Tartalom : bevezetés, Európa államai és gyarmataik

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M .

B E V E Z E T É S . '

EURÓPA ÁLLAMAI ÉS GYARMATAIK.

ELSŐ SZAKASZ.

· D É L - E U R Ó P A .

Első fejezet.

A Balkáni félsziget államai.

Lap

A) k görög királyság . . . __. — --- — —- — — —- — 13 B) A török császárság . . . . . . . . . . . . — — — — — 17

1. Közvetlen birtokok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... — IS

2. Törökország közvetett birtokai ^ . . . — 21 Törökország Európán kívül fekvő birtokainak rövid ismertetése.

a ) Ázsiai b i r t o k o k . . . . . . — — . . . . . . — — 2 3 b) Afrikai birtokok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 24 C) Montenegro fejedelemség . . . . . . — 24

Második fejezet.

Az Apennini félsziget államai.

A) Az olasz királyság . . . . . . — — — . . . . . . — 27 B) A S. Marinói köztársaság .... . . . .... . . . — . . . . . . . . . — 3 3

Harmadik fejezet.

A Pyrenaewsi félsziget államai.

A ) A spanyol királyság . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 4 A spanyol gyarmatok :

a) Amerikában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 31

b) Afrikában , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

s c h o l t z : Politikai Földrajz j -j

(2)

178'

Lap c) Ázsiában . . . . . . . . . - — — . . . — - 4 1 d ) Ausztráliában — — . . . - — 4 1 B) A portugál királyság .... . . . . . . — . . . . . . — 4 2

Portugália gyarmatai Afrikában és Ázsiában . . . — . . . —. 4 5 C) Andorra köztársaság . . . — . . . — — ~ — —. 4 5

MÁSODIK SZAKASZ.

. K Ö Z É P - E U R Ó P A.·.

_ Első fejezet.

Közép-Európa, nyugati része.

A) A franczia köztársaság . _ . . . . . . . — . . . . . . . . . — . . . 4 7 Francziaország gyarmatai :.

a) Afrikában . . . — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 b) Ázsiában . . . . . . . . . — .. . — . . . - - . — — 5 5 o) Ausztráliában — __. . . . . . . . . . — . . . . . . — 5 5 d) Amerikában . . . . . . . . . . . . . . . — . . . — — —- 5 5 B) Monaco fejedelemség — . . . . . . — — . . . . . . . . . — 5 6 C) B e l g i u m királyság— — — . . . . . . . . . — — — —. — 5 6 D) Hollandia királyság (Németalföld)... . . . . . . —". . . . — . . . 6 0

Hollandia gyarmatai :

a ) Ázsiában . . . . . . . . . .... . . . .... . . . . . . . — . . . —. — 6 4 b) Ariierikában . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 E) L u x e m b u r g nagyfejedelemség . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 6;>

Második fejezet. . Közép-Európa középső része.

A) A svajczi k ö z t á r s a s á g . . . . . . . . . . . . — . . . — — 6 8 B) A n é m e t császárság— . . . . . . . . . — . . . . . . — — —- 7 2 C) Liechtenstein f e j e d e l e m s é g . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — . . . 8 6

Harmadik fejezet.

Közép-Európa délkeleti része.

A ) Az osztrák-magyar monarchia. (Az osztrák örökös t a r t o m á n y o k és a m a g y a r királyság) . . . . . . . . . — — . . . — — — — 8 6 B) Szerbia királyság . . . — . . . — . . . — — . . . -— — 1 0 5 G) Rumania királyság . . . — — . . . . . . — — — — - - - 108

(3)

. 179 HARMADIK SZAKASZ.

É.TSZAK-NYUGATI E U R Ó P A .

Első fejezet.

Nag y - Britannia.

. LaP

A) A brit szigetek . . . . . . — - — — — —. 112 B) Nagy-Britannia egyéb európai birtokai... . . . . . . . . . . . . . . . 119

Nagy-Britannia gyarmatai.

I. Ázsiában :

a ) Cyprus .... — — - - — . . . — — - - 121 b) Arábiában . . . . . . . . . . . . — . . . — — — — — ' 121 c) Afganisztánban— " . . . — . . . — . . . — - —- — 121 d) Indiában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 122

II. Afrikában:

a ) A Foktartomány . . . . . . . . . . . . — . . . — — . . . — 123 b) E g y é b birtokok . . . . . . . . . — — . . . — — - — 123

III. A m e r i k á b a n :

a ) Dél-Amerikában . . . . . . . . . — . . . . . . — — — — 124 b) Közép-Amerikában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —- — 124 c) Ej szak-Amerikában . . . — — . . . — - 125

IV. Ausztráliában... . . . . . . . . . — — — — — — 126

Második, fejezet.

Dánia.

A) A szoros értelemben vett Dánország . . . . . . — — ^ . . . . . . 127 B) Dániának egyéb európai birtokai . . . . . . . . . — — . . . — 1 3 2

Dánra gyarmatai... ... — ... .... — .... — — — --- 133

Harmadik fejezet.

A Skandináviai félsziget államai.

A) A norvég királyság — .... . . . —- — — — - - - 134 B) A svéd királyság . . . . . . — . . . — - - - --- - - - - 138

Svédország gyarmatai... ... ... .... ... — — —- -- — - 142

NEGYEDIK SZAKASZ.

K E L E T I - E U R Ó P A .

A ) Finnország, nagyfejedelemség . . . — — - — —- 143 B) Az orosz császárság... . . . . . . . . . . . . . . . — — --- — 146

Oroszország Európán hívül fekvő birtokai ... ... — — — 151 12*

(4)

Lap

AMERIKÁNAK

— európai gyarmatokból fejlődött — ónálló államai.

1. Az éjszak-amerikai Egyesült-Államok — . . . . . . 1-V>

2. Mexikó köztársaság . . . — . . . 101

3. Közép-amerikai köztársaságok... 102 k Haiti sziget . . . . . . ... . . . . . . ... 103

5. Kolumbia . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 104

0. Peru köztársaság . . . . . . . . . 165 7. Chile köztársaság . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 106

8. A La-Plata államok . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . 167 9. Brazíliai császárság . . . . . . . . . . . . . . . — ·... — . . . . . . . . . 169

' ÁZSIA FÜGGETLEN ÁLLAMAI,

melyekben az európai politikai és kereskedelmi befolyás szembetűnő ha- ladást tesz.

1. J a p á n . . . . . . . . . . . . - — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2. Khina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . — . . . . . . 172 3. India független államai . . . — . . . . . . — . . . — . . . 173 4. Az Iráni fensik államai . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . 173 5. Arábia— . . . . . . . . . — . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

FÖLDÜNK OLY TERÜLETEI,

melyekben az európai befolyás még egyéitalában nem, vagy csak alig számbavehető mértékben mutatkozik.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :