) Siskin, Violinov ÉVA XIV.. Fa-zsebet ki-

rálvué-rtt 26'b. 7 6 , 7 8 .

SZ. >44, V . ü.

72

is

10—13. Bűn és szerelem (am.)

14—16. A flotta győz (am.)

Char,es Hoyer, Barbara Stanwyck

George Murphy, Jane Wyma»>

SCALA Teréz-krt 60. T.

120-150. 4 , 6 , 8 sz. v.ü. 2 Arab éjszakák (am.) Maria Montez, Jon Hall ÉVA XIV.. Fa-zsebet ki-

rálvué-rtt 26'b. 7 6 , 7 8 .

SZ. >44, V . ü.

72

is

10—13. Bűn és szerelem (am.)

14—16. A flotta győz (am.)

Char,es Hoyer, Barbara Stanwyck

George Murphy, Jane

Wyma»> STÚDIÓ VII.. Akácfa-u. 4.

7 2 , 7 4 , 6 , 8 v . ü . 7 1 2 Hová lettél drága völ-

gyünk? (am.) Roddy Mcüowall, W. Pidgeon VULÓRIÁN III.. Flórián- Tyrone Power.Ann Baxter

STÚDIÓ VII.. Akácfa-u. 4.

7 2 , 7 4 , 6 , 8 v . ü . 7 1 2 Hová lettél drága völ-

gyünk? (am.) Roddy Mcüowall, W. Pidgeon r tér3. 7 6 , 7 8 v. >42 p - i — - - s Tyrone Power.Ann Baxter

SZABADSÁG X I . , Rar- tókBéla-út 64. T. 259-

505. 7 4 , 7 6 , 7 8 v. ü. 7 2 Az ezerarcú hős (or.) Siskin, Violinov FORTUNA VII., Rákóczi Ziegfeld Girl (tuu.)

úl 22,".4. >47, v. ii. 1 , 1 , 7 jPénz beszél Lana Tumor, H . Lamarr Csortos, Ladomerszky

SZABADSÁG X I . , Rar- tókBéla-út 64. T. 259-

505. 7 4 , 7 6 , 7 8 v. ü. 7 2 Az ezerarcú hős (or.) Siskin, Violinov FÓRUM IV.. Ivossutlij

Kujos-11. 18. T. 189-707 Elvesztett boldogság (fr.) 4, 6, 8, v. ü. 2

Mirhele Morgan, Plerre Blanchar

T Á T R A IX.. Üllöi-úl

* 63. T. 139-430. 7 4 . 7 6 . 7 8 , r . ü. 7 2

10—13. San Francisco (am.)

14—16. Villámlovas (am.)

Clark Gable, SpencerTracy Johnny MacBrown H A Z A M XIII., V á c i - ú , ;,V a í1 3V a m Ta k "

M 150. T. 201-541. 7 6 , 1 4 _ ifi. Beesöletltól

>48, v. ü. 7 4 elégte,en (am.)

ltay Milland, Claudette Colbert

James Stcwart, Jean Arlluir

TINÓDI VI., Nagymezó- u. 8. T. 224-400. 7-1.

7 6 , 7 8 Casablanca (am.) Ingrid Bergman, Humphrcy Bogart.

H A Z A M XIII., V á c i - ú , ;,V a í1 3V a m Ta k "

M 150. T. 201-541. 7 6 , 1 4 _ ifi. Beesöletltól

>48, v. ü. 7 4 elégte,en (am.)

ltay Milland, Claudette Colbert

James Stcwart, Jean

Arlluir TIJRÁN VI., Nagymező-

it. 21. T. 125-578. 4. 6, 8. v. ü. 2

Népek Ítélőszéke (or.) Ifjúság ünnepe (or.)

Német háborús bűnösök tárgyalása

Színes spostfllm 11ÓMEROS XIV., Her-10—13. Zűrzavar a

mina-út 7. T. Zugló mennyországban (am.) 138. 5, 7, V. ü. 3 14—16. A két tartalékos

Hubert Montgumery, Claude Raías Zoro és Huru

TIJRÁN VI., Nagymező- it. 21. T. 125-578. 4. 6, 8. v. ü. 2

Népek Ítélőszéke (or.) Ifjúság ünnepe (or.)

Német háborús bűnösök tárgyalása

Színes spostfllm 11ÓMEROS XIV., Her-10—13. Zűrzavar a

mina-út 7. T. Zugló mennyországban (am.) 138. 5, 7, V. ü. 3 14—16. A két tartalékos

Hubert Montgumery, Claude Raías Zoro és Huru

• JUOC.SA XII., Ugocsn

XJ út 10. 3. 5. 7 10—13. York órmester am.

14—16. Préri törvénye am. Gary Cooper Bob Baker HUNNIA XI.. Bartók B.-

út 130. T. 259-441. 74,'York órmester (am.)

7 6 . 7 8 . v. U. 7 2 | Gary Cooper, Joan Leslie

• JUOC.SA XII., Ugocsn

XJ út 10. 3. 5. 7 10—13. York órmester am.

14—16. Préri törvénye am. Gary Cooper Bob Baker HUNNIA XI.. Bartók B.-

út 130. T. 259-441. 74,'York órmester (am.)

7 6 . 7 8 . v. U. 7 2 | Gary Cooper, Joan Leslie

ÚJLAKI III., Bécsi-út 6 9 . 7 4 , 7 6 , 7 8 , V. ü. '1,2

13—13. Zoro-lluru a mo- ziban (svéd) Fenevadak szigete am.

Zoro és Huru Expedíciós film

• POLY V., Csáky-utca 65.110—13. Az ezerarcú hós T. 201-002. 7 4 , 7 6 . 114—16. A rejtélyes 7 8 v. '1,2 | asszony (am.)

Siskin, Violinov Elln Itaincs, Franchot

Tone

ÚJLAKI III., Bécsi-út 6 9 . 7 4 , 7 6 , 7 8 , V. ü. '1,2

13—13. Zoro-lluru a mo- ziban (svéd) Fenevadak szigete am.

Zoro és Huru Expedíciós film

• POLY V., Csáky-utca 65.110—13. Az ezerarcú hós T. 201-002. 7 4 , 7 6 . 114—16. A rejtélyes 7 8 v. '1,2 | asszony (am.)

Siskin, Violinov Elln Itaincs, Franchot

Tone URÁNIA VII.. Rákóczi

út 21.T.136-888. 4. 0 , 3 Szerelmem (or.) Szmirnova

I Ó 7 S I. V

a t t h . a

V i l i 10- -13. York őrmester Gary Cooper, Joan Leslie Sárdy János, Greguss Z.

URÁNIA VII.. Rákóczi

út 21.T.136-888. 4. 0 , 3 Szerelmem (or.) Szmirnova w Kálvária-tér 7. 1\

138-248. 4. 6, 8 (am.)

1 4 - 1 6 . Éjféli gyors

Gary Cooper, Joan Leslie

Sárdy János, Greguss Z. M/ÁROSI SZÍNHÁZ VIII W Köztársaság-tcr 30. T.

137-510. 3, 5, 7 Ördög az emberben (am) Spencer Tracy, Ingrid Bergman

• Z A M A R A VII.. Do- hány-u. 42. T. 423

901. 4, 6, 8, sz. v. 2 Egész évben farsang (am) Fred Astalre, Bing Crosby

M/ÁROSI SZÍNHÁZ VIII W Köztársaság-tcr 30. T.

137-510. 3, 5, 7 Ördög az emberben (am) Spencer Tracy, Ingrid Bergman

• Z A M A R A VII.. Do- hány-u. 42. T. 423

901. 4, 6, 8, sz. v. 2 Egész évben farsang (am) Fred Astalre, Bing Crosby VESTA VII., Erzsébet-

krt 39. 10, 12, 2, 4, 6, 8 Rio Rita (am.) Abbott és Costello KOSSUTH V., Váci-úl 14.

T. 126-204. 3, '1,6, 8,

v. ü. 11-kor is Mrs. Mlnlvcr (am.) Greer Garson, Walter

Pidgeon •VUGLÓI XIV., Angol-u.

E j 26. 7 6 , 7 8 , SZ. 7 4 V.

Ü. j / , 2

10—11. York órmester (am.)

14—16. Az ezred fia (or.)

Gary Cooper

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :